Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Saym Tüccarlarımıza B a n k a m ı z'ın Sube ve Ajanslarında Istanbul dahılı \e Tstanbul Izmir karşılıkh senedlerının bedava tahsıllenne devam edılmektedır Doğubank 30 anco j\\ sayı 10 971 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve methıb adresı Cumhurıyet, tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar Umuml Santral No sı 24298, Yazı Işlerı 24299 Matbaa 24290 AFRİKANIN YESİL T E P E L E R İv\ Geçenlerde Nobel edebıjat mukâfatını da alarak dunva çapındakı ^oftretıni blra2 daha genışleten unlu Amerikan romancısı Ernest Hemıngwav m henuz dılımıze çevrılmemış olan bu nefıs eserı Varhk Yayınları arasında 1 lıra fıatla yayınlanmıştır» ' Cumartesi 12 Şubat 1955 Yeni Bütçe, Mecliste 18 Sovyet Rusyanın kucağına şubatta görüşülecek konusacak koşan bedbaht Mısır Koprulu Mecliste Bled anlaştnasının ve Almanyanın NATO'ja kabulunun goruşuleceği içtima alâka ile bekleni>or Komisyonun raporu dün mebuslara dağıtıldı, sabit ve dar gelirlileritt durumlarının ıslah edilmesi isteniyor Siyası hava Ankaıa 11 (Telefonla) BM \i bugun Tevfık Ilerınm rıyaseınde toplanmıştır Celse açddığı 'aman nyaset dıvanuıın taknrı "kunmuştur Bu taknrde, butç» muzakerelenne umumi hevette 1S şubat rama gunu başlanmasi teklıf edılmekte ıdı Meclıs bu teklıfı kabul ehnıştır Butçe Komı^yonunun 1955 vılı butçe tasansı hakkında hazırladiBi raporla komısvonda tâdıl edılmış olan tasarı bugun mebusSa 3 Sn ? t» ir mcmleketin iç «ivaserınde sbasî havamn \umuşak nlmaM daıma fa\ dalıdır. aksı 7ararfı olduğu gibı. Turknede de sıvasi ha\a vardır Bunun gergınligı bır <^)k bakımlardan işlerı ve vatandaşları tedırgin eder. Zaman zaman vumuşa\an bu hatanın gevşedıjh «ıralarda insanların daha rahat nefes aldıjh işlerın daha rahat mutalea edıldıği gorulur Bunlar hepımizın kolavca yaptığı birer muşahededır. Denecek şudur ki, si\asî attnosferin sertleşme*ı her bakımdan zararlıdır Bunun onune geçmeyi herkes ister. Lâkin bunıı temîn için sadece temenni ermek. havavı acıp boxan mevsim ilahesine nı\azda bulunmak, hattâ .adaklar vermek kifajetli ve temınatlı bir usul değıldir; ^o>Je bir hareket jıjmur dııasına çıkmava benzer Sijasi hava detnek, memieketteki kuv\etlerin ve muesseselerin bırbirile hfcten âzade, normal ve rahat muna«ebetler, temaslar veva mnnaka^alar yurutebilmesi demektir Herkes ho âdaba ria>et etmez: mtMMnebetsİTİik eden de bulunnr. Mesele bo>le bir hâdıse iie atmosfenn bozulmatnamnı sağlamak ve çattşma «ebeblerini mrimkun nldujhı kadar Kİdermektir Bunun için de ilk şart gevşek ve sidir Bu olmadan tek taraflı 1emennilerın, duadan fazla tesiri olamaz. Bu afaki miıtaleaiardan Mmn mnddeve eirelim: Turknede nivast partiler hirhirini çekenjez Bu bir vadırgamadir ki. zamanla geçecektir. Fakat bu yadırgama devre«i bir çok bakımdan zararlı olmaktadır. Bunu önlemek için muhalefetin ve iktidann hak ve vazifeleri uzerinde bir anlaşmaja varmak gunu gelmiştir. Gorulu\or kî memieket kuvvetleri birbirini hırpaiamakUn kendilermi alamıjorlar. Nazari iddialart bir tarafa bırakarak, Turk vatandaşmm demokratik haklannı. anavava haklannı bir kere gozden fecirmek, buna aid teminat unsurlan aravıp bıılmak. adlive rihazının ideal şekilde işlemesi çarelerini duşunmek ve nihavet muhalefetle iktidar. daha doğrusu idare edenlerle. idare edılenler arasmdaki mfanasebetleri kâ&ıd nzerinde, herkesee iiaat edilir. mu<eber vesikalara bağlamak •rtık bir Mruret olmujrur. 5n parri\e, bu parrive memnb oldufunu dustinmeden bu memlekettn çocuklan Turkivede bir siyasf hurrivet iklimi varatamaziarta. bu mjUeftn insan haklarına ve demokrasive olan ehli^et v« istihkakı supheve duşer Cumhurivetin kurulusundan bu yana bu memleket halkı snaM ha\anın acık veva kapalı oluşu ile mutemadnen «arstimakta, işler de ona fore aksatnaktadır. Tabiatte ithraUiz bır *lim hısan bunyesi uzerine nw»I koru te*h Ankara 11 (Yılmaz Çetıner telefonla bıldınyor) B M M nın çar şamba gunu yapılacak olan oturumunda bu sene ılk olarak hukum» namma Harıcıye Vekılı Prof Fua Koprulu'nun dış polıtıka mevzuun da ızahlarda bulunacağı heber \enlmektedır Meclısın gundemmde Turkı\e'nın dahıl olduğu Bled anlaşması nın tasdıkme daır kanun lâhıvas bulunmaktadır Anlaşmanın muzakeresı sırasında Turkıve'nın Bled paktındakı rolu tebaruz ettınlecek Arkas\ Sa 7, Su 8 da Ankara Radyo gazetesinin tefsiri: «Eğer bu bir ürkütme tabiyesi ise kendi namımıza gülmek, eğer bir karşılıkh taahhüd başlangıcı ise Mısır namma ağlamak lâzımdıro Ankara 11 (Telefonla) Bu aksamkı Radvo Gazetesı TurkIrak paktı munasebetıle Mı=ırın bu pakta karşı takmdığı tavırdan bahsetmıa ve sozu Sovvet Msır munasebetlerıne, Sovvetlenn Mısır uzerınaeki nufuzuna getırerek şıınlan sovlemıştır f Verılen bır dıger haberden Kahıredekı Sovvet Elcısınm MIST Harıcıve Nazmnı zıyaret ederek Molotofun son nutkunu tam metın halmde takdım vesılesıle TukIrak anlaşmasına karşı takınılan Arkası Sa 3, Su 3 te Yeniden dört hububat silosu inşa ediliyor İngiltere Ue dün 8 milyon sterUntih bir anlaşma imzalandı Londra 11 (B B C ) Turkıye Ingıltereye 8 milyon sterlın 6>ğerınde makme ve teçhızat sıparış etmışbr Ilgılı hrma ile Turk mumessıllen arasındakı anlaşma bugun ımzalanmıştır Ingılız ımalât fırması Turkıyede 4 hububat silosu, bır un fabrıkası yapacak ve 15 kuçuk rırai fabrıkanın da tesıslerıni tenun edecektır Dort sılo, M«rsın, Konya, Ankara ve Tekırdagda ınşa edılecektır Sılolar ceman 240 bın ton buğdayı depo edebılecek, en buyuğu Mersınde olacaktır Mersın silosu 100 bın ton buğdayı alabıle Arkası Sa. 7, Su 2 de Rnsyada teııtizlik başladı Staluı dev rindeki u> durma tasfıve davalannda karartar veren 6 âlı mahkeme hâkimi azledildi Damlataşa jrelen astımlı bır hasta, magara kapısanda yakasına sarılan kriz Ue boğuşuyor Londra, 11 (B B C ) Mo=kova radyosunun bu sabah verdıgı bır habere gore, Sovjet âlı mahkemesı yargıçları arasında tasfıye yapılmıştır En yuksek «adlî makamı» teşkıl eden Sovyet âlı mahkemesının jargıçlarından 6 sı azleaılmışler ve yerlerıne yenılerı getırılmıştır Arkası Sa 7. Su. 7 de Gümrükte bavulları aranan mebuslar Gumruk Vekili mebuslara 'ni muamele etmediği anlaşılan memurun % azıfesinden alındığını biMirdi Ankara 11 (Teleonla) Bılec k mebusu Talât Oranla Iznur mebusu Necdet Incekaranm Avrupadan dönoşlen sırasH^ia huchıd K*barjğunde bır hâdıse olmuş ve hakarete maruz kaldıklannı ıddıa eden mebuslar eşyalannm Ankarada muayenesını ıstemışler ayrıca D P meclıs grupuna da bır sual takrın vermışlerdı , Geçen haftakı grup toplantısında goruşulen ve Vekıle hucum vesılesı olan taknr bu hafta yeniden muzakere edı'ecek ve Gumruk înhısalar Vekılı Emın Kalafat tahkı Arkas\ Sa 7 Su 1 de Fransada yeni Başbakan Son hukumetlerde Zıraat Vekili olarak vazife c<ven Pfimlin Başvekilliği kabul etti Hastalanmızın sıhhati dün biraz daha düzeldi Avrupanm bir çok memleketlerinde tedavi gören ve jy$ef«miy«n bir Fransız, Daml*taş mağarasındaki kür neticesinde salâha kavuştu IZMIR LIMANININ TEMEL ATMA TORENI Izmırde Alsancakta yapılacak yenı lımanın temel atma torenmde hazır bulunacak olan Denızcılık Bankası Umum Mudürü ve Banka ılerı gelenlerı Izmıre varmışlardıı Resım, banka mensublarının Çorum vapurundan ınışlerıni gostermektedır. Menderes Yugoslavyaya gidecek Kacakçı Yunan artisleri Sosyal kalkınma için tevkif edildi ayrılan 14 milyon Pahalılıktan doları alamıyoruz! bahseden bir afiş kaldırtıldı! Ankara l l (Telefonla) Başvekıl Adnan Menderes, aldığımız malumata gore mart ayı ıçmde Mareşal Tıto nun davetlısı olarak Yugoslavjaya gıdecektır Birleşmiş Milletlpr Sosval Yardım fonundan a\rılan 4 milyon dolan ve Rockfeller ile Ford tesisJerinin vermek istedikleri 10 milvon doları alacak sos>al kalkınma teşkilâtımız bulunmayişı Amerikahlan hajrete duşurdu İstıklâl caddesınde gıyim eşyası satan bır mağazanm mevsim sonu satışı dolayısıle hazırlattığı ve bıetmek arzusunda bulunduklannı nasının cephesıne astırttığı «umumi hayat pahalılığına rağmen fevkalâbıldırmı^lerdır Sa. 7, Su S te Sos\al kalkınma ışlerımızı organıze edecek teşkılatla temas ve avrılan vardımlan teslım etmek ıçın de teşebbuse geçmışler Fakat Turkıyede sosval kalkınma ışlerı Arkast Sa 7, Su 4 te Alanva 11 (Şahab Balcıoğlu bıl bugun bıraz daha salâh alâmetlen Parıs 11 (R ) Eskı Başbakandırıvor) 10 gunden berı Damla gorulmuş ve hastalarımız sıhhatlerı lardan BıHault nun partısı (MRP) taş magarasında kurlerıne devam ne bıraz daha kavusmuş olmarun Cumburıjetçı Halk Hareketı meb A r k a s ı Sa 7, S u l d e etmekte bulunan hastalarımızda uslarından M Pfımlm, huW6metı kurmayı kabul ettıgın \e pazartesı gunu Fransi7 Parlamento«u onune ıkacagmı Cumhur Başkanı Rene oty ye bıldırmıştır Fransız Paramentosundakı Sosvalıstler M 'fımlın hukumetıne aleyhte, Radıaller ise lehte rev vereceklermı ugun sçıklamışlardır M Pfimhn, harbden sonrakı 7 Yansız hukumetınde Zıraat Bakanı larak vazife almıstı Şehir Tiyatrostmâa ıslahat Vali: (Edebî he>et ile idare he\ etmi birleştırmeyi duşunmoruz» dedi Şehır Tıyatroları kıdemlı sanatkarlarının tıyatroların beledıysden avrılarak, duner sermavelı bır muessese halınde kendılerıne devredılmesını teklıf ettıklen dun yazılmıştı Arkası Sa 7, Su 4 te Çiçero tekrar sahnede Son harbin Nazi casusu Batı Almanjadan 2 milyon kusur mark istedi, fakat menfı cevab aldı Ankara l l (Teleonla) Ikmci Dun^a Harbının en muhım casusluk vak asının kahramanı olan ve memleketımızde bulunan «Çiçero» haber verıldığıne gore Dr Adeneuer e bır mektub yazarak Nazı Almanvası hesabma yaptıgı casusluğa mukabıl o zaman kendısıne verılen sterlınlenn sahte oldugunu bıldırmış ve ıkı milyon yuz bın Arkast Sa 7, Su 3 te Bırleşmış Mılletler Sosval Yardım fonundan Turknenın hıssesıne duşen mıktar 4 milyon dolara yukselmıs' Rockfeller tesısı temsılcılen ve Ford tesısı mumessıIlerı, sosyal baClTMmjRİYET kımdan kalkınmamızı sağlayacak Arkas% Sa 3. Su S te her turlü teşebbusler ıçın yardım Itfaiye. ^ngını sondurmege ugrasirken Eminönündc Tedbir! Bazx kehmeler var kı son zamanlarda bunlart kuüanmaktan korkar olduk Bu memlekette detrr deıır bazı kehme yaiakları gorulup Dun gece saat 23 e doğru Emınduyulmuş şey^Ltr. Meselâ AbSanıklar cehrelerıni fotografçılar orunde bır yangın olmuş ve dort dulhamıd devrı burun ve yüdan saklıjorlar katlı b'r ban vanmıştır dız keUmelertnın yasak o!« Arkası Sa. 7, Su 5 te Yazısı 7 nct sahıfem'zde şuyla anıhr Bıztm çocuklarımiztn da ıçınde yaşadığırmz gnnlert boyle kehme yasaklartle anmalan ıhtımah hepımrı endı^elendır"e j/crıdır Zamm\ (ayarlama) helımesıle degtiîırdık, pahalduıın tekrarlanmasma ise aslâ tahammu! edemıyoruz Işte yenı bır hâdıse' Beyoglu Kaymakamhğı (uÇEVIREN YAZAIC mumı hayat pahahhgma rogVahdet Gultekm Taylor Caldwell men ievkalâde ucusluk) ıbaresmı taşıyan bır ajışı bır Meshur muharririn, anababalara ve anababa mağazanın ustunden kaldırtmış. olacaklara ithaf ettiği çok güzel bir aşk romam Âfıyt kalhti, ama hayat pahahhqı oîfhıyu qıbı durınıor Onu ktm Laldtıacak'' Atıl marıiet o' Haydı Kaymakam Bey, bır hımmet daha' yangın cıktı f Yeni edebî tefrikamız Sisli Ufuklar M E M U R L A R I CÜBBE GIYİYOR Evlcndırme memurlarî dut.den itîbaren, va l Yarın Başlıyoruz AKAB A AL BAGLA...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog