Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1955 . ILAN Istangul Yoğurtçular, Peynirciler, Tuzsuz Tereyağcılar Cemiyetinin senelik alelâde umumî heyet toplantısı 23 Şubat 1955 Çarşamba günü saat 14 te Bah çekapıda Ticaret Borsası salonunda japılacağından Cemiyet üyelerinin o gün ve saatte toplantıya gel meleri. DÜDUKLÜ TENCERELERİMİZ GELMİŞTİR Algınlığı ve Nezleye Karşı GRİPİN Kullanınıı SA T IL IK « KAPTI KAÇTI 1949 model Ford kaptıkaçtı ehven fiatla aceie satılıktrr. Müracaat: General Elektrik Ampul Fabrikssı. Topkapı Şehir 0 • Baş, diş, adale, sinir ağrılarını teskin eder • Siyatik, lumbago ve romatizma ağnlarına karşı başarılıdır. • Fazla yorgunluklardan mütevellit uykusuzluklardafaydalıdır ro|uf \m Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormazi Kîmyager aranıyor Iyi ingilizce bilen bir kimyagere ihtiyaç vardır. Taliblerin kısa hal tercümelerile' Şişli posta kutusu No. 116 ya müracaatleri. i Bütün gün çalışan vücut akşam üstü yorulur ve acıkır. 0 sırada, yanınızda bulunduracağınız bir kaç adet A R I bisküisi ile açlığımzı gıderebilir ve işinize ayni fevkle devam edebihrsiniz. •| ÇİMENTO NESHER Yeni gelen İsrael menşeli. tam 50 kiloluk, yüksek evsaflı çimentolarımızın satışına baçlanmıştır. Cibali ve Fener çimento depoları T. ÇİLİNGİROĞLU Telefon: 11975 11606 4 LİTRELİK fıtt KİNİNLİ 14 LİTRELİK) Toptan Peşin Perakende 44 55 Topfan Veresiye 4 5 GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 tane alınabılır HİHALIS TAZE SÜTLÜ ARI f* Billur Köşk • « • Emirgân Tel: 36199 Her cuma günü |6LİTREÜK| Toptan Peşin Perakende 56 70 Toptan Veresiye 57,50 İstanbul Acentalığımızdaki İstihbarat Telefonumunın BiSKüiLERi Harem Gecesj İst=nbulun en güzel rakkaselerinin ıştirakıle 1 Bütün Prestige markalı teferuatlar ve Lastjkler Titan tencerelerine de uymaktadır. m «44696» NUMARASI 13/2/1955 TARİHİNDEN İTİBREN üper.itör Doktor ••! 6 Adetten fazla toptan satış yapılır ve tediyeli olarak yalnız Posta havalesile gönderilir. 9 i 8 O6 olarak deği§ti:ileceği sayın halkımıza ilân olunur. T. C. ZİRAAT BANKASI VADELİ, VADESİZ TASARRUF HEASBLARI 31 OCAK ÇEKILJŞLERİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR; Zivaeddin MAKTAY • diş) hastalıklan mütehassısı I Cafaloglu. Sağlık MüdürI lüğü karsısında Kardeşler PORSEMAY ŞİRKETİ Safaş Mağazası: Çiçek pazar, Saka çeşme Sok. H Istanbul Tel' 22355 laâââaaaaaaaaaaaaaaaaâââââââaââââââââaâaaââââiBâaâââaââââaaaaBaaaaBH^^BBaifl^^ı^^^i^^H^^aH^^^^B^^^i^^^H^^^^^ı DENİZCİLİK BANKAS T.A.O. Denizyolları İşletmesi (1902) «T Dr. HAFIZ CEMAL DahlHye MütehMn LOKMAN UEKIM Di»anyolu 104 150.000 Liralık İkramiye Ordu'da No 3344 Hesab sahibi Mehmede çıkmışhr. J I DİKKAT DKKAT DKKAT Yeni Senenin En Kıymetli ve En Ucuz Arsaları Arsalar S00 U* 600 M2 arasında parsellere «yrılmıştır. Geniş ifraz j'ollara sahib ve Marmara, Adalara nazırdır. BTI güzel arsalana M2 si 4 liradır. Bu arsalar Kadıköy, Bostancı, İçerenköy, Kayiîd=gi caddesl Karayollan Kooperatifi ilı Emekll Sandığı Kooperatif arsalannt hudud vt mevki komşusudur. Telefon Numarası Değ işikliği REFİK MÜFİD SADIKOCLU KARDEŞLER 18 jubat 1955 ten itibaren yeni Telefon numaralan: İRKİ IHAMZA Z. AYBERK !t s Dahiliye Mütehasstsı Sişli Hasad So. No. 26i ^ Telefon: 80480 92059 "2 Hat,, olacağını sayın dost ve mujterilerine bildirmekle şeref duyar. Adres: Amerîkan Şirin Evler Müessesesi, Galata Küçük lıan kat 12 Istanbul 100.000 Liralık İkramiye Ankarada Merkezd* No. 31544 Hesab sahibi Raufa isabet etmiştir. 1.000 Liralık İkramiye Ankara Merkf7de No. 56634 Mustafa, Ankara Merkezde No. 42'îlo Mehmed. Ankara Merkezde No. 16466 Nezahat. Aydınds \ o . J034 Fatma. Besnide No. 201 Mehmed, Bileeikte No. S71 Hadi. Çieçkdağında No. 13 Yusuf. Devrekte No. 1331 İhsan. Geredede No. 1246 Salâhaddin, Germencikte No. 67 Şerife. Gümüşhacıkdyde No. 862 Fatma, Hayraboluda No. 411 Hamdi, İst. Bahçekapıda No. 12319 Hatire Nuriye, İst. Bahçekapıda No. 14402 Bahaeddin, İst Beyoğlunda No. 667 Levlâ. İst. Beyoğlunda No. 2653 İbrahim. İst. Galatada No. 33387 Refik, İst. Şişlide No. 139 Salih. Kavakta No. 20 Mehmed. Kuşadasında No. 645 Hasan. Mersinde No. 6091 Vasü, Merzifonda No. 454 Rahmi. Sarayda No. 973 Haşim. Tarsusta No. 1552 Tıırgud. Trabznnda No 5700 Hasbi. Trabzonda No. 8311 AIi. Turhalda No. 1140 Filiz, Vakfıkebirde No. 700 Temel, Vanda No. 722 Türkân, Vanda No. 2581 Orhan. BUNLARDAN BAŞKA 60 TALİHLİYE 500 VE 250 LİRALIK PARA IKRAMİYELERİ İSABET ETMİŞTİR. DİĞER ÇEKİLİŞLERE KATILMAK ÜZERE ŞİMDİDEN TEVDİAT HESABI AÇTIRMAK SURETİLE TALİHİNİZİ DENEıMELİSİNİZ. Polis Emeklileri Derneğinden: PAA'nın Turist Tarifesi ile AMERiKAYA gidiş Ozerinden MİLANO FUARI DUnya Istlhsalfltının en genlf panorsması 1227 NİSAN 1955 1954 de > 12.336 firmo mallorını teşhlr etmJfdV, 90 tstthsal dalresl, 50 Millet Ijtirak etmijtir. 4.110.000 zlyaretçl, 109 memleketten tatın olıcılar. TafsllAt: C o m m . Rag. M a r c e i l o Campanor Meşrutiyet coddesl No. 161 Iıtonbul T«lefon s 42268 Demeğimiz tarafından tertib ed:len ve 3/2'955 tarihinde çekllen eşya pıyangosunun ikramiye isabet eden numaralan gösteren ve bilet satılan mahallere tevzi edilen listede son üç rakamı (782, 318. 229, 306. 837) ite biten biletlere havlu Uabet eylediği halde sehven bu numaralar hizasma havlu ikramıyesi yazılmamış olduğu görüldüğünden tashih edilmek üzere ilân olunur. 1956 lira TASARRUF KİRALIK Yazıhanelcr Beyoğlu, Atlas sineması yanında yeni inşa edilmiş kaloriferli, asansörlü lüks odalar kiralıktır. Telefon Nuınaramızın 13 çubat 1935 tarlhinden itibaren Ahmed Buldanhoğlu ve Ortakları 47588 numaıal: telefon santrallanmn 13 şubattan itibaren 9 17 12 olacağını arzederim. 9 2 5 8S olarak değişeceğini, diğer numarah rı 40701 de değişiklik olmadığıru arzederler. ZİRAAT BANKASININ BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLARI EMRİNİZDEDİR. 1876) TALAT ERLR Nazb Han Bankalar c^ddesi Galata BİR FRANSIZ ŞİRKETÎ 3üldo?er ve Motorgrader şoförleri aramaktadır. Tecrube ıçin: UMEZ Şirketi Merzıfon Hava Alanı. Merzifona müracaat. H EL10S ELEKTRİK ve MAKDsE T. A. Ş. CICEK MACAZASI MİŞAN NlİKAMJ&CPEftECİ 13 şubat 1955 tarihinden itibaren telefon santralımızın yalnu 91126 44615 16 numarah telefonlarının 13 şubat 1955 tarihinden itibaren iki hat olarak değişeceğini ve Telef on Numarası Değ işikliği numarah telefonunu kullanmağa devam edeceğini ilgililere arzeder. 44975 telefon numaras: altında muhfelif hatlar üzcriııdcn işliyeceğini ve diger numaıai^rın iptal edilmiş olacağını arzeder. keyfiyetin iutfen not edilmesini sayın alâkadarlardan rica ederizDÜMEKS TİCARET T.A.O. 13 2 1955 tarihinacn it baren ÖRTAŞARK TİCARET T. A. Şirketinin Telefon numaralan aşağıdakj şekılde değijecektir. Merkez: 9 2 6 4 1 2 Teknik Servis: 4 9 6 6 8 Satış Mağazası ve Depo: 4 2 4 7 7 Beyoglu Meşrutıyet Cad. No. 40 Bin sekiz yüz otuz dokuz aded derimiz SALLAND vapuruna yüklenmistir. İhtiyacı olanlarm İst^nbul Bölge İktisad ve Ticaret Mudürlüğrüne müracaatleri rica olunur. BREZİLYADAN Posta kutusu: 387 İzmir H T ranıan oldııJEundan d«ha fazla. haftada 4 sefer! Üntelik turist tarifeli Rainbow tervisi birinci mevki gidij dönüş tarifesine nazaran 1956 lira tasarruf tağlar 31 Marta kadar birinci mevki President »ervisi de 448 lira daha ucuzdur Şimdi veni Dünyanın tam Faal Meysimidir • hudutsuz, kârlı ijlerin, carip eğlencelerin ve muhteşem tabii güzelliklerin en hararetli ramanıdır. Diiuyayı dolaşan yegâne havayolu ile nçarak biitiin bu paha biçilmez avantajlardan ilifade eder.hem de 1956 lirı ta»arrııf sağlar§iDiz. PAA, Amerikada 802 eyalete sizi götürebilir". Rezerve edilen yerinizi derhal teyid eder. Seyahat Acentenlze v«y« P t n Amarlcan bürolanna mUracaat edinlz. I • • • »STANBUL: Takıl». Hllton Otül kapıtı. T»l 42595 S3018 80422 ANKARA: Ankırı PaUt Otlll T»l: 13681 DÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARII TÎCARET ve SANAYÎ KONTUVARI T.A.Ş. Satılık Modern Köşk Erenköyde tramvay ve tren istasyonu ortasında, en işlek cadde üzerınde takriben dört dünüm. otobüs durağmda. çok bakınıh bahçe içerisinde köşebaşında Modern, Kö§k ciddi alıcıUra sahhktır. Adres: 1325 posta kutusuna. B A Y I U I U M . Ç A R P I I I T L E S İ N İ I İ IUMRAN1 ÇEKENLER HALK SİGORTA Türk Anonim Şirketi TelefoH numaralarının 13 Şubat 19î5 tarihinden itibaren Tiirkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.0. Uımım Müdürluğündan: 13 şubat 1955 tan'hinden itibaren Bank=mi7 f=lpfon numarasırun 9 2 3 7 4 olarak deği;eceğj ilân olunur. 2230 NEVROL CENAL tAiı>ıa »cmıat. rma»k«ıiL«« Florya Kiiçiik Yapı Kooperatifinden: Eünde yeni veya kuUanılmı^ 6 parmak çelik arteziyen iska borusu olanların Kooperatiflmize müracaatleri. TELEFON: 18880 olarak değiştirildiğini sayın müşterilerine arzeder. 1 Getıç Eleman Aranıyor Mühim bir şirket. âmir olarak yetışt;rmek üzere ingilizce bilen ve askerhk vazifesini bilfiil yaprnış genc eleman alacaktır. Alâkahların P.K. 176 adresine (EXECUTIVE) rümuzu ile mufasal tercümeihal ve refeıans ile yazmalan merçudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog