Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 195» (Bastarafı 1 inci sahifede) Londra 10 (a.a.) Cinayet ve (Baştaraft 1 inci sahifede let Merkez Kumandanlığı kurulmadığmı söylemişÖT. korkunc mevzulan yazan mecmuya diğer bir bSlgede takib edilecek ması işi ile ilgili taU tafsilâta müGiresun mebusu Mazhar Şener alara karşı halkuı büyük ölçüde de: « Bütçe mülâhazalarile böyaçtığı mücadeleyi takiben tngiliz zaaf poliükasınıa çok büyük teh tedirdi. Eisenhower sözünü bitidürttü. (Baştaraft I inci sahifede) yiç fiatlannı tayin etmek için he le bir karar getirildiyse biz bunu hükumeti bunların memleket da likeler yaratabileceğinî belirtmek rince, Viçinski Zukofu Hem de baş parmağı ile kaburgatur ve esbabı mucibede bahsedilen men yeniden tahrir yapılmah. Ko tasvib etmiyoruz» demiştir. hilindeki satışını meneden bir ka tedirler. Dünya bonalarmda larına dokunmak suretile. Mareşal intikal devresi kanunun bünye misyonlann koyacağı kıymetlere, (Baştaraft 1 inci sahifede) idi. Sade ve mütevazı evin bu ileri nun getirmeği kararlaşhrmıştır. Burdur mebusu Behçet Kaysalp Malenkofun Başbakanhktan düş büyük bir mutavaatle ayaklandı ve sinde görülmektedir. Hükumetin mal sahibleri dilerse usulü daire konuşmasmda, geçen oturumda söy şuluğa giden çarşaflı, yeldirmeli sakinleri bizi kırmadılar. Biraz sonBu kanun bugünkü Parlamento tüğü haberi bütün dünya borsala Sovyet politikacılarına has bir us teklif ettiği kanunda; mal sahibi ile sinde itiraz komisyonlarına müraca lediği hususlar üzerinde durmuş kaduılar, çeşme başlarında boşör ra küçük Tülin Çardaşı oynadı, da gazetesinde yaymlanmıştır. lupla mutad Ru» itirazlanndan bikiraa anlpşamadığı takdirde kira at edebiHrîer. Bu suretle, tapuya ve aynı fikirleri taşıdığını anlata tülü genc kızlar, arsa ve sokakla ha sonra ablası Tülay «tronspoze» Kabinenin bu hususta bir karar nnda derhl tesirinl göstermiştir. Formoza adası etrafındaki ihtilâ rini ezberlemiş gibi okudu. Elindecıya, son kıranın iki mîsli depozi geçirilen kıymetler üzerinden kira rak ezcümle şöyle dem'ştir: rında zıpzıp, çelikçomak oynıyan edelim dedi, Tülin klarinet partis almasından önce Başvekil Churchill to yatrnlarak mahkemeye müracaat bedelleri kolayca tayin edilebilir. « Buçün garb memleketlerlnde mekteb yaşındaki çocuklar, zen yonunu piyanoda. ablası da piyano bu gibi mecmualraı bizzat tetkik et fın büvümesi Londra borsasmda ki notlara bakıyordu. Muhtemelen stok alım satnnını fazlalaştırdığı yazıhp da eline verümi» Inı notlar hakkı tamnıyor ve 15 gün içinde Tahrir muamelesinin en u bir I bilhassa İngiltere ve Fransada hür cefilden kınaya kadar her türlü çe partisyonunu klarinetle çalmağa miştir. bir sırada birden duvulsn Malen bitince, kâğıtlan dürdtü ve kendikat'i karar verilmesi de kanunla çuk sene devam edeceğini düşüne riyet rejimlerini esasını o memleket şid satan bakkallar, pijamalan ile ] başladılar. Bir ara ton uymadı; bakofun istifa haberi büyük tesir ıc liğinden konuşmaya başladl. O zarek bu zamana inhisar etmek üzere vatandaşlarmınk vergilerin ağırhğı kapı eşiklerinin çimentolarım ye j bası: Tülin kızım «La'ya bas!» temin ediliyor. ra etmiştir. Hisse senedlerinin ahsı man Viçinski Mareşalın aırtmdakl Bu husus tetkik edildiği takdir iki, nihayet üç maddelik bir kanun na karşı duydukları tazyiklerin ne nileyen ihtiyarlar! Evet işte bu de 5 yaşmdaki istidad: «Hayır baba azalmış. fiatında da düşüklük kay üniformanın eteğine yapıştı, adeta ticesi açtıkları mücadele teşkil et kor içerisinde kulağımız mutlaka re major olacak!» dedi. de, tatbikatta yeri olmadığı görülür. çıkanlmasını da teklif ettik. dedilmiştir. Büyükanne «Rapsodi'yi» tavsiye çekti ve Zukofu yerine oturttu. Trabzon milletvekili Emrull> Mesken problemi hakkında cemi mektedir. Her şeyden evvel şunu ya bir ud sesi veya yanık bir İsSovyet hükumet reisliğindeki de Kulağma Rusça: «Kâö derecede etti. Onu da zevkle dinledik. Nutkunun teklif ettiği tasannın yetimizin düsünceleri kısaca şöy ifade etmek isterim ki, getirilen tanbul türküsü arıyacaktır. (Baştarafı 1 inci sah'iede) ğişiklik Amerikan borsasına da do Saat ilerlemiş, artık sokağa çıksöyledin» diye fısıldadı. Grözüm Zu esbabı mucibesinde; mal sahibleri ledir: Mesken kiralarım tahdid e tasarı arazi kıymetlerinin artması Sofular semtinin bir de meşhur Balkan Paktj ile alâkalı olup blr kunmuştur. Haber duyulduğu va kofun iri ensesine UiştL Bu genis. nin sağladığı kazanclann, banka fa den mevzuatın konulmasının içti vesaire gibi sebeblere dayanmak Sofular hamamı vardır. O da di mıştık. Yolda sakalar çeşmeden İzleri veya kir hadleri gibi azami maî ve iktisadî bakımdan en başta t=dır. ŞahsS kanaatime göre geti ğerleri gibi dıştan san boyalı! Bu su dolduruyor, gencler kahvede kâ kaç güne kadar Meclise sevkedile kit muhtelif sened ve tahvillerdı ensede ter tanecikleri bellrmişti haddinin kesin olarak tayin edil gelen sebebı, mahdud ve dar gelirli rilen kanunun esbabı mucibesi ye vesile ile aklıma geldi ,biz Türkler ğıd çakıştınyorlardı. Arkadaşımın cek kanun tasansı üzerinde görüş ortalama olarak iki dolarlık bir dümek için toplanan komisyon, me şüş olmuşsa da bilfthare satışlarda Paris 10 (a.a.~) Krutçefin 5 mesi gerektiği söylendiği halde, ka vatandaşlann bannma ve geçinme rinde değildir. galiba sanyı farkında olmadan çok yüzüne bakarak: şubat günü Amerikalı gazetecl «Bütün bunlar tabiî ama So saislne başladığı sırada miUetve bir canlılık başlamıstır. Türkiyemizin zira! bünyesi tet seviyoruz. Caddelerimizi. sokaklannunun metni ve ruhunda, her iki lerini sağlamaktır. Bu kanunlann ; Pariste borsanm günlük piyasa Hearst, Kingsbury Smith ve Con tarafın haklannm âdilâne ele alın ilânihaye muhafaza edilmesine iç kik edilmeden getirilmiş b.r lfiyi mızı dolduran reklâm tabelâlarına fular mahallesinde bütün bir aile killeri. haricî siyasetimizin kaydetVatandaşm bakınız. hâkim renk daima sarıdır. nin iştirakile Beethoven'den bir tiği gelişmelerden dolayı Vekili sında düşüklük umumiyetle büyük niffe verdiği mülâkat bugün Mosmadığı mülâhazasındayız ve bu ta timaî îve hukukî bakımdan lmkân hadır. Adil değildir. sannın da sosyal davaya medar ola j yoktur. Aynca, yeni yapılan muh ödeme kabiliyeti nazarı itibara alın Neden böyledir; doğrusu ben sebebi parça dinliyecegimi asla tahmin tebrik ettikten sonra Balkan Paktı olmuştur. Milânodaki satışlarda kova radyosunun 45 dakika süren etrafında tafsilât istemişlerdir. iniş çıkışlar bir kaç defa vuku bul bir programı sırasında yayınlanmıyacağı kanaatindeyiz. ; teşem lüks apartımanlann, dar ve mamıştır ve sayın Başvek'lin ev nl bulamadım. Evet işte Sofular ha edemezdim.ı dedim. Haluk DURUKAL Prof. Köprülü, Balkan Paktının ku duğundan büyük kârlar sağlamış mıştır. Radyonun yayınladığı huvelee dediği gibi «ağacın budan mamının karşısmdaki sokaktan yüTeklifimize gelince: Gayrimen j mahdud gelirli vatandaşlann derdirulması sıralarında bu teşebbüsün tır. suslar arasında cKrutçef U« Malenıkullerin bugünkü rayiç kıymetleri ne merhem olamıyacağj aşikârdır. ması zamanı gelmemiştir.» rüyünüz; kulağınıza ud sesi, yanık her çevrede müspet karşılanmadıBelçika meclis başkanınm Daha sonra, Eskişehir mebusu İstanbul türküsü yerine ya }. kof arasında bir anlaşmazlık olduoi, gayrisafi olmak üzere yüzde ye Bu vatandaçlann ikametine yarağını ve o sıralarda halledibnemiş yaptıgı nükte ğuna dair yabana memleketlerde disinin bir senelik kira bedeli ola yacak elverişli blok meikenler ya Abdin Potuoğlu, lâyihanm bir ih '! Bach'tan violonselle çalınan bir bulunan Trieste meselesinin bu Brüksel 10 (a.a.) Bugün Bel dolaşan söylentilen hakkınd^a rak tayin edilmesi, her iki teraft pılması. bu yolda hükumet ve be zarî komisyona havalesini teklif parça, yt piyano ile bir konçerto, pskt teşekkül ederse sürüncemede çika parlamentosunda ziraat mev Hearst'in sorduğu sual ile Krut. memnun edebilecek bir tedbir olur lediyelerce tedbirler ahnması zaru etıristir. veya klarinet yahud trompetle, kekalacağı yolunda değişik noktai na zuu müzakere edildiği sırada ko çefin buna verdiği cevab da var Behçet Kayaalp ve diğer baıı manla en ağır klasiklerden bir çakanaatindeyiz. Yalnız, binaların ra ridri.» : zarlar ileri sürüldüğünü ifade et münist mebuslardan M. Jean ko dır. Bu mülâkatın metnl yann ba| mebuslar bu teklif kabul etmiye lışma gelecektir. Ben «ize Konser(Bastarafı 1 inet sahıfede) rek lâyihanm reddini istemişler vatuarı değil ama Konservatuar ho Molotofun Sovyet Yüksek Vfırası tikten sonra bizim ise aksi kanaat nuşmak için söz almış fakat bu lıca Sovyet gazeteleri tarafından da dir. leri ileri sürdüğümüzü ve bu mev mevTuda tecrübesi olmadığından yayınlanacaktır. calarından Hayri Oğurmanm evini toplantılarmda Türkiye hakkında Son olarak Maliye Vekili Hasan tarif ve keman, piyano, klarinet, söylediği sözleri tekrarlamış, Rusya zuda Türk görüşünün muvaffakıyet meclisten 8zür dilemiştir. Meclis başkanı Huysmans bunun Polatkan föz alarak, «Bu lâyihayı violonsel çalan çocuklarından, kız nın Türkiye ile dost olmak istedi kazanması üzerine muhteUf memleketleraen tebrikler aldığımızı söy üzerine «siz Malenkofa iyi bir haMaliye Vekili olarak getirmediğini, larından bahsetmek istiyorum. ğini, iyl komsuhık mi'n"»><»• leri lemiştir. (Bastarafı 1 inci sahifede) lef olacaksımz») diyerek mebusla(Bastarafı 1 tncı sahifede) hükumetin hrzırladığı bir lâyiha Hayri Oğurman 20 senedir kon kurmayı ırzu ettiğini, fakat TürEalanmasmm takarrür etmesinden mağarada kalan hastalarımız bu olduğunu, kom'syonda mütalea Balkan Paktı müvacehesinde îtal rın kahkahalarla KÜlmelerine sekiyeden cevab gelmediğini iddia sonra Türkiye Reisieumhurunun defa rütubetten şikâyet etmedikleri serdeden mebus arkadaslarının fi servatuarın trompet hocasıdır. Kız etmiştlr. yanın durumu sorulunca, İtalyanın beb olmuştur. Ian 17 yaşında Tülay piyano. kla(Baştaraft 1 tnei nahlfede) kl Bağdada gelmesi, siyast müşahidler gibi hem hiç bir kriz geçirmediler, kirlerini hükumete bildireceğini» Ortaya çıkmıyan fazete bu paktı memnuniyetle karşıladırinet. keman. 14 yaşındaki Türkay Rus spikerine göre, Sovyet hü ğını söyliyen Hariciye Vekili esatarafından tçok mühim» olarak hem He bugün fp'ah ferah gezinip sövlpmistir. Meksiko 10 (AP) Burada çı konuşuyor? yoksa» cDemokratlapiyano, violonsel. 8 yaşındaki Tülin kumeti bu maksadla şimdiye kadar yonımlanmaktadır. kan komünist gszetesl El Popular'ı nn haricl biı muvaffakiyetsizliği Ankara 10 (Telefonla) D. P. sohbet ediyorlar. Iş:n mühim tarafı piyano çalarlar. Hepsi de Konserva bir çok teşebbüsler yapmıştır! Spi sen pakt izmalanmadan evvel De dün gazetecilerde bulmak mümkün daha» isimli makalelerla bazı başTürk devlet adamlanmn şubatın şudur ki bu»ün gene şiddetli bir genel idare kurulu bugün saat 17 Gasperi ile görüştütanü, İtalyanın tuarda talebedir. Beş yaşındaki Tü ker 30 mayıs 1953 te Rusyanın Türolamamıştır. son haftasında yapacağı ziyaret için yağrr.ur yağdığı halde hastalarımız de toplanmıştır Top|j|tıda iç ve lıklann şahıslarmı hedef tutmasl lin aynı zamanda bale yapar ve kiyeden toprak istemediğini açık bu pakttan sadece memnun kalacaHalbuki halk, Rusyadaki son de ve hakaretamiz olması aebebile gabüyük hazırlıklar başlamıs,tır. Bu dan hiç biri sıkmtı hisse*memisler dış meselelere dair uzun görüşmeğınm ifade edildiğini bildirmiştir. bale için hocalarının nazannda bd ladığını ve ticari, teknik, kültürel arada, karşılama törenleri ve prog dir. Halbuki geçen gürkü yağmur ler olmuştur. Bu arada, arazi vergiProf. Köprülü Yunan bMinının ğişiklik hakkında neler yazdığını zete mesulleri aleyhln» açılan ve yük bir istidaddır. Haricen *taruir, münasebetleri Ae geliştirmek için ramlarmı tesbit edecek bir komite da hemen hepsi de hafif birer kriz sine aid kanun lâyihasından geel aleyhimizdeki neşriyatile allkalı su son derece merak etmekteydi. Zi verilen mahkumiyet kararları Hüdahilen ahşab bir binadan içeri gi ellerinden gelen her şeyi yaptığını teşkil edilraig bulunmaktadır. kurulun haberdar edilmemesi şikâ ger;rmişlerdi. ale de; bu neşriyatın hiç bir zaman ra bir gün evvel, El Popular Ma seyin Cahid hariç naksedilen dava riyoruz. İki katlı mütevazı bir ev. ileri sürmüştür. yetleri mucib olmuştur. Bir hükumet sözcüsü, tTürk devUç gün zarfında yafmura ve rütu hükumet çevrelerinin kanaati ol lenkof'u göklere çıkaran uzun bir ya bugün topîu basın mahkemesin Kehribar rengi san tahta merJiSovyet Şurasında söylediği nutukyazı neşretmiştl. let adamlanmn bu iyi niyetli adım bete karşı onlann bünyelerinde mü de devam edildi venlerden çıkıp küçük bir softdan ta Molotof, Türkiyenin bilhassa Bir madıgı cevabını vermiştir. Gazete idaresine müracaat edenlariı dünyanın son günlerde içinde sahe'e eJi'°n bu mü=bçt HeŞifikKıbns mevzuunun hâlâ devam Celşf açıldığı zaman Yeni Ulu« geçtikten sonra misafir odasma ou leşik Amerika ile askerî ijbirliği ler, gazetenin basıldığı, fakat mübulunduğu kritik durumda, iç açı lik Dr. Nihad Gülşenin gözünden yur ediliyoruz. Tertemiz, gül gibl mevzuunu ele almış ve «Amerika edişinin ne şekilde karşılandığı su vezziler işbaşı yapmadıklanndan Gazetesi sahibi Nihad Erim'in vekl cıdır» demiştir. kaçmadı ve bu sebeble kendisi bubir oda. Kenarda bir piyano, üstü nm, Türkiyedeki üsleri, Türkiyeden all üzerine Vekil bunun artık Yu dağıtılamadığı gibi garib bir cevab li Saim Kurutoğlu, yazı ljleri müIrakta Kürd meselelerl gün akşama doğru beş hastayı da notalarla dolu. Köşede noU sehpa gizli olarak Rusyaya karsı kullan nanistanda bir iç politika meselesi almışlardır. düıü Cemal Sağlam ile îbrahim Cü Beyrut 10 (A.P.) Irakı. Mısırı yeni baştan bir kontrol muyanesilan, bir sürü müzik âlet kutu'an. mağa hazırlandığını» iddia etmiştir. haline geldiğini söylemlstir. ceoğlu yerlerini almış bulunuyorBir müneccftn MalenkoFnn <re Arab Birliğini kızdırmağı göze ne tâbi tutmava karar verdl. Bu Müteakıben Ortadoğu meseleleDuvarlarda eski günlere aid hatıra Dün akşamki tefsirde Rus spikeri de lardı. Reis blr hayli kabarmış olan devrileceğinî üç hafta evvel alarak Arab olmıyan Türkiye ile bir kontrolun neticesini sİ2İere yarın (Bastarati 1 mci snhifede) resimler. Piyanonun üzerinde müzik ısrarla bu mesele üzerinde durmuş rine temas eden Hariciye Vekili bu dava dosyası arasından Başvekil söylemiş anüdaf3a andlaşması imzalamak is bildireceğim. de normal tetkikler dışında sık üstadlanndan birinin heykeli! Adnan MendeTesie Haridyt Vekili ve müşterek manevralann Rusyaya mevzularda geniş izahlarda buluntemesinin sebebi, halen Rusyada bu Lizbon 10 (a.a.) Prof. Robert Fuat Köprülü tarafından Diğer taraftan, dtin de bildirdi laştırılarak devam ettırileceği bilMüzisyen ailenin ferdlerile biıer tevcih olunduğunu ileri sürmüştür. mak için zamanın erken olduğunu Adlıve lunduğu zannedilen bir kürddür. ğim gibi. hastalarımızm sıhhî dubelirttikten sonra, Ortadoğu mev Horus adında 34 yaşlannda Por Vekiletine gönderilen feragat mek dirilmektedir. Öğrendiğimize göre birer tanıştıktan sonra: : Spiker Türkiye arzu ederse, Ru* rutında Türkiyenin ve Türkiye gi tekizli bir müneccim, bundan üç Irakhlar, kendi müdafaa meselele rumlarında görülen bu müsbet g dl bugünkü baskınlar netioesinde suç tuplarını alarak teker teker oku«Amcmm İkdamcı Ahmed ya ile iyi komşuluk mtinasebetleririnin Mısır ve diğer Arab memle şin daha semereli ve güvenilir bir lu olduğu tesbit edilen bir çok ta Cevdet beni matbaa makinistliğı nin kurulman için ortada mani bi düşünen dostlarının takib et hafta evvel burada bir gazeteye du. ketlerinden çok farklı olduğunu netice vermesinl sağlamak maksaMalenkofun mekte olduklan siyasetin muvaffa verdiği mülâkatta. nınmıs firma adliyeye verilecektir. için Londraya tahsile yollamağa çok bulunmadığını belirtmlştir. Mektupiarda; davaya ianıklann belirtmektedü lcr Bu fark, Irakın dile evvelee tesbit edilmlı olan on kiyet yolunda olduğunu ifade et düşeceğini haber vermiştir. Neticenin yarm matbuata verilme uğraştı ama müzik zevklm biitün Rusyaya yakm olmasından ve bir günlük kür müddetinln on dört Asıl adı ile Paul Lapa, bu mülâ yazdıkları yazılarla bazı başlık'amiştir. ısrar ve valdle»» galebe çaldı!» nn sebebiyet verdikleri, evvelee Kürd azınlıfı bıihınmasmdan ileri güne ve kür saatinin de böylece kırk si beklenmektedir. Göztaşı ve kükürt hakkında Kısa zamanda imzalanacak olan katında şunları söylemiştir: Diyen Hayri Oğurman çocuklaİstanbuldaki baskınlar için 13 kig»l:nektedir. «Yakm bir istikbalde, hüku sanıklar hakkında dava açılması saatten seksen saate çıkanlması Türk Irak paktının ana hatları rından da şöyle bahsediyor: Ziraat Vekilinin beyanaü Irak Uderlerı. 1946 gibi pek yakm kararlaşünlmıştır. Bu kararımıt şilik bir müfettiş ekipi polislerle üzerinde çalışmalar yapıldığını metler. kararlanm tanzim ve ha hususunda verdikleri muvafakat «3 kızım da kendi arzularile feragot^ ettiklerini bildiriyorhastalarımız tarafından sevinçle kar birlikte çahşmış, neticede bazı firbir mazide bir Kürd Cumhuriyeti Ankva U (a.a.) Zir««t Vektil söyliyen Prof. Köprülü, Mısmn bn reket hatlaruu müzik yapıyorlar. Şimdl üçü de lardı. Nedim Ökmen, bağcıl&nn göztaşı pakta karşı takındığı tavırla «lfi minden faydalanaçacklardır.» kurmak için yauılan teşşbbusleri ve şılanmıştır. Netice itibarile Damla maların fahiş fiatla yedek parça Konservatuarda t?lebe. Evimize Portekizli müneccim, ayrıca 1935 ve kükürt ihtiyacları hakkında A kalı suali de cevablandırarak, MıBunun üjejine Reis evvelâ Nihpd Ruslar tarafından, desteklencn taş kürlerimiz daha hızlı ve istifa^ sattıklan, bazılannın da yedek parça i t e s b i t caz müziği asla girme». ,Fırs^t bul adolu AÜfisı muhabirine şu beyaMustafa Barzani'nin ayaklanmasını delf bir programla devam etmeVSİrın tevessül ettiği yollann ve ta yıhnda H i n d i s t a n d a . L f i a î k "flrim'in vekilfne ve sanıklara bir edilmiştir. dukça değil fırsab mecbur! olarak natta bulunmuştur: unutmamaışlardır. Irak Baülıların tedir. kib ettiği hareket tarzmın onun bu te bir değişiklik olacağı, bunun diyecekleri olup olmadığını eordu. biz hazırhyarak hep birlikte çayardımı ile bu isyanı bastırmış ve tMemleketin önümuzdeki durumusu müşahede edenler tara Batı İle münasebetlerin daha da Sanıklar olmadığını söylediler, sav Telefon ihtiyacı lışın*. Küçük Tülin biz çalarken gelişmesine yol acaccağı, Mısır hü cı söz alarak kısaca, kendisinin de Barzanî Rusyay kaçmı?tır. Halen Alaynya 9 (Şahab Balcıolğu bilbazan piyano ile ljtirak eder, bazan mevgim göztaşı ihtiyacını karşüa fından kolayca vasıflandınlablleceVumMinin devrileceği, Berlinin bu feragete uyduğunu bildirdi ve Rus ordusunda General rütbesi ile diriyor) Son ramanlarda gitg'de mak üzere Belçikada iki firmaya ğini aöylemistir. (Baştaraft 1 inci sahifede) da bale yapar.» vazife gördüpü Irak istihbarat ma gelişen Alanyanın Damlataş mağadört yüz ton mal Ziral Donatım Bu arada mebuslardan birisi ha birleştirileceği ve bütün Almanya dava böylece düştü. Ankara: 10. (a.a.) BaşvekiliOğurman ailesine imkân vars* Kurumu tarafından sipariş edilmiş kamları tarafından bildirümektpdir. rası dolayifile turistik vasfınm da en şehrimizde bulunan altı klşilik ya şamil bir hükumetin kuruması Köylü gazetesi aleyhlndeki dava miz Adnan Menderes'in Irak MilU birlikte bir parça çalmalarmı ric« Irak liderleri, yeni bir Kürd birdenbire belirmesi üzerine buraolup akreditifi de açtırılmıştır. Bu tsrael ticaret heyetinin durumuna hususunda terakkiler kaydedileceği Ankara 10 (Telefonla) Kövlü eyaklanması olduğu takdirde Arab da haberleşme meselesi de günüJÎ meclisinin Türk Irak paktı hak ettik. Akord sesleri, kiriş germeler günlerde memleketimize sevkedil :ema» ederek, Arab memleketleri kehane^inde bulunmuş, İngiliz ha Gazetesi Sahibi Vedad Refiioğlu ile kında müttefikan aldığı karar mü bizi bir an için hayalen Fatihin So mek üzere olan göztaşı en müsaid Bırliği güvenlik paktmın ne gibi derdleri arasına girmiştir. Bugünkü ile kucaklaştığımız blr sırada İsra nedan ailosinin güney Afrika, Ka Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Hık bir yardım yapabileceğini sormak halde Alanyanın en seri haberleş nasebetile gtinderdiği tegrik tel fular mahallesinden aldı derinlere, fiatlarla lamanında müstahsilin is elden ticaret heyeti çağurmanın ga nada ve Fransayı ziyaret ihtimali rrvet Yazıcı aleyhine Toplu Basm ğrafını Irak Başvekili Nuri Sait pa uzaklara götürdü! Fakat sokaktan tifadesine arzedilecektir. Bu itibartadırlar. Komıu Ürdün, Suriye ve me vasıtası telgraftır. Halbuki bu rabetini belirtmiştir. Bu mevzuu da olduğunu ve Amerika Cumhurreisi Mahkemesinde açılan neşren hakageçen leblebici ile kalaycmm akord la bağcılanrruzın telâş ebnelerine ;a şu telgrafla cevaplandırmıştır: I.übnanın ordulan o kadar küçük vasıta bugünkü şartlar içinde hem açıklıyan Fuad Köprülü, İsrael ti Eisenhower'in de Kanadayı ziya ret davasma bakıldı. tlk sözü aUn suz seslerile kendimize geldik. Bı> mahal yoktur. Ekselâns Adnan Menderes tür ki, bunlar ancak İsraele karşı pek yetersiz kalmakta, hem de Acaret heyetinin davet edilmedlğini, ret edeceğini söylemişti.» sırada odaya giren başörtülü, mor Sabahat Erdemir'in vekili davaiaBaşvekll hududlaruıı koruyabilemektedirler. lanya postsnesinin memurlan TürDiğer taraftan ihtiyac zamanında kendiliklerinden geldiklerini söyliZukof a dair hâtıralar yün hırkalı, siyah üzerine küçük nndan feragat ettiklerini bildirdi Ankara Mısır ordusu G3zze bölgesi ve Sü kiyedeki meslekdaşlan arasında en müstahsilin Istifadesine arzedilmek erek, biri buinl taklb eden iki NewYork. 11 (AP) U jıl veyf kanalı ile mesguldür. Bunlar, fazla çalışmak ve zaman zaman inDeğerll tebrikâtmm kendim ve beyaz desenli ve şıpıtık terlikli bü üzer* kftfl miktarda kükürt ve Zi teklifte bulunduklaruu, her iklsine müddetle Associated Pres» ajansı ve bu dava da böylece bitti. Irakın kuzey doğusunu nasıl mü san üstü enerji sarfetmek zorunda hükumetim namma zaü devletleri yükannenin elini öptük. Konser. ral Donatım Kurulunun bütün teş de cevab verilmemesine rağmen nm Moskova muhabirliğini yapmış başlamıştı. Şu anda modem Türki kilâtmda şimdiden depo edilmektedafaa edebilerpkleıdir? kalmaktadırlar. Bu bakımdan on ne samimî teşekkürlerimi arzeder, kalkıp geldiklerini ifade etmiştir. olan Eddy Gilmore Zukof a dair hâ yenin sade giyimli üç genc kızı birl dir.» ları ne kadar övsek yeridir. Alanya kardeş memleketlerimize yarar hlz Gerek Ortadoğuda gerekse Bal tıralannı anlatmıştır. Eddy Gilmo,Q,ı. , „ . , ı violonsel, diğeri keman, en küçünın bu müşkül durumu ilgili ma metlerde muvaffak olmanıa C e n a L . . . . ' , . ° . . , l,,^mrf:lı« ğü piyanoda babalannın klarinetinin lskenderiye Baskonsolotu an Paktı ile atılan adjmların hiz re, Berlin'de Zukofun ^isenhower kamlarca gözönüne ahnmış olup bı Haktan dilerim. met ettiği yegâne gayenin «müşte in ve Viçinski'nin de iştirak ettikiştirakile Beethoven'den bir ağır (Baştaraft 1 inci sahifede) muz vefaıt etti Antalya ile Alanya arasında bir teNuri Essaid rek müdafaa camiasının kuvvetlen leri siyasî bir toplantı dan bahseder klasiği Sofular mahallesinin kafeslefon şebekesinin tesisi için faaliyeYunan tebaah Georgia Fengııl Ankara: 10 (a^ı.) Hariciye li, çarşaflı, başörtülü sokağmdan mesl» olduğunu söyliyerek konuş ken şunlan nekletmiştir: Kahire 10 (a^.) (Huausf n u te geçilmiştir. Bu iş için birnci ke Vekili Profesör Fuat Köprülü buMüttefikleri ilgilendiren bazı iş ile İtalyan tebaah Anna Milicelli'y» medeniyete doğru adeta tüttürü habirimizden): lskenderiye baş masmı bitiren Köprülünün beyanatı Londra 10 (B.B.C.) Burada inşif bugün yapılmıştır. Verilen malu gün saat 12 de Irak Büyük elçisi yorlardı. Öylesine derin bir hazza konsolosumuz Ferid İlden, kısa bir komisyon üyeleri tarafından tas ler görüşülüyordu. Eisenhower bir aid oyuncak bebeklerin içerisindt tişar eden Daily Sketch gazetesinin mata göre şebeke çift kanallı ola Ekselâns İbrahim Akif El Alouteklifte bulundu. Hatınmda kaldı gümrük memurlarınca yapılan akapıldık ki ısrarımız adeta dışanya hastalığı müteakıb bu sabah Ağu vible karşılanmıştır. bildirdiğine göre Başbakanlıktan cak ve 165 Km. lik bu hattm inşaa siyi kabul etmiştir. Feyyaz TOKAR ğma göre bu Berlinde bir 4 dev raştırılmasmda, 2000 Türk lirası ve bir protesto mahiyetinde inadcı za hastanesinde vefat etmiştir. istifa etm ş olan Malenkof'u karısıtına haziran ayında başlanavaktır. ve deklare edilmemiş bir miktar nın kurtarmış olması ihtimalleri altın bulunmuştur. çok kuvvetlidir. Kadın artistlerin duruşmasma Verilen izahata göre, Mal.enkof un bugün suçüstü mahkemesinde bakarısı Elena Krutçef, perde gerisinkılacaktır. de kalmasına rağmen (yeni bir Stalin) diye bahsedilen parti genel HâtRseler arasında Felek: sekreteri Nikita Krutçefin kızkar(Baştarafx 1 inci sahifede) deşidir. İsmet Vureun, Kurmay Yarbay Ke Daily Sketch'in kaydettiğine gö mal Tunçeğman, Yarbay Cevad Ore, Krutçev eniştesi olan Malen zanalp, Yüzbaşı Ahmed Yıldızatll kof'u mahkeme önüne sürüklemek ve onbaşı İsmet Okcy muhtel'f yer1 12 talihliye: ve bundan sonra da idam etmek is lerinden yaralanmışlardır. Yaraları tememiştir. (3 üncü sahifedes devam) hafif olan Kurmay Yarbay Kemal Bu haber geniş tefsirlere yol aç Tunçeğman ile onbaşı ismet okul mesele yok çok hafif de olıa ayda taç defa ve ne kadar müddetle kriz gelıyor mıstır Siyasî çevrelerde belirtildi revirine, diğer yaralılar HaydsrpaBir ffthıa için ve devam ediyorsa taisilâtile bıldıriniz. ğine göre, eski bir artist olan Elena şa Askerî Hastanesine kaldırılmışO zaman başka bir seyler daha vereKrutçev'in, parti genel sekreteri lardır. blliriz. Nikita Krutçefin kızkardeşi olduSiz bana «Sizln bu lnsanlıjınmn karYarbay Cevad Ozanalp vefat etşılığını naBÜ ödeyeblllrtm. Bana bu zev ğuna dair resmî hiç bir kayıd mev mistir. Yüzbaşı Ahmed Yıldızatlı 2 2 talihliye ı kl tattırdınız» diye yazıyorsunuz. Eski cud değildir. Sovyet gazeteleri Ma koma halindedir. ve modası geçrrJş pirincden m.mul lenkof ile Krutçef arasmda akrabir kahve değirmeni gonderirseniz benl Kaza etrafmda tahkikata başlanbahktan da kat'iyyen bahsetmemiş çok sevlndlrmij olursunuz Sevgi ve mış, oto"üsün şoförü tevkif edîlselâmlar.ı lerdir. i asabilecek Bugün beşinci aya girmlş buluFakat, Kaganov:ç'in de Stalin'in tutarında Tutannda muhtelif kaymbiraderi olduğunu hatırlatan nuyoruz. Hastalık artık hiç gelmiFransada içkili gazinolar Rus mülteci çevreleri, bu akrabayor, evvelâ Cenabı Hakka şükrelıktan da Sovyet gazetelerinde bahdiyor, sonra da bu insan doktora nerelerde açılacak? sedilmediğini hatırlatmaktadırlar. minnettarlık duyuyorum.» 3 234 lalihliye: Paris 10 (a.a.) Yeni çıkan içStalin. Ka?anoviç'in kızkardeşi ile Muhiddin Yurday kili mahaller kararnsmesine göre, evli idi (Kadıköy) Fransadaki içkili gazinolar, barLira Malenkof ve Krutçef akraba mı? Mektub budur. Mektubda ya^ılı larında alkolsüz içkiler için de bir NewYork 10 (A.P.) Gerek ilâc isimlerini reklâm manası çıknraf bulunduracaklardır. Resmî Gamuhtelif George Malenkof ve gerek Nikita zetede yaymlanan diğer hususlar nlmasın diye yazmadım; fakat Krutçef. yabancı diplomatlarla ve da şunlardır: vak'a oldukça hazindir. Ve Alnnn zivaretçilerle yaptıklan hususf göYeni açılacak içkiH gacinolar doktorunun alâkası çok sayanı rüşmelerde söz arasında akraba ol(U %4,$ mezarlıklar, hastaneler, okullar, takdirdir. Bizde de bu çapta insan duklarını yalanlamışlardır. spor sahalan civannda olmıyacack, s J doktorlar olduğuna şahidim. Ancak Baa çevrelerde ısrarla iddia e gazino sahibleri yirml bir yaşınbundan 40 yıl kadar evvel pek sevdıldiğine göre, Malenkof, Krutçefin dan aşağı kadın işçi çalıştırmıyadiğimiz bir ailenin küçük bir çok'zkardesi veva kızı olduğu, tah c&klardır. Yirmi bir yaşındaa aşaTÜRKİYE cuğu bir yürek hastalığına tutulmin edilen Elena Krutçef admda ğı olanlarla bir sene hapiste yatrnu|tu. O zamanın en meşhur bir b:r kadmla evlidir. mış olanlar içkili gazino açamıyaasker doktoruna bir mektub yazNewYorkta Rus meselelerile ya caklardır. dım. Ailenin haberi olmadan yazkından alâkası olan bir şahsiyet de 80 inden sonra gelen servet şun'an bildirmiştir: dığım bu mektubda dilim döndüğü « Malenkofun Uk kansı Vakadar yardım rica ettim. Bu büyıık Londra 10 (AJ>.) 80 inl «|leria Golubtseva admda bir mühen km 50 a«nedlr cvll bulunaa bir doktor şimdi hayatta değildir. CeSERMAYESİı 50.000.000 LÎRA disti. Bundan »vnldıktan sonra B çift dun, futbolda Uab^li bir tahvab bile vermediydi. O çocuk öidıi. lena Krutçef admda bir kızla nr min yapmalan flzartna MTT«U kaBea ffandi bu iki vak'ayı birbiriııe Inemljtir. Bu kaynak, iddlalar hl Tuşmu?lardır. yakh^tınyorum. ANKARA Tdrfont 10049 İSTANBUL T«I«font 24595 İZMÎR Telefon: 7797 lâfına, isim benzerliği bulunmak81 ya$ındakl WiUlam F. Tufl 82 Doktorluk çok büyük, çok olvl la beraber. bu kızm Krutçef ile hiç ya«mdaki karm, bu tahmin aay*bb meslektir ve keşke doktor olay Her 100 Hrmya bir Uab* §utm * Taşnudan gfludtıB pandarin hvmk flcr«tf ** ııhııııiıı aiddb. bir alâkasi bulunmadığını büdir sinde 27.000 tngiliz lirası kazandnn, 4ky% hep hayıflanıyorum. mışlardır. B. FELEK Kiracılar Cemiyetinin ldra tasarıları hakkındald düsünceleri Komisyonda arazi vergisi zamlarının reddi isfendi Sofular caddesinde müzisyen bir aileden Beethoven'i dinledik İngilterede cinayet ve korka mecmuaları menedildi Churchill, Bulganin ile toplantı teklifini reddettî Hariciye VekilinTn dün verdiği mühim izahal Türkiye Rusya ve Moskova radyosu Bayarın Bağdadı ziyareli Damlalaş kürünün yeni neticeleri «Halkçı^ aleyhindeki dava diiştö Dört şehirde otomobil mağazalarına diinkü baskın Türk Irak paktı Malenkof'u karısı mı kurfardı? Oyuncak bebeklerîe kaçakçılık Tuzlada feci bir irafik kazası olda MART ÇEKİLİŞİNDE 2 TaliMiye Mayıs Çekilişinde AYRICA 12 Talihliye 234 Talihliye 300.000 lira 120.000 lirayı ömiir boyunoa ır Mesken kredisi Ömiir boyunca aylık gelir 30.000 300.000 • • Kazin bir tedavi macerası 30.000 lira Mesken kredisi Para ikramiyeleri Para ikramiyeleri VAKIFLÂR BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog