Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Iffl Tarihe Geçmİ9 Bttyttk Aşklar Kral 4 üncü Hanri ve dilber Gabriel C n t a : MAZBAB KU1TT 3 ünün J?esimleri «Godot'yıı beklerken» AnkanuU Şehrimizda Küçük Sahnede oynandıjı müddetç» büyük rağ bet gören, Irlandab yazar Samuel B«okett'in tGodot'yu beklerken» «dlı piyesi, Ankarada yerü kurulmu^ olan Sanatsevenler Kulübünün Cej» Tiyatrosu adı altında vereceği temsillerin ilki olarak oynanacakür. Ankarada bu eseri Cüneyd Gökçer sahney» koyacak ve Devlet Tiyatrosu sanatkârlan rol alaoaklardu. Muhsin Ertuğrulun çevirmi» •• Küçük Sahned» lahney» koymuş olduğu bu piyesi şehrimizd* Şükran Güngör, Cahid Irgat, Agâh Hün v« Kâmran Yüc« oynamıslarModern «Antigone» llgl uyandırdı Güael Sanatlar Akademisi Taleb« Cemiyeünin kurduğu tiyatro kolunun ilk temsili olan, Jean Anouilh'in Orhaa Veli Kanık tarafındaa dilimize çevrilen «Antigone» piyesi gördüğü rağbet iizerin» üç gün daha uzatılmıştı. Şon temsiller buBir Isviçrt fabrlk»«ı, tanklart kargt kullarulmak flzer* yenl bir zırhlı araba ytpmıjtır. Bv arabala gün ve yarın saat 17 de Akademi yeni Centurlon tipi tankların onda bir fiatına mal olmakta, saatte 55 mil sürat yapabilmektedta\ konferans salonundador. Isviçre hükumeti siparişte bulunmak üztre iştişarel ere başlarmstır. Resimde, tanlcsavar topu 11* mü« Vedad Demircioğlunun »ahneye cehhez yeni zırhlı araba görülmektedir. koyduğu bu eserde baj rolleri Çolpan İlhan (Antigone), Tülin Belen (İsmene), Ei'han Baykara (Haimon), Çiçek Birol (Eurydike), Erol Keksin (Kreon) oynamaktadırlar. Dekor, Renan Yaman ve kostümlet Saadetindir. Yunan tiyatrosu temsilleri Şehrimizda temsiller vermekt» olan Yunanistanın tanınmış sanatçıLarından Elli Lambeti, Dimitri Horn ve George Laplaj'ın başkanlığındaki tiyatro trupu, hafif komediler ve melodramlar yanınd», Shakespeare'in «Hamlet» i, Dostoyevski'nin «Cürüm ve Ceza» sından adaptasyon, İbsen'in «Nora» sl, Schnitzler'in «Libelei» gibi piye»eri de oynamakta ve genis rağbet örmektedir. Bu trup, Saray sinemasında bir ay müddetle temsiller erecektir. OrttMrt» hu Hr k m »• Wr 4aha> ol4u «• Kral l«n «vlâ4 olarak kıbul «derek hepsta» blrer un,«aa vtrdi. Gabriel Kral» hükumet etmekt* yardım ediyor, sefirleri kabul efiiyordu M Çapkınh?ı »• |Wım bolsn Hanri içtoGıbrl»! hayıtmm V«Jmt 1<H. Krri eoeukUnnı JBk ştveijı onlarl» oynardı.... Bütün arzuja Gabrttflt evltnmektt. 13 EiyasJ «landaVl zorluklan ragmeM. Gabriel ve Hanri birbirlerinl çok ievlyorlaıİL Kr»J Fontenblo'ya gittigi taman GabrW Pre fstosuna gid.iyordu v» «rttfa battifayar» lanft. I» HanrTnta a * . fanabnmcti Papa'hıa mü*aadesln« baglı Idl Te»ebbü»« geçildi. Fakat mtuakereler Gf »en« uudı... Vt anla«ıldı ki Kral boşandtğı takdirde, onun Mari d8 Medisi fle evlennvssl Istenjyordu. 17 Gabriel çok mesuddu, İalcat nodenM korkuyordu. Papa Kralm , bofanmınna artık n a olayordu nanrl Gabri*ri alaeakti N t yazık kl falofar O«brlel'e buoun mümküa olamıyacağım *6yI0» yorlardı» Hatti içlerinden biH kadına pa*> kalyadan evvel öleceğin! bildlrd!. » 8«Jdı •cnea'cnberi bentnrtndLHanri kararmı r^rmlîti, Gabrien alacaktk» î Hattâ çok geçmeden on« Kraliç» flbt nre*. mele edHmeslni «mretti v« parmajına yüzüfi Resimli Romanımız 6fCC DÖAKU DONDÜ... SAAT SAAT OAHA Taıan: GEORGK SİMENON Gangsterler T£ Bıfi T£L£FON Oİ.LD/ UÇ\COE*J'« A»tA 9İOİP PBOF. MİBIBÜGPCM HACKKALAMı '*• KüHür ve sanat fllnıleri ilmlerl Türk Film Do»tları Derneğinin bu m«vsim programındt bildirilen «kültür v» lanat filmleriri* aid zel matinelerin İlki 14 jubat geesi ıaat 20.30 da Şehir Galerisindt Dernek üyelerine gösterilecektlr. Kemancı N. Dikeos geliyor Trlnldad'dakl Sklnner parkmı gezen Ingillı Prensesl MargarethT yuzlerc* gen« y«rrl Atlna Devlet Or r« kendisint büyük tezahüıatta bulunmugtur. Resimde, en yeni elbuelerini giyip Pr«ıu«ai b«kliy kestrası »olistleriııden liler görülmektedir. . tanınnuf Yunanlı kemanct Niko Dikeoş jehrimlze gelecek v« funanistanm değerli piyanistlerinen C. Kidoniadis'in refakatınd» ek resitalini 15 jubat sah geoesi 1.15 te Lüks sinemasında verecekir. N. Dikeo» bu resitalinde, Chausson'un tPoem» 1, Haçaturan'm «konserto» sunu (piyano refakatile), ve Debussy, Bartok'dan parçaîar çalacaktır. 1920 de İstanbulda doğmuf olan BUKADA OTURUYOk N. Dikeos, meşhur J. Thibaud 9* Benedetti'nin öğrencisi olmuş, sonr» muhtelif Avrupa memleketlerlndeki konserleri ile jöhret yapmıjtır. 1950 de şehrimizde bİT resita! ve İstanbul Radyosunda Reşid Rey idaresinde Şehir Orkestrasile konser vermiştir. Filârmoni Dertıeğinde tri« 12 şubat cumartesi saat 18.30 da Dernek salonunda Olga Frussi (piyano). Alim Almat (keman) ve Vartan Arslanyan (çello) tarafından bir trio konseri verilecektir. 19 şubatta, kemancı Necdet Remzi Atak ve piyanist Ferdi Ştatzer bir resital vereceklerdir. Haşmet Akal sergisl Çehlr Galerisind» 15 şubat salı saat 17 de, Haşmet Akalın resim lergisi açılaeaktır. Amerlkanın Florlda tyitetlndekl JaeksonvlTlt jerırlndt yapılan beynelmîiel etomobil yanjmda bta J. Richer'nln konferansı kaza olmuş. ve yarışçıl rdan Bob Ferguson, taklak atan otcmobilincien şuursuz bir halde hcLâtaneyt kalFransız Kültür Mer dırılmıstır. R&simda, devrilmij olan otomobil görülmektedj1. kezinin tertiblediğ; konferanslardan olarak, 11 jubat cuma günü saat 18.15 te Taksimdeki Fransız' Konsolosluğu salonunda Prof. Jean Richer tarafandan »Alfred de Vigny'nin düjünceleri* konulu bir konuşma yapılacaktır. Şehir galerisinde konferanslar Vall Fahreddin Kerim Gökayın himayesinde, Beyoğlu Şehir Galerisinde tertiblenen fikir ve sanat konferansları serisinin ilki 14 şubat pazartesi saat 17.30 da açıhşı müteakıb verilecektir. Sanat Kulübii dergi çıkaracak İ. T. Ü. Sanat Kulübü tanınmıj sanatçılann yanısıra üniversiteli genclerin yazalarının yer alacağı cDiyelim» adlı aylık bir sanat derglsini 1 marttan itibaren çıkaracaktır. Haberleşnvs adreai: «Diy»lim» Teknik ÜrdversiU îstanbuldur. Sehni ANDAK Brezilyadan Hhal edilen deriler piyasanın ihtiyacını bir nıüddet karşılıyabiiecek BrezUy«d*a ttfa«l *4U«B hakikl ihtlyâ* uhlbltrln* t«vzll hmunında fürüfraelerd* bulunmek Uz«n jehrlmlı Sanayl T« Tlc»r«t Odaları üi meslek (ruplannı tcnullcn bir heyet Ankaraya gitınlştir. New York'taki Madison Square Garden kapalı sa'onunda yapıian beynelmilel atletizm müsabakaHaber verildiğıno göre bu parö gelen sın^a Danimarkalı Gunnar Nieken. kapah salon bir mıl dünya rekoıunu 4 dakika 3 saniye 6 salise tla mallar piyaıa İhtiyacını bir müddet daha karşılıyabllecektir. Herhanjl bir kumıştır. İkuıcüiği, Amerıkalj Wes Santee ktzan mıjtır. Reaimde, Danimarkalı Nielsen'in dünya reiLkmtıy» meydsn terllnıçme* lçtn korunu kırıp (örüimekteiır. aUndidaa baa tedbirlct 4a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog