Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat İNİ dJîffHTJKtn f Amerika Uçakgemiyarsşmasındayepy Amerikan sermayesı revâsıl olmak iîzereyiz mer hangişartlarla gelir? Yazan: Reha Oğuz Tiirkkan AtJantiği altı gün yerine iki huçuh gündc geçeceh acayib şekitde gemiler inşasma tescbbüs ediliyor Mekt u b l a n J ırmıınmınınııııııııiiiıııııııti mmw trmuitınuııııınnımıınimw) NewYork Geçenlerde, Türki (meselâ sefaretin Ankara Ticaret yüzde ytlz transferlnl garanrl eden ye Tıcaret Odalarımn gon bülten Ateşesi Von Lochberg'in) burada başka memleket ya yoktur, veya lerinden birıni okuyordum. tTür lehimizde yaptığj propagandalar ve varsa pek nâdirdir. Tetkik ettiftim leağffii iddia edryar. Denlzasm teyahatlerin çoğu kiye İktısad Gazetesi» Umile ve ga en ıon olarak da İs Bankasının Güney Amerika kanunlan senede ' Hanrla&Ji modeie bakılacak 1953 e kadar lrili ufaklı gemllerlt olursa istikbalta gemisi sdeta asyet istifadeli bir şekilde yayınlanan davetlisi olarak Türkiyeyi ziyaret %2025 transfer hakkı ancak teyapılmıstır. O yıl geml yolculukanunumuzun kıya alınmış bir teknedir. Karın bu bültenlerde bir havadi» gözüme eden Amerikan finansiyeleri. alâ mmaktadır. Fakat ğunda rekor teşkll eden rakama kısmı yoktur. Baf ve kıç tarafı çarptı: Ecnebl iermayeyl Teşvik Ka j kanın uyanmasına «ebep olmuşlar vazıh olmıyan bir maddesi, üstünvarılmı», 42 mllyon kisl kıt'alar firiçer avak flstüne oturmal'tadır runu gereğınce yeniden ıekİ2 fir | dır. Westingtonda, Amerikan Tica lüğümüzün kıymetini azaltmaktaarasında gemllerl» tasınnu#tır. Bu »ekilde azam! rtrate vanîacamaya müsaade verümi». List«yiJ ret Vekâletinde ilgili şahıslann ba dır. Türk parasından dolara transDeniı vasıtalannın yolcu Hst»jh dü'üniiîmüştur. dıkkatle gözden geçirdim; Türkiye na söylediklerine göre, »ermaye fer, hanei rayiç üzerinden yapılalerindekl bu kabanklık uçsk ılrMuhendisin yapbğı he«ab!ara ye sermaye yatıran bu sekiz firma yatırımı için en çok müracaat Tür caktır? Süphesiz resmt raviç. Faketlerinin rekabetile karsılastıkgöre bu gemi A\Tupa ile Amprika nın hepsı de Avrupalıydı. kiye için gelmektedir. Maalesef, ge kat hangi zamandaki rayiç? Kanun tan sonra 1954 te hava yolculuguncâri rayiç» diyor. Bu vazıh degil arasmı 25 günde katedecektır. na ;ntikal ermiştir. Bu son misâl de, eskiden beri ne bu kaynakların bildirdıklerine dir. Sermayesini vatıran Amerikalı. ŞÎTMİİ en aiîratli genulerîn ortala1953 ün 40 milyon uçak yolcugöre, alâkadar olan bu firmalar ilk katamcıa duğümlenen bir füpheyi sermayeyi yatırdıgı tarihteki rayiçi ma i l t ı^ünde gıttiklert mesafeyl sıma karsı 1954 te havayı tercih tekıd etti: Kanun çıkalıberi ecnebî tetkiklerden sonra vazgeçmektedir lster. Parasını transfer ederken câri birden iki buçuk güne bı.iirmei, eden yolcu adedi 44 müyondur. ler. Bunun en mâruf misall de, Asermaye Türkiyeye gelmijse de. j olan rayid lstemez. Geçen zaman plSn +ahak>iık e+tiği tak.ürde ge6 günlük deniıasın »eferi asagı Amerikan sermayesi pek alâk» merikanın en büyük dokumacı fir i arasmda devalüasyon olmuş olamınlifin fetikbaH tçto vs'di bol vukan 14 saatt indlren büyuk uması olan Celanese Corp. of Amegostermemiştir. Sesıni dolduran ye j bilir. Paramızın kıymrtini. haric bir tefebbü» olarak vmsıllandınhçaklann inşaaı vâkıa geml seferrica'nın, Türkiyeye kadar mümes ! borclanmız sebebile, düşürmemiz nı kanun büyük mıktard» Avrup», yor. lerinl durduramamntır ama gltsil yolladıktan sonra vazgeçmesidir '< imkanı olmadıSını nekadar anlathatta Cenub Amerika sermayesi gide yükselen rakamlar havacılık Bu misaller, kanun çıkanvermek I maja çalışırsak çalısalım, Americelbetmıştır. Bir «enedir Türk enbatmak rtyn alabcra otonak gibi lehlne gelisen bir münakale sist«le, biraz propaganda yapmakla işin î kah. resm! rayiçle karaborsa rayld dustrısının kalkmmasına katılan teHikf1*H»n tzcak olduğn belirmin» lsaret »ayılmaktadır. bitmediğini gösterir. Ecnebt ser I ara=ındaki muszzam farkı öSrentıliyor Çflptü tay*k> dedlfbnlz Amerikan sermayesini bununla kıHakikaten de oyledir. Hava vamayeye kapılarımızı açtık diye A dikten sonra. bu ihtimalin yabana yashyacak olursak, nâmevcuttur sıtalannın dünya etrafında homerıkan sermayesi koşa koşa gel atılır dnster olmadığına inanıvor. rind^ dtmıyoT. ^id^cffî ftrtDtU" dıyebihriz. MolineMineapoüs Trak murtulu sesler çıkararak deniı mcmişse buna şaşmamalıdır. Devalüasvon sçbebile nlce ecnebt rm ba s^k'ld* destekleBCB bir tör Şirketıle NitrojenSuni gübre vasıtalannın sesslz gidiş gelisleriEğer Amenkan sermayesinin sprmave yatırımlan silinip süpürül tefcneyl KstrrnuMma vwy« derlrgıbi bir iki Amerikan fırmasının ne meydan okur blr halleri vardır. Turk ekonomisme iştirakini istıyor düğü için. Amerikalı envestör, kâr Hies'ne tnıkan yok oduyoF. Ajiki 1553 e nazaran yuzde on artış, müs mevcudıyetı ise, ancak istısnaya sak (ki bunu. gerek dolar ihtiyacı nekadar büyük olursa olsun, kumar zamanda «uymı artnda rftjşâr v« tstikbalin gemlsi bn fekilde olaeak takbel vasıtamn artık uçak oldumioal olabüir. mız, gerekse politik bakımdan A ovnamak fctemiyor. Hakîıdır da dalgaiara gorv loaml nunütun larinls duracafı rtrı bettal olaâunu lyice belü etmlstir. 19S* t» Gene bu mesafcda yanl yalnn AtHavaahfnı terakkiri bont n l Avrupanm »ermaye ve teknik i* merikanın Türkiyeyi •nvestisman Nekadar dolar yatırdıvs» o kadar 15 milyar kilometr» uçu» me«a lantlk kıyılanm blrle»tir«n hava caftı düîünülmemelidlr. Zlra e ta nl olamadıgiM g6r« y«nl y«nl ta olan hu iaadaHara ^Jn »1x1 aatirakı de faydalı olmakla beraber, menfaatlan hesabile de kıymetli dolar ve o *nm rsyicine gSre o kararile bakilıvor. G«mİBzn tfiratl fe«l kateden bu vasıta, «emllerin hattında 15,000 uçuı yspümıı, bu hada da adımlann atıldıgı görtlO •anlar derpis tdlllyor. Bugftnkün hukumetımizm asıl hedef tuttuğu sayması sebebile isteyeceğimiz fişı dar kazanç dolan hskkıdır. Şu hal arttıkcs teknente «u Oe tosaa a41 milyon tutan yolcu adedinl 44 uçujlar 580,000 yoleuyu blr taraf yor. Tranjatlantik Inşau blr vaAmenkan sermayesinin celbedile kârdır) o halde kanunu çıkarmak de rransferln, yatınm anınd^k! dRden luratl! g«ml tlpleri dofOnfl. îalıyflT. Or+alaflaa sflraU# xyr^ mllyonla kendi tarafına çekmistlr tan digerint taaıraıattf. Puifik kitkl yanpnayı tateleyeeeje b«nmenuş olması şayanı dikkattir. Ser !a başladığımız hareketi muntazam viz ravicinden yapılacajını tasrih löyor, hattâ plân rt modelleri h« derkea bastarıa bu ka&n vflkKıt'alar aran «eferler ldn ha Okyanu»u İle diğer büyük deni« riyor. Vaktile büyük ticar«t 11maye ve teknik kudretl Avrupa tedbirlerle tamamlamamıı lâzım etmpk Uzımdır. crlanıyor. Mesell bunlardan Mri sek T« ftrhnah denMert bfle t«valanan uçaklann den:za?ın mü lerin asılmatı da rakamlara rur lolanna aahlb memleketler ara•Jnfe bıraktıftı Içbı bjzlanmava memleketlerinkinden hiç lüphesi» dır. • 4) E! koyma korkosn: Hamburglu blr g«ml muhendisi mâni olamıvor. Sörat arttıkçs da nakalede oynadıfı rolfl *u rakam maya hacet kalmadan havaalık kat kat üstün olan Amerika, TürŞimdikl rejim eenebî sermayeye aında en büyük v« an «tiratll *eZaten nazlı olan Amerikan sernln knfasından çıkmadır Friedlarla da ispat mümkündür: kıyenin »enal kalkmmasına muazne kadar dost olursa olsun, ysnn lehine inklşaf etmektedlr. miyl hanrlamak lçln girişilen ya rich Wendel adındaki g*ml in$a dtıhdri t^sır aer^cesi dftçflyor ve mayesini Türkiyeye gelmekten ahAtlantiğin beri yakasmdan Me zamanla Beml btr nevi «uyjn yflrara bir şekilde iştirak edebilirdi. ne olacagını kimse kestiremez Dev Fakat bütün bu hnb rekabet» nsı tekrar kazanmak «melleri Ive mühendtel, tasansınrn müi rte'Je eiden btr tekae haltnl abkoyan veya ilk müracaatten sonra tarafına ve aksl istikamette 34 letçilik çagımızda ecnebt sirketleBu noden olmamıştır:: Bu duruvazgeçiren sebepler nelerdir? Bun rin. hakh haksız. âkıbeti. bunu bidakikada bir uçak kalkmaktadır. rafcmen kıt'alararaaı geml aefer vardır. takbel gemilere çıkıs kapısı ola yor. T. A. mun tashıhi bizim elimizdeyse, ne ları, Amerikan Ticaret Vekâleti len Amerikalılan düsündürmekte. lııııifiııııııııtııiıııiıııınıUMiıııniiiMiıtniııııtıiHiııtıtııtıtııııiııııııtıtfiiftıifiıııtiıniifiıiifiınııtıifUftiııııtnıiMiııııtifinftıtıtii fiııtmiiinımnfi yapmamız lâzımdır? Şüphesiı bu mıiııııııııııııiHiııııımııiMiıı mnımıiHimmımımınmıınımımiHmmıımtıııiDtnmmımnmıuıııiiiıııi'HMiMira nin yukarda bahsi geçen raporlan Iranın petrol mijall ise sık *ık rik suallerin cevabı, büyük dolar ve ısığında madde madde v» bizım redilmektedir. Amerikün hükumetl, Bu havadlaler, flyail lıtikraraıı , düviı buhranı lçindt kıvranan memlekete tatbik ederek tnceleyip Amerikan envestörlerinl doyt mem ık ve thaatn hareket edebilen blr memJeketımiı için mühimdir. çarelerini arastırahm (Amerikan leketlere vatınmlara te«vik lçln memleket» intıbaını uytndırdı ve Bu mevzu ilesadec» • bir gazeteci Ticsret Vekâleti, raporlannı 366 FOA (Marshall Plânı) slgortasi kov pek çok alâkah Amerikan U adamclarak llgilenmif değilim. Türkıy* Amerikan firmasile müzaker» ne mus, elkoyma bahslnde de NATO annı ürküttü. bunlara, devletlerinln anla«mayı lmza etmeye Amerikadan »ermaye celbi için, ticesinde hazırlamıştır); Ekonomik buhran havadlsleri de rnârui Amerikan milyoner is ada icab ettikçe, sahsl intiba ve tecrü lerinl istemlstir Bütfln NATO mem havayı zaten eskidenberi bulandırmı VVılliam Zeckendorf'la bir tef belerimi de ilâve edeceftim: leketleri (galiba tneiltere müstes maktaydı, Beynelmilel tediye zor1) Projenin münasib jekilde tan na) bu earantivi imza ermlsler. fa uklanmır, kılât kurduktan »onra, çeşitli, Aiyi tesir bırakmıyor. kat Türkiye bugüne Va^ar imra Koskoca bevnelmilel «İmport Ex merikan iş adamlarile ve finansiye zimi: lerı'e konuşmak v« bu meseleleri Eksiı T« kusurlu proj» tak etmemistir Bu imtina FOA traran port» Bankası olsun, Chase Natimunakasa etmek hnatını buldum. dimi Amerikshlann derhal alâka tlsinl ve yenl kanumimn7iın tpsvik onal Bank olsun, hakkımızda menAyrıca, senelerdır Filistine ve jim sızlığı 11* karşılasmaktadır. Bilhas edlci hökîimlerinl sıfıra IrMirrrrk fl kredl refaranslan vermekt«iirler. di de İsraüe Amerikadan sermaye sa umul«n kâr delillerll» birlikte, tedir. Bu anisjrn» imzaianir»» mu Tabi! bii, Türklyenln kalkınma »an çeken Palestine Economic Commıı çok farih olarak anlatılmalıdır. Bu said hava yaratılmı» olacaktır. Yedi tnillet* meosub h«yttl«r bu' du|\ma l«ar«t cılan geçirdiftlnl ve ecnebl »ermarehm f) Slyast re tkHsadi Ikrikrarî •ıon un ileri g«?lenlerıle v» aynı şe çok mühimdir. Maalesef kurduğuyenin da yardımıyla, eskiden de sene Güney Kutbuna akın «d*c«k bulurtmasıdır. Bunlardan biriaeial h«T*U tapklli *** Ticaret VekS'etinln raponı, bu tnıfilterede, Amerikada (Erehoı) daim! ol«r«k tutmekt»dtryi Hındistan için yapmak üzere muz te?kilâta Türkiyeden öyl« der daha snjlam, d»ha muvRzpnell, mü ierdlrT ektadlr. Yahua bu uçaklarm Fakat Amerikalı ekfperler tramsddeyi* o memlpfcetin geçmişte kurulmakta olan yeni bir mall te me çatma, öyle eksik malumatlı sat terakki bir ekonomile pek ynkında Fransada, Yeni Zelânda'da, Avua tkind» de (Bridgman) mflteaddld tekerleklerl defü d« kuaklan var atnda, Güney Kutbıırun buz an ecnebt re husust sermaveye karsı tralyada, Norveç'te ve nihaj'et Ru« defalar lndifa halinde görulmustür. dır. Aynı «amanda tepkill bomb« leKkülün organlratörlerüe etraflı' hl vm »udan teklifler gelmiştir kl, altında ?iz!l burunan kömürü. petmuamele«l simdiki tavn, lstikbal ortaya çıkaca§ımızı anlatıyoruı. yada hazırhklar hızlandınlrrustır. tlim adamlannın tahmlnlerlne uçaklan da Güney Kutbu aeferi rolu r« uranyunra çıkarmanın da surette konuştum. Amerikahlar HeğiL Avrupahlar bi«) Gümriik Urifesl: için tahminler; hnrbde iseal ihtiModern vasıtalar hattâ tepklîi i?öre, Güney Kutbu 500000 wn« İçin tadll •dllmlıtlr. Helfkopt«rl«r, kolay olmıyacagını söyliyenler çokTürkiyede yabancı sermayeyle Geçenlerde, Amerikan Ticaret le ciddiye almazlar. Buna çare ola mali; «lyast cephesi, dahilt sükun uçaklarla takviye edümekte olan sonra tekrar ncak blr ik'.lm» ka hem karada b«m d«nixd« f tur. Hatti bu l«ln imkânsız olduVekâlet.nin iki cild halinde yayın rak, 3 sahifelik bir kılavuz cSual re lstlkran» dive hulâsa ediyor. yeni kurulacak bir endüstrinin, tıp bu heyetler Güney Kutbunda ne vuşacak, o tarihte İse fimdi insantüçük kamyonlar banrlınmıştır. Junu 1leri fürenler de vardır. name» hazırladık ve Sermaye talep ladsğı raporu (Factorı Limiting Geçmltteki halimiı tereddflde kı yüzde yüz yerll sanayi gibi, İt arayacaklardır? larm yssadîgı topraklarda hayıt Amerikan heyetinin, bu »ene DiŞer taraftan hidrojen bombaedenlerin buna göre müracaat yap çok »ebeb oluyorsa da, yenl Hberal hal rekabetine karşı hiç olmazsa U. S. Investment Abrood) va GüŞimdiki halde kimst bu tuali c« Kalmıyac&kırus! Güney Kutbunu b«jtan aaagı dola lan infllâk ettlrerek Güney Kutblr müddet lçln gümrük himaye vablandıramamaktadır. ney Amerika memlekeÜerinin I c malannı istedik. kanunumuı cesaretleri arthnyor. SoyîentlH«klan v« umuml blr harita da bundaki buzlan eritmek ve bövle• •• I) Mrvzmın iyl kârlı (pHdat mad slne mazhar olması ranırt ve mantı ere göre Güney Kutbundakl buınebi Sermaye Tesvik Kanunlarıru •*yl«un«ktedir. llkl« ham madde kaynaklanna Ru*lar urun «amandanberi Ku haxLrhyae«kJ*n Harpt» i»ıral fhrlmall tualtne kfdlr. Mürdcsat eden birçok Ameri lar »ltında mühim petroi v t kömür dikkatle tetkik ettim. Bu fahjl tec denin bol, iç ve di| piyasannıa Şimdly» kadar ktrnı» Güntr Kut erişmek hu«usundakl Hklr de redtAmerikan tahrib tehlikesln» dah» kan firmalnn Türk «ermHveslle b«ra damarlan vaıdır ve bunlann or rublar Üe yakındtn meşgul oimak bunu başUn aşajhya geçememlı vt dedllmektedlr. Bu hususta fu nokrube, tetkik ve mülâkatlaruıın n« müsald olması: çok maruz» dly« cevab veriyoruı. beT Tür^j^ede yapaeaklan nfallan taya çıkanlmasma ehemmiyet veril tadırlar. Bunlann dah» çok Kuzey bu bölganin tam blr haritaaı da ya talara i$aret ediliyor: titesinde edindiğim intibaı okuvuYapılan teklif, bOyflk kftr haddl Kutbun» ehemmiyet verdlkleri v« eephesbıde hariçte mamul ve Türkiveye ithsl mektedlr. Fakat elcsperler daha çok culanna ve ilgili makamlara lkl lç r« komşu memleketler piyasuın Slyaseten Amerikan 1 Günev Kutbundakl bviîan orada usıer kurdukları blllnmekt» pılmamıstır. raviyeden takdim etmek İjtedim. da genlf hacimli latif lmkanlan oluşumuı ve »ajlamlıfırruı da lehe mallsnnt karsı himave eörmedik şu nokta üzerind» durmaktadır: Amerikan tskperlerl d«, Oflney eritmek lçln farla VATOJKB botnbadir. Bıkndiji gibi Ru.<r>adan Birlenoktalar, Şimdlye kadar dahilt s'ö lerinl, hatta bazan rakih ithal malf Güney Kutbunda mühlm Bırincisi, Anverikanın kendi bünye gösteremezse Amerikalı ilgilanme şik Amerikantn sanayi merkezleri Kutbunda kömür, ve uranyum bu «ına öıtlyac duyulacsk ve böylesıne has olan ve tashihi elimizde mektedir. Sermaye istiyenlerin ek kun ve Isrikranmızla da övünüvor lannm gümriik t<ırife=inin düsüriil uranjnjm damarlarınm mevcud ol ne gid«n er. kısa yol Kuzey K u t ' lundugu kanaatlndedlrler. Ukle elde edilecek kfcmürün, petBundan kısa zaman evvel ortada rolun, uranvumıın fiatı yükseıeoimıyan sebepler. Bu mevzuu ge serisi, reddedılir komşusu ile. he duk ve bize hak veriyorlardı. Maa dügünü görerek vaz geçmiçlerdir. duğu zannedılmektedir!» bur.dan geçmektpdir. Bu sebebledir lesef son birkaç avdır. Gazetecilerin Kanunlarımızm eiele ve hemâhcnk Uranyum ise, atom ve hidrojen ki, Birleşik Am°rika da tedbirle doİRçan jayialarda, Amerikalılann cektir. Böyle bir rahmete katlançen yazımda tahlil ettim ve Ame deflerini ufak turuyorlar. Halbukl tevklfinln Amerikaya kadar akset çalısmîtlan sarttır. devrine ginldıgi seneierde en mü rini almıı ve Groenland'da Thule son derece müthlş gizll iilihlannı raak değmivecektir. nkan Sermayesinin harice gitmek Amerikan iş adamlannın çoğu, kümesi alevhimizde çok fena bir hava him ham madde olarak behrnıiş üssünü kurmuştur. Aynı ramanda Güney Kutbunda tecrübe etmeği 7) Vergi meselesi: te esas ıtibarile neden nazlı oldu çük işe tenezzül etmezler. Kork2 Dünyanın diğer bölgelerinde tir. uyandırdı. Gün gecmivor ki «TürKanada ile işbirliği yapıimıs ve ge akıllarına koyduklanndan bahsedil bu yeraltı servetleri hâlâ mevcud madan ve imkânm azamisi nisbeğur.u araştırdım. Bu menff duruma Türkiyeye para yatır?csk Amekiyede slyast tez\ik» diye bir hava niş bir radar şebekesi tesis oluna misti. Hattâ bu «lâhlar arasında lken tecrübeye girışmek yersudir. Amenkan hükumetinin çare bul tinde talepte bulunmahdır. * dis çıkmasın. Vaktile İphimizde olan rikan sermayesi, Türkiyeye <c 10 ; Birçok memleketlerln gozlerini rak Kutuodan gclecek Rus uçak bü\ük bir hldroin bnmbagı. ö'üm 3 Güney Kutbundaki buzların mak için harekete geçtiğini de beYeter ki lı hacmi bfiyük olsun. NewYork Times, «Türkiye De dan % 30 a kadar verei verd kten bulutu bulundıtu da ilâve edil birden hidrojen bombalan İle erlhıttım. Bu hayırlı geüşme arife Ihraç imkânlanmız, müracaatl«rin Tnokrasi yohmdan döndü» başlıVh sonra, geri kslan kSrından da Aır.e diktıkleri Güney Kutub buziarı filolarınm daha uzaklarda iken tes miçti. riti ımkârıarı saSIanmıştır. tılmfsi Okyanuflarda «u seviye;ıni sıncie, nazlı Amenkan Sermayesi çoğunda, maalesef ihmâl edilmek çok ağır iki ba?makale yayinladı. rikan hükumetine % 35 kadar ver üzerınde yalnız hayvanlar yaşaFakat birçok mem'pVctten heyet suratle vükseltebilir ve bir çok sa maktadır. İl:m adamlanna bakılaŞimdi Ru e ya Güney Kutbuna da ni tereddüde düşüren seyleri kal tedir. Bunlar da belirtilmelidir. Ni Türkiveden dısan seyahatlerin gi verecektir Ei^enhovver hükume cak olursa. şimdiki Avrup? ve Ameehemmijet vermektedir. Bundan • erm oraya gi .c.ts erini ilân et hil sehirleri ve bu arada New"iork d.r;p bız de kendi payımıza düşen hayet. iptidaî maddenin Türkive ''malum sebeblerden) dolayı tahdidi. ti bu kısmı < r 14 kadar azaltmak " rika buzlarla kaph ikcn Güney bırkcÇ sene evve! OHcsa hrr.pmn neleri üzerine ATe.'camn bu tec sulaı altında kalabilir. gayıetı sarfedebılir miyiz? İşte bu icinden Ve bol olarak tedarik edi dışarda muhim kimselerin Türkiye icin bir ta^arı hazıriamsktaysa da, Kutbu «güzel bir ikhm» e sahib dan ajrılan ,bahkçı fılnlaul boS..z rübejeri orada vapmaktan vazeeçHaml S. U'inci nokta. bu yazımın mevzuu lip edilmiyeceği. alâkaya tesir ede deki eelirlerinin bloke edilmesi.. çift vergi gene de afırdır. Birçok bulunuyordu ve orsda normal bsr lardan gcçn.jler ve Gün^'. Kutbucek bir noktadır. ilh gibi kararlar da hürriyeti kısıcı Amerikan e\'aletleri ve Amerikaya hayst rr.evcuin.u' Fakat b'ir.un na gHrr'î erdi. Moi! ı a radyosv. Bugün bir Amerikan muhribi nu ttfkıl edecektir. Zeyneb Kândl hastanesinin eşya 1 gelijor * * * 3) Transfcr meselesl: Marak karsılandı Rurada son ziyareti sırasında da Pakistan hakkında kirr.se kat'î >ir şey soy bu gem" erın r>al."« avı ve «ılmî piyangosu çekildi donanir.a3.na mEnsub V S tetkikler» ile m.,al olcusunu S. Amçrıksn .sıml' bir rmıhıb bu^un Ze^n6b Kâmll hastanesı hâtun meAmenkalı. yatırchjh scrmavçyi bunlann hakh reva zsrurî hare Başvekili Muhammed Ali, sermaye Gî.nard Yaptısım bir tetkike göre, Ameri Molar. makine. v.s ) ve kânnı ıste^i I kptler olıın olmsdıkl=rını t?hlil ede celbetmek için beş sene vergiHen Herr.en he rr=n 12 ilâ 13 ırılvon 'idiâ etmı::i. lıır.anımıza Eeierek 16 fubdt ka.ar ka rr.ur, ebf hemşıre ve mustahdtm'eri va.dınıla=Tja dernegı Urafından tcrtıb kslilar Iürkı\erm cazıbesıne bus âi zsman gene dolar olarak yahan cek dcsılim. S=Hece muafıyet vâdpdiyorlar. Bunu biz kilcmene k?ıe mesatıaı sa'hı\esi Bu =ene Rusiaı m. Güçey Kutbu ULak'ır. e. lcn eşya piy«r.gosu dun çekılms lr. bütün de b:srân = kalmıs değillerdir cı memlpkp+tpn t>ar^fer e*tireTii tesirini m'ifpbade edi^orum. Bu te de vapabılır^ek, Amerikan serma bulunan Güney Kuf'unda yaln:z na dîha kalpbahk bir 'ba ıl'çı) fıMejva ihracatımız arttı Anıerîkaya tahsik giden öğrenCelâ] Bavarın ziyareti ve Ameri vpcekse. envpsti^man vapmaz Tvlem sir, perek politik. gerekse ekonomik vesini daha kolay celbedebiüriz. 200 kilometre kareıik blr sah. var Sosu) gondermeğe haîu landıkJau •ene meyva ihracatında btr ciler niçin muvaifak olamıyor? kan bar.kcr ve ış adamlarile ser leketimiz. bu son kanundan sonra. sahal?rda menfi olmustur. Bütün İşte, kıspea. meseleler, imtânlar ve dır ki orada buziara rast anma h;btı ainmıştır. ev\e!ki yıla ni.«betle bir mktar artı? 4 gu •.enberi »ehrıaıizde buıunan ır\v5 ystırımı mevzuunda konuş dünyanın en biberal memleketi ol ecnebî sermayeler ürkektir. Ame ça.eler bunlardır. Tatbik edilirse maktadır Güney Kutbunda kaviedılmıştir Verılen malumata gbr? Ameriksn Yabsncı Talebe Müşav.rleri 1953 lenealnde yapılan 104 ml'.yonluk Bırlâı ve Dostiuk Komıte=ı Bs k5nı malan, Amerikan hükumetinin mu^tiır. Sermayenin ve Jçazancın rikan «ermayesi bü?bütün üHnetice muhakk^ktır. devirlerde «s'cak bir ikliır.t calunBirleşik Ameıikada ise Güney 5 ınr*,rat, ıruk^"'l Ec<;rn sene 30 mıl>on Ben Jtrin Schmoker, bu saoah uçikîa fazlasile 134 milyon liralık mejva sa .n=rrlek?tıtrizaen ayrılacak, sırı.=ıle «ı'UMHUKIYET» in Tefrika.ı: 3 4 ka'.mış bfr kambino kadar budaiaNetice Hıbarile. İlona'nm naza Meurice'e götürmek istersem? Ni tılmıştır. Bu mikarın 1355 te daha da Atina Rnma ve Madrıde uoradıkt^n artacağı muhakkak addedılmçktedır. dırlar On sençden beri camhaz rında hayat elmaslaıdan, kudüaı ç:n hayır? 3?ra M>>wYorka a\det ececekür. Şampanya kadehim elimde, kah Kumkapıda 4 karlm havajanndan Mr. Schmoker dun kaıdisile eour=n hane mürebbiyeliği yapıyor gibı dan ıbareifi ark3^3iT.iE5 Bırleş.k ArrenkaIa 36 yim... Hani o kncaman kaplanlar zehirlendi Şampanya içmek İçin bara gittık. kaha ıle güldüm. İluna. yank^Sciyi bın kaoar vab^ncı talebe buiunduiur.u. var ya onları terbiye ediyorum san İlona'nm vakîmı benımle kayDet sucüstü vakalamış bir de'ektıl gioi E'j^ıkapıd» Gedlkpaş» C^ddeslnde fakst bunlarm ekser.yet.rin Arr.srıkan bilefeimi sıktı. o da aüldü: ki... Koca kaplan ağzmı açıyor, mesine şajıyordum. Gülerek1 82 ıuT.aralı evde oturan .irmin Bc tedrıs sıjtpm.lne intıbak edem'ir.'leri ^'"tsoâiu, Çirsnuş Varals'*an. Guzice dolayısile bajarısızlıla uğradığmi sov. hırrr: diyor. Mürebbi, kırbacmı mi? İ!ona'cı|ım, dedim, bu akşam A=rıoğlu ve Makr'ihl SemTCivan adla iemiştir. şrak! diye savuruyor. Koca kaplan ^ahibin yokTıU? N rında 4 klşi evlfrinln nnundeki hsva Evet. İlona, gülüyorum Bılâhare Mr Schmoker t a n . Misır, ihtiyar, korkak bir kediye dönüyor Bir kavrulmuj badem geveleye ^rribsin! Hem erkeklere on para gF3i borusundrîn sızan gazdan zehlr Lubn=n. Irk Sarıye ve Tu/kıvede Milenmişıcrdlr Dort kadm Kr,6fki hasta karıda zikrı pecen .nahjrun onunü Ben de böyleyim. Kırbacımı gakla rek cevap verdi: kı\met vermczsın, hem de kı. retli reslne kaldır >r?k 'eds'i a'.'ına slıi almsk maVadıle tenTıs sistTnlen uzetıyorum, koca aptal, avucumun Hayır, dirleni» orum' Dostum zamanını benimle kaybetmek isti mç, hanise etrajmda tahklkata baş rınde te kıkler yaptıgını £oder:nc ılâve içine şıkı şıkır elmasları döküyor. lanmıştır. etm ştır. Jeff NewYork ta. On beş gün \ or=un. Cebı delığin bgrile. Ynzan: MALRICE DEKOBRA Çcviren: HAMDİ VARO6LU İlona merakla yüziıme baktı: Doğrusunu söyleyeyim. erkekleri ick. Emniyet Umutn MÜHÜTÜ Poli> D. P. Küçükçekmece ocağı Resimden anlayışı bir dansörün j yordum. Sanki seneler senesl son lerimi kamaştırabiliyorsun? Cebi delüı? Nedır cebi delik? iftıhfafla gören kadınlarla karsı Jeff kimT Okutunu gezdi kongresi muselissartan anlayışı kadar olan derece içli dışlı yaşamjşız gibi, bıri Nasıl mı ediyonım? Ahh.. laşmıştım. Fakat İlona ile başbaşa Pcrasız adam demek. PetroL. Birkac gindec beri şfchr.rnirrte buDemokrat Parti KucuV.cekm&ce ccağı İlona son derece memnundu. Göz birimize senli benli hitabedıyorduk. Dumpkof.. Pek masumsun.. Erkek konuşmalarımdan sonra, bazı ka Ha, anUdım! Ahh! Mein Gui '.•jr>»n E unıyet Umunı Müdtırj E'hem Çok zengin, tahmln ederim. •lUıJr kcnereîi dün yapıteıbiftır lerinin (Vuzuhuna) (piramidal) Kadehimi kadehine dokundur leri kandınyorum! Dur... Mento.. dmlarır. kendilerini arzuya kaptır ter! Para için ne üzülüyorsun? Tetklner. dün Babsh Tıldızdaai Polls Yeni he; Yüz kırk kuyu.. Teksas.. Os'iiUiia ^idçrek teTl.iklerde tuiUnınuş I Arıcan, ocak idare r?n e'me Mehmşd blr parlaklık verdiğimi sriylüyordu. dum: Gfçen gün, lüks otomobiller yapan mış erkeklerin çok derüı safdıllıkDınle, Jeff bu akşam Daüas'da. Tahsin E\ Tahşın Sozer. Elması çok mu? tur. Okuiun tedxl3at elstemi e^rafır.da 1 Semıh Berüi, Sald Ongıâer söçilm.şIiona'nın bana poz verdiği dört milyoner.bir İtalyanla tanıştım. Ba lerini, tasavvura sığ^naz budalabk Prozit, İlona, dedim. Yüz kırkıncı kuyunun dıbin okul mudürü Nsrcııık Karayelden lza Hayır, ama, yüz kırk tane ier îır. hsftayı uzun müdded hatırlayacana bakıp tatlı tatlı göz süzdü. Anlı lannı istismar hünerinde ne derehat alan umum müdur. butun stajyer Beni teklifsizce muştaladı: de miî pembe incisi var... Kuyu başına bir ğım. Her defasında fırtına gibi geli Ticaret fllomuza yeni bir •Seal bona'ya verecegl büyük polısleri toplıyarak rre^lGki .",r hasbı Saluday pesetas! diye mukabe yorsun ya< Champmesnil, böyle.. ce üstad olduklaruu anladım. h»ld« bulunmu», kendllerın* muraftane... Kolyeyi belime bağiasam jor, kasııga gibi gidiyordu. Hep, le etti. Bana niçin sempatiko geli Loto yuvarlailan gibi... VUkisini tanker kahldı Başk» bir gün, îlona, her hald* bağlanm» Jeff b*nim gögıüme san yakut içln par» tcpluyor. Ne faklyetler dllemiştlr. Meurıee de bir bankerle. Vendome yorsun, bilirmisin, koca haydud? içerken eliml ok?adı. Ben de pardiye ooa büyük ovunu oynamıyaögleden ionra Emniyet MtidürlüTürk Petrol Şırket! Ursf^dsn tıve*yapacağı daha İyi bir §ey olmadığın meftun.. Scott Morgan kollekslyomeydanında bir kuyumcu ile, ya Çünki bana hiç kortezanhk etmi mağımdakl yüzüğü gösterdim. Anfttlne pelen Tetklner Alaeddln Erlsl*1 tcn sitın aiınan lıKK) tonluk taiıKer, dan beni FolieıBergere'a davet nundaki tek san yakutu bana va lunT İki ıaat kadar görüşmUştar. dun llmammıza ^almlîtir. . hut SaiııtHonore sokağmda bir yorsun. lamadı. Sonra «Kaç kırat» diye sor Oyun muT .. etti. Temsil esnasında, bana, rövü detti. Güvercin yumurtası kadar kürkyü ile acele randevusu vardı. dum.. Budala, anladı, güldü. Yani sana hiç göz süzmüyodeki tablolarda çıplak gözüken ka bir yakut... Bir şartla.. Evet, oyun... Raydi, çsbuk, ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALI •» Z^nnederım, her seansa. yeni bir rum, demek istıyorsun değil mi? Feki bu kırat hikâyesi nasıl dmlan göstererek: Ya, demek ki bir aart koıru. ChampmesniL İstılt'e edelim. mucevher takıp gelivoıdu. , bitti? Tsımsm! İlona'naı teklifinl kabuld» t« Bak, Champmemn, dedl Şu Nedir oT Her zamanki eibi ıstim altında Öyl«yse cardan iki arkadaşız. reddüd «dlyorduat, Kahpeo» blr Kuyıımcuda blttl.. lşt«, bak, kızlar.. çok güzel.. ecre». önden, ar Kendlsl orada Dc«n burada yt de^ılmiş görünriiığu bir eun, ken Über Alles arkadaş, koca hay yeni aldığım klips.. On dört kırat! i|ti bu İÜras ettimı kadan, yan dan her taraftan güzei. ramazlık etmiyeceğim d'sıne bir fır.ran çay iktam ettim. dud! Kendlnl bilen bir kfbar adam Peki ama İlona, sonra dan bu Bunlar iendlka tarifed üzerinden fcona, böyle bir yakytun hatın b3yle hareket edeme», dedim. SeÇavı i>;*empdı takat aquavid d.?nıilona nın acsip konuşmasına slış İtalyana, minnettarhğını ispat et para alırlar değıl miî için us'u oruıursun, artık. len ISVPÇ ickisinden b'ı kadeh ka mıştım. nin bu Jeffi tanımıyorum, fakat men lâzım gelmiştir Zannederim Bana yangözle baktı. Siyam ke sana Amerikadan }işe mantan Iribul etti IV inascbetlenmiz artık oi O halde. İlona, güzelim. dedim ilona. sinek kovar gibi bezgin bir Peki, ben elmaslan çorba ka disi gözlerine benziven gözlcrinde. dııkça do":tıp? sekil gldığı için o Anlat bana bakayım. nasıl ediyo e! arcketi yaptı: liğin 1c bir yakut getirecek olan bu şığı ile toplarken bunlar niçin kı kurn?z ve çapkn bir pınltı vardı. , Dergislnin 4 üncfl »ayısı bugün zengin bir mflndereoatti nunla çekinmpHen kanıısabi'ıv ır vorsun da burava hoı s^HsTnde v*e Trıanou Palace'da bir ask g«;jcuk bir nebze saygıya lâyıktır! rmb alırlarT. Rcm d ı b « ı c kadar çıkn >;tır. Fıatı 15 kuruştur. Niçin uslu? dedi. Nfcın? Jefî I liona ile aıkatidjça konuşu ni bir muce^heı takıp benim goz cesi... Champmesnil. Irkekier, gari yorul»' V) dao dolayı auT, Senı bu akf am [ ( DÜNYA HÂVİSELERt ] Yedi millete mensub heyetler Güney kutbuna gitmeğe hazırlanıyorlar r Blr Bekârın SEVGİLİLERİ *** Yaşayan Türk aiı?amaıi!arı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog