Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

OÖB* CÜMHITRIYET ŞubatlMS ME den VLİD L1M«1 Mki mudOrlnlzı Amatör kümelerde en soıt puaıt durumu îstanbul amatör lig karşılaşmalarının muhtelıf kumelerınde geçen hsfta yapılan maçlardan sonra. bu kumelerin en scn puan durumlarını bırer birer eozden geçinrsek amator bırinci lisin hevaz kumesmde 10 takımın 5 ra=g vaptığmı gorürüz Bu kümede en son puan durumu şudur: Amatör ikinci liein kırmızı kömesinde 10 takım 5 maç yapmışlardır. Bu kümede de en son puan durumu şudur: B. 3 1 ? i 1 J 4 t 1 1 • O G. 6 Cihaneir 10 6 Selımiy* 9 1 Y S SeHm î Rami 9 4 LanES 10 3 Taksrm « 2 Kuçukpazar 9 2 9 Buyukdere 8 t R Hfsarı g 2 Bakırköy 10 Bo$aziçl y. p. 5 15 6 Hillî boks taktmımız diin İtalyaya gitti Tefstmm üçüncü yü dönümüne ra(l«dıf 1: S/955 Cumartesl sünü öSle nama«ını müteajslp «Işll camll çeriflnd» t*Elzl ruhu İçln okunacak meTlidl |#rlîe akraba, arkadaşlan, tal«b«l«rl T« trzu •dtn Dtndnylar.mımn t^çrinerl rtca olunur Oğ!u 9mld OUOOT KiB Bm«l özgenır Klzı Fünın Akkan r BEHÇET GÜCER'in r RADYO Bugünkü program tSTANBUL **• nun blrind yıldSnnürr.ü mtinaeehetlle 13 Paıar günü öftl» namazından »onra Atacamilnd» mevltd okunacaim dan Bevenlerln teçrlflnl rlca ederim Süreyya Tlrmlbeşojlu MI STAFA YİRMtBEŞOĞLU E?lm merhUTn T Millî boks takımımı* dün uçakla Memleketimizde «asgarî ücret» diye bir ölçünün mutlaka süratle tesbiti lâzımdır. • 17 00 Açll'.l v» d»nı müıifl (Fl.) îtalyava hareket etmtştır, TakımıÇünkti devletle iîgili yerlerde bile hâlâ 40 lira maaf var. Serbest piyasa ne etmez! 17 20 Konusma 17 30 Caı muiljl mız Italyanlarla bu cumartesi gece Sevgill Amramız DayımiB T» Babsm 17 45 Rad>o »eııfoni orke3tra3i konserl s' karşılaştıktan so'ira gelpcek hsf ' n r Kolonlslnln tanınmıs gahslretle 18 30 Saz eserleri; çalaruar. Cevaet Şu mektubu insaf duygularfle ta da Ispanvollarla bır millî boks rlTiden Ça 6 la, Durrü Turan, Halil Can. Yorgo okuyaİTn: SADIK (Reh) CAITİDİn Bâcanos, Saaeüdın Heper 18 45 Şarmaçı yapacaktır. Ben, Kadıköy ortaokulunda ayda 12 boksör, 3 idareci ve 1 anrre Vffa'inm kırk'icı gününe tesad'Jf f# kılar, okavan Aiıfe Ediboğlu 19 15 Y. P v O G B M. dsn 13 2'953 tprlhlnde saat 15 de s Kreısleraen meloduer 19 30 Sirkı10 21 9 3 1 nörden müteşekkil olan Türk millî ktldar, Seyld Ahmed dereslndekl Ca lar, oitujan. Suzan Kokturk 19 45 40 lıra bır ücretle çanşmaktayım. Karsgumruk 13 11 19 Bugünkü hayatın ağır »artlan al13 7 5 1 Karsgucu boks ekıpi şu şekıldedir: | mll ÇeTİf'de Otunacalc Mevlldl Şerire Haberler 20 00 Şarkıiar; okuyan: 12 Gslata Kafile reisi boks federasyonu bas M»rhumu Ke^&n d!n kardeşlerlmlzin, Miistafa C«Jl«r 20.15 Radyo Gsz« tında bu para. ile yafanabillr miT 13 Eumerspor olunur kanı Dr. Hakkı Yücesoy, ir'^reci ve dost ve akrabalann teçıifl rtca T» Oğlu teıi 20 30 Şarkılar, okuyan: Sa.m« Acaba biz okul hadeıneleıi kadar 13 Hlal YeSenlert Sinan 2100 151nın başmda; haıırlı ezilen, bızler kadar inleyen bafka Okuvucvlarla bajbajo tutununda «Bndijemir. baj/tklt hakem federasyon sekreteri Fuad Anadolu n yan Aykar 21 10 Radyo Klâjik Türk 119 119 al&kcmn eerabtdtr. « ünkapsnı Yüce, idareci İstanbul boks ajanı muiikUı topiulugu 21 4J Saı «arleri; blr zümre var mıdır? 12 Geçen hafta amatör üçuncü ligin Sulevmsr'ye Harem ve Salacak aranndaki Atatürkı yadig&n ağacçalanlar. Sadl Isılay, Fıkret Kutlug 3u 40 hralık kazançtan her ay Feyzı t'man, anfonor Itaiyan Ma13 Sallh» TJğur'un Esl, Baynur I$ıl yalnız bevaz kumeEİnde karşılaşma lara dair vaıdlerimizin fimdtltk tdhakkuk edenlerinı ar13 rıo. Boksörler: 51 kılo Havn Kuru, ?lnnur Dtrlsu Doâan Te Mete Ufnr'un Izzeddin Okte, B'uhar.eaajı Ök:e 20 lirası yıkılacak kadar harab bir lar vapılmıştır Kırmızı kume>;ınde 13 ztdiyorum: yedek Bulend K'per, 54 kılo Orhan Fobaian Prof KÜ7h»d Şaklr D.rtsu 22 00 Gece knnserı ıFI ) 2 . 30 Operet odanm kirasma, kalanı da biri liBe^ierbeyl 13 10 takım dokuzar karşılsşma ile ilk QTjnyasından IP1.J 22 50 Dıns ve Tuş, 57 kilo Ismet Erdoğan. 60 kılo Zekl I51! Ayla CJur'un Karmbnbrdan 1 Ağnclar tamamen temizletHrilmittir. »ede, dieeri orta okulda okumağa devrelerıni tamamlamışlardır. Nevrea Arda'nm Enlştesl, Dr Hlkmet caz muzı^l ıPl./ 23 15 HaDerıer 214 214 Satılmış Varlık. 63,5 kilo Vural Arda'nm BacRnafcı, 2 SeUerin tahribl ile yikumağa vüz tutan tekmü 23 30 Kamoıyo B o r u Program çabalayan iki genc yavruya haıBpyaz kümede 2 takım bir maç Amatör birind lirin kırmızı küInan. 67 kilo Alp Otsar, yedek Ali 23 35 Karışık hafiı muzlk (Pl.) i* 00 cıyorum. ağaclrmn kökleri toprakla takvıye edilerek onarılrmşnr. Emekli Yarbay mesınde 10 takım 5 maç vapmı? vapmışlardır Çırçır ile Şışli arasın Melek, 71 kilo Vedari Karakurum, Kapanıı. 3 Boş yerlere 300 aded çam »« 100 aded erguuan Maarii Vekiletl bizlerm naaıl Y ÜMNÜ UĞU R da yapılan karçıiasma tek yan halardır. Bu kümede en son puan "5 kilo Abdullah Tomba, 81 kiloda iiktinlmiştir. IMln akşam Ankara'da Tefat «tml$ysşadığıru hiç döjunmüyor muT kemile ovnandıgından tekrar ediANKARA durumu ise şudur: Tayyar Kalça, agır Burhan Türer. tlr Mehurma Tanndan Mafcftret Te ke Kazaya gelir gelmn bu ağachkla «Idkamta, bır »ikdBiz zavalbiara da yiyecek, giyelecek ve bu suretle bu kümede de A O G. B T 30 Açıli| v« program T J8 Kurderll alleslne ba» saglıgı dllerlı. V«t üzerine, jakat gazetenizdeki yazüardan önct bir va47 ilk devre tarrtamlanacaktır. Bu kü1 . 1 T. T İS 11 2 anı Kerlm 7 45 Haberler 8 00 cek, yakacak temin «decek rnakul # # • 34 12 10 0 Eyüb tandapn çok »amımt iddtalt fikâyeti üzertn» elt ehnmışU. Vals ve tango programı ıPl.) 8 30 bir ücret verilmeaini eayın Maarif mede en son puan durumu sudur: Belanlk Poll» M'ldürü Mertıura Ah2* Denizgüeu 12 7 4 Zarurl Ihtiyac maddelerl flal llılmi Proleter basketbol Aynca gazetenizin de çalışmalanmıza hxx verdıp'Hi bılO G B M A Y. P med Fatı Bey ojHu, Sallha tTfur e?l Vekıli Celâl Yardııneıdan insâniyet 19 Defterdar 13 S 4 B r«rlk«7 f hasta kaydetmek igtenm. ZtnnUT Krtsu Saynur I»ıl. Doian 8 40 Şarkıler tPl.) »00 T«nınmi| 9 0 0 2* A Hi«an 13 4 4 M takunı geldi tıhn melodilerl ıPl.) »J0 Sarkılar namına rica ediyor ve bekliyonı*. 9 7 0 2 29 7 Ufrur T» Me*e UÇur'ım babalan Prt Hâlâ bir pok müşküUerimiu vardvr. Bv mıntakanm 13 6 0 Kadoköy orta okuiu 9 1 • 3 15 17 Sehremin) Yuüoclavyarun en kuvvetli bas Dr Nurhet Sakir Mrtsu, Zekl Işıl Te (Pl ) 10 00 Kapanı». 13 4 S tamam\ hnsusi fahtsîann lebiderya div« hudud çizd'kleri * Avlt ÜSur'un kaym pedeTİert' 8 i 1 1 18 11 Şıall hademelenndeo ketbol takınu olan Proleter dün sa Harb Okulu aabık 5STe<menl«rlnden 13 4 3 DavudD&ga tapulan dahUindedir. 115» Açılif T* profram 1100 1 1 4 12 11 BaglutoMl Gülsüm Turgut İZ 8 2 Sarıver bah Fenerbahçehlerır davetlısi olaEmeklt Yarbay Türkçe tangolar (Pl.) 12 18 Poika 12 Çırçır 1 (1 4 19 Buna rağmen buradaki çoltymalanmvrda miHk «ahtbt Toukapı DÜŞÜNCJCMİZ: ve pasadobleler (Pl.) 12 30 Gönül rak sehrimıze gelmiştir. 14 M ı y u 1 2 4 İS 20 ÎSMAİL YÜMNÜ UĞUR tmtavdaşlann gösterdıkleri kolaylığ\n jflkranlartmlo ejkân Hallt 13 Memlekeî ahvalinl nlah etmek Yut;oslav basketbol liginde üçün Çarsamba sreeesl Ankara'da Tefat «t Akıncı ve Mualla Aracıdan îirkiıar umumîyeye duyuru\mat\n% istcnTi. 13 00 Haberler 13 15 Ögl« muılfi Tünelroor 8 « 1 2S eü durumda olan Proleter takı mlşttr Cenazesl 11 Çubat 193J Cuma (Pl 1 13 30 Radyo Mlon orkestrası nvevkiınde olanlar, evvelâ en fakir IM 256 Saym Vahmizin de elkoyduğu bu mevzuda k\rtavye TepebâJl t 11 « 9 ! 38 Kdnü oğle namazını müteaklp Hacımında beş millî oyuncu bulun14 00 Oül Batu, ZZlya Tacıskent TB N» tabakamn ihtiyaçlarmı dü}ünmellföyle dursim, yaztşmalara biîe meydan vermeden htzla neAmatBr flcfrıd llgln beyaz kümebayram Camllnden kRldırılacaktır lahat Ustunden larkılar 14 30 Bra dır. Serbeat plyaaadakı, hattâ devmaktadır. Bunlann araamda 74 158 15» * * * tice alarak yurütmekteyız. Saygüanmla arzederim. 10 takım 5 maç yapmışlarkere millî forma giyen Losi v» 56. lTeTfman AytnnOn eei T» Perthan Ay»Q ber türküler 14 45 bıc**azdan oyun ıetle ügili müesıeselerdekl nice Üıküdar dır. Puan dururnu 1» 00 Operalardan Diinya ordulararası futbol kere milll olan Engler d« bulun İle tlfcan Aytflnfln Babalan, Tük»ek Le haTalan (Pl.) aryalar (Pl.) 15 S0 memur ve ifçiierin ne dunımlarda O G B M uvertürler vt JCavmaJcam ve B. Ş Müdurü n n m Okulu ÖSretmenlerİTiden ,Emek 0 falaknyv T mütemadiyen ntşTanınmif e u lefleri (Pl.) IS 00 Ka bulunduğunu şampiyonajı eleme maçlan maktadır. Ahmed Balkan 11 L#Ta«ım yarbay 1 •ultantep* I panıj. rettığimU nvsktııblar görteriyor. Geçen senenin Turkiye ı«mplyoAnkara 10 (a a.) Mill! MüdatLÂVSMÎT: 1 HÜSVÜ ATSÜ Bazkurd , * s Böyle bir pahahuk ortasında 40 • 3 faa Vekaleti temsil bürosundan bıl nu Modasponı, »on Yugoelavya » Hakkın rahmetln» kaTusrauştur CeYeeildirek Atatürk yadigir\ aym ağaclann Şemtipafa tarafında 1«S8 Aeılıj T* progrMB IT M î«4 yah«t'.nd« Proleter takımı 8143 n*»«l 11 3 19W Cum» gilntJ. Aksa panyol yıldızları (Pl , 17 15 $akı lira aylık taaavvur edillr mi? HalAltınar dirilraiştir: da ihmal edilmiş durumda bulunduğu ve o »ahtHn halen 4 r»y Atatörk BuİTan 23 No lu eTİnrien l«r (Pl.) 17.30 Tanınmıı konçerto buki IŞM var. Serbest pıyasada da D«rüs?afaka 4 1954 yıh eklm ayında Frmnsanın muntazam b<r nhttma kavuşmakta olup ba^tanbaja ağackaldınlamk Vallde Oamllnde Ikindl na lar (Pl.) İstüdM K8.itln 30 I Antip (Antıbes) şehrinde iekizınd Türkiyeye gw!en kulüb takımla mayraın kılmmaBraı müteaklp Merkez Yurddan ıg 15 19 00 »aati 18 emsalı pek çoktur. Mutlaka, inaanîanması çerektiğ. meurnunu da akla petiririz. ts'.eı Haberler 3 genel toplantımnı yapmii olan mil nnın en kuvvetli addolur.an Pro Eferdtdekl alle Kabrlstanmı defnedl 19 15 Tarlhten bir yıprak 19 20 Ser lanmızın yasayabileceği bir asgart Kurtuluı ıe 1 letleraraM askeri «por konseyinin leter ile yapılacak msçlann prog lecektlı. Adalar best »aat 19 30 All Candan türkjler ücret tesbit ve hassasiyetle tatbık Hediye takvime aşın I 1 Kafeı içinde çalışan •şl T» Çocuklan 19 45 ri!m yıldızlırı (Pl.) 20 00 etmeli. Tarabgra (C.I.S.M.) 1955 yıh futbol faaliyet ranu bugün aaat 10 da tstanbul M 1 Nihad Esenginden «aksafon sololan gümrük parası memurlar programına göre bu senekl dünya Bölgesindt akdo macaJî toplanüMerhum I # w bty kertme«l T» » k l 20 15 Radyo Gaıetesl 20 30 Radyo lTf 17t Beyoğlunun göbeğindeki ordularara» futbol fampiyonasınm da belirecektir. \ ılnız, ton müsa Hartclyecllerdon m«rhum All Nlhad «anatkârları blr »rada 21 15 KahraOVuyuculanmırdari (M. K.) ya Ankaralı bir okuyucumuı jnn12 takım arasında v« 6 grup halin bakada Proleter e karjı Fener bevln refikan, Denlzyollan SOvartle manlar feçlyor 21 30 Gönül Söyleryor. berbad sokaklardan biri zıyor: rlnden merhum LOtfl beyln kayın den f«rkılar t l 50 H»ftanın turizm de, muhtelif memleketlerd» bir«r Galataıaray muhteliti çıkacakbr. Gax*t*niıde cP.T.T. yeni huylai Atletizm millî taknn raldes! Geçerüerde, Mr lf içta Slrkecidekonu«raa« a 00 Büyük Mlllet MecBiz Aitınbakkal Çlroen »okak'a ellminaayon maçlaril» baflama«uu edindl» başlıkh blr yan okudum, Lig maçlarmın tehlr •dilip edllMITHLİSE »slnde bujtta n 15 Küoük gec« kon oturuyoruı. Buran hemen hemen kt Paket Poetanesine gitmiştim. kaptam Muhiddin ve bu müsabakalan kazananlann mly*c*Ji henüz belll degildir. Bu yeni huy P.T.T. nin değil, güm• r (Pl ) tt 43 Haberler 23 00 •l HaniTnefendl mlıwflr«t«n Beyoğlu tayılıyorken cadde ile te Buradaki daSınıklıği, kaaveti, hada dörtlü olarak final maçlannı oy Vlrtür,7lar feçldl (Pl ) 23 M D a n j hem»1r««nln »nnd» Yefat »tmlair rük ldareainindlr. Bu hakikatt tavAkın hasta vasız ve ısıksu çau*an memurlan Bu haftaki maçlan idare Cennreal 11» 1915 bujrünkü Oumı eü zad teşkil edecek derecede (hele namak özer» 20 mart tarihmde I(Pl.) »4.00 K«p»nn. zih ettikten »onra benim de btl nü m>f lfl da Rume'lhlsan Arosemlnl Atletizm mill! takım kaptam, Fe talyanm noranaa r« Roma yağmurlu havalarda) çamur der görOnce pek müteeaair oldum, Hele edecek ecnebi hakemler mevzuda Gümrük tdaresinin hifl ırah»ll»sl 1 Nr lu evden kaM'.rılarak nerbahçenin sırıkla atlama rekort rinde karşılajmalannı karar altına üst kartakl memurlar, »irklerdeki yasıdır. Çopçü bmbir telefon, bin de hoeuna gitmiyecek biı iikâyeItalya Futbol Federssvonu cu OSIe n«m«m Erüp»ultan Cnmll »ertftn menı Muhiddin Akm, uddetll blr almjştır. bır ıkazlaraan aonra haitada, on gibi tel kafeiler içinde çalışmakmartegi günü jrapüacak Gtlatasa de kılındık'an »onra alle makbereslne tim var: sinır felcınden hasta bulunmaktatadırlar. ?unde bir ya uğrar, ya uğriımaz. Bu senekl futbol mflMbakalanna ray Adalet maçmı ıdare etmek Allahın rahmetlnp *pdl edf!erek*lr Almanyada fld tanıdıjhm b«nm * * * dır tstanbulda reem} dalreler İçln Üstelık bu çamurlu »okak beledldiğer senelerden daha çok takım üzere Armsndo Marchertı'yı şehnikisl de birbirinin tamamen aynı Sadnaıara Çorlulu All PaHalen şehrımızde tedavi g5rmek iştirak etmiş o!up giren takımlar modem ve rasyonel binalar yapılyece yaptınldı »ayılmaktadır. mize göndermektedir. ç* ahfıd'ndan mobevn ferikl Mer te olan kıymetli atletlmize geçmİJ şunlardir: Fransa, îtalya, Irak, B«l ması düşüntüürken, acaba nlçin birer ceb takviml gönderral|. Yütlfrlboyun HtlMyln Paşa Selım Akıs fngiliz Futbol Federssvonu da, hum olsun derız. çika, Portekiz, Holanda, Yunanis pazar günü oynanaecak Fenerbah "*nmu re Voerhum Ha*an Posta Gümrüğü, Paket Postanesi ba«ı veaileeile hediye olarak geldiErzurumda kumar belâsı vesalr jubeleri bu iptida! ve çirkin ği İçin red ve lade etmek ayıb dütan Mısır, Suriyt, Anerika, Lflk 9* Vefa maçını ldar« etmek üze TahBln P»«a kerimesl Jandarrr.a n1960 olimpiyadlari hlt mektebl » b ı k mualllmlerlndmı Ah aecek. Onun İçin Ankara poetane»enburg T« Turkly». Inurumd* ( ) kulübü ile durumdan kurtanp, yenl bir bina1* blr hRketn göndermeğ: kabul et dullah Dogumcu'n'jn E?l, Dr Ahmed Washington 10 (A.P.) Ayan tindeki gümrük memurunun bftkAlınan karar ve çekil«n kur'ala miştir. Bu hakerrün adı bu?ün bel Mukadder Do»tımcu Te Leman Btrtürk ( ) kıraathaneal ideta »erbest ya yerleştirmek kinuenin aklından tnecl si dun. 19B0 olimplvadlarının ra göre f954 yıh dünya ordularnraroüne boyun eterek bu küçücük On »nnelerl fllnbaşı Cemll Blıttlrk 11 olacackbr, blr kumarhane vsziyetindedir. tl geçmez?. On kat7iTalde»t gRİlhatı NliTandan Detroit'te yapılmasım mllletlerar» m futbol şampiyonu Belçika ordu ceb takrimlerinden bir taneei içia ••••••••••••• ••»»••• güiler bunu bılmemezlıkten geleGÜZİDE DOĞUMCU sı oiımpıyad komıtesinden istiyen takımı, Portakiz Holanda galibil» Su Sporlan Tertîb 295 kunif gflmrttk Memeğe mecntvezler. Bu yazıyı okuyunca diğer Hinım Eîendl 10'Subat/955 rünfl ebebır karar suretmi kabul etmistir. kar,ılaştıkUn sonra, îtalya ordu ta bur kaldım. tsln garibi dlğer defdlTe»e rn*tv»l »tmlstlr Cenn7eil 12/ Komitesi seçiliyor işlerde olduğu gibi fuzuil yere teBu karar suretı tasvib edılmek 0 kımı da nıhat maçlan kendi memterin aradan bir ay geçtiktea ton2'9S3 CiMfrtf«l püTiö ö»le n a m a f n ! vıien yalanlamağa teeeöbü» edecek Kulüb murahhaslan önümüzdekl mnt»nklp Kadık'iv n^nıı>n aSa rf.mll zere temsılcıler meclisine gönderil İPketınde oırani7e etmi? olması do ra ancak ihbamameairün gönderilhafta perşembe günö toplanarak ' ferıflnden kaldır'ıarak Erenköv Sahral yerde buralan ısıah etmeleri daha mijtir. laynile dngudan dojmyı 4 Ukım mlı olman ve bunun İçin de bu Istanbul Susporln tertib komitesi Odld alle kabrtatanna defnetillecekhayırlı olur. Aksı halde bu iki ma»ratında ovTianacak olan final maçdeğer takdlrinde becerikll gümrük tlr Merla gartkl rahmet eyleye ni •eçecekle'rdir, Japon güreşçileri halMn müdavımlerınl bütün hüvilanna katt'acpktır. Şimdiy* kadar memurunun aradan bir ay geçmi( yetlerile gene bu iütunlarda açıkyapıîan msclarda: Türkiye, Suny». Pakistanda Uludağda ilk Türk kayak < Gazetelerde yu neviden llftn .. obnası hecabüe bu t&kvimln kıy• SOLDAN 8AĞA: TEŞEKKÜR lamak çok ayıb olacaktır. Bu su?U Frsnsa Lükspnbunru; Yunaniı" l a n n gittikçe cogalmaia ba|" V. metinden on ikide birini kaybetti^i 1 Ga7e:em!zln 4« ha»ta ffBnd*rdlgl Aşağı yukan biı aydır geieeekokulu açıhyor Kırmetlt bÜTilğümO» ferlik ju kadar »öylejeyim ki bahtan, Amerikıvı; Mı.'ir da Irs>kı elfAlanya dvarmdakl artım hastalıgına t laması dlkkatimizi çeHyor. ^; halde bu aefer 365 kuru» takdlr lerınden bahsedüen, ancak bir türö}r«ndiğim zı» gör« Şubatın flcinlyl gelen magarpnıo adı (müreiîkeb si geçen yerlerin devamlı üye (T) mme ermislerdlr Buna göre TürMEHMED REFtK SABRİ takvim, lü gelermven Japon güre?çilerinden X «Hiç kullanılmamıı, aıfır kl > etmesidir. Takvim aynı kellıne) 2 Haned yıkında değü ve müşterileri (î) her aınıf ve kiyp Fransa ile, Yunanistan da Mı d hafta»ıı.darı ıtıbaren Uludağda en ÖZGENİn her gun yeni bir rivayet çıkmakmemur aynı memur, kanun aynı X lometrede, (...) markah (ikl kellm»). I B!r îrmenl TatanAvusturya kayak atilı ve tekmeslek münteaıbi kimaelerdır. sır İle karşılaşacaktır. dajın adı 4 tv'.âd lahjbi ludm, taiır. mobil aatılıktır. Adre*imize'; kanun... Üatelik d« kıymettaü f e niğini göstermek üzere ilk Türk blzlerl tazlye Te teaelll edrrek acımı Bulfar parası. I Orta Avrupa memBenı bu yazıyı yazmaga sevkeden S&n olarak öğrendlğimlre gBre, yüzundan kaybetmi* bi* edenler arasmda • cikme Ordu takımı kampta mıeı paylaaan kıymetli doetlanmıza, leketlerlnln b'.ıind1» tne}hur Dİr |ehır, amil, her ikl yere devam *denler İ müracaat okulu açılacaktır. Japon gureşçıleri halen Rusyadan SBTm »ilih arkadaş'Rnn» takvim... Memura bu keyö hare» Mektebın kuruculan, Avustur merhımun blr lhtlram kıt'ası Rönder blr çejıd »kı'j.ı. 6 Blr ljin bajın den çok »evdiğim ve laydığım bir X uygun fiat tekllf edenlere M Ordulararan Dünya futbol g*mceni7pilne ayrılm:ş olup, Pakiatanda bulunkâ^ıd X tış yapılacaktır...» X keti izah etmeğe çahftım ama tahyalı meşhur kayak «ntrenörü Av mek lütfund» bulunan t»+anbul M»r da gtlen vey« iskambllde blr ba^ton. kaç zattn aıle efradının düjT.üş orta büyükİJkt» 7 Kıyrr.etli maktadırlar. Orada yapacaklan mü plyonam Içi n 27 şubat parar günfl metimın beyhude olduğunu görAnkarada 19 MBTIS stadında Fran gust Mayer ile memleketım.zin bu ke* Kumandanı Sayın Tu^eeneral Ka »ahlb 8 Temel kaynak (uıürekkeb bulunduğu ve daha da düjeceği X Bu otomobiller nlçto, »aün • sabakalan müteakıb memleketımlX almdığı halde kullanılmadan • düm. Çünkü elinde ltiraı kabul sahada yetişmi» olan değerli hoca n m Demlrkan'a sonruz mlnnet Te kellme). aıı Ordu takımı İle oynayaeak olan acıJtlı durumlandır. sflkrünlarımızı arzeder. uzun ömürleT te gelmeleri muhteraeldir. <, etmeı bir bahane var: «Ben böy' Turk Ordu takımı elemanlan fl lan Ahmed Ağrıboı ve Turgud Ka dllerlm. (Hüvıyet mahfuzdur) X satılmak isteniyorî nümüzdekl pazarteri gününden iti raydtr. • Satılacaksa, acentadan alm ^ le kıymet blçtim». Bu oeb takvimAdalet kamp yapmıyor 1 A. U. 1 Hartalıklar» ka^ı lru lanılanîarbaren Ankarada kampa almacaklar Kayağ» yeni bajhyanlar y üerle • dığı fiat malum olduğu halde" • lerinin Almanyadakl değeri 3 mark dan (çogul) 2 Anadolud» bir kasabs Önümüzdeki cumartesi gflnü ya dtr. tstanbul profesyonel takımlamiş olanlar için ayn ayn sınıflar 3 Mur^mmed Peygamberin ghSe Milyoriere açık mektub ve X neden yenl bir fiat teklifinde V. yani 2 lira imia. Biz burada buna pılaeak olan Galatasaray Adaltt nna mensub futbolculardan; Gala üıdaa edılerek bu sıruflarda muvaf bölgesind» alâkadar futbolculara çıkıp Tanrı ile g6rüşmesi hâdisesı blr X bulunulmaa bekleniyorT ^ gümrük memurlanrun takdiri neaçıktsn cevabımız maçı içln Galatasaray takımının tasarayhlar çarsamba günü Kasım fak olanlara tertüıkalar verılecekverilecektir. Bu saat'er tstanbul zamnn parçası. 4 Dünyanm en tuılu T Arada gayriresml acentalar ^ ticesi 365 kuru» gümrük vermeg» Yeşilköyde k&mpa çekildiğl malum paça ile, Fenerbahçelüer cumarte tır. Aynca hususl derslere de yer Jiı b'rlkln'1'1 çarnıh Irırbaiı 5 M'k kulüblerine mensub Büyük Ali, tarcs eksı eek I B : Dutun hsllnae Üç, dört ay 8nce pek muhterem mecburuz. Yani hediye olarak gon mı mevcud yoksa? ^ flur. Buna mukabll Adalet kulübü si jrünü Emnlyetle, pazar günü de verilecektir. Turgay. Rober, Susd, Çetin, Feri de»'l d'e parça parça gazetenudıe nearedılen («ıfırdan derilen bir maddeyi Gümrük İda7 Bir renk Idarecderi geçen haftakl Fenerbah Beşiktaşhlar Vefa ile ve AdaletliOkula kaydolmak istiyenler mü dun, Lefter, Naci, Basri, Burhan. vsp.^knn c?rrtr d'jnımund» 8 Yarkı ır.ıiyoner olanlar», adlı röpor+ajlan Eğer böyle lse bu ikl dn» a • resi bize İki mislıne satıyor. Bilje maçından 8nce olduğu gibi ta ler de Beyoğluspor ile oynadıktan racaatlerini Uludağda bızzat yapa Sukrü Akgün, Özcan, Coşkun, E ' apan yer fesk' terim). okudum. Bunlann arasında Aklumlannı kampa eokmaya lüzum sonra Ankaradaki kampa iltihak ef centa arasuıdaki münaaebet X mem ne demeli?. Bıraı iaasd gecaklar ve derslere bashyacaklardır. rol, Necmı, GoKçene hediye edileI I S 4 i f bankın kuruculerından sayın Orek... y gormemekte ve oyunculann »erbe«t deceklerdir. " lerin mahiyeti nedir? ^ Okul bu »ene jubat ayı aontına cektir. mer Başeğmeze aid bır röportaj da »ekilde. her gflnkfl normml hayat• Resml mevzuatın bn duru « " • kadar blr deneme kursu mahiyetın vardı. Hafıam benl yanütmıyorsa. Çocuk mama fıatlannm Unnı idame llc daha lyl netie* a. Garbis Lambidıs boks Kapalı taha tstanbul • mu kontrol etmeğe mÛMİd ol *> de tedrisat yapacaktır, saym milyoner: «Memlekette issiz\\N\\ A lacaklarına kanl bulunmaktadırlar. anormalliği îmaması, msalesef msana her <[ karşılasmasınm orta atletizm birincilikleri lik yoktur, tembellik vardır. Bana Bu sebebledlr ki, Fenerbahçe ve Dünya kupasına giden X türlü ihtimall üzülerek düşün * 8aha tenıinl Imkânsızlığı sebebile kim mürrcaat etmij ise hepsıne de Eczanelerden alınabilen çocuk hakemliği Vefanın da kanıpa çekıünis olmat dünjyor. meded umalım! Al A Kimden futbolculara hediy© ış verrrişımdır» buyuruyorlardı. mamalarınm nedense »imdije kalanna rağmen Adalet takımı kampa ileri bir tarihe tehir edilmij bulu20 şubat günü şehrimizde yapıI lah yardımcimız nan, ktanbul kapalı saha atletizm dar diğer müstahzpriar ?ibi bir fiat prmemiştır. Ai'evî ve kdrdeşimin yüksek Geçen haziran avınm sonunda lacak olan Garbis Zsharyan ile Yu • Dr. Nevzad Akın > etıketi bulunmayiji bazı eczanelebirincilikleri 6nümüzdeki pazar saIsviçrede yapılan Dünya kupası nanlı Lambıdis arasmdaki profestahsili gibi »ebeblerle Ankara vet örencik Kütahya > rimizi fiat anormalhğine sevketbahı, Kadücöy Halk Eğitim merkezi futbol maçlanna iştjak eden Türk Hasan Polat, amatdr yonel boks müsabakasının orta haya Istenbula yerlejmeğe mecburt T MMMM T H4>TTTMtT» •por aalonunda yapılacakbr. futbolculan için İsviçre Federas kemliği üzerinde ihtlâf bulunmakmektedlr. dum (halen de vaziytt böyledir). kulüblerle toplanü Müsabakalar eanasında bilhassa yonundan «Snderilen saatler, Fut taydı. îhtilâf dün halledilmjj ve Faraza Cihanglrde bef buçuk HNakil lmkanına bir türlü iavuja Azınlık okullan öğretmenyuksek atlamada Erdal Akkan ve; \ bol Federasyonu asbaşkam Hakkı Istanbul boks hakem komitesi bu T yapacak raya ahnan blr İngiliz maman, Ormadığımdan, iş bulduğum takdıjıîe, lerine dair kanun Limberopulos'un reior kırmaları j Yeten tarafmdan Snümüzdoki HaLer aldığımıza göre Putbol F»pa muhim ksrşılaşmanm orta hakemtaköyde 7 liraya «aulmaktadır. Buistifaya karar verdim. Fakat, Anmuhtemeldir. lücnebi okullardaki türkçe küllıartesi günü saat 17 de İstanbul liğinı Fevzi Törke vermiştir. derasyonu reiai Hasan Polat, Buraa tstanbul Belediyesl nun gîbi diğer mamalar da »emt kara ve İstanbulda beni geçındiretür öğretmenleri diyorlar ki» ba|dönüşünü müteakıb yann Galatagemt, eczane eczane fiat değiçikcek ve tahsihmie mütenasib hiç blr ŞEHİR TIYATRÜLARI hklı yan hakkında Maarif Müdürsaray Adalet karşıla^maguıda buSaat 21 de liklerine uğramaktadır. is bulamadım. Hatınma, yukanda Şöhret, Ba ş Şantör lügü tarafrndan: lunduktan sonra saat 17,30 da BeDRAM KISMI arzetfîğım röportajdaki »özler gelDiğer müstahzarlar glbl fOcuk tAzınlık ve y«bancı okullardaki den Terb yesi rnüdürlüğü bölge blALTINCI KAT dı.. Eşimin bankada memur buianmamaıanna da birer ntıy etikeü nasmda Istanbul amatör 1. 2, 3 »• türkçe ve türkçe kültür deraleri Yazan: Aitred Gehrl masıle bankacıl'.Ja karşı bir heve konmasım ve bu fiat anormalligi4 küme kulüb temsilcilerile raüşöğretmenlermin resm! kadroya alın Tur«;<>ıî: HALED Vakunin müsaadesizliği dolayıaüt ıkı büyük program bir »rada sim de mevcuddu. Akbank T. A. nin Snüne geçilmesini alâkah maFAHR1 OZA.N5GY terek bır toplantı yapacaktır. malan Maarif Vekâletlnee, bir ka. Umum Md. ne bir dilekçe verdim. kamdan rica edıyorum. Her çarsamba aKşarrı talebe Amatör 2. tertib komitesi tarafcn nun mevzuu olarak ele alınmış buPazartesl akşamları temill cevabı menfi olmuştu. Lutfi Erdogdu dan teklıf edilen bu toplanbya büîunmaktadır. Bu husu» henüz kaTelefon 42157 Clhangir, Kumrulu »ckak No 1 Şimdi de gazeterdzin tevassutu tün kulüblerin iştirak edecekleri nuniyet kesbetmi» değildir.» KOMEDI KlS^n ile, pek aaym milyonere, mezkur ve bir çok mühim me>;elelerin görü Y EL PA Z E «Taktika» kelimesi Anavatandan mektub »özîerinden cesaret alarak. bana şuleceğ. bıldınlmektedir. Columhla, Sahlbfnln Sesl T«zan: CARLO GOLDOVt OMeteniıde türkçe mevzuunda Ankara veya tstanbulda biı if Türkçe«l: NAZIM DERSAK bekliyorum Odeon, ve Electra plâk blr çok yanlar çıkü. Ben de «abah lutfetmesim arzediyorum. He' Dersemöe âkiamı Uleb« gecesldlı firireHerinin en çok sevüen yıldm Maksim Tiyatrosnnd» AnavatanundaM kız v« erkel Salı aksamlaii temxli yoıttuı StNEMASINDA gazetelerinden birinden kestiğim 8adık Uzunoğlu ISTAVBVL OPERFTI Cumartesi ve çarsamba gur.lerl Bunun arkadaslanmla mektublaşmak istiHer ak$am şaa» 21 df Ortaokul müzik öğretmenl bir kupür gönderiyorum. saat 14.30 da Çocuk Tijatrom TRAf 'K 1 r z l ' V D E N Dünya turu Amerikaya Şırnak Süıd hakkında yazılması gerekenl gizın yorum. Adresim şudur: Drsro ve Kotnedlde pa2aı gumeri Operet 3 perde Vehbi Alsancak takdirinize bırakıyorum. Bir vakitsaat 15 30 da matıne Telefon. 40403 dönüşünde istanbulda birkaç Çarsarrba cumartesi, pa EMINONU TLMSILLEBİ Kıbns Türk Lı«esi sımf I i«e E konser verecektirk Yazalım ama, o, tstanbuldaa ve ler (ldeoloji) kelimeainden (ldeozar saat 15 te matlne Cağaloglu Ögrenel Lokallnd* No. 439 Lefkose: Kıbru Çarşamb? mahresı halk? Meşhur Paul Robenson'un Ankaradan bahsetmeylp memle | looya) dlye uydurmnlar oldugu gl U IT A»ıli| v« program 1* *> S* 1 " 13 30 Saz eKrleri. ç«l»nk l U r lPı ) lar. Sadl Ijılay, Yorgo Bacano*, Er:ıimend Batanay, UM Erguner 13 15 Şarkılar, okuyan: A.ı^ea Çsgan 13 45 Haberler 14 00 Daıu muzıü (Pl.) 14 15 Küçuk orkesur» W 4Q Beyaı perdeden müzilc (Pi.) 15 00 Kapanıı. ASGAR1 ÜCRET Üsküdar Kaymakamı, Atatürk yadigân ağaclara dair malumat veriyor ÖLÜM BULMAC I I 1 \m 1 ü ın m m I m\ ıa mı 1 • Bu acayib satış şekllnin sebebi ne o!sa gerek? Î HİAİJİD UİKİİM RİAİMİ \ CİAİNİÜİUİZİAİK HSİPİAİDİAİNİA VİOİLİ1 «İKİEİM AİNİIİDİEİMV» T l f i M İ A İ L l t !i|Ş «İNİAİTİAİLİKU SPEIVCER'in 15 ŞUBATTA ŞAN KENNTH SPENCER cumar'esi matınesı tale bev» ten7i'ât!ıriır Per(ernbe eerelerı talebeve tendlâtlıdır Pazartp*; eecelTi de temıil var. YAZ Kıirr pqı BKKAKI j oerrle yegâne halefi sayılan Mr. SPENCER* in program» kendi oynadıği filmlerd* söylediği ve herkesin sevdt§i şarkıları da ihtiva edecektir. PAŞA HAZRETLERİ Yazan. Sclıonthan v» Kacalburg Turkçesl: NAZAN B. GÖKNIL Temsil g1 nlerl: Persemb», cumi ^umartesl, pazar. Pazar gunleri «ad1 15 30 da matine C^ma akşamı talent gecesidlr. Olfcler htrgün taat IX dt açılır. (Eskl Hall'evl) kette tâblrini kullanmış. Otomobil fenerleri «Otomobü farlarına dair Kadı»oförlerin tavslyeleri» başlıkh yazı hakkmda Trafik Müdürlüğü tarafmdan: «Hava karardıktan »onMi llfflb»ların daimî olarak yakılmaaı ve karşılaşma hallerinde yakın hüzmeli farlarm kullanıîması Trafık Kanunanua zııır hukumierindendir. Ayrıca ayarlan bozuk lâmbah ırasıtaların konujlana başlandığı Seviren l evl* ErrlııraT âahnevc «nv^n Muhatr Krt .Srul »ksarr <ası lam 21 de ve temtillerinin 5 inc haftsmda programında değişiklik ve Mveier yaparak rauhteş Cııma (talebeı Paîaı n««lme «ıi tam 1 df leıetm. 40276 7 15 30 1a matıne Cuma 3ksamı raı^ne aecesıdlr Gistıeı nereun saat 12 de açılır. îarsambsd^n baska neı ^ \ I j ^\ l~ Baaaa re Cumharıyet MatbSECılık v« Gazetecilik Turk Anonsn Ş.rketi Cagaloglu Hnl'evT okak No 40/•» Sanlblerl > \/IME NAD1 ve ÇOCUK!.M: Bu maazzam pıpgram yalnız S gün devam edecektir, Her gun saat 6 matıne Saat 9 . 3 0 d s M a r e t CEYAÜ FEHMİ 8AŞKUT Kazı ülerlra fi len ıdare «lea Mes'ul Mnioj bl |imdl de Scboöı frenkçe olan (taktik) kellmesind«n (taktika) gibi acayib yanlar yazıyorlar. Ne dersinızî Ruhl Ay CEVABUÎIZ: Ecnebi kelimelerl eskiden (Jeofrafl) degil de (coğrafya) dly« benimsemiji». Sonradan •••t kimiı değişmi»: (teknik) demlşlı, (teknika) dememisiz. Bu hesabca (taktika) demeyip (taktik) demeli belki... Fakat benimseme kaideleri de bir yüksek heyet tarafından tesbit ve ilân olunmalı. O, blzde yok. Âmmeye aid yerleri bedavt işgal eden otomobffler «Taksim Harbiye arasında otopark ama .. bedava t?rafmd?i deJ ğil» başlıklı yan hakkında Trafik Müdürlüğü tarahndan: «Aparbmanlarm fttıhmdhlklan kuımlardaki tretuvarUr<U jmyt trafiği fazla olduğundaa otomobiller ortadaki refüj txerinde park yaphnlmaktadır. Ayııca immeye a!4 taha!an parü yapmak »uretile lffal edcr 'erden ücret alınmajj bow<u da tetkik tdilmektedir.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog