Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

11 Şnbat 1958 CÜMHURtTF* O Molotofun bizden fslediği cevab! oskovada vukua gelen son desjisikliklere rağmen Dış İşleri Bakanlığını muhafaza etmiş obn Mo lotofun, Sovyet Şurası toplantılannda Türkiye hakkında söylediği gözler, dün de Moskova radyosu nnn gene bu mevzu errafında yaphğı tefsirler, Türk Sovyet münasebetlerinin ö'nümiizdeki günlerde nasıl hir seyir takib edeceğin fösteriyor mu? Bulganin hükumetinln Dı$ Bakanına bakılacak «İuria, Rusya, Ttirkiye ile iyi komsııluk miinasebetleri kurmak arzusundadır, bu hedefe varmak için bir çok teşebbüsler yapmıstır, fakat Türk ldarecilermin takib ettikleri siyaset dostlujrun kurulmasına itnkân vermemiştir! Gene Molotof'a göre, Türkiyenin Birlesik Amerika ile askeri Işbirliği de iyi komşuluk müna•ebetlerinin turulmasına mânl olnaktadır! Molotofun istediği nedir? Hfir tnllletlerle askeri işbirliğine mi son Yermemlri? Bugün pek tatlı blr dllle blze hitab eden Molotofu Tttrkler çok yakmdan tanırlar. Kendisi İle birlikte hâhralanımzı tazellyelim: Sene 1940: Stalin hükumeHnin Dıj tşlerl Bakanı Molotof. Hitler Ue buhişmıış ve onunla nüfuz sahalannın taksimi meseleMni görtişmüştü. O tarihte Molotof, Bofcazlan, hattâ biitiin İstanbııl hölrMhıl Knsya Içln Istemls. bu Türk topraklannın Kremlinin kontrolu altında bulunması Iâzım geldiğini •öylemlşri! Sene 1945: Molotof, Moskovadaki Btiyiik Elçlmlzi davet ermls ye Kars, Ardahan, Artvin He Bopa/larda Kızılorduya üsler verildiği takdirde Türk Rus dosthık muahedeslnln Kremlin tarafından yenilenecegini, aksi halde feshedileceğini hildirmişti. Bu Bus talebierlBİn reddi üzerine de Sovyet 1darecileri bahh mevznu mushedeyt feshermişler ve Turkiye üzerinde baskı lcra ermeğe kalkışraışlardı! Işte bn Molotof. Türkiyenin yalm ı lâfla yürütiilen Sovyet bans propasrandasma kapılmasinı, hür jnllletler camiası ile askeri işbirliffinden razgeçmesinl istiyor, bunu bekliyor! Ve • zaman Türk Ru* mtinagebetlerinln düzeleceğinden, »yi komşuluk teessiis edeceğinden bafnediyor! Moskova radyosunnn tefsircisi *un aksam hatırlatıyordu: « M mayu 1953 te Molotof. MMkovadald Tflrk Büyüfc Elçlslne bh aınhtıra rerml. T e Rusyanın. Karm, Ardahaa, Artvin İle Bojarlarda nsler btemekten vazgeçtlğinl kavdetmisti!» MoskoTa radyo«ı, 1953 yıimdan •vvellr* nnutmusa benriyor! Aynı tamanda, beynelmiiel münasebet«IMMI. ana davalarınm halledilmesl ile omuml blr iyl komşuluk harasmm belireceginl anlamamakta ısrar e divor. Stalln. MalenkoT ve nflıayet Bul«ranin hükumetlerinln Dıs İşleri Bak»nj Molotof. birhirini rutmıyan «ozlere dayanan hanş (!) caerilannda m , ettiU müddetçe bizden eevab beklememelidir. Ömer Saml COŞAR H BlR DAKİKA Amerikalı bir atom bilgininin ihtarı 28 hidrojen bombasmm Amerikada 50 milyon insanı öldüreceği kaydedildi tivite ışınlan yuzünden oturulmaz bir hale geleceğini, sözlerine ilâve etmiştir. Nevadadak) atom tecriibelerine Ruslar çağırılacak mı? Washington 10 (a a.) Atom E nerjisi Komisyonu, önümüzdeki ilkbaharda Nevadada yapılacak atom tecrübeleri esnasında NATO memleketleri askert müşahidlerile ikisi Rus olmak üzere yabancı g a zetecileri davet etrrvek tasavvurunBilgin, toprak sathına y a k m bir dadır. B u suretle bikini adasmda noktada patlayacak olan bir hidro yapılan tecrübeden sonra ilk defajen bombasının, 27000 kilometre dır ki yabanta müşahidler atom kare yüz ölçüsü olan, Maryland tecrübelerinde hazır bulunmağa eyaleti kadar bir sahavı radyoak ' davet edilmiş olacaktır. • ••"•""«"'»'•»»ıııımııılllillKllllllllllllllilınUlllllllllllllllllllllımiıııiMiiMiııı Şikago 10 (a.a.) Şikago pasif korunma teşkilâtı tarafından tertib edilen bir konferansta söz alan, ilk atom bombası çalışmalanna katılmış olan Amerikan bilginlerinden, doktor Raph Lapp «iyi seçilmis noktalara atılacak olan 28 h i d rojen bombası Amerikan sanayi bölgesinin üçte ikisini tamamile tahrib eder v e elli milyon kişinin ölümüne sebeb olabilir» demiştir. Sabık İtalyan Kralının kızı evleniyor Avrupa Kral aileleri Lizbon'a akrn ediyorlar Llzbon 10 (a.a.) Avrupa Kral aileleri, Prense» Maria Pia Ue Pren» Aleksandr'ın cumartesl günü yapılacak düğünlerinde bulunmak üzere Lizbona akın etmeğe başlamışlardır. Dün gece, alü uçak düğüne 200 den fazla davetli getirmiştir. Bu gece gelinin babası labık Kral Umberto tarafından bin kadar davetlinin iştirak ettiği bir kabul resmi tertib edilmiştir. Resmikabulde Avrupa Kral aileleri, portekiz hükumet temsilcileri ve i diplomatlar hazır bulunmuşlardır. Kabul resmini gene Umberto tarafından verilen bir »yafet takib etmiştir. Düğüne ttalyan »enatörlerinden 400 kişi davıet edilmiştir. Meşhur İtalyan berberl Atillo, Mikelanj'ın 16 ncı amr heykellerinden aldıgı ilhamla yepyenl blr gelin baaı tanzim etmek üzere dün gece buraya gelmişti. Genc »vlilerin balaylanru nerede geçirecekleri henüz bilinmemektedir. Fakat Parise yerlesmeden önce bir müddet tngiltered* kalacaklan anlaşılmaktadır. Prense» Pia ve Prens Aleksandr, geçen yax Yunan Kral ve Kraliçesi tarafından tertib edilen yat geyahatinde tanışmışlardı. Saklambaç Bir profesörle doçenti tnahkemaye düşüren eseı Hdd/se/çr/frâsmd Hazin bir tedavi macarası oktorluk jüzde yüz ! nsanlıktan ibarettir. Hayatı beşeri derdden kurtarmak için çalışan bu zümıe>e karşı büjuk sevgim ve hurmetim vardır. Büyuk roaddî ve bilhassa manevi mesuU>etler yuklenır ve bizi ellerinden geldiği kadar sağ ve saçlam yaşatmağa uğraşular. Hastalık ve mikrob gibi ıki buyuk âtetle mücadele ederler. Hizmetlerinın ülviliğini tavsıf edecek söı bulamıyorum. Doktor olmadığıma daima hayıflanarak. doktorlara, doktorluğa aid eserler, menkıbeler okumak suretile bu pişmanlığınu tahfife çalışınm. Geçenlerde bir dergide radyo ile bir hastanın kurtulduğuna dair de bir yazı okumuştum. Tafsıiatı hatırımda değü... Geçenlerde bir okuyucumdan aldığım ve bir kısmını a^nğıja dercettiğim mektub bana bir de muhabere ile tedavi misali verdi. Sırl bu noktadan muhim bulduğum için vak'ayı kaydediyorum. Adresi mah h u olan okuyucumuz bize şunlan yazıy on c Bugün kimya Fakfiltesinia lkinci gınıfında okumakta bulunan kızım. bir yaşmda lken annesinin kucağından fulayarak omzundan asağı çıplak taht» döşemeye başı üstüne düsmüsta. Beyninde hasıl olan aadın* neticesi çocuk, gözlerl arkaya kayarak, vücudünun sağ kıamı kâmiien meflue bir variyett» bayılıp kalmıstı. O laman Mersinde bulunuyorduk. Vilâyettt mercud fiç doktor röntgene koyarak yaptklan koaıültatyotıda çocukUn ömidl keamisler, •« lçlarindea ymlnuı blriai ayılmcaya kadar 90C\!K\IX PByım DUX1ATS t"*mtt^^İ7a tavıiy* etmifU. Bir taat d t v a a eden bu ameliyeden aonrm «ocuk kandin* gelerek «ann«> Memel> diye ağlamağa baaladı. On yasına kadar ânsaaıj böyudu. Orta mektcbde ekumağa ba|layıne« ayd» bir defa T I kalb çarpıntısı ile birlikta krizler gelmeye başladı. 946 «eselinden bu yana ve Istanbula yerleetiğimizdenberi teneler gectıkç» bu krizler fiddetini arthrdı ve sar a »eklinl «idı. Dokuz aenedir İstanbulun tanınmif «Inir doktorlanna başvurarak yapmadığımu tedavi kalmai (Mektub sahibinın burada doktorlarla olan münasebetlerın» dair kumını gecıyorum). Hulâsa hepüniı ümidi keemlj, biçare çocuk da hayatından bıkmıa, bir halde lken geçen yaı İstanbulumuzu turist olarak gezmeğe gelmi« olan Heidelberg Tıb Fakültesi Sinir Hastahklan Kliniği hocalanndan bir Alman ve ailesile Boğaı rapurunda tanıstık. Bir Türk aıle»ini ve evini tanımak hevesile bizi ziyarete geldiler. Elimizden geldiği kadar misafirperverlık gösterdik. Çok memnun kaldılar ve k ı a mın derdile de alâkalanarak bıze: tBızim klinikte çok meşhur beynelmilel şöhrett» bir doktorumuı vardır. Biz oraya dönünce kendisine rica ederiz. Siz de buradan tafsilâtlı bir mektub yazarsmız. Hastanıza bir çare buluruz» dedder. 25/10 954 tarihinde, hiç tanımadığımız bu doktora mufassal bir mekrubla 25 aded reçete »ureti göndererek kızımın has+alığını anlattım. Derhal aldığım 28/10 954 tarihli birind cevabi mektubda föyle yazıyordu: ıMektubunuzu eevablandınyorum. Verdığinlz tafsılâüa k'2inızın hastalılının kat'l teşh.sinl koydum Aşagıd»ki pjallerimın cevablandırılmasını rie« ederım. Çocuğunuza gelen kriı esnasın da titreme ve mafsallarını oynatma. »ğa nı açıp kapam» ve yutkunma, yalanm» gorlerını sab:t bır jere dıkme ve bayıl'nıadm wnrs kendıne aelince saçma sapün BOZ'"T sovlemek glbl halleı T«* rnı? Bunları bana blldlrtnlz. Umıd ederım kı hastanıa edebılecefız. Bunun tek çares! en ru ve uigun ilâcı uzunca blr luzumlu mıktarda almaktır. riisik reçete ile verdığım üâc Amerikada ( ) Ingıl'erede ( ı tesmıye olunur. Hartamız bu >uz tabletlik şişe (Doktorun birinci mekrubunu burada k>9siyorum.) Doktora yazdığımız lkind mekruba karşı aidpmız 15 1 955 tarihli mektubda şoyle denılmektedir: «Iklnd mektubunuz beni çok ievtadırdı Bıi'ıassa kızıruzın hastalığı.nn! iyılte yuz tutması kevfıyetı. Fakai vazıyetı benl tstmin etraedı. Gorunuşe gore hast^lığın hafıf olarak devsm v« tezahuru has'amizın daha bir müddet gunrie dort tablet aiması luzumunu gosternor ik: ay s o n r a bana tekraı yazmız. Hastalık Umamıle geçm'ş ıs« B. FELEK Arkmn .^a 7, Sü. 8 de Fransada buhran uzuyor Izmitte kıhbıklar töreni! İzmit (Hususl) İzmitteki Kılıbıklar Cemiyeti hoş bir tören tertib etmiştir. Bütün memlekette ve bilhassa kıhbıklar arasında geniş bir alâka uyandıracağı muhakkak olan bu törene İstanbul gazetecileri de davet edilecektir. Tören, Geyveye baglı Mekece k8 yünde yapılacaktır. Bu köyde meshur kılıbık Halil İbrahım Oganın mezan başında evvelâ İstanbul ve İzmitin meşhur hafıj ve hocalan mevlid okuyacak, mevlidi içkili bir âlem takib edecektir. Bu arada Sulukulenin çingenele» de oyun oynayacaklardır. İzmit Kıhbıklar Cemiyettnin Reisi Edib Kaya törenin her bakımdan mükemmel olması için hazırhklara başlandığını «öylemiştir. Paris 10 (R.) MendesFrance kabmesı devrıldikten »onra yeni Fransız hukumetıni kurmağa memur edilen Antoine Pinay, üç gün sonra temaslannın bir netice vermemesi üzerıne Cumhur Başkanı Rene Coty'ye hükumeti kurma teşebbüsünden vazgeçtığıni bugün bildırmiştir. Cumhur Başkanı, kabineyi kurma işini gimdi de Cumhuriyetçi Halk Partisi mebuslanndan Pierre Pfimlin'e vermiştir. Gıttikçe uzamakta olan buhranın öniine Pfimlin'in geçip geçemiyeceği bilinmemektedir. İkiisâd ve Ticaret veki linitt bir yabancı dergi de çıkan yazısı Ankara 10 İMİsad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, «La Française» isimli dersinin 1 subat 1955 nüshasmda «Türkiyenin iktis» dî hamlesi» mevzuunda bir makale yjymlamıştır. Yırcalı bu makalesinde ezcümle şövle demektedir: «Türkiye, dört yıldarberi, iıv enerjisi dahil bütün tabiî zeneinliklerinl günün teknik icablanna uygun sartlarla harekete getirip iktfcaden kıvmetlendirmek Içm büvtik blr hamle yapmaktadır. Türkiye bütün bu eavretlerile blle lmkanlannın henüz başmdadır. Her tOrlfl zlral l«tihtale imkSn veren geniş sahalan petrol. taskömür, bakır, krom .tabit eaz. volfram. demir eevherl. molipten. kursun maddelerile «ahalarile vannlık ve bplıkçıhk v« istikbale O.tiSBdfblr ajjjjjdir. . ^ T Hükumetimlz petrol kanımlle ecnebi sermayevi teşvık kanunile Türkivenin imkanlarından istifade etmek ve onların Uletilmesinde bizimle elbirliği etmek i=tiven ecnebi hrmalsra her türlü fi'lt imkânlar kadar hukukt zemini de hazıriarms bulunmaktadır Türkîve ve Turk halkı sivasî kaderini her itr:anlıgın ve demokrat ideallerin müd?fii olan milletlerle birle?m;= ve onlaın ilk öncü kafıle«ii olarpk memloketini ve halkını bu volda vazifesini görebilecek bir ö'cüHe vpni b?ştan insa ve teçhize baslamıstır. Bütcesinin vüzrlp 50 smden fazlasını bu uğurda harcamaktadır. Simdi bol tabii imkânan kpndisine. hürrivetine imanı ve h~ı ativptinr ve ıstıkbahne pü%'eni ve fütur getirmiven cesarptilp jVt=ı î'^Prini de avnı milletlerle elbirliği etmek suretile vükseltecceğıne kan! bu'"nmaktadır » T. K. O., âni oîarok, daireAnkarm Üniversltv çevTeleri fkl tarafın birbiri aleyleri teftif «tmiş «« faat 920 hln« açhklan davalann neticesini alâka Ue bekHyorlar olmanna rağmtn mudürlert ytrmdt bulaTnamtf. StnirlenAnkara 10 (Telefonla) Dil, nntn hiç bir hususta samımi olmif. Çekmiş ihtar cezasrnı. Tarih ve Coğrafya Fakulteri De madıklannt, ve sahsi menfaatHalbuki hiç hiddetlenmekaru ve Ortaçağlar Tarıhl Profesö leri yolunda, efendilerinin nameli. rü Nimet Kuratın yazdığı (Prut mus ve haysiyetini asla düşünseferi) ve (Göktürk Kazanhğı ii mediklerini, ve Kralıçeye karşı. Zira, muhakkah, 9 saatte yasl tarihinin anahatlan) iaimli ki Türk politikasımn dakikasında müdürler de F. K. G. yi matabları hakkında İlâhiyat Fakültesi değişebileceğini, rüşvetin miktakamında aramağa gitmişler ve dergisinde tenkid yazısı yazan do rt azalınca ağızlarımn hemen debulamayınca (sinirlenmek çent Mehmed Altay Köymenin pro ğişiverdığini yazdıktan sonra, hadlerin* mi düşmüş?) ama fesör tarafcndan mahkemeye verü Osmanlı Devlet adamlannda her halde müteessir olmuşlardiği, doçent Köymenin ise muka müşahede ettiği bu karaktersızdır. bıl dava açtığı dün yazılmı;tı. Uğin sebebini $öyle izah ediyor: Bunda kveacak nt var? Karşıhkh dava halen Ankara Ü tOnlann böyle olmaları tabitdt'r, D. N. niversitesi çevTesinde günün dedi zıra bu kadar veya kim oldukkodusu halindedir ve muhakeme lan belli olmıyan ebeveyınden lerın netıcesi merakla beklenmek nefret eden, ve sahte bir dinde tedir. terbiye gören ve bu kadar ahMevzuu bahis yazıda doçent K5y lâksız ve âdî muhıtte yetiştirimen, Prof. Nimetin (Prut Seferf) lenlerin ba?ka türlü olmalanna adiı kitabmdan pasajlar almakta imkân var mt?» ve profesörün kitabında hfidU*lerl Doçent Mehmed Altay daha lonRuslar lehme ve Türkler aleyhine ra Ru» milletinin tahliline girig(Başmakaleden devam) anlattığmı ifade etmektedir. Doçent mekte ve Prof. Nimetln «Türkler edilmesi lâzımdır. Onnn için her bu iddiasını isbat »adedinde kitab aleyhindeki tek taraflı kaynakl^n kamın resmen nesredilir.. fakat bu dan bir pasaj alrruştır. Bu pasaj esaa alarak» nesrlyatta bulundutunu iddia etmekte ve bu neşrikanunun tatbikınm da alen! olması da: • Bu tejeri idare edetı O« y»tı protesto etmektedir. lânmdır. Çünkü aleniyet tevzli »kabiliyettitlikltDiğer tarafta» bugün Prof. Nldaletin şartıdır. Bir davada ha manh ricaîinin kimler, »avcılar, davab r e müda rini açxkça göstarmeğ* k&fidir. met Kuratia da gerujtuk. Profesflr hillerden başka dinlepciler de ada Hakıkaten., Arnavud kıfolarıntn blze tunlan aöyledl: let unsurlanndandır. Tevril adalet kumandant Mahmud Beyin tt« Kitabımın SnsBrfnfl ttm ela Mehmed rak okumak, bu nesriyatın, husubir cemlvet vazifesi, bir ânune hit btri veçhilt fBaltact meti olduğuna göre bunun icra Paşa ve erk&n\ beceriksix, kabi »1 makgadlarla yapıldıgını meydana baktmmdan çıkarır. «eklinl cemiyetin ve ftmmenln ta liyetsiz v* namus birtr kib edebilmesi esastır. Anayasaya da pek sağlam olm\yan Bea (Prut 8eferi) adn khabda mahkemelerin alen! olacagma dair puşt) idüer. Buna mukabil Rus Baltacı Mehmed Pajayı itham etkonmuj olan hüküro işte bundan ordusnnu idare edenltr •Ru» Ça tim. Zir» e, Rujlan imha İçin elıne r\ ve Rus generalleri de dahil geçen fırsab kullanmamıstır. Vaziileri (telir. İmdi. son hldl^elerde takdlrl «e olduğu halde bu tefer cereyan fesinl yapmaraıjtır. Eserimin Rus beblerle hududn genislemiş eörülen ettıği müddetçe Rusyanm büyü hayranlığı ile alâkaaı yoktur. TaS İ mnhakemelere Temviz mah mesi ve menfaatleri yolunda bü mamen llmî re objektil bir es«rT7H kemesinin mi olur; Anava*» komis tun varlıklarile hizmet ettiler ve dir. Ru« hayranlığınm olmanna |uyonunun rau olur hir ictihad veya bunun için en büyük fedak&r nun için de lmkftn yoktur: Zira b«tefsir karan ile nlhavet Termesl hk (!) yapmağa, ve hatti ken~ nira ailem Ruglar tarafmdan İmha hazır ol edilmistir.» hâkimler için de, maznunlar için dilerini ieda etmeğe de ve bilhassa adalet İçin de çok duklanm isbat «ttiler,» denilHalen her flri tarafm afte|ı damektedir. hayıriı bir U olacaktır. j rılann ne netice Ttrecejl mtrakla CLTMHTTRtTET Gen» isbat iadedinde proresBrfln beklenmektedir. Prol Akdef Nbnei Kurat tmtri Türk tngiliz münasebetleri adh kitabmdan alınaa paaıja da |u «leyhindeld broîflrfln, doçent Mehmed Altay İM Prut Seferi adn Jdsatırlar vardır: •Barton, Türk devJet «darnla tabm toplattınbnasiM totemljlerdlr. D Alenî mubakeme bir fıaktır Batı Almanyada eski esirler askere almmıyacak Vereme karşı yeni bir ilâç bulundu Zİ!? / e r * i n H * i n Türkiye Belçika (îcaref müzakereleri başladı Brfiksel 10 (a.a.) TürkiyeBelçika ticaret müzakerelerine bu «abah Belçika Ticaret Vekâleti Dİnpsııria baslanılm^tır. Bonn 100 (AP) Basbakan Dr. Konrad Adenauer. eski Alman harb esirlerinin, yeni kurulacak Alman ırdusunda askeri hizmete çağmlmıyacaklarını söylemiştir. Başbakan «Bu zavallılar çok çektiler, bunlara bir daha öniforma givdirmeğe hakkımız yoktur» demiştir. Konrad Adenauer, bu «Szlerile. Bursa 10 (Telefonla) Bursa eskl esirlerin kurulacak 500 000 Savcılığına yapılan bir şikâyet üzemevcudlu yeni orduya alınıp alınmıyacakları hakkındakl bir luali rine Emniyet Müdürlüğüne bir hırsızlık ile alâkaş vardır diy* cei«•vablandırmaktavdı. bedilen thsan Öğüşlü admdaki İki ay ara ile doğuracak genc, bodrum» indirilerek bayılınDelaware, Ohio 10 (AP) Ba caya kadar. £alşk£ya ;çe4^J»a'ekv<iöan Bernard Schnee» adında bir vüldüğü ve bir gece de bodrumda adnn iki ay içinde ikmci doğu hapsedildiği iddiasile Adalete mümunu yapmak üzere bulunduğu racaat etmiştir. Sorgu hâkimliği ildirilmektedir. onüne çıkanlan genc, suçu olmaEnder rastlanır bir hâdise kadınm dığına kanaat hasıl olduğundan ile doktoru tarafından açıklanmıj serbest bırakılmıştır. Savcılık 5 por. lis merauru hakkında adam dövBayan Cchnees 35 yaşmda olup. mpk suçundan tahkikat açmıçtır. !8 ocak günü 6 kilo ağırlığında bir Kıbrısta para cezasına rkek çocuk dünyaya getırmiştı lımdı 22 martta bir daha doğurması mahkum olan öğrenciler îeklenmektedir. Doktorlar, çocukLefkoşe 10 (a a ) Geçen aralrk ann ikiz olduğu kanaatindedirler. ayının on sekızinde Bırlesmiş MılAmerikan işçilerinin üçte letİPr karan aleyhinde kanunsuz olarak tezahüratta bulunan yirmi biri kadındır ıki öğrenci beş ile virmi beş sterWashington 10 (Usis) Ameri lin arasında değişen muhtelif para :ada kadın işcıler, bütun işçı gu cezalarına çarptırılmışlardır. Lef:ünün takriben üçte birini teşkil koşenin otuz beş mil batısındaki tmektedir. Evrjjkhou kasabasından olan öğ62 000 000 Amerikan işçisinin rencilerin arasında iki de? kız öğ9 762 000 i kadmdır. renci vardır. Bursa Emniyet le falaka iddiası Cycloserine'in vercm basilinin bütün tezahürlerini ortadan kaldırdığı açıklandı Kasım Gülekin Karacabey Amerikada yolunda bir yeni konuşması tecavüz Blr taksbitn içtndeld kadiru almak Istiyen k»rucu .T» •rkadaşlan yakalandılar Buna 10 (Telefonla) Bursa 983 plâka layılı bir teksi. lçerisinde ba kadın müşteriıi olduğu halde f* Karacabey» giderkea yolda BesavJ ' 5yfl korueuau fle 4 «rkada«ı tarafından durdurulmuf T» arabanın Içindeki kadın alınmak isteamlştlr. Şoför raxı olmayınca korucu tarafınd?n mavrer lle tehdid edilmlştir. Kcmcu blr el d hsvaya % ateş etmiştir. Ancak, rtlşvet mukablllnde bıraksbileceklerinl «5ylemişler, şoför de parayı getirmek örere ayrılmış, Jandarrnalara haber vererek gerl dönmüştür. Alman tedbirlerle suçlular parayı ahrken yakalpnmıslardır DenizciHk Bankasmm yenl şileplcrinden biri daha geldi Blr müddet onc» llmanımı?» gelen şlleplerden «Seyhamın eşl «Kütahya» da llmanımıza gclmıstır. Gemi reTtzyonu müteaklp Şlmall ATrupa 11manlarına tahsls edilecektir «Vlktory" tlpl şlleplerden "Avdm» İse varm Mer »ln llmanında bekıcnmektedtr. Bir hsısta intihar teşebhüs ctti Üsküdard» Azlz Mahmud Efendl ma halleslnde Knvuçıkmazı soka^mda 5/2 numaralı evde oturan Bakl Afşaroğlu ^mıtirte 27 \s«mda t;«ız ve bekâr b:r sahıs müpfeîS oldııîu hastalıktnn kur ^ıı'amsmanın vprdlğl tpossur netlre'l tpbsncavla in'lhBra te=ebb'!s etmlş, Nunmne hastaneslnc k^Idırıln.ıs^ır. Genc bir kadın o'lasında blü btılundu Kadıkdyde Kuçdlltnde MIs «okafında 45 numnrplı pvde oturan NPC!4 Afaman tsmlnrte 30 Tasında blr kartm dün odasmdn 61'1 olnrak bi!lnr!rr.u$fur Ce?edl mtîavene eden adalet doktoru. 1 fllılmnnü şılr !"'! prirdflcunden morga kaldırtmıs, tahklkata baçlanmıstır. İki köy arasmda silâhlı kavga İtalya Bafvekili Büyük Elçimîzi kabul etti Roma 10 (THA) ftalyan Basvekili Hsrio Scelba bugün Türkiyenin Roma büyük elçisini kabul ederek Türkive Başvekili Adnan Mçnderesin Fomava yapüŞı resmî îiyaret sırasında ele alınan me•elelerin üzerinda uzun bir görüşme yapmıstır. PİİAH6OSU MEVLİDİ ŞERÎF Bümerbank eskl UUdürlerlndsn MTelm FAZLI TURGA'nın ölümünün wnel d»Trlye»ln« teasdüf eden 12/Şub«t/195S Cumarteal gtinü öeie namazmı mttteaklp Ankar» BahÇP!1 evler Camislnde ruhUBa tthaf eiilmek Uzere okutturulacak mcvHdl f< rife kendlslnl seven dln kardeşlerlml zln teşrlflert rica olunur. Eşl Kâzlm» Turg» Adıyaman 10 (Telefnnla) S°hrimize bağlı Kamışlı köyü hslkı ile Bazik köylüleri arasında sılâh'ı bir musademe cerevan ermistir Karaköseden gel'p B'^îV Vöv'îne verleen göçmenleri evlerindpn atarak akrabsîarını otunjtmak istiven Kamışh kövü muhtanmn hu h3"V«t' ki köy halkının silâhla birbirine hücumuna sebeb olmvıstur Çarpısma esnasında 6 kişi asır, 3 kişi de hafif surette yaralanmışlardır. Yaralılar Malatva Devlet hastanp^ne nakledilmiş. suclu'ar hakkuıda takibata başlanmıştır. Talebe Federasyonu ACI BİR ÖLÜM Ankara civarında Şehir liyarosM kendiörnek köy kurasak Sevgül »ile büvv rnüz Kaslamo nulu (Kıdızade) 10 2 •)55 perşembe gunu Hakkın rahm<=tine kavusn1 ıştur. Cenare natnjzı 11 2 955 cuma günü oğle namazıiı mu'eakıb Bevazıd Camimde eda edilerek, Edlrnekapıdaki ebedi Istirahatgâhına tevdl olunacaktır Allah rahmet eylesin. Merhumun aılesi adına oğlu Nımet Altan Randnn Ozanalp'ın eşt, Melâhad O»anaİD'ın ağabeyl Hasan OzTiıalp'ın yeğeni Te Suat Ozanalp'ın amcaoflu K'demll Topçu Yarbav (340 lı) CEVAD OZANALP Muesslf blr kazs netlceslnde Hakkın rahmetine kaMiîrnuştur Cenaz«El 11 Şubat 1955 Cuma ^tınü saat 11 de Boe taccı'dakl evlnden alınacak , Suadiye Camllnde namazı kılınarak Edlrnekapı Ş«hltliğlnde Vatan topragına defUulunacaktır. Alleal Te Smıt Arkadaflan MAHİR ALTAN BAHÇELİEV 1O ARSA Buz Dolabı 1OORADY0 Çamaşır Makinesi Çeşitli ikramiyeler BİLETLER. BAYİLERDE VE POSTAHANEIERDE T M T Federasvonu tarafmdan Ankara yakmmda blr örnek Koy tesklll Aldıeımız malum=ta aöre. Şehir hakkında hazırlanan rapor dıs memleketleTİn muhtelif talebe teşekküllerlne Tivatrosu kıdemli sanptkârlan, tire bu arada ünesco'ya da gönderllmlş yatrolarm kendilerine devredilmefi ; tlr. nl ve Be'pdiven n iştirakile döner Uneaco'nun doğu lşlerl müdürö Pier sermaveli bir müesspse kurulmasıre Fançols, raporu lnceledlçlnl Te şaya m Belediye Baskanlı§ma tekhf etnı dlkkat görüldugü İçin mufassal malu matı müteaklp, durumun açıklanaeaSU mişlerdir. Teklif tetkik edilecektir m T« ayrıca bu hususta Une»co"nun Fe derasyona yardım »deceğlnl blldlrmlstlr örnek Köy raporunda, köyün lnçftfinda Brkek Teknik Öğretmen İle Kız Dr. PERtHAN GÜNEŞ Teknik Öğretmen okulu ögrencllerlnln | Ue ealısaeağı; köyün blr laboratUT»r reya HALÛK FİKRET ASENA Bnstltü »eklfnde faallyet» geçeceğl Te ( nikâhlandılar. bu «uretle köy hayatına alt denemeler yapılarak en İyl çeklln arajtırılacagı lfa tstanbul 92.1955 d» •dllmektedlr. Atlanta (Georgia) 10 (A.P.) <Türkiye demokrasinhı en s«ğTecrübeye tâbi tutulsn hastalarda k n kalelerinden biridir» verem basillerınin bütün tezahürlerıni ortadan kaldıran yeni blr NewYork 10 (AR) Turkiy»ilâcuı keşfediîmi» olduğu dün bü nin ana muhalefet partUİ CHP'nin tün Amerikan doktorlanna açık genel iekreteri Kanm Gülek bulanmıştır. gün memleketinln, Demokrasinin olEski muharibler teşküâtının 14 en »ağlam kal'elerinden biri üncü verem kongresine iştirak et duğunu ve müttefiklerin Tfirkiy^ mi» olan 300 doktor», cycloserine ye her bakımdan füven«bilecekleri ** adı verilen yeni bir. «ntibiyotlğin nl aöylemi»»»». Gülek, verdigl beyanatta, Tttrkl vereme karsı çok kuvvetli tesirleri blduğu'bildinlmıs ve yapılan tec yede gerek iktidar gerek»e muharübeler hakkında lzahat verilmiş lefetın kuvvetle Amerikan taraftatır.' n olduğu, yurdunda Rusyaya karYakında, ilâcın tesirlerinin, strep şı taşın bir «empatl beslenilmeditomycine'e nazaran nasıl olduğunun ğıni soylemiş ve demiştir kl: «Amenka aleyhdarı hissiyatın anlaşılabılmesı ıçin, 200 hasta üzezerre kadar mevcud olmadıjı blr rinde tecrübelere başlanacağı da memleket varsa, o da Türkiyedir. bıldırılmıştır. Şımdıye kadar 37 ağır hasta uze Türkler, Rusyaya karşı 300a nyıllık o l ^ir rinde yapılan tecrübelerde 34 ay bir harb halinin rm>ı<rulü nefret hissedılmektedir. Birde, billık bir devre sonunda şu netıceler hassa Anadolu köylerinde, anneler elde edılmtştır: aglayan çocuklannı susruımak için 36 hastanm durumu düzelmiş ve sade^e «sus Mo«knf e^lir» derler. bunlar kendıLerını daha ;yı hıssetmişlerdır. Radyo^kopı 28 kişide, Malatyada hırsızlar bir cığerlerin hasta kısımlarında iyileşme oldu*uııu göstermıştir. 30 kasayı dinamitle hasta 16 hafta ıçınde 2 ılâ 7 kilo parçaladılar arasında toplanr.ştır. Butun hasta ; Malatva 10 (Telefonla) Dün larda ateş duşmuştur. 11 hasta uzennde yapılan verem basılı testı akşrn ";aat 19 sıralannda ^ehnnrre baâlı İ'metrjaşa burasında bir inm.?nfi çıkmıştır. fı!?k hâdı?psi olmustur Meçhul şaCjcloserıne toz hahndedır ve gü] h'"=lar nahıvr T?nm Krpdi Ko"ppç içinds ağızdan alınmaktadır. ratıfi kasasındaki parayı alm?k tecrübeye tâbı tutul?oak 200 hasl mak =adüe ka=ayı dinamitle partaya venlecek doz gunde bir gıam calamıslardır Hırsızlar ehemmıyetobcaktır. le aranmaktadır. IUcın. koru\ucu olarak ne gibi esırleri olduğu bı':nmemektedır Bir maden nıühendisi Akıl hasve esasen bu yönde araştırmalar tanesinde tedavi altına alındı henuz yapılmamıştır Zıra bu. uzun Zonsuldak kıimür lşletmelerlrde çaçalışmalar ıcab ettırmektedir Şim lışan Alptekln Ismlnde blr maden mtı hendlsl, Slrkerlrtekl Ferah otellnde diye kadar keşfedılmiş olan ııâcla anormal blr takım h^reke'ler yapıîm nn en ij ileri bıle hastal.ğm kon dan Bakırköy Akıl haataneslne yatı trolunda bir yard'mcı olmaktan rılmıvtır. Asya Milletieri Antikomiirnst leri gidememıştir. Cemiyetinin kon?resine Takbe Cycloserine, İndianad^ki Commerial Solvents Coıp fırmssı taFederasyonu da davet edildi ASVR Mllletlerl Antlkomünlst Cemlrafından geliştirilmiştir. Dığer ilâcyetl'nln Fonnozanm ann k«şfedıHıkleri ilk zamaniar 21 şubatdan 23 şubat Talpei çehrlnde tarlhlne kadar Ia oMu&u gıbi cyc'.oserıne de şim yapacağı lklncl kongreslne, Çln Hüdilık çok paha'ıdır. Fakat firma. kumeti T. M. T. Federasyonunu da davet etmlştlr. ı ilâcın yakında streptomj cine fiaüDavetde; Cemiyetln komünlst propa I na satılacağını bıldirmistir. gandasma ,nüfua Blyasetln» Te müte caylz emellerlne karşı mticadele etmek maksadlle kuruldutu bellrtilmektedlr. Yol parası hariç, bütttn masrafın cemlvet tar'fmdan ka.rşılanaeaâı da avrıca l?ah edllmls olmasına rağmen' yol parasmm bes bın llra tutması yu znnden federasyon kongreye lştlrak edemlyecektlr . MEVlJDt SERÎF Sevelll kardeşlm İş Bankası Umum Müdurü MUVAFFAK İŞMEN'in topra*a tevdl'lnin birlnd yılma tesadüf eden 12 Subat 1955 Cumar*c3l etmü oSle namazını müteaklp azlî ru hu İçin Emlnonü Camll Serlflnde memleketlmlzln kıvmetll ehjl kur'an ye mevlldhanlanndan Bevazıd Camll baş İmam ve hatlbl Ha'ız AbdtiTahman Gflrsea. Yenl Cami lmamı Hacı Hafız Nurl Yayuzer. H?fız Cevdet SüleymSnly» Camll müP7Zlnl İbrrhim Canakkalell yenl Caml m<ı»!'ztal Hi'ız nhsml Şlşmanoçlunun okıypcaSı Kur anı Kerlm Te Mevlldl Serlfe arzu eden akraba Te dostlanmla dln kardeşlerlmla teşrlflnl rlca ederiü! Hüevyet tşmen Kıdenı'i sarîaî^âriar ierine devrini îsfcdiler TÜRK EKSPRES BANK (Galata) kullanmakta oldufu 4743247433 numnrslı telefonlarının İS ŞUBAT 1955 tarihinden ıtibaren (2 HAT) olarak değişeceğini arzeder. TARİHÎ ve ESKİ Solmu» ve bo7iılmakt« olan hâtıra rosimlerinlz A KBA N UMUM MUDÜRLÜGÜ 13'2/1955 den itibaren TURK EKSPRES BANK 10Kisan195î •MORACAAT.GAZETECİLER C^ffYEtt • İSUNBUL SATILMAKTADIR. FOTO SÂBÂH ta Ihya edillr. Mfldâl Cad. 289. Telef: 40108 Konfckiiyoa OSMAN ŞAKAR Kervansaray Apt «ltx Harbiye Toptan ve pp> kende SOmm Satıjta kıedı • • • 9 TELEFON SANTRAL No. 1 4 2 AArm: B«foPa lıtiklâl Oaddtgi 21».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog