Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1955 } ransız kadın modalarmni rejisörü terzi Dior, vücudleri göğüssüz gösterecek elbiscleri sağlık veriyor. Uzaktan bakınca umumî hattile kadın A biçimli olmall imiş. Aksaray, Usküdar ve Dior böyle diyor. İkinci Dünya Harbinden sonra lannı faydalandırmıyor demektir. Lâkin rayiçteki hakiki moda başBeşiktaşta dî satış memleketimizde. yeni bir sosyal Halbuki bu para meselâ, endüstriye derd başgösterdi: Kira meselesi... çevrildiği zaman yüzlerce vatan ka şeyler söylüyor: şubeleri açılacak Tepeden bakınca, kadının şekYıllardanberi bu konu üzerinde o daşın geçim kaynağı olacak, memleketin serveti artacacktır. Bir han li B biçimli olmalı. Şümerbank müessesesinin Çekos kadar çok şey söylendi ve yazıldı veya apartıman yapünp «gel key Nitekim cilıanın mahbubesi, zalovakyadan getirttiği pamuklu men ki ortaya aülacak yeni bir teklif kalmadı. Bugünlerde, Büyük Mil birleşmektedir. Hepsi için mülki na prensiplerinden biri olmuştur. fim gel» diye düşünen insan, keli manın mergnbesi sanşın bomba!, Bundan bir mOddet önce Zon 150.000 Türk lirasına sigortalı bu sucat satışa çıkarılmastır. lar, esmer bombalar hep bu fırlak D ğer traftan merkezdeki izdiha let Meclisinde müzakere edilen ba yetin temeli: «emek» tir. Sosyalizm Melmeketimizde çıban başı hali menin tam manasile mülkiyet hakguldaktan tam hamule kömür yük lunan geminin tazminatı sahiblerizı kanun tasanlan bu derdi gide ile liberalizm bu iki zıd doktrin ne gelmiş olan ve kira ile ilgili mül kını kötüye kullanmış bir tufeyli manzaıalar arzetmektedir. liyerek limanunıza gehnekte iken. ne ödenmiştir. «S. Nazım» ftrma mı önlemek ve halka uygun fiatla dir. Çünkü ev ve apartıman istih "Onun için, galiba, Dior şimdiki Kefken adası açıklannda battığı sınm batmış olan şilep ile alâkası pamuklu satahılmek maksadile Sü recek mahiyette değ 1 ve olamıya şu hususta da elele vermiştir: Işle kiyetin yııkandaki şartlan haiz omerbank, Usküdar ve Kasımpaşada caktır da. Kıra ve mülk meselesi miyen, âbl duran, daha doğrusu, lup olmadığını münakaşa edelim. sal vasıtası değil istihlâk vasıtası devrin o pupa yelken, o şişkin le. tahmin edilen «Sadıkzade Nazım» kalmadığından, sigorta şirketi gesaHece bir kanun konusu olsaydı, insan emeğinin kanşmadığı şeyler Bununla meselâ apartıman mülki dır. Bir istihlâk vasıtasmın istihsal mayüllerine bulundukları yerde bir " şilepinin enkazı Kandıra sahillerin minin bulunduğu mevkie mütehas birer satış subesi açmıştır. vasıtası haline gelmesi ve cemiye türlü demir attıramıyacaktır. Bugünlerde Ak=arav. Usküdar ve hükumet bulacagı bir formülle bu mülk değildir. yetinin eayrimeşru olduğunu id' de görülmüştür. Durumu ilk olarak sıs göndererek vaziyeti tesbit ettiitin iş hayatında ön plâna geçmesi Tarihin altın devirlerinde üstad jnu kolayca hallediverırdi. Halbuki, Beşiktaşta da şubeler açılacaktır ' Zonguldak ile Istanbul arasmda recektir. Locke ile Manc, mülkiyetin men dia etmiyoruz. Sadece devletin bu gayet tehlikelidir. Bugün yeralü ressamlann, heykeltraşlann vücuBunlan Ksdıköy ve Eyüb şubeleri buPun altında basit olmıyan sosyal şeinde birleştikleri halde, onun kul neviden mülkler üzerinde kısmî tefer yapan motörcüler tesbit etservetlerimiz. çeşidli ham madde de getirdikleri şaheserler, müzelerAlâkadarlar şilepin mütehassıs takıb edecektir. bir hastabk, sakat bir şark zihnimiş ve gemi sahiblerine haber verlanılmasında aynlırlar. Locke'a müdahale hakkının mevcud olduğu lerimiz değerlendirilmeden duru dedir. Bunların kiloca, son çeyrek yeti ve ahlâkı uyumaktadır. raporundan sonra dalgıç tarafınAynca İzmirde Karsıyaka ve mişlerdir. Yapbğımız tahkikata gögöre insan emeğinin kanştığı mülk nu ve kira kanununun bu müda yor. Bir çok gelir • kaynaklarımızı Alınması gerekli olan müsbet ve verasetl» întikal eder. «Mülkiyet halenin içtimaî adalete uygun bir ham madde halinde ihrac ediyor, asrın ideallerine uymadığı müna. re, şilep 78 kulaç derinlikte bu dan sökülerek hurda halinde çıka Göztepede, Arkarada ise Yenidopratik tedbirleri bir yana bırakarak hakkı» ne kadar zarurt ise. «miras sekilde avarlanmasını temin ede mamul madde halinde ve takatin kaşa bile edilmez. lunmakta ve direklerinm ucu görılabileceğini söylemektedırler. An ğanda birer sube açılacaktır. Aşın zayıflık modasmın izahı şöy Dolaşan şayialar hilâfına Sümer/ evvelâ şu kia ve mülk meselesi hakkı» da o kadar zaruridir. Şshsî cek bazı esaslan ihtiva etmesi ge üstünde yüksek fiatlarla geri satın cak Karadenizdeki kötü havalann rünmektedir. ledir: Diğer taraftan bildirildiğine göre, ı a a bu ameliyeyi çok güçleştireceği bank pamuklu fiatlarına zam vapnin hukukî mahiyetine kısaca temas ] mülkiyet ve sermaye, çalısan vücu rektifini söylüyoruz. Çünkü bu?ün ahyoruz. Bunun böyV devam etda Dünyayı kastp kavuran harhmadığı gıbı böyle bir tasavvur da edelim. Mülk sahiblerinın iddiası dün genişlemesi ve intikali prensi meml^kKiırizde bir arsa ve aparb mesi, cemiyetin iktisadî hayatmı ıL« Fonciere» sigorta şirketine l iilâve edilmektedir. lâ lerden sonra, maişeti güçleşen biışudur: Ferdin kendi mü'Jfü üzerin pine dayanır. İngiliz filozofu. sosbeslememektedir. man sr^külâsyonu alabildiğine de felce uğratır. İş sahasını daraltır, yük şehirlerde biçare artistlerin sev de i.etediğ1 gibi tasarruf hakkı var yalizmle olan müşterek iddiasınProjeye aykın 4 inşaat durdu İngiltere Veliahdımn hususî vam etmektedir. Bu spekülâsyon sosyal hurursuzluğa sebeb olur. gilileri gıdasızlıktan iğne ipliğe don İngiliz Atom Enerjisi başkanla dır Buna müdahale, insanın temel dan, «istihsal vasıtalarını» şahsî dan kazanılan servetin meşrulaşabi] Halbuki, vatandaşlar servetlerini ruldu, 15 inşaat sahibine de doktoru nisanda İstanbula dü. Yeni eserlere, yeni rnodel mechaklarını çiğnemektir. Hk bakışta, mülkiyete devretmek suretile a v rmdan biri memleketimizde mesi için, onu tutan kiracılann yurdun yükselmesi ve refahı iş ve rmıalara bu ipince kızcağızlar geç.ceza verildi gelecek bu iddiamn itiraz edilecek bir ta lır. Sosvalizm, «istihsal vasıtal" I • rimli blr unsur haline getirmiş olkonferanslar verecek mesken ihtiyacını gidermesi ve buBeyoglu Kaymakamlığı geçen ay lçln tnırtltere Vellahdı Prens Charlaa ve rildiği için, cemiyet de şekillerini tnglliz Atom Enerjisi İzotop Dalre rafı yok gibi görünüyor. Modern nrn şahsî değil, kollektif mülkive nun, kiracının ödeme takatine göre salar, bundan hem kendileri ve de 2106 esnaf ve mUeueseyl kontrol et Prenge» Anne'nrn hmıul doktonı, tahem de başkalan faydalanır. O za ideal saydı. Milyonerlcrin kadınml* r» bunlardan Beledlye mevzuatına nınmıs çocuk mütehaaeuı Dr. F Shel Bl Başkam Dr Henrlch Sellkman. An demokarsilerin ana prensiplerinden aykın hareketlerl görülen 233 Onü ce don. konferanglar vermek üzere İngl kara ve İstanbulda konferanslar ver biri mülkiyetin meşruluğudur Bu tin mah olduğunu ileri stirer. Hal ayarlanması icab eder. Mesken mül man belki, bir çok mahzurları ihti Iarı bile, nefis yemeklere el uzatzaltndırmıstır. llz Kültür Heyetlnln davetllal olarak mek üzere. niaan aylarınm İlk gun doğrudur, doğrudur ama mülkiye buki, Locke'a göre, mülkiyet adma kiyeti istihlâk unsuru olduğu nis va eden yabancı sermayeyi davet maz oldular. Var ama yiyemez celerlnde İngillz Kültür Heyetlnln daAyrıca 783 eanaf ve müessese sıhhl 16 nlaanda şehrtmlze gelecektlr. b»tte meşrudur. etmeğe lürum kalmaz. Parasını, zasına kendilerini çarptırdıUr. vetllsl olarak memleketlmize gelecek tin bu meşruluğu neye dayanır. Bu lâyık olan her mülkiyet, «istihsal mOrakabeye tabl tutulmua. 99 gıda Şehrimizde 15 şubatta ikinci Şimdi ise, büyük merkezlerdeki tlr. bizi «mülk» ün ne demek olduğunu vasıtalan mülkiyetl> nden baska Başka bir noktaya daah işaret e millî gelirimizi arttracak işlerde maddeslnden nOmıme alınnmıstır. Tahlll lçln Hıfnssıhha entattusdne Sanayi Semineri açıhyor bir şey değildir. Çünkü ilk istihsal delim; vatandaşm şu veya bu şe kullanan vatandaşlara kanunlanmız gıda bolluğu, ne de olsa, A dan B > e arastırmaya götürecektir. Konservaruar Türk musikisi gonderllen bu nümuneierden on biri doğru bir geiişme hasıl ettiğinden, Smal Modem demokrasinin ve iktisadî vasıtası, insanın ruhî ve bedenî ırü kilde kazanmış olduğu parayı, kal yardım etmekte, onların faaliyetlekonseri boruk çıktığı için alakalılar mahkeme rlmlzde Sevkü tdare Merkezlnln şehaçaeagı 2 ncl Sanayi Semlnebomba merakı ahp yürüyor. y» verllmlstlr. liberalizmin kuruculanndan biri o cüdür. Bu da ferde en esaslı mül kmmaya çok nvuhtac olan bir mem rini desteklemektedir. Öyle iken, Münlr Nurlttln Selcuk idareslndekl rtnln hazırlıklan tamamlanmıştır ODoğrusu, benim zevkim de, kenİnşaat kontrollan e«na«ında proje cak ayısda netlcelenen Blrind Sanayi Konaervetuar TUrk musuklsl lcra he lan Ineiliz filozofu Locke'un, mül kiyet hakkını verir. Ferdin, cansız lekette, is sahasından alarak apar memleketin imannı hedef tutan Mn« aykın oldugu tesbit edilen dört Semineri Sanayi hayatunızdakl boçlutt yettoln önümüzdekl 13/Şubat pazar sa nev'inden kanunlardan faydalanılarak muaz di neslimin terbiyesi içinde geliştikiyet hakkındaki fikirleri bu hu maddeyi isleyerek elde ettiği ser tıman, han ve dükkân tnsaat durdurulup mühürlenmlş ve on larm doldurulmasmda müaahhaa blr bahı saat 11 de Şan slnemasında verevet, çeşidli yollarla başkalannın şavri menkullere yabrması ve böy zam servetler, arsa ve aparhman ğinden, hissen Dior'a meylediyobee m&a&îa da gayrl nlzaml hareketl ömek olmustur. cegl konserde ıafahan makamından e susta bizi aydınlatmaya yetecek ve kesesine girer ve bu da umumî fay lece hikmeti vücudü tedavül olan larda ölü bir hale getirilmektedir. rum. Lâkin aklen hiç de öyle değ 1! sebeblle ceza tatblk olunmuştur. 15 Şubat salı günü aehrlmlzde fa serler lcra edllecek, aynca solo şarkı bu, aynı zamanda. mülkiyet hakkıBunun eski tefeci ahlâkından hiç Mantık diyor ki, kendini bir mahıu Duendlerle mücs£eleye devam edl allyete geçecek lklnd Sanayi Semlne lar söylenecektlr. nın tecavüze uğradığma dair yer daya hizmet eder. Hayatın manası parayı dondurması memleket ekobir farkı yoktur. Bu tarıda hareket miyet cenderesinde üzüp büzenler, lerek «akat olan 22 dllend kampa sevk rlne 26 fabrlkadan tltlzllkle ıeçUml« emektir ve bu da ferdlt ttşebbüs'e nomisi için zararlıdır. siz iddialara da cevab teşkil edeEvlendirme memurlan resmî •dllmlçtlr. edenler, bir kaç yönden suçludur kahba konulmak sayesinde küçük 138 teknlk per»onel katüacaktır. Çacekti. Locke' göre: insanın esas ve olur. Bir memleket, sadece devletin lar: Birincisi, servetlerinden baş kalroış Çinli ayağı derecesinde ileelbise giyecek lışma konulan araamda: Sevkü 1dan Gelir ve Kurumlar vergisinin istlhaal, plânlama Te kontrol, mall•vlendlrme memurlan, bundan böy gerçek hakkı «mülkiyet hakkı» dır. Burada mülkiyetin fîlozofîk mü gayretile kalkuımaz. Servet sahibi kalamı faydalandumamak; ikinci riki nesillere gülünç gelecektir. Ziödenrnesine martta başlanıyor yet muhasebeal Te bütçe, personel lda le nlk&h merasünlerinde kendllerlne «Bir insan ne kadar toprak s \ er, vatandaşlann ferd! teşebbüslerile, si, parayı faaliyet sahasından çek ra, bir çağdan sonra, yüz dirhem Oellr ve Kurumlar Verglsl İlk takslt real ve beşeri mttnaaebetler, Smal Eğl mahsus resml elblselerlnl glyecekler eker ve biçerse ve masullerini ne nakaşasmı yapacak değiliz Sadece. lerlnln edgnmeclne Mart symın 1 ln tlm glbl mevzular vardır. Semlnerler dlr. mülkiyetin hangi hukukî ve ahlâkî iş sahası yaratmasile kalkuur. lş mek; üçüncusü de tufeyll bir ha etin bin ayıb örttüğü asırlarca tcrkadar kullanabilirse o kadar mül esaslara dayanması gerektiğini ha sahasına yatırılan para. sahibi is yat yaşamay kendisine gaye edinden ltlbaren baslanacaktır. den 3 gurub Amertkan Dershanealnde Defterdarlıklar yıllık beyannamelo dljer blr gurub lse Denlzbankta kurul Anadolu yakasında münavebe ile kiyete sahib olabilir. Allah insana tırlatmak istiyoruz. Bu neviden tese de istemese de, bir çok vatan mek iş hayatmda, bunun medenî rübe edilmiştir. Uzaktan bak: Vücud incecik! Yakına gelsin: Yüz rl tevzl etmektedlrler. muştur. su verme işi sona erdi çahşmayı ve toprağa hâkim olmayı mülkiyet hakkının, yalnız ferdler daşlann o paranın işletilmesinden bir zihniyetle hiç bir bağı yoktur. sütlâç! Güzellik bunun neresinde? Mart ayı zarfında İlk taksltlerlnl Amerlkalı Sanayi mütehanaslardan Son yagmurlardan Eamalı bendlerln emretmiştir. Allahın bu emrini din tarafından değil, aynı zamanda si faydalanmalannı zarur! kılar. YaCdemeyen mukellefler hakkında cezal Mr. Dorlng, Mr Rodvell, Mr. Samuel Hazreti Muhammed, insanlara en bol miktarda su blriktiğlnden bu sa leyen, bir toprak parçasuu ekip biUklbat yapılacaktır. Beach. Mr. Kelly lklnd Sanayi Seml bahtan ltlbaren Anadolu yakasında su yasî iktidar tarafından da çignene rım milyon parayı apartımana kalBuna mâni olmak için hükume iyi yolu göstermiş: nerlntn devamınca sehrlmlzde kalacak tevzl lşlnde münavebe usulüne son ve çen oraya kendi mah olan bir şey miyeceği fikri, Fransız ıhtilâlinden beden bir vtandaş, içtiml vazifeleBahçeler Müdürunün ifadesi te düşen vazife, Emlâk ve Kredi Tıkabasa doymaksrzm sofradan tır. rllecck. her tarafa fasılasız sulsale ilâve etmiçtir. insanın bu ilâve et beri liberalist devlet anlayışının a rini yapmıyor, servetinden başka Bankası gibi ev yaptırmak için vaalınmadı kalkmak. Fakat eibette aç kalk. tiği şey «emekstir.» Göicük Deniz Fabrikakn Genel edUecektlr. tandaşa kolaylık gösteren mües mak değil. 1034 Bahar va Çlçek Bayramı muMüdürü Almanyaya gitti Hemşire okultınun 30 uncu ımelltmm tetklkl ve bazı kimseler seselerin bu yardıraı sadece evsiz Locke, daha ileri glderek funu Son günlerde bir AngloSakson hakkında yapılan tahkikat siTasında kuruluş yıldönümü Gölcük Denlz Fabrlkalan Oenel Mübu husövlüyor: «Bu emek mahsnlü olan Beledlye Bahçeler Müdurunün de lfa dürü Albay Adnan Kaynar. Batı AlİRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLARIN vatandaşlara hasretmesi vekolaylığı hekimi: susta gereken her türlü 1925 senesinde Aksarayda Hasekl cad mülk üzerinde kimsenin hakkı oladealnln alındıgına dalr blr kısun ga manyada tetklkler yapmak üzere dün Şişmanlan cezaya çarptırmalı! deslnde kurulmuş olan Kızılay Hem maz. Fakat, bu mülke sahib olan göstermesl lâzımdır. Binalardan on demiş. setelerde lntlsar eden haberlerln aaü uçakla Frankfurta gltmlatlr. şire okulu 21 Şubatta 30 uncu kurulus •ıı oldugu blldlrllmektedlr. Yapılan yıllık vergi muafiyetini sadece evÇünkü dünyamızda mnhrumivet yıldönümünü ldrak edecektlr Bu mü onu olduğu gibi bırakır, faydasız Şehrin kadastrosu ay sonuna tahkikat dolayıslle sadec« Bahçeler siz vatandaşlann bannmak için içinde milyonlar varken, bıınlar nasebetle o gun 16 da Okulds çaylı bir şekilde muhafaza ederse, mülki Müdürunün bu husustakl btlglslne mü kadar tamamlaruyor yaptıklan binalar için ipka etmsli çifte porsi\on yiyorlar. Çünkü çıpblr toplanntı yapılacak. mektebin bu yet hakkı nihayet bulur. Allah mül rscaat edlldlğl anlasümıstır. Blldlrlldlflne göre «ehrlmlzln ko güne kadar geçlrdlğl safhalar anlatı kü, çahşana, iz'an sahibi olana verve fakat bunu bir gelir kaynağı laklar varken, bunlar bir buçuk ve » Blldlrlldlğlne göre Behrlmlzln ka lacaktır. haline getirenlere asla teşmil et bazan da iki kişinin kumaşını kulI Yeni telefon numaralarımız miştir.» daatrosu ay sonuna kadar tamamlanKuzu kesimine konan tahdid memelidir. Bugün bilinen hakikat Ianıyorlar. Çünkü naki] vasıtalannŞehrln tapu ve kadastrosununn taAynı Iddiayı islâmiyetln mfilki13915 14331 kaldınldı şudur ki: Apartıman yaptıran bir da yanlanndakini rahatsız ediyorttamlanmasr lçln çok eskl kuvndattan D ok t or " 'âyetçe kuzu ke, yet esasında da görüriiz. Bu noki faydalanılmır* T « IMITI JP kimse, on sene zarfında harcamış lar. Çünkü somyalar gevşetiyorlar. | dastroru lçln 12801290 târin(?rlndekl tTmmVKOhau tahdlt Wt*ı virtlartt kaf İ»â$t drfılerin rrrOlkiyet premslpl ile, olduğu parayı çıkaramazsa, kendi Çünkü iyi çalışamayıp işbaşında $eMehmed Kâmil Berk tahrtr kayıtlan nazarı lttbara alınmıç dınlmıstır. liberalizmin filozofu Locke ve sossini zararda saymaktadır. Bu kor kerleme yapmak ibtiyacını duyuZlraat Vek&leUnln tebllğlerlne uyu yalizmin filozofu olan Karl Manc tır. * Röntgen Mütehassısı kunç kân, hangi iş sahasına ya yorlar. larak Şubat aymda 13 kilodan, Martta «Migros» nun 60 sahş kamyonu 14, Nisanda 15 kilodan asagı kuzu keDr. Reşad Uysal tırılan para garanti edebilir? HâHaydi bakahm. tartsmlar... Yüz sUmlyecektlr. için transfer yapıldı dise bu şekle girince, alabildiğine Fatih otobüs duraih Bugünden ltlbaren Mezbahada 13 kiiş sahasından para çekilecektir. kiloyn geçenden iki misli vergi alBlldlrlldlglne gore Mlgrca tarafm lodan fazla kuzular kesllebUecektlr. dan tnglltereye alparls edilen 60 aaÇünkü iş sahasmın böyle sağlam sınlar... Dofuda, batıda bütün dev» MEVLİD tıs kamyonunun yurda lthall lçln lüAkdeniz iskelelerine aynlan bir garantisi mevcud değildir. Mu Ietlerin işine gelir. Zira hepsi hu Yenlkapı gençlerl tarafradan ruhu zumlu tranafer yapılmıştır. vapurlar kâfi gelmiyor vaffak olmak için uzun fedakârhk silâhlanma yanşı yüzünden yeni Kamyonlar önümüzdekl günlerde na lthaf edllmek Ü2ere Yenl kapılı 6on günlerde Akdeniz lskelelerlnde senelerine muhtacdır. Tutunmak matrah peşindeler. şehrtmlze gelecektlr. Bahrtyell Bugün çıkan sayısında Bombalılardan bomba vergisi... Aynca İevlçrede sraj yapmak üzere külllyetll mlktarda narendye mahsulu için çeşidli reklâm ve propagandaETHEM TUFAN blrlkmlştlr. Denlz yollan Işletmeslnln tesbld edilen Lâkin bahsi geçen doktor, cez» Cezaevleri ve Mahkumlar lara başvurmak mecburiyetindedir. lçln 13 2 1955 tarthln» teaadüf eden Pa ket edecektlr. 7 klal bu günlerde hare cenup hattma tahsis ettlgl küçttk vazar günü Akaaray Valde Camll serlflnmevzuunu ele alıyor. Halbuki, servetini şöyle gösterişli teklifi ile orijinal bir keşifte bnMlgroaun uç ay zarfmda faallyete purlar toplanan mahsulü nakletmeğe de öğle namazını müteaklp okutturukâfi gelmemektedtr. Bu bakımdan «Ak bir apartımana yatırırsa mal sahi lunduğunu zannermesin. İt Adalet Bakanının demeci geçmesl ümld edilmektedir. lacak Mevlldl aerU'e bütün akraba ve su» ve »Tarı» vapurlarından başka Bizde bir şarkı vardın bine sadece «kiralıktır» tabelâsını İr Haftanın bütün iç ve dıj 600 liraya kadar aylık irat arkadaşları İle dln kardeşlerlnln teşrlAkdeniz melmeketVeri gemi motörlü gemllerln de bu hatta lşletll yazmaktan başka iş ve endişe kalfl rlca olunur. rjaesl düşünülmektedlr. olayları. kumpanyalan konferansı Yenlkapı Gençlert maz. Eni boyundan enll 50.000 liraya kadar Akdenlı memleketlerl gemi kumpan Kültür konferanslanndan Döğerim kaltak senl yaları onümuzdekl günlerde Mıaırda Geçen gün bir dostum yana yaiş sermayesi sekizincisi dün verildi blr toplantı yapacaktır. Bu konferans kıla anlattı: Bir yıl önce iki yüz Vllâyet tarafından tertlplenen külMEVLİD ta gemi malzemelerlnln artışı dolayıDemek 1d «güftekâr», esrnfn Mliraya tuttuğu apartıman katına, diğer bütün keşidelere slle Denlz yollan laletmeslnln geçen de tüik konleranslannın 8 tnclsl dün saAzlz eşlm yeni kontrat hazırlanacağma bir ay çimsizliğinden hiddetlenip davak fakl toplantıda llert »ürdüğü % 10 at 17 30 da Emlnönü ögrend lokallnde MUVAFFAK İŞMEN iştirak hakkı tarafmdan zam mevzuu görüeülecektlr. Aynl za Doç. Dr Cahld Tanyol kala, mal sahibi iki yüz elli lira is cezasmı reva görüyor. Bu güftekân dünyayı önünüze çeken to vefatınınn blrind yıldönümü manda yük Te yolcu navlunlan d» tCemlyet hayatmda hukuk ve ahlakın temiş, «veremezseniz derhal çıkı da artistler fasilesine ve o doktorn ne tesadüf eden ll/Şubat/1955 dergidir. münasebetl» mevzuunda verllmlştir. gözden geçlrtlecektlr. %2.5 mutad faiz bugunkü Cuma günü ögle namanız» demiş; ve «eğer gelecek sene âlimler kategorisine sokarsak. deJapon ticaret heyeti memleketi Yabancı tütün mübayaa heyetleri sını müteaklp Erenköy camllnde et fiatı yedi liraya fırlarsa, ben de mek gene sanat ilme tekaddüm et. tanınmıs mevlldhanlar tarafından 250 de 1 mutlak kazanma mizden aynHı faliyetterini hızlandırdılar sizden üç yüz elli lira istiyeceğim» miş bulunuyor. mevlld okunacaktır Arau edenleAnkarada TürkJapon ticaret «nŞişmanlamak... Zayıflamak... Karadeniz tütün pıyasası hararetle diye ilâve etmiş. Bu neviden hâihtimali rtn teşrlflnl rlca ederlm. lasmaaını lmzalıyan heyet, dtln uçak devam ederken memleket'mizdeki ccAsrrmızda çobı kimsenin başlıra diseler o kadar tekerrür etmekEşl: Berta İşmen la Tokyoya mütevecdhen İstanbuldan nebi tütun mubaya heyetieri de faalltedir ki, «evlenmeko eskiden t>aş kaygısı bu... Bütün ahpablar hass*s parayı her an faiziyle birlikte aynlmıştır. yetlprıni h'7İani]rmışlardır. göz olmak manasına gelirdi, şimdi terazi kesilmiş... Sokakta rastlıyor İÇKİ TÜTÜN V* Halen şehrlmizde bulunann Çekosloçekme imkânı ev sahibi olmak manasına geliyor sunuz: vak tutun mubayaa heyeti bugunlerde ivÜCBTTtmNTİS»» l O t » İzmire bareket edecektir. Heyetin önüve halkın uykulannı kaçıran bir Merhaba... Ve var, ne yok? derd oluyor. Eskiler: «Dünyada Odamızın umuml heyet toplantısı 5 mart 1955 cumartesi günü saat müzdeki bafta Ege bolgesinde geni; oiAyol, sen şişmanlanussın... N*J(O K0KUU»l îlıde <ıif]?r yapması beklenmekteoir mekân aîîirette iman» derlerdi. Hal Beni nasıl buldun? 1S.30 da Cağaloğlunda Tabib Odası salonunda yapılacağmdan Odaya Aynca İzmirde bulunan Yugoslav Daha fazla bilgi edinmek için mufassal buki mekân derdi ev sahiblerine kayıdlı üyelerin teşrifini ehemmiyetle rica ederiz. Sen maşallah zayııramışsm. heyeti de temaalarına devam etmektebroşürlerimizi gişelerimizden isteyiniz. insafı. ev sahibi olmıyanlara da KUOROFİLLl Biri ceza almış kadar mahzun, dir. G ÜNDEM: imanı unutturdu. öbürö mükâfat almışçasına mem1 tdar» heyetinia alb aylık çalıjma ve bir senelik murakıb raporŞubat 11 Cemaziyelâhır 18 nnn, ayrıhyorlar... lnnni" okuzunası, Bugün, artık kira meselesl, MecGöze çirmek Isterseniz: «ZayıfS îdare heyetinln bir yıllık bilânçosunun tetkikl ve kabulü halinde listen çıkacak herhangi bir kanunTABLFTLERI ibrası. la halledilmekten çıkmış, tamamıle lamKsın!,, devin... Karşmızda pa3 Yeni bütçenin tetkik ve tasdiki, sosyal bir dava haline gelmiştir. tapuflaşsa bile sizden memnun kalıyor. 4 Yeni idare heyeti aslî ve yedek üyelerin seçilmesi, Kültür seferberliği, teknik seferparanızın... istikbalinizin emnîyeti V. | 7.01 j 12 28 15.18117 37 19 08 5 21 5 Büyük kongreye gidecek aslî ve yedek tmsilcilerin sçilmesl, Onun icin, Dior ticaret rağbetl berliği yanında, bir de vatandaşi 6 Üç hesab murakıbmm seçilmesi, , ev sahibi yapma seferberliği açıl kazanmak bakımindan en kurnazE. 125 6 52 9 41 12 00ı 133 11 44 7 Haysiyet divanı aslî ve yedek üyelerin seçilmesi. maz ve bunun gerçekleşmesi için casını diyor. gerekli tedbirler alınmazsa, bu daKaymakam başını elleri arasına «Hele ben gediyım de şu uğurva hollolamaz. şündü, düşündü... Dazlak gafasını CVMHURİYET'in Edebi Tefrika sı: 19 lama hazırlığını yapayım. Vakit aldı: gaşıdı düşündü Galemin ucunu ağzı «Nasıl olur Resul Bey! Bunu nana soktu düşündü Yazdı yazdı gelmedi» dedi. Resul Efendi olan biteni dakikası sıl yapabilirler bu adamlar?» Dün 813.000 liralık ihracat Bana baktı, gene yazdı... Yazdı bayapıldı Etrafında her şey silindi. Koskobam yazdı... Sonra gözlerinı bara dakikasma haber ahyordu. Bütün konuşulanları bilıyordu. Haberi a ca, ıpıssız bir dünyada tek başma Son 24 saat z?rfında 81S bln liralık dıkti, gözlerimin içine beni yiyelhract yapılmıştır. lınca beli kırıldı. Uzun zaman sancekmiş gibi bir zaman baktı, «Pekaldı. Korkunç bir karanlığa düşBu arada Fransaya sünger. Almanyadalyesinden kalkamadı. Gözleri bir keyi Murtaza Beğefendi,» dedi Anya iç badem. Yunanistana taze bahk noktaya dıkilmiş kalakaldı. Yüzü tü. Yuvarlanıyordu. Bıçak gibi kes ve Ingiltereye gülyağı ihrac edilmitşir. ladım işi. İcabma bakanm onun.» nü gören korkardı. Bütün kanı çe kin, hissedilir bir yalnızlık duydu. Ben da eline sarıldım, teşekkür Tâ iliklerinde duydu. Akşama kakilmiş, yüzü, suyu sıkümış limona ÖLÜM ederim paşam, dedim Çolumu çocu dönmüştü. Oğleye doğru kendini dar kim geldi, kim gitti, ne imza et9 Şubat 1955 çarşamba günO mü ğumu, ordumuzun gıdasını gurtar ancak toparlayabildi Olay Kayma ti, ne söyledi farkında değildi. Yazan: VAŞAR KEMAL essif blr vasıta kazası netlcesinde vedm zulumdan, dedim. Çıkdım gel karrun kulağma çalınmıştı. vat eden TJçaksavar Topçu Okulu ÖğBridenbire içinde bir şeyler duyÇeltikçiler, başlarını otomobille | inim inim inliyoruk dedim. Siz bi Pamuk ekerim efendim. Dedim ki dim. Geldım Sonra da arkadaşlar retim Kurulu Başkam Topçu Yarbay «Oldüm» dedi, «öldüm Kayma du. Tâ yüreğinde... Bir yerleri acırin pencerelerinden çıkanp sevinç ze Gaymakam deel derebeyi gön bu kadar fedakârhkda bulunayım ' çıktılar, gasabada huzur galmadı kam evlâdım. Emekl liğime de on CEVAD OZANALP'ın yordu. Neresi ama, hiç bir yeri... eenazesl 11 Şubat 1955 Cuma günü le dükkâncıları selîmlıyorlardı Son dermişsiniz, dedim Halbuysaykım, da ben, barnak gadar oğlan gelsm dediler. Bir eyıce berkitdiler benım altı ay kalmıştı. Hiç kimse değil de saat 10 30 da askert meraslmle Bostan Cumhuri suyumu kessin! Ben Murtazayım dediklerimi... Gasabanın da huzuru ben öldüm.. Aaah Fikrst Bey idare Ama acıyordu. Yüreği sıkılıyordu. ra Pazaryerinde durdular. Kucak dedim. böyüklerimizın, cı Altıntepe Hat Boyu Hasan Başer No. yet Hökümetinin sayesinda dere Garadağhoğlu Murtazayım , bunu o sahiden gaçtıydı. Bereket varsin.» edeydiniz Bunlan birazcık idare Şöyle bir kendini yokladı. Bürüldü, laşıyor, öpüşüyordular. Bu mesut 114 tekl evlnden alınarak Suadlye C» MEVLİDİ ŞERİF Korkuyordu. Bir yerinin acıdığı, amllnde öğle namazı kılmdıktan »onr» olayı zurnacı Kör Veli de duydu beylik çoktan göçtü. Biz derebey na bırakırmıyım? dedim. Dedim AUemlzin büyüjü Sonra başını göğe kaldırdı. «Şim etseydiniz. Başıma bu işler gelmez cır gibi olduğu belki de içindeki Edlme kapı Şehltllğlne defnedll»c«kDavulu çekip Pazaryerine geldi. lik zamanını unuttuk bile. Var, de ki efendim derebeylik öldü Millet di Murtaza Ağası onu öyle bir u di. Aaah Fikret Bey, genclik kanı MEHMED TAHSİN korku! Neden korkuyordu? OldüPazaryeri öyle dolmuştu ki, iğne rebeyi var ama, onlar köyleri pis şimdi hür. Hür oğlu hür. Kimseye | ğurlasın ki Felek de maşallah Mur Fikret Bey...» Areu edenlerta bu eenaa* m«rmHmlCERRAHOĞLU'mın rülmekten mi? Buna ihtimal yokne lstlraklan rlca olunur. »tsan yere düşmezdi insandan Çel lerler. Biz gasabamıza onlan sokup şuradan kalk da şuraya otur diye taza desin. Murtaza Ağası onu öyle «Ne var Resul Bey?» ruhuna lthaf edllmek üzere ölü ; münün kırkıncı gUnüne musatikçilerin akrabaları, çeltik saka da, gasabamızın gül admı lekele mezsin. İşte öyle oldu ortalık. Bir ' bir uğurlasm ki tüm ÇukurovaYüzü solgun, keskindi. Gözleri tu. Bir Kaymakamı kolay kolay dll 13/3/1955 pazar gunü '.ılndl vuramazîardı. Işinden de edemezlan elçibaşıları, su sahipleri, tarla yemek, dedim. Bu milletin derebey çobana, kapıyın itine bile. Hep si ' nın pamağı ağzmda galsın. Ağzı inadcı inadcı parlıyordu. namazını müteakip Teşvlklye MEVLİD lerdi. Olsa olsa başka bir yere ta«Buradan atıldınız!» sahipleri, dalkavuklan. hasılı çeı liğe tahammülü galmamışdır. Biz zin sayenızde. Öyleyse ne demeye nın içinde.... Şan olsun melmekete. camll eerinnde memleketlmlzln Sevgill oğlumuz, torunumuz ve yin ederlerdi. Dövülecek miydi? en kıymetll ehll Kur'an ve mev«Ne?» tikten en ufak bir çıkarları olan memleketimizi Evrepanın yanına, bir derebeyıni başımıza yollarsınız? . Bir uğurluyacağım ki onu.s yeğenimiz Udhanlanndan beledlye mezarlıklann hepsi gelmişti. Gülüyorlardı. hizasına çıkarmışık. Ben bir köylü Sokakda. çarşıda gamçıylan adam «Buradan başka yere nakledildi Hayır. Ya ne? Korkuyordu. Sebeblarmüdürlügü başlmamı duahan AYDL\ SARUCAN'ın Ağlamsı ağlamsı bir hal aldı: siz korkuyordu. parçası, çiftçi parçasıyım, bu vatan döver. Ürüşved alır, köylüleri soniz.» Alay ediyorlardı. Hacı Hafız Nusret Teşllçay ls4.1.955 tarihinde henüz on yajın«Uğurluyacağım ama, gene de öltlraklle Hacı Hafız Akkus, Hacı da İken KabaUsta vuku bulan Sabaha kadar uyumadl. Yatakta Murtaza Ağamn başına büyük için bütün servetimi toprağa serp yup soğana çevirir. Dayiresi gör dürdü beni İflahımı kesdi. Gaç pa «Nereden öğrendiniz? Oyle bir Hafız Rahml OUnes Hacı Hafız kamyon kazası neticeılnd» fecl bir kalabalık toplanmıştı Murta tim. Geldi derebeyi gahntısı zart sen efendım paşam, dedim, ayağı ra eder. İflas etdirdi. Çeltik bire on yazı mı geldi?» büzüldü kaldı. Yüreği tetikteydi. Dursun Akteraal, Hafıa Mecld »urette «lümünün 40 mcı «ününe zort etti. Suyumuzu kesti. Milletin çarıkh köylüylen dolar... Köylüler bile vermez. Zarar, tarar, zarar... «Gelmedi tfendbn, gelmedi ama Bir felâket bekliyordu. Kalkt, taSealgur, Hafu Z«kl Altın za Aga habire gürlüyordu: mÜMdif ısj.955 p,z« fünü « ı , Hafu All Ottnea, Hafu Xatd O«namaımı müteakıb a a t U U «Getdim Dahiliye Vekiline, efen candarmasını da ralim emellerıne ona yağ getırirler. ekmek bile ge Gene d* bir ugurluyacagun ki o ben bilirim. Çeltikçilar gelmifler, bancasmı doldurdu. Yastıgının alrede. Hafız tsmall Denıs, llahl Kabat«| ömer Avnl Camltade bayram ediyorlar.» dim dedira. biz dedim. bu vatanın âlet eyledi. dedim Eyledi efendım tınrler geldi gelelı lokantadan ye nu...» tın» koydu. Tabanea bir hof yağ Patlhll kardeelerln okuyacaklan akraba v« dostl.rımızm huzur«Eeeee?» Kur'anı Kertm, mevlldl «erlfe evlâdıyık dedim. Zulum altında ya Bendlerın başına candarma dıkti, mek yemez, dedim Dedim, dedim, larUe ruhuna MevUdl Nebevf ekukokuyordu. Makıne yağı... Habire «Uğurla, o^urla» dedilar. «Haareu eden akraba, doat ve dln dedim. Ben dedim, bu vatan için oğlu dedim Ağzıma ne geldiyse ketti.ı tul«caktıı. «Bos yere bayram etmezler on sinelker vızıldıyordu. famağa mecbur muyuk? dedim. Kardeşelrlmlzln tesrlflerl. lar. Nakledildiniz. Öldüm. EmekliSordum. Biz zulum altında, barnak olmazsa. ordumuzun ihtiyacı için •dedim. Bizim dedim, bizim partiSarucan aflacl Murtaza Aga, uzun boyuyla kaCerrahoğlu v« z«ren alleltrt liğime dt on alu ay gadar bir çocuğun zuimu altında, olmasa, bir tane bile çeltik ekmem. miz var olsun dedim. Düfündü, dfl labalıktan dışan yürudü: (A'tası var) Batan S. Nasım şilepi enkazı bulıındsı Sümerbank pamuklu fiatlarsne zam yapmıyor | 1 MEMLEKET DAVALARI | c ABAHTAhl ABAHA... Şişmanîara ceza Yapuru sigoıia eden ve iazmmafı ödeyen kumpanya, enkazın görüldiiğö yere bir mülehassıs gönderecek Mülk ve kira meselesi CAHID TANYOL DEVIRİ IMKANLAR Sahiplerine ^agladığı fevdiaf İsfanbul Tabib Odası Riyasetinden: V Mentai TÜRKİYE $ BANKASI dcr hal imh^ cdcr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog