Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Y E D î T E P E ŞİİR ARMAGANI Yedıtepe sanat ve edebiyat gazetssı memleketımızde yılın en başarıh şıir kitabmı yazan şaire verilmek üzere bir armağan tesis etmiştir. Iîk armağan 1954 yılında basılmış kitablar içındir. Şaırlerin kıtablarından üçer aded göndermelerini Yeditepe gazetesı rıca eder P. K. 77, İSTANBUL 30 anro jrıl sayı 10 970 u m h u r i yet «IRUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve tnefctub adresi: Cumhurivet tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. a: 24298, Yazı Işleri 24299, Matbaa 24290 POLHYAfcNA Her meml*keöp?!y%!^e^ce defa çevrilip basılmış^olafl buHâydalı, ahlâkl, i«vimH çocuklkitab^yarlık Çocuk Klâdkleri arasınfa yşjmz 1 lira fiatla yayınlanmıstır. Varhk Çocuk Klâsikleri çocu|unu2a çejİ&neden verebileceğınız en seçkın kitablaidan meydana gelmiştir. "* * ' Cuma 11 Şabat 1955 Churchill, Bulgan'in il toplantı teklifini reddetti Mareşal Zukof'un tayini ile Sovyet Rusyada ordunun iktidara geldiği belirtiliyor Türk Irak paktı İmzalanması kararlaşan yeni pakiın esasları hazırlanıyor Nuri Said Paşa. Basvekil Adnan Menderesin tebrik tetgrafına cevab verdi Ankara 10 (Telefonla) Ii = k < la mpmlpk^tımiz arasında imzalanmasına karar verılen pakt esaslan nın her iki hükumet tarafınHan hazırlanmasına baslanmıştır. Aldığımız malumata gore bu pakt altı ılâ sekız maddeyi ihtiva edecektır. Kı sa zamanda tesbıt edılecek olan bu maddeler üzerinde eerek Turkive ve gerekie Irak hükumetlerı tarafından son reruşlar yapılacak ve pakt imzaya hazır olacaktır' Arka.'ît Sa 7. Su. 3 1e Hariciye Vekilinin dün verdiğı mühim izahat Köpriilü Meclis komisyonunda Balkan paktını, Ortadogu paktı durumunu, İsrael ticaret heyeti hadisesini anlattı Ankara 10 (Feyvaz Tokar telefonla bıldırıvor) Harıcî siyasetımızın uzun muddettenberi büyük bir cevvaliyet havasına büründüğü malumdur. Hariciye Vekili Fuad Köprülü, dün Hariciye komisyonunda vakl beyanatı ile ilk defa bu hususta geniş malumat vermıştir. Köprülü Hariciye Komisyonunda sorulan sualleri cevablandırarak Balkan Paktı, Türk Yunan münasebetleri ve Ortadogu meseleleri etrafında geniş izahlarda bulunmujtur. Arkas\ Sa. 7, Sü. 6 da Malenkof'u karısı mı kurtardı? Sabık Başbakamn karısınm Krutçef'in kızkardeşi olduğu sö> leniyor! Bayarın Bağdadı ziyareti Sovyet Ytiksek Şârası Malenkof'un Utifanamesini havretler içinde dinlerken Kazava kurban gidrn Yarbay Cevad Ozanalp Oyutıcak bebeklerle kaçakçılık Şchrimizde temsiHer veren Elen trupuna mbensub iki kadın artist, oyuncak behekler içinde para ve altın kaçınrlarken yakalandıiar Şehrimızde temsiller vermış olan 6 kışılık Elen artist trupu azalanndan ikisi, dün saat 13.30 da uçakla Lefkoşeye gıtmek üzers Yeşüköy hava alanına gittiklerinde, para ve altın kaçırmak istedikleri anlaşıldığından yollarından alıkonmuşlardır. Arkan Sa. 7, Sü. 8 de Alenî muhakeme bir haktır abancı basm haberlerin den bğrpni>oru7.: Amerikada eene kızlan fuhşa tejvik eden birinin muhakemesi, dava mevzuunun ahlâka jnugayir <*ldu«U mütsieasijjr gizli rrreyan ermiş ve saıuk iiç ay bapse mahkum nlrnuş. Mahkum anayassnın kendisine verdiği alent muhakeme olmak hakktndan mahrum edildiği iddiasilp Temyiz mahkemesine mıiracaat etmiş, New York eyaleti Temyiz mahkemesi de: «Bir kımsenin anayasadaki hakları ahlâki endişelerle kaldırılamaz. Bmaenalevh muhakeme alenî olarsk cereyan etmeliydi. Bıihassa basın menstıblan muhakeme esnasında hazır bulunmalıvdı Çünkü mat buatin malumatı olmaksızın karar vprmek maznunun haklarım azaltır Gazetelerde yapılan nesnvat mahkemelerde vukua gelebılerek hataların önüne geçmek bakımmdan son derece faydahdır.» Mealinde bir karar vererek hiıkmu bu gizlilik sebebile bozmuş. Son zamaniarda bilhassa İstanbuida bir takım basin davalarının giAi cereyan etrigi ve hukme bağlandjğı malumdur. Usııl kanunlarımi7a göre 7İna gibi aile müessesesini ve casusluk pibi de\lefin emnhetini sarsarak da\aların ötedenberi muhakemeleri gizli cereyan ederdi. Lakin bn gizlilik son etmlerde yukarıda y«zılı iki raevzua irca edilemiyen aielâde basm davalanna teşmll edibnisri. New York Temyiz mahkemesinin alenî mohakeme hakkinın hattâ fuhuş gibi müstehren mevzularda dabi ihlâl edilemiyecejfi kararını işte bu münasebetie tekrarlıyoruz. Herkes tarafından hiiinmesi icin kanunun alenî olması yani ilân Londra 10 (a.ı.) Bafvekil Sir Winston Churchill bugün öğleden sonra Avam Kamaruınd». Mareşal Bulganin il» bir görüsme yapmau hususunda aorulan suallerl cevablandırmıştır. Başvekil, İngiliz polıtikasmın hedeflnin, Terlmli olabileceği ümid edildiji zaman bir dörtlu konferans toplamak olduğunu söylemi}, bununla beraber böyle bir fırsatın ancak Paris anlaşmalarınin tasdikından »onra doğabileceğini ilâv» *tmişHr. Bunun özerine Bevan ile Attlee, Almanyada «eçimler yapılması hak kmdaki 15 ocak tarihli Sovyet teklifine dair tamamlayıcıc malumat almıp alınmadığını «ormuşlardır. Başvekil buna cevaben, İngiliz diplomasisinin hiç bir fırsatı kaçırmadığını bildirmiştir. İnBİliz sivasl çevvreleri, Mareşal Zukof ile ordunun Moskovada iktidara gelmiş olduguna işaret etmekte ve ÎU sırada Formozada ve Arkast Sa. 7, Sü. 7 de Irak siya*l çevreleri hu ziyarete biiyük ehenuniyet veriynrlar Bağdad 10 (THA.) Türkiye Reiîicumhum Celâl Bayar ile B»«Ttkil v« Haricy* Vekilinin 24 gııbatta yapacaklan resmt zıyaret buradaki «iyasl çevrelerde buyük bir alaka ile karjılanmaktadır. Türk Ir*k paktınm imzalanmail« ilgili olan bu ziyaret BağHad hükumet çevrelerınde Ortadoğu *aTtınması için azimli bir adım olarak kab' •'•'w.J~ c™ . ^ ^ Irak, S u ı ı \ e ve ijunn»n Tuzlada feci bir trafik kazası oldu Bir askerî ciple otobüs çarpıştı, bir yarbay öldü; bir albay, bir yarbay, bir yüzbajı ve cip şoförii yaralandılar bahaddin Çakır ıdaresindeki 54076 plâkalı otobüsle çarpısmlştir. Çarpışma »onunda askeri jip hendeğe vuvarlanmış, içinde bulunan Tuzla Uçaksavar Topçu Okulundan Albay Arkası Sa. 7, Sü. 2 de MalenkoCun efi Yarrn 7 neı tahıfemizd* Anka: a, 10 (Telefonla) Arazi vergisinin hazineye intikali ve bu verginin eskisine nisbetle 10 nvsli arttırılmasına dair kanun lâyihası bugun karma komisyonda göruşülmuştur. Mebuslar geçen oturumHa olduğu gibi bu defa da kanun lâ Komisyonda arazi vergisi zamlarmm reddi istendi Dört şehirde otomobil Maliye VekiU tasarıyı Vekâlctin getirmediğini, ileri sörülen (tkirleri hükumete bildireceğini söyledi müesseselerine baskmlar ıçmeleri orrönde feci bir trafik fc«Ieri ile bir ifbirlifine zası olmus. bir sskeri jiple bir otoyolunda sarfettiklerl müsbet gay bü<; çarpısmıştır. rrtler, bu çevreler^e sitavijle anılOnbaşı tjmet Okayın kullandığı maktadır. Türk Irak paktının im K O 4 plâkah askerî ]ip P«ndikten 5O Arkan S a . 7 , S ü . lde Tuzlaya pderken Taşlıbayır mevyihasmı giddetle tenkid ederek reddini istemişlerdir. Muğla mebusu Turhan Akarca, komışmasmda vergilerin arttırılma sının mahzurlarını ilmî b'r şekilde izah ederek buna taraftar ol Arkast Sa 7, Sü 3 te Damlataş •• •• •• yeni neticeleri Astırnlı hastalarunız kendilerini gayet iyî his&ediyorkr Sofular caddesinde müzisyen bir aileden Beethoven'i dinledik Konservatuann trompet hocası Havri Oğurmanm 17 yaşındaki kızı pi\ano. keman, klarinet; 14 yaşındaki kızı piyano, vi>olonsel; 8 yaşındaki kıa piyano çahyor pıldığım bilmiyorum? Tam muhafazakâr, eski İstanbul sokakları' Evlerin ekserisı ahşab ve iki, üç katlı; pencerelerinde kafes. kom Arkası Sa. 7. Su. 4 te Türkiye Rusya ve Moskova radyosu Ticaref Vekâleti müfettişleri, polisle birlikte bo şehirlerde yüze yakın müessesode otomobil yedek parça fiat ve stoklarını kontrol etliler Ankara 10 (Telefonla) İktisat ve Ticaret Vekâleti, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valıliklerle iş birliği ederek Ankara, İstanbul, İz mir ve Adanada otomobil ve kamyonlara aid yedek parça satan yüze yakm müesseseye anî baskınlar vaptırmış fıat ve stok kontrolunda bulunmuşrur. Bu dört vilâyette ay nı zamanda başlayan baskında bil hassa İstanbulda suç unsuru teşkil edecek neticelere varıldıeı bildirilmektedir. Ankarada Çankın caddesinde Ziva Caner'e aid mağazada 35 Lira değerindeki bir yay 75 lira ya satıhrken suç üstü yapılmıştır. Bu kontrollartn her madde üzerin Arkast Sa 7, Sü. 3 te Moskova radvosfl dün geceki neşriyatında Türk Rus münasebetlerıne temas etmistir Pvıs SDikari, Arkası Sa. 7, Sü 5 te Kumpanya Şu Şehir Tiyatrosuna bir turlu şekil veremedık, gıttt. Akla gelen ve gelmiyen her tvrlü rejimi, her türUi ıısnlh denedık Aktnrlenn rey'e kurulan idare heyeOeri btîe teşku ettik. Fakat her defasmda bir takım mahzur\ar belırdı, bunîar çikmadığı zamanlarda da memnun kalmıyan taraj hattâ sahneye siyaset adamlannm nüfuzunu dahi sokmaktan çekinvüyerek mevcudu tarümar etmenin yolunu buldu. Beledıye ise kararsız, daima cereyavlara kapthp fif'ff'S'mdı de k\demU sanatkârların, Uyatrovun kendtlerine devnvr ve Beled'yenm de sermayeye iştiraküe bir vevi kumpanya kurulmastnı tekhf ettikJerini duyuyoruz. EdebiUrler, belki bu da bir hal çaresıdır. Anrak tââ Darıilbedaıji zamaınndan itıbaren Şehtr Tujatrosunun hangi sanat gayeleriie çahştığını, ne biiyuk emeller beslenip, bunlar vğrunda ne emekler harcandığım düşünüyoruz da bugün ra'tî olduğnmuz noktayı gözlerimiz yaşara yaşara seyretmekten kendimizi alamıyornz. Belediye ve şürekdst tiyatro kumpanyasi... Bu akşam Krrmız\ Deyırmen cınayetı... Başıbozuk şn kadar, as'cer bu kadar para... Gayret arkadaşlar, istikbal bizimdir! ± •* • + , Fatıhten Aksaraya doğru ininiz! Sofular denilen bir semt vardır. CIMHURİYET Binalannm şekillerınden mi o sem•e Sofular dendığini, yoksa semtin Arkast Sa.. 3, Su. 5 te ismmden mi binalannm öyle ya KİBAR HIRSIZ İstanbul ve Izmir zabıtasmı uzun müddet peşinde koşturan sabıkalı hırsız Hasan Bakırkaya İzmirde yakalanmıştır. Be5İmde. soyduğu evlere «kusura bakmayın, sizi rahatşız ettimM dıye kart bırakan bu kıbar hırsız gorulüvor. * ı Kiracılar Cemiyetinin kira tasarıları hakkmdaki düşünceleri Cemiytf, bina kıymetltrinin iiibiti için yeniden tahrir yapılmasını tekliff ediyor Türkiye Kiracılar cemiyeti; kira kanunu tasarılarını inceleyerek, bunlar hakkındaki görüş ve düşüncolerı ile teklifmi ve a\rıca, cemivetın mesken problemıne dair fıkırlerını tesbit etmijtır. CemıyetLi yakında Mech=e bir rapor halmde sunacagı bu hususlar alâkaülar tarafından şu şekılde açıklanmaktadır: «Kira kanunu tasarılan hakkmda cemiyetin göruş ve düşünceleri kısaca şöyledır: Hükumetin B A' < Meclısine tevdi ettıği tasannın esbabı mucibesinde, 6084 numarah kanunun tatbıkımn mahzurlu oldu ğu bıldırılmektedir. Halbuki tekhf edılen kanun ile 6084 numarah kanun arasında esaslı bir fark VOK Arkast Sa. 7, Sd. 1 de Hastaları mağarada gbsteren yeni bir resim Alanya 9 (Şahab Balcıoğlu bildiriyor) Bugün Damlataş kürünun dokuzuncu günündeyiz. Hasta larımızm hepsi de kendilerini gayet ıvi hissedıj'oriar. Dün gece saat altıdan geceyarısma kadar altı saat Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Halkçı. aleyhindeki dava düştü Ankara 10 (Telefonla) Yeni L'Ius gazetestnde neşredılen «Ilk Kardeş Karus eBtr Başbakan mı Arkast Sa. 7, Sü. 8 de BUGÜN Radyo İlâvesi İc Muzist\en aile, garb müztğinden bir Mtama bUtUtri kahveleıde, »atüJyor ŞEKERLİ BİB, ÜÇ KOLTLK BİR BİRİNCt, MATİNE OLSUM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog