Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

r KARGA İLE TİLKİ Oktay Rifatm, edebiyat çevrelerinde büyuk ilgi uy,andıran eseri YEDITEPE Yayınları arasmda çıktı. Kitabı Hasan Kaptan, resimlerile süslemiştir. Fiatı 100 kuruştur. YEDITEPE YAYINLARI P^K. 77, ISTANBUL. 30 ııncu yu sayı 10 969 u mh u r i yet KLTRUCUSU: Y U N U S NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefoalar: Umumî Santral No. sı: 24298, Yazı Isleri 24299, Matbaa 24290 SEMAVER in ilk eseri olan Semaverin sylardanbeei mevcudu tükenmişti. Varlık Yayınevl bu nefis eseri 1 lira fiatla yeniden basarak satışa çıkarmıştır. Perşambe 10 Şubat 1955 Mısır Sefîri ile Rus maslahatgüzannın Sovyet Rusyadaki son hâdiseler böylece dün yeni ve sürprizli Çabuk Barajinda buluşarak uzun bir görüşme yaptıkları tesbit olundu Malenkof Başbakan yardımcısı, Ankarada MısırSovyet temasları devam ediyor Mareşal Zukof Savunma Bakanı netîceler verdiler, durum tam mânasile anlaşılamıyor Başbakan için olarak söyledigi ilk nutkunda, askerî ve Batıya kuvvetlerin etti çalışılacağııtı açıkladı hücum I Moskova 9 (R.A.P.) Bu sabah yeniden toplanan Sovyet yuksek şurasına. sabık Başbakan Malenkof'un Başbakan yardımcılığına ve Elektrık Işleri Bakanlığma getirilrtıği bıldınlmıştır. Dün akşam Malenkofun ıstifasını ittıfakla tasdik eden şura azalan bugun de bu tayıni gene ittıfakla tasvıb etmişlerdr. Bulganin artırılması Ankara Radyo Gazetesinin ağır ithamları det ettiklerinin tesbit olunduğu haber alınmıştır. Ankarada neler sdyleniyor? Ankara. 9 (Ecved Guresin telefonla bildirıyor) Bir kaç gun evvel verilen ve Arkast Sa. 7, Su. 6 da 4 Beri Yandaki Tepki ebebini henüz ivice öğ Diğer taraftan Mareşal Bulgarenemediğimiz bir takım nin'in Başbakanhğa eelmesı ıle bo iç politika KelişmelcTİ şalan Silâhlı Kuvvtler Bakanlığına Mareşal Zukofun tayin olounsonunda Sovy*t Ru«vanın hııkumet duğu da bıldırılmış. şura azaları baskanı Malenkov çekilmiş. yerine bunu da ittıfakla tasdik eylemi?Maresal Bulfranin eeçmiştir. Bülıın lerdır. Fakat Zukof. aynı zamanda dunyada bir sürpriz tesiri \aoan çiddetle alkışlanmıştır. bu değişiklikten v>nra Rııs politiBundan sonra Bulganin, Başbakası nasil bir istikamet alaraktır? olavlan bir miiddet takib etmek kan olarak ilk nutkunu soylemış, Bucünkü şura toplantılannı tasizin bu konuda şimdilik bir seyBatılılara şiddetle çatmış ve komüeden yabancı muhabirler. celse sövlenemez. BuRÜnluk asıl mııhim nist Çin ile dostluiru one sürmüşaçılmaHan az önce salona pvvelâ olan nokta. Rusyadaki tivatromsu hır. Bulgr.nın. bundan böyle KıKrutcefın arkasmdan Malnnkofun değişikliğe karşı Batı milletlerinin zılordu içın ağır sanavie daha fazla ve ondan sonra da venı Başhakan gostereceji tepkidir. Çiinkii bu hemmivet verileceğıni de açıklatepkinin S veya bu şekilde teza mıştır. Bulganin. Rusyanın askerî Sov>et Rusyanın yeni Savunma Bulganin'ın gırdiğıni gormııslerdır. . U hıir ermesi. dolayısile Ru* politika kuvvetlerının arttınlacağından hah Bakanı Mareşal Zukof Arkası Sa. 7. Sti 5 le sina da dokunahilecek. o politikava daha cesarctli. yahud daha renk*u bir karakter aştlayabilecektir. Bueün hiir Hiinvanm. kararsızlık bakunından en r.ayıf tarafı, Batı Avrupa ve bilhassa Fransadır. Federal Almanya Cumhuriyetini silâhlandırmak ueruna 1352 vılındanberi eirişiien biitün tesebbiislerin nasıl hepfiya«:koile »pticelendiîitıi Ankara. 9 (Telefonla) C H P. gnrdiik. Alman Fransız nzlas.nıaKaıs mebusu Ali Yenıaraz, B M M. gını imkânsi7. kılan engeller ve ne bir sozlu soru verm ştir. Mumukavemetler Sovyet Rusyavı daha!efet mebusu. ikinci Dünya harima memnun etmektedir. Bıınun Ankara 9 (Telefonla) Halkçı ceoğlu /':kındski kararlarla Ni bi sırasında muhafaza için Istaniçindir ki Rus dış politikası bu enMağarada bir insan boyumı geçen sarkıtlar arasmda hastalar ve muharririmiz gazetesı alevhine açılan. H Cahıd had Eıım hıkkındakı karar bozul Arkası Sa. 3. Sü 3 te gelleri yürekten desteklemekte. Yalçın ile dığer sanıkların mahku muştu. Yarınki celsede Başvekil jayed onların yıkılmak iizere bulunduğunu Rnrürse, yeni engeller mıvetıle neticelenen davaların nak Adnan Menderes ile alâkalı Vekılyararmayı kendine iş edinmektedir. zan duruşmasına yarm Toplu Ba lerın davadan feragat ettıklerme O kadar ümid bajjlanan Avrupa sın mahkemesınde devam edılecek dair tezkere okunacak ve âmme davası düşecektir savunma birliği fikri gecen >ıl feri ir. Bilindiği gibi birlestirilmiş olan Yalnız H. Cahid Yalçının hukmü bir şekilde tarihe gomiıldükten son ra, onun verine konmak maksadile bu davalaıda H Cahide aid mah katiyet kesbettığı ve ınfaz devam Frasız Basbakanı MendesFrance kumıvet kaıannı Temviz tasdik et ettığı iein feragat bu hükmü orta Arkası Sa. 7, Sü 5 te bir proje hazırlamış. Birleşik A miş, Cemal Sağlam ve İbıahim CüAlanya 9 (Şahab Balcıoğlu büAnkara. 9 (Telefonla) Kıra dirıyor) Sahyı çarşambaya bağmerikanın ve İneilterenin vardımikanun tasarılarını tetkık eden ve lıyan gece. akşam saat 7 den sabah le Pariste bir takım anlaşmalar» yeni bir kanun hazırlamağa çalı saat sekıze kadar 9 kişi hayatlarınvanlmıştı. Bu anlaşmalara göre. şan karma komisyon bugün topfederal Almanyanın on iki tumenlik da ilk defa olarak bir mağarada anmış ve iki prensip kararına var bir ordu hazırlaması sağlanıyor, sabahladılar. Kararlaştırılan progBu resimli röportajı 6 ncı mıştır. bıınun vanısıra da hem silâhlanma ram gereğince dün akşam yemeğıni sahifede bulacaksınız. Bu kararlardan b'rıncisi; bina islerini ayarlamak. hem de silâh Arkast Sa. 7, Sü. 8 de kıymetlerinin muhakkak takdır olan kontrol etmek ga>esile özel unması. diğeri ise, "oa/o verilen teşekküller kuruluyor, ayrıca ilgili binalar için kanun mer'ıyete girmilletler (Bah Avrupa Birliği) ha Arkası Sa 3. Su. 4 le linıte aynı çatı altında toplanıyorlardı. Paris anlasmalarının tasdikı müzakerelerinin Fransız metlisinde ne çetin mücadelelere yol actığmı hatırlarız. Alman silâhlanmasına şu veya bu sekilde bir türlü razı olaDl'NVANIN EN TATLI K1ZI mıvan milletvpkilleri eünlerce di«Dünyanın en tath kızı» olarak arendiier. Fransız meclisini bir red nılan Fransız beyaz perde yıldızı kararına sürüklivebilmek ümidile Nıcole Berger İngıltereye gelmiştir. Ruslar da ellerinden geleni yaptıİngiliz televızyonunda temsiller ve Son hafta zarfında 20 memlekete lar. Anlaşmaların tasdikı halinde 7 milyon 278 bin liralık mal ren 17 yaşındaki Nicole Berger buRus Fransız dostluk paktını tek yük muvaffakıyet kazanmıştır. ihrac ediVdi taraflı olarak boracaklanna dair saMn Molntov'un acı sorleri hâlâ Son gunlerde muhtelıf ecnebi kulaklardadır. Mucadele uzun siırmemleketlere yspılan ihracat gundu. çetin oldu ve niha>et pek kiiden güne artmaktadır. ci'k bir cnğunlukla anlaşmalar tasSon bir hafta zarfında yirmi dik edildi. memlekete 7 milyon 278 bin lira Simdi. tasdik muameleleri heniir değerinde 123 kalem mal ihrac ebi*memi«tir. Önümüzdeki günlerde dılmiîtir. iki hafta e%\elki ihracat îUinci Fransız meclisi bunları gö4 milyon 183 bin lıra raddelerınde jansı sahıb ve muhamrlerınaen Nurullah Barıman, idare ettiği rıiserektir. İkinci meclis reddeder217749 Amerikan plâkalı hususî otomobille evTelki gece ŞışhaAnkara 9 (THA.) Ankara id'. Bu hesaba gore bir hafta zar nede Iskender caddesinden geçerken 7 numaralı demirci dukkâse. anavasa gereğince millî meclis Arkası Sa 7. Sü 3 te Dıl. Tarih ve Cografya Fakultesi anlasmaları Aeniden muzakere etnma bindirmiştir. Kaza sırasında otomobilde bulunanlardan profesörleıinden Hikmet Kurat tamck zorundadır. Nurullah ile eşi Melek. halası Süheylâ ve muharrir Vecdi Bürafından yazılmış olan taıihî.eserFoımalitelerin tamamlanmasınrün muhtelıf yerlerindcn ağır surette yaralanmış ve hastaneye Washington'da bir atom harbin leıin, Osmanlı Turklen aleyhınde dan once Mendes Franoe'ın meckaldırılmışlardır. Bunlardan Süheylâ kurtulamıyarak vefat etde hastahane olarak kullanıla ve Türk mıllî hislerini rencide edemıştir Resimde, otomobil ve kepenği parçalanan dukkân gorulliste eü\en oyu alamıyarak diişmektedir. mesi. Batı savunmasına onem ve cak ilk bina inşa edilmiştir. 6 milyon dolara mal olan bu atom cek mahıyette olduğu iddiasile ayren çevrelerce havırlı bir işaret infilâklarına mukavim binanın penceresi yoktur ve içinde en m Fakültede doçent Mehmed Alpay Köymen tarafından ilmî bir ten sa^lmamıstı. Tam bu sırada Rus modern âletler bulunmaktadır. Resimde, ilk atom binası gö Arkas* Sa. 7, Sü. 7 d e • yada Malenkov'un de\Tİlmesi. işle rülmektedir. setmış ve bu yolda vaıdlerde bulun muştur. Malenkof. Başbakanlığı sırasınd^. pğır sanavie ehemmıyet vermemış olduğunu ıtiraf etmiş ve böylelıkle . kabahat vaptığmı kavdetmıştı! Aynı zamanda Buleanin. bu «ene yeni bir (beş senelik plân) ın t=tj bık mevkiine konulacağını blHırmiştir Bu haber, Moskovadakı b^tılı çevrelerde hayret uyandırm ştır. Çünkü Rusvanın tatbik etmekRus Politikasımn scrt bir ı te oldıığu beş senelik plânın bu yıl yola döküknesi bekleniyor sonunda tamamlanma"!i bpkienıvor | du' Bunun akamete ıığradığı mu . New York, 9 (R.) Moskovada vukua gelen değışıklikler umumıhakkak addedilmektedır. i Bulsanin nutkunun bir verinde yetle Demir Perde dı4ındaki memduşuncelere 7İıaatİP mpsaul olacağinı da sovle leketlerde kotumser yol açmıştır. Rus politikasımn davıp geçmştir. Arkası Sa. 3, Su. 3 te Malenkof giilııvor! Dünyadaki tefsirler Ankara. 9 (a a ) 6 Şubat pazar günu Mısır Buyiık Elçisı ıl° Sovyet Rusya maslagat^uzarının ayrı ayrı arabalarla Çubıık Baıajına gıderek orada beraberce uzun yiTuyuş yapıp göruştukten sonra tekrar ayrıayrı arabalarına binıp şehre av Cumhur Baskan gidecek Bağdad 9 (a a.) Bağdadda resmen teyid edıldığine göre. Turk'.ye Reısıcumhuru Celâl Bayar, I r ak Kralmın ve hukumetının misafıri olarak. şubat ayı sonunda bir kaç Eun için Bağdadı ziyaret edecektır. Diğer taraftan. bu ziyaret esna=mda Turkıve Başvekıli Adnan M o r tderesin de ikinci defa olarak Bağdadı ziyaret edeceği kaydedılmektedır. Arkası Sa 7. Sü 1 u» 4 Celâl Bayar ile birlikte Menderesin de ikinci defa olarak Irakı ziyaret edeceği bildirildi Hüseyin Cahid de f eragat karanndan faydalanacak Bunun için hukukî bir formül bulunduğu haber veriliyor Müzelere aid mücevherler için sözlü soru Irak hükumeti dün protesto etti Bağdadda Mısır diplomatlarının bavuHarında. Irak haikını ayaklanmaya teşvik eden bevannameler bulundu Bağdad 9 (A P.) Irak halkı ı'e hukumet arasında ıhtılâf ç'karmdğa ve sulh ve nızamı bozrn \ t matuf beyannîmeler dağıtılmasıaa teşebbus edılmesıle alâkalı olar k Irak. Mısırı protesto etmıştır. Dış Işleri Bakanı vekıli Ş=kır Vadı dun, Mısır büyuk elçısi Tevfik Ismail Katamışi davet ederek kendisine hükumetınin notasını ver miştir. Bu notanın suretleri dığer Arab elçılerine de dağıtılmıştır. Güvenılir kaynakların bıldırdiklerme göre. Irak makamları paz^r günü Mısırdan gelen bir diploma Arkası Sa. 7, Sü 5 te 1 Kiralara dair iki yeni prensip kararı Hastalarımızın tedavi müddeti uzatıldı Damlataşın hikâyesi Yabancı memleketlere ihracat arttı Eden'in Türkiyeyi ziyareti Londra 9 (AP) Dış tjleri Bakanı Eden, Formoza buhranının devamınca merkezden fazla müddet uzak kalmamak ıcm gelecek ay Asya memleketierınde yapacağı gezıyi kısalbnayı kararlaştırmıstır. Keyfiyet, Hariciyeden büdırilnıiştir. Eden, 23 şubarta Bankkok'da acıîacak Manıla paktı konferan=mda bulunmak uzere çıkacağı bu seyahatte Ankara, Kahıre ve Sıngacura ilâveten 4 Asya memleketi başkentine ugramak tasa\Turundavdı. Dış Bakanlığınm bir sozcusu şımdi Eden'ın Birmanva ve Sevlâm ziyaret edemıyeceğini sovlemiştir 19 Arka*t Sa 3 S« 4 fe Bir Profesörle Doçent arasmda çıkan hâdise Demirci dükkânına giren otomobil flk alom binası Manisada 14 yaşında askere cağırılan çocuk ri biisbiitün karıstırmaktadır. Fransa. harh sonu diinvasınm rahatsıı ad'mıdır Bir ne\T inanc zâfmdan doğduğu için bu rahatsızlık sık sık NADİR NAD1 Sa 3 Sü 5 te Ekmek karnesi alabilmek için 2 günlük çocuk 7 yaşuıda gösterilmiş < Manisa 9 (Telefonla) Şehrimızde bugün enteresan bir hâdise eeıeyan etmiş ve 14 yaşında bir çocuk askerlık şubesı tarafından kıt'aya gonderilmek üzere askere davet edilmiştir. Ismail Davul ismuıdeki bu çocuk durumdan babasını haberdar etmiş ve askerlık şubesine gidıldığınde Ismaılin hakikaten askerlık çağına gelen gencler listesinde bulunduğu anlaşılmış tır. Çocuğun babası Ismailin 14 yaşında bulunduğunu iddıa etmesi üzeıine duıum y?nıden tetkık edilmiştir. Ismail 1944 te doğduğu zaman, ISPANYA SAHİLLERİNDE YANAN NADİR ŞİLEPİ Bir müddet evvel Ispanyada AlmeriafU 34820 tonlıık Nadir jilepınin ambarlarmdaki pamııkların ateş aldığını ^zmıştık Hususî annesi o zamanlarda verilen ekmek muhabırımİE tarafından eondcrilpn vukarıdakı 2 resımden bırmde gılep yanarken, dJğerinde ıse karnesınd^n biı tfne daha alabıl Arkası Sa. 7, &u. 4 te kurtarılan muıetlebat gorulmektedir. Tarih İlâvemiz Bugün 23. cü lâveyi veriyoruz jtpnknv BasbaJsap \?rdımcılığına DİYALEKTİK MATERYALIZM.., alındl Oazetele»:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog