Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

iSEKtZ CUMHURIYCT I Şubat 1955 AKBAIMKIN IKRAMIYELERI PARA EV RATLI APARTMAM HER 15O LIRAYA BIR KUtfA NUMARASI VERİLİC Ssnunda Müşteriye ÖOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ... UÇAN TURK 10 uncu sayısı çıktı MUJayi boımaı, kalbı »• böbrekUri Atina hava gosterılerınde basarı go^teren havacılarımıza madalyalar verıld' Model uçak rekorları ve modelcılığımız ışıklar jolu 'sıır» Havacılarımızı tanıtıyoruz Avnı Yajkın Dunyanın bır numaralı kadın havacısı Jacqlıne Cochran 19Î4 yılında Turk Hava Kurumu 18 resım» Havacı «şur» Bır t a ^ a r e n ı n nasıl uçtuğunu hakıkaten bılı\or musunuz » Ogretıcı 18 resım Uçan Turk heıkesm alaka ıle oku\acagı dergıdır I<=tanbul ba\ıı Turk Hava Kurumu Lâlelı aDartımanları altında Lale Pazarı 100 lük telefon santralı ve floresant tesisatı yaptırılacak Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Miidürl üğünden : 1 Sumerbank Ereğlı Pamııklu Sanayıi Muesseseslnde 100 luk bır telefon santrah ıle Dokumhanenın Floresant'a tah\ılı ıçın teklıf alınacaktır 2 Bu ışlere aıd plânları gormek ve gerekli izahatı almak u7ere Muessesemız Alım 5 ıncı grup şeflığme muracaat edılecektır 3 Kanalı teklıfler en g°ç 10 3 19IiIi akşamına kadar Muessesemız holundekı teklıf kutusuna atılacaktır. 4 Muesseaemız ıhalejı \apıp \apmamakta serbesttır. (1293) . Herğun bıruz daha guzelleşiyor . İHŞAÂT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: Emınonu meydanı No 22 kat 1 2 3 Telefon 42474 TESIS TARIHI 10 5 1950 20486 Kısa telgraf adresı GRİPİN EVLER 4 saat ara ile günde 3 adet aiınabilir. Ist. (ALTINEVLER) Sıcıllı Tıcaret No Polıs Emeklüerı ve Mensubları S Y Demegmm her sene tehırsız çekılmekte olan Büyük Eşya Piyangosu 3 Şubat 1955 gunu çekılecektır Yenı sene şansınızı dene\ınız Bıletler, baMİerde P T T gışelerınde \ e Tepebaşı Moralı Apt kat 3 te (Tel 42958) Deınek Merkezınde satılmaktadır' ^ O k d l O n KremismjemJe sızın de cıldınız güzelleşebilir • Geceteri eltdînrzl besleyen, ona pörGzsüz bir hol vererek gençlığın revnakım temın eden pentbe T o k a l o n Kremı kullanınız. KIRALIK APARTIMAN DAIRELERI Kadıkcn Sogudluçe^me caddesınde gar^ı ouragı karşışında \enı \apılmış kalorıferı asansoru ve sıcak suvu ha\ı apartıman daırelerı pazarlık <;uretıle kırava vcrılecektır Sartları ogrennıek ıçın Cagaloglu Merkez bınasında le\azım serviaine cormck ıçın mahallıne \e Kadıkoy şubemıze muracaat pdilmesı (1357) • Gündilzlen clldinızın beyaz Tokalon Kretnıne ihtıyacı vordır Bu beyaz Tokalon Kremı cıldınızı berrak, puruzsuz, mat, yumufak bır hale getırır. İstanbul Emniyet Sandığı Btocel sayesınde tesirt arttınlmtş bır Krem . . . . Bazı muçterılerımız son zamanlarda kuçuk arsalarda ınşaata musaade edılmıyecegıne daıı bazı rıvayetler ışıttıklerını bunun ızahını Şırketımızden ıstemektedırler Bu rıva>et dogru iur Vılâyet Beledıye hududu harıcı ve dahı lındekı butur ka\makamlıklara nahı\elere ko\lere tapu daırelerıne 250 metrekareden aş agı arsaların ıfrazının mened''dıgını kat ı ola rak bıldırmıştır ANCAK Sırketımızın taksıt le satışa aıvetmış oldugu arsalar 300 metreka xedır DİKKATL DİKKAT!.. DfKKATL MART 12 taîihliye ÇEKILIŞI soo. Tutarmda lira Uzun va c'e, ucuz faiz ve en müsîid 89rtl?.rla Altınşehir tren ve otobüs kış tarifesi İstanbuldan her gün kalkan vasıtalar SAAT 7 00 3 00 3 20 9 20 Otobu<; Sultanahm^d park onunden Otclus Ak^arav po^tane onunden Pcsta trenı Sırkecıden Baiılno trenı Sırk^cıaen SAAT 12 10 Banlno trenı Sırkecıden 13 57 Banlno trenı c ırkecır!en 13 00 Otobus trenı Sırkpcıden 17 00 Otobus Aksara^ po^tane onunder 20 ÎO Po<=ta trenı S.rkecıden VE 2 TALİHLİYE Altınşehirden her gü«ı kalkan vasıtalar, Saat: 6 34 8 00 9 45 12 00 14 00 15 00 17 00 18 30 18 4P luhım Nct Otobu^ler ve po^ta trenlerı dogrudan ıloğruva ALTTNSFHIR (Yarırrbursazi pıd^r B?nlno trenlerınden Florvgrla ın'lıp sırket kpnt'kq'tılar' ıle sktsrm^ \apmak Ia7inrIır Ak^ara\dan kalkan ofohn<: \alni7 ab \e SuUanahmedden kal kan otobus \alnız carşamba gunlerı sefer \apmaz O*obuslor uzerınde Sirketı m)zın alamctı farıkası mevcuddur 2 Bir sahıs için f 20.000'«rayı aşabilecek t Önıür Royunca Geîir Aynca ALTIVSEHIR çarşı durağından vukarıva doğru yenı \appılmakta olan \ol ve bulvarlarm stablıze ışı tamamen ikmal edılnpdıgmden bu kısırrda arsa alan saj ın rrustenlerımızın mumkun oldugu kadar vagışsız ha\aları t e r o h etmelerı ta\ sıye olunur SON SATISLARIMIZDAKI SARTLARI EHERIMIYETINE BINAEN TEKRAR EDIYORUZ 1 ^ r s a tak«=ıtlerı no s ta \eya banka vaoita=ıle Sırketımı/m Yenıramı Iş Bankası 15621 BahçekaDi Zıraat Bankası 305 Beyo?lu Yapı \e Kıedı Bankası 409 numaralı hesablarına gonderılecek \e^a şırketımız \ezne=ıne vatırılacakhr Posta ıJare«iinm \e bankaların \erdışı mdkbuzlar şırketımızce muteber oldngundan tekrar makbuz verılmesıne luzun^ HER AYIN 1 ınde 15 ıne KA.DAR TAKSITLERIN VERILMESI LAZIMDIR Taksıt Hondermeven muşterınm AR SASI KATI OLARMÇ VEFILMEZ Para B ı lade olunur Taksıtını vaktınde \ermıyen muşterıyı Sırket mekrub vesaır vası talarld ıkaz efmek mecburıjetınde degıldır 2 Uç taksıt odeyetı muşterılere arsanın, Bakırkoy ta pu sıcıl muahfızlığınca mussddak çapı tenzılâtlı otobus kartı ve bır ınşaat projesı verılır f 3 Arsa bedelınm msfını odeyen muşterdere arsanın tapusu venlır yapılır Tamamını peşın odeyenlere yuzde 5 tenzılât 234 TALİHLIYE 5 0 * 9 0 © ^ ra tutarmda MUHTEÜF Para Ikramiyeleri 4 Muşterı herhangı bır sebeble arsayı almaktan s a r f ı r a z a r ederse ODEDIĞ1 PARA Şımdı aynen 1 5 1955 tarıhmaen ıtıbaren % 5 ve 1 11 1955 tarıhındpn sonra % 10 fazlasıle ıade olunur PARAYI ANCAK ARSA KIMIN NAMINA KAPANMISSA O ŞAHIS VEYA M T J S A D D A K VEKLÂETNAME ILE VLKILI ALABILIR 5 TAPUSUNU ALAN MUŞTERIYE 1 11 1957 t a n h ı n e kadar bedava SUTASKUM verılır (Nakliyesl müşterije aıddır 6 1 ocaK 1856 tanhıne kadar. ev yaoıp, en çabuk çatıyı alan 20 muştcrıye 2 şer bm liradan 40 000 lira nakdl yardım >apılır Bu para bır riaha gerı ıstenmez 7 1955, nısan ajırırta Taksım Beledıye gazınosunda noter huzurunda, muşterıler marıfetıle çekılecek kur'ada kazanan bır kışıje 10 Ü00 LIRA VERILIR Muşterı bu para ıle ALTINSEHIRDE ev yapmak mecburıyetındedır Sırket bu parayı bır daha gerı ıstemez * L T T V S F H ™ mkısıfım h^m^ cdenlere Sırket her turlu madd! ve manevî vardımı esirgemez. 8 VAKIFLAR BANKASI SERMAYESİ LİRA ANK ARA İSTANBUL 1 ZMlR Tel: 100 4 9 T e l : 24595 Tel: 7797 Her 100 liraya bir isabet şansı Taşradan gönderilen paralann havale ücretini Bankamız öder. T İJ R K I Y E (1230)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog