Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

BAŞ, DİŞ, VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT *::*>:? AİLE SAAOETİNİN TEMELİ ÇOCUKTUR T /g4 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir Dinyaca taımnnış Orijinal NEVROZİN Hevesle çalışıyor I ...çönkö, sabahleyin, işine gitmeden evvef kuvvetli kahvaltı ediyor: çay ile bol SANA surulmüş birkaç dilim ekmek yiyor. Bütön gun, durmadan sarfettiği enerjiyf telâfı etmesi için, sıhhî, kalorisi ve A, D vitamini bol bir gıda alması lâztmdır. Lenetli, sof, hazmı kolay, enerji kaynağu SANA ile, daima, hevesle ve verimli bir, . .torzdo çalışabilirsiniL 26 dak nefis et tavuk, balık lskaralsn,çe?/y// sıcak sandviçler, kâğıt kebapları, borekler, pastalar hazırlar. Telefon 43288. Telgraf .OSTAY Topkm Bejukenn totSmfiUr H» KAYIB Cagaloğlu Aksam Kız Sanat okulundan aldlğım pasomu kayb^ttım ycnısini alacağımdan hukum«üzdur. 622 Avla Ucalat SATILIK BOSTAN I Şuyuun izalesi için Arlavudköy göbeğinde Oğul çıkmazı sokağında yeni 17 kapı numaralı 2493,70 met re m. sebze bostam, 8 şubat 1955 çarşamba günü saat 14 te Beşiktaş sulh mahkemesinde scık atrtırma ile satılacaktır. Takdir kivmeti (60000) liradır. Fa?la malumat için mahkeme başkâtibliğine müra"aat Do No si 95428 SATILIK P İ Y A N O (Steinweg) marka yarım kuyruk yeni halde 10 bin tira saat 17 den sonra. Telefon 86107 ACELE SATILIK Fatih. Kıztaşı civarında hiç sayfiye aratmıyacak şekilde tanzim edilmiş, bahçe içinde yeni vaziyette 3 katlı yan kârgir, iç ve dış tamamen yağlıboyalı, bütün konforu haiz 1364 metrekare yer satilıktır. Mür.acaat: Tel: 12138 T.C. Ziraat Bankası Üsküdar ajansmın vadeli ve vadesiz tasarrnf hesabları arasmda tertib ettigi 10.000 liralık üçüncü hususl ikramiye 29 Ocak 1955 tarihinde Üsküdarda, Noteır huzurunda çekilmiş ve kazanan numaralar aşağıda bildirilmiştir: Kazandığı ikramiye Hetab No. Itmi Lira 100 99 Nuran 842 1000 Emin 100 1035 Hüseyin 100 209 Vahid 5000 1035 Hüseyin ' 100 1035 Hüseyin 500 9 Melâhat 100 989 Zakir 100 547 H. Kerim 1035 Hüseyin 1 .. ıoö • 100 172 Hakkı 100 837 Hidayet 100 930 Gflnhan 100 857 Remzi 500 489 Şehnaz 100 109 Ralka 100 1025 Asaf 778 Abdullah 100 100 548 Ismail 100 837 Hidayet 209 Vahit ıoo 1025 Asaf ıoo 100 982 Güllü 100 904 Emel 842 1000 Emin Muhterem ve kıymetli müsterilerlmize, Bankamıza ı?Österdikleri alâka ve teveccühten dolayı şükranlarımızı arzeder. Banamızm iki ayda bir çekilmekte olan 1,5 milyon lira tutanndaki zengin ikramiye keşidelerile yakında Usküdar için tertib edeceğimiz hususî keşidede iyi şanslar dileriz. (J342) T.C. Ziraat Bankası Ösküdar Ajansından: Halis taze söt'den, en iyi mıl/eme ile ve buyuk birtitizlikte yapılmış bol kaforili ARI BİSKÜİLERİ her zaman tercih ettiğtniı gıda olmalıdır. Kahvaltılık margarin BiSKUiEERi Istanbul Yünlü Mensucat Amilleri Derneğinden: \ »A japıCuj nıuojajaj 'ıysp o t njojuojj Avrupada, Amerikada Night Club, radyo ve televızyon programlarında büyük muvaffakıyetler kazanan, kıymetli caz ve dans şarkılar sanatkârımız SEVİNÇ BİLLÜR TEVS'i Yarınki Çarşamba 2.2.955 gününden itibaren her akşam KÖŞK'te Dinliyeceksiniz. Emirpân Telefon: 36199 Derneğimiz nizamnamesinin 14 üncü maddesl gereğince senelik umuml heyet toplantısı 4 2.955 Cuma günü saat 15 te Ticaret Odası salcnunda yapılacağından Derneğimiz üyelennin teşrifleri rica olunur. Nisab hâsıl olmadığı takdirde mezkur toplantı 18.2. 955 tarihinde avni maha) ve saatte yapılacaktır. (1210) R U 2 N A ME : 1 Toplantının açılması 2 Yoklama 3 Riyaset divanı seçimi. 4 Idare heyeti raporunun okunması. Murakabe heyeti raporunun okunman. Idare heyetinin ibrası. Yenı idare heyeti murakabe heyeti, haysiyet ve hakem heyeti seçimi. Dilekler. Kapanış. NVlAIUHVdV IJJSJIJOJBM Nisantaşın tam merkezinde. bütün konfor kalorlfeı beş odâ parkelt ve ayrıc» bodrumda ik) oda. elli sekiz metrekare. fiat pazarhksız TL. 100 000 Telefon: 87370 Satılık Ev 1) Kurumumuz Ankara marangoz fabrik»«md* mevcud takriben 109 m3 klremit altı çam çıta ile takriben 36 m3 bagdadi çam çıta kapah rarfla fiat alınmak turctile satılacaktır. 2) 8ATIŞ GÜN VE SAATI: Teklifler en geç 4 Şubat 1955 Cum« ?0n0 saat 17,00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz satif müdürlüjune verilmis olacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 3) Bu Mtısa aid şartname Ankarada Genel Mtidürlü Sümüz Satıj MüdürlUğünde ve Istanbulda Galata Bankalar caddesi No. 774 te irtibat müdürlüğümuzde görülebilir. 4) Kurumumuz, bu satıjı yapıp yapmamakta serbesttir (1383) • Makine ve Kimya Endöstrisi Genel Müdirttğinden: Çam ÇHa Satı^ı S U M E R B Â N A K T İ F Hesab isimleri I ödenmif sermaye II Sabit kıymetler 1 Arsalar, arazi ve arazi üstündeki ter. 2 Binalar 3 Tesisat ve makineler 4 Nakil vasıtalan 5 Âlât ve edev at 6 Yapılmakta olan işler Müfredat Lira K. BOKSA İst. Borutının 31/1/1955 flatları I SterllD (H4 / M 100 Oolat 280 30 280 30 100 rransıı frangi 0 80 U8t 10(1 Urei 44 0* **J» to» tavicrt m r u n M u» *• » 101ı riorln »S «8 40 1 5 * 4 1 IIKI 8ciı.ıkı t n n f ı i «t »JH tU« DranmJ tSJM *3.*4 llKı v>Hı«l< Kuı 38 88 8? tt n> *•( 1(11' l<vn Kuı ".4 l»5( .4 1211» CSHAM ve IAHVİI.AI l I l AHVİI l KH Sıvas Erzurum 1 Sıvas Erzurum 27 Demiryolu I 1941 Demiryolu II Demiryolu III Mılli Mudafa I Mıllî Mudafa n Milli Mudafa III Mıllî Mudafaa IV Zlraat Bankası I Ziraat Bankası II %i PAl£l,l 20 90 20 10 2100 21 50 21 60 21.30 21 50 20 95 21 00 < 21 50 102 90 Defterdar Bünyan ve İsparta Yünlü Sanayii Müessesesi Yekun Lira K. îcmâl Lira 4.173.417.42 1953 yill bİlâllÇOSU Müfredat Lira K. PASİF Yekun Icmâl Lira K. Lira K. 13.500.000 131.560.49 2.126.791.09 15.418.042.93 14.524.062.16 893.980.77 1.188.960. 914.535.02 Hesab isimleri I II UI IV Tahsis edibniı sermaye Ihtiyatlar KarşılJtlar Alacakhlar 1 Bankal ar 2 Diğer alacaklar 218.441.69 2.110.928.57 1.440.618.75 30.974.46 215.71223 156.741.72 IAHVİ1.1.KH 103.50 1941 Demiryolu IV 103 00 Kalkınma I 102 00 Kalkınma II 103 00 Kalkınma m 1948 Utıkrazı I 102.00 19 48 istıkrazı II 103 55 105 00 1949 Tahvili % "> VAİZÜ rAHVÜJ.EH 1938 Tahvüı Ikramıyeh mudafaa Ikramıyeli D Yolu IV Ikramıyeh D. Yolu V 1951 Tahvlli 1953 Tahvili Ziraat Bankası m Zirat Bankası IV Zıraat Bankası V Zıraaı Bankası VI 1949 Tahvili m»<ntn « Mnflen T. C Merkez Bankası 238 00 Garantı Bankası H. 132 00 • Oü And IIl 195 00 mrktvt Kredl Sankası I32.a [ş Bankası 63 40 Yapı ve Kredi Bankası N. 16 00 • «nsıı« 1 A U l3<NJ0t Sanayı Kalkınma Ba. 104.50 Aslan Çımento 61.00 Şark Değırmenleri 41 50 • Tıcaret Bankası 67 00 *rtHI> HMK>ASı Al MN flAi, (1) kilo altın (11 Dolar •»K.HKKS 1 HIVASAUA IV Mütedavil kıymetler: 27.010.406.15 1 Stoklar 25.361.983.60 a) Im. H. Mad. Isl. Malz. yedek ve muh. Malz. 11.887.502.59 b) Yan mamuller 1.023.555.85 c) Mamuller 12.450.925.16 2 Borçlar 1.352.481.73 4 Kasa ve bank alar 295.940.82 a) Kasa b) Bankalar V Sair aktifler: VII Zarar: 116.496.46 179.444.36 1.239.377.93 856.688.03 856.688.03 33.279.889.53 59.715.081.51 VI Emanet hesabla n VIII Sair pasifler 22 30 23 50 • 112.75 109 00 104.SR 104 50 103 40 102 95 103 15 101 30 103.85 • 33.279.889.53 Nâzım hesablar 1 Cirolarunız 3 Diğer nâzım besablar 4 Birikmiş amorti s m a nlar .081.51 6.000.000. 49.709.468.72 4.005.612.79 1 Geçen senede n müdevver zarar VIU Nâzım hesablar 92.994.971.04 92.994.971.04 Z i mmet I U III IV HESAB ÎSİMLERÎ Satış zararları ~"~~"~^ Sakf vergi ve masr aflan Verilen faiz ve ko müyonlar Muhtelif masraf ve zararlar 31.12.1953 kâr V e zarar vaziyeti M at 1u p 1.796.022.60 6.700.034.69 192.232.43 1^90.456.19 I II Sahş kârlan " Ura K. 10.575.555.47 10.542.63 4.146.088.98 428 000 Fr. 374 Fr 18501900 1800 19502000 775780 825828 1S5190 Sterlln efektif Fransız frnagı (1000) Turkish Accant Dolar efektif Dolar N. W Isvîçre frangı m Alman faiz ve komî«yonlar Muhtelif kârlar Cumhurıyet AU64256450 Reşad 73007350 Ingllü T5007350 Gulden . 59005925 Külç* 908910 tUUJM BESÎBÎRLtKL&H Cumhurtyrt 3060031000 Reşad S05005100<j Htznld 3840038500 Ajlz 3235032500 3 u i U U tcrt»t «öl<B <*> Kuvttlleı BnrtadK muamel* Safikâr 9.978.745.91 4.753.441.17 14.732.187.08 14.732.187.08
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog