Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÂLtl 1 Şubat 1955 Tarihe Geçmiş Rii.vük Aşklar Emprator 3 ncii Napoleon ve Kastilyone O v t r r a . MAZHAB KUN7 i Alanya 30 (Şahab Balcıoğlu bildiriyor) Cumhuriyet kafilesi bu gün Alanyaya vardı. Biz İstanbuldan dokuz kişi olarak aynldık. Ama yolda katılan hastalarla birlikte on beş kişilik bir grup halinde A9 Bir gece, İmparatorun ara bacısı, Vırjıni'nin Kocası geldilanyaya geldik. Şehrin ileri gelenjpni haber verdi. Napoleon, r e leri ve bu arada Belediye Başkanı zalet çıkarmak istemeyerek arka Mithat Görgün bizi karşıladılar. kapıdan sıvıştı Kontes bu hâdi Burada yaptığımız ilk temaslarda seye çok tiniılendi v» kendiedindiğimiz intıba şudur: Damlataş sine hakaret eden kocasma şun mağarasımn astıma iyi geldiği yoları röyled • Ben burada vatani lunda bundan altı ay önce çıkan bır va7ife ıfı ediyorum. Tafsisöylentilerdenberi Alanyaya ayn latını Kont dâ Kavur'dan alabiayn gelen üç ayrı ilmî heyet taralirsınız. Bunun iızerine Kocası hıddetle çıkıp gitti.fından mağarada tetkikler yapıhnış, ancak birincisi iki gün, ikincisi bir gün, üçüncüsü de dört gün kalan bu hevetlerin verdikleri raporlar ve belirttikleri müşahedeler kat'i bir hükme kalmaktan uzak kalmıştır. Diğer taraftan mağaranm astıma iyi geldiğini ilân eden ve oraya giden vasıtalarla şahsan meşgul o10 Çok neden Kont do İ lan turizm memuru Gelib Belenin Kavur'un bır adamı Vırjınıve de şimdiye kadar mağara kürü gef l e r e k dedı kı ıKontes, Pari";'» çiren hastalann önceki ve sonraki ne ıçın gelHıeınizi unuttunuz sıhhî durumlanna dair mufassal bir galıba Artık harekete geçmenıı istatistiği vardır ama bittabi bu isıcab edıvor" Dcmek ne yaptığım bıl yorlardı' Hakları da tatistik de ilmî mesnedden tama\ok değ Idı Amma Vırjıni ımRadyofoto CUMHU RİYET: Roma Jstanbul men mahrumdur. Damlataş mağaparatoru sevijodu Onun sevJ rasımn asttm üzerindeki tesirleri Başbakammız Adnan Menderes ve Dıs İsleri Ba kanı Fııad Köprülü, İtalya Cutnhur Başkanı gısını kaybetmekten lc<Mku%0 bahsinde eHe bulunan ücüncü huLuici Einaudi tarafından sarayda karşılanırken du sus da şimdive kadar orava eirip ıkan hastalann vardıkları şifa derece?ine eöre edindikleri müsbet veva menfi kanaatlerdir. Yani buaün Damlataş msğarasınm ilmî < & dpğeri hakkinda fikir edinmek istiven bir kim^enin basarabilefeği üc müracaat kaoisı bun'ardon i b ' ret olup, bu kapılann her ücü de (Baştarafi 1 inci sahiiede) (Baştnrnfı 1 tneı sahıfede) pacaktır. lmî ve kat'î bir değer taşımaktan Roma 31 (A.P) Türkiye Başttalyan harıcıyesinm sozcusü. uz?ktır. Bir şehrin sıhhat davasının baTürkıyeyi Batı Avrupa birliğıne al bakanı Adnan Menderes dun gece şında kanalizasyon gelir. Kadıköy, mak ve Italyayı uçlü Balkan pak Türkiye buyük elçilieinde şerefine İste biı bueün Alanvavr vardığıMühürdar, Lâleli caddelerile bir11 B r ffçce Vırjını bır sırssım gç ^ mızda vukarıda savdığım şu üç tına davet etmek imkân ve ihtimal verilen zivafetten oteline döndüğü likte bunların kanalizasyonlannı Jıre'ek Imptratora açıldı «Mılletım'ri lerının, goıuşülen ana konular me vakit bır sepet meyva istemiş. bumeçhul ile cevrili bir muadele karyaptırdık. Unkapanı Fener yolumuztarıbt r, dedı Bırlesmek istıvor. fa ./ r «ısında bulunduğumuzu anladık. yanında bulunduğunu ılâve et nun üzerine otel idaresi dairesine nu 800000 1 raya verdik. Kanalikat Avusturva buna mânı oluyor. Sen I bir sepet portakal ve mandalina J'V her şpy? kadırsın. İtalva'ya yardım c d e ' Bu muadeîe yalnız bizim değil miştir. zasyon da birlikte yapılacaktır. Ş15II Burad3, yetkili bazı mü"=ahidler. göndermıştir. bütün hastalann ve bütün Alanvarrk bırhğını sağhyabılsr ın« Napoj yolu da kanalizasyon ile birlikte Başbakan Grand Hotel'in devlet nın kafasmı kurcalamaktadır Ote Roma müzakereleri neticesinde, leon'un kasları çatıldı. Yoksa bu k a ' ı n ' moz&yik parke yaptırılacaktır. "77 müttefık müdafaa sisteminde halpn reislerine ve diğer yuksek şahsihu mal"=atla mı Par s'e gondeilmısti? e verlesmemizle beraber bir :ok Gıda maddelerinin kontrolu Vırjını Imparatoru ıkna etmes ni btldi... hasta vatanda<:lar vanımıza geldi mevcud «doğu Akdeniz gediğinin» yetlerine tahsis edilen dairesinde Gıda maddele inin kontroluna eer ve tetkiklerimizin neticesinı kapanabıleceği inancını izhar etmiş kalmaktadır. Bu dairenin yatak o hemmiyEt veriyoruz. Açıkta gıda y I dasından ba;ka bir istirahat slonu mprak ettiklpri icin tedavi müddet lerdır. Türkiye halen batı Avrupa bir ve bir de çlışma odası vardır. Ay atışını men edeceğiz. Üzerinde eleri geçtiği haldp bizi adım adım nı kattaki diğer 24 odayı da heyete bıse bulunan her polis, Belediye tatakib etmek mak^adile Alanyada Iiği az^ısı olrrayıp Italva da, Tür | limatına ve şehrm sıhhatini ihlâls kiye, Yunanistan ve Yugoslavya a dahil zevavt i;aal etmektedir. kpldıklannı sövlediler Bunlar mamatuf herhangi bir şey görürse rasında kurulan Balkan müdafaa eara tedavi=inden favdalanmamış 12 mfnetmek mecburiyetindedir. İzinll Napoleonu o gece kimselerdi. İyi olanlarsa güle oy ittifakına dahil değildir. dsh: olsa bu işi yapacaktır. Bunun a<abı ıd Sebebı de VirTürk devlet adamları bugün Ronaya mçmleketlerine dönüyorlardı. yanın'a, vatandaşm da Belediyeye I jınmın balo'ya gelmemı» ma caddelerirden otomobillerle geyaıdım etmesi lâzımdır. olması ıdı. Tam ImparaBelediye Başkanı da şunlan söy çerlerken halk tarafından samİTiî tnrla İmparatonçe çekıleledi: tezahürlerle alkışlanmışlardır DevYol durumu ceklen sırada Vırjıni gö let adamları, ikametlerine tehsis erundıi mparaUrriçe Oje «Biz de kararsız bir dunım düen otelden çıkarlarken. bu binaŞehirde arnavud kaldırımmdan nı bu ytızden çok smırlen (Baştaratı 1 inci snhiferfe) davız. mağaranın astım üzprindoVi nın önünde yüzlerce kişilik bir ka| dı fakat hıss yatını gö« j bu ağların altından hiç bir denız bile nasibini almamış yerler vardır. t°«:irlpri h?kkinda e1imİ7de kst'î bir lab?lık toplanmı=tır. Bu sene yol inşaatına 6.000050 lira termedi... altının geçemiyeceği kadar uzun hüküm bıjlunmadığı ic'" kat'î bir sarfedeceğiz. Maalesef arzu ed'ldiğ) Hukumet konağında yapılan ilk oHuğunu goylemişlerdır. Ayrıca, oro*?rpm c'ZPmivoruz. Çok hasta kadar dayamklı yol yapılamamakMario ağlardan başka su altından feçen tadır. Bunu ya Elektrik İdaresi eivi oldu bir kısmı da favda göre "öriisme sonunda Br.şkan iıle, yahud da bir yabancı h'rma ile ki size de ona eöre faalivet pra Köprülüve Itilyanm en mümtaz ni lerin c^e mevcud oduğunu tebarüz ânlaşarak yaptırmak istiyoruz. «ramımızı cİ7°lim Simdilik bütçe., şanlarınlan "Liyakat Madalyası «Bü ettirmişlerdir. İlgili makamlar. huTopkapı sarayından baslıyan aslâsaterr*'Boğazdan habersiz olaafc Hen valnts 12 000 lira avırarak ma vük SairBy ini tevghefrniştir T«ürk falt yolu istimlâkler yaytp açarak hükum°t re'si biraz durakladıktan böyle bir derizaltının geçemiyeŞaranin önünde bir dinlrnme saloTopkapı surları önünde bitirecegiz. ceği kanaatinded rler. nu vaomavı kararlastırdık ve bıın sonra, Sclba'ya: «Ozür dilerim" eDolabdere yolu güzel oldu. Fakat fendim. Fakat bu serefi bize bahHan da fa7İasını vaosmivoruz Hsl bu yolun etrafında yerleşen otonezak>>te btıki procram'm'7da otellpr, lo^^n sederken gösterdığiniz mobil tamircileri, arabaları ile yotalar, vol'ar vp hattâ maŞarsnın her mukabela eedmiyeceğim, mem'e'e lu işgal ediyorlar. Yol ve sokaklarl timin tevc'h edilebilecek bu gibi bunlardan kurtarmak için Maslak vanını İ"=tim15k p*"^ek var Bnitsra ger sinde otomobil tamirci esnafma ancpk vayivet belli olunca karar n'şanları yoktur» demiştir. (BcıstnraU 1 İTJCİ Mario Scelbp h?men: Bir «bes yer tahsis edeceğiz. Ma.clakta yapverebileceğiz » vok efendım» dpmiş ve eü'prpk sun Lübnan Baçbakanı ve Ürdün ile tığımız ikinci yolu Şişliye kadar Bpledive Ba«ksnınm bu bevana lan ilâve etmiştir: «Zaten o kadar Surive Dış İslerı Bakanı dahil bu götüreceğiz. tmdan sonra Cumhurivet'ın astım çok nişanım var ki, hepsini birden lunmaktadırlar. mevzuunda siristiâi tp=pbbü=ün e takmakl'5ım imkânsız.» Sıvasî çevrelerden verilen maluMigro için mücadele bsmmiveti bir kpre daha b°!irdi Başvekılimiz Adnan Menderese mata göre, 4 temsilci, Kahiredeki Halde bir milyon liraya yaptırYani Alanva BelediveM dahil ol aynca, Asya kültürü sahasında dün görüşmeler hakkında izahat ver dığımız iki büyük paviyonu Migmak üzere hprkes Damlataş maŞa aca tanmmış bir müteassıs olan mislerdir. Fakat Mısır elcilik çev roya tahsis ve doğıudan doğruya rasının taşıd'âı sırnn Cumhurivet Prof. Gıuseppe Tucci tarafından Ti rplerine bakılacak olursa bu hevet müstahsilin ist:fadesine arzedeceğiz. 1 Âmme şahıdı Hasan Yumu tarpfmdan cÖ7Ülmesini beklemek bct parşümeni üzerine vazılmış ve Nuri Said Paşava Türk Irak andmesuliyetsizlığinden da vard'ya subayı Hasan Yunıuk (Baştarafı 1 ind sahıfede) mandanının 1946 senesinde İstanbulda taşıt asalonunda. davayı takib etmek ü mustakillen tetkık ve münakaşa e yanımda idı. Ben köpru ustunde ğun İstanbul r Asliye 3 üncü Ticaret te. bİ7İm kafilenin alacağı neticpve edümiş ve Italvan dev'et lasmasını imzalamamasını tavsiye dedi 2023 iken şımdi bu miktar zere gelenler arasında Çanakkale dılmesi yolu ile ve muhterem müd idim. Gemi kumandamnın köprü mshkeme'=in leki şehadetinde bahis havatî bir ehpmmivet vprmektpd r sınca v^vınlanmış bulunan üç ptmistir. Bu husus tevid edilmemek lfi.992 ye çıkmıştır. Bu şehre metMustahkem Mevki Komutan mua deiurr.uminin mutaleahrmda zik üstünde bulunma«ı demek. kuman konusu ettiği hususlar hakkında Bu hususu Beledive B^kam da cıldlik bir eser de hediye olunm'iş tedir. 10nun inşası artık zarurî bir hal Bugün Nuri Sa!d Paşa, Arab de almıştır. Metronun sondaj projevîni deniz albayı Zekı Adar ile rtttiğı iki nokta üzerinde de ye dayı bizzat deruhde etmesı demek kendisinden izahat alınması icin belirttikten sonra; tecriibî te^"vi tur, namma şahid sıfatile davetiye çı Kph<=inHe pk'^imize arzu ed'lpn bünjaznunun denizci arkadaşlaı ından niden soruştuıma ve araştırma ya tir. Scelba ile gorüşliikten sonra legelerile görüştükten sonra Irnk lerınin hazırlanması bitmiştir. Pro3 Evvelce ifadelerimde etraftün kolavbkipnn eö=tpri'p"esi"i bfeş, 17 dinleyici, ajans ve gazete paarak mesuliyetsizliğin bu c hetMenderes ve Köprülü. İtalyan ha kabinesini derhal toplantıva çağır jeleri alır almaz derhal inşaah iha2 İstanbul Asliye 3 üncü Ti cövledi Biz ise A'pnvada i!k ik' ihtıjat muhabirleri vardı. Geçen celsedeki leıaen de tesbıti icra olunmak ve lıca izah ettiğim şekilde riciyesi bina=;ı «Palazze Chig'» ye mıs ve Knhire konferansına istirak leye çıkaracağız Konservatuarı dev > zevattan teşekkül eden Ağırceza I dc.'yada mevcud ve beıaet ıçin faz tedbıri olarak sancak dönüşü yap caıet mahkemesinin dosyalannda <»ünü m?5=ra dı<;ında geci'"p'" 5''»ıiv gitmisleıd'r. Burdan sonra Türki eden Fadıl Cemali de bu görüş let elme almıştır. heyeti, duruşmaya başladığı zaman, i lasile kâfi olan delıllere ayn ayrı mıştık Naboland'.n tehlikeli bir mevcud Hasan Yumuğıin şehadeti icin gpıpVli proeramı varın kendi ye hükumet reisi, Quirina!e sara mPİPrHp ha7ir buhınmııstur. 1949 da istanbul snVaklarında 8 i avukat Suad Tahsin Türkün, gene I L=tınad edikrek izahları yapılmak şekMde üzeı imize geldiğini görür ne mütedair mahkeme zabıtnamesi cine bildirp'<' 'irrıi7i «""'pd^k BunV vınrla Cumhur Başkanı Luiai F.inbin lâmba varken 1954 te bu mikgörmez iskele tarafına dönme ku nin tasdikli bir suretinin mezkur Han sonra da K"1 birlikte mahkemede hazır bulunmadığı, ve bu delilleri beraete müntehi otar 17.000 e çıkanImıstır. Elektrik audi tarafından kabul edılmiş ve mandasını ben verdim. a gittık. mahkemeden celbi için müzekkere maznun Çelebioğlunun Ue biraz lan netice iç:n manalandınp kıyabonele.inin adedi gittıkçe artmakhalılı sa'onHa yapılan görüşme va4 Hasan Yumuğun Tic=ıret yazılmasma, heyecanlı olduğu görülüyordu Cel metlendirilmek suretile vicdanı âm ta, ıhtiyacları ve müracaatleri karrım saat sürmüştür. Müteakıbpn Damlataş Mağarası Alanva'n>n se açıhnca, avukat Suad Tahsin meyi, dunya efkârını ve üst mer mahkemesindeki evevlkı ıfadel^vıne 3 Boğazlarda ve dar geçitlerde şılamak için yeni tesisler yapmakf'umhur Başkanı, misafır ni öğle mübayin olarak niçin bu ^eki'ıde veya manevrayı icab ettıren yer deniz kıvır>nda. şfhirden bir ki'oTiırk tarafından mahiceme heyetine cıi Yuksek Temyiz Mahkemesini (Rn.ştnrafı 1 inr? inhiferle) tayız. vempŞ'ne ah'.oymuş ve Avnalı 5a• g^nderüen 29 1 1955 tarihli tel ya geniş ölçüde tatmin edecek mahi şehadette bulunduğunu h Im'vorum lerde ve bu mevanda Ege denizin metre uzakta. Mağaranın önün .' > londa venilen yemekte Basbakan Mosk"\a radvosu tarafmHan muhMigro, yakın bir zamanda içe zısı okundu. Bunda, Temyız Mah yette yeniden mufasssl ve müdellel Sancağa 15 dercce bir zaviye a'tın den Marmara denizi istiksmetine otobüs ve otomobiller duruvor. De Mrrio Scelba, Dış Bakanı Martine. telif lisanlarla yayınlanmıştır. baslıvEcaktır. Teşkilâta elden gelen da seyre devam etmiş olsavdı bu sevTeden denizaltı eemileri kuman mir DarmsHikh bîr kapı ile örtükemesi 1 ınci Ceza Daiıesinin boz bir karar itt haz edilmesine cıddî Ita'yan Âyan MPCMSI Ri>i Cesire Molotof. Formoza m^elf^in^e v?rd'mı vapacağız. Bu teşkilât için teminen tehlike kaçınılmiz bir hal alaoa^tı. danlarının kumandayı b'zzat elle lü. Üstündeki vazıdan da anlasıl Merzagera ve Mebusan Meclisı büHin kabahati Amerikanın sırtına bazı tesekküllerle mücadple ed'yor ma talebine bir kül halinde uyul bir imkân hazırlamayı 5 Hasan Yumuğun «sancak rine almak mecburiveti bulup bu H'ğına sÖTe ffünlük kürler sabah Reisini temsilen Ra'olfo Pacciaıdi ması isteniyordu. Bilâhare gene bozmağa bir kül halinde uyulmavüklemeve krlkışmış ve Komünist ve âdeta boğuşuvoruz Sebze ve alabandaı. kumandası vermesi ü lunmsdığının. varsa bu huiıs icin saat 811, öğleden sonra da 24 a hazır bulunmuşla'dır. S. Tahs'n Türk tarafmdan yazılmış sını taleb ve rica ederim.» Çın ile Mıll'vetçi Çinin aynı sevi meyva satışlarındaki bu bidati yıkve müekkili tarafından mahkeme Sanık da nakza «julmasını istiyor zerine derhal Dumlupınar den'z dpnizsltl eem'leri kuroand>nlanna rası olmak üzere cem'an 5 saat. Bu İkinci tnplantı vpde olmadıklprını ve bu sebep'e mak için ne yapmak lâzımsa yaalti'inın sancak istikametınde ne ve bu mevanda Dumlunmar denizMüdafaanamenin okunm^^ından ye ibraz edilmiş olan 5 sahifelik bir •"ejimi GalİD Der? ecnebî dprsilnrRoma 31 (AP) Tür'uve hüku de hıç bır anlaşma olamıvacağını p?cak ve muvaffak olacağız. müdafaaname okundu. Bu müda sonra kendisine söz verilen maz kadaı me=afe kat'ettisi hakkında altısı kumandanına verilmiş bir •*<*n pH'ğı ilhamla kunnus. Biz eıt• Yeni bütçeye ucuz lokanta ve met rpisı Adnan MenHpres bu ak kavdptmiştir. şim^i bir şey sövliyemem. faanamen n de tel yazısını teyid e nun Çelebioğlu: emir veya te c bit ve üân olunan bir t i s i m ^ n sıraHa Alanvada b'i şam İtalvanın Basb=kanı Mario s u Diğer taraftan Mılotnf: Ameri çehir banyo=u, Floıye oteli için « Mahkemece ittihaz olunan ev 6 Evvelce beyan ettiğim se nİ7am m«>vcud olup olmadığınm so lıınan 80 kadar yaslı. genç kaH n den mahiyette olduğu görunüyorScelbs ile ikinci eörüsmesine saat kpnın müdafaa üsleri şebekpsine tahs =at koyduk. Havvanat ve nedu. Suad Tshsin Türk yazılı mü velkı kararda Dumlupınar deniz kilde hâdi'e bır buçuk. ilâ üç da rulmasına, vp\a prVok h=>;ta tp^avi için ma 5 s ; 18.30 da baslavacakken, müstacel dp hü<'nm ptmis ve bunun gergin bat=t bshcele inin temeli atıldı. talea ve mudafaasmda ezcümle şoy altısının hâdıseye takaddüm edcn kika içinde cereyan etmiştir. Ver 4 Denİ7altı kuman^anının ku rad^vdıiar. Bİ7''m bes hfista arV bir telefon eöıü=me?i icin AnkaDolmabahçe stadyomunun ilâve liği arttırdığını ileri sürmü>!tür. zamanda den ze dalmasının müm m"ş olduğum «iskele alabanda» ku manda mevkiinde hazır bulunduğu le diyordu: tribünlerini yaparken Barutbane ar daş büyük bir heyecan ve merak radan arandığı cıhetle 10 dakika mandasile makinevi stop ettirdim. Suad Tahsin Türkün roüdafaası kün olup oîmadığı ve hâdise anınsırada vardiva subavlarının seminin içinde renkleri sararmış olarak de kadar gecikmistir Bu arada buluşsasında büvük bir stadyomun plân Op Ürolog Dr. "Yük ek mahkcmeniz, ittihaz bu da bizzat kumandayı deruhde edip Her makinenin tam yol tornistana sevrineı kumanda edip etmivecek1 larını hazırlıyoruz. mir kapıdan girdıler. Mağara gö ma saatinin gectiğini gören fakot alınması için geçen zaman hakkınyurduğu karaıda İsveçli hakkın etmediğim hususu karar yerinde lerinin ve Çanakkale Boğ>zı gibi rülecek bir ver. Kocaman bır oyuk J bunun sebebini bilmiyen Scelba ile SÜREYYA ATAMA1 daki mesuliyetlerin tahlil ve mütahlil ve münakaşa edilmediği için da fikir beyan edemem. ! Su vaziyeti dar ve kritik bir verde v^rdiva su ki tepeden sarkıtlar, aşağidansa di Italvan Dıs Paksnı Gaetpno MartiTaksim Sıra^plviler 911 7 Normal seyır halinde bir denakaşasını yaparken meselenin iki bu cihetlerden nakza uyulmasını, 1 Yarın (bugün) Şehir Mecl'sinı bavlarının denİ7.altı Eemilerini sevk no Villa Madam'ın büyük mermer Deniz Telefon: 45744 • takdim edeceğimiz 955 vıb. bütçes taraflı tetkik ed 1^'iği düşüncesile huusatı sairtnin evvelki duruşma nizaltı ancak 20 dakikada denize ve idare edin pdemiveceklerinin ay kitler etrafınızı çeviriyor. holünü arsınlayıo durmusldrdır. bundan Çelebıoğlu hakkında da bır safahatile ve kararla halledilmi^ dalabilir. Halbuki hâI se 3 dakika rı avrı maddoipr hilindp vazılm^k seviyesinden aşağıya bir merdiven Nihayet Menderesin aecikme sebebi 80 milyon liradır. Su fi=>tlarında esnakza eibi kısa bir zaman içinde cereyan surptile Millî Müdafaa Vekâletinden le mağaranın esas kısmına iniyorneticeye vanlmısının raümkün o bulunduğunu, bu ıtibarla kiye nazaran yüzde 8î n^betinds hususunda ken J ilo.ino malumat uetti. K [RA L I K sunuz, sağınız, solunuz öksüren has labilfceği mutglçasındadır Hakikat uyulmasma karar ver'lmesini istej bir artış var. İkinci Elmalı bendi sorulmasına. laştırılmış. saat 19,]0 da Türkive Neeatıoey cfldde^inıie VP talarla dolu. hava müthiş rutubetşudur ki, facıa. raaznunların birhk rim» demiştir. 8 Umumiyetle ha'b gemileri. i şimdiki halde 5.500 ^00 metremikâbl Basvpkilı ile Hancive VekiM Köp5 Uyul?n nakız ve maddelerine Tophancnin en ışlek yeBunHan sonra celseyi 5 dakika ticaret gemüerinden sak'n'r ve geli ve hararet yirmi iki derece. Pal rülü toolantıva vetişmişlerdir. te :şledıkleri müsterek bır cuımün j su alacak duruma selmistir. Ileehlivukuf tetkikatma esas olmak ü; rınde tramvav caddesi ümah'iulü olmayıp maznunla'in biri tatil eden hâlcimler heyeti, müza rekli tedb rleri alırlar. Nâra bur zere denizaltı eemilerinde yeni ku tolan hemen çıkardık ve tarihin r ; de bu 10 milyona çıkacaktır. İnBu göıii^me de 2 saat sürmüştiir. zerinde 301303 nıımarah hakkında mevcud delilleri dığeri kereye çekilrriş, az sonra salona nuna gelmeden evve! aldığım tedkimbılir hangi devrinden kalmış şaüah yağmur vaP^r. bu bend do.Roma 31 (a a.) (Andolu Amandanlığı makine sevir ve idroğbina kiralıktır. Banka için birler de bu cümledendir. ne şevik sıfatile leh ve aleyhte s1 gehrek su karaıı bildirmiştir: larsa bu sene Amdolu sahilinde st rafi vapmıs ve vapmakta olan su bu efsanevi oyuğun dört bir yanına jan^ının hususî servisi): Basvekiliçok müsaid bir bina olup <'Temvİ7 Mahkerresi 1 inc Ceza 9 Çanakkale denizaltıs'le. Dura rayeti kabul ve iddia edüemez. sıkıntısı çekmeyİ7 » bavlardan mürekkeb mütehassıs 7 göz attık. miz Adnan Menderes ve Haricive çaddeve ve sokağn açılır Lorentzon müstakHlen kendi kusur Daire^si ilâmında göster len bozma hıpınar denizaltısı aynı tip gemi kişilik ehlivukuf heyeti isimlerini Valinin izahatı alkışlanmış, bun> Vekilimiz Profesör Fuad Köprülü iki kaoısı vardır. Isteklileve hatalarınm sahibi olarak mesul sebebl ri uvm^vı serektirir mahi lerdir. Çanakkale denizalt^ında si havi bir listenin keza Millî Müdadan sonra davetliler büfede iza' Bizim beş hasta başlannda dok varın Papa XII noi Pius tarafınrin 43^93 numaraya mi ve m^hkumdur. Çelebioğlunun fa ! vette görüldüğünden nakza uyul ( lâh subayı olarak Ha<;an Yumuğun faa Vekâlet'nden istenilmesine, edilmişlerdir. tor Nihat Dilşen olduğu halde içe dan hususî olarak kabul edilecekracaatleri. ciadaki mesulivetszliğini de müs i m * s " l a it)if»k!a karar verilmistir.» vardiya nöbeti tutmağa salâhiyeti Fuad DUTAI 6 Gemi süvavriliği ve makine ride şöyle bir dolaştılar, sonra dı lerdir. takil!=n tetkik ve mütaleaya lü Spbri Çelpbioçlu sorşnıva çekiliyor vaHır. şan çıktık. Yann da Alanyada maKabul merasiml, bu ay başında (subaylığı yapmış ve yapmakta olan rum ve zaruret vardır. Binaenalpyh Ma'nkrnenin bozma ka arına uy Müteafcıben söz alan müddeiu birinci sınıf mütehassıs gemi kapğara dışındaki normal havada va Vitakanı zivaret etmis olan Fransız münhsîiran Lorentzonun mesulı ı duğu Hjldırild kten sonra Sabri Çe mumî mütal<»asını serdetti. Yeniden tanlanndan mürekkeb 7 kişilik ehkit geçirip iklim ve muhit değişik Başvekili Mendes France'a yapıyetini e'6 t e e n dplillerle Çelehiog 'fbioâHı »orguya cekilmş ve ken bir bilirkişi heyeti secile ek, Sabri livukuf isimlerini havi listenin ayLâlelinin en kıvmetli yerinde, beşer odalı, konforlu Çg ş Hğinin hastalarımız üzerindeki te lan aynı protokol çerçevesi dahilinI r f a n B i k d lunun da mrsu'iyetsizliğini ispat disine 9 sual sorulmiKt'ir Ç Çeleb oğlumın gemisini daldırmak rıra Denizcilik Bankası Umum Mü sırlerini ölçtükten sonra tedavi saf de cereyan edecektir. ' i 25309 etmek mıimkün dpâildir. Bu itibarla ' ° ? ' u ' sovulan sualleri §u şekilde suretilp tehlikevi önleyin önPye durlüğünden istenilmesi için mü hasına geçeceğiz. Programımız mu Başvekilimiz ve Hariciye VekiliYüksrV Tpmv z Mahkemesile bır cevablandırmışür: miyeceğinin tesbitini: Çanakkale zekkere yazılmasına ve alınacak cibinfce simdilik dışandan gelen mizin Papa tarafından ksbulü taBAYILANLAR ÇARPIHTLıSıMlH IUHRANI ÇEKENLER likte Türk adalet vicdanını ve 1 Ben köprü üstünde daimî boğazma girildiği sırada, Sabri Çe listelere göre gereğinin gelecek celdür.va efkârını tatmin ed=bi!m'ş ol olarak bul'indum Miiddeiumunıîve lebioğlunun vardiva subayı Hasan sede düşünülmesine ve duruşma müsbet veya menfi bütün ifade ve rihte bir Türk Başvekiliyle Hariciye Vekilinin katolik kilisesi reisile Bîak için çok musib ve âdilâne o vermiş olduğum ilk bcyanım. hâ Yumuğun kumandalannı tasvible safahatını takib zımnında evvelce sövlentilere kulaklanmi7i tıkamış ilk defa karşılaşmalarım teşkil eDE» 20 U*Hı« «)•(• , T<ı|>:> •Emıâl. r(|l«llL«IIL*l* , lan beraet kararının sebeblerini dise hevecanının ü?.eıimde bulun iktifa etmey;p b:zzat kumandayı dinlenmiş olan şahidlerle bilirkişi bulunuvoruz. Gayemiz k?ndi hastalanmızı bu maŞara kürüne tabi decektir. müstkillen iraeye. tahlil ve mü duğu bir ana tesadüf etmektedir. ele alması ger^kip gerekmediğini raporlannın dosyalanndan tefrik Fransız Başbakanı için olduğu nakaçays ihtiyac kat'îdir.» Hakikat şudur ki, Hallas fenerinin Deniz Kumandanhğından tahkikini edilerek yeni bir dosya teşkiline tutmak ve ancak onlardan elde gibi, Menderes de bir katolik olMatematiği kuvvetli en az lise mezunu, askerliğini yapmıs edeceğimiz neticeye göre kanuşAvukat, yazıh müdafaasını şu önünde değıl, daha evvelce köpru istedi. karar verilmiştir.» madığından salona girip Papava BİR MEMUR ARANMAKTADIR maktır. cümlelerle bitirmekte idı: nün üstiinde buiuntıv ordıım. . Neticede mahkeme, «jağıdaki ka Duruşma 21 şubat 1955 pazarteri doğru ilerlerken üç kere diz çökIngilizce bilenler tercih olunur. Müracaat P.K. 116 «Bu itibarla denizaltî gemisrku | 2 HâdLtje takaddüm eden an ıarları verdi: gunü iaat 14.30 a bmkıl<lı. Şahab BALCIOĞLU miyecek, sadece bir reverans va .......... s 3 Cumhuriyet kafilesi Damlataş magarasında Türk İtalyan müzakereleri dün b a s l a d ı Yali, 1955 bütçesile yapılacak işleri aniattı w ioğaıdan gizlice Rus denizaltı gemileri geçmiş Dunılupınar süva?isi dün mahkemenin 9 sorusuna cevab verdi Kahireden Bağdada gönderilen heyet Malotov'un verdiği mülâkal! I c l Satılık Katlar NEVROLCENAL I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog