Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

1 Şnfcat İMS CUMHURÎ1 Miııııııııııımııııııııımıımımınıııııııınıımııııııi^ HIIIHIIIIIIIIIIHM mıııııııııııııııııııııııiHKMiııiMiııııııııııııımııııııııııi! ıııııiııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııı BFŞ mııı^ Son kazalar miinasebetile Yazan: Prof. Dr. Nurullah Kunter | Hiicre tedavisi ile kurtarılan | Taksirli suçlar | dünyanın tanınmış ihliyarları | | Churchill, Papa ve Adenauer'in tsviçreli doktor Paul Nichans'm hücre enjeksiyonlan | sayesinde yaşamaya devam edebiîdikleri iddia olunuyor İ Hukukî Meseleler Avaspaşada V»ir apartıman goçtu, | lanlar ıse, taksırlı adam oldurme, le kabul edılen «tahmin edebılme» •" " " doıt kifi oldu Zonguldakta ko taksırlı muessır fııl taksırlı yan naza>ıyesıdır Yanı faıl, netıcevı mur nadenınde ınfılâk oldu, galıba gma sebebıyet verme taksırlı de onceden tahmin edebılır gorebılır 50 den fazla kımse oldu Kaıtal mıryolu kazasına veya tehlıkesme ıdıyse buna rağmen, netıceve sePapa 12 ncı Pıyus u kmcı defa şoyle cerevan edıyor rırde taammum etmıştır Bu te lcbıleceğını soyleruştır Tçm ıçm ^ \olunda bır askeri kamyon devrıl sebebıyet verme stıçları gıbı pek beb olmus ıse, taksıri vardır denıolunden kurtaran tedavı tarzı Ana rahmınden ahnan buzağı dı uç kışı oldu Yaralıları saymı mahdud curumlerdır kâmule varmak ıçın 20 sene ça erıaıklerı haber verılen bu adam = Ur Taksır oiması içın gorunuvor hakkında şımdı şu malumat ve guddelerı lâboıatuara getnıldıkyoruz Bunlar, son gunlerın, olumlışmak ıcab etmış şımdı 72 va lan uğraHıklan muthış akıbeHen = Ilâve edelım kı «taksır» tenmı kı netıcenın tahmin edılebılecek = rJı>or ten «onra kuçuk parçalara ayn'ıle netıcelenen buyuk kazalan Nı henuz hukuk lısanımızda yerleşmış bır netıce oiması lâzımdır şırda olan buıucusuna buyuk bır \ urtaracak çare bulunamamıştır. = İ (.Isvıçrelı Dr Paul Nıchans ın >or Bır takım muamelelerden gehdvet ıkı gun once de Bılecıkte degıldır Papanın hususi doktoru Profe § şohret ve ıtıbar sağlamıştır ProCemıyet yanı hukuk nızamlan = «hucre enjeksıvonlan» olmasavdı çırılcrek ızotonık b r vasıta dahıbır vagon devrıldı, kopruyu yıktı I ueza fesor Paul Nıchans ı tıb sahasın sor Galezzı den başka bır çok bu j | kanunumuzda ek,erwa heıkesten avnı dıkkat ve ıtıra\ı Ş Pdpa çoktan oluıdu » lmde sulandırıhvor Besleyıcı kuv Çok şukur, bu sefer ınsanca zayıat «tedbırsızlıkle. meslek ve sanatta da en buyuk otorıtelerden bın yuklenn hususî doktorları Isvıç = beklıvemez Onun ıçındır kı taksı ğ Fılhakıka hırıstıj aaılarm mu vetlenne halel getırmeden donyok Maddi zararlar ıse herhalde acemılıkle kanun ve nızamlara rıvapmıştır Onun ıçındır kı bugu relı profesorle, sağlıkıan kendı = rın mevcudıvetını, kaıde olarak = kaddes pederı geçen sene oldugu duruluyor Bır rruddet devam ebır haylı nun sıjaset adamlarından çogu lerıne emaiet edılen hastaları = ayetsızlıkle» fılân netıceve sebeb hem objektıf hem subıektıf bagıbı bu sene de havatını Nıchans d e n d o n d u r m a amelıyesı hucreleKonu^ma dılınde «kaza» dedıgı olmaktan bahsedılıı Bunun sebebı hastalandıkları zaman onu çagırı hakkında hep temas halındedırler 5 tarafından tatoık edılen veıı bır r ı n t o z h a h n e g e i m e ^ , kolav laşmı/ bu hâdıselerde halk bır me»u kanun yapıldığı zaman taksır mef kımdan tayin etmek lâzımd r Tatvorlar Papa bu sefer de onun Burdan başka maruf dokto<lar = tcdavı tarzına borcludur Ge v rn t l l u o r D o n m u ş hucrelerden berruşkul vak alarda onun fıkrıru al Ş lıjet bır mesul anyor Bu mesulı humunun henuz hukuk ıstılahı ola bıkat da bu volda cerevan ptmpkt"hucre ıgnelenle kurtulmuştur sene bu sutunlarcia ızahı yapılan , „ b l r t o z e I d e e d ldıkten sonra \et ıkı tuıludur Zaran odetmek rak yerleşmemış olmasıdır Borclar dır Karısı olen Hır ko^lıı venı doChurchill e son hastahğında yar raadan yapamazlar Heıdelberg JI = (Taze hucıe tedaviM» hatulan^ ( ş l c e l e r e t a k S ım edıhyor ve dıger manasına hukukî mesulıvet ve kanununda ıse taksır yerıne, bu ean oocuaıınu olen anaeının vanına d m eden bır F"ansız mutehassısı tcinınmış kalb mutehassısı Profe = cagı uzere henuz dogmsmış ouza p ı e p a r a t l a r arasında dunvaja sev s o rK u h n ehır cezaya çaıptırılmak manasına ce mefhum «kusur» terımı ıle ıtade bırakarak m"htara koşu\or ve elıle onun metodudur Geçkın ya ' 5 «varındakı buyuk = s gı'cnn taze gudde ve organlarını . kedılıyor h t a n e d e h u raı mesulıvet Bugun bız cezaı edılm ktedır Kasdı taksırı ve her «utr>ıne sr"m» a ra'""vor Cocuk tedavısını onun = şma ragmen muvaffakıyetlı te ! hostanede hucre t d s n o n n ana rahmınden cıkaıarak kısa za T , . , , bu esnada açlıktan nluvor Temi ız mesulıyet mevzuunu ele alac«ıgız dııektıflerı dahılınde tatbık etmek Ş ıkısım ıfade eden kusuru ıfade , , , , , In«anın vucudunu teşkıl eden davısmı ıhtıyar Başbakan hucre manda enıek^ıvon halıne getıı , , , mahkememız ncocu&una Pida ola. , ' , ,, . hucrelerın *ayısı ve onların vanıCeza mtıevyıdesı altına ahnan tı edpcek tabırlerdeki termınolou keş enjeksıyonlarma borclu kalmıştir tedır Araştıncılarla tıb otorıte 5 nıek dıye tarıı ed Imıstı , , . , rak ne vprıieeepını h''m>vpn bır len arasmdakı bu fıkır ve tecrube ğ ları bu vesıle ıle ogrenı'mege de ılleıe «suç» dıyoıuz <Fıı)ı> dı>ın<e mekesme b>r nıh?\et venn»k luc Gene Alman Başbakanı AdeTaze hucrelerı sıcıgı sıcağına teatısı olağan olmakla beraber = de tabıı bır «ınsan fı lı» nı kasde zumuna da bu vesıle ıle ışaret ede kımiednn u vei? bu S'divı vergtr nauer ı Nıchans m kurtardıgına kullanmak >anı hastav a zeıketmesırı beklıvemez^'ık > mucıb «eyep>eru bır tarz olan hucre teda ğ dıyoruz Bu ıtıbarla faıl ıle fı lı lım Vucudumuzde 30 mılvcn hucre daır tevaturler vardır Hasta ve rıek esasma dav anan usulden ,ım bebı ıle hâdıcede kovlunun taksıarasında bır ruhı alâka bulunmasıvısının ıncelıklerı her halde dı 3 Taksırlı curumlerde faılın goseskımış hucrelerı yenılerıle değışdı laboratuarlarda gelıştırılen \ e vardır Har bır hucrenın yapısını nı arıyoruz demektır Harıci bır terdığı ve tak«ır deHıöımız mhî du rı olmsdığı netıcesire varm stır ğerlerınden çok bulucusunun e 5 teşkıl eden maddeleı şunlardır tırerek veva taze hucrelerle besnı bır metocıla hu'ıelenn daha tazvık altında tabanca tehdıdı ı'e rum o kadar agır netı eler dogurhndedır Çunkü 20 senedenberi § Buna mukabıl bazı h^ller de var1 Plazma Terkıbı, yumurta kols> ve her zaman ku'lanılabıhr leverek saghğa kavuşan nıce hasc bır kım e bır fııl ışhvebıhr Fakat mal tadır kı bu kımsHerin içtımaî dır kı faılın tphmm e^empmesıne Dr Paul Nıchans onun uzerınde 1 şekle sokulması mumkun olmuş akı şeker ve tuz t?lar vanı alıller vardır kı ısımbu fııl onun fı lı sajılabılır mı' havata uvmıvan kımse'er oldueu bskıimaz Tahmm edeb'lmesı ı^teçalışmaktadır Hucrelenn bozul = 2 Çekırdekler Hu^renın tetur Taze hucıeler aıtık <kjıu lerı zıkre değer gorulmemıştır Dr. Paul Nichans Elbet sayılmaz Çunku onun şah anlasılmskta ve uvdurulmaları ıçm nır Mua\v°n meslekİPtHp arerrı'ık madan kurutulduğu ve dığer ılâc ^ reffusunu ve beslenmebinı temın pıepaıatlua» çevıılebılmekte ve 5 Hucre ozu Profesor Nıchans hıdrojen bom lar gıbı errre hazır tutulduğu şu ğ sıvetının bır ıfadesı degıldır Dtmek | eezilandınlmalaıı geıekfgı du«u bovledır Accmı ı^e o mo«lenı vap = eneKsvona hazır tutuIabılrreKte eder Işte hastahk hallennde bunlarm basının oldurucu tesırlerme ma gunlerde dahı gene onun tecru = kı suç bahıs mevzuu olmak ıçın nulmektedır Ce7a t»»hdıdı baska masm denır Takeır mevzuunda dır Bu da adaleve zerked len dı3 Chromatn denılen madde eksıklıgını tamamlamak hucre te ruz kalan Japon bahkçı'arımn da , beden gelen kapasıtesıne murafaı! fı lı arasında bır ruhı ala larını da dıkkath olmasa sevket bır de kanun ve ni7?mlara riağcr ılâclar gıbı kuUanılıvor dckı hucrelermı chromosomlara davısının tuttugu voldur Bu vol, avnı metodla kemık hucrelerıne caat şarttır kanin me\cudı>etı şarttır Işte bu mekte ve bu curumlerın ıslenme >etsızhk halı vardır Fakat her rıT">zc hucelern kuruttılması ı=e av rır bugun kıt'anın bır çok k ınık'e ılık ı'âve etnek su^et le kurtarıruhi alâkaya ı kusur» dcnır Tolun \LPTEKIX sıne bır dereceve kadaı mînı ol avetsızlık «taksır» ı mevdana geıııııııııınııınıııııııııııııııııııııtııııııııııııı 1 ııııııııın 1 nnıııiiiınıııııııı m ıııımı 1 ıım nmımnıınıım,,,, n,,,,,,,,,,,,,, mımıııııııımııııııııııııııııııııı. m ı l Kusur dıye adlandırdıgımız bu maktadır Goruluvor kı bp»ı cu tırme7 Nptıcenın tahTiını kıstası ü " ' » " " " " » » " " ' " " " " " ' ıııınwiiııı.ıııııınııııııııııınııııiHiıııııı ruhı alâkanin çeşıdlen vardır K<» rum'erde net cevı ı«t°mem»k kâfı na basvurmak UzımHır Meselâ ıde olaıak bu kusur «kaaid» şek degıldır Netıceve sebeb olmampea şofor ehlı\etn?iıesı olmıvan kımlınde tecellı eder Istısnai olaıak, çali'mak da la/ımdır Cemıvet ferd senın otomobıt kullanmdS] ya=ak«taksır» şeklınde de tecellı edebı lerden bunu b»k'er Bu ıçtımaî va tır Fakat hpr bovle şofoıun kalır Suçlarin en muhım kısmı «cu zıfenin verıne getırılmesı ıcn kâfı nun ve nızamlara bu rıavetsızlığıne Dun labah saat 9 d Be ea v e l<t sad rum» lerdıı Hakıki suçlar bunlar dıkkat ve ıtın^nın saıfedılmemesı ragmen çarptıgı kım«enıi o'umıınMudurlugunde Valı Muav ni 'flm Budır Bır fı lin curum olabılmesı ıçın laksırın esasını teşkıl eder de muhakkak t?ksırlı oldıığu sov vuklun ın baîkanlığında Esnaf Deınek Taksırn mahıvetını ızah ıçın çe lenemez Olen kımse belkı pek ânı len Bırlıgı emsilcllerl İle vapılan top kıide olarak kasdın mevcudryetı lazımdır Yanı faılın o curmun =ıdh na'aııveler ılerı surulmuştur olarak şoforun onune çıkmıstır 1ın ıda jehırde şeker tevzıi ışı esa^lı maddî unsuıunu teşkıl eden netı Dıkkat vazıfesının ıhlâlını dıkkat Belkı ehhvetname«ı olan bır kımse surette halledılmıştır Bugunden ıtıba cn şeh n her sem ceyı ütemesı geıektır Sız fılâ ıca nokspnını gereken tedbırlerde nok dahı bu netıceve mânı olamıvacar<şeker b kımsenın olumunu ıstıjoısunuz sanhgı onlenebılmevı onleme ım tı Bu mısal de gootenvor kı tak tınael'i bakkailarda ve halk ılunduula c^k kuç ııt esnf ihM/acın> Ya tabanca çekeıek ya yemegıne kan ve vazıfesını vasıtanın huku sırlı cuıumlerde taksırın mevcudı bakkallardan tem n edecıktır DııVka nında şeker buıundurrrman veya ın"")zenır koyaıak oldıuuyorsunuz Bu ka avkırı oluşunu esas tutah na yetını tesbıt de kafı degıldır \aç sahıblerıne şeker vermek MPinı\en ıada adam oldurme curmu vsıdır zarıveler vardır Fakat umumıyet bnkkallar en vakın Nahoe Mudj Itığu Çunku kasıd» vardır çunku sız Parıs'te ılk bahar modası nıhayet veja Kaymakamlıklara bı'dnılpcektır melen ıle hazırladığı mc' 'e adamın olumu netıce«ını ıstıvordu Muzeierde ^apılncak muhtcmel nScvhan» şılepi \ukunu Bundan ba«ka her hsngı bir iCbeı le bellı oldu Tam bır esrsr perd^»sı parlamış ve tutulmuştu 1 ınde kulıanacacı sekerı err ın *»demı gerısmde aylardan ben hazırlannuz Işte curum netıcelerının ancak boşaltıvor tavınlcr ve degışıklıkler Dığer taraftan son derece lul 1 ısteneıek mevdana getırılmesı haDcnijcilık Bankasınn Amcrıkadan ven esnafın ıhtnacını karjılom k ıcn makta olan modeller goruldu, Umu ve tara'ındsn da|ı'ıl Muzeler Cahıd lındedır kı vanı kasdın mevcudı Kenava i«ten Umum Muduru lızerıne 92 500 dolara »atın aldıgı 5130 tonluk b rlık uzeredernekler (250) ton tahsıs yaelbıseleri ile sukse yapmıs ols 1 avrıca el çektırlimesi mıvetle begenıldı Se>han şıltpın n bugaav hımulesi mak \etl şartı ıledır kı curum teşekkul bır »yoanb«rı Cevad Memauh Altar ta Parıslı terzılerden Desses de ta ı pılmı? ır Alınan bu son tedbır sa nın boş3İtılmasına başlanmıgtır Gecenlerde kocasını kaybetmıj eder ve faılıne ceza verılebılır Mu rafınian Vek»leten idare edllen Umum tersıne koylü emprımelerıne do t 19oO seresınde Norveçte yapılmıç vesınde şehırde şeker ^ıkıntısı dıve e«sıı fııl curmunde faraza yaralan Muduıiuge yapılacak tayın hakkında olan 13 mıl suratlndekl şılep kontinant bır şey kalmıvocak ıbtıv ac sahiblerı olan Gen«vıeve Fath bu olume elle sanlmış ve 1955 ıl'.bahar m( «ekerinl en vakın bakkaldan temin ragmen Pans kadın modasımn vamak hasta olmak netıcesı hırsız son zam^nlarda bazı rı\a>etler dola$ ha tına t^h^ıs edılece'tt r de'lerını bu şekıMp yapmıştır. | edebıleceklerdır ratıcılarından bırının gene (Fath) lıkta başkasınin malınm alınması jnak adır * * * i Adlivede bır terfi Şehir Meclisî hııgun toplaımor fırması olacagını katı bır sekıM* netıresi ırza geçmede ırza geçılSovlentilere gore halen Ankarada bu tstanbul Adl vesınde uzun yılUr Sav1955 ılkbahar defılelen, V§5*hır Mech"il bugun saat 15 le top'a ıspat etmıştır Parısın (D«vterzımış oiması netıcesı, başkasına za lunan Arkeolojı Muzesi Muduru Rus cılık v* hikinıhk ettıkt«n sonra bir dınlar ıçın (kolay elbıspler) t?ktAj narak şubat devresı (alı;malarına tem Du>uran ınunhal buluiıan L'ki len) arasında tek kadın olarak ao» ıar verme curmunde zaıar verılmış ^seılçr ve Mıtzeler Ûrmjm Müdıır'uîıi müddet ev\el 3 uncu Ağır Ceza mah ba^'ıvacal'tır etmektedır Bu hususta h«rk«s kcmesl azahğına get rılen Selmin Y6bılhsssa oiması netıcesı hep ıstenerek mev n« tavin »dllecektır Ayrıca Ts'jnbul ruk terfisn 3 üncu AJır Ce'a Ps«kanMeclıs bu devre çalısmalarınchı Be rulen Genevıde Fath'ın mutWıktır Bılhasss phlı et°kl ^~ ledıye ve Beledıveve baglı muessese ehemmiyet verdıgı nokta {u olmus dana getırılmehdır Bu fnl'erı cu oakı mıi'tl'r bir Ba«müdürluk «»klln» h|ına Uyin edllmistır K vmetll Adliler orta >aşlı bir kadmı dahı Its*rum savdıracak kadar ağır kabu! «okıılırak Tarkapı Müz«sl Mudarlü yecımizl tebnk edc veni \d7ifesin lerın butçelerini muzakere edecestır tur lı kız halıne getırmektedır AvfJ de muvaffakn etler dılerız Sumerbank Uskudar satıs ettıren şey bu suçlaıdakı netıcenın £une bailanacaktır « Elbıse'er kadının kadınhgızamanda ılkbahar ve vaz ayların^a ıstenerrk meydana getırılmış olmaşubesi nı bılhassa orteya koymalıdır'» kadınlann yuruyuş vapac?klan s Sumerbank tarafından Usküdarda tesıdır Ben vanlıslıkla sızın sapkaonunde tutularak bovle bır spn »u edilen satıj jubesı dun saat 17 de Bu maksatladır kı, Fath koleknızı kpndımınkı dıye almış ısem sısıv onunda bılhassa goğuslere bunıeras mle faahvete gecmıstır 1955 yılının ikinci çekilişi 5 NİSAN'da kolaylaştırscak şekılde basıt elb zın ş?pkanızı ıstıjerpk almıs de\ uk ehemmiyet venlmıştır GenevDe\ let Vekih Hilton otelini seler hazırlanmıştır gılım Brn dıkkatsızhkle sızın vaıeve Fath'ın bu hareketı, Parısin zıvaret etti Parısh terzılerinden bıri şoy zonuzu kırmış ısem ıstıverek sızı Genevieve Fath Dun « a t 1010 da Dev let Vekill Dr (Devterzısı) addedılen Chrıstıan Cristian Dior demıştirz?ıaıa =okmuş degıhm O halde ısMukerrem Sarol janında Hususl Kalem Dıorr'a karsı bır mevdan okuma tıveıek alan ıstıyerek kıran gıbı * Goruluvor kı daha çok m Mudjru olduğu halde Hilton otelını Elbıselerın »ade olmasma dikkat Her sene olduğu gıbı bu defa da cezTİardmlmam doğru olamaz Cedeller butun gun çalışan ve ak*a zıyaret etmış O el Mudı r U N zıf Bo add<»dılmıştır Dıor (H) hattını mo edılmış ve bunlar muhtehf ılâveChrıstian Diorr daha once kendı4e A f A lukbaşı Umum Mudur Rudy Bassıer dellerne tatbık ederek goğuslen za verılmez Çunku fı lım suç debır eğlenceve gıtmek ıçın, erle suslenmıştır Ortava koyduğu sme başvurmuş olan gazetecılere, Hilton otellen ikinci reısi Cartenter bılhassa ortadan kaldırmıştı' gıldır çunku ckasıdi) dedıgımız ma ugravıp elbıse değıştırmey« vak Hukuk Musavıri All Nur ve inşaat müyenı kunduralann uçlan hayret yenı modellerı hakkında hıç bır nevî unsur yoktur bulamıvan kadınlar nazan ıtıbaia Şımdı fdev terzı) ler sırasma teahhıdl tarafından karşılarak otelin ınşaıtı mıkım da relen ve butun te gırmış olan Gen«vıeve Fath, etek uyandıracak derecede sıvridir ve malumat vernvmış fakat yenı bazı ahnarak hazırlanmıştır » Anrak bazı netıceler vardır kı jenı suslu çoraplar ilkbahar ve (ıhtılSl hareketlerı) beklenmesı lâ ferrua'ı hakkında kendısıne iZohat ve ve bunbr da o kadar agırdır kı lerın uzunluğunda da değısıklık Buyuk terzılenn, boyle bir yola rılmıştır zım geldığım ıhsas etmıştır. bunlaıa sebeb olan kımsenın faıaza vapmadığını ılân etmıştır Fakat >az avlannda bırçok yerlerde gogırmekle satışlarını da, muştffi Denizcilik Bankasında japılacak ılkbahar modellerınde renkler mu rulecektır «ben oldurmek ıstemıvordum» ve«ajısını da arttıracaklan muhakva «ıstıverek vakmadım» dıyerek taj inler 1955 ılkbahar modellenni hazırh kak addedılmektedır Henuz k » . Gensvıeve Fath, ılkbahar modelhım bır rol ovnamaktadır Denız Denlzcllık Bankası kadrolarınoa ya mavısı sıyah ve kovu bir kırmızı ennı 3 şubat akşamı halka teşhıre yan dığer erkek terzıler arasında ışın ıçınHen çıkması dogru gorul27.000 Liralık 'Çıftehavuzlarda dpni7e razır, 85 metre dmlar ıçın (hazır elbıse) temınıie p lan değışıklıkler meyanında Şebır 1 rrpz Fakat her agır netıceve segoğuslerın« yenıden doğru gıdılmış dgıldır Fakat Bu renaın başhyacaktır Fakat daha evvel ba da «kadın Hatları Metmesi Muduru Havrı I'inm haVımdır Bılhassa avnı karelık Apartıman dairesi arzu eden beb olana ceza verılmesınde de ıçI mu'avırl'ğe Gemı Kurtarma I=lftmesı muhtehf tonları ıle süslenmıs em zı gaz*tecı!ere verdığı tafsılât bü ehemmiyet verdık» dıvenlerın ek hedefe yaklasıldığı da gızlenmıvdt. tım?î fsvda soktur Ceza verılecek parasını alabıhr Muduru F ruk E'leın Şehır Hatları pırmelerden jarselerden vapılm ş v uk bır a âka uyandırmıştır Parıs serıyetı teşkıl eylemekte olduklan Hamı S. Tşletme M ıd ırluE ne Kap an Mehın»d hal ıle verı'mıvecek halı avırd edeelhıcplerı çok K°§enılmıştır ılerın Chrıstıan Dıor'un bugun anlaşılmaktadır 48,000 Liralık Para ve öğernci Ikramiyeleri Alı Rakvarın Gemı Kurt« i ı ı İ= ttmesı < cek şey otaksır» dedıgımız ruhı MLduri ıgıne tavın edı dıkleri cgreBundan çıkarılan netıce fudur defıleden Kocasının olumu uzerıne (Fath ıçın hazırlamış olduğu SağVık ıtıuesses«lerine alınacak duıumun mev cud olup olmaması75.000 Lira n Im «tır zıvade 3 şubat akşammı ve Fath Dıor un kadın goguslenni ortadan şırketıi nın başına geçmış olan bu dır Tak^ır yoksa o zaman ceza asistanlar Bu arada DfnızM5lları lşletmesi Mukaldıran duz bır hale getıren mo£ (5 Şubat) oğle\e kadar hesab açtırmayı unutmaMnız Sıhhat Ve tçtimal Muavenet VekMıfl. hıı'<ukunda < kaza > dedıgımız duojru Zevvad P?rlar ıle muavmlermn kadın kadınlığı ortava koyacak da koleksıyonumı b«kledığını soyhyen 1 dası ftyasko vermıştır n SaJIık Müdürlüklerine ysptığı is*9 Her (150> Lıraya bır kur a hakkı de dcgışt rılecegı habrr verılmektedır rıım vanı manevî unsurun ne kada bırçok degışıkhkler vapmıştır ler çoktur Pansın başterzılerınden Gıvenc mimle bir sene lçınde saglık mues^E£ Ogrencı hesablarında (25) Lıraja bır kur a hakkı sıd ne de taksır şeklınde mevcud selerını asistan sayuı Ul •••BIIBI^HHİ• • • • •HHİ hy'nın modellemde muhtehf ton uzmanlıklizım gelen bıldırmıştir (Azamı 100 kur a) o m mdsı sebebıle bır suçun te«etckollarını ları ıle SARI renk duruma tamaknl edemempsı halı var demektır Mevsım n en bu> uk muvaf^ik'v ptı Tababet uzmanlık belg=leri hakkın. mıy'e hakım bulunmaktadır Bu dakı tuzuğun dorduncu madtie«ine ifcTs^ır deıılen ruhî durumun terzınm ılerı surduğu noktalar şun re alınacak olan asıstanların vabs^ı suç ıcın kâfı gorulmesı hallerı yanı dıl ımtıhan.arı 21 mart pazar esı gıÂu lardır tpksıriı su"I?t ceza hukukunda ısVekalet adına Ankara ve Is'anbul lub tısravı t<»kıl eder Hpkıkî suç ol< Kolsksıjonumun uçte bırı fakulteler nde yapılacaktır ELİZABETH TAYLOR VÎTTORİO GASSMAN mıvan «kab&hat» ler taksırlı suçla Imtiharuar mecburi hızm'ti olanlaris, nı dopıyesler teşkıl etmektedır Ul v 3 ııncü H^FTA B U G U N bran^ değıştırmek istiyenler kabul e<şlB A S L /v D I rın en buvuk kısmını teşkıl eder tra modem (orlon gıbO kumasa mıvecektır <• «Curum» ler arasında taksırlı obılhassa ehemmiyet verdım 1955 Muracaatler 21 »ubatt» sona erecakmodellenm, modern ha>ata uyacak tir Imtiiıanlar sonunda alınacak asistan derlıyım, evet Ama açık ko dı) der gıbı, istemıye ıstemıye mu kikaten kendı kendısını yetıştıren sekılde hazırlanmıştır Suare elbı savısı üe branş'arı şu sekildedir .CLMHURIYFT» in Tefrikası: selerım dahı bır akşam toplantısı nuşalım dunjaja geldığım ta saade ahp şekılnışlerdı Iç hastahkları 5 «erel sıurjl JO, ınsanları bunlar „ Otekıler, ruz elbıselerı kadar basıt olacakrır Yebakterıyolojı ve intam h?st=hk an »S, rıhtenberı annemı boyuna bedNetıce ıtıbarıyle bu cenaz.» ye gârın, onune katıp surukledıgı nı koleksıyonumda bır tek bluz goz hastal kları 4 akıl ve sjıır has*al: baht eden bana da en agır şekılde megı ı\ı olmuştu Bın bır turlu detozdan ıba'et Bıgâne zamanın ha yoktur » ları 8 uroloıı 6 parsgıtolojı 2 fı*i7İ 1ıstıhfaf gosteren bır aoamın olu dıkodu vapılmış muhtehf projeler lon 8 fızıkoterapı ve ıdrcter?m 2 1 tır gonul tarumadan supurdugu çamune camımî olarak ağlamak el'm Navlon Orlon gıbı modern ku talojik ana'opn 2 adh ve ruH tabs1 .urulmös kont Stanıslas de Cham kıllı kum' Maceranın asıl fecı koden gelmez Bunu bılmıyor degılbunın 4 > pmesnıl tamamen unututoujtu Bu mıkhgı şurada kı bu mıkrosefal maşlara donen bu Parısh terzı, bır 14 kulak biğaz veıç n de bır ve •! çene cerrahisı dallaı a; • . « n a canım' (Mozarhk paıtı) henuz tecrube lerın her bırı, hatta en budalalan kaç sene ew*l basıt ko>lu emprıBlanche basını ığdl sız bır genç adam olan b.=mm ıç n en manasizlan bıle, kendılerını Evet d'dı kıymeth bır ders olmuştu Bu gun9 dunyanm merkezı sanmışlar O halde kı gun, bana bırçok şeyler arasınMÜKELLEF BİR Ne de olsa gene Aklıma bu acı duşuncelerı teyıd da unutma'rm mutlak kudıetını Çeviren HAMDİ VAROfcLtJ MAl'RİCE PEKOBRA Ne de olsa ne yanı' ogrehyordu Annemin banyo o eden bır hâdıse gelıyordu Stanıs Edgard hele Parıse gıdel m annem lazım Şu kaderın cılvesıne bakın, daha iyı olur Ne dersıniz' dasında akşam yemeğmden ev as'm hastalığı sırasmda, Ne demek o 1 oğleyın, şo>le sızmle oraaa senlı benlı konuş,u vel ellenmı j.kadığım sırada, du kendısını buvuk bır ıhtımamla te Ama, nasıl olur? dedım Bu aTi felâket olmasaydı, rum Daha sonra Tesaduf gubırbıımuzı gor'm v ncektık, ben de Nıçın olmasın' Bır tecrube boyle tanıdığım ıkı kuz»n m Tejunuyorduiı (Allahın yarattığı, davı etmıştı Gecelerı hastanın başı nı.n btrınde bızı karşıla^tırırsa annem n janında »ımdıje kadar edın bakalım Blanche Senlı benlı ıesele V rgıni" bojnuma sanlıp vtanın bozduğu gunler hep bovle ucunda bır hasta bakıcı kadın bu Tesadufun bızı bııleştııeceğı(Erenkoy Etemefendı asfalhnda) olmaz mı bana senlı benlı hıtab ederek agvuzune çok az baktıgım bır konuşmak daha guzel 9 ne nesme stersen bahse gırenm ge;ıvor ışte H=r jırmı doıt saatte lunuvordu Bu hasta bakıcı bır gun laştılar Bl^nche cık bulundugunun farkına ders n o bır mılvonlarca ınsan, daha ıyı ol anneme gelmış, şoyle demış Nasıl bırleştıreb lır Parıse Demek ıstedığım cenazenın Durun Edgard \a amıjacaktım Şatoda ne kadar duğuna ınandığımız başka bır âle Kontes cenaplan, kocanıı b\ı 0 Bir kişiye Hah, Edgard Tamam ışte kalktıgı gun aramızdakı bazı tek donunce sız gene boya kutunuza me goçmekte' 'Aşkta ve dostlukta, kalac^ksınız gece uyandı, uzun uzun yuzume dalacaksımz ben de borçlu hesabBu kadarı da bır lıfsızlıkler aykırı gıbı gorunur zan Beş gunluk ızm aldım Obur boyle olacak sayısı pek nadır olan mustesna *a baktı, bana dedı kı (Malmazel, he larına gomulcccğım Zavallı babanız Yalnız (Du un) dakı (un) nedıvorum gun Par se donmek mecburıyetın şevdır Beş kişiye Işı yoluna koymarun gavet dakat hadıseleıuu bır tarafa bıra nuz konuşacak kadar takatım varfazla Blanche m sozunu yarıda kesoev ım guzel bır çaren var Blanche se kırsak bu olulerın hatıralan kendı ken, sıze bırsey soyleyıp yazdırmak tm Blanche aynı tıenle gıdeBlanche ın kolunu arkadaşça sıknın portrenı yapsam hoşuna gıdeı lerını tanımış olan »>mselerın hafıza ıstıyorvım Bır kâğıt alın Yazm hm tım Ne dıyoısun, Blanche1" (Zaer Lira Beş kişiye larına arızı olarak ugruyor O kım «B»nım ıçm çok luks bır tabut ısmı' Çok memnun olurum Mo^jo Haydı (sen) diye konuşma de vallı babam) da ne demek' Iyı 7 selerın ds zaten derdlerı başlaıın marlanmasını vasıyet edıyorum Gıtmez olur mu Elbette çok EdgaH nemesl yapalım ister mısın' Tu dınle benı Bu yapmacıklara senın210 kişiye muhtelıf dan aşmış Homo sapıens dedığımiz Transılvanya meşesınden olacak Si7den bır ıstırhamım da var haf değıl mı, benım dılımın ucuna le benım aramda hacet yok Annen hoşuma gıder Soz, soz Atolyeme gelıp poz kablettanh mahluk yer yıizunde Vıdaları pas tutmaz cınsten olacak Rıca ederım nedır* bu sen gayet tabıî olarak gelıverı bılıvordu Herhalde sen de bıhrsın PARA İKRAMİYELERİ gozuktuğu andan ben mılyonlarca Tabutun kulblan, ışlenmış fom Lutfen, bundan sonra bana yor Sankı senı yırmi senedır ta kı Kont de Champmesnıl, ancak vereceksın Sımdıhk şatoya avdet etme ınsan dunyadan boylece arzı en gumuşten olmalı . Tabuta keza guHer 100 lıraya bir kur'a numarası Mosjo Edgard demeyın Kısaca nıyormuşum gıbı Hoş, yahn da nufus kutuğunde b^nım babam gozukmuçtur Doâum kajdım, bun rri7 muvaffık olur Yarım saattır dam etmış, fakat bu gehp geçışle muşten bır plaka konacak, ustune Edgard deyın Annenız yırmı beş değıl, tamyorum rınden hıç bır ız bırakmamışlar sene ben m annemle enh benlı Blanche heytcanımı teskın ıçın dan >ıımı doıt sene evvel ejalet oıtadan kavbolduk aıle arması ış'enecektır Buna çok konusmuş sız benımle bo\ le tek ufacık elını elımın ustune koy nufus daıresınde ışlenmış bır san Akşam olmuştu Herkes gıtmı^tı A^ırlar boyunca bır kaç tanesı, sa ehemmıvet venyorum «Bu kâgıdı Eflatun, tekârlıktan ıbarettır lıfl t'kelluflu konu^uı«anız a>ıb muştu hatta kuzenlerım Thsrese le Vırgı tıhta vuzuyor Budda, karıma verın. olur Hattâ ikı kuçuk kuzen gıbı Dedıgınız belkı dogrudur EdBugunku durumumun sebebı nı bıle, sankı hsanı halle (keşkı Muhammed, Isa Bunlar gerçekbırbırımiz* gen dıyt hiUb etstk gara, ama, idâba rıayet etmek de budur. Şekıl ıtıbarıle ke gomulecek bır olu daha buhınsay ten bu uum yapnuflar» Tınhin ha (Arkas var) Her bakkalria şeker bulunduruiacak DÜNYA HÂVİSELERİ bahara aid kadın modası ve Paristeki dedikoduları 1 y Kişiye 75000 Liralık İKRAMİYELER EMNİYET SANDIĞI Y l E N İ M E L E K ' te RA P S01 n\ l\ TBir Bekârm SEVGIULERI , Â?ÂRTIMAM 5.000 1.000 500 Lira er Lira TİIRKİYE KREDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog