Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET I Şubat 195S Aramızdan ebcdlyen «ynlan tevgül eşım, annemiz, kızım, kardesimiz, baldızımız ve kayınvalidem HATİCE BİHTER GELENBE\İOĞLU'nun Bugünku program ^ cenaze merasimlnt biizat ijtirak edvn. evlerimiz* kadar gelmek zahmetine katlanan, çelenk fönderen. telefon, te!ISTANBUL grafla taziyette bulunarak acılarımızı 12.27 Açılış ve program 12.30 Sarpayla?an muhterem akrab ve dostlanmızla müessese ve daire arkadaşları kılar; okuyan: Nadlı Hilkat Culha Beden Terbiyesi Umum Müdürünün ilk icraatı Yeni mıza derin şükranlanmızı ayrı ayrı 13.00 Saz eserelri; «alanlar: Cevdet iblâga büyük acımız mani olduğundan Çağla Ercümend Batanay, Yorgo BaFutbol Federnsyonu Millî boks maçlan hakkmda canos, İzzeddin Ökte 13.15 Şarkılar; Ankaradan haber verildiğine gö sayın gazeteniztn tavassutunu rica okuyan: Suzan Güven 13.45 HaberBasketbolda dedikodular ederiz. ler 14.00 Dans müzigl (Pl.j 1«15 re, yeni Futbol Federasyonu BaşEji: tsmall Gelenb«vloglu. Kızları: ÖgU konseri (Pl.) 1445 Hafli melokanı Hasan Polat, diğer dört FeRahşan. Pırlanta, Annesl: İsmet diler (P1) 1500 Kapanış. derasyon üyesini seçerek Beden Berke, Kardeşleri: Hüsnet. Erkeklerin askerlik vazifelerine karşılık, kızlar, hemşire olarak yetişmek husu* Müzehher, Emin Yümer, Eniştelerl: Terbiyesi Umum Müdürüne bildir17.00 Açılı» ve danı müziğl 17.20 sunda heyecan duyuyorlar. Fakat hemşireliği avantajlı duruma sokmak lâzım Ali F'jad Dulger, Emin îplikçi, miştir. Bu dört üye şunlardır: Akşam konseri (Pl.) 17.45 Dans müYeni Beden Terbiyesi Umum rakıp kaçtığından, müştereken kuDam?dı Fecri Ünönü ziği (Pl.) 1800 Büyük virtuozlar Galatasaray Eşfak Aykaç, FenerAnkara Tıb Fakültesinden isim M u ü r vekıl r.in ;ş başına gelir gel racakları Fedeasyonu beğenmiyer* * * (Pl.) 18.20 Zıraat sati 18.30 Radyo ve adresinin açıklanmasını istemibahçeli Büyük Fikret Arıcan, BeSevgilİ eşim. annemiz mez aldıöı ilk karar, Futbol Fe lar, müstaü Federasyonun SelekKüme fasıl heyeti 19.1 Operalardan şiktaşlı Hakkı Yeten ve Cihad Alorkestra parçalan (Pl.) 1930 Sar yerj bir genc kızımız yazıyor: derasyor.J Reisliğine eski kulüb siyon komitesinden birinin FerieHATİCE BİHTER pan. Tıb yoluna yeni atıhnış bir Tüık kılar; okuyan: Perihan Kovenç »amimi arkadaşlanndan birni ge rasyon Başkanlığma. diğer ikisınin, GELENBEVİOĞLU'nun Fatsadan zahire tüccarı Akif Niksar yazdığı bir mek19.45 Haberler 20 00 Saz eserleri: kızıyım. Gazetenizin sütunlarında tirmek oldu. Türkçede hanı meş Futbol Federasyonu azalıklarına hartaneye yatırıldığı gunden vefatı Çalanlar: Hâdlye Ötugen ve arkadaştubda diyor ki: «Kızlarımız için hastabakıcılık kurs anına kadar geçen müddet zarfında ları 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 hur bir atalar sözü vardır. tıpkı getirlmesi de futbolla alâkacar Beş, altı yüz lira sarjile ticarethaneme bir telefon Radyo ile yüzme yartşı gösterdikleri fevkalade ihtimam ve ya Şarkılar; okuyan: Saht/ Dizer 20.45 lan» mevzuunda yazılanlan okuonun gibi «geien gideni aratacak!» bütün çevreler tarafından hayıetle aMım, Resmi mesai saat 9 dn baçhyor. (sronbulla konujkın al&kadan dolayı Ordinaryüs Prof. Victor Young orkestrasmdan tangolar dum. Binlerce genc kız arkadaşıMiami FLorida; 31 (AP) Dr. EKREM SERİT EGELİ. hartanın karşılanmıştır. ğaliba... vıak için derhal santrala müracaat edip numaramı kay(Pl.) 21.00 Şarkılar; okuyan: Şük mın hislerine tercüman olduğuma Madem ki Ulvi Yenal Futbol Fe Berlin ve Miami şehirlsr arasın moralini d'aima takviye etmek suretile ran Özer 21.30 Şıir dünyamız: Behr * * * deltiriyorum Son konuşmortin seansı olan 23.30 a kadar inanarak beklenen cevabı veriyo| Söz Futbol Fedcrasyonundan a derasyonu muvaffak olmadığı ka da ayni anda Berlin ve Miamide insanl hisler ve duygularl» hareketi çet Kemal Çağlar 21.40 ŞarklUr; dahi konuşmak kabil olamıyor ve ertesi güne bırokıhyor. rum: biran bırakmıyarak |ıldı, devarr edelim... Gazeteler naatı umumidir. Onun su komite yapılan yüzme müsabakasını 195 calışan elden Prof. MÜFIDE tedavisine okuyan: Sabite Tur 22.10 Piyano Velhâsıl her sabah erkenden numaramızı kaydettirip en Dr. KÜLEY, dünyasmda gezlntiler: Cemal Reşld Bizler de bu vatanın evlâdıyız. jöz birliği etm ş gibi yeni Federas lerinde çahşanlar yerıi Fe^eras 12 ye karşı 227 1 2 puanl* Berlin Başaslstan Dr. RASIM BERKMAN, Dr. Rey 22.30 Dans müziği (Pl.) 22.45 son saatlere kadar «be'Jci konnşabüiriz» ümirftîe telefoBizler de mesleğimiz veya ev hajfon Başkanım bir tüılü beğenmi yonda nasıl muvaffak olacsklardır? kazanmıştır. Her iki takım kendi ERDOĞAN METO. Dr. TURGUD AKIN Müzik merakhları içın ıPl.) 23.15 nun başında bekteyip duruyornz. mmlığımızın yanısıra harbde bir yorlar. İçte futbolla alâkadar herkesin şehirlerinde yüzmüş ve irtibatları CILAR'la gece ve gündüz hastamzla Haberler 23 30 Kambiyo Borsa Her gün gazetelerden ıcıdynlardan öğreniyoruz; teleişe yaramak iteriz. Ve gene mukalâkadar olan diğer doktor. ; Bif sahah gazetesinde Federas birbirine sordueu erteresan sual!... radyo ile sağlanmıştır. Bu irtibab yakinen ve müstahdemlere minnet ve Program 23.35 Gece yarısı melodifon santrah kuruluyor, islelmeğe nçıln/ar. Bu islere bühemşire teblerimizden (bilhassa liseden) c leri (Pl.) 24 00 Kapanı}. yon Başkamnın m mleketlisi bir * * * yük gayret sarfediliyor. Hepsi iv'r hepzi güzel ama, bir de Amerikanın sesi radyosu temin et şükranlarımızı arzederiz. ayrıhrken, kafalarımızdan ikiüç gıehus şunları yazıyor: ANKARA Eoktan anladığına uzun bir müd şunlardan istifadesıni öğrenebilsek... Eşi: İsmail GelenbevioJ'.u miştir. ay sonra tamamen uçan nazarî ders Z «Yakınan tanıri:ğım yeni Fede detter.beri inandığım b ; r arkadaşı7.28 Açılı} ve program 7.30 KarKızları: Rah;an ve Pırlan'a 1 er yanında bize bütün hayatımızca ma sabah müziği (Pl.) 7.45 Haberler fasyen Baş. "?mnın. ker.dine hâs o mın söylediklerini doğrusu çok enYalçın Granit haftaya 8 00 Sabah neşesi (Pl.) 8.30 Zaruri ü^umlu olan tatbiki bir şeyler de fan biraz d k fikirlerinden feda terfsan buldum. TEŞEKKÜR ihtıyac maddeleri fiat listesi 8 40 öğrenmiş olmak isteriz. Henüz orBu cuma ile cumariesiyi hağhyan gece sekiz rctddeoynıyabilecek mi? Jtârlık yapmak suretile bu işte muTürk milli boks takımı bırer (Eîimin Kızımızın) doğumunu ha Şirkılar (Pl.) 9.00 Müzik (Pl.) lerinde bir mıtharririmiz. ct'inr?pn Izmirle konuşmak teczakatle yaparak bize bir erkek evlâd 930 Şarkılar (Pl.) 10 00 Kapanış. taokul sıralarında iken, erkekkız Saffak olacağmı kuvvetle tahmin hafta ara ile İtalya ve İspanyîda Geçen pazar günü yapılan GalaÜn;versiteli büyüklerimiz askerlik rıifcesina'e bulunmuş. muvaifak o'aınamıjtır. Scs gelmekazandıran Zeyneb Kâmil hastanesinin * İderim» Buyrun en samirr.î dostu rrillî maçlar yapacaklarmış. Hayîr tasaray Beyoğluspor basketbol çok kıymeîli Başhekimi sayın Dr. miştir. Nazik memurenın ikinci tavassutunn rağmen ko11 58 Açılıj ve program 12.00 kurslarına tâbi idiler. Kamplara gi$öyle derse, diğerleri ne yazmaz lısı olsun o bizi alâkadar etmez. maçında hakem taraiından evvelâ Doçnet Meşhur virtuozlar (Pl.) 12.15 Johnny derlerdi. Sonra nedense bu kalktı nuşup anlaşmuk gene viiimkihı olamamıstır. Karşüıkh İar. Işte b'r tanesi daha... Gene Yalmz bir nokta Var ki çok mii sahadan çıkarılan ve bilâhare tekuarnieri ker.teti (Pl.) 12 30 Behiye ve bizim için daima büyük bir üFAHRİ ATABEYe alo! Alo! diye bağrıştık, durdıtk. j>ir sabah gazetesinden: him. Bevnelmilel amatör boks fe rar oyuna dahil edilen Galatasaray gerek doğumunda. gerekse hastar.ede Aksoydan şarkılar 13.00 Haberler 13 15 Öğle m,üziği (Pl.) 13 30 Radyo züntü konusu oldu. Hepimiz birer ş «Ankara spor çevreleri, yeni Fut derasvonu. snn zamanlarda bir kakaptanı Yalçın Granit'in bu duru yattığı müddetçe çok yakın alâka'.arını salon orkestrası 14.30 Beraber tur vatan evlâdı olarak vatan hizm?gordüğumuz Dr. HÜSAMEDDIN NOBol Federasyonu Başkanının Genc rar almıs Nakvd olan boksöler munu Fenerbahçe idarecileri Bölge ; TEROĞLU. Dr. ZİYA AKBAY. Dr kuler 14.45 Saz eserleri (Pl.) tinde çalışmak istiyor. bu mevzu Taksim Harbiye arasında Ecnebi ckullanndaki türkçe lerbirliğindeki kaptanhğı ve bir bir av müdrietle maç yapamıyaeakRIZA DEVELİOĞLU. Ebe Üstün Gurlep 15.00 Haftanın kompozitörü ıPl.) kiiltür öğretmenleri miiddet yaptığı 19 Mayıs Stadyom lar . Peki İtalyada eskaz^ bir bok nezdinde itirazda bulunarak; hâlen ve hastabakıcı Haver Avşaroğlu ile 15 45 Hafif muzik (Pl.) 16 00 Kapa lara en çok yaklaştığımız askerlik otopark ama... Bedava derslerinde büyük bir arzu içinde meri olan talimatname mucibincı Müdürlüğünü gözönünde bulundu sörümüz nakavd olursa İspanyoldiğer hastane personeilne derin teşek nış. diyorlar ki tarafından değil! coşuyorduk. Ancak bu geçici bir • jarak yeni vazifesnde bir muvaf lara karsı eksik takımla mı cika sahadan dışarıya çıkarılan bir oyun kurlerimizin ib!â|ına «ayın gazetenizin 16 58 Açılış ve program 17 00 Oda heves değildi. Saf ve temiz kalbleri cunun ye.ıiden oyuna ahnamıya delâletini rica ederiz. Yusuf Bekun yazıyor: Ögrptmen Muhiddin Güneşhan fakıyete erişemiyeceğine muhak cağız?... Yoksa seyahate yedeklermüziği konseri (Pl.) 17.45 Radyo mizle bağlandığımız bir idealdi. Çetingoz Baykal aileleri Taksim ile Harbiye arasmda. yo yiizıyor: bulunan fcak nazarile bakmakta; ve Genc den müteşekkil iki takımla mı gi cağını ve bu durumda ve Egl: Y. Mimar Nejad Çetingoz akordiyon orkestrası 18 00 Radyo Bulunduğum muhtelif smıflarda lun ortasmdaki kısım motörlü vaoyuncuların da ertesi hafta yapılalerhirüfinde kaptan olduğu sırada derpŞi?? .. Azmlık okullannda Türkçekülile ingillzce 19.00 Haberler 1915 • * * * daima aynı ruh haletine şahid ol sıtalara park yeri olarak gösterilcak maçda oynayamıyacağını iddia Tarihten bir yaprak 19 20 Muzaffer '• takımının kö<ü netireler alHıeını, tür derslerine resmî kadrodan öğMerak ettik dosrusu!... Pek kıymeüi aile reisimiz, Konya Ikardan şarkılar 19.45 Dinî AhUki muşumdur. mekıed/r. Halbuki blok apartımm retmen tâyini ve mevcutlann da etmektedirler. stadyomu idare ett gi zaman başarı sabık tüccarından Ender Çikolata fab musahabe 19.55 aks'm 20 00 Seç* * * So n smıfta askerlik hocamız bi ların önündeki trotuar gayet geniş bazı şartlar dshilinde resmi kadrokazanamîdığını. hattâ Bursada Basketbol lig tertip komitesinin rikası sahibi merhum Bssketbolda da bir takım ^edim me me'.odiler 20 15 Radyo Gazetesi ze birer rozet dağıtmıştı. Makineli ve müsaiddir. Yaya olarak gelip geşimdiye kadar birinci olan Meri dedüer. o frÜ7elm sporu köstek müzakere edeceği bu itirazın ne HAMDİ KİTABCI'nın ya ahnmaları hakkında kanun tek 20.30 Erkekler topluluğıından şarkılar nosun idaresini miidür muavini M lemek üzere Ötedee beride adımm netice vereceği nverakla beklenJ 25.1.1955 tarihinde icra edilen cenaze 21.00 Tarihlmizden seçme fıkra tüfek ve tayyareler arasında asker çenlerin sayısı da çok değildir. Bu lifinin Maarif encümeninde kabul itibarla Hilton otelinin antresinde merasimine bizzat tejrif eden, telefon. lar 21.15 emsil 22.15 Opera se şapkah bir genc kızın resmi vardı frtilf eline sH'ğı zaman üçüncülü da ka'ist'âı bu dedikodulara aldır mektedir. duyduk. lelgraf ve mektubla acılarımıza lştirak venler saati (Pl.) 22.45 Haberler üzerinde... Bir de 1947 tarihi... yapıldığı gibi; bir kısım trotuarı vo edildiğini memnuniyptle ğe düşürdüğünü konusmakta ve bu mam ama hâdiseler ve nizamlar eden ve çelenk göndermek nezaketinde 23 00 Büyük artistler IPl.ı 23 30 Bunların kıyafetleri ve rozetlerine la kalbetmek suretile buraya pekâlâ Ancak bu teklifin yalmz aztnlıklan gun için çok kritik bir durum sr o kadar aşikâr ki . İmzamm ve Türkiye kır koşusu birinci bulunan akraba. dort. meslektaj ve Dans müziği (Pl.) 24 00 Kapanış. ecnebî okullannda varıncaya kadar herşeyi hazırlan bir otomobil parkı yapılır ve kim derpiş edip zerien Futbol Federafyonunu .âvı reyimin bulunmadıf bir takım kamüşterilerimi^e ayrı ayrı teşekküre Iikleri Ankarada yapılacak tee«urumuz manl olduğundan muhtemışken bilinmiyen sebeblerle bıra seye de zaran dokunmaz. Esasen Türkçekültür öğretmenlerini etk i e tedvir ederriyeceğni ileri süı rsrlarm vebalini bana yükletmeğe kılan askerlik kurslarına aid olduk şehircilikte yollar için bir nizam memesi haklı üzüntülere sebeb olmektedirler.» 1955 senesi Türkiye kır koşusu rem gazetenizin delâletini rica ederiz. kalkısanlara şunu hemen ilâve eEji. Çocukları, Kardeşleri lanru izah etmişti. Rozetleri ço^uk vardır. Yolun genişliği ile trotujrın maktadır. Bu hareket m'llî Maaif * * * ~eÎTn ki . Basketrıolumuz sevrirr? birinciliğinin 27 Mart tarihinde An ça bir gururla fakat bir ölü eşya=: genişliği bir nisbet dahilinde yapı davamızla da kabili telif değil^ir. Her rnlrle dîdikoJu olscak. TJ1 devam edecek ve ona viik olm=?a karada yapılması muhtemeldir Sevgill annemizi 17 senelik iztırabıntakmışız gibi içimiz yanarak göğüs 1 f!r Halbuki burada trotuarların Zira bu zümre öğretmenler de divi Yemlı işlpr nin çokluğun.hn. veHenenl»r de bi>er Vıirer dağılBu şampiyonanın yeri her rv? ka dan muvaffakıyetli ameliyat ile k'.ırlerimize iliştirmiştik. kapladığı saha yolun genişliğirrlen ğprieri gibi Maarif Vekâîeti taraOrhan Şeıef Apskı işi yarıda bı maea mecbur olacaklardır. dar ilân edilmemiş ise de; Federas taran kıymetli Dr. NECATI BILGER Gene askerlik kitablanmızda dev daha fazladtr. Bu da trotuann bir fından tâvin edilmekte ve ayni ?eve Dr. MUZAFFER B. efi ye. çok kıyyon reisi bu yarışmalann Ankaraletin harbe hazırlanmalannı oku kısmımn yola verilmesi lüzumuna refli vszifeyi görmektedirler. Onda yapılmasını uygun bulmakta metli nazık Başdoktor FETHİ ERDEN B. ef. ye en derin minnet ve teşekkür!ar refaha kavuşurk«n bu öğretduk. Almanyayı okuduk, 20 yaşın işaret etmektedir. dır. Yarış Hipodromda 10.000 met lerimzi arzederiz. daki genclerin altı aylık kurslarla menleri kendi vaziyetlerinde bırsk ILAVEMlZ: re üzerinde yapılacak ve bu yarışKızı: Cahide Divldti Fahamet kilometrelerce uzunluktaki otostraBu gibi otoparklann ner med"iî mak bilmem demokratik telâkki; e Türkmen. Oâlu: Vecihi ve lara Cahit Önal Osman Coşgül; Ek se yollannı yaptıklarını okuduk. memlekette belediyeye gelir sağ n« derece uvar? Kaldı ki Maarıl Türkmenler rem Koçak Turhan Göker; HüseBizler için hiç olmazsa birer hasta ladığını, çünkü her saat başı oto davamız cephesindsn durum in"eIVTemleketimizin kalifiye daktilografa ve sekretere çok yin Topsakal Mustafa Özcan; Nazbakıcılık kursu açılmasını diliyor mobilden para ahndığını bu mü~a lenecek olursa bu k?nunun isHrihtivacı vardır Bu ihtiyacı sadece DAKTILO VE SEKREÖLÜM ım İçli, İlhami Koç; Abdullah Kökduk. Dokuz ay derslere gider gibi sebetle bir kere daha akla getire rı gerkçesi Türk kültürünün h ? k;TF.R KURSLARI tatmin ediyor. Hem de bedava denecek Techizatı Askeriye mumeyytzlerinden pınar gibi tanınmış atietlerimiz kadar ucuz fiatlarla. üçer ay haftanın muayyen günle lim.. miyetini tesis ve temin oldugu' a merhum Hacı Cemal Bey refil:j«ı ve katılacaklardır. rinde de derse devam ederdik. BiEn kısa zamanda bir meslek edinmek veya medenl hamerhum Salih Gursoyun ve Sabiha göre yabancı ckullardpki bu der^•» •• •• ••• Yanşlarda, birinciden altıncıya Gürsoyun valideleri, salihatı nisvanzim üç hattâ dörder aylık bomboş yattaki kıymetinizi artırarak kendinize ve cemiyete daha leri hal ve istikbaüerr müemmen tatillerimizin bir gayesi, bir hedefi faydalı kalifiye bir insaıv olmak fırsatını kaçırmayınız. kadar derece alanlar Nisanın ilk dan öğretmenlerle tnfiris ettirilmesi laHATİCE GÜRSOY oldu. Şahsî kazanclanmızın yanın^ ^ ^ M i K l a ş a mahallesi .Ağavokuşu caddesi haftasında Belgrat'ta yapılacak orureti kendiliğinden meydana çıvefat etmsitir. Cenazesi 1.2 955 salı günü SOLDAN SAGA: numara 14. da daha büyük bir memleket kalan Balkan Kros şampiyonasında kar. Üsküdar. Ayazmadaki evinden ahna1 Son dela Arab memleketleri zancı olurdu... Biz sadece düsünTürkiye'yi temsil edeceklerdir. fak, ikincfi namazının Eyüb Camiinde temsilcllerinin toplandıkları şehrin dük, gönülden arzn ettik. Takdir Intikal devresînin tabiî müteakıb. o aile hizmet (iki keFenerbahçe ve Beşiktaşın kılınmasmı defnedilecektir. yerdeki rah halkından. 2 Hususi Hafızın doğduğu önce Allahın, sonra salâhiyet sahibmedfenlne Allah iime). 3 İranlı şair tafkınlıklarını önlemek met eylesin. memleket. bir takı. 4 İtlmada sahıb lerinin. kampı Varlık Yayınevinin bu ay bajt çıkardığı yeni bulunan (iki kelime). 5 Her hangi gayreti Çarşamba günü Beykozla kar?ıHemşirelere avantaj bir mektub veya tezkere ile başka bir on kitap funlardır: Bursadan ithalâtçı Sedad Ul + kâğıdı beraber gönderme hareketl, laşacak olan Beşikta? takımı dün1. John Steinbeck: Uğurlu Perşembe (roman) Gazetelerde şu neviden haberlere ISTANBUL FILâRMONİ KRNC6İ Afrikadaki meşhur göîlerden. 6 Kesağlansın sn yazıyor: £ «ık sık rastlıyoruz: «Beyoğlunda den itibaren Mano Palas'ta kam2. Ernest Hemingway: Afrikanın Yeşil 1 epeleri mikten güç ayrılan, hem bir yarımadatsim ve adresinin açıklanmasrnı Merkez .Bankası açılan akre 4 sarkıntılık yapan delikanlı», «Bir pa girmiş bulunmaktîlır. 3. Knut Hamsun: Serferilik Günleri dır hem de yapışkan madde. 7 Soy istemiyen bir pilotumuz hastaneden Tditiflerin parasıni tamamen al.,, imam, 13 yaşındaki bir kızın...»ı !e, cilveli tavır. :8 Fazla sayıda 4. Edgar Allan P o c Altın Böcek Diğer taraftan cumartesi günü yolladığı bir mektubda diyor ki: onarma işl (iki kel me). •"makta ve fakat transfer etme^ «kız takbe velilerinin şikâyetleri» 5. E. H. Porter: Pollyanna (Çocuk k l l i k l e r i ) Adalet ile ehemmiyetli bir kar?ıGazetenizin «Okuyucularla bas «•mektedir. Böylece sermayemizin<. 6. Faik Baysal: Perşembe Adası YUKARrDAN ASAGIYA: vs... laşma yapacak olan Fenerbahçe j başa» sütununda Kızılay Hemşire bir kısmı aylarca, h a t t â " 7. Sait Faik Şahmerdan (yeni basılış) İdaresinde Hepsinde de. her iki cinsin ihde yarın yapacağı idmandan sonra j 1 İki çizginin veya yolun blrleç'p okulu öğretmenlerinden Bayan A•• u gidişle senelerce âtıl kalma 4 tiraslarının. derece farkı ile irade "b dirsek teşkil etti|i yerler (çoğul). 2 8. Sait Faik: Semaver (yeni basılış) Kordon Otelinde kampa gireceksiye Yücesarun kızlanmızı hemşi *ya mahkum tutulmaktadır. X X freninden kısmen veya tamamen Herhangi bir tarafa teyahat maksadile 9. Tanzimat Edebiyatı Antolojisi (Türk klâsikleri) tir: SOLİST: yola çıkma hareketi. 3 Kendisinden rehğe davet eden yazısını okudum. • Türk iş hayatı zaten enfilâsTürk iş hayatı zaten enfilâs* kurtulup fırlaması unsuru mevcud. 10. Kahramanlık Şiirleri Antolojisi hak.Tet'.e bahsolunan erkek. rota. 4 Ben de rahaUız olarak yatüğun Asker oyuncular kulübleri Mesbur Pransı: Piyan« Vlrtucru Her kitap 1 lira, ilki 2 lira müşahhas tezahüratına, Umumt efkâra bildirme şekillerinden, hastanede bizıat bu mukaddes va 4yoncu temayül yüzünden başka 4 Bunun ^memleketlerin iş adamlan karşıJ bea çayında yenilenlerden. 5 İtalyanne döndüler zifenin ne demek olduğunu ve kut 4sında rakabeti kaybetmiş durum• ruhî tazyik ve memnuiyetin en ların bizim pilâvımıza benzer tarzrta Ordu takımında bulunan muhyaptıkları yemek. 6 Arkadaş veya siliğini daha iyi görmüş ve anlamış 4iadır Biz evvelâ aradaki para 4 fazla olduğu zümreden. en serbrst terbiye sistemirun hâkim olduğu PBOORAMDA • benzer, çevrilince «hüzün ve keder» bulunuyorum. Sayın öğretmenin 4iadır. YARIN AKŞAM telif klüp oyunculan dün şehrimiSılnlSıigs i\ Fanrt Kcnccrtclan manasına gellr (eskl terim). 7 Bize bahsettikleri gibi; mukaddes olan * 51çüsü farkmı 1| patacağız ve J topluluklara kadar cemiyette daize dönerek takımlarına iltihak et | 4»onra rekabet edeceğiz. ^ ma tesadüf ediyoruz. yardım eden yeni dünya memleketieve aynı zamanda vatanî bir borc ^ mişlerdir. ' inden. S Özen, «istek. in yarısı. yokken bir de sermaye" Terbiye telâkkilerimizde hâiâ sayılan bu gibi hizmetleri yapacak ^ Beşiktaşlı futbolcular derhal ' Yılın en zevkli En şen En eğleneeli filmi alıp da âtıl bırakmak gibi" 1 t t * » n j », kimselerin zamanın icab ve duru 4büsbütün ezmektedir. Insanın4 «haremlik selâmlık» âdetlerinin Mano Palastaki kampa gitmişler8ıletlw muna göre bazı avantajlara sahıb Jşöyle haykıracağı geüyor: Ma • bugünkü şerait ile kabili telif oldir. hâkimiyeti olmalan lâzımdır. Çünkü feragat 4demki paramızı aldın, o haldet mıyan bakiyelerinin VAZ BtüKÂKl mevcuddur. İnsan ruhunun bir unve fedakârlık ancak insamn şahsınKaampaşa cinayeti faili 4 transfer et. Madem ki transfer 4 suru olan ihtir?slanmızın da büKomedı * perae da yaptığı işten sıkmtıya düşme İedemiyeceks:n, o halde neye aRenkU (The Girl Next Door) Renkli tevkif edildi tün tabiat hâdiselerinde oldıığu G«org* Aieıroö mesile olur. Bugün memleketimizde Bajlıca Yıldızları 4 gibi maniaları aşmak veya yiKp Evvelkl gece Kasımpaşada tbrahim «vlren: Leyiâ Erdurar • byorsun? hemşire olan ekseri genclerimız Doluyu öldüren ve iki arkadaşım agıı 4 Dikkat edilirse burada övlet gecmpk temavülüne sed çekmek DAN DAILEY JUNE HAVER çahştıkları kutsi müesseseden «1surette yaralıyan Muzaffer Güngörmez iataneye Koyan. Uuhatr Jbir durum var ki. hususî teşeb4. mümkün değil. Ertu£nü adındakl katil ve suçortakları Cemal, Aynca: FOX Jurnal, Dünya Haberleri dıklan maaşla hem kendılermı, 4büsü baltalamak için bir kanun4 Ali Şahin ve Koreli namile maruf »kjam taat tam î l de Kaynağından dogup pelen snhem de aileierini geçindirmek zoMustafa. dün sabah 4 üncü Ağır Cezaya ^arîambadan bafka her \ I I \ Irundadırlar. Bu yüzden kendilerine ^cıkarmak icab etseydi, bundan^ yun birikerek hasıl ettiği ırmağl .*uroa (talebeı Pazar ^ ' * ' ' \ L verilmıslerdir. tm« i»di tam 17 de Telefon 40276 verilen maddî yardimlann azlığı ve • daha dâhiyane bir buluş olaJ or'adan kaldırıp yok etmek mi'THüviyetlerin tesbitinden sonra Mu15 30 da matine Cuma akjamı zaffer Güngörmez hâdiseyi şdyle anlatbazı avantajlann bulunmayışı do Jmazdı. Atıl kalan para yüz mil4 kün olamıyacağına göre, yolunu AİMÖİDİ.EİNİEİK taleoe gecesıdır mısur: layısile bu kutsi mesleğe genc kız 4yonlarca liralık hususî sermaye• tamarr.en tıkamamak şar*ile akı>:nı Gi?eleı herguc saat 12 de açılır. 4dir. , Geee çok sarhostum. Kahvede t^r.zrr etmek, ondan iştifade iç'n larımız arzulandığı derecede heves oglum Cemali ddvüyorlar sanarak k»vIstanbul Belediyesi »•»•f 4 + 4 4 4 4 • •••••• ••*>••• pn ;y; hsl çaresi olduğu gibi, terGOLDEN BLADE etmemektedirler. gaya karırtım. Cemalt kurtarmak JaMak?im Tlyatrosunda biye fisteminde de, ruh maceraîınŞEHİK TİYATKOLARI Baştanbaşa renkli binbir gece hikâyelerinden muazzam yesile sağa sola bıcak savurdum, hattâ Artık bıçak kemiğe ISTANBUL OPEBETİ Istinyeyi kurtarmalı c? mütemadiyen =el gibi akan ruaşk ve macera filmi. o kadar kl. bu arada karırnı da yara Her aksam saat 21 de Saat 21 de îstinyeyi sanayi bölgesi olmakladım.» dayandı hî hâdiselerin önüne, aşılması müm ROCK HVDSON PIPER LAURIE TRAFIK YfZÜNDEN DRAM KISMI tan kürtarmak hususunda okuyuDiğer «anıkl«r lse karvga yerind» kün olmıyan b : r duvar örmiyelim. Operet 3 perde »Derdli bir memur» diyor ki: ALTLNCI KAT cularımızdan mektublar alıyoruz. butunmakla beraber döğüse katılma Çarşamba, cumartesi, paBu demokrasl devrinde imzamı Her şeyde olduğu gibi, bu mevzuYazanu: Alfred Gehrl dıklarmı iddia etmişlerdir. Mahkeme zar saat 15 te matine. Brini vaktile bu sütuna dercettik, da da daima bir çıkar yol bırakTurkçesl: HALID Muzaffer Güngönnezin tevkifine, dığer Çarşamba matinesl halka. başkalannı da ileride dercedeceğiz. atamadığım için özür dilerim. Çün manın zarar yerine fayda getİ! eFAHRI OZANSOY lerinln serbest bırakılmasına karar cumartesi matinesi talekü mukadderatın Denizcilik BanHer çarşamba akşamı talebe gecesidlr. Fakat bugün Şehir Meclisinde Isvermiştir. ceğine inanahm. Hele aldığım'Z beye tenzilâtlıdır. PerPazartesi aksaır.ları temsil yoktur. tinyeye taalluk eden bu mevzu ko kasma bağlamış bir aile babasıyım. zecrî tedbirlerin mukavemftn.? hiç Barda hâdise çıkaran polisler şembe geceleri talebeye tenzilâtlıdır. Tele'on: 42157 Ekmeğini }ediğimiz bir bankanın nuşulacağmdan, Istanbul u seven Pazartesi geceleri de temsil var. Henüz isimleri tesbit olunamıyan, fabulunmak nankörlük bel bağlamıyalım... Ufacık dcre'eyurddaşlar. İstinyenin şirr.diki ha aleyhinde KOMEDİ KISMI kat polis oldukları iddia eiilen iki rin, döküldüğü göller önüne ir=a linden kurtanlması üzerine dikkati olacak amma, artık bıçak kemiğe edilen muazzam barsilarla bile, aşhıs. evvelki gece Beyoğlunda bir bara GEÇTİ BORUN PAZARI NASOH! BILMEN gitmişlerdir. iki kafadar barda bir hayli dayandı. çekiyorlar. arasıra aknşına müsaade etmeiçfikten sonra. s^ğa sola sarkıntı.ık etYazan: Robert de Flers ve F de Çroisset DIN TAR1HI DONYAS'tNPA Rsasen, dünkü toplantıda da, Biz bu banka memurlan, ekseri den zaptedilemediğni unutmıyameğe başlrmışlar. bir iddiaya göre de Türkçesi: Bedia MuvahhidVasfı R. Zobu Tnüşteriltrden baıılarını dövüo oradan aeı oerşemDe «kşam. laieM gecesldlı Vali, Boğazm bir turistık bölge ol yetimiz mağdur durumdayız. Ge lım. ması gerektiğini belirtm'şti. Hele çenlerde bir gazete, banka büyükle Sal. akşamlan temHi Tolttuı Yeni nesli. ilk tahçil çaelarından Cumar.esı »e çarşamöa (runlerl Istinye, Boğaz gerdanlığınm en gü rinden birinin, maaşlara yüzde yüz DIN TAR1HI DUNYASINDA Hâd:s* dün Emniyet MUdürilPe ıksaat 1430 da Çocuk Tiyatrosu setmiş. Alâeddin Eris bizzst tahkika'a zel mücevherleri arasındadır. Bu zam yapıldığmı söylediğini yazıyor itibaren, anlayışlı bir kontrol mev cudiyeti esss olmak üzere, muhDraro ve Komedıde pazaı pınıerl el koymuşhır. Mechul po'.is'erin kim pırlantaya kömürmüş muamelesi du. Bu yüzde yüz zamların kimsaat 15.30 da matine. Telefon: 40409 telit mekteblerde yetiştirmekle, hiç oldukları ehemmiyetle araştırılmaktayapmıyahm. EMINÖNt) TEMSILLEKI lere ayrılmış olduğu her halde ma olmazsa münevver zümre içınr'en dır. DIN TAR1HI DUNYASINDA Cağaloğlu Öğrencl Lokaltnd* lsmunuzdur. Aramızda maaşı 175 bu kabil iizünfülerin çıknıtıma<ını Gar binasındaki bayrak lEski Halkevıı ALİ RIZA A L P Hradan 625 liraya çıkanlar olduğu temin ctmek, kısmen de olsa n.ümAmerikan hemşire okulu talebe: OIN TARIHI DuNYASFnda PAŞA HAZKETLERİ gibi, bir derece zam görüp; bare kiin olabil r. Cemiyetimizrleki shlarinden Tanriçe Göksel diyor ki: Yazan: Schönthan Kadelburg mine çoktan intibak etmiş ve ayar lâk telâkkilerinin ve terbive c'avaI H S A N BOBAH Ailemin Göztepede oturması doTürkçesi: NAZAN B. GÖKNTL lamadan hiç iştifade edememiş kim mızın bu istkamette ıslahına ihY a n n matinelerden itibaren Temsil günleri: Perşembe. Cuma, layısiyle her pazarlan HaydarpaşaDIN TARIHI nııNVft^fnri^ Şehzadebaşı F E R A H Sinemasınds :umartesl, Pazar. Pazar günleri saat dan geçerim. Her defasmda da be seler de vardır. Öyle bir adaletsiz tiyac vardır. İntikal devresirıın talik içindeyiz ki... Üstelik sık sık biî taşkınhkları atlatıHıktan sonOzen Film KAYIB İzmit Ll.^esi Orta lkincl ni ziyadesiyle müteessir eden bir gazetelerde: «Biz memurlara zam ra. penc neslin daha salim ve t.ıkin sınıfından aldıgım 13X11.1952 gün ve manzara ile karşılaşırım. Bu Haybir haleti ruhiyeye kavuşacağıtırian 3774 «ayılı tasdiknamemi kaybettim. darpaşa gar binasının üstündeki yaptık» teranesini dinliyoruz. Ha şüphe etmpmeliviz. 1 Şubat SAL) akşamından itibaren Yenisni alacağımdan eskisinin hükmü bayrağımızm hâlidir. ni aradan 10 sene geçse yine ayni Her akşam saat 21 de olmadığı İlân olunur. Dr. Nevzad Akın Ö r P n o : !c Bu akşamdan itibaren sözleri işiteceğiz. O muazzam binaya göre küçük No. 958 İkramiye mseelesine gelince; iki Tamire muhtac sokaklardan SES 1 ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHIR TIYATNail Özvarnall bir bayrağın hem de eskimiş, yıpdefa verilen devlet ikramiyelerinROLARI DRAM KISMINDA ranmış, (insan yazmağa çekiniyor) biri daha kirlenmiş bayrağımızın dalgalanışı den iştifade edip de eylul ve arahk Basan ve yayan Kasımpaşada Mescid sokapmfa I • • • • Cumburıyet Matbaacılık v» bir Türk kızı olarak beni pek çok aylarında verilenlerden faydalana oturan Atıf Çark, yazm tozd^n, Gazeteclllk Türk Anontm Şirkefl müteessir etmektedir. Ecnebî ge mamak birçok dedikodulara sebeb kışın da çamurdan geçilmez bir Cağaloğlu Halkfvı sokak No. 30'41 milerin geçiş yolu üzerindeki bir olmaktadır. Fakat bu arada gizli halde olan mezkur sokağa hic olSahlhleri Operet 3 perde 6 tablo I binada böyle bir bayrağın bulun <1en gizliye işler yürünıekte hususî mazsa bir arna\'ud kaldınmı döşePiyes 9 tablo Rondellas balesinin iştirakile NÂZIME NADİ ve ÇOCUKLAKI masına turistler bile hoş karşılamı ikramiveler değıtılmaktadır. tilmesini istemektedir. Yazan: Alfred Gehri. Çeviren: Halid Fahri Ozansoy Çarşamba Halk günü. Cumartesi talebeye tenzilâth yacskdır. Kısa bir zamanda bu du Dolavısiyle ekseriyetimiz bu idaDÜŞÜNCEMIZ: Yaza işlerını fllen ıdare e1eo Sahneye koyan. Dekor ve kostüm: Max Meinecke pazar gündüzleri saat 13 t e Mes'ul Mudür rumun alâkalılar tarafından düzel re şeklinin biran «vvel iktisadî dev Gelecek cevabı ezberledik: Büt(1233) Biletler saat 1 den itibaren satılır. Telefon: 49369 let teşekkülü hâîine gelinmesini çeye konulmadığından... tilmesini beküyorum. CEYAO FEHMİ BAŞKUT candan temenni etmekieviz. JPO TEŞEKKÜR Haftanın Olayları Yeni Futbol Yazan: Haluk Federasyonu RADYO C Vatan hizmeti ve kızlarımız Şehirlerarası! Alo! Alo! 6ASBASA Izmirle de konuşamachk BULMAC 1 m 1 1 fll 1 !• 1 aı ^^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Seneferinin Ucuzluk Rekoru:. Aytfa 44 saaf ders ücreli sadece 20 liradır I ! 1 «1 18 1 1 | 1 I 1 • YENİ ON KİTAP Transfer edilememek yüzünden sermayemiz bağlı kalıyor CEMAL'REŞİD REY SENFONİK KONSEB MELEK Sinemasında AŞK KÖPRÜSÜ SARAY'da Bu akşam S Ü M E R ' de SİHİRLİ KILIÇ AİRİÂİPİLİAİRİH CİEİRİAİf İDİİİİS EİSltİRİGİEİMİE MİİİSİKİBİDİAİN 1|M|T|»|P| İİKİE NİÎİL AİL Nİtl«İAİL|EİNİt KADIHCAM KAFLI REH CEVAD ÜLÜNAY PANORAMAl I V 1 ŞEN S E S OPERETİ IKISI DE BİR ALTINCI KAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog