Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 Şubat 1955 CUMHTJRİYET SON Ümidsizlik! H r BİR 9 1 DAKİKA: , Eisenhower e karşı cephe alıyor General, Amerikan kara kuvvelierinin azalfılmasına muhalif olduğunu bildirdi 10 mebusun teşriî masuniyeti kaldırılmıyor Olmaması normal olması fevkalâde Ikide bir piyasada şu mal yok diyor şaşıyoruz, bu mal bitmiş diyor hayrette kalıyoruz. Hiç lüzumsuz. Bilâkis, istihsal ve istihlâk rakamlan arasında nisbetler malum olduğuna göre, bu mallann bulunmadığtna değil, şayed bulunacak olursa, asil o zaman, ağzımız bir karış açık, hayretler içinde kalmahyi:! D. N. Bir Japon ticaret heyeti şehrimizde Heyet azalan, Türk Japon ticaret anlaşmasımn imzasını müteakıb Istanbulda, içinde her şey satılan bir kaç um umî mağaza açmak üzere teşebbüslere geçe ceklerini söylüyorlar HddfşşkrArşsihd* Formoza yüzünden yenl Sinan Tekelioğlu Mecliste, Savbir harb çıkmasından cılanrı meseleleri iyice incelekorkanlar, Güvenlik Kon meden teşriî ınasuniyetlerin seyinde dün akşam bu ihtilâfla alâkaldınlmasını istediklerinden kalı miizakereler başlar başlamaz Washington 31 (a.a.) Ameri kadar ordu mevcudumnzda 320.000 Rusyanm, kanşıklığı ve gerginliği kan Kara Kuvvetleri Kurmay Başşikâyet etti arttırmaya matııf bir teklifi ileri kanı General Ridgway, hükumetin kişilik bir azaltma yapmanm mümAnkara 31 (Telefonla) Bugün olacağını behrtUkten sonra sürmesinden büsbütün ütnidsizliğe kara kuvvetlerinde yapmağı tasar kün konuşan General HHgway, modern B.M. Meclisinde, 10 mebusun teşriî kaDilmışlardır. ladığı azaltmaya muhaiif olduğunu Güvenlik Konseyinin, Formoza açık bir sekilde bildirmiştir. Ordu silâhlann kullanılmasımn mevcudu masuniyetleri hususunda muhtelif aid geçidinde mütarekeyi temin efmesi Vekili Stevens Ternsilcile.r Meclisi azaltmaktan ziyade daha fazla in encümenin verdiği karar!ara mazbatalar oya kondu vs 10 mebiçin (nnianması istenmişti. Yeni Zesil.îhlı kuvvetler komisyonunda. sana lüzum gösterdiğini ileri sür usun da teşriî masuniyetinin kaldılanda bir takrir hazırlamış. ve Koteknik ilerleme sayesinde 195fi ya müştür. nlmamasma karar verildi. münist Çinin de konseye temsilci >uıımmnııııııııllllHUIIIIII!IIIIIIUninilllltllUlllllllllllllllınıııııı«"< Bu arada teşriî masuniyetinin jföndermcsini, birlikte bir uzlaşkaldırılması istenen mebuslardan ınaya varilması için ga.vretler sarSeyhan mebusu Sinan Tekelioğlu feHilmesini taleb eylemişti. söz alaıak savcıların meseleleri iyiAym zamanda İngiliz hükumeti ce tetkik etmeden teşriî masuniyetde Rusyaya başvurmuş, «aracılık» lcrin kaldınlmasını istedklerini, bu yapmasmı. Pekinin. Güvenlik Kon(Ba.itnTnfı l irtd sahHerlei yüzden mebusların umumî efkâr seyine temsilci göndermesi husu Zorlunun vekâlet edeceğine dair önünde zan altmda kaldılkarm: söy Bunların casusluk ve sabotaj sundaki daveti reddetmemesi için Riyaseticumhur tezkeresi okundu. (üaştarafı 1 ıncı sn ledi ve kendisine isnad edilen su yaptıklanndan mahkum edildiktasavvutunu esirgememesîni iste Türkiye Spor Birliği kurulmasına ketleri meselesini» tetkik etmek çun Millî Mücadeleye aid bir film mişti! . dair kanun lâyihasının geri verilleri üzere konseyi acele toplamağa da dolayısile Adana valisine yaptığı Dün ise Rusya. Güvenlik Konse mesi hakkındaki Başvekâlet tezkemüracaatten ileri geldiğini, şiîcâyet Kahire. 31. (APR). resi kabul edildi ve lâyiha geri ve vet etmesini istemişti. yinden sunu istemiştir: Sovyet şikâyetine bir karar stı üzerine savcının da kendisi hak sabma cassluk ve sabotaj yaptıkrildi «Formoza ihtilâfında kabahatli bildirdi. ları tesbit edilerek idama mahkum Bursa Mebusu Müfid Erkuyum reti de bağlı bulunmaktadır. Bu kında takibata giriştiğini Birle«ik Amerikadır ve konsey, oVekıllerinden edilmiş bulunan iki Yahudi bugün karar suretinde «Birleşik Amerika' Adalet ve Dahiliye nun Formoza'da takib ettiği siya cunun Denizcilik Bankasının çahşasılmışlardır. malarma dair sözlü sorusu, kendisi nın bu tecavüz hareketlerinin tak bunun önüne geçilmesini istedi. sefi takbih eylemelidir!» Bunlar Musa Lito adında bir dok Bn Rus takririni Güvenlik Kon iki oturumda da hazır bulunmadığı bihi», «Bunlara bir son verilmek üzere derhal tedbiı ler alınması hutor ve Samuel Azar adında da bir seyi bire karşı 10 reyle reddetmis için düştü. s u s u n u n birle ? l k Amerika'ya tavDiğer iki sözlü sorumın süratle öğretmendir. tir. Yalnız. gerginlisri azaltması için T^..»...ı Amerika'nın görüşülmesinden sonra Hikmet Ba s ı'y e s l ' » Mısır askerî çevrelerine göre, nrarılık yapması beklenen Kremlin'in, aksine olarak eerginli&i daha yurun İktisad ve Ticaret Vekilin : Formoza^da ve Çin'e ait diğer topbunlar MısırAmerikan münase(Baştaraft 1 inci sahifede) betlerini bozmak maksadiyle Kahive da arttıraeak ve davayı kat'ivven den sorduğu suallere geçildi. Hik ' raklarda bulunan denız, hava Belki iki yüz metre mağara. Bu re'de Amerikan kütüphanesini ate halMmiverek börle bir teklif ile met Bayur, Makine ve Tarım ma kara kuvvetlerini geri çekılmesmı» kale kayalığm gün batıya düşen ri siirmesi umidsizlik yaratmıstır. kineleri yedek parçalarının her tür istenilmektedir. şe veren bir şebekenin reisleri bulü karaborsacılığı önliyecek ölçüde i Güvenlik konseyi, ortalığı karış yanında. Giriş kapısınm denizden lunuyorlardı. Formoza yüzünden harb çıkma<!! yüksekliği yedi metred : r. İnsan bo» întimalleri son derece zayıftır. Fa yurda getirilmesi hususunda ne tırmaya matuf bu Rus teklifini biTel Aviv: 31. a. a. İsrail gezekat. Rusyanm da hemen eüler viiz düşünüldüğünün bildirilmesini isti ; re karşı (Rus reyi) on reyle red yundaki kapıdan içeri giıdik. Ma teleri bugün çıkprdıkları özel sayı"raranın içi elektrikle aydınlaülmış. göstermesi, aracılığa gitmesi ihti yordu. etmişti. İlk önce insana ağır, acıya çalan, larda iki siyonist mahkumun Kahimalleri de o kadar zavıftı. Munteİktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Bundan sonra. Formoza geçidin ,ağmur gibi ağır, ıhk bir soluk red.9 idamı haberini büyük başlıkmeldir ki Kremlin, Uzskdoğuda Yırcalı kürsüye geldi. Uzun bir de ateş kesilmesini sağlamak maklar alünda "bildirilmektedir. bnvle gersrin bir durumıı bir nvid konuşma yaparak: Yedek aksam te saniyle müzakereler yapılmasını ;arpıyor. İlk duyuş bu, sersemlik Bütün partilerin gazeteleri budet muhafazaya cahsarak ve bu mini için her yeıden kısılıp döviz tavsiye ed?n, Komünist Çin'in kon devam ederken turuncu, sarı, boz •ıklar iç'nde renk renk dönen sar günkü idamlaruı İsrail ile Mısır nnn için de elinden geleni yapa tahsis edildiğini, 1952 de bu iş için s e y e temsilci göndermeye davet eaktır. Böylelikle. dünya efkânnm 40 milyon, 1953 te 46 milyon, 1954 edilmesini isteyen Yeni Zelanda kıtları. dikitieri görüyoruz. Binler arasındaki gerginliği tehlikeli bir nazan dikkatini Almanya Szerîn ün ilk 7 ayında 25 milyon lira ay teklifi gündeme alınmış ve müza :e damla üstüste yığılıp donmuş safhaya sokacağına işaret etmekte»ibi sarkıtlar. dikitler. Soğuk mem dirler. ^^^^^^^^^^ den rekmek ve Formoza'ya eötiir rıldığmı, E. P. U devletlerinden ve keresine başlanmıştır. leketlerde saçaklardan buzlar sarı»ek istemiş olması da muhtemei Amerikadan kredi ile yedek parça ' kar hani, bu buz sa.kıntılarıtıdan Rusyanın Tavri Hareketi dir. getirtmek için tahsis vreildiğini, yüzlerce, binlerce defa büyükleri " Kötümserlik Yarattı. ayrıca 1 milyon liralık tahsis ve Rusyanın, bn gergnnliîri dana nir mağaranın tavanından aşağı sarRusyanın. Formoza ihtilâfı ile miiddet muhnfnza ederek Birie«ik transfer yapıldığını, Vekâlete âcil kıyor. Yanlardan, bir kısmı alttan a l â k a h 0 İ a r a k K o n s e y e S U n d u ğ u Amerika ile îngilterenin ve daha ihtiyaclar icin veriîen 100.000 lirahk v e da böyle yüzlerce dik:tler yul.hrı NewYork 31 (a.a.) Persembe reddedılen takrir, sıyası çevrerıarı devlotlerin arasını açmaŞa bir tahsisatın da bu işe ayrıldığmı, ma | doğru yükseliyor. Bir Alman jeo günü apartımanında ölü olarak bulerde kötümserliğe yol açmıştır. defa daha teşebbüs etmesi beklen kine getirtecek ithalâtçılara yüzde ojî profesörünün dediğine fcîöre, lunan maliyeci Serge Rubinstein'm 20 yedek parça getirtmek mecbu Rusyanm ortalığı kanştırmak is bu sarkıtlar ve dikitler 15.000 yılda melidir. katlı bâdisesindeki esrarı çözmek tediği ve aracılığa da yanaşmadığı eşekkül etmiş. Mağara iki kısıınGüvenlik Konsevînde dün naş riyeti konduğunu söyledi. için tahkikata devam eHen NewHikmet Bavur tekrar söz alarak: kaydedilmektedir. lıvan müzakcrelerin oldukca ımın dan ibaret. Birinci kısım korıdor York polisi şimdiye kadar 500 den « Bu mesai ihtiyaca tekabül etBu çevrelere göre, Rusyanın böy gibi, ikinci kısma giden sark t ve fazla kimsenin ifadesine müracaat sürmesine biıhrai''i «afhalar geçirmemektedir. Makine getirecekiere le bir teklif yapmış olması, konsey dik : tlerle kesilmiş bir yoldur. fkinnn«îine in'izar edilebilir. etmist r. Komünistlerin su noktayı eöz vüzde 20 yedek oarça getirtmek müzakerelerinin son derece uzun :i kısım kuyu gibidir. Biıinci t'isBunlar, Rubinstein'in ikametgâbir ma kadar yüksekliğ, altı metredir pniinde tutmamazlık edemiyeeekleri mecburiyeti konması iyi bir şey. ] süreceğini ve belki de yeni yeni hmdaki evrak arasında tesadüf ediFakat bu tedbirler karaborsayı ön Rus vetosu ile karşılaşacağını gös Ağac bir merdivenle gidilyor. Bude tmıhakkaktir: len ve takriben iki bin kadar kim«Formoza harbi, Kore harbine iyemez Hükumet manevî bakım termektedir. ası, yanı inilen yer. mağaranın ta senin isim ve adreslerini ihtiva ebenzcmiyeçektir. Kara kuvvetleri dan sorumliKur» dedi. banı: kumdur, incecik kumdur. den altı defterde yazılı olan kimMolotov'un eevabı Hikmet Bayur ikinci sual takriileri sürülemiyececinden ağır kaLondra. 31 (R.) Bu gece ve Kumdan mağaranın tavanının yük selerdir. yıblar olmıyaeak ve esas rolü harb rinde. bir tütün bankası veya buna rilen bir habere göre, MolotoV bu ;ekliği 13.5 metre gçliyor KumKı Buntınla beraber polis, vak'a gegemilerile uçaklar görecektir. Ko benzer teşekkülün ne zaman ku akşam Moskovadaki İn.çTz Sefiri :abanm denİ7den yük;ekliğı 1 40 cesi Rubinstein ile genc manken davet metrcdir. M?earanın tabaTimın Kdrede. 300.000 kişilik bir insan selini rulaeağmı soruyordu. İktisad ve ni. Dış İşleri Bakanlığına Estelle Gardner'i gece kulübünden cepheye döken ve sayıea bu üstün Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı Tütün etmiş ve Rus hükumetinin, For .ınlığı; yani tavanla dış kaya arpsı evlerine götüren taksi şoförü ile Bankası kurulması için bir kanun mozada durumun vahim olduğu on metre kalınltktsdır. MaŞarır<'n lüğü sayesinde 38 inçi arz dairesine genç kadını Rubinstern'in apartıma ; kadar inehilen Kızıl Çinüler, bu lâyihası hazırlandığını, buna göre hakkında İngiliz görüşüne iştirak dış tepesin n denizden yüksrkl'ği nından sabaha karşı saat 2 de alıp defa bu silâhtan mahrutn oldukla Anonim Şirket halinde bir banka ettiğini, Komünist Çinin de Birleş !6 metredir. Mühendislerin söylrevine götürmüş olan taksi şoförümi ; ) 5 Mlletlere b r temsilci gönder diklerine göre mas'aranın çökme ih nnı göremezlikten gelemiyecekler kurulacağını söyledi. nü hâlâ aramaktadır. dir.» Daha sonra Türkiye ile Yunanis mesinin elzem bulunduğunu kay tirrtli yoktur Maearar.m içinr'e Polisin kanaatine göre bu şoförFormoza harbinin patlak verme tan arasındaki ticaret ve ödeme detmiştir. daimî olarak yüzde 95 rütubel varmesinde de belki en mühim amil anlaşmasımn tasdiki hakkında ikin j Güvenlik Konseyinin bu geceki dır. Buna göre ıraearaya giron kib ler, yaptıkları bu seferleri kanun gereğince listelerine kaydetmemiş lerden biri bu olaraktır. ci müzakeresi yapılacak olan encü toplantısında. Yeni Zelanda teklifi itin yanmaması gerekir. Dısarıda Ömer Sami COŞAP men mazbatalan okundu. Bu mad m«zakere edilmiş ve Baskan. Ko "c 95 rütnbelte kibrlt kolay kolay bulundukarından şimdi ortaya çıkmak istememektedirler. e, geçen celsede hükumet veya m ünist Çin deleses:nin de davet yanmaz. Halbuki m?saranın taban Seıge Rubinstein'in tamdıklarmistemiştir. Birleşik A kumuna b'r kutu kibrit gömmim. komisyondan kimse bulunmadığı m e w k a bun 15 dakika ?onra çıkardım. hepsini dan Miss. Anna Bocsuk dün gazete için talik edilmişti. , ? muhalefet etmediğini cker teker çaktım, sanki hiç rü cilere verdği beyanatta, RubinsBurhaneddin Onat ilk sözü aldı; kaydetmiş, Ingiltere teklifi de. .klemi tir F ka :ubet yokmuş gibi yandı. Majiara tein'in katlinden az bir zaman evbu anlaşmada ve eklerince Yunan ' î a < M'lllyetci Çin, .i vel bir çok tehdid mektublan aldı(Baştaraiı 1 inci sahifede) hların sulanmızda balık aylama Z e l a n d a t e k l > « aleyhmde rey ve nm yağmur gibi kahn aâır havası ğmı söylemiştir. Bu mektublarHan mağaraya giren bazı sağlam kinıSöz alan mebuslar bilhassa tren arına dair hükümler bulunup bu receğini kayr'efmi^tir. birinde şöyle denilmekte idi: «Ha;elere kalb çarpmtısı verivor. bahkçılık anlasması lerde vuku bulan rötarlar üzerin unmadığmı, Harb Tehlikesi Mağaranın renk renk yanıp dö beriniz olsıın sağ kurtulamıyacakde durmuşlar, Vekile bu rötarlarm ile ilgili olup olmadığını sordu. Washington: 31. a.a. Amerikan en sarkıtları, dikitieri dokununca sınız, borclarınızı ödeyiniz.» Sıtkı Yırcalı kısaca cevab vereseb;bini sormuşlardır. hariciye vekâleti uzak doğu işieıi uzun uzun yankılanan sesler çıMiss. Bocsuk'un ilâve ettiğine gö anlasması Bu sorulara cevab veren Vekil, rek; bunun balıkçılık vekil muavıni M VValter Robert karıyor. Mağaranın buhıcusu Ga re Rubinstein dostlarının tavsiyeile ilgili bulunmadığını, eski bir döviz darlığınm sebeblerin başmda son dün bir televizyon yayınında . b' Dere, öten sarkitları, dikitieri lerine rağmen polisin himayesini isgekliğini, Fransadan yeni lokomo anlaşmanın bscı maddelerinin ta: sk hastaları eğl"endir yor. Ga temekten da ma imtina etmiştir. tıfler abndığmı, elektrikli tren te dili ve tatbiki olduğunu söyledi. yaptığı bir konuşmada, Formoza Rubinstein'in mirası : . ., , , , boğazmda bir ateş kes için her tür ib Dere maŞaranın bulunuşunu, sisatının ilerled ğini söyledikten NewYork 31 (a.a.) Perşemayıha oya kondu, ile mevcuddan utım mağarası oluşunu anlatıyor: başvekisonra teknik eleman sıkıntısına te 282 sinin levde ovu 282 kabul edildi ' U l m k â n i r e d d e d e n « 1918 yılında iskele yapmak be günü odasında boğulmuş olarak l m n S n be anptJna mas etmiş, elektrik ve bakım işGene geçen celseden kalan askerî ' ° y telmihte bu"in Alanya kalesinin kayaliklarm bulunan milyoner maliyeci Serge lerinde çalışan 100 mühendisten bu memnu mmtakalar hakkındaki ka l u n a r a k î°>'le demıştir: dan taş kırılıyor. Taş kırılırken bir Rubinstein'in vasiyetnamesi bugün e E g M M ş u e n L a i B l o f gün 7 rrühendisin idarede kaldığı nun lâyihasının görüşülmesi sırah a k i k gün kayalıkların altından bir delik açılmıştır. Rubinstein, tanımış oly o r s a nı, bu yüzden bakım işinde zorluk sında Kayseri mebusu Ömer Mart, i bir harb tehlikesi çekildiğini, bu halin telâfisine ça turist celbinin memlekete getire rnevcuttur. Eğer Çin komünistleıi nkıyor. Kapkaranlık. Bu delikten dugu güzel kadınlardan hiç birine aşağı iniyorlar. brkıyorlar ki kos bir şey bırakmamıştır. Maliyecinin bi!r a Lş'ldığını belirtnrştir. ceği dövizden bahsederek, meselâ' > ssa Hindiçini mütareke anlaş 10 milyon dolar civarındaki serveti Diyarbakır mebusu Ragsb Ka Truva harabeleme askerî mınta m a sını ihlâl etmek suretiyle harb kocaman bir mağara... Ben tur'st rehberiyim, Alanyaya gelip g den 78 yaşmdaki annesi ile 9 ve 8 yaşv e raosmanoğlu da, dış hatlarda pro kadır diye seyyah ffirer'.eHiüini. vatecavüz hareketleıine devam urstlere magarayı da gezdiriyor larındaki iki kızı arasında taks:m paganda yapmak üzere konulan 10 lilere salâhiyet verilip vzun for ederler ve eğer Formoza'yı istilâ edilecektir. bin liralık tahsisatın çok az oldu malite güçlükleri çıkar.'niidan tu hususundakj tehditlerini hakikaten dum. M?&araya bir de demir kapı •aptırmıst'm. Anahtar bende idi. Bu arada Rubinstein'in katilini ğunu söylemiş ve bu kadar az bir ristlere kolayhk gö.=tf ilr.esini is tatbik mevkiine koyarlarsa birleöHenekle biç bir şey ~yapılamıya tedi. Tasarnnın bu şekilde tadili hak şik Arrverika bir harbi göze almış Bu arada ben magarayı turistlere bulmak için açılan tahkikat devam cezdirip dururken bir gazetede Al etmektedir Şimdiye kadar bu mev csâını izah etrriştir. kmda verdiği takrir kabul olundu. olmahdır. j'ai'a astıma iyi gelen bir ma zuda bir ilerleme kaydedilmiş deMünakalât Vekili, Devlet Havaİstanbul mebusu Hadi Hüsmenin ğara olduğunu ok'.'dum. Mağ = ranın ğildir. Maliyedyi cinayet gecesi eyollannın bir iktisadî devlet te Devlet Kitabları mütedavi! scVmaıdını, damlalarından kinaye Dam vine götürmüş olan taksi soförü bu şekkülü haline getirilmesi için ça yesi hakkında 2133 sayı!ı kanura lataş kovmuştum. Mağaranın rü îabah polise müracaat etmişse rle. lışıldığını ve bu yapıldıktan sonra ek kanun teklifi görüşülürken bir :ubetini ölçtürdüm. % 95 gel : yor hâdise hakkında esash bir malupıooaganda işlerine hız verilebile hayli hareretli konuşmalar oldu Bu lu. Bizimkisi astıma neden iyi gel mat vermemistir. ce^ini bild'rmiştir. teklif Devlet Kitabları mütertavil nesin? Civardan hastalar buldum: Bu sırada proferör Muhlis Ete sermayesine 700000 liralık bir kredi Miinir Nureddin konseri mağaraya soktum. Fakat hiç bir söz alarak iktisadî devlet teşekkül lâve olunmasını derpiş ediyordu. 8 şubat salı akşnmı saat 21 de Kshasta iki günden fazla mağarada lerinin devletin kapısı iç:nden dıKocaeli mebusu Sadeddin Yalım kalmıyovdu. kaçıyorlardı. Bir türlü dıköydeki Sürevya sinemismda Yardımşarı çıkamadığını, . bu bakımdan bu arada söz alarak hâlâ kitablasevenler Derneğinin Kadıköy şubesi (Bastaraiı I inci sahifede) dsha fazla mağarada tutamadım menfantine Miinir Nuredrtin Selçuk tâDevlet Havayollarmın da istikba rmı temin edemiyen öğrenciler bu aydan aşağı olmamak üzere bir suç hastaları... Sonra Malan köyünden rsfmdan bir konser verilocrtt'r linin diğer iktisadî devlet teşekkül lunduğu, bu işlerin önümüzdeki işlemes: için yol gösterilmesini ıslerine benzememesini temenni et sene intizama girmesi için 700.000 temiştir. Ethem Güçerin gayritabii Hasanla Muharremi buldum. Bunlar yıllardanbîçi pstımlı idi. Onmiştir. kendisini arı gündelikle "tuttum. Mağaraya liralık kredinin 1.000.000 liraya çı teklifine karşı komiser k d i i i Mesud bir doşum Denizcilik Bankası Umum Mü, karakoldan kapı dışarı etmiş, fakat 15 gün devam ederlerse; şeh ; rde karılmasını istedi. Tamnmış filmcilerimizden Erdüi'ünün bütçe müzgkerelerinde Maarif Vekili Celâl Yardımcı ihtiyaten arkasına bir polis memuru kaldıkları zaman içinde y'yecekleman Kardeşler sahibi HÜRREM buUınmaması ş:ddetle tenkid edilERMAV ile eşi 1952 Türkiye Gü700.000 liralık tahsisatın kâfi ol . takmayı ıhmal etmemiştir. Karaini. otel paralarını verecektim. rniş, bazı mebuslar geçen yıl ka duğunu izah etti. Teklif 7e!1ik KrRİiçesi GSLENGÜL ERsahibi koldan çıkan Ethem Güçer Cebeci Aynca bir miktar da para vererar ahndığı halde banka umum mü MAN'm 30 ocak pazar günü saat Hadi Hüsmen de aynı şekilde konu civarında karanlık bir sokaktan ge cektim. Hastalar 15 gün kaldılar ve 21 55 te bir erkek çocukları .dündür veya temsilcisinin müzakereçerken yolda yürüyen bir kadının iyileştiler. 15 gün sonra o astımlı ynya gelmiş ve nevzada Mehmed lere iştirak etmek tenezzülünde şarak alâkadarlardan izahat aldı üzerine anî olarak atılmış ve el ile Fuad adı verilmiştir. Anne ve hastnlara kazma, kiirek, balyoz bıılunme'dığını söylemişler, Ban ğını ve onların da 700.000 lira isbabayı tebrik eder, yavruya uzun tediklerini söyledi. Müteakıben okul tecavüze başlamıstır. Suç iştahhsıerdim; taş kırdırdım. Kalenin firpiirler dileri^. kanm Şehir Hatlarına yaptığı zam kitablarınm bol miktarda ve sür nı takib eden polis derhal hâdise :arp kayalıklanna tırmandılar sağdan Vekâlet'n haberi olup olmaatle basılmasını temin için kredi | yerine yetişmiş ve kadmı Ethemin am adam gibi... Sonra iş gazetedıâmı sormuşlardır. 1000000 liraya çıkarılması elinden kurtarmıştır. Mütecavizin prde duyuldu. Memleketin mnhteMünakalât Vekili Muammer Ça nin ısrarma rağmen kadın şikâyetçi ol i/!f yerlcrinden hastalar gelmeğe vu^oslu verdiği cevabda; zammın teklifi oya kondu ve kabul edildi. TEŞEKKÜR madığını söylediği için Ethem Güç başladı. Sonra Hgli kimseler ildaha evvel Vekâlete gönderilmeAni vefatı ile bizleri tesellisîz er önde. polis memuru arkada gene gilendi. Sonra da sizin ekin s<»Hi. kederlere garkeden aile büyü|udiei, Vekpletin sonrarfan durumla ümdi mağaranın mevcudu 80 kişiyola revan olmuşlardır. Bu sırada müz sevgili babamız aİpVadar plduğunu ve zamların ipbir bozacıya rastlıyan müstakbel dir. Mağaranm içinde 1665 metretal edild jnni bildirmiş. bu arada ASIM ENGİN'İ üp hava var» suçlu, bozacı Mehmed Eminin barvapurlann rötar yapmalarınm da ebedî istirahatgâhına tevdie gelen. daklarım kırmış v? bu yüzden boza (Baştaraft I inci sa Tasar kömürlerin kötülüğü yüzünr'pn mey bsşts en aziz arkadası S i o n Bağı ıoğ:una, Sayın Lutfi Kırdaıa, r>ir ;ili'>nden kurtarılmış ve bu cı ile dövüşmeğe başlamıştır. Mehdana eeWiğini ilâve etmştir. eski Şehir Meclisi arkadaşlanna, ÇOCUKLARINIZ1N Telefon ihtiyacının kpTMİanması defa ria Çuban Yusuf ile kaplan med Eminin şikâyeti üzerine polis, acımıza koşııp gelen bütün Sillv11 m^vzııunda sorulan suf sri oe arasm.'a boğuşma başlomıştır. Bal F.themi karnkola pötiivürken bu serililere, telgraf ve telefonla taziALBÜMLFRİNİ ta ile kendisin müdafaa eden ço fer de zoraki suçlu. Mustnfa Yarırı yede bulunan dostlarımızA alenen v?blandıran Vekil, yalnız İstanbuadında bir adama hücum ederek teşekkürü va?ife blliriz. lun ihtiyacmın karşılpnmaşı için han kap!?.n tarafından yaralanmışEşi: Afife Engin, Oğıılları: 50 milyon liralık dövizin lüzumlu sa da r.sticede bu kaplanı öldür dövmeğe teşebbüs etmiştir. Ethem Rıfat. Dündar. İlhan. Hayri cekilmiş resimleri ile meğe mivaffak olmuştur. Yaralı Güçer hakkında t^kibata başiannvş olduğunu söylemiştir. Engin. Kızı: Cevriye Kıpçak S Ü S L E Y I N I Z Yusuf Neticede MünakalAt Vekâleti büi j "oban Yusu ve Ayşe tedavi edil ve zoraki suçlu dün akşam nezaret haneye gönderilmişür. Calatasarav 289 Tel: 40103 | jıekteduler. cesi kabul edümijür, Ticaret Vekili Bayura cevab verdi Güvenlik Konseyi kötümser bir hava içinde toplandı Kahirede iki Yahudi idam edildi Mağarada neler gördük? NewYork Gİnayeti avdın!an?Riıyor Trenlerdeki rötarların sebebleri nelerdir? 6 ay hapislik için suç işîemek istiyen adam Beş kişilik bir Japon tacirler heUfak tefek yapılı, esmer, jekik yeti, evvelki gece geç vakit uçak gözlü, siyah ve kırçıl saçlı Mr. T. la Tokyodan şehrimize gelmişıir. ishii. bir milyonu tecavüz eden nüMr. S. Nampei'nin, İktisad Nezare fusuna rağmen Istanbulda umumi tiııin müşahidi olarak katıldığı ve mağazalann mevcud olmadığını riyaset ettiği heyet, Türk piyasası hayretle müşahede ettiğini açıklanın durumunu tetkik ve Avrupa dıktan sonra. «Türk Japon ticamemleketlerinden ıthal ettiğimiz ret anlaşmasımn imzalanmasmı mü malları tesbit maksadım gütmek teakıb ilk iş olarak Istanbulda, tedir. içinde her şey satılan bir kaç umuDün kendisile görüştüğümüz ta mî mağaza acmak üzere teşebbü^e cirler heyeti azalarmdan Mr. T. İs geçeceğiz» demiştir. hii, Türkiyede iç imkânları aradıkMr. T. İshii'nin bize verdiği malannı açıklamış, fakat harekete geç lumata göre, mensub olduğu tacirmek için Ankarada bugünlerde im ler heyeti. bütün Ortadoğu memlezalanması beklenen yeni Türk ketlerinde, Türkiyedekine mümaJapon ticaret anlaşmasına intizaı sil faaliyetleıde bulunmak üzer? ettiklerini ilâve etmiştir. bir tetkik seyahatine çıkmıştır. Bu Mr. T. ishii bilâhare Japon mal arada Beyrut ve Şamda. Japon r larının Amerikan ve Avrupa ma düstrisinin mamullerinden mütemullerinden çok daha ucuz oldu şekkil birer sergi teşhir edecektir. ğu mütaleasını ileri sürmüş ve idMr. T. İshii, Türk Japon ticaret diasını şu şekilde savunmuştur: anlaşmasımn imzalanmasından son« Amerika ve Avrupa memleta b U 1 a da a Ç 1 !!.^"™?. " J, . f ' I nunu'n °rühu"şözö nünde tutulmadlketleri silâhlanmakla meşguldür. Z'JİZ masınm mutasavver olduğunu söyğını yazmak istiyoruz. Sanayilerinin siklet merkezini bu lemiştir. Hatırlarsınız; bu sütunlarda bunmevzu üzer.ne toplamışlardır. Mr. T. İshii. son olarak Türkiye dan 1015 gün evvel yazdığım bir Diğer taraftan Japonya bir istihsal memleketi değildir. Biz endiis i nin iktisadî durumuna temas etmiş yazıda bana B.BC. den gönderilnıiş triel mamullerimizi az kârla, hattâ ' ve fikirlerini şu şekilde açıklamış olan Miçücük bir ceb muhtırasmtır: dan 1B7 kurus vergi almdığından ziyanına da olsa ihrac etmek mec «Türkiyede fiatlar yüksektir. sikâvet etmiştim. O küçük yazının buriyetindeyiz.» Mensub olduğu tacirler heyetinin Gittikçe de yükselmektedir. Bir en büyük akHcri oldu. Avnı mevzıı<!Japon sanayiini temsil ettiğini be flasyona doğru gitmektesiniz. Fa dan sekvarı olan bir çok oku irten Mr T İshii, sözlerine dcvam kat ayaea kalkacağınız gün pek u larımdan mektııblar ve tplefonlar zak değildir. aldım. Ayrıca ppk çok, doktor ve la dem : ştir ki: Bütün bunlann sebebi. paranı profesörün kendilenne muhteüf " Fakat bütün bunlara rağmen Amerika ve Avrupalı tacirlerle ya zın çoğunu ekonomik kalkınm=n'za dünya firma ve miiessese'erinden pac^ğımız mücadele, çok çetin bir ve endüstrileşmpğe sarfetmenizdir.» gönderilmiş olan muhtııa fevind»n Japonyanın Türkiyenin satabile seyleri eiimrük parası dolayı^i'e şekilde cereyan erlecektir. Zira Tür eümrükçe iada ceği her malı ithale istekli olduğu almadıklanndan kiye ve diğer Ortadoğu memleketedildieiüi de oTvenflim. H=ltâ lmnlerinde Avrupa ve Amerika ma nu belirten tacirler heyeti. bir ların içinde bir ikisi ötedenb"'! muüprini ahp, satmak ve kullan eün daha kaldıktan sonra buradan kendisine gönderilegelmekte oba Ankaraya gidpcektir. mak bir itiyad haline gelmiştir.> Kayhan SAĞ1AMER bir mecmnanm da son n!İsh"Sından eümrük almdı&ını bildirHi. Fu arada Sııadivedon bir hamm nkiıyucum'lan da bir mektub aldnu, şu mealde: (... Bu sabah Amerikadan bana (Baştarafı 1 inci sahijede) Bonn 31 (a.a.) Adliye Vekili gönderilmiş ufak bir ceb takvimi mağa devam etmiş ve tahkikatı ge Fritz Neumayer tarafından bugün aldım; fakat bunun için benden 17S nişleterek 15 şüpheli şahsı tevkif bildirildiiğne göre suiistimal, iftira, kuruş para istiyorlardı. Bu işe aketmiştir. Bunların. suikasdle alâkah sahtekârlık suçu ile 50 memur mah lım yarmadı. Posta müdürü beyle olduklan anlaşılmaktadır. Tevkif kemeye sevkedilmiştir. uzun bir konuşma yaptım. Aynı edilenlerden 10 u komünist, 5 i ise siyonisttir. Mim Kemalin cenazesi bugün hâdisenin sizin de başmızHan geçtiğini ve kendilerince bundan başkaldmlıyor ka yapılacak muamele olmadığınl Pazar günü ^işli Sıhhat Yurdunda vefat etuğini teessürle büdiroiğrniz. pöylediler. Ben de takvimi alm^Ord. Prof. Vr. Mim Kemal Öl'.enin ce dım. İade ettim. Bir kaç dil bilLizbon 31 (A.P.) İhtiyar ve nazesi, bugün saat 14 te Vîlikonağı esrarengiz betrol kralı Kalust Ser caddesindeki Emek apartımanından alı mem dolayısile muhtelif memlegis Gülbenkyanm ölüm halinde ol narak, Teşvikiye Camiinde namazı mü ketlerde dostlarım ve mektublaştıduğu bildirilmektedir. Kendisini teakıb Edirnekapı Şehidliğine defnedi ğım kimseler vardır. Yılbaşı veya •.•.• döğum günü gibi vesilelei'le bunlar, tedavi eden doktorlar, sıhhî duru lecektir. M. T. T. Birliği dün. bu münascbetle takvim gibi, muhtıra gibi hediyel°r munun gayet vahim bir hal aldjÜniveraite muhiHne başsağU^ı dilvyen gönderiyorrâr. Gümrüklerimizdp bu 5ını söylemişlerdi. bir beyınnam*. yafoalantaştıf*' ***• gibi şeylerden gümrük almmasına bir türlü akıl erdiremiyorlar. Aynı mevzula alâkah olarak başımdan geçmiş olan bir vakm anlatayım: Amerikada annem, babam, çocuklar ve bizzat kendi resmimi taşıyan ve küçük (Leica) makinemle çektiŞim lotografların ben Türkiyeye döndükten sonra arkamdan gönderilmiş olan kopyaları için benden 640 kuruş gümrük istediler.. İnsanın kendi çektiği. kendi resmi için güm rük alınmasma aklım ermedi. Uzunca ve eğlenceli bir münakaşadan sonra fotograflarımı, pek yakmda döndüğüm Amerikadan aelen zatî eşyamdan sayarak gümrüksüz geçmesine müsaade ettilerdi. Bu gibi şeyler yalnız bizi yormak ve üzmekle kalmıyor, nezaket münasebetleri idame ettiğimiz yabancılan da hayrete düşürüyor.» Hulâsasını yaıdığım mektubda bazı sefarethanelerünizde de ba gtimrük formaliteleri hakkında tam malumat mevcud olmadığına dair yazılar ve vesikalar var. Şimdi artık yanlıs.lığı anlaşılmış olan ba husus üzerinde ısrara mahal yok» Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat dostumuz pek zeki ve anlayışu bir zattır. Kimseden akü almağa da ihtiyacı yoktur. Vakti olup da bu işe şöyle on dakikasını verso muhakkak: «Ticarî mahiyeti olmıyan bu gibi hediyelik takvim ve muhtıralar gümrük mevzuuna girmeı» diye bir tamim yapar, mesele de düzelir gider. Bunu bizim sibi takvim alaniar için yapmasa '»'e her yılbası 108 binlerce paketi gümrük tayini içiı* açmağa uçrasan kendi memurlarmı bu derdden kurtarmak için yapa'.. B. FELEK ümrük, bir memlekete her çiren maldan para almak demek değildir. Vasıtah vergilerin en büyüğü v e en cihanşümulü olan bu verginin hakikî mahiyeti bir istihlâk vergisidir. Şu kadar paralık mal alnıağa muktedir olan bir ferdin onun yiizde şu kadannı devlete vergi olarak vermesi bir nevi münferid ve nisbî servet mükellefiyetidir. Bu mallarm zaruret ve ihtiyac deıecelerine ve memlekette benzerleri yapılıp yapılmadığına çöre vergi nisbetleri de de?işir. Hattâ hazı pek mübrem ve hayatî şeylerin gümrüksüz girişi. verginin bir taraftan ihtiyac. öteyandan ticarî kıvmetin eümrük takihinde gözönünde bulundurulmasını intac eder. Son defa çıkarılmış ve 1954 baziranından buyana tatbika konmuş olan yeni gümrük kanunu. eskisi , nin ağırbğı esas tutmuş olmisma mukabil bilhassa kı>Tnet esasım kabul etmek suıetile daha âdil bir usulü benimsemistir. Yeni kanunun eskisine nazaran hir çok mallarda vergiyi arttırmış nlduğunu burada münaks?a etmektrn ziyade tatbiki : sırasınHa bu ka Gümrük kanununun garib tatbikatı .' | Bağdadda sefarefi Mahkemeye sevkedimize bomba atanlar len Alman memurları Gülbenkyan komada JS HEDEF Reisicumhur, Macar Elçisini kabul etti Ankara 31 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar, bugün itimadnamesi ıı takdime gelen Macaristamn yeni Ankara elçisi M. Murai İstvan.ı saat 16 da Çankayada mutad merasimle kbul etmiştir. Bu kabul esnasmda Hariciye Vekâleti umumî kâtib vekili orta elçi Şadi Kavur hazır bulunmuştur. EN BÜYÜK İHTİMA1 Bu kuvvetli ilıtimali Türk Ekspres Bank'ta bulacaksmız • 1955 Ikraıniye plânı 270.000 lira • 15 Mart çekilişinde 50.000 lira*Her 100 liraya 1 kur'a n u m a r a ? ] • «enede a l t ı ç e k i l i j İLK BAHAP. Nişantaşında APARTMAN OAİRESİ Dolgun tatalyada bir çobanın öldürdüğü kaplan F O T O S A B A H'ta TURK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at IŞJANBULBANKASI ıw..ı ı.\ ı i ı.x
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog