Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

nci I Şubat 1955 Deri, Kemlk, Âdaîe Şuya zamdan Eatıkası faaliyete başlaıh sanayicüer Koyun ve ineklerden alınan parçaiarla memnyo olmadı yapıîan operasyen'ar başarılı geçli 1 GÜNÜN MEV Z U L A RI ! ABAHTAN bekçisi ve feSsîz telefcnlu otomobil Mi Çok sevdiği mesleğinin bütün KEMAL Yazan: Ord. Prof Istanbul Ünivereitesinin Cerrah icab ettirecek kadar genişlemiştir. Miıtedavil sermave ile işleyecek psşadaki birinci cerrahî kiınığinHe, açtığı tükenmez. kapanmaz yara«Deri, Kemik ve Adale Bankası» olan bankada bıılundurulacak deları tedavi ettirmek üzere yattığı calan biliyorlardı, çok zaman sonjparlak bir yıldız olarak... teşekkül etmiş vev ilk çalışmalan ri kemik ve adaleler; âni bir Eanayi Odası meclisi dün saat mEsanm üzerinie Mim Kemal «on ra Cemil Paşa bana ondan bahseKemalin enerjisi mesleğini avucna başlamışür. vska karsısında istenen mahalle onda Ticaret Odasında Sırrı Enver nefesir.i verdi. Gecikmiş. fakat ger derken «En istidadh talebemden larmın içine almış; diled.ği gibi büAlâkalılardan aldığımız malurrn gönderilecek ve amPİiyatla hastaya Baturun riyaset nde toplanmıştır. çe''îe^miş bir meslek şehadeti! yütüyor, genişletiyor, o bütün bir di» dedi! Toplantıda, teıkos suyuna yapıta eöre klinik şefi Ord. Prof Dr. Evet, yıllarbovu Vıükümranı olTrablus, Balkan. Birinci Cihan ve milletin günden gune artan itimalan son zamdan fabrikaların istisna duğu ameliyat masasınm üstünde K. İsmail Gürkan bunHan bir bu Tıb fakültesi Avrupadaki firrmKurtuluş Savaşları o devrin genc dınm halesi ortasında (son sözü söy çuk av evvel. kovun inek gıbi hay Iprla. bilhacsa İngiliz firmaları ile edürreyişi hararetli münakaşala'a simdi onun; bütün emellere, geçmi hekimleri için mesleği tanım=ğa. liyenlerden biri) oluyordu. sebeb olmuştur Zamlı su tarife se ve ileriye lâkavd. bir zamanlar vanlardan alınan parçalaria iki Tıb mektebinde ve Gülhanede geliştirmeğe imkân sağlayan mekParka için temasa geçmiftir Ban sınin malyet üzerine tesir edehastamn parmaklarma (ares) tabir tükenmez sinılan enerjisinin kay teb ve yurda doya doya hizmet hoca eli görmüş adamdı, lâkin mukaya lâzım olan malzemenin biivük ceği belirtilrnış ve suyun eski taedüen ilâveleri yapmıştır. nadıgı vücy4ü: herkesinki'den fark I hakkak ki Mim Kemal cerrahî geBir oda içinde bashyan banka bir partisi yakmda şehrimize gele rife üzerinden tedyesi için Bele sız bir cesed halinde .. Ürpertici, j ederek kendini tatmine yarayan a lişmesini daha çok kendi çahşkandıveye müracaate karar verilrrış fakat b°!H de yüksek ve güzel bir ' cı. fakat yetiştirici ve inandırıcı bir faaliyeti, yeni bir bina insaatını oektir. lığına, hevesine, tükenmez gayretir. j tarih parçası olmuştur. O hizmete cilvei talih! tine ve «Kitabı Tabiat» i okumak; Su yüriinden bir kadın ağır Belediye M?cli ince tesbit ed'leRahmetü Doktor Rıza Tahsinin | katılamıyanlardan biri olarak ken taki harikulâde kabiliyetine borcAnilin boya sıkıntısj cek sanavi bölgeleri için hazırlık «Mir'ata Mektebi Tıbbiye« Eınin j dilerine şükranımı ve hayranlığunı ludur. Bu sebeble ona kendi kendisurette yaralandı gideriliyor bu vesile Ue söylemeliyim, Kemal Bakırkoyune baglı Mahmudbey köyü lsr vapıhrken, s°hir dahilinde te kadrosu içine uirebilen en veni sıni yetiştiren adam = antodidacte Piyasadaki anılın boya sıkıntısını de onlar arasındadır. g'iermek maksadile Ticaret Vekâletınin halkından Şadiye Soysal. dun koyun es=üs etmiş olan eski hafif sanaye nıf, Askerî T.bbiyenin 1920 yılındemekte asla mübalâğa yoktur. Bel Lausanne'da Türk milletinin şe2 mılyon liralık tahsis yapacağını bil çeşmesi başında, Muzaffer Akm ve cokunulmaması yolunda teşebbüs da verdi§i mezunlar^'.r, Yüzbaşı ki de bu cins insanlann yurduarkadaşı Mumınie su alma mees'.esin lere geçi'mesine karar verilmiştır. dlrmıştik. Kemal Efendi bu sınıfta cevva] ze refini iade eden andlaşma imza s muzda en parlak misali olarak oHaber aldığımıza göre bu tahsise den mÜBakaşaya tutuşmuştur. Az son Bundan sonra. tahsis çin Ankakâsı ve çalışkanlığı üe dikkati çek dilince, Mütarekede İstanbulda iş nu göstermek yerinde olur. ra hâdıse buyumüş. Muzafferle Mü'min aid boya partilerirfln muhim bir kısmı | taş ve >umrukla vurmak suretile Sadiye raya girien hevet, Ticaret Vekâ miş. Rieder Pasanın kurduâu «Gül gal ku\n'etleri tarafından zaptedilmemleketımize gelmiş ve gumrüklerden Kemal kendi kendini o kadar gü Sovsalı basından ajır surette yarala letince verilen her ay 10 milyon hane Askeri Tatbikat IVÎektebi» nde miş olan Gülhanenin yerine Gü zel ve kudretli yetiştirdi ki şöhreçekılmiştir. mışlardır. Yaralı kadın hastanpye kal liralık tahsis hakkında Meclise bil röntgen şnbesine asistan aynlmış muşsuyu hastanesinde cahşmakta Boyaların karaborsaya İTîtikalinin olan Tatbikat mektebi tekrar Sa tine başkasının merdiveninden çık8nune geçmek içın hakiki ihtiyac si dırılmış, Muzaîferle Mü'min yakalana gi ve'tn ştir ü. rayburnıuıa acldi. Kemal «Mual j mak veya koltuğuna dost degneği hiblerine tevzii esas olarak kabu! edıl rak Savcılığa teslim edilmışlerdir. Lâk'n Kpmal. meslek sevgisini lim» unvanile bir cerrahî kliniğinm almak şöyle dursun; onun yanında inisfir. Tiftik fiatlan o zeman cok dar smırlı ve bir bil basında idi. onun icin de eayeye yetişmek genc cerrah namzedlen Tiiccar terziler de sattıklan Tiftik s okiarımn azalmağa yüz tutei ohn rönt n en ile tatmin edecek götürecek ol?n vol, bu yoldu. için bir emel haline geldi. maltara etiket koyacaklar ması fıatların sağlamlaşmasma âmıl lerden değildi, aynı zamanda WiMim Kemal askerdi, disipline ri(Operator Muallim Mehmed KeHaber verildı£fnp gore şımdıye ka olmaktadır. ting Pasanın cerrahî klinığine de mal) Gümüşsuvunda baslıyan ve ayetinin büyük hissesi de tabiî odar etiket mecbıırıyetine tâbi olmıyan Geçen senenin tıitik rekoltesi 27 miltüccar terr.ler de sattıklaf maUara yon lıra kıymet tutarında 3500 ton rladevsm etti. Aslında daha mekteb Gülhanenin ana yuvasmda devam radan gelir, vazifeli olduğu Gülelikpt koypta.Klard'r. rak tesbit edılmiştir. Bu mıktu | an sıraîarmda iken cerrabl'"^ vakın eden aralıksız çalışması ile öğre hane mektebinde kariyerinin şahiYaimz bunların etiketlerlnde mali ancak 56 yuz ton kaldığı tahmın eaılbii*i eösterd^îni. VabMivetini de tim görevini, yurda hızmetini ve kasında iken albay rütbesinden eyet 'latımn ysrılması ırecburiypti r>i mektedir. belirtmiş oldugunu Tıbbive'eki ho dev adımarile şöhretini yapıyor mekliye sevkedildi. rrv?caktı» Ankara mense'll üftiklerin fıatı 740Evvelki gece Ramide bir kız kaçırOğretim gürevı esnasında «harb du. İtalya ve Yunanistana ikl milyon 750 kuruş. Eskişehir. Kutahya ve Afma hâdısesi olmuş, bir eve mısafirhge yon inee malları 850875 kunıştur Devrinin en ileri hareketlerini cerrahisi>, baş ve beyin cerrahisi, girien iki şahıs, e\ın kızını kaçırmışlirahk bahk ihrac ediHi lardır. yakından takib ve tatbik eden bu mide, safra yollan hastalıklan gibi Limanımızdan yapılan ihracat Sotı aylardı konısu nıi'mleketlere baÖLÜ M Osnıan ve Aruned Katıklı adlarında Son 24 saat zarfında lın:ınımızdan senpatik ve qpsur adamı az, hem de bellibaşh teliflerden başka makalehk sevkıyatı artnvştır. Bilhassa ftalMüveddet Ökenın eş: Munife ya ve Yunanıstana frigorıfık tesısatlı yapılan ihracatın kıymet tutarı 367 bin iki arkadaş, evvelki gece Ramide Boscck az zamanda mpmleket tanıdı. ler ve raporlar yazdı. Birinci Tıb I tan sok:*ğında oıuran Rıfat KapakçıSarper. Melih Öke, Neclâ Sidikgemılerle devamlı balık ihrac olun lıradır. Bir kaç yıl içinde küçük isminin kongresine (1925) hazırladığı «ke] nın evme mısafirliğe gıtmı^leıaır oğlu ile Alı Ökenin babsları Dr maktadır. Bu arada Batı Alminya ve Birleşık Misafirler kahveleri ıçmjşler. bir mudbaşındaki göbek adının eski harf m.k veremi» raporu yalnız zamanı Nazmi Ök°nin ağabeysi, Agâh Çok kısa zaman zsrfında iki milyon Amerıkaya barsak. Cenubi Afrıkaya det sohbet ettikten Alpın yeğeni, Saıd R'ut Sarper j lerdeki telâffuzu ile (Mim Kemal); için de&il, bugün de başvurulacak lira değerınde balık gönderılmiştir halı. Fransaya lületaşı. Ingiltereye butün mumanaat vesonra. baüasmın mudahalelerine ve Tal&t Sad'kog'u üe Neclâ Öke başka unvan ve a^ese hacet kal bir değer taşır. Ayrıea Ankara ve Erzurum teşekkülle barsak ve tiftik. Italyaya taze balık. rağmen evın kızı 13 yaslarında Nazve Pmar Ökemn kaj«npederleri Panamaya luletaşından pipo. Polinya mıyeyi zorla k3çırmışl»rdır. Babasının rine de balık verilmektedir. madan bütün bir ' Ikenin tanıdığı Şahsan çok nazik, terbiyeli ve nemleketimizın tmınmış operaya yaprak tütün sevkedilmisir. Sinemada sarkıntıhk şöhret oldu: Hastalar ve cerrah zarif olan Kemal hocanın vazife bamuracatı uzerıne hâdıseye elkoyan EUtörlerınden kırkoy îanriarması, Nazmıyenm EiirBakırkoyünde oturan Ramazan Dinç 150 ton zeytinyağı ve sabun geldi lık âleminde mahir operator ola şmda haşin ve hattâ kıncı olduğu neye kaçırıldıiını tesbit «tnustir. Osbaş adında bıri, evvelki gece Bıkırkoy Prof. Dr. Operator rak, sahibi bir (mekteb) haline gel çok söylanmiştir. Hattâ bu haline Limanımıza 150 ton kadar zeytinyağı manla Ahmed Katığın aranmalarına sinemasında Hatıce Eker adınna bir MİM KEMAL ÖKE miş olan Gülhane muhiünde de en ellerindeki röntgen yaralannın sekadına sarkıntılık ederken yakalanmış. ve sabun gelmivir Ekstra ekstra zey başlanmıştır. tinyağı 310 kuruştur. Fiatlarda pek yaSa\eıhğa verılmiştir. 30 ocak pazar gunu ânı olarak kmda tekrar düsüklük beklenmektedir İstanbul Erkek Lisesinde vefat etmijtir. Cenazesi 1 şubat 955 Posta hırsızlannın duruşmasına bir kaza b^gunkü sah günü saat 14 te Vali dün devam Konağı caddesi Emek apartımaIstanbul Erkek Liiesi ögrencllerinPosta kolılerıni ve mektubları açarak nındin kaldırılarak Teşvikıye den 12 yaşlarında Menmed Butecaı, içleriırieki çekleri çalan şebekemn daCamiınde iklndl namazının edasıdun saat 14 te oljulun mçrdiverüerınvasına dun de 1 inci Aslıye Cezada deden inerken düşmustur. Basından agır nı muteakıb. Edirnekapı Şehidvam edılmıştir Dunkü duruçmada %xNIHAL SEREN surette yaralanaii oğrencı hastaneye liiindeki aile makberesine defnehid alarak Patrık Athenagorjs dinlekaldırılmıstır. ile dılecektlr. r.ecekti. Fakat şahıd duruşmdya grtmemıs'i. Mahkeme heyeti muzakere ZEK1 SERTOĞLU Fazla uyku ilâcmdan netıcesinde Patrik Athenagoras'ın dınzehirlenerek öMü Nikâhlandılar. lenmesine luzum gdrmemiş. diâer çaÖLÜM Bakırkoy Akıl hastanesmde bakıcılık hidlerın celbi için duruşmayı başka Beyoğlu 31 1.955 eden Sabahat Karagulle adında bir Sayın Isparulı hemşerılerimiz: gune bırakmıştır. Büyük kaybımız. fahrl hemşerimiz kadin. evvelki gece aldığı faz.a u>ku Prof. M. KEMAL ÖKE'nin Uâcmoan zâturleııerek olmuştur. 'Sabahat Karagulleyı muayene eden Adalet 12 953 salı gılr.u cenazesi sat 14 te Vali 1955 doktoru olümü supheli gdrdügunden Konagı caddesindeki Emek Ap. dan ahnacak ikindi üzerl Teşviklye Cacesed Morga kaldırılmış'.ır. mıtnde namazı kuınr!ıktan sonra EcırŞiipheli görülen bir öliim ' nekaoı öehialiiindekı aile makbetesiHenıiz hüvl^eti arüaşılamıyan tahmi ne defnedileceginden sayın hemşerilerlnen K ya^arında bir şahıs dun ögle mizin merasime lstiraklerinl rica ederiz. Isparta Ili Egitim Derneği den sonra Çarşıkapı pa^arından geçerken bırdenbıre duşmuş, olmujtur. Adalet doktoru huvıyeti meçjıul şahiin BAHÇELI olumunu suphelı gormuş, cesedi Morga naklettirnuştır. Suyun fabrikalara eski tari j ruhunu dolduran askı zaten noksan olan korunma tedbirlerini hafe üzerinden verilmesi için hatırlamasına bile izin vermediği Belediyeye başvuruluyor için röntgen ışınlannın ellerinde Kâzfftt İsmail Gürkan eçenlerde fakir bir nıahallenin bekcisi, yanıma beb teşkıl ettiği de eklenmiştir. Oyyakbşıp s/ivle demişti: sa ki Kemal onlarm geçmiyeceğini «Aman, benim kim cldu?umu biliyor, değişik aralklarla türlü ya ortaya koymadan yaz. bey... Hani ralar ve gangren gösteren parmak siz. halk olarak, üç aydan üç aya lan dökülüyor, o da üstüste iki el bekçi maaşlan vermek zorunHa kadiven takarak vazifeye devam edi byorsunuz ya: İşte o para ile poüs yordu. için birtlerle liraîık jeep otomo^'i Hakikatte Kemal, ihmali ve ka aldılar. Şuna bir dokunuver de yıdsızlığı affetmiyen belkî müsa hakkımız kaynamasm.» rnahası biraz kıt fakat vazifeseSonralan, bekçiler, bu şikâvetverlikten gelen bir titizliğe sahib lerini yazı ile de bize bildirdiler. otoriter bir âmir, ince ruhlu bir Bastık. Ve Okuyucular sütnnuna cerrahtı, insanı severdi, kendi in resmî makamlann cevabı geldi Ve sanhğına da çok kıymet verirdi. onu da bastık. Servis idaresindeki hududsuz ilBuna paralel olarak Vali Gökayın gisi, teferrüata mişi hep işlejin dün gazetecilere Taksim gazinosundüzgün gitmesi ruhunu hırçınlaş da verdiği izahartan öğrendik ki. tıran samimî arzudan geliyordu. seneden seneye zabıta vakaları Bütüne hâkim olmak için teferazalıyormuş. Buna çok şükür... rüata g:riyor, fakat bu didinmeDört yıl evvel, cidden tahammül elerın hepsinin üstünde sağlam mudilmez bir dunım ile karşılaşmıştık. hEkemesini kullanmayı da biliyorAsayi$in şimdi iyiliçe doğru gittidu. ği. istastistikler olmasa bile seziliGüç olan, ondaki taşkm bir zekâyi düşüncenin hükmü alüna a yor. lıp dürüst istikamete doğrultmaktı Hıssine yenilerek fevrî hare nin yukanda bahsettiğim endisesiketlerle kırdığmı tamir etmek gibi ni izaha yarayacak sözler dc söyledi: çok incelik ist:yen hassa da Ke«... Bir kaç polisle bir bekçinin malde vardı. Mim Kemalin bu ruhî hasletle piyade ol»rak asayişi sağlamalau rini jfakından tanıyanlar, onun artık devrini yaşamış bir usuldür. bütününe âdeta bir çocuk güze'liği Onun yerini modern aletlerle miiekliyen nümayişli hareketlermden cehhez seyyar vasıtalar bulundurhattâ zevk bile alırlardı ve emin mak yerinde oluvor. Zengin müesiaije r ki dıştan kıncı gibi görünen seseler de, kendilerini konıvacak bu d : d : nmelerin ardında kötü nı polis teşkilâtına sahib olmalı.» yet değil, daha iyisini yapmak isFikrinin hulâsası buydu. tıyen gerçek bir insanın hasbî arDemek, mahalle bekçisinin yerini zuiarı sakhdır! teçhizatlı jeep ve modern vasıta Yer.iliğe âşık ve sonsuz çalısma tutacak. İlk bakışta çok elverişli kabiliyetine malik olan Operator görünüyor. Mim Kemal, bir cephesile de tam Fakat... Fakati var. cemiyet adamı idi: (Türk Tıb CeSon çıkan mecmualardan bHnde rrıyeti) nin Sakaçıkmazı binasmda «Amerikada poüsin ne derece miseansları çok defa onun sesi do!hanikileştipini») tafsilâtile okudum. durmuş, tebliğleri ve tartışm^lan Hırsız, pencereye, kapıya yaklaştıüe Cemiyeti canlandırmış, mes'.ekğından itibaren, mahalledeki kodaşlarının faydalanmalannı sağ'amıştır. Etıbba Odası Reisliğinüe ve ruyucu teşkilât, türlü telli ve telsia Dr.rüşşafakadaki çalışmasmda i?e aletlerle haberini alıyor. Herif içeruhunun tâ derinliğine kadar mer ri girince de. göıiinmiyen hassas ve h.netli, müsamahakâr ve (efAıdi) mekanik gözleri harekete getirdiğinden diğer tuzaklara düşüyor. o.'rrvıştur. Ömrünün mahsullerini yalnız eli Teli kesse, sadalar çıkıyor; teli kes ile değil, söz ve yazı ile de hjsta mese haberler uçuyor. Hele kasalalarma ve meslskda^larına bol bolra, masalara yaklaşsa başı büsvererek kırk yıllık bir cerrah ha bütün belâlara giriyor. Çünkü her yatını doldurmuş olan büyük rnes tarafta kapanlar kurulu. Böylelikle lekdaşımıza şimdi uzaktan Dakar hırsız, cürmiinü islemeğe vakit buker ona tam muvaffak bir hekim lamadan yakalanıyor. Okuduğum demekte tereddüd etmiyoruz. Işte tafsilât, sahife sahifeydl. bu tam muvaffakıyettir ki bir çok Londra şehrinde de bize modern cerrahlar gibi onun da bir kaç yıl polis teşkilâtim göstermişlerdi. Teönce kalbini hırpalamıştı. Kemjl, lefonde (9999) numarasuu çevirdiyet:5tirdiği haleflerile, kurtardığı niz de: hastalarile, yaymlarile bu memle Filânca pencerede şüpheli bir ketin kendisine verdiğine şükranı vaziyet çorüyorumj dedini^. mi, nı ifade ederek, bir aile büyüğü dolaşan polis otomoblllerine haberi olarak bütün öde.ylerini r ^amarn'ı telsîzle lâhzada uçuruyorlar. yarak, hasılı ömrüne hakkını veŞüpheli nokta, V\T iki dakika rerek bu âlemden elini, eteğini çe içinde baskına uğruyor. Hırsızın, kiyor. pencereden içeri giremeden yak«Bv erişme, her fâniye möyesser landığı oluyormuş. değildir, Onun içindir ki kendisine Peki ama bu, sırf otomobil Isi nasib olan bu merhale, kaybı kar midir? Biz, odamızın kapisı balşısında tesellimizi teşkil etse yeri tayla kırdsa da, telefonu nerede dir bulup (9999) muadili akılda kolay Meslek hayatrnm başlangıcmda kalan numarayı haberdar edecekazandığı el yaraları ile fi'lî cer ğiz? Karışık rehberin hangl sahlrahlık hayatının sonuna doğru o fesini açacağız? Mahallelerimizln na yapışan kalb ârızasımn elele çoğunda gündiizleri bile umumî tevererek dün Kemal ameliyat ma lefon yoktur. İskelelerde, eczanesaEi üstünde kıydıklan bir haki lerde telefon yoktur. Meselâ Topkattir. Kemal bunlann varabile taşı havalisi telefonsuzluk sebebile cekleri sonucu pekâlâ bilir ki hâlâ yeniden Toptaşı haline gelecek dinasıl bir ruh haleti taşıyordu? O ye oralılar gazetcmize yazıp durunu göstermek için size son görüş yor. rr.elerimizden birini nakledeyim: Yirminci asırda havsalanm alamıAmeliyat yaptığım müsterek bir yacağı bir durum daha: Karakolladostumuzu ziyaret için kliniğe rjel runızda telefon yoktur... Filânca m:şti. Koridorda beraber yürürken merkezi bulacaksın... «Biz karışsık adımlarımn canlılığma uyan cev mayız! Falancaya!» diye havale val göz hareketlerile etrafı süzdü edecekler .. Oradan da manyatolu ğünü fprketrn'stim. Anî bi rhare telefonla ha çevir, ha alo! Size en ketle bana döndü ve durup kolu yakın karakola haber ulaştıracakmu tutarak: «Bu kliniği titiz bir lar. Polis memuru tereddüd edehocanın idare ettiği bellün dedi, o cek: meşhur sempatik gülüsü ile ?oz «Ben burada bir klşlyim... Gllerimin içine bakarak iltifatını tavrı deyim mi muavin bey? Mahallenin ile tarcamhyordu. Hakikatte Kemal de yabancısıyun. Yeni tayin edilBey, titizliği ile hâlâ iftihar ediyor, dim... O sokası bulamam...» bıkmamış, yorulmamış olduğunu Boğazladı bile hırsız... hissediyor ve benim için söylediği Onun için. şu numumî telefon» bu cümlenin içinde bizzat kendi ve şu ıher karakolda telefon» işini sini buluyordu. « halletmeksizin bekçi kadrosunu zayıflatmak olamaz. Aman! Dimyatfaki pirince giderken evdeki bulgurdan olmıyalım... Prensip itibarile mekanize poHsi harikulâdedir. Lâ^In, şimHiki telefonsuzluk, sopnh bekçi usulüne üstünlük sağlıyor. Misafir giftikleri evin 13 yaşındaki kızını kaçırdılar ı\ YAPIV.KREDİ BANKASI OCAK AYINDA rVişanlananlar, rVikâhlananlar, Evleııeıılor, Çoçugu Olanlar! Resimli Hayat mecmuasmın bugün çıkan şubat sayısını alınız. Sizin için bir sürpriz var. Resimli Hayat'ın bu sayısı da pek cazib yazılar, çok nefis resimlerle doludur. Köşküm var deryaya karşı. Can kurtaranlar, Üsküdar nerosi, Managua neresi. Bir kibritin hikâyesi, Ç>garayı nasıl bıraktım. Bir kadın doktoru anlatıyor. Medreseli Universiteliler. Bizim Akademi ressam yetiştirmiyor mu, Marlene Dietrich henüz 60 yaşında, Kraliçe Elizabeth misafirlerini nasıl ağırlar Meşhur Italyan yıldızı Sophia Loren erkek dostu, 7 denizde gemileri dolaşan Izmirli milyoner, Mahalle kahvesinde, Fischer Babanın kızı, Olgunlaşan Olgunlaşma Enstitüsü. Pierre Loti ve Nuri Beyin kızları, Sarışın Bombay.a vız geliyor, Şarlo ve sahne Işıkları, Bir spor falı, Binbir gece prensi Ali Han Süleyman Çelebi ve Mevlud Içki zararlı mıdır. Ayjıca kadm, moda, spor, hıkâye, Karikatür, fıkra ve aktüalite sahifeleri. Çaldıklan otomobili sökerlerken yakalandılar Zabıta evveıkı gece, oıumobil çalarak parçalıyan ve yedek âletlerini satan üç şoforden muıeşekkil bir sebekeyi yakalamı;tır. Eyubde Yaşraakcı sokağında 10 numarada oturan joior Turgud Ceylân Ue şofor Orhan Tanyel ve solor Servet Küçükşahin. ev\elki gun. Fatıhte Fevzipasa caddesınde Denız apartımamnın önunde duran 9990 hususl plâka sayılı j araoayı çalmışlardır. Arabayı Rami sırtlarında tenha bir yere goturen Turgudla arkadaşları burada otomobili sökerlerken, kendilerinl takıb eden motorlu zabıta ekipı tarafından curmumeşhud halınde yakalanmışalrdır. Turgudla arkadaslarmm bu tarzda birkaç hususî otomob.H çalarak parçalarını satıkları tahmm olunmaktadır. Bir taksi hendeğe yuvarlandı Şofor Nazıfin idsresindekl 13676 numaralı taksı. dun sabah Mevlânakapıdan geçerken, yolun sagındaki hendeğe yuvarlanmıştır. Kaza netiı»>sinde otomobilde bulunan yolculardan Aliye Ue Nuri muhtehf yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır. Şubat 1 Cemaziyelâhır 8 ; APAPTMAN 24 D A İ R E Sİ Ayrıca 5OO.OOO TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at RESİMLİ HAYAT TÜRKÎYENİN EN GÜZEL, EN ZENGİN MCMUASIDIR. V. ] 7 12 12 27 15 07 17..25 İS 571 5.30 E. ] 1.481 7.02J 9.43 12.00, 1 34 12 06 LiRA PARA İKRAMİYELERİ niz. Ben burada yatacağım Anah laruu seyreder. Aziz ağa arkuun Gece sabaha kadar bağrıştılar. tan da götürüp Kemâl Taşana ve sulan ne kadar azalırsa azalsın sa Gittiler geldiler. İçerdeki eşyalarını riniz. Kendi elinizle veriniz. Demek hasını sular. Bu yüzdendir ki Aziz çardaklara taşıdılar. Çardaklan olağa arkmı kiralayan o yıl on bin mayanlar komşulannın çardaklanböyle Resul Bey?» «Böyle efendim. Sizi oğlum gibi dönümden aşağı çeltik ekmez. Ne na taşıdı. Onu da yapamayanların severim. Siz* benim hayattmı kur kadar aşağı ekerse on bin dönüjn eşyalan su içinde kaldı. Bütün köy den, o kadar ziyandandır. Bile bile tarduıız.» sabaha kadar su içinde, çamur için Resul Efendi çıkıp gittikten son ziyandır. Suyun altında. mümkün de dört döndü. Karanlıkta, el yormertebe bol toprak bulmak ister. ra kapıdaki jandarmayı çağırdı: damiyle yapıyorlardı işlerini. Bü«Siz çeltikçileri tanır mısınız oğ Gözü köy, ev, çiftlik görmez. Verir tün odunlan ıslanmışü. Islanmasa suyu. Üç yıldır Aziz ağa arkını Ok lum?» çuoğlu kirabyordu. Sazlı dereden bile su içinde odun yakılamazdı. I'azan: YAŞAR KEMAL «Tanırım gumutanım.» Bir iki evde ancak, ışık vardı. alacağı bin beş yüz dönümden ne «Dsha neler. neler efendim!» «Evet efendim.» r tamamen çekildikten sonra, kı «Git kapıcıyı da çağır!» pahasına olursa olsun vaz geçemez. Çukurova köylülerinde yaz aylaclran'yor mu halk?» «Teşekkür ederim Rssul Bey». rk sekiz saat susuz kalacak. Buna Kapıcı Hacı da geldi: Bu, bin beş yüz dönümün su içinde ruıda ışık yakılmaz. Onun için hiç , Resul Efendi zehır gibi gülümResul Efendi çıktı. Kaymakam kesık sulama derler. Köye uzaklı«Siz Çeltikçilerin hepsini tanır üç yüz bin lirası var. Göz göre gö bir evde de hemen bemen gaz yoksedi: masasının başına geçti. Çoktandır ğı b?ş yüz metre olacak, Daimî su mısınız?» re de üç yüz bin lirayı kimse suya tu. «İnanılır eferdım .Halk, böyle bir şejler sezinıemeğe, işin içinde larna.. Köye uzaklık üç bin metre «Hepiciğini tanırım.» atmaz. iftira'ara inanmak için can atar. Yalnız Kürt Dursunun ışıklan bir dalavere olduğunu kavramsğ a Sonra suların ayakları, akınüsı ol«Hiç birisini içeri almayacaksıBu da olmasa. sizin verdiğiniz şe başlamıştı. Günlerdir Doktorun diOkçuoğlu, beş gün önce, koylüy yanıyordu. Kadınlar, erkekler, demayan göllere dökülmeyecek. Çel nız, öyle eskisi gibi, bana haber kildeki ruhsatiyeler yüz bin lira | linin altmda bir şeyLer olduğunun le çekiştiğinin akşamı sahaya su likanlılar, yaşlılar, çocuklar Durtik komisyonu bunun dışındakilere vermeden.» dan aşağıya verilmemiştir efendim farkındaydı. Öğrenmek için çok bırakmıştı. Tarlalar suyu geç yusunun evinin önüne yığılmışlardı. izin veremez. Ya verilenler?» «Beşüstüne gumutanım.» Yüz bin biraz mübalâğa ama, çok çabalamıştı. Demek ki... tar. Hele kurak olursa, yukardsn Konusmuyor, susuyorlardı. YorulAziz ağa arkı on beş yirmi pına bırakılan su ne kadar bol olursa muşlardı. San ışığm altında, çamur Hiç haberi yoktu. Şimdiye kadar para döner ruhsatiye işinde, KaOyleye kadar kimseyi içeriye al dolar, lu üstleri başlan, yüzleri, saçlan nunu okursanız haklı olduğumu masınlar diye kapıya emir verdi. verdiği ruhsatlardan hiç haberi nn, bir o kadar da çağlaymın bir olsun toprağrn yarıklarına anlarsmız. Dedikodunun sebebini Kanunu hemen okumağa koyuldu. yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar leşmesiyle meydan a gelir; Toros su zor ilerler. Saha, ovaya doğru parlak balmumundanmış gibi gÖoluvermişti her şey. Gözleri ysşia eteklerinden, Savrun çayının üst indikçe kuraklıgı azalıyor, bıra rünüyordu. Köy, derin bir sessizlik anİHrsınız.» Bir saat sonra da bitirdi. doldu. Oyle biçare saydı ki kendi başmdan kıvrıla kırıla, Çukurova kılmış su\un hızı da gittikçe artı içine gömülmüştü. «Demek kanun?» «Vay namussuzlar vay! vay sah sini... Başmı masaya koydu. Bir za ya doğru hızla akar. Hemen hemen yordu. Köyün dört bir yanı eski Sabaha karşıydı. Neredeyse tan «Evet kanun.» tekârlar vay! «Odanın içinde dört man hareketsiz kaldı Sonra zile Savrun çayı büyüklüğündedir. Bu bataklıktı. Altı kaynıyordu. Altın yerleri ıjıyacaktı. Dağlann tepesin «Zıraat Memuru bana okudu.» dönüvor, uzun saçlarını parmakla bastı. Hademe geldi. ark başlıbaşına bir servettir. Sav cı günün gecesi su büyük bir hızla de blr ısüt çizglsi görünür gibi ol«Işine gelen yerleri okumuştur rın dolamış çekiyordu. Avurdunu run çayının suyu azalıp da yaz ay dört bir vandan köyü sardı. Bir an du. Sonr» geçtl. Bu gune alâmet«Resul Bsyi.» efendim. Çünkü efendim Zıraat dışinin arasma almış kemiriyordu. laruıın sıcak günlerinde Çeltikçi da köyü basü. Resul Efendi koşarak geldl. tir. Memuru Bahçe kazasından, çeltık«Toprak iki kere sürülecek.. Sa«iki candarma alınız yanınıza. ler su diyt birbirlerüvj düştükleGece yarısı köyde bir kıyamettir Kürt Mehmed Ali sırünı dut ağa çiler tarafından suretı mabsuidda hada higbır çukur kalmayacak Ahnız şu anahtan da. Gidmiz yat rinde, ıusu2İuktan kuruduğunda, koptu. Köpekler ürüşüyor, eşekler cına dayamıştı Başı önüne düşmüj J getırilmiştir. Bütün "iahalarda bı Dümdüz. Kanallar çimento ile yatığım eve. Orada benim bavullar, Aziz ağa arkmı kiralayan yan ge anırıyor, atlar klşniyor. sığırlar bö tü. Elleri, ölü elleri gibi Mrkıyorrer para hissesi vardır.» pılacak. Çeltik komisyonu bi^z^t ejyalar, bir de açılmamış yatak var lir keyfine bakar. Ötekj çaltikçile ğürüyor, insanlar bağrıjryorlardı. du. «Yaaaa!» göıüp karar verecek. Saha. su Hepslni alıp yandaki odava eetiri rin bir damla su için gjrtlaklaşma Bir zelzele sonu gibi... (Arkası var) CLMHURİYET'in Edebi Tefrika sı: 9 Son kazalar sebetüe faksirli suçlar Dün llân ettiğimlz bu yazımızı buçrün 5 inci sahifede bulacaksiniz. MEL1KE NARMANL1 İle avukat NEJAT 1KIZ Nişanlandılar. Maçka 30.1.1955 ]\ DOĞÜM Gfllseren Artunkal ve Günerl Artunkalın bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. 30 Ocak 1955 l \ TÜRK EKSPRES BANK Isde emniyet ve sür'at
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog