Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

TARIH .ntc.nuAsı 62 çifctı. 5 inci cild •atıştadır. «tskit Yayınevi» 30 anro rıl umhuriyet 10 960 KURUCUSU: 7UNUS NADf ftSgnî re mektub adresl: Cumhurtyet tstanbul Ptvta Sutusu tstanbul No '46 TUcfenlar; Dmum) Santral Rumana: 24288 ?•» tjlen 24299 Mstbaa ?42»ı 500 LIRA Salı [ ŞuSat 1955 Varlık dergisinin açtığı 500 lira mükâfatlı 8Ür yarışmasmm tafsilâtım ve müsabakaya katılan ilk şiirleri Varhkın şubat sayısında mutlaka okuyun. Ay birincisine 25 kitab, yıl birincisine 500 lira. Tafsüât Varlıkta. Italyan Müzakereleri Dün Roma halkının Menderese karşı sevgi tezahurleri Başvekil dün İtalya Cumhur Baskanının ziyafetinde bulundu, bugün Papayı ziyaret edecek, îtalyanlar Menderes ve Köprülüye nişan verdiler Roma 31 Türkiye ve îtaly» hükumet reisleri Adnan Menderes ve Mario Scclba, bugün, 4 gün sürecek olan müzakerelerine başlamı; ve ilk olarak Akdeniz bölgesi müdafaasmın takviyesiîe ilgili mes« leleri ele »lmıslardır. Türkiye Hariciye Vekili r u a d Köprülünün de hazır bulundufu ilk toplantı 35 dakika «ürmü} ve bir sözcü, bilâhare, devlet adamlarınm tumumî siyaset> lle UgÜLjaeseleleri gözden geçirdıklerini *öylemiştir. Arfca«i Sa 6, Sü 6 d« Görüşülen işler iki tane: «Türkiyenin Batı Avrupa Birliğine, İtalyanın Balkan ittifakına girmeleri meseleleri Radyofoto CUMHURİYET: Roma Istanbul T icaret Vekili Bayura cevab verdi Tırcah, makine getirtecek HhalâtciJara yiizde 20 jedek parça getirtmek mecburiyeti kondujunu söyledi Ankara 31 (Telefonla) B. M M. bueun saat 15 te Reis vekillerıntsn Esad Budakoğlunun riyasetmds toplandı. Önce, Romada bulunan Başvekil Adnan Menderes Millî Mudafsa Vekili Ethem Menderesin. Harıcıj e Vekili Fuad Köpruluye Fatin Büjtıi Arkası Sa 3 Su 2 de Cumhuriyet kafilesi Damlataş mağarasmda Tedavi daha baslamadı, hastalar yalnız mağarada gfgdlrHdikıy Ahmya ıttevcöd simn gazetemiz tarafından çözülntesini bekliyor Roma büjflk elçiliğimizde Başbakammu. İtalya Basbakanı Scelba'yı karşilarken. Ortada, Büyiik Elçi Cevad Açıka lın gorülmektedir. Trenlerdeki rötarlarıtı sebebleri Dün knmisyonda kabul edilen Münakalât Vekâleti bütçesinin miikazeresinde Muammer Çavuşojflu, Demiryollan İdaresmd# 100 miihendîsten fincuk , sinbt kaldığinı söyledi Ankara, 31 (Telefonla) Butçe Komisyonu bugün Münakalât Vekâleti bütçesini müzakere ve kabul etmiştir. Arkası S a . 3. S ü . lde "v* Türk ve İtalyan bayrakUruıı tasıymn otomobil İle Basbakuı r* Dı« t«lari Bata Hariciye Vekiletlju jtiderlerkea Nağarada neler gördük: Alanya, 30 (Yaşar Kemal yazıyo) Bugun ocağm otuzu. Oğle ustu Alanyaya geldik. Gün ortalığı dolduruyordu. Muz bahçeleri yeşilden delirm'şti. Bademler çiçek açmıştı. Ağacların çoğu çiçeklerle yuklüydü. Ağaclar köpürmüs tü İlk işimız hastalarımızla birlikte mağaraya gıtmek oldu. Alanyanın çok eski, eski Yunandan, Komadan sotıra da Selçukîlerden kalma bir kulesi var. Kale yalçm kayalarm üstüne kurulmuş. Kaya'ar denize bıçakla kesümiş gibi dümdüz, duvar gibi iniyor. Arkası Sa. 3. Su. 4 te Alanyaya €Cumhuriyet > in misafiri olarak giden astım hastalarmdan üçü Seyyar satıcı Kahveci tşsiz Tahir Ovacık Hasan Aydın Tunns Özdemlr (Yazrn 6 ncı sahifemizde) Güvenlik Konseyi kötümser bir hava içinde toplandı Konsey, Formoza için Rus teklifınî reddetti NewYork. 31. (R). Güvenlik konseyi bu akşamı Formoza ihtilâfı m muzakepsye başlamıştır. Toplantı açılır açıhnaz Rusya derhal müdahalede bulunmuş ve dün ileri sürdüğü şıkâyetin evvelâ nazan iti bara almmasını istemiştır. Rus he Gölcük önlerinde çarpışma Körfezde işliyen Suvak vapunı ile donanmanuı bir romorkörü çarpışblar, hasar büyük Amerika Hariciyesi: «Eger Kızıl Çin blöf yapmıyorsa harb tehlikesi vardır» diyor İHazdan gizlice Rus denizaltı gemileri geçmiş Alâkalı makamlar bun<m imkânı olamıyacağını sö> lüyorlar Pans. 31 (T.H.A.) Haftalık bir Frsnsız Mecmuası. son sayısında şu hsberi vermiştır: «Akrien zrle gızlı hızmetler için g c*en Rus denızaltılarının, Boğaztarın dermhklerinden geçtikleri biFirilmektedir. Turk makamlan, bunu karasularına vâki bir tecavüz addedeceğıni ve bu gibi hallerde denizaltılarıra derhal ateş açılması için em j r ver Idığıni açıklamıştır.» CUMHURİYET Dün gece temas ettiğimiz ilgili makamlar, Karadeniz Boğazında deniz altında çelık denizaltı ağları bulunduğunu, Arka«ı Sa 6. Sü 7 de Dumlupınar suvarisi dün mahkemenin 9 sorusuna cevab verdi Çanakkale. 31 (Muzaffer Celâsun bildiriyor) Dumlupınar suvarisi binbaşı Sabri Çelebioğlunun duruşmasına bugüıî saat 14 te Çanakkale KIBRISA KAÇAK SILAH GOTURENLER Aya Yorgi admdaki Paris. 31. (R). Molotof tarafınYunan bandırah geminin Kıbnsa kaçak silâh. ve cepane getirirken dan iki Amerikalı gazeteciye veriyakalandığını ve bu silâhlan nakle len mülakatın tam metni bugün Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Ağırceza mahkemesinde devam e den şebekenin ele geçtiğini yazmıştık. Resimde, şebekenin reisı YuTllmiştir. Son derece dar olan mahkeme nanh avukat Sokrat Loizides görül Arkası Sa. 6, Su. 1de mektedır. Molotov'ıın verdıgı mulâkat! Vali, 1955 bütçesile Arkası lzmit 31 (Telefonla) Bu akşam Izmit körfezinde bir denız kasası olmuştur. Körfezde işleyen Denizcilik Bankasına aid Suvak isimli yolcu vapuru içindeki yolcularla beraber Golcük önlerine geldıfi zaman donanmaya aid bir açık deniz romorkörü lle çarpışmıştır. Çok şiddetli olan bu çarpışmada her iki geminin ba} taraflannda hasar hu«ule gelmiştir. Yolcular korku v« heyecan içerisinde kalmışlardır. Sıiyeti dün güvenlik konseyi baskan vakın yarası büyüktür. însanca zayiat yoktur. Hâdıse hakkında «lâlığına müracaat edepek kalılar tahkikata başlamışlardır. «Birlefik Amerika tarafından Çin halkçı Cumhuriyetine karşı Formoz* bolgesinde ve Çin'in diğer adaJannda girişilen tecavüz hareSa. 3, Sü. 3 te Antalyada bir çobanın öldürdüğü kaplan Kaplan da çobanı ve bir kadını yaraladt yapılacak işleri anlattı Gökay, yakın zamanda işe ba^lıyacak olan Migro için bazı teşekküllerle mücadele edildigini söyledi teşkilâtı takviye edeceğız. Büyük müesseselerin, maaşları kendileri tarafından ödenecek polis teşkilâtı kurmalarına miısaade içın hükumett müracaat ettım. Arkası Sa. 6, Sü. S de Kahireden Bağdada gönderilen heyet Nuri Said Paşa. Mısır, Ürdün, Suriye Lübnan temsilcileri ile görüştü ve Bağdad 31 (R.) Arab Birliği konferansından gönderilen heyet bugün buraya \"armış ve Irak Başbskam Nuri Said Paşa tarafından kabul «edilmiştir. Bu hevete Mısır Millî İstikamet Bakanı Salih Salem, Arknaı Sa B. Sü 7 de Bahar geliyor Bızim siyasi havamiz da fipfcı fabit havamiz gibi... Onun da mevsimleri var. Onun da fırtınalan, sağnaklan, ahmak ıslatanları, sonra gütıeşli, ıhk günleri var. Siyasi havamızda da mevsimler bt'rbirmi kovahyor. Meselâ zorlu bir ktjtan henüz çıkt'k. Ne kadar şiddetli fırUvalar gördük. Tabn havanın bnyle fîrtınah gnvlerinde koltuklannda gazeteler ıslak kaldmmlar üstünde yahnayak kosan müvezzilere ve kadar acırsak siyasî havanın son iırtınaiannda da en çok actdujımız gene gazeteciler oldu. Fakat artık bahar günleri yaklatıyor. Kuşlar ötmeğe basladı, (Kasım Giileğin Amerika demecleri), tabiat ana nasıl ağac dahndaki bir tek tomurcukla bütün bir baharı vaadederse iktidar ana da ttpkı onun gibi... (.Halkçı. aleyhindeki davada iznin gen ahnmast). Evet, tiyast havamıza. bahar geliyor. Fakat niçin sevinmiyor, neden ne°elenemiyorvz? Bahardan sonra yaz, yazdan sonra gene kış geleceğini tecrübe ile biliyoruz da onnn için mi? < * * * ' Vali ve Belediye Reis vekili Fahreddın Kerim Gökay dün Taksim Belediye Gazinosunda senelik ikınci basın toplantısını yapmış, geçen yılın ıcraatını, 1955 yılı bütçesile vücude getirilecek işleri anlatmıştır. Gokay demiştir ki: « Medenî bir şehirde en başta gelen, halkın huzur ve rahatıdır. 1950 de 17.723 olan zabita vak'ası, şehrin kalabalıklaşmasına rağmen 1954 te 10.386 ya düşmüştür. Motörıze zabita kuvvetlerinden aldığımız iyi n«=tice dolayısile rrotorlü Antalya 31 (Telefonla) Antalyanın Ağzıkaralı aşiret yöruklerınden 45 yaslarında Ayşe adında bir kadın bugün koyun otlatırken ânl olarak bir kaplanın hücumuna maruz kaimıştır. Kaplan tarsfından kolu Ve bir ayağı parçalanan Ayşe ferysda başladı^ı sırada. etraftan yençpn vs çobanhk yspan Yusuf adU bir şahıs taraf'iıdan mutiak Arkası Sa. 3, Sü 2 de İzmr esnafı zaıtı diye ayaklandı Izmir 31 (Telefonla) Izmir ka sabları kılo başına 50 kuruşluk zam ıstedıklen içın bugün et kesmemişlerdır. Bugun şehrin bir çok semtlerinde bu yüzden et bulunamamıştır Dı^cr e^naf da tarifelerinin art tınlmasını Beledıyeden istemekteİırler, Dort sınema sahibı üe gazilocular, Berberler Cemıyetı tarıfe leretlerının arttınlması ıçın belel\cye toptan muracaatte bulunmuşlardır. Bağdadda sefaretimize bomba atanlar Irak polisi, 10 koraünist ile 5 siyonisti tevkif etti BİR KADİJN « D Ü L M U Ş » ŞOFÖELÜĞÜ YAPIYOR Yukarıda Bağdad 31 (THAR.) Irak po resmini gördüğünüz kadın için direksiyon, bir zevk değil, geçim vasıtasıdır: Soför olan kocası hastalanıp yatınca, biri 9, biri 20 lisl dün. akşam ve bu sabah, Türki vasında iki çocuğuna ve kocasma bakmak ana düsmüştüf. §imdi ye scfaretine bomba atanlan ar« Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Besiktasla Taksım arasında dolmiLS yapmaktadır. . 6 ay hapislik suc işlemek istiyen adam Kendisi hakkında takibata ?eci! mesi için elinden geleni j aph ve muvaffak oldu Ankara 31 (Telefonla) Bu akşam şehrımizde enteresan bir hâdise olmus, zorla suç işlemeğe çalışan Gaziantebli Ethem Güçer adında biri nıhayet suç işlcd.ğı için hakkında takibata geçilmiştir. Hâdıse şoyle olmuştur: Balkehrız bağları civarmda oturan Gazıanteb li Ethem Gücer. semt karakolunda1 ki komiscı e muracaatls cezası 6 I Arkası Sa. 3, Sü 2 de \ AVKiİN AKABCASI»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog