Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CUMHURİYET 14 AraHkl955 fstanbul boks şampiyonasmdaki Millî takım kampı bugiin Yeşilköyde açıhyor Bu pazar Portekizle karşılaşacak Adaletten: Erol Keskin. tnıllî namzed kadrosu bugün YeçilBeykozdan: Ekerbiçer. köyde kampa girecektir. Izmirden: Coşkun. 20 futbolcıınun kaüşacağı kampın Ankaradan Mustafa. müdürlüğunü İzmir bölgesı futbol Millî takımı; Vefanın İtalyan anajanı Sezai Karabilgin yapacaktır trenörü Giovanni çalıştıracaktır. Saat 15 te Beden Terbiyesi bölge binasında toplanacak olan kamp kafilesinde aşağıdaki oyuncular bulunacaktrr: Beşiktastan: Nusret, Nazmi, R#ceb, Ahmed. Gaîatasaraydan: Turgay, Coskun, Suad, Ali, Kadri, Metin. Fenerbahçeden: Şükru, Nedim, Basri, Naci, Mehmed Ali, Lefter. DÜNYADA SPOR fin hârikası Helsinkj Yapuan bır tetkikde 4.000.000 nüfuslu Finlandıyada 350.000 lisanslı atlet olduğu bunlarm yinnı kategonde çalıştığı anlaşılrruştır. Helsınki Salmınen yüksek atlaınada 2 m yapmıştır. Cleve and Orta sıklet Edvarda (Arjantin) İngiliz Jonni Sullivanı yensrek dünya sampiyoniuğuna namzed olmuştur. Pragda biiyük bir yüzme mitingi Prag Prag yuzme mitınginde Fransız 100 m. yi 58 6 da yüzmuj ve icazanmı&tır. Hollandalı kadıu yüzücü G. Kraan da 100 m de 1.6.5 yapmıştıı. Çek Markovu, dünya rekortmenl Leenıe de Nıjısin 13 yaşındaki ku kardeşi Judith de Lenie yi 5^4 ile 400 metrede mağlub etmiştu1. 13 ya Smdaki hârika yüzücü 528.4 yapnuf tır. İtelya Melboume da bulunan İtalyan OÜmpiyad delegeleri hazu lanan şeylere hayran kaldıklarım ve şimdiye kadar böyle Olimpiyad görülmemif olacağuu 8Öylemi}ler dir. Stackholm D ü n > a Binicilik Olimpiyadı haziranda burada yapr lacakür. Stadın hazırlanıj tarzı bir sir olarak saklamnaktadır. Rosewa] mağlub oldu Melboume Ashley Cooper, Ken Rosewal'ı 63, 64, 36, 16, 62 mağ lub etmeğe muvaffak olmuştur. S. T. MÜESSİF HADÎSF tatanbul boks çamplyonasınm son gecealnde müeaslf blr nAdlse oldu 71 klloda dögüşen İhsan Ay, lklnd ravundun ortalannda rmklbl Murad Şahlnln kasmı kafa Turarak patlattı. Hakeaüer bunun blr çarpışma neticesinde meydan» geldlglnl bellrttller HaSemlerden blrl (o anda görmedlğlnl) soyledl Pekl ı m ı , hakemln vazlfesl görmek degll mldlr? Kanaatlmlzce; hakem ya müapet Teya menfî rey verlr Bunun ortaaı yoktur. Şlmdl burada lkl mevzu karşımıza çıkıyor: Blrî «por ruhunun maale s«f bazı aporculanmızda teşekkül etmomlş olmam. dltert hakem meMle«l. Blrlnclsl zaman Işldlr, çabuk meydana gelmez. lklnclgl lse hakemin daha büyük dikkit ve gorus aahibl olmasmı lcab ettlrtr Kası patlıyan boksorün, ltldallnl kaybetmeal Te orta hakemlnl dln'.ememeal kafa yedljlnl göstermektedlr. Eğer kaza olsaydı netlceyl »oğukkanlılıkla karşılayacaktı . ümumun T« kendl flkrlmlzden »onra, kftçı patlıyan boksdrde h&flf mlyopl oldugunu da öğrendltlmlze laaret edellm Blr bok» müsabakasına çıkacak olan gencln uzuvlan doktor muayeneslnden geçmez ml Şlmdl orta hakemlnln flkrlne gelellm Feyzl Törk çöyıe dlyor: . Maç esnaaında Irfanın blr atagı sonunda çarpışma ruku buldu Lhsanın kafası Muradm kaşının üstüne çarptı Blrlblriertn» glnnl» olduklarından dort deıa «ayrıl» dedlm. Murad sozUmü dinleseydl vrreceğlm karar ba;ka türlU olablllrdl > Artık meselenln halll Boka Federaayonun» kalıyor... Cenab OZANKAN Kız voleybol maçları tehîr edildi Dünkü raaçta Ömer, Reeebin bir «ta|uu önleme|e eahsıyor Portekizde yapılacak revanf maçına gazeteci davet edilecek Porteklz Konsolosu kendisile konucan blr «rkadasımıza. Portekizde yapılacak Ttırkıy» Portekiz (reranj) millî futbol maçı içln Türkiyeden 5 gazeteetyi («por muharriri) lsmen davet «deeeklertnl btldirmistir. Diinkü ikinci denenıe maçında Millî maçı 17 Portekiz Meşhur Tokyo maragazetecisi takib fonunu Fin atleti kazandı edecek Bu pazar yapılacak Türkiye Portekiz milll futbol maçını takib etmek (ızere: cuma gunu sehrimlze gelecek Porteklz kafilesinde 17 tane Porteklzlı gazet»ci bulunmaktadır. Haber aldığımıza gore: rutbol Federasyonumuz bu 17 gazetecmin yemek, içmek ve yatmak masraflarmı karçılarmk üzere blr karar almıştır. Tokyo 13 (T.H.A.) Dünyanuı meşhur maraton yanşlanndan biri olan Tokyo maratonunda Fin «tletleri büyük muvaffakıyet göstererek Uk sıralan abmşlardır. Klâsman şöyledır: 1 Karvonon (Fin) 2 saat 23 16; 2 E. Pulkinen (Fin) 2 saat 27.31; 3 K. Nishida (Jap.) 2.29. Bu yanşın mesafesi 42 kilometre, 192 metre idi. Her sene Tok yoda yapılan bu ananevi maraton bu sene her yıldan fazlt rağbet görmüştür. 1955 yılının en iyi dereceleri Sportsdan derleyen E  ) Bu yıl atletlsm n h u m d t en Jyl dereceleri yapan atletler T» de recelerl söyle aıralanablllr. Yanlannda (•) bulunan dereee ler yenl dünya rekorları, ( + ) bu .Jımanlar 1M dünya rekorlanm tga tç eden derecelerdlr S10O METRE (ERKEKLER) '10 3 W. W!!llam» ( A B D ) 103 M Agatlnl (Trtnldad) W 3 R Rlchard (AB.D.) 10 3 H FütterBT (Almanya) 10 4 D Smlth ( A B D ) 10 4 L. BartenyeT ( 8 8 0 3 ) 10 4 T KonoTalOT (SSC.B) 10 4 A Stanfleld (AB.D) 10 4 R Blalr I A B D I 10 4 B Tokary«v ( S S C B ) 10 4 M Germar (Almanya) 10 4 V Bablyak ( S S C 3 ) 10 4 J. Teles d» Conçeteao (Bre zllya) 10 4 L MurchUon ( A B D ) 10 4 A Ijnatvev ( S S C B ) RÜZGÂBDA 10 3 H Hoean ı Avuaturalya) 200 »IETKE (ERKEKLER) 20 6 H Ptitterer (Almanya 1 20 7 R Rlchard ( A B D ) 20 8 J Teleı d» Conçeleao (Bre Millî namzedler Adaleti 4 1 mağlub etti DeğLjik kadrolarla oynayan namzedler; eksikAdalete karşı tatminkâr bir oyun çıkarmadılar Pazar günü Portekizle karşılaşacak milli takımımu dün son hazu" lık maçını saat 14 te eksık bir kadro ile çıkan Adalet* karjı yapü. Hayh ağır ve kaygan bir remin üzerinde kırmızı beyaz formalılann vuruşil» başlıyan müsabakada, namzedler ilk dakikalardan itibaren Adalet gerilerini zorlamağa başladılar. İlk ftrsaü Suad üçüncü dakikada pek yakın mesafeden Ömere çarptırmak suretile kaçırdı. Akabind» Salimin müsaid pasını K. Erol, ke disinden daha iyi po" zisyonda olan Turana geçırdiyse de bu oyuncu berKad bir vuruşla topu dışan attı. Bu arada Ekerbiçer hatın sayıîır iki büyük hata yaptıysa da Adaletli 3 orta bundan istifadeyi beceremediler. Dakıkalar llerledikoe baskısjnı arttıran kırmızı beyazlılar, bilhassa Suadın sağdan yaptığı müsaid orta' lan kaçırmakta âdeta yekdiğerlerile yarışa ginstıler. Böylece, namzed hücum hattı devamlı olarak ofsayde düştükleri için tabiatile, akınlan boşuna oluyordu. Zaman zaman Adaletlılerin seyrek ve fakat tehlikeli hücumlan namzed de" fansı zor durumlara düşürdüyse de, Adalet forveti bu hrsatlan ftdete kullanmamakta ısrar ettiklerinden heba ettıler. T STAD: Dolmabahç» i bil, Adalet sadecc Adnanin yerin» .. SEYIRCt: 5469 • K. Ayhanı almıştı. "• HASILAT 7590 50 ",[ Oyunun baslamasile beraber hüJ HAKEMLEH M. Güvectörk K < cuma geçen Adaletlıler, 4 üncü da• 4 Arkal. S. Zoroğlu <' kikada K. Erolun şütünü elleyen ;; Mn.T.t NAMZEDLλ: (Btrinc! '•'• h Cojkunun sebeb olduğu penaltıyı ,. devre). Sablh Nad. Ahmed " " Mustafa. Ekerbiçer. M. All Suad, «' B. Erol Turgaya nişanladığındaa \ I Receb, B. All, Lefter, Kadrt. < • kullanamadı. 3 dakika sonra Suadın ,, ADALET: Ömer Gökçen. Rah '' o ml Nıhad. Levon, Ayhan Tu "'. ofsayd durumda kapıp yaptığı orta T ran. B. Brol. Adnan. K. Erol, S« < neticesind* Metin 2 nd golü ya* • J lim < • pıverdi. ') (tklnci d«vre): Turgay Nad < 14 ünccfl dakikada soldan geli;ea • ,, 'Mustafa) Ahmed, (Basri) • " <• Mustafa, (Çoşkun), Ekerbiçer. ^! bir Adalet akınmdt K. Erolun orV, (Nacl). M Ali, (Nusret) Suad, • tasını ceza çızgisi üzerinde yakala* •" Lefter, Nazml, (Receb). Çoskun J yan K. Ayhan kanjıkhkta yaptığı " (Izmir). I vuruşla Turgayı •ağından mağlub ,. EN tYt OYUNCULAR K«ci. Su • etti. 2 1 . • ad. Lefter. Receb. (Millt narnzed), ^ D. 20. Lefterden aldığı pasa gü|* K Erol. Ömer. N'had (Adalet). V. <', GOLLEK B Ali 38 Metin 53. • nün en güzel sütünü atbysa da, " <l '• K Ayhan: 5». Receb' 80. Coskun Omer komere attı. • 81. <! D. 32. Nazmi çıkh, yerine Reoeb ••••••• ••••••»» Sayısız ftrsat'ar kaçıran namzed gırdi. Az sonra da, Nacı orta hafa forvetleri, 38 inci dakikada Lefte geçti. Mustafa sağ bekte yer aldl. rin, Aliye «al da at» der gıbi önü E3cerbıçer çıktı. ne yuvarladığı fırsatı 5 metreden D. 35. Receb, Lefter anlaşıraaınkaleye savuran Ali, ilk sayıyı ni dan, Rsceb yakın mesafeden 3 ünhayet yapabildi Ve devre namzed cü, bir dakika sonra da Reoebin lerin bir kaç gollük pozisyonu bo! favul atışından ofsayd vaziyetindt keseden harcamalan sonunda 10 topu kapan Coşkun 4 üncü golfl bitti. yapmakta gecikmedl. *** Vasatı aşmıyan bir ka'itede o f îkinci yanya, (Nad, Ekerbiçer, reyan eden karjıîaşma da böyleo» Suad) haric tamamen değişık bir 4 1 namzed kadronun lehine son kadro ile çıkan namzed'ere muka buldu. Bugün yapılacak maçlar Eyüb sahasında: 12 Kumkapı Emirgân 14 Kadırga Ayyıldıı A.Hisar sahasında: 12 Mecidiyeköy Havagaa 14 Yeldeğirmeni ÇamDca Buadan karjılascnalarda r G«ç«n hafta tehlr «dllen k u okiıl lan voleybol maçlan yegana aalon olan Emlnönü öfcrend loktll tamlr edllmek •»•»••••»••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••• te oldugundan bu hafta da tehlr edl leeektlr Boyleca (AUtürfc Llaest tıtanbul LiMsı) karsılagması da tehir edilerek Putbolcular Birhği müesslsleri: hazır•on kar$ıiasma olarak flkatüre ll&ve laâıkları nizamnameyl yarın Vllâyet* ediimlçtlr. Salonun blr an once hazır vereceklerdir lanmaaı lçln Maarlf Müdüril blzzat 17 maddeden lbaret olan nlzunnamemes?0l olmaktadır mn ruhu profesyonel ve amator tutbolcular arasında bir tesanüd teminl ve kulubleri İle her hangi bir lhtUâfa duştuklerl uman bu lhtllâfı halletmek. aynı tamar.da evlenme, dogura, «lüm gıbl vakalarda azalarına âcll yardım yapmaktır. H»m sportif hem de ittlmat blr tejtk Budapeste 13 (T.HA.) Pazar kul huviyetinı mükteseb bulunacsk günü devam edilen liğ maçlannda birlik üeride alacağı bır kvara gdre lider Honved, sonuncu Logıero'yu maç esras'nda sakatlanmalar sebeblle 61 yenmiş, diğer taraftan ık'ncı vaki olacak madd! zararın telâflsl lçirı 20 8 Golllday ( A B D ) vaziyetteki Voroş Lobogo ı=e ikinci de uyelerıni »igo'ta ettirecektlr. 50 9 J Ma&hbırm ( A B D ) 20 9 V Janecek (Çekoslovakya) liğe düşmemeğe gayret »den Szom Portekiz millî maçını idare 20 9 B Tokaryev ( S S C B ) bathely'i tarafından 20 maç'ub s21 0 D Smlth ( A B D ) edecek hakemler bugün dilmiîtir. Bu maçta Voros. Lobopo21 0 A StaTifleld (ABD.) nun sol içi Szolnok, hakeme çok itı210 B Blalr ( A B D ) geliyorlar 21 0 Glaze I İ B D ) raı ettiğinden ilk devrede ovundan 18 aralık pazar gunü Mithatpaja gtaMillî ktyak ekıpımız, Ercıyeşteki çaüşmalarma devam etm«ktedır. 210 M Germar (Aünany») çıkarılmış ve takım maça 10 üşi dında yapılacak Türklye Portekiz Ekip, ay sonunda İtalyaya hareKet edecek, bir müddet kamp yaptıktan RÜZGÂEDA ile devam etmiştir. Voroş Lobogo mılH futbol maçını İdare edecek üç 20 5 R Morrow (ABD) sonra Olımpıyadlara üç braişta ı^tir?k edecektir. Bunlar ((Slalom Yugo&lav hakemi. bugun saat 15 30 da nun yenilmesile Honved'in şarrpi Ye»ı!knv hava alanına muvasalat edeDevamı Tar) B. Sladom ve iniştir) Yuıtaıi'iaki lesimde, geçen kış Olimpiyadlarma yonluğu tamamile garmtl'eşm.ştır. ccklerdlr ıştırak eden millî kayak ekıpiiıiz göruluyor. MiınMMMiiHHiHiıııııııımıırmiHiııımııiHimıımımnmııııiHiımııııınmımııiHiımmımmmıııniHiııınıııiHimıınıııiBmımıra^^ Futbolcular Birliği faaliyete geçiyor HAZIRLANIYORLAR Honved Macaristan şampiyonu oldu CHAMPION BUJİLERf DOKTOR Tarık Ziya Kırbakan Deri ve Zührrvi HüstabkUr MUtehabSiM İsiikjül Caddni rKARTAlT MARKA Gayet sağlam üstü deri tabam lâstik ayakkabılar piyasaya arzedilmiştir. Toptan satış yeri, Yenl Postahane arkası Agir Efendi caddesi No. 14 Toptan » Fiatı : : Merdane iskarpin 40/44, 24.50 L. Garson > 36/39, 23.50 L. rarnıakkapı dunfi lur^st N* 61 DOKTOR Dahiliye Mütehassısı ! Şişli Hasad So. No: 262 j Telefon: 80480 P M 7 A Z. AYBERK m ARŞİMİDİS MÜESSESESİ Otomobil Malzemesi Ticareti TA^. Is+anbul. Safıhk Otontobil İkı kapıb. iyi vazıyette 1949 model Ford otomobilı satılıküı. U saatlerinde 82213 telefona müracaat edilmesi. Perakende satış yapılır. Dr. SUPHİ ŞENSES İdrar yollan ve tenasül Hastalık'an Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı. Tel 45367 ? aat: 1012, 1419 Otomobilinizin Bugünkü değeri ile satışını temin için Avrupa ve Yerli Yükfek TazyikU TÜRKIYE KıZıLAY CEMIYETI NİHAT ÇAM Emrinizdedir. Tel: 82233 Buhar ve Kalorifer Kazanları I\ thfyacınut İçin uzun seneler Almanya ve Amerıkada bu sahaaa ıh' i c 3s v« tecrübe görmus muhendislerimizle temas edi;mesi. Birçol' öicuîerde h°zar mevcudumuz vardır §P Bilârdo Aranıyor Umuttıi Merkezinden Işıetme ımtıyazı Cemiyetimize aıd bulunan Afyonkarahısaı Madensuyu ve tabiî sodasının İstanbul şehri içinde toptan satlşı, Cemıyctimizce hazırlanan şartname dairesinde başbsyıe verilecektir. Tali^ oianlann 10000. liralık geçici teminat mektublarını havi yazılı tekliflerini 30 ocak 1956 pazartesi günü akşamına kadar Umuml Merkezimıze tevdi etmeleri rica olunur. Şartnarr.e Ankarada Yenişehirde Umumî Merkezden. Istanbulaa Mimarvedad caddesi, Büyük Postahane civarında Kızılay Deposu Müdürlüğünden ve Izmirde Kızılay Şubemizden temin edilebilır. Postad» vâki gecikrceler kabuı edilmez. Komple bilârdo takımı satın alınacaktır. Takımın hali hazır durumu ve fiatını büdiren teklıflenn PJK. 1220 yapılması. wmm^nmmmmmm Tei: 42««8 ^mmmmm ŞUKRÜ CANAL'ın gideceğiniz yere daha çabuk varırsınız Dünyanın en güzel uçakları Sür'atli! Lüks! İtimada lâyık! i, dünyaca meşhur Havayolu Şirketinln DC6 dev uçaktan lle istanbuldan uçabillrsiniz. KLM Holânda Kraliyet Havayollan • PAA Pao Ameriean Dönya Havayollan SAS tskaudinavya Havayollan • SVVISSAIR ttvicre Havayollan. Kadın elbiselerine ald olanlar: Kr Temel Biçki 500 Biçki Tatbikatı Dikls ve Provalar 500 Yapma Çiçek 250 Hocasız Şapkacılık 150 Erkeklere aid olanlar: Biçki Dersleri 500 Gömlek ve Pijamalar 300 Başhca büyük kitabcüar da bulunur Taşra siparişleri (Şükrü Canal Posta kutusu 973 istanbul) ad resine yapılmahdır Para SJ peşin gönderilen kitab lar taahhüdlü gönderilir Ödemeli irsalatdan 50 kuruş ödeme ücreti alınır. Biçki Kitabları NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog