Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

1 tnci tahifiie) de toplanbda programuu oktrya««# btae muracaat edildiği takdrde her Cnmhnrîyet gazeteni Yan ramdan evvel görü$ü!mesi ihtimali söylenti'eri dolaşmtştır. •degelmektcdir? türitt •w*iıAM»atfn nf^fjy^t» v t açık tşieri MtHHMâsttM artmaktadır. Daha evvel de yazdıBu söyl«ntiler münasebetile te* nuf «« Dr. Sarohn şifahj ifadesinin olarak verileceğinden emin ohnaaB Istanbul Vltrtninde bir hafta «n * » model (Baftarafı ! ind «artifHe) ğtmu gibi bu takrirde hükumet mas ettiğimiz hükumete yakın çev ainunan mfimkua olmamiftır ZLra hususunda bilgflerinla saygı Ûe ri19SS tarihü G**etenizto 30 Avrupa arabass, bir hafta AmeriSpor ve SergJ Saraymda Istanbul programınm grupa 24 caat «wei reler progTamın yannki grupa ye Dr. Sarol, divana gönöerdiği meknüshasmda «Memleketten Röportaj ca ed°rm. kan lüksu «Cadillac» ieshir «den boks şaıupiyonasının final ve dömi dağıtılmajn tek'if edilmektedir. Şim riştirikceğinin ümid edildiğini aöy tubda mazereti dolayısile bugünkü DSİ lar» ve (Çukurova HidroElektrik bir acents aynen şunlan s&ytenMk flnal kar^ılasmasma devam edildi. diden taraftar adedl artan bu tak lemişlerdîr. toplantıda hazır bulunamıyaeagmı. Orntm Müdürü V. santrab hakkında köylulerin düşönttâİTİ nr eğer görüşülürse bu müzakere" Dömiflnaller içtima bir başka güne talft ediilrse Yannki gnrpu «havasını yap* 8. De.nirel celeri? başhğı altında çıkan yazı57 kfloda Moammer Sevtndi (E. nin hareketli oîacagı tahmin edil« BiUyorsmms, «tomo&l ithali ifade verebilecetin! bildirmiştir. Cnmbnrlyet Devlet Su t mak» üzere gerek D.P. içinde • t r nın aşağıdaki şeküde tekzib ve tav. T. T.) rakibi gebnediği için finale mektedir. Zayıf bir ihtimal de olmerrjju; fakat buna rofmen biz d*, D P. Yüksefc Haysiye* Divanı zihin! rica ederira: Umura MüdürluğünÜB bu yansmhalefeti tesısi! eden mebuslar ve ^e kaldı. İkinci karsı'aşm» Hamdi Tez sa eğer bu takrir kabul edilirs» o eaddelerd» bemen hemeo ber gün kısa bir müzakere neticesinde Dr. 1 30/Xia955 gün vt 14421 «a dan biz, arkadaşunızm röportajıada mebuslar can (ŞisU) Ue Vlâdimir (G.S.) yap zaman grup toplanbsı perşembe gü rekse hükumete yskın yepyeni arabaiar görüyona. Bunun Sarolun bu talebini kabul etmif ve yıh yazımızla da belirtildiü veçhile j bcürttiği hususUnn tekzibi ve tav»ebebleri muhtellftir. Bir kere »u ifadesinin 19 aralık pazartesi günfl Seyhan barajı arkastnda teşekkül: zihi degii. tam aksine. teyidi mâoa Ular Hamdi güzel dövüşerek kar nüne kalacak ve program coma gfl hummaiı bir faaiiyet göstermektesılasmayı tttifakla kazandt. bizim gümrüklerde «bir defaya dir. yapılacah toplantıda aluımasına ka edeeek göl içerisinde kalacak köy *ını çüarttık. Çünkü: nü Mecliste okunacaktrr. 60 kiloda Fuad Binal (GS.) rakimahsus olmak fizere* dlye btr sisrar venrl^tir. «Bu hava» nm yeal kabine lehin Diğer teraftan dün B.MJK. knlerde yaşıyaa nüfus 15.000 degil \ 1 tstimiSk ediler. sahada buhltem meveuddur. Yanl stt ister ts Diğ?r taıaftan D P Merkez Hay 2000 dir. Bu köylere aid Istimiâk • nan 2T köyün tonlıua nüfusıunm bi Ahmed Gembaz fE.T.T.) • karsı lislerinde hükumet programınm va de olduğu göze çarpmakla beraber adamı, ister tuccar olunuz. Gümsiyçt Divaıu da bugün İstanbu! bedelleri değer pahası üzermden 5 ! 2000 oldnŞuna bu köyler Çukurova güzel bir dövüş çıkardı. Maçı teknik nnki grupa getirilmiyeceği ve Per müzakerenin tamamen sessiz geçerukç« ithaline müsaad» ohın>>an Ekspres Gazetesi sahibi ve İtanbul denmistir &** k e s i f ^ütuslu bir bölgede bu nakavtla kazandı. tkinei karşılaş şembe günü yapı'acak bir fevkalâ cegi iddiası da iîeri süriilemez. mayı lrfan Deroirkan (F.B > Mustaher hangi bir mab getirip gümrıJcD. P tl tdare Kurulu azası Mithat 2 Milletlerarası tmar ve Kal! hmAıkian kia Derlet Su tşleri te bırakuuz. **nin olabilirsiniz ki Perin h' kkında ^evkedilen partiden kınma Bankasından 25 sene vade ve ü. Müdürlüğünün iddiaM hilâhna fa Cengiî (P Ş.) ile yaptı Savt ile Akdeniz Müttefik Kuvvetmağlub oldu. flç ay, en geç bef «y »onrı bir kaDırac talebini görüşmfi^tür. % t 3/4 faizle yapılan 25 milyon 200 biı inanmamakta mazunız. Aynca, leri Knmandan yardımcılığı raraam» nesroluaacak »• getirdiFinaHer hashyo» Müz*kereier sonanda Mithat Pe bin dolarlık istikrazm 25 sene içeri yanmızuı nearedildıği tarihte ğfnlz rr.a! «bir defaya mahsus olParis: 12 (a^.) Nato genel ka rbıin yazıh ifadesir.in almmasıoa sfcde ödenecek faizleri mecmuu 23, köylere aid istimlâk bedellerinin yal Gecenin ilk finâl maçında Paaamak» kaydı v« şartile gümrükten rargâhindin bildu üdiğine göne, karar veri'mn ve bu husu» kendi miryon dolar değü 16.707528 dolar nıx evlere isabet eJen bahçeli sampiyon Hayri Kuru Re* çıkacaktır. fst* gelen otomobilsine tebHS edi?miştir. Haber aldığtmıza gSre. Ba yu Nato kuvvei'eri bas kumandanı ge ödenmiş olduğu da bize inanıhr kay ceb Özkutlu (E.T.T.) ile yapt». İlk dır" lerin miihim bir k)«mı ba Cç bes D. ?. Merkez Haysiyet Divanı 3 îsttmlâk bedelleri de dahil ol naklardan bildirilmiştir. Ara» be raundu iyi bitiren Hayri. ikind ve kurulan ve İstanbul şampiyonasın neral Alfred Gruenther, Akdeniz ayda bir tekrarlanan «bir defaya 14 aralık çarş<ımba günü bir top mak üzere Sejhan Barajı ve idro delleri yzımızm intisanndan sonra SÇÜBCÜ raundda Recebin yorulmak da büyük varhk gösteren Fenerbah müttefik kuvvetleri kumandanhğı mahsus 'olmak uzere> kaydınd&n lantı daha v?parak Perinm müda eîektrik tesisleri 135 milyon liraya ödendivse biz buna ancak memnun bUmiyen svnng, direk ve ataklartle çe boks çubesi kaptanlıgına milll yardımcılığma Amerikalı amiral istifade •derek memlekete ginnişfaasını tetkik edecek ve nöıai ka çıkacaktır. Bunun elektrik tesisleri oluraz. mağlub oldu. basketbolculardan Altan Dinçer ta Cate Glover"i tâyin etmiştir. lerdir. fidnd yol, halen en rağbette ran bunc'au «c.ir. verecekür2 Yazımızda 25 milyonluk kre 54 kiloda Tecrübeli boksor Taci yin edilmistir. Dinçere yeal vazifene isabet eden kısmı hava hatlan ve olan blr yoldur. BHivorsunuz, biz muhavvüe merkezleri de dahil ol di için 25 yı'.da ödenecek faiz tuta tçael (E. T T.) ye karsı Ahmed sinde başanlar dileriz. beynelmilel turizm anlaşmalanna mak üzere S5 milyon liradır. Yani nnm «ana krediye hemen hemen Kuru (P.Ş.) başarı Ue dövüştü, fadahil bir memleketiz. Bu bakımdan heyeti umumiyenm *î 26 svdır. Dev başabaş» geleceğini ifade etmiştık. kat itifakla yenildi ruristlerin çoğu otomobüle triptik Halter hakem letin % 49 nisbetinde ortak olduğu Yani biz bu faiz tutannın ille d« Vuralın galibiyeti olarak hududlanmızdan girmektekursu açıldı Çukurova Elektrik Türk Anonira 25 milyonu buiacagmı iddia eunedirter. Girişte gümrük merauru: Gecenin en çetin maçını 63J5 Kilo Ortaklığı tarafmdan hostts! sektöre dik. Ne>Tni« faiz tutan? 16 milyon »Beraberinde bir aded ... marka Bolge Balt«r hakem kursn dHn geee 707 bin dolarmış. Az m;? üaltii ki da Ffnerbahçeli Vural înan ile Gaotomobitîe girdiğl göriömüştür» (Baştarafı 1 <nd icıh'fede) isabet eden kt<;:m inşaat esnasında bizim tddiamızın e^ssını yüzde latasaıayiı Metin Olgaç Fevzi Tör ftcı'rr.ışdır. Kursa rsğbet fazla olmueTriptöc kanunura göre y«ödenmektedir. H&len 10,5 milyon 11tur kaydını düşmekte, fakat çıkarken . bancı plâkalı arafealar Türkiyeye Bu para. 'ammuhal, Amerik^n 4 3/4 lük faiz nisbetinin vıScsek oldu j kün hakemKğinde yaptılar. çıkanlan otomobüin o oîup olmadı ı girdikten sonra 1 sene kalabilmekte halkı arasmda taksim edüecek olsa, ra mezkur ortak kk tarafından hisse J Metin. Vural karşıanda iddiah senedi satılması suretile toplırtmıs ğu hususu teskil ediyordu. G len Türkiye • Mıstr adetizm fı sraştjnlmamaktadır. Böylece j ve s«ne tonunda 2 ;ün için hudud jahıs başma 3 dolar düşer. yazıda bu bahisten hiç 'âf edi'mi dövüi,tü. Fakat maglubiyetten kurmemlekete gokulanu yeni araba da dan çık'p tekrar 1 sene möddetle Beşeriyet tarilıinde şimdiye kadar ve Devlet Su İşleri Umum Müdürtulamadı ve ittifakla yenildi. teması yor. Aeab* Milletlerarası ünar ve hilde satılmakta, otrnn yerme aynl kahna hakkını itazanabil'nektedTr. hiç bir turar müessesesi bir kalsm iüğüne ödenmistir. Hususî *ektörün 67 kiloda Alp Otsar (E.T.T.) Feinşaat esnasmda ödiyecegi ıriktar Kaîkınma Bankası her memieket* markadan bir eskisi hndud dısına Bu suretîe genelerce bir otomobilin de t u vüs'atte bir hibe veya varnerbahçeli Varujan karşısında biraz Ankara 12 <a.a.) Nisan 1956 14 milyon Hradır. Sirketin sermayesi bu faiz nisbetini mi tatbik ed yor? llml bir Uöoratuann arastırçıkanlmaktadrr. Düşünün ki arada Turkiyede kaîabilmesi filen wum dımda bulunmamısttr. 3 (Çukurova Elektrik T.A.O.) faruHü fakat iyi do\üşerek maç» tnrihinde İskenderiyede yapılraisl yazınızda belirtikiiği jeki'de S milmalan neticesi olan «msat40 bin liralık bir krymet farkı vsr kün clabümektedir.» Paractn ?ÎO miîyon doîan hususf evvelce kararlaştmlmış olan Türkiitt:fak!a kazandı. S\T bır şampuandır yon lira olmayıp îlk Vurulusta sa sermayesinin 30 milyon !ira dır. ye Mısır atletizm millî temasınm Korkunç maç Bir başka sua! daha: Otomobil bütçeli 615 kadar kolej ve universl dece hususf eektöre isabet eden kıs arkadaşunızm yazısmda W e l M o u s » 9 Lanolinli ve mevcudVumurtalı »rkipll »anipuan •pekülâsvonu nevcud ma? Buna teye aynlmıstır. Bu müesseseîer bu mını içine ahnak üzere 18 milyon ken yazmm diziliçinde (0) ciüşmüs. 71 kiloda Ihsan Ay (Sümerspor) ekfan 1956 aytna bırakılması, Mısır Insanarro her devIHe ve yerde ah Saçlarınıza c a n l d ı k yumucevet» diyebiîirtz. yardımla rifhB'Ka 5Çr*trn«î ve oro lirsdır. yalnız (3) kalmış, şazete de böyle Murad Şahinoğlu (TB.) ye kanji F?derasyon\md^n teklif edilniştir. likııu bezan paradır. Otomobil ba tereddödsöz şaklık v« parlakl.kverir. aaç!ar:nı arttıracakîardîT. Bo teklifin atletirm Federasyonu Maliyetin nihai hesabmı mfiteakıb | ce çıknntştır. Bu husus '/mizdeki çok favuUü dövüştü. Bir ara swıng gfin bir hastahktır. Bu hastohğa Yoksa bir «Cadillac» 120000 liraya WelMoı«se Som de PeruFord vakfı, geçen yıl da aynı gaTörkiyecen haşka Mçbir yerce müjmüsveddelerle isbat edilebilir. DSI sallarken hakemin gözunden kaçı tarafmd«n da kabul edilmesi kuvİU tsrkipli sanıpuan saçlarımüptelâ olan, B« yapıp yapıp, borc ye içın hususi eeitim müesaeselerine sermaye tezyidi yapılacak ve devlet Umum müdürlüğü sirketio, millet rarak kafa vurdu. Alnı v« kaçı pat vetle muhtemeldir. Bilhassa, 1956 nızın kepeklenır.esını ve dölanıp harçlanıp Istcdig: etomobil* teri bular)amaktadır. 50 mtlyon dolar teberruda bulun tezyid edilmi» Ussenin % 49 una kulmesinl önler lerarasj bankanm arrusu ürer.ne layan Muridın yüzü kan içinde kal olimpiyadlan arifeslne tesadüf etsahib olacaktır. «Var evi, kerem eri!»... Haîen mu*tn. »vuç dolusu ptrayı verebümektesöylüyor. îyi ıtnı mıjtı Seyircüer salona Şirket barajın temriatma sırasm turulduğunu aüadılar. mesi rtfbaıile yerinde görülmakter.W. Madem ki bir otomobilin sa jehrhrad» 5733 taksL 7018 hususi, Aynca, husust bütçeli T.b fakülda kuruhntrj oimayıp tnşaata eeçil MilieCeraıss: Banka bizim iç if Jüri ve hakem heyeti ile konusrum. dir. hibi d" otomobilini aklm almıya cem'an 12751 ve eluerisi soo motelerme 90 milyon dolar aynhnıştır. meden çok Snce teessüs etmiş ve lerimize bu derec* kartfmak hak Şöyle diyorlsrdı: (Evet, bir eafrı mikiarda bir para kanıhğmda del otomobil vaaatt olarak (fünde kafa New York Üniversitesine bu yar esasen böyle blr kuruhıs kredinin j kıru nereden ahyor?. B ı yazıyı yaPolonyahlar, mitlî maç •atabümeitedirt Meselâ Cadillac 100 ton benzin yaknaktsdır ki bu vurma hâd:sesi olmuştur. Fakat dtmdan 5 milyon dolar düjmekteilk sart olsrak Milletlerarası İmarj zarken işin bu ince tarahnı biliyor Murad bu darbeden sonra dövüşe lar 120 000. Buiekler 80.000. Avrupa da 43.600 TL. sı etnektedir. Buna, teklif ediyorlar dir. Harward Üniver'';te«tirp 4510000 ve Kalkmma Bankası tarafmdan ta duk arra yazmamayı tercih etmış devam etmek için hakeme saldırdı). arabalan 30.000 Ürar.ır üstünde «a resml otomobiller re kamvonlar' Yale €Tniversitesine 4 milyon ve leb edilmiştir Buodan maksad tira tik. Madem ki DSİ Umum Müdür Neticede aîîkuı protestosu arasmtıîmaktadır. O halde bu kadar bü dahil defiîdir. Ankara 12 (a«.) Haber alındıChicago Üniversitesine 4524XW0 dort ve iküaadl karakterli islerde hu lüğü hakikati ortaya atb, e taktir* da thsan Ay galib! i'ân edıldi. Şu gına göre, Polonya Federasyanu yuk menafat bulan ve kazaaan, bu Bu seneîîin oo bir syında sehîrde lar aynlmıştır. Müessesesi kürkleri taksitle SVB& sektörön memleket kalkmma Ae «orahm: Bankaya hem bu kadsr nu da işaret etmek isteriz ki «Fe Türk milll fuıbol takımı ile teraasparayı temtn edecek otomobüini yen?dpn pîâka alan taksi ve husast satılmaktadır. Ktirkîü Han sma mümkön olan en brtYÜk f içflde yüksek bir faiz nisbeti memlekete «okablbrek ldfl her TO otomoblî 1371 tanedîr t?te; evler ödemek, nerbahçelı idarecller maçtan e\>vel lar yapmik anusunda o duğunu ijtirakini temin etmek ve hu=\tsl hem de onu içislerimize kamtır Lutfi Ayın favullü Tel: 21635 lan bay.Tiracak vc bir çok Bamtıılu yıkan, ahlâkımuB tesir eden «Otobildirmistir. dövüştüğunü, sektorün Ücarl karakterli içîerdeld mak hangi zihniyetm mshsu'üdür? dıkkat ediime'i lâzım geldiğini be Inranı da rorlâ b^'jtsn çîkarscakMr. mobiî SCT^aststHiB biîânçcuî Y», Bu teklif henüz karsra bağlanehlivet ve fleksibüitesinden azsml Bir bankanır, Uteğine uyarak eJco* yan etmişlerdi. mamıştır. Bir başka yoida. memleketimirr'e arka tekerlekleriıd krikoya takıb favdayı saflamakrır. P Bilârdo Aramyor *ft nomik ve eosyal alanda depisiklik Gecenin « ı gürH maçı bulunan AmerikaMara tanınan sfünı oldugu yerde kilotntre saati yüksel4 Çukurova E'ektnk Tüık Ano yapTİTr.âsı rıos ksrsıianacak " r ho Noel dol&yuiie tzmirtîe I Kornpie bilirdo takımı satın 75 kiloda Vedad Karakurum rük muafiyctidir. İki sene deramlı tiİMek eski araba<iır diye gümrüknlm Ortaîüığı yazınızda beürtiHigi I alınacakttr. Takımın hali hazır sus !se bunun müdaiaastnı DSÎ U» (E.T.T.), Erdogan Sokücü (Ş şli) olarak kalaa bir umao, otomobilini ten geçirümiye çalıyılan gıcır rıcır hindi kalmadı fSajtarah 1 *«ci toh'fede) şekrilde Çukurovar.m ı*»nrin ve ileri duramu ve fiatını bi'.iiren mut» Müdürlüğü yapsın! Türkiyed* »atabiimektedir. Her ae otomobülere n» boyrulurî Hlkâye Bakanlar gene mületvekiilerirsin aefendice dövüştüler, üstün dövüşen eelen eşrafmdan 500 kadar a&a&m P.K. 12?0 y? kadar saüfta gümrük veriliyorsa da şudun 4 D S t Uraum Müdürlüğünün Karakuıum galib ilân edildi. bmir 12 (Telefonla) Noel ve rasında oturuyorardı. Ancak Sa kurdugu bir çirket defi!d:r. Hisse retice ihtarile otomobil ithali böysirketin ktıruluştına taalluk yılbaşınm yaklaşmakta obnası yüNakavt Arzta!eb kaideti dunyartm her med Afaoğlu v« onn takibeo de «enedleri «erbest satışa ç ıksnlmış leîîkle devam etmektedlr. Bu hu yerinde hukümrandır ve hele bir yeai Maliye Bakam Nedim Okmen SOĞUKSVDA ••«W Gecetîln nakavtını 81 kiloda gü zünden sehrimizdeki Amerikahlar \ ve her aevi gelir lümresml temsü eden yazısında hisselerinh: % 51 susta esrib bir nokta mevcuddî'r: mab eîe geçtrmek için binlik deste Bakan koltuklaruu tercih ettiler ve eden 1407 hissedsr üe % 49 h l s w | i«« husujî semıayenin sahib bulun zel bir aperkatla Aboul'.ah Tonıba hfaıdi piyasasuıı tamamen kapatSATİUK ARSA Bir yabanaya gömrük resmini 5de lerin düjünülmeden harcandıgı bir müzakereleri oradan takib e y l e i sine devletin sahib bulunduSj bir j dujhı (Çukurova Elektrik T A. O ) (ET.T.) yapü, Rakib: Ahmed "tuı mışlardır. Bu yüzden tek hindi bulroek sartil* otoraobiiini satmak hak yerde! ler. mak bile mesele olmak' ' r. Aynca şirkettir. Esasen. halkla hükumetin! n:n müdafaası yapıhrken (halkîa gudu (BJ.K.> ilk rnvundda nskavt İstasyon yani, köşebaşı, 300 ki reriliyoT da onun buzdolabı, çaNATO karargâhı taratn in Orman kalkınma«ında eCsterdiai j hükumetin teşriki messisi) ubiri etti Saat U te Fikri Apav 4 nın riyaBaluk DURUKAL metre, çok ucuz sıtıUktır. Öğrr.a?ır makinesi jftbl difer bütün itkullarjlıyor. Buradaki dunım halkla setinde açiıan oturumda dk olarak bu te^riki mesai vab'inn Ağır uklette Gündüı Seden tdaresine yaptlan bir müracaatte hal ejyaîarmj gfiTiriiksOr «atmaswt leyin. Te;efon: 29082 SUDH. 1952 maiî yıll kesin hesabına mü lerde ve bilhassa Milîetlerarası İmar hükumetin işbirliği degil, Milletler (â.T.T.) nooç* çıkmAıan ımt.na at Noel gecesl için 200 çam ağacı isnasıl mflsaade edîlebiliror? tenmiştir. • Bankanm anusuna uyularak tiğinden Burhan Türer (ET.T) gatedair Sayıştay komisyonu raporu ve KoikiT'Tria BarkasiTtm 19S4 »enesl okuncıu. Bunun üzerine sca alan vıltık toplanhsmda takdirle yâdedil hususf aermayeye verilrr.is aarib bir Ub geldi. taviî:n tip'k örneğidir. Deniziı DP milletvekili Mustaia miştir. 57 kilo firifi1'jr>r^ maçı Muâxcuner Keümeieri ve tabirleri yerinde Stvinti Gülcügil devlet daıreleri emrine Enerji tesisleri haricinde kalan (E.T.T), Hamdi Tezcan tahsis olunan arabalann hususî iş bend ve muteferri kısımlar devle kullsnmayı D S t ümum Müdür} (Şiçli) ye karsı Teknik nakavt 11* lerde kullanıldığuıı, haddinden fal tin mülkiyetinde kalacaktır. Esasen lüğıtne biz mi öfreteceğiz? (Baçtarnf\ î inci kazandı. trt. Bomsının 1J/12/MS3 flıtlan 5 Yazıda Sejhan Valisi Kâam la akaryakıt masrafı yapüdığını, Seyhan Barajtnin ilk gavesl Adana 60. kioda. Fuad Birol hükmen Aratn da yersiz bir müdafaası yatereccihen aynlacağ; sırftda Erza en kısa tamanda bunun önüne ge sehrinde ve Cukurovada oturan Actltt galib geldi. I 8t«rH» nım vapurunun hareket saatini çilmesi gerektiğini ifade etti. Gül takriben 250.000 kiştnta can ve mal pılıyor ve valinin «Utimiâk mua100 Dolar her ssfhastnda büyük Neticede: İstanbul şampijonlan tehir etrresi üzerine bir beyanat cügilin bu konuşmasından sonra o emnivetini temin etrnek, ikinci ga meîelerinin I(M ffngtt a.go «JKtı 51 kilo Receb Özkuüu (E.T.T.) 100 Urt* vermi} ve bu beyanat «Meclisin ym konan rapor kabul edildi. yesi Cukurovada bir buçuk milyon. bir gayret ssrfettigi» iddia ediliyor«4 044 86 54 kilo: Taci İçs«l (E.T.T.) !<M b n e n meşnıiyeti hakkır.da suizannı eeirffimi, arazhi mlamaktır. Enerji' I v î a m a h™™ bildi6imize pöre SeyBunu müteakıb millt korunma ka l<W r t o r » Mr 57 kilo: Muammer Sevinti bedeoek* mahiyett« görüldü.7ünden nununun 1951 ve 1952 ytllan b:!ân bir tâîi mahrai oîarak elde edihnek I " ^ »» 5"»Mtına başlsnall iki bu M (ET.T). ertesi gün GOlek Sinobda tcvkif colannın gönderildiği I ^"^ ^ ^ vakm bir zaman oluyor. hakkındaki tedir 60 kilo: Fuad Blrol (G. S.) edilerek poli» nezaretinde îstsnbuîa Sayıştay komisyonu raporu okunBütün bunlara fUveten bendtn v« İ Kizım Aratsa. Seyhana meşhur !W C 635 kilo: Vurai İnan (F. B.) getirilmişti. S4 12JOS4 I ! » («ı t««wc Rta 9 aralık 19.^5 tarih ve 6 numaralı idare meclisi kararıdır: du ise de kürsüye gelen kontisyon mnteferri tesisîerm mnliveünm Oe | Zcnguldak hâdisesinden bir müddet nr 67 kilo: Alp Otsar (E.T.T.) Şirket an sözleşmesinin 9 uncu maddesi mucibince ve işleAncak, gene bilirtdiği gibi Istan sözcüsü Sadeddin Ertürk raporlann te biri her sene satılan enerJT mik , »° * b geimiş buhmuyor Bu kadar CSHAM V» TAHVUJkl 71 ki!o: İhsan Ay (Sümerspor) rin haricen ve dahiien Inkişail dolayısile esas sermayenin ödenbul Sulh Ceza Hâkimi Güîek hak Sayıştay, Bütçe, Maiiye, Tanm ve tan üzerinden kw saat baiır.i 151 y«> 'r vali o kadar eski bir anfAHVtUkl 75 kilo: Vedat Karakurum memi$ kısmınt ilfveten % 10 daha tahiline v« böylece ödenkın'ia tanzim ediîen tevkif evrakını Ticaret komisyonlanndan kurula krrraşn geçmemek üzere mertur j ameleyle nasıl mesTu] olmu» olair? Yoksa istimlâk muameleleri mis sermayeniii % 45 se ıblâğına ve bu hususta ana sozleşmenin (E.T.T). reddetmiî ve tshliyesine karar ver cak karma bir komisyonda yeniden sirketce sene dev'ete ödenecektir. | *»' Sıvat • tznmtm »T : 6 Seyhan valisi istimlâk mua j bekletile bekletile şu son günîere 9 ur.cu rr.addeiinin âmir hükümlerinin tatb kına bilâf.iz ödeme uamırrotıı ı 81 kilo: Abdullah Tomba CET.T) tloo isti. tetkik ettirilmesjji istedi. Bunun 1941 Dtsaüyofa H Î100 melelerinin her «afhasmda büyük mi bırakıdı? Bu ne garib iştir!.. tarihuıiiı 20 şubat 1956 olarak tesbitine ittifakla karar verildi. Ağır Burhan Türer (E.T.T.) Haber aldıgmuza göre Güleğin bu üzerine raporlar geri verildi. GünDemiryolu n 20.50 Velhasıl D S İ Umum Müdürlügü bir çavret sarfetmiştir. İşbu karar rcucibmce hissedarlardan his«eiprine düçen miktarTakım tasniflnde 25 puanla EMtlU Müdafaa I beyaaab dolayuile Savcılıkça te demin müteakıb mad ı sinde ecz^cı »0JO Büyük emekler ve paralar sarfile her nedense yazımıza cevab ver iektrik birinci, 7 puanla Fenerbahların t^diycsini rica ederiz. WI11 MücUfM n 21.90 kemmfl! ettirilen dosya İstanbu] odaîarı birliği kanun tasansı yer MiUt Mudalaa m ZU» almış buîunuyordu. Tasan dolayı meydana «etirilen büyük eserler mek zorunda kalmış, fakat yolla çe ikinci 6 puanla. Galatasaray İkind Ağır Ceza Tnahkemesi baîkanTi Mflü Müdafaa IV 20.10 sile sö>, alan yeni Sağlık Bakanı Dr. hpkkmda efkân ıımıi' ' 'pnİTi vanhı dı§ı yazmın her maddesinde kendi üçüncü, 6 puanla Paşabahçe dörhğma tevdi edilmiştir. Zlrut Bankan f UAI.K SIGOBTA TÜRK ANON1M ŞİRKETİ 21.00 ve noksan malumat ile haberdar kendl«ile tezad halinde düncü. 5 puanla Beşiktaş altıncı, Zlraat Bankatı tf 106.10* 15 aralıkta bafhyacak olan cu Nafız Köre» alkışlar arasında kürİyi ki yazımızı vRzarVen saym I055 kesido^inin taiihH sigortah'jntıı ilin ve tebrik eder. edümesinden ön^e m=se!°'?rin daha 4 puania Şişli yedinci oldu ar. ruşmada hanr bulunmak üzere Ka süye gelerek henüz tasanyı tetkik % * PAtZU TAHVtLAi etraflt tetkiki icab eder Bu husus Umum Poliçe Adı, Soyadı Aılresi İkramiye i malumatına sım Gülek yann uçakla İstanbula edecek kadar zaman bulamadığını Fevzi Törk gecenin hakemleri No. miktan söyledi ve bu sebeble müzakerele ta veya diğer herhangi bir hususta müracaat etmemişiz' 1M1 Demlryohı VI 1M2S gidecektu^ ıcinde iyisi idi. s 4273 Ahmed Urg=ncıoğlu Hürriyet Cad. 275 tznıit 1 000. TL Ahmed Urg=ncloğlu Kalkınm» I 101JO rin bir hafta soaraya talikını isErdojan ARIPINAR Cumhuriyet Cad. 16 Kalktnma n 101.50 14164 Nuri Çelebi tedL Kalkjmna m 10150 Sinob 1.000. TL. Bundan »onra milletlerarası kaİMS lttikrazı I 10150 MonakoPrensi İpçıler Cad. Buğdaycı 18406 Suzan Kayan 194S Utikrazı • 101.50 lay anlaşmasına ilühakımız hakkın So 2 İstanbu! 1.000. TL. 1949 Tshvill 100.00 Amerikaya gidiyor aki kanun tasansı He Türkiye, la1 T.fcritktri odenmis, bulunan ikramiyeîi sigortalar keşi* S fAtZtJ TABVİlJlT Le Havre: 12 (sa.) Genç Mo ponya ticaret ve ödeme anlaşmalan deye iştirak etmiçtıı tasannın nsko prensi Ralntier, bu sabah Uni nın tatbiki hakkındaki 2 Kur'a, Noter, Defterdarlık murakıbı. Şirketimiz men1938 Ikrsır.lyeli 22 30 birinci müzakeresi yapıldı. nako States Translantiği ils N e w brr*m!yeü Müdataa 22J0 subıan ve hfîir bulunan sigortahlar önünde 12.12.1955 tarihinI ind *ah!ferfe) Gündemin 9on iJd maddeslni teş tkramiyeli D. Volu IV Onran Umum Müdürlüğü iiıtiyacı için ICA kredilerinYork'a hareket etmiştir. 104 00 de çekilmiştir. miş ve orada muhafaza edilerek btr«niyeU D. Yohı V 10010 den favdalanılarak Amerika Birleşik Devletleri, Kenada Birleşik Amerikada iki ay sflre kil eden askerlik kanununun 80 S Taşradkki ikramiyeler, Ziraat Bankası havalesile gön1951 TSÜTin Balya kaymakamlığîna baber verilinci maddesinln tadili ile Izmir mil 103.00* ve EPU memleketîerinden. orman vsngınlarîîe mücadelede cek bir seyahate çıkan Prens, 19S3 Tahrtll dertimUtir. İstanbuldaki sigortalımızın Şirketimize teşrifi rica miştir. Kaymakam, yanında Cum1C3.M» letvekili Pertev Araün gayrimenve haber alma işlerinde kullanılmak Ozere S 65.000. karşılı 1955 Amcrtiaman I Arcerikaya evlenmek niyetile gif olunur. HALK S'GORTA 10250 huriyet müddeiumumisi, askerî mükul kiralan hakkındaki taklifı ise 1955 Aıaortianao ğında: raediğini «öylemiçtir. TÜRK ANONİM ŞİRKKTİ •••• himmat depo müdürü ve bir çok ikrsnüyell n ilgüi bakanlan bulunmadığı için 100.0C Ahct rerUA teîsie clharlarile bunlarla ilgili yedek köylü olduğu halde odaya gelmiş, Ziraat Bankuı m hir defaya mahsus olmak üzere ta10270 Sudan Valisİ istifa etti Ztraat Banfcaaı IV malîetne. tâmlr ftlet w edevat satın almacaktır. Ceıral Demir Isminde bir üsteğmen 102.30 lik edildi ve oturuma «on verildi. Zirast BankMi V, âleti açmak istemiştir. Açarken âlet 102*5 Loodra 12 (AP) İngilterenin Bu mallara aid fennî ve ticarî sartnameler. bedelsiz Ziraat Barikası VI 20040 birder.bire patlamıs ve kaymakimla oîarak Ankarads Umum Müdürlügümüz ile İstanbul ve İz eski Ankara büyük elçisi ve şimdi Bir kur>yagerl<; kontrol işlerinde ÇEİıştırılmak üzere bir eîeberaber üsteğmen ve etrafır.daki 20 mirdeki Şube Müdürlüklerimizden temin olunabilir Sucîan Umumî Valisi Sir Knox Helm mana ecele ihtiyaç vardır Taliblerin E.R. Squibb & Sons İlâç* •* f AtKLt Yakın ve Ortaşark Enstikadar köylü muhtelif yerlerinden Buna göre. teküf vermek istiyen firnıalenn en geç lar AO Levend sdresine müracaatleri. Ingiliz Hariciyesine göre şahsî sevaralanmışlardır. Yarahlar Balys 19« TauTill 101.00' 31/1/956 gunü aksamına kadar tekliflerinl Umum Müdür bebler dolayısile istifasını sunmuştusfi seminer çahşmalan saglık merkezine getirilmiş, tahkilüğümüzde bulundurmalan ilân olunur. 2490 sayüı Arttır tur. Matbaa makineleri, huruf»t vesair matbaa alât «tanka Htmtıen • Mtdcn Strfetım Mil'etlerarası Yakın ve Ortaşark kata başlanmıştır. ma ve Eksiltme kanununa tâbi olmıyan Kurumumuz, iha Çalıçma Enstitüsü Genel SekreterMerker B«nkaa 1S1İ» ve edevatı ve e§ya sattşı leyi yaoıp yaomamâkta v« dllediği firmaya vermekte ta liğince tertibîenen serr'ner çahşma•;»r»ı.r »ankaaı a . 1MOT Balıkesirde şiddetli bir Tasfıyt halinde bulunars Marifet u.atbaasma aid v» man en serbestUr. (17615) Enstttüsânân yonet Isn. d%ı 11.45 te Viîâvette başlaOWl««»y<» And «D l»«0» Sirkeci Ebüssuut caddesi 42 No. lu matbaada bulunan U meli|inde deği^iklik yapüacak iT)r»s> &mf MıkM) 8 U3 0B* zelzele mjçtır. notip ve sair baskı makinalarile hurufat ve âlet va edevat, İstanbul Üniversltcat Oacetectlı^ tş BaSlUM N. TS.00 * Balıkesir 12 (Telefonla) Bu saSernineT topîantılarma Türkiyt, ecsUtUsüntlB d u m m u s u tetkik eaen Tapı ve Kredl BankMi S. 1S.20 * 16'12/955 tarihine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya bah saat 537 de Balhkesirde «iddetli Maartf Vekiletl YUksek Tallm "e Ter Irak. Ürdün, Lübnan, İsrael ve MlAkt»nk t A O 13SO0O kadar Matbaanın bulutıdugu mahald? kıil halinde satıla bty« beyetladen Onlverslt* E«kW)rlü sır içtirak etmektedirAsisn Çbnesia 72.20 bir zelzele hissedümiştir. Sarsıntı caktır. O gün kmnetinin yü2de yetmi$ beşi bulm?d'âı tak g«l*o blr yazıda. en»tn\inUo Sark UtAtneeoMr) «3 Tt ile bir çok kimseler yerlertnden frrVali Prof Gökayın başan diliyen OJna hallna LTragı lçtn Tönet tirde son satısı 21/12/955 tarihine miisadif carsamba günü Ticar«t Bsnkan !«. 60 50 lamış. fakat hiç bir hasar olmamu}ban m«ddelerlnln deÇlçtlrU konuşsnasmdan aonra Enstitü Genel aynı saat ve mahalde yapılacktır. 17625 metl lüzumunu bellrtUml$tlr. tır. CAKI6 BttKSASl At,TlM Sekreterl bir konu*ma yapmıştır. Rekt«rluk gc'.en yazıyı tetkik «tasck Setriner çahsre«lan 10 gün devam tedlr. (l) Doln S7S fr. Kldirlldlğlae göre hâlan «vrUmekt* edecektir U> KUo titın r» Kurumumuı tnerkezl ile îstnbul ve îrmlr Sube MudOr alaa cüploraalarâskl ı««rttflk»> U&lKola MetiMtcat J abrikastnm sene sonu münssebetiV dlploma («klUM* d«#i«tlrUtn««i Dı« Ptysnlanla O0vW rtatlar lüklerimizde tnevcud teknik ve ticarl jartnamelerimiz eses Seyyar kutübhıtıeler Ttptıt) t*tırilâtlı saoştan siz de istifade ediniz. 1 StcrliB« 3600 ları dahilinde Ksil mezuniaru) da y»al >0a«tmen 1 Dolar l'x>0 Şundiye kadar muhtelif vusıta1 180."00 Hralıfc dı» oarazit müstahz«n (Veteriner Ufte Uibl slacskliA &abert Hlhaaaa 1 D. M. «• meıunisr cemtyetl Oyelert taraftndmn larla köylerde dolaşmakta olan İ*t lîTiçr» ?r 2^M tlâcı) •evtBfle ksrştlscmsstır. ss n . {«• tanbul Maarif Müdürlüğü seyyar 2 fu.000 liralık Kreolbı Gfîen y»E3in blr »n Ance c*r»b kütfibhanesinc 3 kamyonet temta 3 30 adet mikroskop ! !audır:lması T* lüzumlu formalltenln »AHKArLAKUA A1.YU* lkmal edlierek enstttünUn derecelen ediimiçür. 4 2000 adet muhtelif eb'atu rekor tlpl sırınga satın Cıunhurtyat âlr'.'.mesl temeonl edllmekt«dij. Katnyonetlerde gerekli teröbat almacaktır. •400M50 BIMndlgl gfol, enstittl tis meztınla yapıjmış ve seyyar kütübhanelftr Teklifte bulunmak istiyenlerin şartnamelerlmiz esasla IngÜU 10930üOOO nnı 952 Mneelnd» rermlçtır. Enstltü Cul>3«O hila d«**c«.l«uitrU«M«Btf oMugu İçin faaliycte geçmiştir. nsoTti* nna göre hazırlıyacakları tekliflerlni en geç 28/12/955 gü Seyyat kütübhanelet koyler araKü!ç» mezunlar devlet daireleriode ve dlğer 12151218 REFİK PAKEL Yenipottahane arkan numara 41 nü akgamına kadar Ankarada Umıun Müddrlüğümüzde bu tf yerleıtnde blrçok gü;IOklerla karsı sında dolaşmağa önümüzdek: giin12151220 lundurmlarj ilân olunur, 17619 laşmaktedl îerde başlıyacâktır. (Baştarafı I Ind tahifede) Memlekete otomobfl sokmarîin bir ba?ka yolu daha var: Herhangi birisi bir otoraobfl fetirerek gt}mrug« btrakmakta, tonra bir borc »enedi irnzalamaktadır. Alac&kk, bu borc seeadi 0* icraya baçyunıyor. Gümrükteki otomobil* hâoz koydunryor Mürayede yolu fle meşru bir yoldan otomobile sahib oluyor. Ancak btl BSUI son eamtnlard* farkedfl*rcjt M No. b karamame Ue Snleomiftir. AcerU »Hrinlerind* bugfin »stıtmakta oîan otomobüîer. her ne yolla gelmisse gelmi», fakat kanur.î ınuameleİeri tekemmül ettirilerek resmea sablabiiir otomobillerdir. Bunlar arasmda belki de bir kaçı veya bir çoğu kaçaktır Fakat hakikl kaçaklaı daha ziyade caddelerde dlr. Biz aeenta olarak rcamen otoraobü ithal edemediğinıizden vitrinlerimlzi boş bırakmaktansa satı? firertaden mtıayyen blr yflzde almak gayesi'e sadece şahnlara aid olan bu otomobilîeri teşhir «diyonız. Ticar! hihiyeti bulunan hiç bir müe*MM kendini alenen atefe atamaz!» Bu cozleri s5jrliyeB a«enta « Bğer otomobil ithali halâ deva.it ediyor ma? d!ye tereddüde düşenler rarsa; dikkatlerini bühassa yabancı plâkslı arabaiar üzerin« çekeriaa!» diyerek şumı Üâva etmektedin DivaHenMeta otomobil sokmak için «D.P. Haysiyeltürli Su lşleri U. Müdürlüğünün Boks şaıpiyonası Kabine, programını dün son nından bir tekzîbi ve cevabımız gece sona defa ?özden fiecirdi başvurulan hileler çıkaınıyan karar erdi (Bastaraf\ î inci sahifeâe) AÜan Diııçer, Boks Şubesi kaptanı oldı Tarihin en büyük teberrnN BEYKO Mecüsin dcnko içtimaı ORS Kasın Göieğin muhakemesi MOTÖRLÜ f T. A. Ş. den Teklif fsteme tlânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umunı Müdürlüğünden: Balyada esrarlı bir Tecrübeli ve ingîlizce bilen I Türkiye Ziraî Oonatım Kurumu :li Umum M^ürlüğünden: Teklif tsteme tlânı 8 LİRA OLAN 180 ENİNDEKİ İ 1 i\ S S E & L R  Y Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog