Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 30 BBCÜ hfesab makineleri lOyuşludur. Alacakh b^kij|l JİCTİ^ yazılan sayı ve kısml #*kun daima gdzle Huk»hı 4 satış jıl sayı 10.815 Kıbrıs adası için miting yapılmasına izin verilmedi Kör Sokak ort yılltk müzakereler, projeler, karşıproj*'er. dejjiştirgeler. andlaşmalar. ek andiaşmalar. tasdikler ve tehirlerden annra nihayet bir politilta iflâ« etmhrir. Bu politikaya jtorp Batı »avunma gfetemini kuvvetlendirmek iflin Alman ordusnnn veniden kurmak ve Almanyay» bağırasıılığını tanımok gerekiyordu. Fakat ojle bir ordu ve öyle bir bajhm<ıi7İık ki. Aimauya, ileride Fransa hesabına bir tehlike teskil edememeli. Doğııda kaybettiği topraklannı silâh eücü ile (ffri almağa heveslenememett, brr riin Narizmin hortlama«iina imkân veretnemeli. kendi *ilâhlarmı kendi elile hazirlıyamamalı ye kendi ordusuna kendi kumanda edememeli idi. Bu kadar çok sarta bağlı bir b«. gımsi7İıjn Bah Alman\a hükumeri msıl ve ne makiadla benimsivordu? Avnıpa savıınma biriijÜ aleyhtarlarına hakılırsa. Basbakan Adenauer ilerl »üriılen sekKn bir intikal rpiiminden baska bir *ev olamıvaeajhm bilivordu. Ne kadar sıkı kavıdlar alttnda tutulmak l«ten«e. koımıta»ı yahancı renerallerin knntroluna bırakıha da. bir defa Alman birlikieri kuruldn ran, hiiviık Alman »rdusunua temeH atılmış demektj. Artık • temelin firerine yapıyı kuruvermek. milll ordııva tam mana<ile hâkim oimak ve pnlirik frır^atlar gerektirdijH ta. rnan Batı «avnnma *i*temine teknievi nfrıp dünva «ahnesinde bîldiğini nkumağa kalkıştnak işten hite sa^ ılmazdı. Avrupa savunm» birlltini lslemiyen Fransi7İar. Avnıpa ordusu çercpvesi irinde böyle bir akıbetin önlenemiveeeSni iddia ediyorlardı. Butılar iddialarmı Franiıı Meclislne kahul ettirerefc dört vıldır Ü7erînHe CPİmlan cetrefil bir politikayı iflâ'.a süriiKlediler. Şimdi ne nlacaktır? Batı Almanvanın iyi nivetierine inanmadıkça bu devlet hür milletler cephesine ta7e bir kuvvet kavnaçı olarak nav! alınaraktır? ŞiiphesÎ7. eene bir takım kavıdlı jartlı fortniiller or. 1ava «iirülecek, buniar fizerinde tarti^malar arılmak i«tenecek. şa\ed Birlesik Amerika yanaşirsa, pnlitikacıiar ara^mda toplantıiar ba«ilıyacak. ara yerde kı\metli vakitler ka\bedilecek. aylar ve belld de MİIar bo»lece gecip gidecektir. Artık eülunç bir hal alan bu eıkma7in icinden Batı dünyası hlr An nnre kurtulmağa bakmalıdır. Toksa sittikçe ce«areti artan l.omiınist emellprine bir »ed çekmek. dün. yaM barısa kavuşrurmak iimidleri >ıldan vıla a7alacak. o kadar korkıılan harb bir gün Hir olup bilti haünde kendiliğinden patlak \erecektir. Cıkm»7dan kurtulmanm tek çare«i de so7de ara bıılucu kombine7onlar pesinde kosmaktan va7geçip realite>i oldıığu (fibi (förmek, bunıı da karsı tarafa açıkca aniatmak lâ/imdır Almanyanın birleşmek ve baeımsi7İığina kavıısmak («îtemesi meşm bir haktır. HRç blr ^ebeb ve bahane ile hu hakki Almanyaya reddetmeğe imkân voktur. Talnıı Doğu Almanyanın degil. İkincl Cihan Harbi sonunda Rus işgaline usınan butıin milletlerin hağımsi7İıklarına kavtışmaları larıırîdir. Dııri^anın selâmeti bu şarta bağ;lMır. Doiru ile Batı ara<smda temelli hir bans ancak bu şartla ku. mlabilir. Sov\et Rıısyaya bunu acıkça aniatmalıdır. Prensip tizerinde nuıtahık kaluıırsa anla<;manin şekline \e tatbikına aid oteki meselelcri kısa zamanda cözmemek için hic hir sebeb \oktur. Silâhlar nraltılır. Atlantik Paktı lâifvedilir. yahud Rıı<;\a da hu pakfa girer. •tom enerjM betaberee kontrol altına alınır. karsılıklı çiivenliği »rttırınjk uğrıına ne eerekivorsa yapılır. Yok e«er Rusya birinci şarta yanci<:mak istemi>orsa o 7aman ne şeki'He nlursa olsun Batı dünvasmı km^fHpnrfirmrk. alahiirlieinp ktn. VF»lendirmek. dakika ka^^ermeksizin kımptlpnrtirmek lâzımdır. G*vşek!ikleri ve hmril kayeuiarı tarih affermiyereMir. KURUCUSU: TUNUS NADİ Tklgraf r» mcktab «dr«ai: Cumhurfy«t. tst* nbul Po«ta Iratuau tatanbu) Ho Mi Ttlcfonkr OanaaJ Santnl Kumaraa: 242S8 Yau İ*i«ri UU9 Mattwa 24280 Perşembc 9 Eylöl 1954 l i luf Tahtakale 13. Te4n|l|15 Istanbul Yunanistanda yapılan tahrikâta uyulmamasını tavsiye eden Başvekil, dün verdiği beyanatta hükumetin hâdiseleri çok yakmdan takib etmekte olduğunu belirtti Istanbul. 8 (a a.) Baîvekfl Adnan Menderes, Anadolu Ajansın» şu beyanatta bulunmuştuı: « Kıbrıa mesele'=i hakkında blr miting akdi için mutemadî müracaatler karşısındayız. Hattâ hükumet, mıtingler akdı ve giyast te1 şebbuslere geçılraesi hususund» haftalardanberı geniş ve çiddetlt bır taz\ik altında bulunriunılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, Klr hadleri karamamesin* Istlİzmınn kurtulu^ yıldonumü olan 9 eylul tarihmde ve yüz binlerin naden piyasadaki kontrollara devsm ıştirakı ile İzmırde miting yapılmak edilmektedir. Kontrollann zamanla musbrt netic* Terdiji alftkadarüzere gayretler sarfolundu. 9 evlulun kudsî manasının, her Arkan Sa. t. Sü. 4 t« hangi bır siyasl buhran sebebi ile istismar edılmesini tecviı etmek millî vicdanı rencıde eder kanaatindeyiz. Çunkü 9 eylul Turkün Anadoluda hür ve müstakil olarak Arkan Sa. t. Sü. 2 d« Kir hadleri kararnamesii.de degişiklik İzmirin i*Ür4adwa ai4 tarihl restm: 32 yıl evvel (ehrc (riren füvarilerimiı Kordonboj undan geçerlerkeu BUGÜN 9 EYLÛL fcurtuluşu yıldönümüdur ve dür.ya taihınde destan.aşmış bır askeri zaferın tarıhıdır. Bu mut'u gunde, Ataturku ve İstıklâl Sav?şında canlarını veren azız şehıdlerımızi hurmetle anar, hâlâ aramızda olan kahraman gazılenır.ızı şukranla telârri" larız Otuı İH yıl 8nce bugün, duşmanın İzmirden denıze dökülmesile İstıklâl Savaşı gona ermış, buyuk Ataturkun 1 eylul gunu: «Ordular ılk hedefınız Akdenızdır, ilerı'» parolası 9 eylulde tahakkuk etmij, kahraman askerlenmiz Izmıre gırmıştı. 9 Eylul, »adee» Irmirın değıl, Turk vatanının Ddn tsmirden şehrimize dönen Ba^vekll Adnan Mender«ı, otomobilde Irak Veliahdl ile Kaçak eşya getiren 11 Yunanlı yakalandı Turist sıfatile gelen Yunanlıların bavullarında 70 bin lira değerinde kaçak eşya bulundu 5ehrimi« polisi, turist namı altmda Yunanistandan jehrimıze kaçak ejy» getiren v* bunları yurda sokmağa muvaffak olan kadınl! erkekli 11 Yunanlıyı mçüstü yakalamiftır. Attaada «Kozmopoliton» seyahat acentası taraftndan tertib edilen turistik seyahat münasebetıle şehrimize gelen bazı Yunanlıların, yurda küllıyetli miktarda kaçak eşva goktuklan Emniyet Kaçakçılık memurlan tarafından haber almrmştır. l*n otellerde terfibat ılan memurlar muhtelif bavullarda 70 bin lir» değerinde kaçak eşya ele geçirmlflerdir. Bu mallar »rasında 86 şif« Metaksas kanyagı, viski v« rakı |i;elerl, kadm v« erkek efyalan bulunmuîtur. Yakalanan 11 ki}l şunlardır: tone«, Kostopulos, Tıkinis Teorloroi Pıpına Bil'me. Galiasato Adamantis, Leonıdas Çatalbaşoğlu, Anastas Caniridıs îlya, Çırlidı», Maltambag, Yo hanneı. Türk gencliğinin Ingiliz gencliğine Celâl Bayar ve Mareşal Tito bugün öğleden mesajı Mesaj, Londraya verildi M.TT. Biriiği^Tün Mat 15,30 da Eminönü Öğrenci lokalinde, Kıbn» Türk komitesil* bir toplanb yapmıştır. Brrllk İMflum Kâmrul EvHy»oğlu Kıbnı davasında gencligin g8rüjünü vt bertberlijini anlatan blr konuşma yaparak, tngiliı genclıftlne verilmek üzere hanrlanan, Türk bayragı ile »üslö bir smballj içindeki Türk gencliü mesajım, komite başkanı Fais Kayrnağa tevdi «tmiştir. Faız Kaymak mesajı gfitürmekten btiyük bir levine duydu&unu anlatmıştır. Cumhur Başkanımız bugün Yugoslavyadan ayrılıyor sonra bir basın toplanttsı yapacahlar İzmir bugün kurtuluşunu kutluyor İzmır 8 (Telefonlai İzmır 9 eylul 1932 gunu du«man istilâsından kurtulmuştur. Bu munasebetle yarm en heyecanh gunlermden bı« rinı yaşıyacaktır Fuar dolavısıle mpvcud olan kalabalığa ıJAvetfr 9 evlul kurtuluş bavrammı kutUmak u? e re Egenin her tarafından Eenış bır halk topluluğu İzmıre c'.mıs bu» lunmaktadır. Izrnırın kurtuluş b^y rımı dolayısıle cıvar ıllerden heyetler de İzmıre gfilmekte, bu arada Beledıve Reisi Dr. Salâhaddin Akçıçeğe dp febrık telgrafları gelmektedir. Yann buvük bır e c ı d re^mı >apılaccak, İzmn radyoau da hususi bır kutlama neşrıyatı yapacaktır. Arkas' Sa 6 Su. S de gidecek olan Kıbn» heyetine Kaçakçılar, bugün Adliyey» r*Evvelki gece. turistlerin kaldık rileceklerdır. Adliyede cüretkârane bir hırsızlık Bir şebeke tarafından çalınan mahkeme mühürüyle piyasada bazı firmalar dolandırıldı Istanbul adliyesinde «on derece cür'etkârane bir hırsızlık hâdısesı cereyan etmiş, Eminonü 2 nci gulh ceza mahkemesine aıd resmî mühürü çalan bir şebeke, bu mührü muhtelif yerlerde kullanarak »ahte bonolar tanzim ettiğı tesbit edilmiştir. Bundan bir müddet evvel Emmönü 2 nci sulh ceza mahkemesine aid resmî mührun çalındı^ı, bu mahkeme hâkimi tarafından Müddeiumumıhk makamma bildirilmiş tir. Muddeıuraumilık, çalınan müh rün iptaline karar vererek yenı bir mühür yaptırmış ve durumu alâkah dairelere tamim etmıştır. Mührün çalındığı tarihten blr müddet sonra, hırsıziann ıaht« ve»ikalar tanzim ederek bazı firnu| lan dolandırdıklan »nlajılmiftiT. Dün, büjTİk bir mağazamn avukatı Müddeiumumilığt müracaatlc müvekkilinin dolandınldığıni iddia etmiş, çalınan mühürle tanzim »dilen gahte bonolan Müddeiuaıumllik makamına Tenniştir. Muhayytl isim ve adresler vererek •ehrimizde bır çok işler çeviren bu şebektnin. aynı mührü kullanmak ıur«tile adlive veznesinden 51 bin lirm çekhği de söylenmektedır. Polis, jebekt efra/ju aramakUdır. Hududda manevra yapan Ruslar tarafından ahlan mernııler Iraa topraklarına düşüyor İran • Rus gerginliği artıyor Folklor ekipleri Taksim anıtına çelenk koydular ÇİFT AYAKLA GİDİP TEK ATAKLA DÖNEN HACI Bu yü Hao dyaretint giden vatandaçlanmızdan bazılan ölmüj, kazaya uğrayanlar da olmujtur. Yukandaki resimde görülen hacı kazaya uğrayanlardan biridir. Hacca çıft ayakla gitmış. fakat gecirdıjji bır kazadan fonra HVP&I kpsılerek tek ayak la vatan» donmüstür. TÜGOSLAVYADAN HUSUSÎ SURETTE GETİRTTİĞİMIZ FOT OGRAF: Cumhur Baskammıı ve Maresal Tito, ziyafet sofrasınd» Rijeka 8 (Husust surette gönderdığimtz Nuyan Yığıt telefonla bildirıyor) Cumhur Başkanımız Celâl Bayar bu sabah saat 9 da otomobille Bled'den hareket etti. Program icabı Lübhyana'ya gehrken bir agır »anayi fabrikasına tıgradı Sanavi memleketı olmak volunda ılerliyen Yugoslavya hakkında, Cumhur Baskanımız, Turk Ankara, 9 (Telsfonla) Lisele ne bselerın birmci sınıflarında tatgazetecilerine: «Yugoslavya şayanı hayret derecede kalkınma yolunda rin 11 yıla indinlmesi kararından bık edilen progranu da değıstırmedır» dedi. Bundan sonra Yugoslav başka, bu sene hselerın butun sı ğe karar veımıştır. Bundan bovle Arkast Sa 3 Su. * te Universite genclerinden bir grup nıflarınm müfredat programlannBayar il« birlıkte resım çekürmek da mühim değışiklıkler yapılacağı istedıler ve Türk genclerme mu vetkilı kaynaklar tarafından bildıvaffakiyet temennisinde bulunduk rılmektedir. 11 ve 12 nci sınjflann lannı Cumhur Başkammızm ib avnı zamanda tedrisat yapmalan lâğ etmesini istediler Celâl Bayar 7aruretı karjısında doğan çaprasık Arkas\ Sa. S. Sü. 4 te durum halledılmiştir. Maarıf Vekâletı Talim ve Terbiye Dairesinın ılgıli daürelere gönderdiği tamime eore bu »ene liselerin 12 nci sınıflan için özel bir program tatbik 18 memleketten 110 delegenin iştirakile Yıldızda edilecek. 11 ve 12 nci sımflar ayn ayn tedris«t yapacaklardır. 12 nci toplanan kongrede Köprülü bir konuşma yaptı suııflann bu özel progranu »adece bu yıla mahsu» olarak hazırlanmıştır. Liselerin müfredat proğramları değişiyor Tahran 8 (TH.A) Bir mtiddettenberi hakikî mermilerle tam Iran hududu bolgelerinde manevra yapmakta olan Sovyet kuvvetleri cıddî bır endişe yaratmıştır Bılbaa sa son eunler larfında mütea^idid defalar, manevra vapan Rus askerleri tarafından atılan top mermilerinin Iran topraklanna düştükleri mujahedp edilmıştir. I*an hükumetı hâdiseleri cıddiyetle takb etmekte olduğunu v« icabında Moskovaya sert bır protesto eor.'i'ereceBİni kaydetmistııRusya hesabına çalısmakta olan subav polis ve sivilleruı Iıanda kutle halınde tevkıfine başlandığın Arkast Sa. 6 Sü S da Giineydoğu Asya Müdafaa Paktı dün imzalandı Sanat münekkidleri kongresi dün açıldı Talim ve Terbive Dairesi bu w ! MüsabakaUra i;tirak edecek oyuncul»r, âbide önünde Zarif r« renk renk kostümleri, kıvrak v« ahenklı ojrunlan, sazlan, âdetlıMı ve bütün hıısiLSiyetlerıle ?° viiâyette binncihği ka7anan 200 oyuncudan muteşekkıl 20 ekıp, dun sabah Taksim âbidesıne çelenk koymuşlardır. Bpvazıdda toplnnan ekipler buradan \Tİnıveı°k Vi'lyete g*bru«ler, (eçtıkkrl yoilard» halkm tezahüratilt karfilannuşlardır. ÖnJe bayrağHnız olduğu halde •;aat J2 de Vılâyet biuasmn üiren ekipler ıçtıma »alonunda toplanmışlar ve burada Istanbul Valısı Prof Gökay kendilerine hıtaben bır konuşma ^pmıshr NADİR NADİ Churchill cekilmiyor Lonrira 8 ( B E C ) Muhafa7akâr partinın ileri eelenİP! inHen John Thirkell Chuıchill'in «iva»! kat'ıvven çekı!r"ek ruve olmadığuu «oylemutir. t Arkan 5a. 0. Su. I d< Manilla 8 (A.P.) Doğu ve Batıya mensub 8 devlet bugün, mahıyetı itibarile kızıllara Guneydoğu As\ada dahı fazla ılerlemelerıne karşı bir lhtar teşkıl eden, Bir köprünün sondajlan sırasında kollektıi bir güvenlık paktı imzahşkıran petroldan nümune alınank tahHle jrönderildi Ankara 8 (Telefonla) Kar SEATO rumuzu ile »nılsn Gflhadleri karamamesının tatbıkı ile npydoiru Aiya İttıfak teşkilâtınm Aldığımıı malumata göre, Şile ı'.gilı calışmalar devam etmekte muzakerelpri, 3 eün sürmuştür cıvarınd» bir petrol daman bulundir. Bıldırildığine eore. şehrimız Pakfa dahil olan devletler. B. Amuştur. de bugüne kadar 10750 ışveri be merika. Fransa, İngiltere, AvusŞıle Istanbul yolu üzerinde inlediye murakıblan tarafından tralya. Yeni Zelanda. Sıyam, Pasa edilecek bir köprünün sondajkontrol edılmiş, bunlardan 13 üne kıstan ve Filipinlerdir. ları sırasında petrol damarına tefazla fiatla mal sattıklanndan, Muahede tahtında 8 devlet bir sadüf edilmiş ve durum Karayol25 ine etıket=;i7 satıştan, ıkİMiıe Ijirlenne karsı a^k(»ı•i ve ıktısadi ları mühendısleri tjrafından ılgılıgıda madıleleı ı nİ7amnamesine taahhi'ullere «irişmiş. ınuahedenin lere bildirilmiştır. Sondaj sırasında aykırı haıeketten, 141 ine ıse ılgilendirdıjı bölçede bır silâhlı tetoprak ustune fışkıran ham petmuhtelif beledıve suçlarından do cavuz vuku bulduğu takdude buroldan bır mıktar alınarak tahlıle lavı ceza kesilmıstir. ntın muşterek tehlıkc savılacaîı v# gondeıilmıstır. Tahlıl neticesırtde Valı muavinlennden Celâleddin paktm Herpıj ettiğı usullere müj da»nann ıktuadi değeri Arkasi Sa, 6. Su. i ît Arkatx Sa. 6. Su. & de Ankarada 10750 işyeri kontrol edildi Andiaşma böleesine Form«wa ile Honfkong dahil edilmedi Şilede petrol bulundu Dıinku kongre.\c istırak edrnJer: Ön sırada Koprulu ve Vali goru^tirror | (Yozut I nct tahıfemıtdei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog