Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

JTerıdun Fazıl Iulbentçınin İstanbul Kapılarında ısimli büjük tarilıl romanı kitab halinde çıktı. Fiatı üc liradır. İnkılâp KıtabPvi İstanbul C um hu r i yet 30 uncu yıl sayı 10.814 RLTRUCUSUrYUKUS T«3srraf »• mektub «dresi. Cumhuriyet Utanbui Posta fcurusu tstanhu) No »48 Telefotü*r Omunıl Santral Numaras. 242»8 Yaz> Uien £42iH Matbss Dale Ş^arnegıe' nın Lyajedığı vç ÖMER RIZA SOĞRÜL'un düimize çevırdiği İ " " Kr. DOST Kazar$ns% 200 Söz Soylemek %.*$* 1 300 Üzuntüyü bı»kyaşam^ya bak 300 Meşhur adanılaravnreçhul tarafları ? ; 2CJf AHMET HALIT Kıtabevi stanbuT \ • » Çarşamba 8 Eylül 1954 Askerî kalkınma için 12 kongre toplanacak Ankaıa, 7 (Telefcnla) Tuıkiyede ilk defa olarak ordudakı butun kademelerın ıştırakıle ve aö4 ekım avmda baslamak uze.e askerî 12 kont aıp yapılmas Mılli Mudafaa Vekâletı ve Erkânıh,rbı\.;ı ümumıve Reıslığınce kara laştınlmıştır. En modern cıhazlarla teçhız edılen ordumuzda bu jenüık haıeketmın sn vuksek sevıvede taI hakkukunu temın ıçin Erkânıharbıveı Umumıye Re^sı Orgeneral Nureddın Baransel butun çalışmalsrını bıtırraış bulunmaktadır. Orgeneral Balaasel, rıyasetrnde toplanacak olan 12 kongre ıçın bır tamımle keyfıyet ıleılilere bıldırılraistır. Bahıs mevzuu tamimde bu kongrelerın mak Arkası Sa. 6, Su 3 te Silâhlı kuvvetlerimizin inkişafııu sağlamak maksadile tertiblenecek bu koıtgrelere ekimde başlanacak Iranda tevkifler yapılıyor Rusya hesabma çalışırken yakalananlann sayısı 400 ü geçti Tahran 7 (AP) Bueün İran ordusu, hava gucu ve emnivet teşkılâtı saflarında venıden bır çok tevkıfat yapılmıştır. Memlekette faalıvet sarfeden bir komunıst casus şebekesmin behnı kırmak ıcın ıki haftadır girışilen DINYA SANAT TENKIDCİLERİ KONGRESİ Dunva Sanat hamlede tevkif edilen sanıklann Tenkıdcıleri Bırlığinın 5 ınci kongresi bugun saat 10 da Yıldızisvısı 400 u geçmiştır. dakı Şale Koşkünde Hariciye Vekılı Fuad Koprulunün bır konusTahran askeri valısı Timur Bah masıle açılacaktır. tıyar, yalnız bugun 170 kışının Kongreye iştirak ederek yabancı deleşsler, diin ııçakla tevkıf edıldığmi açıklamıştır. Ya şehrımize gelmişlerdır. Resim. bunîardan bir grupu gostenyor kalanan subaylann rutbeleri yüzbaşı ıle albav arasındadır. Tımur Bahtiyar bu subaylardan bazılarınin orduda gayet onemli mevkıler işgal etmekte olduklarını soylemıştır. Rusyaya ulaştırılmak üzere rcahalli komünıstiere askeri konular hakktnda malumat vermekten sanık bu subayları yargılamak ıçın harb dı\anUrı kurulacaktır. Hususı Surette Belgraddan Getirttiğimiz Fotograflar Yujfoslavyada Cumhur Reisimiz Celâl Bayar şerefine tertib edilen büyuk askeri peçid töreninde Y ujroslav birlikleri. en baçta Turk ve Yugoilay bavrakları oldueu halde, Bayarın ve Mareşal Tito'nun önünden peçerlerken Kilidtaşı manevraları sona erdi Fevzi Mengüç kum«nda>»ndaki Üçüncü Ordunun karşı taarruzu ilc düşman kuvvetleri geri püskürtüldü Ankarada Kanser Enstitüsü kuruluyor Yeni tesis tam teşekküllü ve benzerlerinin mükemmeli olacak Bayar dün Lübliana ve Zagrebi ziyaret etti Cumhur Başkanı, Slovenya'nm merkezinde muazzam tezahüratla karsılandı Milüyetçi Cin Kızıl Çin harbi şiddetlendi pr kınl ü'lpre ağır lıi. darbe Indirrffler Taıpeh 7 ( A P ) Mıllıvetçı Çın Savunma B?kanlığı bıısan kendisine aıd uc^klar ve harh BPmıleri tarafındsn vapilan konrdıne taarruzlar netıresınde Kızıl Çm kıtası sahıllerındekı duşman tPSıflerıne «muazzam çapta» zarar verıldiğini Arkası Sa 6; Su 8 de Ikı gundenberi şehrimizde bulunan. Sağlık Vekili Dr. Behçet Uz Provalara diin sabah Açıkhava şehrımiz sağlık müesseselerinde Tiyatrosıında başlandı tetkikler vapmaktadır. Vekil, muhtehf bolgelerdeki temaslan ve bazı sağlık meseleleri üzerınde kendisile goruşen arkadaşımıza şunlan soylemıştır: Halk oyunları müsabakaları Erzurum 7 (»•».) (Hususî muhabirımiz bilıriyor): NATO'nun Kılıdtaşı ır.anevraları. doğuda uçüncü ordunun yaptığı karşı taarruzun başan ile neticelenmesi üzerıne kat'i ve nihaf bir safhaya girmış « Ege, Trakya. Karadeniı böl bulunmaktadır. Orgeneral Fevzi Mengüçün kugesi ve aynca Çanakkale, Izmıt, Ankara vılâyetlerınde mevcud «ağ mandasındaki üçüncü ordunun vap lık muesseselerını gezdım. Buralar tağı karşı taarruzla mütecaviz düşda çalışan arkadaşlarımla temasla nıan kuvvetleri geri püskürtülmeknmızda faydalı neticelere vardık le kalmamış, geri çekilen duşman Hastanelerdeki noksanlan ve isbirlikleri nihaî netice ahnıncıya ka Arkası Sa. 6; Sü. 8 de Arkast Sa. 6. Sü 5 t« ikinci demir ve çelik fabrikası Alman mütehassısları Edremid bblgesinde külliyetli miktarda demir cevheri buldular Kıbrıs için Izmirde büyük bir miting yapılacak Mitinge asgarî iştirak edeceği Çakırcalmın torunu Sadık Akkas Şehrimızde Açıkhava Tiyatrosun da yapıUcak halk oyunları müsabakaları provalanna dun sabah saat 10 dan itıbaren Açıkhava Tıyatrosunda başlamıştır. İlkonce vilâvetlerın alfabe sırasına gore girişlerı, ovnanacak ovunlann muddetleri ve p^ogram tesbıt edılmiştir Bu programa goıs Adananm kadınlı, erkeklı «mengıı sı. Adapazan. Avoın, Balıkesır Bergama, İzmir ve Ödemışın zevbeklerı, Artvm, Rıze, Trabzonun «thoronn lan, Bursanın «kıhç kalkan». Çorum, Diyarbakır. Sıvas v e Urfanm «Halav», Elâzıgın «Çayda çıra'. Erzurumun, Arkati Sn f> Su 6 da J O bin kişinin O tahmin ediliyor İzmir 7 (Telefonla) Kıbrıs icin Izmirde 10 eylulde mıtıng yapılması yolunda dün Vilâyete yapılan müracaat müsbet şekilde cevablandırılmıştır İşçi. talebe ve basın mensublarının müştereken hazırlamakta oldukları miting ıçin şehrimızde ve Egede buyük ha zırlıklara girişiLmiştir. Mitinge »s Başbakan ve Irak Veliahdi gari 100.000 kişinin iştirak edeceği dün Izmire gittüer tahmin olunmaktadır. İzmir 7 (Telefonla) Irak Veli9 eylul kurtuluş bayramında bulunacak olan Başvekil Adnan Men ahdi ile Başvekil Adnan Menderes deresin miting günü de burada bugün hususl bir uçakla şehrimize buhınması yolunda teşebbüse ge gelmişler ve merasimle karşılançılmiştir. mışlardır. Attlee'ıtin Rusyaya dair intibalan New York 7 (a.a ) Sovvet Ru>; va ve Kızıl Çıne yaptığı seyahatten Sonen İnsıliz Işçı patısı lideri Clement Artlee. «Vn ted Features Svndıcaten ıçın vazdığı bır makalede şovle demektedır «Edındığım ınlıbaa çore Sovvet Rusvada halk uzorınde ba«kı yapan bır hükumet sı^tcmı mevcudJur fakat Rus halkının hakiki isırğı bu baskı rejımıne son vermekIRLANDADAKİ ÜÇAK KAZASI Holanda KLM Havayollarına aid büyuk biı yolcu uçağınm ıır. Irlandada Shannon nehrine düstuğuniı v» 29 kişinin de ölduğünü bildLrmıştik. Yukarıdaki resim Arkan Sa. 6, Su. 1de d» buyuk yolcu uçagı, tuiara yarı gomulmuf bir baldc gorulmkt«dhK Alman mutehassıslann Edr»mıd bolgpsın'i? kuruUcak ikinci demır fabnkasına aid etudlen müsbet netıce vermiştır. Mutehassıslann önumuzdekı aylarda verecekleri raporda, bolgede külliyetli miktarda maden cevheri bulunduğu belırtiCelâl Bayar, kendisini uğıırhyanları selâmlarken Lecektır. Bled 7 (Hususî surette gönderdı lığı olan «Dobra Doşlı» tabırini ar Kuıulacak demır ve çelik fabrieımız Nuyan Yiğit bildıriyor) tık ezberledık. kası bütün te?islerıle 300 milyoo Cumhur Başkanımızla Maresal Tı Arkası Sa 6. Sü 4 te lırava mal olacaktır. to SarayBosnadan dun harekeJr ettiler. Iki Devlet Reisı güzergâhta bulunan sanayi şehirlerinden Zamçza'ya uğravıp oradaki demır ve çelık fabrıkasını gezdıler ve bu sabah saat 7.30 da Yuaoslav Federatıf Halk Cumhurıyetlerinden Hır vatıstanm başkenti olan ZagTeb'e Ziraat Vekili. 1954 yıluida vâsıl oHular. Oldukça buyuk ve ihraeata hnkân verecek modern bır şehır olan Zagreb"e nümiktarda mahsul idrak fus ve kultür bakımından Yugosedildijfini, söykdi lavvanın ikinci merkezi denilebılir. , , . B u ? e h i r de dığerleri gibi bayraklar, Ankara 7 (a a.) Bazı istanbul v e s l l d a l l a r v e teklarla s u s ı e n m i s t i . gazetelerinde, bu sene mahsulun Bavarın zıvaretıni takıb eden biz kıt oluşu dolayısile tohumluk sı gazeteciler sık sık karşılaştığımız kıntısı çekıleceği ve tohumluk fiat taklarda yazılan «hoş eeldıniz» larmm arttığı hakkında intısar e ibaresinın Yugoslav lisanile karşıden haberler üz»erine, malumatını rica eden Anadolu Ajansı muhabirine, Ziraat Vekili Nedım Ökmen şu bevanatta bulunmuştur: i Şurasını tekrar behrteyım kı, 1954 hasadı 1953 ün fevkalâde elverışli yılı kadar musaıd şartlar Arkası Sa 6. Sü 6 cta 1 Hububat rekoltesi 10,5 milyon ton Millî Takım Namzedlerinin Antrenmanı Ankara İzmir bisiklet yarışı Bazı tren seferleri muvakkaten kaldırıldı Ankara 7 (a a.) Devlet Demıryolları Umum müdürlüğünden aldığımız malumata gore, yeter miktarda kömür temin edılemediğinılen, bir kısım yolcu trenlerinin sefeııne muvakkaten nıhayet verilme ^ı zarureh hasıl olmuştur. Bu sebeble 149954 Urihinden j itıbaren: Arkçsı Sa. 6, 5u. i tt Bugün Ayvalık Manisa arasmda 8 inci merhale geçilecek Ayvalık 7 (Telefonla) Ankara Izmır bisiklet varifinın 7 nci merhalesi bugun Balıkesir Ayvalık arasmda yapılmış ve aşağıdakı teknik netıceler alınmıştır: | Birincı Eskişehirden Saıd Toj ' 5 saat 49 dakika İkinci: Istanbuldan Ekrem OzüMıllî takım namzedleri dün antrenor Güıidüz Kılıcın idageldı. 5 saat 49 dak. 1 sa. resınde ılk antrenmanlarını >apm'^lardır. Yukarıdaki resim, bu Üçüncü: Cclâ] Fıdan Eskışrhıı antrenman sırp^nda alınmıştır. (IMıllı fakım çalıçmalarına daır den 5 sa 49 dak 2 sanıve. tafsılAüa dıgcr tyur haberlerımuı 4 uncusaa^eıııude buiacak. Arkası Sa. 6, Su. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog