Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentçinin İstanbul Kapılarında isimli büyük tarilı! romanı kitab halinde çıktı. Fiatı üç liradır. Inkılâp Kitabpvi tstanbul 30 uncn yıl sayı 10.813 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADI TeJgraf ft meJrtub «drest: Cumburiyet tsU nbul Poeta ktıtum trtanbul Ro 248 TtlefcmUr: Omuml Santral Numaraa: 24298 Yaa tglerl 24299 Matba* 24290 fPl 1 DOĞUBj4NK i ^ ^ ^ En az 300 Llralık §3 hesab açanlir MERKE Sah 7 Eylül 1954 Altın Hediy| Ec(jy£r : •? f '. Sinat kalkinmaiçin 6.600.000 Celâl Bayar bu sabah Amerikan iktisadı yardımından temin edilen bn para, memleketimizdeki 26 nevi sanayi şabesi ile madenciligimizin inkişafına tahsis edilecek Ruslarla Kasıl Konuşulur in Hindi savaşının komünistler hesabına Cenevrede başanb bir ateş kes anlaşmasına utaştınldığı •ırada Sovyet hükumeti, üç büyüklere başvurarak «öteki» meseleleri görüşmek üzere bunlan bir konferansa davet etmiş, bir iki hafta «onra da daverini resmen tekrarlanuştı. Sayın Molotof o zaman basına verdiği bir demeçte aşağı yukan şoyle diyordu: « İyi niyetle ve sükunelle ele Bİındığı takdirde büyük devletlerce çözülemiyecek güçlük yoktur. İşte görüyorsunuz, UzakŞark pürüzü hemen de temizlenmiş ifibidir. Aynı zihni*etle bir araya toplanalım, Avrupa ve Almanya davalannı da görüşüp bir yoluna koyalım.» Gazetecilere karşı kuliandığı bu tatlı dilin daha tatlısını sayın Molotof her halde konferans boyunca Batılı meslekdaşlanndan esirgememiş olmalı idi. Zeki politikarının o zamanki ilk hedefi, her şeyden önce Avrupa ordusu projesini Fransız Meclotiide parçalamaktan ibaret gibi idi. Gerçi Sovyet Busyayı Fransız MecKsinde canla başla temsil eden yiiz kadar komünist meh'us vardı. De Gaulle'cu aşın sağların, bir kısım Sosyalistlerin. Radikallerin vesairenin katılması ile projeyi Meclise reddettirmek imkânsız sayılamazdı. Fakat Ruslar Fransız Meclisindeki yüz komünist oyunun bu işe yeteceğinden şiiphe ediyorlardı. (Nitekim Avrupa ordusu tasarısı ancak elli beş oy farkla geri çevrilmiştir). Onun için Fransız efkânnı, Fransız Meclisini ve nihayet Fransız hükumetini kuvvetli hir propaganda baskısı altında tutmak. zihinleri çolmek. cazib tekliflerle Avrupa ordusu fikrini söndürmek lâzımdı. Tekliflerin en cazibi de. elbette. doğu ile batı arasındaki bütiin anlaşmazlıkların halli ihrimalini ortaya atmak olabilirdi. Bugün Rusyanın maksadı hasıl olmuş. Avrupa Savunma Birliği andlaşması tasavvur edilen şekli ile şimdüik tarihe kavuşmuştur. Fakat Sovyetler Birliğinin üç Batılılara resmen yapüğı davet ortadadır. Buna cevab vermek gerekmektedir. Bize kalırsa, daha bir ay öncesine kadar o derece sabırsızlıkla bek1er göründüğü bu cevab. maksad hasıl oMujjuna göre, artık Sovyet Rusyayı pek ilgilendirmemelidir. Bu itibarla. sayın Batılı müttefiklere bu konuda fazla acele ermemelerini naçizane tavsiye etmek istedik. Zaten son Berlin konferansında hayal kırıkhğına uğıayan (Kaçmcı hayal kırıklığı?) Birleşik Amerikanın Rus davetine menfi cevab verilmesine taraflı olduğunu. Sir Winston'un da aynı düşünceyi paylaştıjjını gazete haberlerinden öğreniyoruz. Haberler doğru çıkar da üç müttefikler Rus davetine gitmezlerse, olaylann bundan sonraki gelişimi Ruslar hesabına pene şiddetli bir suçlandırma politikasına girişmek şeklinde başgöstereccğe benzer. Bakınız. bütiin iyi niyetlerimizi ortaya döktük. çajhrdık, yalvar yakar olduk, gelmediler. Bunlar dünyayı harbe sürüklüyor. Sulhun bekçisi yeryüzünde bir Rusyadır. Yaşasın Busya! Diyeceklerdir. Komünist propaganda kaynaklarının hitab ettiği sekiz yüz milyonluk büyük lıaik kiitlesi karşı taıafı dinlemek imkânlarından mahrum bırakıldığı irin hu propaganda şiiphesiz tesirli o'araktır. Onun için biz sayın Batalı büyüklere. gtne naçizane. tavgiye etmpk istîynniz: Lütfen acele e'meyiniz. Moskovadan gclen davetiyeyi ccffelkalem redde kalkısmayınız. Fakat Allahaşkııta komiinisll'erle kanşı karsıva otımnadan onee şövlr arnnızda iyice bir aniasını?. Avmpa savunma sistemini (» iralık döviz tahsis edildi Zagrebe varıyor Ankara 6 (Telefonla) Hükümetle Sınaî Kalkınma Bankası arasında yapılan temaslar sonunda sanayiimizin ve madenciligimizin ıkalkınması icin çok mühim bir karar alınmış ,ve tatbikına başlanmıştır. Bu karara göre. Amerikan iktisadî yardımından sınai tesislerin yenilenmesi. modernleştiirlmesi, büyütülmesi ve madenciğilimizin j kalkınması için 6.600.000 lirahk döviz tahsis' edilmistir. Bol istihsal ile maliyeti ucuzlatmak içinj getirilecek malzemeye tahsis edilen dövizin 4.5 j milyon lirası sanayie ve gerisi madenciliğel ayrılmıştır. Arkası Sa. 6. Sü. 4 te " Cumhur Başkanımız dün Saraybosnada muazzam tezahüratla karşılandı Yugoslav Meclis Reisinin ziyafetinde bir konuşma yapan Celâl Bayar, Üçlü Pakttn ktymetine temas etti Saraybosna, 6 (Husuîî surett» gönderdiğimiz Nuyan Yiğit triefonla bildiriyor) Cumhur Eeısimizl? Mareşal Titoyu hamil irçn bu sabah saat 8.30 da Saraybosnaya geldi. Devlet Reisîerinin gezilerini takib eden gazetecilerin bir kısmı özel trenle. bir kısmı da uçak ile Saraybosnaya geldiler. Dun gece saat 11 s doğru Belgraddan hareket eden trenin vagonlarınd<n birinin balataları saat 1.30 sıralarında yandı. Bir tehlike arzetmemesine rağmen bu vagon ilk istasyonda değiştirildi. Vaaonda bulunan gazeteciler ile yaverler yeni takılan vagona aktanîdıîar. Vagon bağlama ameliyesini müteakıb yola devam olundu. Sa 6 Sü 4 te Milletlerarası atom ittihadı Eisenhower bu ittihadın Rusyasız kurulmakta olduğunu açıkladı Denver (Kolorado) 6 (aa.) Banşçı gayelerle kullanılacak atom enerjisi vermek üzere Pensilvanyada inşasına başlanan ilk Amerikan atom enerjisi santralı çalışmalan dolayısile televizyonla yayınlanan bir törende konuşan Başkan Eisenhower, geçen yıl 8 arahk tarihinde Arkası Sa. 6: Sü. 8 de Adalet Kıbrıs heyeti başkanı Faiz Kaymak. dünkü toplantıda konuşurken Kıbrıs davası için yenî kararlar verildi Dün toplanan «Kıbns Türktür Komitesi» savunma esas lartm tesbit etti, milletvekili Hacnpulos da Yunanlıların hareketini tasvib etmiyen bir demec verdi ATÂTURK yılı dün Bu münaspbetle bir konuşma yapan Temyiz Reisi Bedri Köker, 1943 de mahkeınelerde 599.08Î tş görülmiişken. bu rakamın 1953 de bir milyon 11.939 a yükseldiğini açıkladı Ankaıa 6 (a.a.) 20 tmrn"'danberi tatil devrpsine eirmiş olan mahkemeler. busün saat 11 de Ankara Hukuk fakültesi konffrans salonunda yapılan bir torenle 19541955 yılı çalışmalarına başlamışlardır. Törende Devlet Vekili Osman Kapani, Adliye Vekili Osman Sevkı Çiçekdağ. mebusîar. profesörlpr, Temyiz ve Askeri Temyiz mah kemeleri azslan. Adliye Vekâleti üeri geknleri. Adliye erkânı. hâkimler. avukatlar. sivil v« askerî erkân ile seçkin bir davetli kütlesi haz'.r buîunmuştur. Törene İstiklâl marşı ile başlanmış. müteakıben Temyiz mahkemesi Reisi Bedri Köker. 19541955 adalet yıhnı bir konuşma ile açmıştır. Temyiz mahkemesinde halen 15 yerin açık bulunduğunu, bu yüksek vazifelere ehil ve mümtaz kim Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Üniversitesi Amerika bir buçuk milyon dolarhk yardım yapacak NewYork 6 (Anka) Amerika hususi büromuzdan talsizle bildiril miştir: Doğuda açılacak Atatürk Üniver sitesi için tetkikler yapmak üzere «Kıbns Türktür komitesi» dün kanunu yürürlüğe girmeden evvel Amerika hükumetinin davetlisi osaat 14.30 da T.M.TF. merkez bi bu kanuna ek bir protokol, neşre I larak Amerikaya gelmiş olan Maa Arkası Sa. 6, Sü. 2 de I nasında avukat Nevzad Karagilin Arkast Sa. 6, Sü. 2 de başkanhğında toplanmıştır. Bu toplantıya Kıbns Türk heyeti murahhaslarile Prof. Ahmed Şükrü Esmer ve İstanbul milletvekili Haçopulos da iştirak etmişlerdir. Toplantıda. Kıbrıs davasının aşağıdaki esaslar çerçevesinde savunulması kararlaştırılmıştır. ••Kıbrıs Türkleri Büyük Britanya tarafmdan Kıbrıs adasına verilecek yeni teşkilât kanununu ancak aşağıdaki şartlarla kabul ve tasvib edebilir: 1 Yukarıda adı geçen teşkilât Celâl Bayar ve Mareşal Tito'nun Yugoslavyada çekilmis resimleri Ankarada adliyeye verilen tacirler Savcı bunlardan birinin tecziyesini istedi katılacak Balıkesir ekipi Ankara. 6 (Telefonla) Yeni Halk oyunları müsabakasına kâr hadleri kararnamesinin sıhhatli bir şekilde tatbiki için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Vali muavinlerinden Celâleddin Coşkunun riyasetindeki ihtikârla mücadele komisyonu Belediye murakıblarımn hilelerini tesbit etükleri esnaf ve tüccarı peyderpey adliyeye sevketmektedir. Bu tacirlerden birı dün adliyeye verilmiş ve bu10 11 12 eylül tarihlerinde gün 5 inci asliye ceza mahkemesinde duruşmasına başlanmıştır. Fazla Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak fiatla cam satışı yapmaktan sanık oîan «Halk Oyunlan Müsabakası» Arkası Sa. 6. Sü. 5 te • nın jüri heyeti dün sabah Gazete Beykoz koyunda dünkü facia Bir benzin motöründe yangın çıktı; denize atlıyan kaptan ve makinist blümden kurtulamadılar Kaptan Mehmed Kaya idaresindeki Sokoni Vakum Şlrketine aid | «Burç» adlı servis motorü, dün sa ı bah saat 10,30 sulannda. Beykozda j Servi burnundaki fabrika iskele j sine yanaşırken motör dairesinde ani bir yangın çıkmıştır. Benzinlerin parlamasile bir anda yükselen aîevler, civardaki balıkçıları telâşa vermiş ve hepsi kaçmışlardır. Bu arada yangın mahalline yakın bir yerde demirli bulunan iki mayin ta Arkası Sa. 6, Sü. 2 de Meriç köprüsünün inşasına başlandı Türkiye ile Yunanistanı birbirine bağlıyacak olan köprünün inşa nıasrafı iki memleket tarahndan verilecek Türkiye ile Yunanistanı bsğlıyaI cak büyük Meriç köprüsünün in' şaatına dün saat 10.30 da mahallinde yapılan bir torenle başlanmıştır. I Bu törende Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu, Yunan Nafıa Nazırı M. KaramHnlı, Yunanisfanın Ankara büyük elçisi, Atina büyük elçimiz, milletvekilleri. askerî erkân ve Halk oyunlart müsabahast ciler Cemiyetinde ilk toplantısını yapmıştjr. Alfabe sırasile Fikret Adil, Nedim Akçer, Selmi Andak, Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Önümüzdeki pazar günü Mithatstadında yapılması icab eden • dünya birinci ve ikincileri serbest ' güreş karşılaşması, Rus Rederasyonunun aüreşçüerini gönderemiyecejini bildirmesi üzerine. Türk Güreş FeHerasyonunca iptal edilmiş ve | keyfiyet resmen beynelmilel Güreş A r k a s ı S a . 6, S ü l d e I Federasyonuna bildirilmijVr Güreş şampiyonları karşılaşması iptal ediHi Erzurumdaki tatbikatta atom taarruzu yavıldı Pazarcıkta büyük bir yangın oldu Otomobili ile Pazarcığa gelmekte ola n İktisad ve Ticaret Vekili de hafif bir kaza atlattı Eskişehir 6 (Telefonla) Bilecik vilâyetinin Pazarcık kazasında bu sabah saat 8,30 da büyük bir yangın olmuştur. Kazanın tehlikeye düşeceğini gören kaymakam ve belediye reisi hâdiseyi Eskişehir, Bursa, Ankara vilâyetlerine haber vermiş ve itfaiye yardımı istemişler dir. Yangm yerine yalnız Eskişehir itfaiyesi yetişebilmiş ve yaneım sön dürmeğe muvaffak olmuştur. Bu sırada Ticaret ve iktisad Vekili Sıtkı Yırcalı da Pazarcığa hususi arabssi'e gelirkeçshir.kamyonla çarpışmrımak* içifij l^endeğe yuvavlanmış,u kazajjı. hafif ^yaralnnmak suretîle atlatmıştır. Yangın sa.at 16 da sön'lürülebilmiş<ir. Maddi zarar tesbit edileme Irak Veliahdi dün Topkapı Müzesini Bir müddettenberi şehrirnizrle bu lunan Irak Veliahdi Prens Abdülilâh, dün beraberinde İstanbul Valisi ve Belediye Reis vekili Profesör Gökay olduğu halde Topkapı Sarayı müzesini ziyaret etmiştir. Prens Abdülilâh bilhassa köskleri çok beğenmi?, kendisine tarihl kıymeti haiz eşya ilt eserler hakkmda geniş izahat verilmiştir. Abdülilâh bu ziyareti müteakıb Küçüksu kasrına dönmüştür. Haber verildiğine göre, Veliahd İzmiri ve Fuarı görmek arzusunu j izhar ettiğinden, Başvekil Adnan Menderesle birlikte bugün hususî bir uçakla İzmi>e gidecektir. Rcsim. Abdülilah'm Vali ile. birHkte Topkapı Sârayım ziyareti sıra«ınd» »lınmıttır. ; . mnh ı mt <m [j [ /k pi ıf &. 3k (\ % \\ hN n\ %\ \ mL ^1 \ M i % 1 • • ^ / f * NADtR NADİ j Arfouı Sa. 3, 5ü. 5 te NATO manevraUrında Lgt sahıllerıne cıkartna japüırken . 6 ncı tahijede) raiftir. . • ,. t i vi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog