Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ÎFKÎ7 CUHHlMtll ET 6 Sb'lul İMI MEŞHUR TUVALET SABUNUNU HERKES SATIN ALABILIR Bir sinema yıldızı gfbi yumuşak ve püruzsüz bir cilde sahip olmak ister misiniz ? Yıllardır, dünyanın 5 lcıt"asında L Û K S tuvalel sabununu fercih efmiş en meşhur sinema yıldızlan gibi, siz de, fevkalâde bir cilde, femiz ve cazip bir tene sahip olabilirsiniz. Evet, bugün, 1689 sinema yıldızı (onda dokuzu) ciHlerinin güzelliğini bu harikulâde sabuna borçludurlar. L Ü K S hjvalet sabununun kokulu ve bol köpüğü daima cildinizin fabii güzelliğini artinr. Derhal, bugün, yeni fiafımız olan 100 lcuruşa bir L 0 K S Sâbunu alınız. * * Tanınmış <en guzel sinema yıldızlan gibi, M. G. M.'in sihirli arfis+i Ava Gardner diyor k i : "Ben, LÜKS ^ L Û K S tuvalef sabununu kultuvalet sabunu ile ihfimam. ^ lanınm." Gldinize kokulu, bol köpuklü * * * ^ AVA GARDNER M. Ğ. M.'in sihirli yıldızı 1689 sinema yıldızının (onda dokuzu ) fercih ettiği güzellik sabunu. c. r. ** gösterirseniz, siz de, daha güzel olabilirsiniz. « * # * İşte VİTA'yı kullanartların düşünceleri... \ Taksitle Satış . V••'.'•:.'•'".'•:*."•; '•**•'•?•:;*•.. . , .J*' ı D denbize şunları yâzıyorlar: Izmir Fuarında Emlik Bankast Pavyonu Sabırsızlıkla beklenen meşhur İtalyan O R F E O akordeonlan ÇoV. samimî bir lısanla mcmnunıyct lerinı bıldırcn vc hcrgun gelen yüzlcrte rrtcktup mcydnında Izmir Ijçi Sigortalan Ha^lanelcrı Dıcl ve Reıım Ahçısı Bay Alacddın Bahadırdan alınan mekluplan bırkaç satır. Salın aldısmı? lakdirdc jizm de VITAdan daıma memnun kalacagınıza emınız gelmiştir. Fiat Listesi Tuş Bas 25 12 12 25 32 25 48 34 80 34 96 37 96 37 96 37 120 41 120 41 120 41 41 120 Muhtelif Modelleri Mevcüddur Rejittr Amatör Profesyonel Profesyonel Profesyonel Profesyonel Amatör Amatör Profesyonel Amatör Amatör Amatör Profesyonel TL. 225.250.350.525.600.650.675.850.750.850.900.1000. EMLÂK BANKASI Vadeli ve vadesiz Tasarruf hesapları Eylul çekilişi îstanbul'da Bahçeli EV ayrıca dolçun para ikramiyeleri Son para kabul tarihiı 8/9/19S4 2 2 2 4 5 4 5 7 7 ayrıca Yüzde 30 peşin Bakiyesi 10 ay Türkiye Umum Mümessilliği: W Otomobil Ehîiyetiniz Yoksa VALON MÜESSESESİ Toptan ve perakende satış yeri: Sirkeci Büyük Postane karşısı Muhzırbaşı sokak Merkez han kat 1. Telefon: 28014. Telg. VALONSAT İstanbul. Otomohil ve Makme Kursu Eylul Devresi Kcyıdları Devam Ediyor. Kursumui.da amatör ve profesyonel şoför yetiştirilir, ehliyet aldırılır Devam etmekte olan devreden ücretsiz bir ders alınız, teknik öğretim tarznıızı gör.ı >ız. Direksiyon Motör ve trafik derslcrüe ehliyet imtihan masraflar: dahil ücret 300 liradır. EGE BÖLGESİ HUSUSİ KEŞİDE Koşuyolu'nda dükkânlı ev tzmir, Manisa, Denizli ve Aydın Şubelerimizle Izmir Fuarı pavyonumuzda Tasarruf hesabi açtiranlar bu ve mutad diçer çekilişlerden faydalanırlar. O T O K l KS Adres: Osmanbey, Şairnigâr, Samanyolu sokak No. 5. Telefon: 80900 P.K. 190 Operatör veya Fen Memuru Al ı n a c a k Havayolları inşaatında lüzumlu mühendis âletlerini kullanacak iki ooeratör veva fen memuruna •htiyac vardır. Dolşun ücret verılecektir Talıblerin Bursa Cad. No 109 Büecik adresme müracaatleri. f*r 7 ekâi Muammer< Tunçman Bakteriyoloii TAHLİL LÂBORATL'AKl uivanyolu No. 103 kat 2. Telefon: 29125 Aile Biçki Dikiş Yurdu Talebe Kaydma Bajlndt. Yıllarca Yurd idare etmiş. tanınmış ve takdir edilmiş olan Nimet Erim, tecrübeli ve en ileri metodile biçki, dikiş, ev işleri, şapka. korse, boya vesair derslerini talebesine kolayhkla gösterir. Millî Eğitimden tasdikli diploma verir. Adres: Beşiktaş Şairnedim Cad. Başaran Apt. No. 63 NIMET ERIM Halı Yıkama Fabrikası Kirli ve tozlu hahlanmzı yıkatmak icin bir tcleton kftfıdır. Y E D İ K U L E Teh F.brika Î281S EUIAK UANKA3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog