Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

a Eyıaı CTJMHITRIYET f Yugoslavyada İSK RA mamulâlmdan Fabrikası £fa Monofaze Savacları POKER PLAY'm Fevkalâde ryi bilenmı) c'duğundan sakalınızi deiada alır Incelik ve elâstikiyett ssyesınde y ü z ü n ü z u Yüksek kalitelt çabuk kdrlenmez. bir çelikten yapıldığından 4 B S ^ ^ ^ ^ Elektrik Ayazpaşa Gümüşsuyu 45/1 Tel: 85384 Telg: AKUNCO A K U N Tiearel ve Sanayi T. A. Ş. 220 V 10 A 50 HZ 220 V 5 A 50 HZ 110 V 10 A 50 HZ 110 V 5 A 50 HZ Monofaze elektrik sayaçlan gelmiştlr. Bu sayaçların hassasiyet dere serek celerinin çerek Teknik fabrikada Lâbora Türkiyede, yapıÜnıverslte tuarlannda lan muayenelerde beynelmilel kabul edilen sınırlar dahilinde oldugu tesbit edllmiştir Turkiye Umum Mümesîili : Memleketimizde senelerce tecrübe edilerek üstünlüğü ispat edilmiştir. ustünliiğu birHaklkaltır Keskintiği tayesinde traşmm yarasız ve çabuk bitirır • tahnj etmez POKER'ın her sakala her cilde uygun bir traş bıçağı vardır/ TÜRKİYE SINAÎ KALKINMA BANKASINDAN: Mevcud smal tesislerin modernleştirîlmesi, tevsii, kısmen veya tamamen yenileştirilmesi veya yeni smaî tesisler kurulması ıçin aşagıda münderiç sanayi nevilerine luzumlu makineler. teçhizat ve tesisat bedeli olarak Amerikan iktisadi yardımından, Türk llrası bedeli yatırılmak şartile döviz tahsisi yapılaeaktır. Tallblerin teknik proje ve proforma faturalarile 1 sralık 1954 tarlhlne kadar bankanm Malî Tahlil Mudurluğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Döviz tahsisinden isüfade edecek sanayi nevileri: 1 Pamuk çırçırlama (bıçkı tipi) 2 Pamuk mensucat sanayiinde yalnız Filmdruck hariç emprime işlerı (basmacılık), tülbend ve kadlfe imali için dokuma, basma, boya ve apre tesisleri (kasar ve kumaş merserize tesisleri dahll) 3 Ham yün, tiftik ve keçl kılının işlenmesi 4 Nebatî yağların işlenmesi ve tasfıyesi, bilhassa zeytin ve pamuk tohumu yağlarının işlenmesi ki bu meyanda yağ istihsalinden başka, pamuk döküntüsü ve küsbe de vardır. 5 Gıda maddeleri, meyva, sebze, hububat ve etl yenilebilir hayvan mahsullerlnin islenmetl 6 Palamut işlenmesi ve istihsall 7 Gıda maddeleri için soğuk hava depolan 8 Sünger istihsali 9 Hayvanla çekilir makineler ve bunlara ald her türlü yedek parçalar dahil tanm âlet ve makinelerinin imalâtı 10 Teçhizat için tamlr atelyelerl 11 Nebatt hastahklar ve haşerata karsı 118c imalfttı 12 Otomobil, kamyon ve traktör lâstiklerl kaynak yapma tesisleri 13 Balıkçılık, balık konserveciliği. balık unu ve balık yağı istihsali 14 Yumurta ambalâjı ve muhafazası teslslerl 15 Bıçkı fabrikalan, kereste muhafaza maddeleri, kuru fınnlama, (Orman İdaresi ile yapılacak istişare"* • y e bağlı kalmak şartile) 18 Tahtadan ve madenden mamul kutu, fıçı, teneke kutulann imalâtı 17 Tıbbl malzeme istihsalt ve tıbbf nebat işlenmesi 18 Keten ve kenevir işlenmesi, taranması, ağartılması, boyanması. iplik bükümleri ve hazırlanması 18 Deri işlenmesi (merkez! et kesiml programı ile koordine edllecektir.) 20 Zarurl karton maddelerl dahil, endüstriyel. liral ve orman maddelerinin işlenmesi 21 Zaruri toprak mamulâtı endüstrilerl 22 Zarurl maksadlar için maden kaplama lşlerl (galvanizleme, pas temizlemesl, kalaylama gibi) 23 Madenî esya sanayii a Hırdavat mamulleri sanayll b Laminuar tesisleri (tel ve levha cekme) 24 Boya sanayii 25 Dökümhaneler 26 Elektrik malzemesl sanayH Sanayicilerin dikkat nazarına: Nııik cllde 0,06 m/m. "Yumusak sakala 0,08 m/m Sert takala 0.1O m/m NERKEZ ŞUBEMİZ A ÇI LI Ş Müfettiş Muavini Adayı Alınacak A) Türkiye fş Bankasının aşağıdakl sartlan halz olanlar arasında imtihanla lüzumu kadar müfettls muavini adayı alınacaktır. Türkive İş Bankası A.Ş. den: BU İMTİHANA GİREBÎLMEK İÇİN : HEDİYELERİNE devam etmektedir 1 Hukuk, İktisad ve Siyasal Bilfiler FakültelerUe Yüksek Ekonoml ve Ticaret Okulu veya bunlarm Milll Eğitim Vekâletlnce musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun olmak. 2 Hizmet taahhüdü altmda bulunmamak, 3 Fiill askerlik hizmetini yapmıs bulunmak, 4 Yaşı (35) ten fazla olmamak, 5 Sağlık durumu, memleketin her tarafında vazife görmeğe ve geziciliğe müsaid olmak, S Bankaca yapılacak tahkikata nazaran iyl ahlâk sahibi olduğu sabit olmak. IMTİHAN ŞU MEVZULAR YAPILACAKTIR : ÜZERÎNDEN MERKEZİ 1 Ekonoml, 2 Maliye. 3 Hukuk (Ticaret, Borçlar, Medeni Hukuk, tcra. tflâs, Ceza Hukukunun mal aleyhindeki suçlara müteallik hükümleri ve evrak sahtekârlıfı) 4 Muhasebe ve banka, 5 Ticarl hesab, 6 İktisadi coğrafya, 7 Yabancı dil (ingilizce, fransızca, almanca). YENİ POSTAHÂNE CADDESİ Tel: İdare Meclisi Reis vekili ve murahhas aza 22202 Merkez Müdürü 28882 Hesabi carî servîsi 22110 Umum Müdür T 22746 B İMTİHANLARIN ŞEKLİ, MAHALLİ VE GÜNÜ: a) İmtihanlar, yazılı ve sözlü olmak üzere İki kısımdır. Sözlü imtihana girebilmek için yazılı imtihanı kazanmak şarttır. b) Yazılı imtihanlar 26 eylul 1954 pazar günü sabah saat (9) da Ankara ve jstanbul Şubelerinde yapılacaktır. Yabancı dil rmtihanına 25 eylul 1954 Cumartesi günü saat (14) te ayni mahallerde başlanacaktır. ci Yazılı imtihanları kazananlar ayrıca Ankaraya sözlü imtihana davet edılirler. (Bu imtihana davet edilenlerin yol masrafı Bankaya aiddir.) d) Adaylık imtihanını kazananlar mevk! ve derecelerile mütenasib olarak, iki yüz elli liradan asagı olmamak üzere, tayin edilecek aylıkla tensib edilecek jubelerimizde altı ay staj ve kurs görecekler, bilâhare altı ay da müfettişler nezdinde çalıştıktan sonra alacaklan sicile ve yapılacak denemeye göre liyakatl görülenler müfettiş muavini olarak teftiş kadrosuna alınacaklardır. Bu evsafı haiz olmıyanlar isterlerse bankanın diğer servislerinde ayrıca tesbit edilecek aylıkla vazifelendirilebilecekleri gibi arzu ederlerse banka ile alâkalannı kesebileceklerdir. c) Taliblerin en geç 10.9.1954 tarihine kadar Ankarada Umum Müdürlük Memurin Müdürlüğüne bizzat veya taahhüdlü mektubla müracaat etmeleri ve aşağıdaki vesikalan vermeleri veya göndermeleri rica olunur. 1 Diploma (aslı veya musaddak sureti) 2 Nüfus cüzdanı (aslı veya musaddak sureti) 3 Terhis vesikası (aslı veya musaddak sureti) 4 İki aded boy resmi (cepheden) ve altı aded 6X9) fotoğraf. 5 Talıblerin Ankarada olmıyanlarm, bulundukları } • hirlerdeki şubelerimize başvurarak Bankamızda vazife istiyenlere mahsus matbuayı doldurmaları ve Umum Müdürlüğe göndermeleri. TÜRKİYE SINAÎ KALKINMA BANKASINDAN: Madencilerin dikkat nazarına: Afagıdaki terclh listeslnde yazılı madenler lcln ellerinde işletme ruhsatı veya imtiyazı bulunan ve 1952, 1953 ve 1954 senelerinde bu madenleri işleterck istihsalde bulunmuş olan madencilerin haricden satın alacakları maklne, teçhizat, tesisat ve madencilik kamyonlan bedelleri için senelik istıhsal rakamları esas ahnmak sartile Ame rikan iktisadî yardımmdan, Türk lirası bedeli yatırılmak suretile. döyiz tahsisi yapılaeaktır Taliblerin teknik proje, proforma faturaları, işletme ruhsatnamesi veva işletme İmtiyazı ve 1952, 1953 veya 1954 senelerindeki istihsal miktarlannı gösterir resml vesikaları ile 1 aralık 1954 tarlhlne kadar bankanın Malî Tahlil Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Döviz tahsisinden istifade edecek madenler: 1 Krom ı yalnız bu üç maden madencilik kam2 Manganez) yonları için dövlz tahsiyinden istifade 3 Demir ) eder, diğerleri edemez. 4 Kurşun, çinko 5 Sulp yakıt linyü 6 Amyant 7 Zımpara 8 Molipten 9 Antimuan KIŞ YAKLAŞIYOR ettn KÜRK EVİNİ ZÎYARET EDİP Yenl çeşidlerimizı görünüz. En son Körk Modelleri ve Krokiler. T. ÇtÇOVİÇ Beyoğlu. tstiklâl Cad. Elhamra Pasajı, No. 5 mumu sayesinde GÜZEL bir TEN Bu harikulâde balmumu BzO, Gild İçin cazlp ve faydalı csvherlere malıktir. Teninlzln arzu fttlginlz s«kılde olmadığına lizülmeyin. Âlimler bazı nadır çiçeklerin merkezinden cıldi güzelleştirmek için cazip ve faydalı cevherler ıhtıva eden bır balmumu öztl çıkarmag'a muvaffak olmuşlardır Bunu Cire Aseptme namı altında basit, pratik ve pahalı olmayan bır formülde bulacaksınız. Akşam ve sabah, her hangi bir krem gibl yüzünüzde, boynunuzda, kol ve ellennizde tatbik edınlz. Semeresflni derhal göreceksiniz • Kırmızılıklar, sıyah benler, serthkler ve hatta çiller çabucak zail olacak, mesajnat daraJacaktır. Aynaya baktıgınız zaman katlyen süphe etmeyeceginiz bir tatlılıkda yumuşak, taze, pUrUzstlz bir cild meydana geldığlni göreceksiniz Cıre Aseptıne"ı hemen bugunden ltibaren tecrübe ediniz , Neticesinden hayran kalactksınu. Bilhassa muntazaman kullandıgmız takdirde, yuzünuzU ve ellerınızl havanın muhalefetlnden ve mutbah işlennden koruyacaktır. NOT: C«te d'Azur havallsinde bu çıçekleri toplayan kadınların ellen fevkalâde beyaz oldtıgu gorülerek, bu şayanı hayret güzellık mUBtahzarı meydana çıkarılmıştır Özel YENİ NESİL İlkokul Müdürlüğünden: Nuruosmaniye Cad. No. 67. Tel: 29204 Bu yıl öğrenci kayıd ve kabulüne ve eski öğrencilerin kayıdlarınm yenilenmesine 6 eylul 1954 pazartesi günü başlanacak ve muayven smıf kadroları tamam olunca kayda son verilecektir. Kayıdlarmı yenilemek için en geç 20 eylul 954 pazartesi gününe kadar okul idaresine müracaatle kayıdlarını yenıletip taksitini yatırmıyan eski oğrencilerımizin verleri de yenı müracaatlere tahsis edilecek ve vaktinde yapılmıvan müracaatten dolayı Okul İdaresi mes'uliyet kabul etmiyecektir. TÜRK YÜNLÜ ÖRME SANAYİİ SATIŞ EVt Yeni mevsime 215 kadın modeli, 97 erkek modeli ve 58 çocuk tnodellerile satıslarına baslarmştır. Toptan satış merkezi Perakende rati} tubesi Yenipostane Cad. Emniyet Mısırçarşısı içi No. 80 İst. han No. 15 Telgraf: YÜNLÜLER (Emniyet Sandığı üstü) Telefon: 28564 B1NA ARAHIYÛR Servis istasyonu olarak kullanılabilecek asgarl 2000 m2 sathında şehir dahilmde bir veya iki katlı garaj veya bina aranmaktadır. Mufassal izahat ile P.K. 176 İstanbul adresine cServis Binasin rumuzu ile müracaat edilmesi mercudur. f •I \ ^ Muhaberat Memurıı Aranıyor Almanca İngilizce ve Türkçe muhaberata bihakkın vakıf memur alınacaktır Müracaat Ahmed Kâmil Ellialtıoğlu Galata Tünel Cad. Tel: 45055 K1Z • Beynelmilel Telsiz Operaför ve Radyo Teknisyen Knrsu « E r k e k Ştrayhgarn İpligi Satılacaktır Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesinde mevcud 67 911. 480 Kgr. (Kısmen rest) Ştryhgarn ipligi sartnamesinde yazılı kayıdlar dahilinde satılacaktır. İsteklılerin bu 15e aid şartnameyi görmeleri lüzumlu ızahatı alarak teminatlarını yatırmaları ve tekliflerini en geç 16/9/954 (perşembe) günü akşamına kadar Müessesemiz Yünlü Satıs Şubesi Müdürlüğüne vermeleri rica olunur. Müessesemiz satısı yapıp yapmamakta terbesttir. (12083) '^^" İstihsal edilen miisaade üzerine l ^ Denızcilik Bankasının CLUDAĞ vapuru ile tertiblenen senenin en ucuz ve en eglenceli bır haftahk Selânik Fuarı Tinos Pire Afina sevahatine istirake acele ediniz, Silet satıs verlerı FATAD Beyoğlu Lâle sineması yanında Mim Han No 2 Tel 46442. Denizcilik Rsnkası Galata Merkez Acentesi. *eni devre 15 eylulde başlı>or Öğrenci kaydına devam edilm ektedlr. /stekliler kadro dolmadan kayıdlarını yaptırmalıdırlar 1 Radvo teknisven kursu oâretim süresi on bir avdır. 2 Telsİ7 operator kursu ogretim süresi on bir avdır. S 5retim kadrosunu vuksek mühendis ve kıymetli elektronik uzmanları teşki] eder öğrenciler husus! ders filmleri ve bol malzeme ile yetiştirilir. Knrsa her vastaki talibliler kabu) edillrler. Taşradan gelen ogrenciler pansiyona alınır. Gece kurslan saat 19 da baslar. Haftada 3 saat tngilizce dersi verlllr. Fazla izahat ıcm brosüı istenebilir >İKKA1: Kursumuzun hiç bir yerde öenzeri ve subesi yok tur. Is'nimizden faydalanmak istiyenlere aldanmayınız. BEStKTAS YILDIZ Caddesi No: 70 Tel: 87552 Sümerbanlc Alım ve Satım Müessesesi I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog