Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ALTI « Eyiul 1954 Libya İktisad Naıırı geldi Mustafa Saraç ve beraberindeki heyet şehrimizden İzmire giderek Fuarı gezdiler Bayar dün Belgraddan Saraybosnaya gitti Avrııpada mahsol Tağmurlar kan memleketlerde fclâket halini «İdı Resimli Romanımız ! ...Bu*AtARPA Tıt VA* £L/AUZDf ÛCLlL Y0K V777&: : GEOKGE SİMENON ıı ARAN'ZGA B'R YEŞİL SAKSI Lıbya İktisad Nazırı Mustafa Londrm, S (A.P.) Yazın lerin Saraç. berabeımde beş mebustan ve yağmurlu g*çmi| olması, Avrumuteşekkıl bır ıktıssd heveti olpada mahsul için zararü olmuştur. duğu halde dun sabah 9 30 da SAS Kıt'anın hemen hemen bütün uçağı ile Beyıuttan şehrirrize gelmıstır. Izmır Fuarırı zr aret etmek memleketlerinde çiftçiler artık yagve bu arada < adamlarımızla da ş mur yağmaması ve günef çıkması terra=larda buluamak uzere memiçin dua etmektedırler. Hububaleketımize gelen Lıbya iktisad Natın olgunlaşması gecikmiştir. zırı, Ankaravı da ziyaret ederek Umumiyetle bütün Avrupa memiki memieket arasmdakı tıcarî müleketlerinde hasad ane»k ortalama n^Eebetlenn gelı=tırılmes! mevzuun 3 hafta aonra yapılabilecektir. Bu, &/Y DEGlLIZ... '1818. P.OSTU OLÛİ/ÖU da devlet adamlarımızla goruşmeler normal yılllara kıyasen çok geçtir. AY yapacaktır. Bu arada yeniden yagmur y»ğması Libya heyeti İzmirde ise bazı memleketler içjn âdeta bir Izmır 5 (a a ) Dost Lıbva dev felaket teşkil edecektir. leti Tıcaret Vezıri Mustafa Sarac Batı Almanyada uzmanlar bu yıl ) ile ıkı âvan azası ve uç mebustan çok kötü bir hasad olacağını kes I nrıtesekki] bır heyet, hükumeütirmektedırler. 30 yıldanberi böyl» ' m::ın davetlısi olarak bugun saat kötü sartlar hüküm sürmediği «öy ! 12 30 da emırlerine tahsıs edılen lenmektedir. ttalyada da vmaiyrt ! hususi bır uç.aH= İstanbuldan şehCumhur Başkanı, Belgradda caddelerden <e<erken kötüdür. Avusturyad* hububst ' rımıze gelrmşlerdir. halkı selâmlıyor (a: a) mahsulünün geçen yıl» byasen Hevet. fuarda. devlet ve hususî Baştara.fı 1 tnet sahıiede gisine sahıb olan MareşalTOo,Türk vüzde 20 u olaeağı tahmin edilsektore aid pavıyonlarla j'abanta devletler pavıvonlarını gezmi|tir. ileri gelenlerinin hazır bulunduğu harasında yetişen bu cin» atluı mektedir. r Demirperde g«ri«ln ieki 6Vınım biMısafırler. bu akşam saat 2130 da bu tdrende Yugoslav ordusuna men çok beğendL Bundan sonra Mareşal Tîto, Törk lınmernekle bertber, temmuzdald sub bır piyade alayı, bir süvari, bir Vılâvet tarafından Göl gazinosunda sereflerine verilecek yemekte hazır bindırilmış alayı, bir koşulu ve bir heyetin» muhtelif nis&n vt hedi feyeranltr Çekoslovakyada, Mac«PROF NtMBUS'n MACEB ALARJ bulunacaklardır. Yarın ise Izmır motbrlü topçu alayı, bir nrhlı tu yeler verdı. ristan v« Rumany«d« muazzam tahGec« Türk Sefmretind* bir resml nbat yapmıştH1. Tıcaret ve Sanayi Odası erbabı ile gay v» jet uçaklanndan müteşekkabul tertib edildi. Bu merasimde kil bir hava filosu geçti. temas edaceklerdir. Sıkı bir disiplin altında yetişen Mareşal Tito v« Yugoslav devlet 30 kişi bir yol kazasında öldü Mexıoo 5 (a.a.) Lagos cıvarın Yugoslav askerinin geçidi ddden ncali hazır'bulundular, Saat 20 de da. son süratle giden iki büyük o parlak idı. Şeref tribününde sağda başlıyan resmi kabul 21.45 te sona tobusiin çarpışması Ü2ierine 30 kişi Cumhur Baskanımız. solda Maresal erdi ve Reisicumhurumuı ber«kendilerine tahsii üniformalı Yugoslav Devlet Reiai berindekilerle ölmüş, 27 kişi yaralanmışür. olunan özel trene binip Saray Bo« duruyordu. Cumhur Başkanımız, Sgleden ion naya hareket ertiler. Böyleee Reirm, Mareşal Tıtoya Karacabey ha sicumhuTnmuz Celâl Bayann. Yu1 <vn dığer rasında yetiştirilerı Kuruş ve Ar goslav başkertimden gonra i Roger H Reid adlı bir sudahan adlı kıymetlı atlann tayla bolgelere yapacağı gezi de başla bav kayıbtır. Amerikan uçağı 4 nru hediye etti. At besleme sev mış oldu. eviıV.de aksam flstu ba taamıza uğramıştır. Baştarafı 1 inei sdhifede TTcak kadısesi •• S^rycf pra^Mfflfls taraftaki tepeye farla'fcp atmıştrr Londra 5 (AP) Sovyetler BtrBüyük bir şans eaeri, bisikletçiye liği blr Amerlkan ucağınm Uzak bir şey olmamıştır. Yakuz maneviDoğuda Japon denizinde Ostromoi yaü uzerinde büyük tesîri clmuştur. bumtı yakmlannda tRtıs harasıYollara çok kum ve çakü serpilnı» ihlâl ettigini ileri »urmflf r * BUŞ ©lduğundan virajlatn. dönmek hâdisevi protesto etmiştir. Baştarafı 1 inei sahifedt draya hareket edeeektir. pek zor olmakta. buna rajhnen yaMoskovadaki Amerikan ElçiliğiBursada rış intizamîiıı kaybetraenaskte ve Öğrendiğimize göre, yakında L<m ne bu konuda blr protesto notaa Bursa. 5 (Telefonla) BugOn verilmiştir. koşucular kısa mesafelerle birbirini draya hareket edecek olan heyete, takib etmek£eyd:ler. Müli Türk Talebe Birliği tarafın sehrimizde bir Kıbns fikir cephesi San şeref mayosunu taşımakta dan bır mesaj tevdi edilecektir. kunılmuşttır. Şehrimizdeki bütün gelen olan Eskişehirâen Said. bugün fev Birlık Genel Başkanı Kâmran Ev dernek ve teşekküllerden kalâde bir yanş çıkanaış ve Gem liyaoğlu ımzasıle, hazırlanan bu temsilcilerin iştirakile saat 15 te Baştaratı I ıncı sah:*ede likten sonra vanında buuunan 4 mesaj. K:brıs heyeti tarafından İn bır toplantı yapılarak Kıbnsm 11Amiral Williara hakı için Ada ve Yunanistan Rum Başkumandanı bısikletçivi geride bırakarak bütün giltere Mıllî Talebe Birliğıne velarının yaptığı gürültülü tezahürle Fpchteier. Kurmav Baskanı Kurkuvvetıle yokusları tuımanmağa rılecektir. Mesaj ingilizce olarak ya rin»>, kurul?cak fikir cephelerile e« may Albay Bahri Ger, NATO başlamıştır İn:şlerd« ise çok duş zılmıştır. Muhtevası şöyledin vab verilmesi ve bu makssdla bir GuneyDoğu A\rupa Kara Kuvrremek için çok gavret sarfeden «Dost Ingılterenin azız gencleri. vetleri Kumandanı KorBeneral Said Tov. Bursaya tek başma girDostluğa dostç» hıtab etmeyi şiar beyanname neşTedürnesi kararlaşKendall. NATO Güney Avrupa Hatınlmıştır. meğe muvaffak olımuştur. Yarısın edınmiş bir milletin vüksek tahKıbns davası karşasmda takib va Kuvvetleri Kumandanı İtalvan fjnis yermde binlence Bursalı ken sillı gencleri olarak sizlere muhabdısıni alkışlamıştır. Öyle görünü betlerimizi iletmenın bahtiyarhğı edılen yolda bütün Bursalıların hü KorBeneral Craigie, Amiral Fechyardımcısı Tümgeneral kumetimizin etrafmda toplandığını teler'in yor kı Said Tov, îzmire kadar şe ıçındeyız. belirten beyannsme yarın matbuata Ekrem Akalın. Tuğgeneral K. Roref mayosunu tasıyacaktır Çunkü Bu mesajımız, milll bir gaye yo* bert, Amerikanm Ankara büyük bu yarısta keniisini mağlub ece lunda güzel memleketlenni riyaret verlecektir. Makarios'un Kıbns hakkmdatd elçisi Avr» Wan>°n. NATO de%'!et , cek bısıkletci hemen hemen yok eden Kıbrısh kardeşlerimiz vasıtalerine mensub müşahidlcr ile Türk beyuıatı g bıdır. Kendisi gayet güzel yokuş sıle size ulaştığı lçin aynca kıySizl blr saattenberi teyrediyorum... AlçakUr... Benl bu Yahu biraı yavas it... Etrafı seyredelimt Ltmdrt 5 (a a ) Geçenlerde Amenka, Ineıliz, Yunanistan ve ç:l:makta \ e rakiblerı arasında te metlıdir. hale g:etirme|e utanmıyor mnsunuz? rrıayüz etmektedir. Yıllarca Türk bayrsğnun dalga Kıbnaı tiyaret etmif olan Ingilız İtaiyan gazetecileri bugün hususî uçaklarla şehnmize gebnisleHir. 3 üncu defadır ki Ankara İzmır landığı Turk Kıbrısın bugün »ahibi işçi mebusu Tom Criberg'in sualiMavi kuvveder kprarsâhına geolan sizler, Ingiltereye dostça ter ne verdiği eevabta, Makarioı şöyvarıslarına katılmaktadır Hk Anlen haberler tahakkuk etmiş ve yekara İzmir ysrısmdıa Eskışehırli kettiğımiz yeşil adadaki hakları le demiştir: v t Kıbri» Yunanistana lDınk e ?ı! kuvvetîer bu «abah on dakika Osman. Ankara Kızılcahamam e mızı hiç bir zaman inkâr etmiyeeek dildiği takdirde, Ingiltere ile Yu süren blr topçu atışından sonra tatabım kazandığı zaman san şeref kadar centilmen bir milletin evlâd Baştarafı 1 «ncı sahifeAe • (Baştarafı 1 inei îahijtde) mavosunu gıymiş ve izmire varın larısınız. Biz tarıh! zaruretlerle nanistan her ikisi de NATO'va öye arruza geçmiştır. Düşman taarruzu tinden biraz sonra Shannoa nehcaya kadar kendisinden bu seref Kıbnsı terkedişimizden duyduğu olduğuns göre, askerî tesisler me yapılan mukavemete rağmen ktnl kında telefonla malumat almıştır. rine düşmüştür. rruycsunu almak hiç bir bisiklet muz üzüntuyü, bugün karşımızdg selesi müttefikler arasında karşı mamış ve taarnız yol boyunea inBaşkanhk Basm Sekreteri James Verilen malumata g8re İA yolcu cjye nas'b olmamıstı ikinci An dost İngilterenin bulunmasile te lıklı bir anlaşma ile halledilirkişaf ederek bir tepe isgal edılmis Hagerty keyfıyeti teyid etmi» ve Yunanistanın Birlesmiş Milletle tjr. Bu durum karjısında varivet, eazetecüer tarafından sorulan sualkara Izmir yarışlannda ise Or îâfi ediyoruz. Biliyoruz kl, Kıbna Baştarafı 1 inct sahıjede asteğmenin acılan şu şekilde devam' ve mürettebattan 3 kişi ölmüş., diğerleri kurtarılmıştır. han Suda da avnı şekilde Kızıl bugün dostumuz İngilterenin elin re müracaatı ne neticeye vanrsa Üçüncü Ordu Müfettişi Orgeneral lere cevaben UzakDoğudaki 7 nci 8. uçaksavar alayı 43. tabur 71 ba etmıştir: varsın. Kıbnsin Yunan halkı mü Fevzı Mengüç tarafından Kazadan kurtulanlar fu izahatı cahamamda şeref mavosunu mera deöir. derhal Amerikan donanmasuıa Formoza tarva emrine verüen oğlumuz asNafiz 5 temmuz günü bu sıkmbsimle gı^iniş ve İzmire kadar hiç GencHk olarak savunmamu. gine cadeleve devam azrnindedir » NATO Başkumandanma bildiril adasmın korunması hususunda ev teğmeB Nafiz Lembet bir ay önce lardan artık bizar olarak alayın vermişlerdır: Saat 2 30 a doğru içinde 56 kibır bi=ikletcı kendısıni mağlub e sınde llg bin Türldi banndıran Kıbns meselesinin bir müstemle miştir. velce verilen emırlerde değişiklık kıtasından kaybolmuştur Goren aoktoruna çıkmı» ve üç gün istina şinin bulunduğu K L.M. super deraemisti Bu suretle Orhan Suda Kıbnsm bugünkü hat almrş. Bu üç gıinün sonunda şartlar içinde ke meselesi olmadığır.a isaret edrn Yeşıl kuvvetîer tarafından l»gal vapılmadığını belirtmıştir. veya bılenlerin insaniyet namına İzm.re bınnci olarak girmişti. Constallation uçağı, sebebi henüz zorla Türkiyeye bağlanması değı! Makarios sözlerine şöyle son ver edilen tepede bulunan mavi kuvHagerty bu donanmanın Kue çok müteessir ve yeis içinde bulu tekrar doktora göründüğünde, dokmiştir: bilinmiyen bir Srıza yüzünden Bu son yarısta da gene Eskişe dir. Sadece saedan soldan gelen vetîer, tamamen geri çekilmiştir. Bu moy'u korumak hususunda emir nan aşağıda adresi yazılı ailesine tor: «İyism, çok iyisin oğlum» deShannon nehri fizerinde bir çamur « Her türlü anayasa şeklıni. miştihırh Said avnı şekilde şeref mayo seslere cevab vermpk isteriz ki, alıp almadığını açıklamamıştır. ••iurum karsısında Himetı ihtıyat ahaber vermçlerı rica olunur.» sunu gıvmış ve besmci merhale o Kıbnsin sahibi bueün İngilteredir. onu takibedecek şartlar ne olursa layı başka bir terafa kaydınlarak Bütün bunlara rağmen Nafiz gene hinkintisine mecburi ini< yapmışKomünistler üç milliyetçi nçağı Şu satırlan okuduktan •onra, olsun, prensip itibarivle reddediyolarak Bursaya kadar çıkarmamıs Fakat sahıb deği'tireceği zaman kendiri fena hissetmeğe başlamış tır. taarruzu durdurulmağa memur «dil düşürdüler vaptı^ımız soruşturma ve arastırKazadan hemen sonra uçakta pa tır. geldi veya gelecekse İngıltere, e nız. Adanın Yunanistana verilme mur edilmiştir. Taipeh, 5 (A P ) Komünist malar netıcesinde gazete sütunları ve arksrîaşlaiına: sinin yegâne hal çaresi olduğu kaBugünkü befinci merhalenm ne lındeki, adanm eski sahıbi Türki« Erlerime ders vermeğt utanı nik başlamış. ve yolcular kapılaa Çin sahil bataryalan üç milliyetçi arasında kavbolan o Kvcuk k^vıb Geç vakit gelen kesif rapariahücum etmiş ve mürettebatın sükutieeleri aşağıdadır: yeyl muhatabı telâkki edecektir. naatmdeviz.» rına göre. yesıl ku\Tetlerin doğu Çin uçağını düşürmüşlerdir. ilânma sebeb olan vak'alan tebit yorum. Üzülüyorum. Herkes benim neti temin için uğraşmaaı boşuna Birinci Sa;d Toy (EskisehJr) 3 Türk genclıgi suurlu ve oleundur. !e alay edecek sanıyorum.9 demişda tank r e motörlu bfrliklerinin Henüz teyıd edilmiyen bazı ha ettık. olmuştur. ssat 2 dakika 30 saniye. Davanın gürültu ile değil, akli »etir toplu bir haide bulunduğu anlasıl berlere göre Milliyetçi Çin uçakAldığımız malumata göre, gerex Uçağm mürettebatından birinin Üçüncü Kemal Öztürk (Istan lim ile halledileceğine inanıyoruz. Ertesl gün tekrar doktora gitrl Shannon hava al?nına kadar çamıştır. Bu toplu hef'efe atom taar lan mukabil taamız» geçerek Ku askerlık muhitinde, gerek okul arbul) 3 saat dakika. Hükumetimizin sivasî kudret ve nızu ıçtn ordu tarafından kolordu emoyu bombardıman eden Komü kadaşları arasında gayet mazbut, ğmde sırada bir çok hastalann bu murlar içinde giderek yardım isAnkaradan Bursaya kadar olan varhğı en emin istinadeâhımızdır. ya emir verilmiştir. nist Çin bataryalan mevzilerin» vazifesine bağh bir genc olarak ta lunduğunu görünce: temesi uzun sürdüğünden k u r t s r 528 kilometrelik yolda vaziyet şoyCoğrafî. tarihi, harsî, ssker! ve (Başiarafı 1 inei lakijede) t Ben başkalarırun yanında dok ma faaliyeti geç başlıyabilmiştir. Mavi kolordu, emrine v*rilen mukabil taarruzlarda bulunmuslar nınan Naiif Lembetin akıbeti hakledırsiyasî bağlarla bağlı bulunduğumuz kında bir çok tefsirler yapılmakla tora derdimi anlatamam» diyen Na Bu arada yolcular karanhkta ve Birinci Said Toy Eskişehir: 17 Kıbrısın ışıklan eeceleri cerub sa vesinde komünıst tehdıdine göğüs bırliklerle birlikte 6 eylul sabahı dır. beraber henüz kat'î bir neticp eHe fiz oradan aynlarak evine dönmüş çamurlar içinde yüzerek kıyıya çık gerilebüeceğini belirtmişti. düşmana mukabil taamıza geçeÇinliler sahillere mühim saat 10 dakika 51 saniye, ikinci Cs hillerimize göz kırpar. Yavruvatan edilememiştir. Asteğmenin asabî bir tür. Beyanatın akislerl cfk, düjmanı yok edecek ve aal mağa çalısmıslardır Bir kısmı rrukuvvetîer yığmışlar lâl Fıdan (Eskişehir) 18 saat 11 Anavatanın kucağına atılacağı güNutkun dün aksam verılmesi ve muharebe hatfanı tekrar ele geçireGayet normal blr şekilde arka vaffak olmuşsa da geri kalanlar dakika 19 saniye, üçüncü Cemal nü beklıyor Türk gencliğinin size Paris, 5 ( R ) Kuemoy adası buhrana kapılıp mtıhar etmesı ıhErtürk (Istanbul) 18 saat 21 daki en derin muhabbetlerini yolljyo bugün pazar olması dolayısile İn oektir. nın komünistler tarafından bom timah mevcud olmakla beraber, oir daşlarile konuşan, şakalaşan genc boğulmuşlardır. giltere Fransa ve İtalyadı uyanka 20 saniye, dördüncü Fehmi Kö ruz.» Bu emhle birlikte blr zırhh h ı bardıman hâdısesi Fransız çevre cinayete kurban gitmesinin de ssteğmen, bundan sonra evme gitKurtulanlar arasında iki kadm • dırdığı tepkiler henüx tebellür et gayı kolordunun emrine verilmiştir. lerinde çok mühim bir hâdise o muhtemel olduğu ileri sürülmek*» mi? ve sivil elbiselerini giymesini ağır yarahdır. Bazıları da sadmerükçü CEskişehir) 18 dakika 20 saKıbns heyeti şehrbnlıde memiştır. niye. beşıncı Sadık Şen t'Ankara) müteakıb dışarıya çıkmış, bir daha den muztaribdirler Uçağm pilonı Atom taarruzu yann sabah saat larak kaydedilmektedır Bugün a dir. Ankarada bulunan Kıbrıs heyeti Washıngrton'dan alınan haberlere beşte yapılarak bu taarruzu müte Iman mevsuk haberlere göre, ko Şu Sna kadar esrannı mtıhafaza dönmemiştir İşte gidiş o gidiş. İS saat 37 dakika 14 saniye. Hollandalı yüzbaçı Jan Virulv kudün sabah uçakla şehrımize gel göre Adenauer'in Avrupanm bir *kıb mavi ku\netler mukabil taar münist Çin, Formoza adası karsı eden hâdise hakkında topladığımız Nafizin arkadaşlan, onun mtihar tulmuştur. Yolcularm karaya çıkUmumî tasniften de anlaşılasağı leşmesi için Almanya ve Fransamn ruza geçeeektir. sındaki sahillere mühim kuvvet malumat ve gencin ailesile yaptı edecağine kat'iyen ihtimal verme masına yardım icin kaza ma u üzere her zaman olduğu gıbı Eski miştir. Faiz Kaymak'ın başkanlığındaki anlaşmalan lâzım geldiği hakkınîer yığmıştır. Bu kuvvetlerin 140 ğnrux konuşmanın tafsilâtı şöyle mektedirler. Askere gönüllü vazj de kalan p'lot sonunds yorgun düş şehir bisikletcileri kıyme+li idaredir: lan vazifeşinas eencin kacması da müş ve nehrin kıyısma çıkarılmışcileri Nazif Yağızerin dırektifleri üç kişılik heyeti hava alanında. daki bevanatı burada meranımluk bin olduğu bildirilmektedir. General de Castries Ankarada yenimahallede beşinci akla yakm olmadığına göre, bu tır. altında gayet guzel koşular çıkar «Kıbns Külrür Komıtesi» başkanı uvandırmıştır. Peldn radyosunun neşriyatl Kıbns Doğu Berlin radyosu Adenauer'in durak Ragıb Tüzün caddesi 127 çenc asteğmene ne oldu? Fransaya dönüyor Acaba makta olup bütün bölgere nümune avukat Nevzad Karagil, Kazazedelerin hepsi kahn ve siTokyo, 5 (AP.) Pekin radTürk Külrür Demeği genel sekre nutkunu tenkid etmektedir. numaralı evde oturan Nedime Lem Sizli bir düsmanın veva kıskanclı yah bir çamurla kaplıdır. B"n\,rteşk:i etmekteâirler Paris 5 (R.) Komünist Vtet vosu bueiınkü neş'iyatında de Kıteri Dr Burhan Nalbandoğlu ve betin oğlu Nafiz Lembet bundan Sm kurbanı mı oldu? Zabıta, bü dan biri, Johannesburg'lu bir taYann. BursaBalıkesir merhalesi minh'lıler tarafından dün serbest zıl Çinin Formoza adasıru pek yagenclik temsilcüeri tarafından kar10 ay önce Fen fakültesinin ikinci tün bu hususlan tahkik ederek. cir şunlan sövlemiştir: geçılecektır. bırakılan Dıen Bien Phu mü kında okurtaracağmı» »öylemeğe şılanmıştır. sınıfmı bırakarak kendi arzıısilo hakikati ortaya çıkarmaga çahsMustafa Kemalpaşaya gelindiği « Ucak havalamrken anorrral dafii General De Castries. bu sabah devam etmiş, fakat hafta sonunda Heyet, T.M.T. Federasvonuna geYedek Subay okuluna girmiştir. maktadır. zaman yemek molası venlecek ve Hanoi'ye gelmis ve arkadaşlan ta Milliyetçilere aid Kuemoy adası ile bir şey olduğunu hissetmiştim Pir lerek Kıbrıs Türktür Komıtesi übısıir etcı'<=ı vempğı mufeakıb Ba'ırahndan hararetle karşılanmıştır. komünist bataryalan arasında ce okulu başarı ile bitirdıkten sonra, kaç dakika sonra da nehre düstiık. velerıle temas etmiş. saat 16 da 4 ay evvel kurasını çeken Nafiz Btuştarafı 1 tnet sahı1"âe kesire doğru yollarına devam edeBu akşam Saygona gıdecek olan reyan eden topçu düellolanndan Şehrimiîde oturan Nafizin anne Secîme çok çi^rîetii oldu. TJc=k'an Taksım Zafer âbidesine celenk koy Bandırmada 6 uçaksavar alayı etr> İl bafkanı konuşması sonunia ceklerdir. mümkün olduâu kadar çabuk ç^kmuş ve muteakıben Sedad Sima Kıbns meselesine temas Herek General de Castries bir iki güne bahsetmemiştir. rine ve asteğmen olarak verilmiş si ve kızkardeşlerini ziyaret ettik kadar Parise uçakla avdet edecekBüyük bir yeis içinde olan Nedime rrasa bakıvorr'uk. rha uçak sürstle vınin kabrini zı< aret etmiştır. tir. Muhitind«n gayet memnun osözleripı su seki'd" bitirmiştirür. camura gömülüvordu.*» Iki çocuk asprinden Bugün T.M T. Federasyonu merlan, kendisinin üstlerini savdığı de hâdiseyi yukarıda okuduğunuz Ehemmiveti biraz geç kavraGeneral Paris hava meydanında şekilde anlatarak: fAtatürk Lisesikez bina=mda saat 14 30 da Kıbns ranmıs o'an Kıbns hâdıseleri. milgibi üstleri ve astlan tarafırıdan zehirlenerek öldü'er büyük asker! merasimle karşılanada sevilen Nafiz oradan annesi ve ni pekiyi derece ile bitirmişti. Ça âf KİRALIK ' Nancv 5 (a a ) Mame evale komitesi tarafından yapılacak olan lî bir dava olmak istıdadmdadır cakta. kızkardeçlerine yazdığı mektubda hşkan. vazife sever bir gencdi oğ I tinde Charde Fontaıne'de oruran ^oplantıda Kıbns heyeti de bulu Partımizin görüşü, geçenlerde tekyakında izinli olarak geleceğini lum. Bandırmadan b«zan telefon ' Sophif ve VTladislas Muczak adla nacaktır. rar ve en kat'î şekilde genel başBir kaç gün şehrimizde kalacak kprimız taraf'n^sn belit'lmisrir. müjdelemis ve böyleee duyduğu se eder, kimseve sövlivemivonım derrında ıki çocuk fazla asprin yüzün dimi diye şikâyette bulunurdu» deHarbiyenin en merkez mevolan hevet. Başbakan ve dıeer dev ] Kıbns Türkiveve avdet etmiyevinci izhar etmiştir. den zehırlenerek olmüslerdir. 'POMATI iet ricalile goruştukten sonra Lon cek^e. Ingıltere elinde kalmasında kiinde, tramvay caddesi üzeAik reislerini dört sene önce di. Çocuklann ebeveynlerinden ha•NEZ.LE ^ ısrar edeceğiz » kaybeden Lembet ailesi, yani bir Oğlunuz çocukluğunda hiç arinde yedi elb cepheli, 160 GRİP | bersiz ele geciıdıkleri bir kaç tup •Dİ$ AĞRISI WiII başkanını müteakıb konuşan anne ile üç kızkardeş bütün ümid sabf buhran veya hastalık geçiraspıini biı vemis cıbi yedıkleri ve metrekare büvükiükte, altın* ADALE ROHATİ1MASI ° t e ^ hatıbler iktidarm faaliyetleri üzelerinl Nafize bağlamışlardır 0nun mis miydi? diye sorduk. bu feci akıbete uğradıklan anlaşıl ^KİRALIK ÎŞ HANI »YANIKLAR S " da ajTica deposu mevcud ma•GÜMEŞYANIĞI fe rirdeki gdriişlerini bildirmişler ve askerliğini ve mektebini bitirme=i Nafiz Lembetin kat'iyen böyle Yeni Adlıye Sarayı vanında. rmştır. »AKLBÖCEK SOKMASI i ğaza kirahktır. Banka ve otoneticede ocak idare heyeti seçimi pek Ubil ki aileyi madd! olarak bir hastalık geçirmediğini sövliyen on metre mesafede, kaloriferli, *KESİK ss Amerika ile Rusya arasında konforlu, çok müsaıd ftatla •YARALAR tf yapılmıştır. mobil acentalan için gayet kalkındıracak, erkek olarak baba bayan Nedime, ağlamağa başlamış•f İŞİK sının yerine geçen Nafiz 4 kadına h. Kendisini teselli ederek ayrıl«KA5INTI büro ve mağazalar. elverişlidir. Muracaat: bir anîişma •EKIEMA İ manevl koruyucn da olacaktır. dık. Moskova 5 (a a ) Bırleşik AKlodfarer Caddesi, No. 37 İHSAN EMLÂK BÜROSU •ERGENÜK 1 Bu düşünceler hayaller kuran •DONUK Yıimaı ÇFTTVER merıkanm Moskova Buvük Elçısi M H. Gazi Caddesi No. 83. Tel: 23756. saat 1518 • DEKI ÇATLAKLARIND4 VE anne •• kızkarrieşin, Ankaradaki Bohlen Bn!esık Amerika ile Sov•THA5TAN SONRA KULLANILIR1 Tel: 87742. Harbiye. mutevazı evlerinde otururlarken geyetler BııHği arasında varılan bir PiATI : 75 Krş. i OoeTatör Ürolo? Dr çenlerde Nafizdec bir mektub daha anlasma geregince Sovvetler Bırli(BaştaraU 1 inei sahifede) T I L IK almiilardı. Genc asteğmen bu mekğinde bulunan Amerikan basm nufuslu şehirde yılda 2500 adam tubunda ^abahlan içinde müthış bir mensublanndan haıice gidenleıe nldurülmpkted;r. Memleketin diBULDOZER\eSKRFYPFR sıkıntı ile uyandığını mahiyetini donüş \nzen venleceğıni ve Bir?drar ve tenasül hartalıkları 5er kısnnlarırH;, H nı<;bet avnıdır. a anhyamadıâı bir iztıraHın kendisıni letık Amerıkadakı Sovvet tasın Adres Gîlata Arabcami Miıtehassısı 46 mıh'on nuftı:Iu Italya, vılda kıvrandırdığını annesıne arilatmensublan hakkında da mutekabiAlacamescid sokak Beyog'.u Konak Oteli kar2 bm cmavetle ıkincı ve 160 mılyon makta, acı acı derd yanmaktadır , len bu sekılde hareket edıleceğıni No. 511. Aranıvor Taliblerin Bilecikte sısı Suterazı So.No 12 Ugur nufuslu Bırleşik Amesıka 12 bin s i s l e r bildirmiştir. Annesi Nedime Lembetin göz yaş Apt Tel 4143S saat 101R Bursa caddesi No. 109 adresıae cınayetle üçüncü geJmektedirler. Pendık | ^ ı lan içind* anlattığma göre, genc müracaatlefi. Ruslar. bir Amerikan flçağını daha Ankara tzmir bisîfcle! yanşları Yunanistan, Kıbrıs için Arab memleketlerintlen yardım istedi NATO askerî laffoikafı T. Kızıl Çin milüyelçilere karşı iaarruza geçfî ay bir asteğmen aramyor Feci bir tayyara kazası Avrupa miidafaa camiası G, H, P, ocak kongreleri başladı ANTIDOT BÜYÜK MAGAZA = TURKIYE = Diinya cinayef rekornnu Meksika kırdı VALS TORNOSU KURT J KEMAL CAĞLAR OPERATÖRÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog