Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

8 Eyifii 1954 CUMHURÎYCT Ç/PLAKLAR CEMİVETİNDE Çıplaklar cemlyetln* ald olan cemiyetinln kspısı buras» lse, eemecmuadan çıkardığım adresle ce mlyet binasunm da tuhafiye mağamiyet binasına gitmek üzer» yola zasımn üzerindeki genif dairelerde I çLktım. olması gerekiyordu. Londranm loluk beniıli bir gü*** nüydü. Sabahın saat on biri olmaKapınin ziline bastım. Fakat ne Cevdet Kudretin. îstanbulda ad | sına rağmen bir taraftan hafif hafü ayak sesir.e benzer bir şey işitiresini ne kadar güçlükle elde etduman karısığı pis bir sis bastırı yor, ne de açılma emaresi gorüyortimae, Ankarada da evini o derece yor, diğer taraftan kasvetli bir si , dum. BeLki de zile dokunah topu müşkülâtla buldum .. Maltepenin yahlık çöküyordu. ; topu bir kaç saniye olmus fskat B?pa bir yerinde, Ekinler apartımaYolda yürürken akhmdan neler j bu saniyeler bana dakika uzunlunmın zemin katında oturuyor. ı geçmiyordu ki?... j ğunda gelmifti. İkinci defa zile par ; Bu şairin de telefonu olmadığm , Doğrusunu isterseniz en büyük j mağımı temas ettirdiğim anda ka j dan, randevu almak için bir gün ' merakımı, bana kapıyı açacak olan , pı da açılıverdi. Kapıyı açan zat evine gitmek icab etti... Kapıyı zatın kıyafeti teşkil ediyordu. Bu i ellisini aşmış kırçıl saçlı ufak tefek Cevdet Kudret açtı. Açmasile bebeiki bir kadın belki de bir erkek [ bir adamdı. Üzerindeki eibiseleriraber de içeriden eelen kasar koolacaktı. Fakat çıplakiar cemiyeti , nin sefil manzarasına baküacak o ' kusunun genzimi tıkaması bir clnin kapıcısı da herhalde azalann lursa kapıcı demek bile fazla ge ' du. Meğer o gün evde çaınaşır yıcian farkh olmamaiıydı. lirdl. kanıyormuş .. Eşi de cahştığından Mecmuadan çıkarttığım adrese «Çıplaklar cemiyeti burası mı?» bir pazar sabahı icin rpndevulaştık göre eemiyet Ladbroke Groce yo diye sorunca, ilk cevabı uzun bir Pazar sabahı. foto muhabirimizle lunda ve 177179 numaralı bina «I back you pardon» oldu ve ilâve birlikte bir taksiye atlayıp Solok I daydı. 19 numaradan başhyarak etti: J lara gittik. Ankaranın şoför'.eri çok takib ettiğim yolda numara;ar art«Bu isim çok eskiden kullanılır ( insafh olduklan için, tsksiden inin tıkça benim de heyecan ve rr.era dı. Bu cemiyetin adi «Sun Clup» [ ee soföre bizi beklemesini «öyledim ı kım o nisbette fazlalaşıyordu. tür (Güne» kulübü). Kapıyı gene Cevdet Kudret aç j Nihayet 177179 numaraiar büNitekim aonradsn elimdeki meiCevdet Kudretin eji «Cumhurijet» i okurken tı. Beraberee sade döşenmiş olan I yük bir haşmetle gözüma çarptı. muayı etraflı bir jekilde tetkik err.isafir odasına girdik ve üç köşede da büyük bir saskınlık dince çıplaklar cemiyetinin »Sun •ediyor. Türk ediblerinden beğen ! A v l u bulunan üç koltuğa yerlestik. (Za yan Solok Ankara, dikleriıü wnınca: Orhan Kemal ve ; hİMettim. Çünkü bu numaraiar yol Clup» yanl Günej kulübü adı alsinden mezundur.) ten odanın demirbaş eşyası 4 kolBlr caz heyett Cevdet Kudret gülerek •öze ka Haldun Tanerin lslmlerini saydı. üzerinde bulunan ve bir köşebaşı tmda çahştığını öğrendım.. Kapıyı tuk, 3 »ehpa. 2 kitabhk). nı işgal eden geniş bir tuhafiye ma açan adama: ' Resimde de Eren Eyüboğhınu tak Caz müzigl, r«h»llerln murigic ZavıUı ihtiyarkr, eTbett« cflere a5iTİwcB *str Biraz sonra içerive genr ve larif nştı: ğazasının vitrın camlanna yazılmış«Sekreterle görüşmek istiyorum» Ama ejim, eserleriml yazdık dir ettiğini söyledi. dir, kendini bilen bir insan bundan cazdan an'.a.naz'.ar, anhyamazlar. \*e modern devir'.erde de milyohlarbir hanım eirdi. Meğer Bayan SoU. Çıplaklar cemiyeti muhakkak ki derken verdiği cevab beni bir kere tan sonra insafsızca tenkid »der Çünkü onlar caz müziğinin tempo ca insanm birbirVsrtni katletmel*lokmuş Nedense ekseri sairler va Hiç romancılanmızdan bahset tuhafiye mağazasmm içinde Heğil daha şajırttı. Çünkü cemiyetin sek zevk duyamaz! Ben de hemen onun istediği şekil Hayır. Asıl caz Tnüzif'r.dsn an sur.a uyamazlar. sıçrayarnaz, haya rine iırikân veren harbleri yarataa eslerine nazaran hayli vaçlı oluvor meyişi (Orhan Kemali büyük hikâ di. O gün intişar eden mecmuanın reteri kendisi olduğunu scyîüyorda. Erişemedik beyaz ırk mı vahşidir"1» lamıyanlar, zevk duymı.vanlar vah tiyet göstercmezler. lar. vahud da hayat arkadaşları ken de değiştiririm. yeci olsrak kabul ediyorum) dik Ihsan Hanım eşir.izin bir büşidirler, insanhktan uzaklaş:mşlar leri bu «üzüme» de koruk deyip dilprinden çok vaşlı oluvor. (vaBu mektuba. caz maziğinin Vuvkatimi çektiğinden sordum: dururlar. Bu caz aleyhtarlannın vetli dır! hud duruvorV Meselâ Cevdet Kud tün olarak en beğendiğiniz eseri müdafılerinden mün*kkid Ya romancı? r^t ve Ahmpd Muhibin eşleri ken hangi=idir? Caz müziği taraftsflan ile aleyh koltukta orurarak .a'yaklarmda ter HugLes Panassie'nin de fu sözleri Uzun uzun düşündükten »onra: Henüz basılmamış olan «Hadilerinden çok genc. (Tabi! esleri tarlan araaındakl mücad?'.e son liklerle caz müziğinin revkine \a eklenmiştir: Söyliyemiyeceğim. dedi. şairlerimizHen vaslı o'anlara misa! vada Bulut Yok» isimli romanı. eCaz ırüzigi hoşunuıa gitıniyop» haftaiar zarfmda yeniden şiddet'en rarruyaeaklan muhakkak!» Ya müzisyen? Esiniz çok kitab okur mu ve veremiyeeegimi takdir btlyurursuİkinci mektubu yazan gene, M. sa, bir zencinin yüeü sizi dehceta miştir. Bunlar arasmda en ciddî Sayamıyacağım. bilhassa kimleri okur? ruz) çatışma İsviçrede patlak vermis ve de Marignac'LT bilhassa «Cazdan ' sevkediyersa bu rnüzi»» dinlemeyin, Bu suale Cevdet Kudret cevab Yalnız bizim sayılı vaktimiz dolSöz arasında Bavan Sol"k: kısa zamanda yayılmı^tır. Hâdise, vahşilsr zevk alır» cümlesine son | ° ^r.ciye bakmayın. Fakat anlıyaverdi: muştu Baktım geleli bir saat ol1937 yılında evlerdik. ama ben eGazette de Lausanne adlı gazetede i derece kızmıstır ve daha çok bu; madığınız bu müziği tenkide kalkı Okurum. hem çocukluktanberi muş. Halbuki 10 dakika sonra Nufip da kendinizi gülünc hale sokşimi daha evveHen tanıyordum. caz aleyhüıde intişar eden bir ma nokta üremnde durarak caz müziitiyad haîinde. Ben Amerikan ro rullah Ataçlarda olmamız lâzım. mayın. F^k«t caz müziğini anlamadeyince. »ordum: ğinin ve «vahşilerin» müdafaasını kale ile bsşlamıştir. ğ» çalıjır. bu zencilîrin içini ok\ımancılarmı tercih ediyorum. Biz Zaten başka sorulacak da bir şey Nereden? M. de Mariçnac admda bir eği yapmektadır: kalmadı. Onun için Solok ailesınmaja kslkışırssnız, muzikle men Lisede horamHı (Tabi! aklıma den eenc nesli bllhassa hikâyecilçri « Modem ejitimd. eaz müziŞitimci tarafından kaleme alman maden müsaade istedik ve kızşm Anfaat decü de aşk izdivacı yapmîf Güntrkin cifti eeldi Masmafih bi beieniyorum. Sonra »una inanıyokalede, caz müziğinin vahşiier ta nin insanîn hayvan! hislerini harerunı ki Türk hikâyeciligi en parlak kara güneşi altında bir saat eatır I , bu inysnlarm verdikleri dersi anlar, zim Edebivat Fakülte^inde de bu raf:ndan ve vahşiier için hazırlançatır yandığından, içi fırına dönen kete getıriığmden bshsediyor. Ben b u n d a n ^ ^ e d e r s ı n i l , tin çiftlerin vekunu hayli kaba , devrini yasıyor. mış bir müzik oiduğu kaydedUiyor Ihsan Hanım eşinizin ya» ya taksiye binip Ataçlann yolunu tut*** kendi hssabıma, cezı dinVrrken verıktır.) ve şöyle deniliyordu; tuk. Nurullah Ataç. Yenişehrin eya öans ederken böyle «hayvani» Hangisinde? 17 yasmda bir İsviçreli de. M. « Caz müziği, insanm hayvanî hislerin farkına varamadım! Sonra Kursunu kalemle. Inee »erld pey sapa bir yerinde oturuyor. Ka Kavseri lisesinir. son sımfın„ „ , . , . . . . , , Mangnac pbı lconuşanlaı ın zaman» hislerine hitab cdiyor, onları tahrik M. de Manşnac •• vahşıler» derken,, , " .,,. , , ,. n haündeki kâğıdlara yatar. pılannın önüne varmca taksiden da. ia azalacağını iddia etmektedir. ediyor, hislerimizle alâkalarımıyor, kimleri kasdetmeV: i«;tiyor. Bu ke Hayat arkadasınız nelerdet inerken şoföre borcumuzu sordum. Üzerinizdeki İlk tesiri nası! na pöre. caı müziği 1800 senesind» oniara ulaşamıyor Cazraüziğiher lime üzerinde kendisi ile r»3sablâşhoşlanıp nelere sinir'enir? Sadece: yayılmaça başlamış, fakat 1930 dan insanda uyuyan ytn ha\vani ruhu malıyız Bize caz müziğini veren itibaren Avrupada görülmü?, yer Israrla hoşlandığı ve ısrarla Dört lira demesin mi? Unuttıım e?liba: çok sene zec. canlandırıyor ve onu ilk devirlerin zenciler mi vahşidir yoksa bu zen leşmıştır. Bu sebebl» eski nesil hâti aradan. (Fakat Bavan Solokun s:nir!endigı şevler yokrur. Zaten baş tarafta da cıcnin va. insanları g/t>i tepindiriyor, zıplatıBir an durduktan sonra îhsan j U Ankaranm joförleri çok insaflı arkada uzun yıllar bıvakm;} haii lâ »eski müziğin<> tesiri altındadır. yor.» Hanım şöyle devam etti: hiç yok) Fftkat zaman ia Bach, Moıart'dan Cemiyet bahçesinde çıplak bir çocuk daidilo bajında AdK.Venin yaz tatili sona erdi Maamafih kötü filmlere ısrarM. de MArignac bu makalesinde Eşîrıiz eserlerinde kendisini A* zevk duyanlann »ayısl aıalacak. 20 •cmnv.ızdanberi dsvam etmekte la «inirlenir. yaşatır mı? tşçilerin asgari ücret meselesl verdigi adres de yanlış olmıvacağı Pejmürde kılıklı »ekreterle ara caz rnüzıği ile Bach. Mozart, Beet ol»n Adliyeriin yaz tatili, dün .k,am ! a k s i n e o l a r a k c a z taraftarlan da . ., Ya siz eşinizin hangi huylan Evet. Cevdetln eserlert hayatı ] na göre bu işte bir püf noktası a mızdaki muhavere şövle devam et hoven ve Debussy arasmdaki farkı nihayete »mijtlr. tacaktır! Mektubun Bahibine b « tjçilerln »ıgarl ücret meseîesi Ba , , • na sinirlenirsiniz? He çok alâkadardır. belirtmiş. caz için «müziktirs cVeVeni »dli yıhn b«*lamapı münasebe J kılacak olursa ,yeni nesiller caz>a kanlıkça yenlden e.e »lınmısrır. B«! ramaK gerekü. ilk nazarı dıkka ti: Bayan Solok, Cevdet Kudrete Me»ell? tile bugün şehrimizde bir tören yapı i tesiri altında ka'acaklar, o r u n Jfü • Cemiyetine aza oîmak lstlyor nüemiyeceğini de kaydetmiştir. kınlık. tütün ve mentucat it kolların : timi çeken sey ma&azpmn vitrn oSınıf Arkadaşlan» romsnınm muzib mıızib bskarak: lr,cak ve muteak,brn AdHye yeni ça ' r ü h Ü 3 Ü ü büvüveceklerdir. d«n »onr». Denir ve Madenl Eşya ij j camlarındaki numaraların büyüklü dum.» Ne devim Ce\'det? !;.'mı y.lına baîlıyacaVtır. t. . ." '»» • , kahramanı Süleyman kendi?idir. kolunda asgar! ücretin tesbiti İçin I ğ ü o ] d u Ş i m d i y e k a d a r i n g i " U e r e . «Nerelisiniz?» Bu makalenin neşri üzerine tsjehrimiz Bölge Çplışma Mudurlugune j . , ., . , , Lsasen M. de Marumac da ma Ya sizden eserlerinde bahset Içini dök hanım. nin hiç bir tarafmda numarasını oTürküm.» viçre gazetesine bir yığın protesto dlrektif vermistir. Elektnk tamır arabalarına j kcud s iolduğunai bişaret eUnış, bunun tiği olur mu? O halde söyleyim: Vallahi •i r te hlikenin mevi ale n6e Wylf «Güzcl... Daha bafka Türk a mektubu yağmiîtır. Bu hususta Çalifmı Müdürlüjünc* böyle büyük bir şekilde vitrin cacaddelcrde Şubcden «jagıdaki önienmesi gerektifini kaydetmiçti. i Havır. $im umuml yerlere gitmekten hoş fatliyetc f«çllmi|tlr. Emnlyet • ncıyol verilecek mının üzerine yazpn hir mağazava zslanmız da var. tngiltereye geleli Gazette de Lausanne cbazı ağır tcb'ii yapılmıjtır: Eşinizin yazı yazarkenki hu lanmıyor. Ben bunu mesleği için Modern eğitimci, caz müziği çalı» rastlamamıştım. Mağazanm arka ne kadar oldu?» v« hakaretâmiz tâbirleri» çıkardıkSeyrüsefer taümarnamej'.nln f581 lnd tfçi hastaneleırl Inşaah •usiyetlari? bir kusur sayıyorum. nan bir yerde sessiz durmanın imtarafını gözden geçimıek icab edi «Altı ay.» tan scnra mekrublardan birkaçını rr.addesl gere|ince «iren çslarak geç Umumiyetle yatakta yazı yatrtanbuld» Samaıyada y»pı;makta yordu. Rakamların iri bir sekilde «Ne kadar kalacaksınıı?» Eşinizin başka hususiyetleri? neşretmiştir. Görülmüştür ki, ce m»"»!» ol«n sıhhl Imdad. Ufaiye ooHs kânsıt bulunduğunu beHrtmi», dinve Elektrik Idareclne aid telleri tamire lev^rüvrin A ı r ' " ' ' » n ver'p tep'nde herhaHe rar Ben bu huyundan şikâyetçi Soğijk şeyler yemeyi ievmer. ' ol«n 560 yataklı hastanenir. yakınd'a konulu?unun jebebi «Oldukça uzun.» vao.arı verenlenn he:nen hemen ı yarayan merdivenll arab.ilara yaya yü diklerini, kâh elleri ile kâh ayakldim. Fakat kendisi vazı masam Sonra yemek çok sulu olaeak. Şa kâgir ir.şaatına başlanacak'ir. Diüer ta cemiyeti arayacak olanlara kolay tToplantı saatlerimiı her ak hepsi de yirmi yaşından küçük ! rüyenlerle, her türlü nakil vasıtalannın raftan da Maltepedek! 300 yataklı işçi lık düşüncesinden mütevelliddi. yok da onun için böyle yapıyorum yed kuru şeyler yerse doymadığı: lan ile "empo tuttuklannı ilâve et» şam beş ile on arasındadır. Bu ak olanlardır! i hemen yolun jaSıns çekllecek ve dus«nâtor>'omıjnun kaba insaatı bitmiştr. divordu. Ma3a a!dık. Bu çefer san söyler. Tuhafiye mağazasmm arka tara şam. gelin hem kaydmızı yaparız. rarak yol vermek m»cburiyetip.de bu mektedir. Tesisât işleri ikmal edilerek sanatoryum Birmci mektubu yazan delikanlı dalyesinin rahatsız olduğunu ileri yürüyüp kapılardaki hcm de diğer lup.ciugu bu huıus» riavet etmlyenlerin Bu sırada narin bir kıı çocuğu pek yakmda servise açılmn olacıktır. fına doğru azaları tanırsınız. söze şöyle baş'ıamaktadır: Gatette de Lausanne Iderthan»» 160S sayılı kanun gereğince cezalansürdü ve gene yata£a döndü. numaralan tetkike başlayıncs tah Geldiğiniz zaman bir daha zili çallimonata getirdi: meğer bu Solok dır.lacakları sayın hemşerilerimlzin It sine gönderilen mektubiardan blrl Fınn işçilcrinin hakkı hâlâ minimde yanılmadığımı anladım. mayın, bu kapınin kilidi falan yok Kolav yazabilir mi? ailesinin yegâne rvlâdı Ayşe Imiş. de bu noktaya işaret etmiçtir: tilSıp» saygı l!« Btrolunur. verilmivor Küçük ve harabca olan tahta bir tur, iter girersiniz. Tabii akşama kanp çıkarmıyacakları idi. Aklıma Aman çok titizdir. Yarım ?a Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde « Devrimiz makineleşirken, her gelen ilk yol eğer meslcğim soruSu isale hatlan tamiratına kapıntn üzerinde aynı numara.ar hife üzerinde günlerce durduâu o leyll okuyormuş. Bu sene sekize rırıncıların işçüere tanınan, çuv»l beni de bu kıyafette goremıyecek l u r S a t ü c c a r o l d u g u m u »oyHyecek, sey kronomefe ile yapılırken dündevam edilîyor lur. (Hoş geldin Güstave Flaubert). geçmiş. Moliere'e hayranmış... Ih başma S5 kurus ücreti vermemesi uze mevcuddu: 177179... ya zevkini kaybederken zencilerin sınız.» ve hüviyetimizi tesbite yarayacak ~ Siz de kendislne yardıtn eder san Hanım da ecnebi romancı o rine fırın işçüer:. 8 eyiul ça'şamba Belediye Sular tdaresî Anadolu yakaKapıda çıplak!?.r cemiyetine s.id Sekreterin konuşmsı bitince >fa vesikaları evde unuthığumu bildi smdaki su isale hatiarının tpnılrine k* ! müziği i!e hfyat bulmamız neden misiniz? ; larak en çok Steinbeck'i beğeniyor giinü Eminönü ögrtncl lokalinde ola herhangi bir tabela mevcud değildi. i o k d e dim, «bir mesele var ki sizk a t s S ö "ü'Üyor? Caz müziği, baştan rerek hiç olmnzsa bır akşara için rar vermiş buhmmak'.adır. Bu husus'a ] ^ Hiç bir yardımım olmuvor: : Fakat Amerikan müziğinden hiç lanüstü bir topiantı yapacaklardır. Sadece üst tarafa yazılıtuş bir isim j den hallini rica edeceğim.» lurumlu tahsisat ve per?ore] t"min : başa tempoya dsyanmaktadır. onu Isçiler' dıınjmun için aralanna kprısmağa çaiışacaktım. çık titiz. Tapeyi bile kendisi yapar. hoşlanmıyor Ve senfonilerinde bile alâkah «Söyleyin» dedi. te!graf'ar çekmt$ vardı: «Tom Smith». Kenarda da Gece ccmiyette büyük bir sür edümis oulunduftımdan tamlr l?ine b..« | dinliyenlerin bu tempoya kapılma(Aman bu ne titizlik Üftelık Ba gürültülü caz müziğinin tesirini his lerdir. bir zil duruyordu. Eğer çıplaklsr lan.TiıMjr Atikvalide ç^mhca «na su ı3 imkânsızdır. Ancak b u n i a n uTalimatnamenize göre galiba prizle karşılaşmak ıhtimalim de yolu kunkleri temizlenmiş. Çamlıca j m a ,r i erkeklerin bir hanımla gelmesi şart mevcuddu. Çünkü iekreter ba^ka s^kert teçisleri önündek' çesme gale | Z e V K a ! m ' v a P l s r olduklan v e r d t , koşuluyor. Eğer böyle bir hr.nım Türklerin de olduğunu söylemişti. risi ori5n!ms. Kaiköy Kav.sdaîı.daki kıpırdamsdan durur, Sonra da blzl bulamazsam vaziyet ne olaeak?» Londrada buluran Türklevin bü amum! çe«m»Ier tamtr fdilmi";. Üskü tensid ederler. Yalnız zenciler. meEKIM 'de Eekreter. aldırma katailmden eli yük bir kı^mını tanımama rağır.fn. dar Kar.uağ^sı. Nuhkuyuçu. Kb'b?kkal deniyetle fpzla temssa gelmedikl»ve t.i.>diye isal« hat'srınd'aki borula: ın ni salîadıktan sonra: herhanai birinın böyle bir kulübe yeni'crınesine başlar.rr.^ştır. 5u hatiar «Ben uzun seneler evvel aza olduğuna dair en ufak rivayet riski sıı boruları tsmamrn dfsisti^ilocck dehşetlerini ifade edebilecek duTürkiyede bulundum. Türklere dahi isitmemiştim. Karşıma hiç ta ve bundan sonra dlfer m.n'aka'.ariaki rumdadırl.r » h s t ^ n n tamlrlne geçllec^ktlr. karşı sempatim vardır. Bu meseleyi n : r a a d l ğ ı m b i r T i ı r k çl kabıleceği Bu rrrktub'ar nsçredildikten t'>n» hallederimıi dedi, gibi yakın ahpabarımdan bırisi ile | ra M. de Mar'nac'ın fikrine yeniAkşam saat beşte görüşmek üze burun buruna gelmek ihtımalim de den mürgc?a1 ı naiş ve şu cevab Ayrıco • P A R A İKRAMİYELERİ re ayrıidık. mevcuddu. Cemiyette kadın ve er| alınmıştır: 8 EYLÜL ıkıimına t ı « r (150) Liralık ıır Hısıp «ct.rın.l # * * kek karışık olducu için, k:moilir t « Cez, vahsiler tarafından v» vahfi'.er için yapıînvs bir müziktif. Ede dönerken meselenin büy'ik belki de bir Türk hanım'.a karşılabir kısmı halloldu diye düşünüycr şacaktım. Insan:r. romantik hisleıini katlec'en T e s i s l e r i GELECEK YAZI: Çıplaklar cej bir müiiktir. Ne derlerie r'osinle!» i cum. Zihnimi çelen tek nokta ga1 Pendikı Hami S. I zetecihğimden dolayı bır mâni çı miyetinin esrarengiz koridarlaru DİPLERİMIZ Çıplaklar cemiyetin Caz müziği etrafında Türk Bayan thsan Solok, Cevded de Yazan: Feyyaz azalar başlayan büyük kavga Tokar Kudreti anlatıyor 2 MeUt* Çitrdüm ?... Röportajı yapan: Sermed Sami Uysal 1 nıjivi uı mırviAAd v aıcıı*ıo l iLnı. LJVIU P # *• ı* ı i ÜPARTMJIN DAİRESİ ÜRT «CUMHURİYET» in Tefıikası: A.DA.M GIRDL Dünkü kısmm huîâsası Kapınin önündc kız. ciddî bir tavırla sevgilisini süzdü. İçeri girciiler. GeDc adam bu kadar güzcl şeji bir arada görmeınişti. Kendi krndine (kızın babası bir bunak Ha olsa böylr bir yerrte yasamak hoş) diye düşiindü. Peki bunak kendisini heeenmezse ne olacaktı? O Mrada kavinvalidesl Leylâ îceri firince Feridlın içilprek kadını selâmladı. Leylânın neseli hali Feıidunu büsbiitüıı sinirlendirdi. Kayinvalide meraklandığını görünce. kızı Giiliin iceride habasını kandırmağa ıığraşttğını ilâve etti. O sırada elinde tepsi ile hir kadın ve Giil içeri eirdi. FeriHunu babaçının yanına çağırdı. Leylâ 111un bir bardağa içld koydu. odada kalan Aynuru oturttu. O anda karşısındaki kadının asii bir hanimefendi kadar kibar göriinüşlii oldıı^unu farketti. Riraz sonra Leylâ ile Aynur kıvırcık beyaz lüylü köpekten komışmağa başladılar. dolaşıyor. Bu maymun da peneerelerden görünüyor.. Pupinin bile sevgilisi var.. Aynur gene kızardı. Leylâ vi§kiiini içerek kbpekle kenuımata devam etti: Küçük hanım benim de, |eker de, ikram etmeme mana da yck. Sen gene Güle git muradına tren o.. nasıl yeni cariyeyi gördün mü? Beğendin mi nonoşum? Aman nasıl da seviniyor. Beğenmi» galiba. Aynur dayanamadı: IH Yazan: PEHtHAN ZORLU Yeni cariye kim, diye sordu. Leylâ hayretle Aynura jaktı, sonra: A sahiden erkeie eariye d«ımez değil mi? dedi ve gülme&e bajladı. Türkçede satın alman erKadının omzunu oksuyordu. Aykeğe ne denir Aynur?. nur da ayağa kalkmış Leylâya âAynur gayet ciddi: deta şaskm gözlerle bakıyordu: Estağfirullah, estağfirullah, di Nikâhlı ise içgüveysl, dedi. Leylâ gülmeğe devam ederek ye kekeledi. bir saldırnı vardj ki adamcağızı söylendi: Hayatında ilk defa kendinden »f büsbütün çileden çıkarıyordu. O Budala, bari kendini pahahya Uleb edlliyordu. Rahatsız olmus. da gür sesinin var kuvvetile «Usatsa. sıkılmiî, şaşırmıçtı. Sonra birden lan nankör, bu konağm ekmeğini Gül güzel kızdır. Leylânın elini yakaladı, öptü. Ve | yer de pia çingene ile nasıl birlik Haberin vok mu. Tobi her Bün Leylâ gene hayretle kırşısmdaki hızlı adımlarla odadan kaçtı. olursun. Senin kafanı kırarım» diye üll dıjarıda gelip köskün etrafınd» kuru kıdına bakb. Gül güzal kııLayli, kadinın arkuından bakarl bağınyor. Fakat nazlı Pupiy» par dır.. Bu bir çok şeyin cevabı idi. Artık gülmüyordu, bir .nüdlet ikisi de birbırinin gözüne baktı. Dik sonda gibi batan, deien, nrrş tıran oak:şiarU. Leylâ ilk defa sert bir sesle: Gülü »evmezsin dedi. Bazan severim, bazan... Ekseri nefret edersin!. ' ' u u ı anlamadım mı zannediyorsun? Bu köşkte herkes birbirinden nefret eder.. Bilhassa sen! Bir bardak vifki daha ısmarladı. Sonra Aynurun önünde durdu: Pardon Aynur dedi, biimem neden seninle böyle aksi konuştum. Galiba sinirliyim. Unutmaru rica ederim. ken, i'kendime pek fazla acımasam galiba b?şkalarıniı da ar.mağa vakıt bulacağım>> diye düşündü. Sonra köpeği azarladı! Anladık, dedi. Hayattan memnunsun, ama bu kadar zıplayıp herkesı rahatsız etmene mana yok. Hadi çekil karşımdan, yalnız kslmak istiyorum. Yalnız, yapyalnız, diye düşündü. Bundan bir saadet o:acağı inssnın akhna gelir mi idi? İstediği zaman yalnız kalabilrr.ek. Kenriiîe yapyalnız ... Kendini bulabılmek. kendinde kâinatı sevmek. Halbuki... Derin bir nefes aldı. Pencerenin 8nüne gitti. Dışarıdan bahçenin bir köşesinden inceli kalınlı sesler geliyordu. Yeşil gözleri muzib bir ışıkla parladı. Derhal bunun ne demek olduğunu anlamıştı. Şaban Ağa gene çingene kızı ile kavga ediyordu Çingene kızını köşke Leylâ alıştırmıştı. Kız bakla atar, bir yığm yalan atar, para aiır giderdi. Ama bahçıvanı asıl çıldırtan, giderken muhakkak bir kaç çiçek çfhşı idi. Kavgaları ömür oluyordu. Bazan iş? aptal yamak da, hattâ Papi de kanşıyordu. As:l tuhafı köpeğin kızla birlik oluşu idi. Koca Şabana var kuvvetile bağırarak mağınm ucu ile dahl dokunamıyordu. Çingene kızı da işüı farkında, boyuna hayvancağızı kışkırtıp Şabanın poturlanna saldırtıyor ve en patırtılı zamanda gülerek sıvışıveriyordu. Leylâ kızm her gelişinde âdeta sevinir, i;i ferahlardı. Percerenin önünden çekildi. Kendi kendine tekrar etti: «Kimseyi görmek istemiyorum». Tam bu sırada gene uşak Ahmed göründü: Hanımefendi dedi, Beyefend: sizi istiyor. lürr.?eyişi belircli... Bu pancurları kapalı loş yatak odası. Her biri kara b:r heyülâ hıssini veren ceviz eşya. Kaşede ha^ta koltuğunda oturan baykuş sursth ihtiyar. Romatizma ilâcının rnide bulandırıcı kokusu. Leylâ boşhıluyor gibi oldu. Birden koştu. pancuru açtı. ihtiyar ysrinden doğrularak hiddetle bağırdı: Ne açıyorsun. Kim sana «ç dedi? Çabuk kapa! Kadırun yüzü birden sertleçiverLeylâ sükunetle cevab verdi: di. Sanki anlamamış gibi sabit naBu oda çok havasız, karanlık, zarlarla uşağa bakmakta devam sizln için iyi degil. etti O tekrarladi: Beni düşündün, değil mi? Beyefendi sizi »cele İstiyor, İhtiyar, aoayib, kaba, boğıık bir efendim. gülüşle gülmeğe başladı: Anladım Ahmed. Küçük hanım heo beni düUşak, hâlâ çekilmiyordu. Teşünür... Sana kspa şu pancurlan reddüdle kadının yüzüne bakıyordiyorum. Güneşin en kızgın zadu. Sonra aynı mütereddid hali i!e rr.snı. İçeri alev gibi giriyor. Sıyavaş yavaş çekilip gitti. Leylâ, caşa dayanamadığımı bilmiyor mu kendi kendine: «Gitmiyeceğim, gitmek istemiyorum! diye düşündü. Kad;n çare?iz itaat etti. Kımbilir bunak gene yanına derhal çıkmam için nasıl emir verdi. Çe hatlamış gibi yerine yerleştl. İri, kilir kahır değil. lânet olsun!» Et patlsk gözlerini kadına dikmiş müs rafına bakındı. Bu salonları, bu tehzî, yırtıcı bir bakısla bakıyorlüksü seviyordu. Biraz daha viski du. Gene kaba kaba gülmeğe başökiçti. Uzun kristal bardaktaki buzlu iadı. Arkadan boğuk boğuk viskiyi de seviyordu. Basında öyle sürdü. Sonra birden hiddetle Öyle ne kazık gibi durup bebir canavar olmadan bütün bunlara maiik olmak kimbilir ne tatlı ni seyrediyorsun? Otursana şöyle olurdu. Serbest, zengin, peac, gü kp.rşırr.a! diye söylendi. büsbütün incelmiş gibi tdi. Sartkl bitün benliğini, bütün manasını kaybetmiş. incecik bir hayai olarak kahvermişti. Acsm. gittikçe azgınl»şan bir hiddetle: Ne susuyorsun, ne düşünüyor sanl diye bağırdı. Ne cansız kadıns:n yahu... Sor.ra gene gülmeğe başladı: Bizim kızın nişanlısını aördün dcçil mi? Nasıl. ha! Apollon gibi { delikanh. İçin gitmistir, deöil mi, hs? Sen de isterdin değil mi?... Övle gene, güzel bir kocs? Karsılıklı aç otururdunuz. Boşuna iç geçirme, kaderine küs Ne yap»lım eende para yok. Satın almak için para lâzım. Hoş bizim kız senden güzel. Vp.llah senden güzel, hem de zengin. Ulan keratanın lalihi varmış aır.a yakıştılar birbirlerine... E... sen ne dersin Leylfi? Evet. Pek içten söylemlyorüun ama... Kahpenin kızı. kıskanrhn mı? Leylâ birden aysca kalktı, lhtiyarın karşısına dikildi: Neyi kıskanacağım, dedi. N;ye ille senin kızını kıskanacağım? Beğenmiyorum ki kısksnayım. Alık rişanİLSını da Allah mubarek etsin. Ne o! Kmmı beğenmiyor mu, sun? Güzeldir. Anası kadar değilse İlk karısını çok sevîiği doğru muy du acaba? Tuhaf. Bunu hiç düsünmçrr.isti. Daıma böyle hain m:y» di? Ya karısı... Karısı bu baykuju sevnıiş mivdı? Gözleri cevsb istsr gibi duvardakı resme doârU kai'^u. Pembe, bevsz, mahmur, khver'" 1 !! gözîü kartpctp^ardaki gazel!?i andıran bir kadın. Belki res?sra böyle yppmış. O zamsran düşür.c?sine göre çizmiş. renklenci miş. Kuınrsl saf'an Güıiiniilçr gibi ktzıl deail. Gö?:!eri de d?ha ziy?de sarırrtr;k. Hskikat?n daha kM^ursuz. dah.R bebe'i gibi bir yüz. Maa» mafıh kız;n.a benziyormuşAdamın kahn hırıltılı sssi Leylâyı düsür.cPİennien avıriver^i: Yoksa karımı da beğenmiyor musun? Görmedim ki. go, üyorsun ya. Resimlerinde çok güzel. H«r halcie kendisi daha da güzeldi. Bu adamla çekişmeye değmezdi, İfterfe ilk karısı bir hârika olsun nihayet Leylâya ne İdi. O dakikada bu bofrucu odad^n kaçmaktan başka bir şey istemıyordu. Afflâ «dam birden emretti: Otur yerine! Ne oldu bBylt bugün, oturamaz oldun? İsteısen sağ taraftaki pancuru biraz aç. önüne otur. Karanlıkta pek aoluk görünüyorsun. insanın içine fenslık geliyor. Hadi baka'iim bana bugün gazettleri de okumadın. İhtiyarın »esl yumusayıvermisti. Leylâ gene itaat e.ti. H^fif kazel, sıhhatte... Birden viski bardaLeylâ merakls adsma baktı Bu ğıru bıraktı, «açlanm düzeltti ve rsn'ıkta yüzü daha san, daha uzun yüzünat |«n« • kıvnltn Mrarlı gü göı ünüyordu.. Bütun Kevcudiyeti »dam da ıevme*ini bıliyor muyduT (Arkuı vaı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog