Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

THJttl CtJMHURÎffl? • lyffll «54 f SANAT ÂLEMİNDE J Beşiktaş, Adaleti din 40 mağlüb etti Fenerbahçe de, bir kısmı yedeklerle oynadıgı maçta Beyoğlutporu 60 yendi Dün Ferıı.bdhçe stadında İstan ıce Çetin, sağ .çe Fahır, sağ aç ğa bul şampıycııu Beş.ktaşla, Adalet da Feridun gclmek suretile Fenerbahçe lüzumlu bir değişiklik y?prniîtı. Pevıer.ın altıncı dakıkasma Takımlar sahaya tivle çıktı: Beşiktaş: Bülend Kâmil, Ve ] kadar Beosluspor oyunda hâkımFencı nihçenin anlaşmıs. tadii Ksıpf \li fh>an. Nusret Me <Iı. tin, °eceb Eıcsn Bulsnd, Coş kımı birdenhıre bu kadar değıştiğı ıçın bu sarıntı bir muddet devam kur. A.îlet Ömtr Gckçen, Salâ etti. Beyoğluspor sağ içi Fenerhaddin Rdh'i'i Cuhid. Kibad Sa hahçe kalecisile tam karşı karsıya lim. K ürol Nectr.ı, B Erol, Turan. iken 12 nci dakikada topu boş ka1Î verine kalecmin eline atmak vuHakpm: Sulhi Garrn. Beçsktas riı^sâr altında ovuna zı " Hrn bir gol kaçırdi Şağdan sürbaşlah. Beşıkta^tan Biilend besinci a'.lı bir akın y?pan Fenerbahcî dakılbd=i ıll; ao! ı vaptı. Krcan 14 üni'ü Hakıkada Yı!m?7in ayağın20 r.ci dakikada Besıktasın ikinci dan 4 uncü golü yaptı. golunü a'tı 26 nci dakikada Ercan Fenerbahçenin güzel bir pasleşüçu"cü sayıyı \aptı. 40 ıncı daki ması sırasında topa yetışen Feridun kada Adalete verilen penaltıda Pe Feneıbahçenin besinci golunü kaceb fopu dıcarı attı çırdığı için taraftarlarınm bir havli tenkıdine u^radı İkinci devre Oyur, başıadı. Beşiktaf dördünci BevojSIuspor Fetverbahçe muhasayı peşmde koşarken iki muhın cimJerini sık sık oisa/d'e düstirüfırsat kaçırdı. yordu. Tecrübesız muhacimler de Adaletın yaptığ: akınlar da seme ustün bir ovunda bu yüzden sayı resız kahyordu. Maçın bu şekılde odecİLıi ço^a'.tamsdan bocalayıp dubitmesi bekler.ırken 87 nci dakiks ruvorlardı. da Bülendden altı pastan müsa.d 30 uncu dakikada Fahir F»nerbir pas alan Nusret kuvvetli b'r bahçcve be«ınci goh'i ^a? a>a£>nm şutla 4 uncu aolü attı ve biraz dı^i'e karandırmış o'du. Fenerb?hsonra maç 4 0 Bîşıktaşın galı çe oyuncuîf.rı 1>?crübe zorunda olbiyetile sona erdi masa idı ilk dpvreHekı k»dro<=:le bir misn daha gol yapabihrdi YılFenerbahre 6 Beyoğluspor: 0 Diın kalabalık bir »eyircı onün maz 41 incı dakikada Fenerın alde Feneıuahçe Bevoğluspor de hu tıncı golünu attı. nısl bir maç yaptı. Ovuna saat Beyoğiuspor sol içi 44 üncu d?14.40 da Papazuı Bahçesi tarafında kıkada bir fırsat kaçırdı. Oyun da yer alan BevogHıspor basladı. Ye 6 0 Fenerbahcenin galibiyetil* ni oyuncuları tecrube «den Fener bitti. bahçe, sonra da Beyoeluspor şu ömer Besim kadrolarla sahbya çıktıiar. GalataMray. Tsksimi 52 yendi Fenerbahçe: Şükni Erdinc. AvGalatasaray ve Taksım takımıan ni Nedim Melıh. Akgün Fikret, dün sabah Şenef stadında karşılaşLefter. Yılmaz. M. Alı, Niyazi. miEİardır. Gaiatasrrav bıııncı devBevoğluspoı: Tornopolos Yafa, rede 1 inci dakıkrda Kadri. 12 nci Nıkola Kaçlava, Dımıtrioğlu. dakikada penaltıdan Kadri, 14 unMustafa Salâhaddın, Diyamandı, cü dakikada Sedad. 15 inci dakikada gene Kadri vasıtasile 4 gol atBurhan, Enver, Sami Hdkem Kâzım (Bevkoz)... i mış, Taksım buna Jaıuhan vasıtaDerhal ustünlüğü elrie edert Fe \ sile mukabele ederek bir gol atmış nerbahçe sureklı hücumlar arasında ve ilk devre 4 1 Galatasarayın ve 7 nci dakikada Nedimin soldan I lehine bitti. akan bir kayifile ilk Fenerbahçe j İkinci devrede 32 d dakikada golünu yaptı Fenerbahçenın da Barıyan Taksimin ikinci ve Suad yanılmaz hücumjarını önlemek is 34 üncü dakikada Galatasaravın terken. 13 uncu dakikada Lefterin besinci golünü çıkardı, ovun bu nekıvıak bir şekilde çektiğı şutla Fe tıce üe bitti nerbahçe ikinci golünü yapmıs oldu. 30 uncu dakikada Nivari sıkı Seçiciler, futbol maçlarını bir sol vuruşu ıle topu Beyoğlu takib ettiler spor aglanna taktı. Dün Fenerbahçe rtadında yapıFenerbahçenın ilk devresıni 3 0 lan Fenerbahçe Beyoğluspor ve kazandığı bu maçta gazetecılere ve Beçikta? Adalet futbol karşıla;onların peginde resım almak için maları, 17 ekirr.de Sarajevo şehuğraşan fotoğrafçılara sahada ya rinde yapılacak Türkiye Yugoskışmıyan hareketıer yapıldı. lavya millt futbol maçına gidecek ikinci devre Türk takırr.mı tesbıt edecek FutCKuna galib takım başladı. Kale bol Fedfrasyonu seçicileri tarafınye Salâhaddın, sol bekc Mujdad, sol dan takıb edilmişlerdi. (SHA) Halk Oyunları Müsabakalan r İngiltere Almanya Enaçına doğra Bu karşılasma tahminlerbı fevkinde bir alâka uyandırdı Londra 5 (SHA) 1 aralık 1954 tarihinde burada meşhur Wembley stadyomunda yapılması mukarrer olan İngiltere Almanya millî maçmin gördü&ü rağbet. tngiliz futbol tarihinde bir rekor teşkil etmektedir. Bugüne kadar İngiltere toprakları dahilinde yapılan hiç bir futbol maçmı sceyretmek üzere bu kadar seyirci müracaat etmemistir. Mevcud 100.000 biletten hiç biri halka satışa çıkanlmıyacaktır. Hepsi kulüblere ve beden terbiyesi böl ge müdürlüklerine tevzl edilecektir. Sadece bunlardan 10000 ve 13000 tanesi Almanyadan gelecek seyircıler içm bu memleket futbol federatyonuna gönderilecektir. Burava gelen haberlere göre, Insiltere Almanya milll maçı için Almanyada da rağbet tahminlerin fevkındedır. Almanya futbol federasyonu, taleb fazlalıSmı önlemek gayesıle bir formül bulmustur. Bu formüle göre İngiltere Almanya millî maçı için Almanyada bilet satm almak istiyenler, pasaportlarını ve İngiltereve seyahatlerini temm edecek biletlerini futbol federasyonuna ibraz edeceklerdir. Türk h«lk oyunlannın canklıgı. •zameti, kudreti v« ımnat tekniği. Venedik, İtalya, Biarritı ve bu ay içinde yapılan Almanyadaki Passau şehrı millî oyunlar festivallnde Erzurum Kastamonu eklplerinln üstün baîarılarile lspat etmi? bulunmaktadır. Ancak bÜtün vilâyetlerimizde mevcud olan bu folklor hazinesinin geli»tirilmeıi re koreograflar elinde yarınki Türk biles nin temelini teckil edebilrr.esi, bütün vilâyetleri içine alan müsabakalar v« fesiivaller tertibi ile mümkündür. Bu amaçls, Yapı ve Kredi Bankasınm. Gaıeteciler Cemiyeti ile teTtibledüderi halk oyun ları müsabakalan büyütf önem tafunakU vc yertrtd» bir hizmet sayılmaktadır. Bu kongreye dunyaca tanınmıf, »an at tenkidçilerinin içinde bulunduğu AİCA'ya bağlı 17 memlekete dahil kongresUtler geleeektir. Kongrenin devamı müddetince ayrıca çeşidli sanat gösterilerı, geziler ve ilml toplantılar tertıb •dllecektir. Güıel Sanatlar Akademisinde «Modern Türk resmmde milll gelenkler» sergisi, Türk elijlerıne aid folklor sergileri »çüacaktır. Kongresistler »yrıca, Yapı ve Kredi Bankasının 10. yıl sanat ve kültür mükâfatları konusunda resim müsabakasına katılan eeerler* aid sergida bulunacaklardır. Atinada »çılmıs bulunan Beynelmilel Mimarlık sergisine katılan ve genij ilgi çeken Türk paviyonu, sehrimlzdeki Mimarlar Birliği tarafından, beynetmUel «anat tenOyunlara kadınlı trkakli «kiple kidçileri kongreai münasebetü* rln iştiraH dikkat* defvr mahiyet 8 1 7 eylul arasında GOîel Santajunakta •• Anadolu halkmın u atlar Akademiji atölyelerinde «çıyanık ve aydın fikirîl oldujunu iapat rtmektedir. lngÜiz kültur heyetl kon Müsabakalann, beynelmilel MH gr* dennunca Akademld* «»anat at tenkidçilen kongresi (ünlerine kitablan yayınlan »ergisi» açacaktesadüf «tmesi. gelecek taıunmı; tır. tenkidçilerin ve «anateeverlerin Cemal Reşid Reyin ttalyadald göreb:lmesi bakımından mutlu bir konserlerl durum yaratmaktadır. 9 eylul gecesi tenkidçilere, kongresUtlere. ba Cemal Reçid Rey. Tür sıs ve davetlilere ajm temsil ve kiyedeki İtalyan Kül rilecektir. Müsabmkalann renkli fil tür Heyetinin te»ebme aimraası da folklonın tetbiti bOrt ile A.T.D.E.M. bakımından önemli sayıîmaktâdır. (MÜaik terbiyetiıü En iyi fibn operatörlerimitdm ft Y»ym« Derneği) nin daveti üzerihan Araiton, hanrlıklartn» bafla ne «enionik bir konseri ldar» etmiftır. tiği Floransadan dönmüftür. Pıtti sarayuıda venlen bu konseTde CeB«ynebni1el Sanal Tenkideilerl mal Refid Rey. Anadolu halk motoplanıyor tifleri üıerine be»telediğı «Türk oBesinci Bejrnelmllel yunlan ağır. aksak yörük reyPlâstık Sanatlar Ten bekleri» ni kendi idare ederek gekidçilen kongresi 8 rek dinleyıciler, gerekse tenkidçiler eylul çarsamba günü tarafından genlş llgiyle karsılanİstanbulda toplanacak dıgı öfrenilmlstir. Orkestra ?efi v« 17 eylule kadar devam ede aynca Beethoven'in «Leonore ITI» caktır. Milletlerarası Plâftik San üvertürünü, Debussy'nln "L'apres atlar Tenkidçilen Birliğinin tertib midi d'un faune» ve Dvorak'ın lediği bu kongre, Türk Sanat Ten •Yeni dünyadan* senfonislni başakidçüeri Cemiyetinin daveti üze n Ue idare etmıstlr. rine şehrımizde toplanmaktadar. Selmi ANDAK RADYO Bugünkü program tSTANBUL ^ Göcmenlerin kötii alışkanlığı Bazı Yanyajılarm re G iridlilerin senelerdir hâlâ türkçeye alifamachldaTind an cfrardaki vatandaslar fizüntfl auyuyonar BUlyoruz kl, Irtanbulda PendiJ» Yanya muhacirlerl ywleştlrümlıtir. Bunlar Törk olduklan için tabll türkçe bümektedirler. Fakat Yanyada iken evlerüıde ye kendl aralannda rumca konusmayı itiyad edinmijlerdir. Anavatana gelell uzun yıllar geçtiğl halde bu ltljradlanndan vaıgeçmeml|lerdir. Yanya ve Giridden gelen ırkdaşlarıırjzdan rica ediyoruz: Arük rumcayı unutsunlar ve hele çocuklanna bu itiyadı geçlrmesinler. Mehmed Geıgin Ist. Beyazıi Soganağa mah*lle«i nan böfed* amertkan bar mercud olduğu halde, burada oturup bir bira içmeği iatediğini» takdird» büfecinin isyanı ile karfilafirsıms. Tabi! içmeden gidersiniz. Gene aynı hatta çalıştırılan cAy valık» genüsinde bagajm parasıa olduğuna dair kocaman yaftalar aaıhdır. Fakat bagajda mevcud bavul yahad aıümasili esyanın almağa gittiğiniz takdirde parça ba^ına 25 kuru? vermezseniz eşyanızı almaktan mahrum kalırsınız. Bu n« biçim ljtir anlamadık. Denizcilik Bankasının vereceği cevablarla bizi tatznin etmesini bekliyoruz. Her yolcuhıkta devamlı jekilde bank* aleyhine bu sebeblerden muazzın dedıkodular oluyor. Atma Nur l l . r i Açılıl v« progr«B» kılar; okuyın: Lutfl Offlnarl 1300 TurkülM (Pl.) 131* 5«rkıl«r; okuTSE Afii« Edibojlu 13.45 Hab«!eT 14 00 ChaMonlaı (Pl.) 141» Küçü« ork«rtrm 1 4 « Dani » ü l l t f ( P l ) İS.M Kapam*. • 17 M Açılii v» Giorgtn» C o n » U n l ' d « h»fll ÎUlytn melodilerl (Pl.) İT.I» Alcsam müzlğl (Pl 1 İT 45 C«ı » 0 zıfci (Pl.) 18 00 Plâk geçldi İS 30 Or<fa M i J 18 40 Dan« melodileri 19 00 Hakkı Derman fasıl heyeti 19.30 Türküler, okuyan Az!z« Tbzem 19 45 Haberler 20 00 Şarkılar; okuyan: NlşıSr Uluer«r 20İS lUdyo Gazctt^ 20.30 Üsküdar MnslkJ C*rr.iyetl 2100 Art Van DamiM kenteti (Pl ) 21.İS Sarkiiar; okuyan: Muıaffer Blrtsn 21 41 Spor hMbıh»llert 22.00 ŞarkıUr; okuy«n: Sa!m« Sin»n 2Î30 Dlnleylci lıt«klerl 23 15 Hıberler 23J0 Karobiyo Boraa Frogram Z3JS D«nj müzlfi ıPl.) 24 00 Kapanıs. ANKARA «2» Açılıı v« progrmm •*> Ç ^ f f l Tırk müzlgl (Pl ) 7 . » r«rurt lhtlyac maddeleri flat U»te»t 7.JS Haw»l meîodilerl (Pl.) 7 « Haberler 8 00 Gilbert Roussel Müsette o r k « t r a « rpi ) J 30 Şarkıiar v ı türküler (Pl ) 1 00 Kapuıif 11.58 Açıhf T* program 12 00 G6nül S«yl»rden farkılar 12.1S Saı *«erl*rl 12 20 TUrk kahrtmanllj) 12.30 Muaffer tikardan sarkılar 13 00 Haberler 13 15 Paul We»ton orkeatr«sı 13 30 Hadyo talon orkcstran 14 00 Ulvlye Heklmcl Zlyı Ts»k«nt v» Solmaı Tei>mendm farkılar 14 '.» Sark'.lar 1 Pl 1 14 30 Turhan Karabulut Nureddin Çanılıda8d»n türküler 15 00 Soprano THian D«lla Chlcsa'dan melodller *P1) 15 15 Keman soloları (Pl ) 15 30 HolljTTOOd dünya*» (Pl ) 16 00 Kapanıs 16 58 Açılıj ve program 17.90 Handel festıvall (P! 1 17 30 Manhartan mÜ7,ği (Pl 1 17 45 SerbMt laat 1S00 Gomıl Akıncı ve Nesrin Akçandan sarkılar 18 30 Sadl Hotsesten Sarkiiar 19 00 HabCTİer 19 15 Tarihten bir yaorak 19 20 Danny Kave den fllm sarkılan (Pl 1 19 30 Koyün îaatl 19 45 Turddsn sesler 20 15 Radyo GaıeiMİ 20 30 Senfonlk konsm (Pl.) n 15 Radyo hsftatı 21 30 Nevin Demlrdevfnden şarkılar 22 00 SeTbest »»at 2215 Chopti'dm nokttim'CT ( P l ) a 45 Haberler 23 00 Kabar« jarkıları (Pl 1 23 30 Danj orkestraları (Pl ) 24 00 Kapanış Kemahta ennenke isknli köyler Doğdufcum ilç« olan Kemahta blr çok Ermeni isimli köyler vardır: (Mayrık, Hazarink, Tavgıner ve ilâh. gibi.) Bu köylerin yetiştirdikleri mahsule veya lenelerdenberi kendılerini meşhur etmif nesnelere yaraşır sekiîde turkçe isimler koyamaz mıyız? GalaU Tersane caddesi No 255 de îbrahim Batraa» • Beylik ucuz evler em muhtaclara verikneli Topcu okulu Polatlıya nakledildlği zaman subaylann ihtlyacım karsılamak üzere 52 aded ev yaptınlmı». Bu evler okula tayin •dilea »ubaylara oturmalan İçin v*rilmi|, o zaman olrulun kadrosu dar olduJundan bu »vler lhtiyaa karplıyor muj. Şimdı ise okulun kadrotu g» nişlediği lçin mevcud rubaylana arcak 1 '4 min ihtlyacını karşıhyabilmektedir. Bu evlerin rubaylarm verilmetine aid M. M. Vekâleüno» kurulmu» bir taJimat da yoktur. Bu evler gecim dunımlan mflfkül, nüfuslan kalabalık az maafb kimselere verilmesi gerekirken o» kula kim evvel geldiyse o otunır. Bu işın bir âdiline urul» bajlanması lazımdır. Çünkü aynı şahıslat 7,510 liraya senelerdir oturup duruyor. Daha muhtaclar haricde n» kıntı çekiyor. (lmxa mahfuzdur) S«zann hakkım Sezara Dun saat 17 de Vefa profesyonel futbol takımı, Eyüb sahasında Eyub takımı ile yaptığı 195455 sezonunun ilk karşılasmasmda 50 gahb ge'miştır. (SHA) Vefa, Eyüb takımını 50 mağlub etti • Karagümrük kulübünün bayramı Karagürr.rük kulübünün genelık bayramı, dün saat 15 ten itibaren deniz bandosunun iştirakile ve kalabalık bir seyirci kütlesi önflnde Vefa stadyomunda yapıîmıştır Bu arada yapılan futbol maçlarında, is'ar.bulspor profesyonel takımı. Ka ra?üm üpü 42 mağlub etmiştir. Diğer taraftan. İstanbulspor ama tör takımı da Çapayı 80 mağlub e;meğe muvaffak olmuştur (SHA) Tünelsporun çatalca •eyahati Tünelspor kulubü. iki futbol kar şıla5ma.sı yapmak üzere dün Çatalcaya gitmiştir. Saat 14.30 da yapılan bırinci karşılaşmada Tünelspor B takımı ıle Çatalca B takımı 11 berabere kaimışlardır Havanın muhalefeti yüzünden Tünelspor Çatalca A takımlan karşılaşması. durum 00 berabere iken tatil edilmiştir. FENEK aıtsımız B U G Ü N Hizmetinize giriyor BULMAC m • (HALIÇ > • m • 1 1 • a 1 1 • 1 Türk Yugoslav tenis karşılaşmaları Ankara, 5 (a.a.l Ankara Tenia Kulübü tenisçilenle Yugoslavyalı tenisçıler arasında bugün bir takım karşılaşması yapılmısfır. Alınan teknik netıceler şunlardır: İlk maçta rWet Akpmar, Yugoslav Rıdranbegorıç'ı 7 9 6 '4 9 7, ikinci maçta Cihad Özeenel. Yugoslav Nacıç'i 6 3 6 2. üçüncii maçta. Ujhır S^vindık, Yugos'av Mijuşkoviç'i 6'4 7'5 yenmişlerdir. Dördüncü maç çift erkekler arasmda idi. Bu maçta da Cıhad Özgenel Kemal Daş çifti, Yugoslavyalı Neçiç Ridranbegoriç çiftine 6 3 6 0 gaüb gelmıslerdir. Takım itibarile Ankara Tenıs Kulübü, Yugoslavyah tenisçilere karşı 4 0 Iık bir gahbiyet elde etmişlerdir Cumhurıyet Altınları Hususî keşidesi Hesab açtıranlara zarif ve kıymetli hediveler vücudünüzü baştan aşağı kremlemeniz imkânsız gibidir... KJRKİİCARET DANKAS1 SOLDAN SAfiA: 1 Hukumetlmlztn akar nılardan favdalanarak mıktarını her an artırm.'kta oldufu enerjl kudtetl. 2 Vuk^ıa gelmiş hâdise. nota. 3 Bir çesıd çevirmek. 4 Çevrillnct «kabileler» r.snasına gellr (r;kl luul çoful). 5 Dudaklarımn arasına alıp için* çeki|. çok defa konu kelımes.nin önüne («Hr. 6 ^ tTadad et!ı manafina bir emir, • eski» nin aksınin yaruı 7 Çevrıllnce «tek insan» 1 belırtir. Kabede Mu»lııraanlıktan önce bulunan putlardan bındir. 8 Tenkid ijl YVKARIDAN ASAĞIYA: 1 Dunyanın en yuks«k tepesi 2 Önce aieş iken »onraaan toprak olan madde. bir yabancı para.M 3 Meznı arari (iki kelime). 4 Bir çejld taban tahtası veya muslkl »letlerinden baîi1 rına l&7im olan. bir malın salıj deg«r'nın kısillılmıji. 5 Fazla hırı ve cımrı'.k huyu 6 Dofura mütehassısının kol ucu (iki k»lımel. 7 Insanları barındırnns işıni y a r a a hareketi. bir renk. 8 Bu Ukı, irın kesesi. » • » e 1 9 • 17 agusto» 954 tarihM Cumhuriyet gazetesinin alüna gahifeslnde «tstanbuld» ük defa yapılan muvaffakıyetli bir kalb ameliyaü» başhklı yazıyı okudum. Bahis mevzuu yanda TOrkiyede ilk olarak böyle bir kalb ameliyatının sayın hocam Ord. Prof. K. İsmail Gürkan tarafından yapıldığına işaret olounuyor. Bu sene Gülhane Aakeıi Tıb Akademisinde hocam Doç. Dr. Orhan Bumin tarafından aynı ameliyat müteaddid vakalara tatbık olunmuştur. Ve bizzat müjahede ettiğim iki vaka (isimleri hatınmda Haliç Fenerinde pulikten olmadığından •azamıyacağıın) mugeçilmiyor vaffakıyetli amelivatlar ne,tice«i }ifaen taburcu edılmistir. Halic Feneri, Kiremld ead. MuDoktor Ahmed Gıiler rad Molla Sok. No. 43 Refik Düneray yazıyor: Sokajımızin bulunduju yer ptıAh şu Bandırma lik ve leşten geçilmiyor. Copçtt •ürat seferleri hiç gelmiyor Neredeyse koleray» tutulacağız. Fener Nahiye müdürBandırma rürat leferlerinl yapan lüğüne müracaatte bulunduk. Nevapurların ikinci mevkiinde roaale ticesiz kaldı. sef mefrubat tariieıi yoktur. GarMektub tevziah pek »on, keyfine yolcunun kılık kıyafetine bakarak müşteriden bir cay aheste beste için 30 yahud 35 kuru; alıyor. Bir }i?e »u için 15 veya 20 kuruj alSokağımız Kadıkdy postanesin* maktan çekinmiyor. Bırinci mev tam 10 dakikadır: Acele etmemeil kide bulunan tarifeye gore su 9 şartile!... Postâcımır günde bir, kuru*, çay, kahve 22,5 kuruştur. bazan iki defa mektubları tevzl Yüzde 10 u Ue beraber ruyun aza eder. Mektublarm arkasında uat mt 10, diğer meşrubatın da 25 ku 10 da geldiğini gösterir damgalatl ruta satılması icab eder. varken tevzıat yalans'Z olarak tara Üstelik bu yetışmivormuş gibi saat 16 da. saat 16 damgasım taşıbüfede bulunan şahsın ve hizmet et yan mektublar ise tam saat 20 d« mek me^'bunyetınde bulunan gar geltıekledir. 10nun pek fena muamelesi ile karSokağımızuı ismi Yavuıtürk to?ılaşmamız da en tabiî hareketUr. kağıdır. Birinci mevki lalonlarında buluK A. ITHAL MALI ÇIMENTO Tıcaret Vekâletile yapmıs olduğum protokola istinaden 1500 ton Yugoslav mense'i tevzie tâbi çimento 10 eylulde İftanbulda olacağını sayın istihkak sahiblerine büdirirız. • HASAN PAKTEN: Maksudiye Han 30 Tel: 22311 • Dün yapılan dragon ve pirat yanşları halbuki... "... yUzOnUz dahll vOeudOn har ta> rafı aynı cllt tabakası lle örtUIUdür ve devamlı bir bakım« muhtaçtır. „ İstanbul Yelken Kulubü dün Fenerbahçe koyunda 15 yaşından kuçük çocuklar için drsgon ve pırat tekneleri arasında bir musabaka tertıb etmıstir. Bu müyabakanın neticesinde Hamid Ossa bırinci gelmiş ve kendısıne kulüb tarafından bir kupa hedıye edilmiştir. Ayrıca dün akşam kulub lokalinde. Avrupada yapılan son demz musabakalarına aid faaliyetleri muhtevi bir f.Im gösterilmiştir Bugün Yelken Kulübü tarafından Kalamış ko>iinda dragon ve pırat sınıfı tekneleri arasında «Binzet kupası» yanşlan tertib edilmiş ve kulüb îzalan Ue kalabalık bir aeyırci kütlesinin takıb ettıği bu vanşlar neticesinde: Binncıhği Yelken Kulübünden Behzad Baydar dragon sırufı tekneleri arasında kazanmıştır. Pirat tekneleri arasında vapılan yanşlan da Galatasaray kulübünden Vecdi kazanmış ve kendılerine kazandıkîan kupalar venlmıştir. Her iki birinci de kazandıklan kupalann Yelken Kulübunde bırer hatıra olarak saklanmalarını nca etmişler ve arrulan • °nne getırilmiştir. > R ÎİFİAİPJEİAİLM XI İjPıİBİTİKİEjN. AlüMJllF • K \İAİK|AİR|AİT YW.KİE«|EfL AİNlf IİİKİAİCI I BOĞAZİCİNDE veya HALİC'te Deniz kenarmda dopo olarak kuHanılmak üzere takriben 2000 m2 lik kiralık bir saha aranmaktadır. îş saatlerınde 87176 No. ya telefon edılmesi rica olunur ' IbrahJm Kundura Mağazası « • Tonlar Pasaiında açılmıs olduğunu sayın mügterilerilorine bildirir Ve ziyaretlerini bekler. Adres: B. O İstıklâl Cad. Toplar Pasajı No. 2 (Sular İdaresi karşısı). * Çimento ı NESHER Yüksek evsaflı, tam 50 kilodıır. Yapılarınızda emniyptlp kulİBnacagınız çimentodur Y. Çüin£iroğlu, Cihali. Abdülezelpaşa Cad. No. 340 Telefon 11806 13257 Haliç Kenarmda Kiralık Depo Halıcıoğlu, deniz kenarmda. dığer cephesi asfalt üzerinde. naklıyatta fevkalâde elverişli 650 metrekarelik yeni betonarme depo kiralıktır. Müracaat: TANSEL ŞEHSUVAR Ltd. Şti. Banka'ar Hai Karakoy Tel 46737 KUR Güneşspor 4 Yeniçarşı 3 sözlerine şöyle devam ediyon " terkibinde krem hassalan buluoan öyle bir sabun var ki bununla haftada en aı iki • üç defa yapacağınız banyo cildin krem ihtiyacıoı tam manasijle karfilar. BU SABUN PURODUR. Puro beıler, yunınşatır, pençlejiirir. güzellestirir. „ Dün Beylerbeyi gahasında yapılan futbol karsılaşmasında Gunesspor, Yeniçarşı takımıru 43 mağlub etmiştir. Betoniyer ve Vibratör Betonıyerlerimİ7 ve Vibratörlerımiz satışa arzedilmiîtir. Müracaat: Galata Kardeşim aokak, 15 HALİL TAŞÇ1OĞLU Telefon: 40375 POEU kutusu GalaU: 130. Silâhlı kuvvetler pentatlon fampiyona«ı Silâhlı kuvvetler 1954 yüı askerl pentatlon şampiyonasınm ikincısi olan atıı müsabakası dün saat 10.00 da Ayazağa atıj pohgonunda yapılfnış ve aşağıdaki dereceler aluımııtır: İkinci Ordudan Üstegmen Ragıb Arkıhç 64 puanla birinci, Birinci Ordudan Teğmen Rahmi Çetinkaya 46 puanla ikinci, Birinci Ordudan Cemal Güç 23 puanla üçuncü olmuşlardır. Yarın şampıyonanın üçüncü müsabakası olan bomba atma Ayazağada taat 10.00 da yapüacakttr. DENIZCİLhC BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN: 1 Bankamızın İstanbulda »ehir ve körfez hatlarında lsletmekte bulunduğu gemilerden 30 adedinin büfesinin işletilmesi hakkı taliblerine devredılecektir. 2 Bu i;e aid teklif sartnamesile mukavele tasarı«ı bedeli mukabilinde baukamız Şehir Hatları İsletmesinden temin edilebilir. S Teklifler 8'9/1954 çarsamba günü saat 17 yt kadar Şehir Hatları îşletmesi Müdürlüğüne verllebilir. 4 ilk teminatları sartnamesinde ekli lıstede gösterilmistir. ^^5> İzahat için mezku^MüdiirlüJe müracaat olun• * • • m u ı rica alunur.. ^/gg^ggg (12020) T e s i s 1e •iHBPendik I ••• Uroloğ Operatör ••' Dr. CAFER YILDIRAN Muayenehane: Cağaloğlu, Kızılay Cad No. 82. Keçlören apartımanı cSağlık Müdnrlüfü karşısında» Tel: 24293 Pazardan maada her gün hastalarını kabul «der. U GRİPİN SON DERECE FAYDALIDIR MfDEYt BOZMAZ KALBl VE BOBREKLERİ YORMAZ BOL PURO KOPDKLO NEFİS KOKULU fKURTİ B a ı ı o rm rayaa Cumcurıyet Uatbuıcılık r* TUrk Aüonlm Birkett Cajolojlu Halıtevl toluk No 10/41 Sanlblen Vazı ı*l«r.nı fl°l«n itere edan U o ' u i MUdUı GRİPİN, baş, diş, adaîe, sinir, romatizma, lumbago ağrı ve tızılarını teskin eder GRİPİN, bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanılır 4 u ı t ır* ıı« gOntft a ıdet ıimabillr I Tesislerl I •^•••HPendik vmmmJk NÂZIME NAUI ve ÇOCUKLARI NAZEM ULUSAT 100 de 100 saftır Aldığınız müstahzarın hakiki GRİPİN olmasına bılhassa dikkat edinı2. Takl tlennden sakınınız İPİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog