Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

6 Eyiul 1954 CÜMHÜRtYCT UÇ O >0 Çefin bir imfihan daha... ransız mecüsinin karan yüzünden, Avrupada müşterek müdafaayı gediksiz bir hale eetirmeğe matuf çalıs.malar fiyasko ile neticelenmiştir. Şimdi de sekiz memleket temsilcileri. Güney doğu Asyada elele vererek knmünizıne !<3IM «n'tüm 'ir miidafar. hattı kurma m miimkiin oiııp olmadıjını araştırmak üzere toplanmiktadırlar. Pariste meo'isin Avruna ordusu halkın'la veıı'iî'i karann, güney doğu Aîycınm mii?t!*~"v •*ıii'»'>faa hp.zırhklariüa tcsir etmodiği söylenem'îj. Unııtulmnmalıdır ki. Batı Avrupada hıısule geien istikrarsız durumu ileri sürerek İnsiliz Dış Bakanı Eden Manilla'ya gitmemis, Londrada kalmıştır. Her ne kadar İnTİliz Dıs İşleri Bakanlığı «Eden'in orada bulnnmaması, bizim bu konferans». ehemmiyet vermediğimiz manasma kat'lyyen gelemez» diyor ve bn yolda açıklamalar yapıyorsa da. Churchill hükumetinin Manilla konferansına diğer memleketlerin ve bilhassa Washingtnn'un atfettiği ehemimyeti vermediği hususundaki şüphelcri dağıtamamaktadır. BİR DAKİKA: Komünist gazeteler bn derslerle fazla alâkadar olunmadığından şikâyetçi Viyana 5 (T.H.A.I Son haftalar zarfında hemen hemen bütün peyk memleketlerin gszetelerinde birbirini çok andıran haberler çıkmıstır. Bu haberlerde komünist partilerinin mekteblerde din aleyhtarı dersler ile yakından meşaul olmadıklarından şikâyet edilmekte ve tedbirler alınması istenilmektedir. Bu yolda «tenkid yazıları» evvelâ Baltık memleketlerinde intişar etmiş ve Estonya ile Litvanya Rusya ve peyklerînde Koredeki hıxtl Çin din aleyhtarı dersler tümenteri KızıDar Kuzey Koredekl kuvvetlerinden 7 tümeni gert çekiyerlar Tokyo, 5 (A.P.) Pekin radyosu bu akşamki bir yayımında Kızıl Çinin eylul ve ekim aylannda Kuzey Koreden 7 tümen geri çekeceğini ileri sürmüştür. Harb sırasında bir Komünist Çin tümeninin mevcudu 6 8000 kişi arasındaydı. Aynı yayunda, Koredeki Çin kuv vetieri komutanhğma General Peng TehHu*nin yerine General Teng Hua'nın tayin edildiği söylenilmiş, fakat taisilât verilmemiştir. Yayın, müşahidlerin dikkatini çekmiştir. Normal olarak Çin kızıllan askerî birliklerin bu gibi yer değiştirmelerinden bahsetmezlerdi. ve Letonyada mekteblerde din aleyhtarı dersler veren öğretmenler arasında değişiklik yapılmıştır. Estonya gazeteleri. bu yolda daha sert tedbirler alınacağını da derhal ilân etmişlerdir. Macaristanla Çekoslovakyada da din aleyhtarlığını ya>Tn?.k için kampanya başlamıştır. Fakat komünistler, dine bağlı kütlelere karşı şimdiki halde alenen harekete geçmemekte ve tehdidler savurmaktadırlar. Sezar'ın hakkı Şimdiki iktidan çok kolay tenkid ediyoruz ama, bir takrm ruallerin cevablannı tınutuyor gibiyiz: Şemseddin Gv.na,ltaydan bir randevu, lutfen? Olmaz. Dahiliy* Vefcili beyi görmeliyim? îmkânı yok. Peki Maliye? Ne mümkün... Ticaret? Bugün meşgul. Ve hep böyle, vaktile hep böyleydi. Kimse ile tema* edemezdiniz. Şimdi hepsini rahat rahat göriiyoruz. Yalnız bu bile, iki devir arasındaki bir fark değil midir? D. N. Güneydoğu Âsyaniü mtidafaa plânları Manilla konferansı 8 devletin iştirakile bugün açılıyor Hddfsefer #râ sm d Sarfe suya! azeteleri okuyorum. H 8 kumet lchine olgn haberleıden ba^ltalaruıda tafsilât bulmak kabil dcşil Bu kabahat kmindir? Onu «raştırmak bana düşmez; lâkin mes«li zabıta Londra, 5 (R) Güneydoğu As riklere karşı almacak tedbirler, ikya müdafaa paktını hazırlamağa ve tisadi tedbirler, Seatonun şümul vaka'lannı hep poüs menbamdan tamamlamağa matuf Manilla kon sahası, daimî konsey, paktın müd alıyoruz. Bunun kadat yanlış yo] feransı yann burada açflacaktır deti, pskta yeni girmek istiyecek yoktur. Gazeteciiik ba değildir. Konferansa, Amerika, İngiltere, memleketler mevzulan ele almHaydi muhabirler işin kolayına gidiyor diyelim. Ya gaıete sahibleFransa. Avustralya, Yeni Zelanda, mıştır. ı Pakistan, Tayland, Filipinler iştirak Fransız murahhas heyeti bu ak rinin meslek aşkı v> okuyucuya karsı olan vazife duygusu? etmektedir. şam Manillaya gelmiştir. Meselâ evvelki gün gözümüzÜH Birleşik Amerika Hariciye Vekili Ruslann tenkidi önünde Beyoğlunda bir otonıobil Foster Dulles buraya gelmiş ve FiParis, 5 (R.) Moskova radyo bir kahveci çırağını raraladı. Çocuk lipin, Avustralya, Pakistan Hariciye Vekilleri ile görüsmelerde bu su bu akşamki neşriyatında Güney feryad ederken «Gölciık» markalı Doğu Asya konefransına dair Riıs arabayı kullanan büsbürun afalladı lunmuştur. yayınla ve bir bahriyeliyl daha yaraladı. Bugün 8 devlet temsilcüeri a matbuatının tenkidlerini rasında hususî mahiyette toplan mıştır. Rus matbuatı konferansı Yani Beyoğlunun göbeeinde bir antılar yapılmıştır. Bu toplantılarda şiddetli bir lisanla tenkid etmekte da iki adam yaralandı. Gaıetelerda tecavüzün tarifi, tecavüz vukuun ve bunun Cenevre konferansı hü görmedim. Zabıla daha vermemi| da otomatik yardım vasıtalarma kümlerine aykırı bulunduğunu be olacak. Ben zabıtanın yerinde olmüracaat, haricden yapılacak tah lirtmektedirler. sam: Rumanyada işçi isyanı mı? Tütünün kanserle alâkası yok Bueün için şöyle bir sual mevcuddur: «Avrupanın müşterek müdafaası çalışmalarında Fransanm oynadığı rolü, güney doğu Asyanın müşterek miidafaası hazırlıklarında da İngiltere «ni oynayacaktır?» Filipinlerde şimdi başlamakta olan sekizler konferansının neticeleri bn suali cevablandırabilecektir. Diğer taraftan konferansa katılmakta olan Amerika, İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda. Filipinler, Siyam ve Pakistan temsilrilerinin «Güney doğu Asya müşterek miidafaası ne şekilde kurulmahdır?» sualini de değişik şekillerle cevablandırdıklan unutulcıamalıdır. Bunlardan bazılan NA TO şeklinde bir andlaşma istiyorlar ve bu göriişü Amerika destekliyor. Fakat İnçilizlerin «ademi tecavüz paktlan ile komüııistleri durdururuz» göriişü de taraftar top lamıstır, bunlar da yeni bir Lokarno Istiyorlar! Nasıl ki Rusya Avrupa ordusunu batırmak için sistemli bir şekilde siyasî taarruzlarda bulunmuştu, şimdi de Komünist Çin güney doğu Asyada askerî paktlar tesisi fcallinde Hindiçinî mütarekesine ih lâl edilmiş nazarile bakacağım söyliyerek Manilla korrferansını torpillemeğe teşebbüs ediyor. Hindistan, Endonezya ve Birnıan ya gibl güney doğu Asyanın kalabahk memleketleri Manilla konferansına iştiraki dahi reddetmişler, böyle bir hareketin Pekini gücendirebilecegini söylemişlerdir. Bir taraftan bu noksanlar diğer taraftan bahis mevzuu sekiz devlet ara•uıdaki eöriiş aynlıkları hiir nıilletlerin çetin bir imtihan arifesinde daha bulunduklarını göstennektedir. Ömer Sami COŞAR Londra 5 (T.H.A.) İngiliz Tıb Viyana 5 (T.H.A.) Rumanyadan birbirini tutmıyan haberler eel dergi?inde intişar eden bir makamektedir. Bükreş radyosuna göre lede. Profesör Sydney Russ tütünle Londra 5 (a.a.) Biggin hava «mem'eketteki işçi senrîikalan kanser arasında münasebetler bu meydanında bugün yapılan bir içinde bııhran» cıkmıştır. Fakat bu lunduğuna dair ortada kafî hiç bir merasimde 15 yıldır fahrî kumansendikalann tamamile komünist delil bulunmadığim belirtmekte ve danı bulunduğu İngiltere muharepartisinin kontrolu altında bulun şöyle rîemektedir: besinin meşhur 615 inci ihtiyat haduğu bilindiğinden bu haberlerin «Tütün yüzünden ciğer kanseri va müfrezesine «zafer haftası» odaha çok bir işçi isyanı ile alâkab olduğu iddia ediliyor. Fakat bu id larak bir armağan hediye ettiği sıolriueu tahmin edilmektedir. diayı ispat edecek ortada hiç bir rada kısa bir hitabede bulunan inDemir Perde gerisinde en müdelil mevcud değilclir.* giltere Başvekili Sir Winston Chur him işçi isyanı geçen sene Doğu Pı ofesör eünde 40 sigaradan faz chill, üçüncü dünya harbi muhaAlmanyada çıkmış ve yayılmıştı. O la içenler arasında kanserden ö'.üm ^ernatı resmen ilân edilmeksizin zamandanberi peyklerde işçi çevre nisbetinin yüzde bir olduğunu da başhyabilir. demiştir. lerinde huzursuzluk hüküm sür belirtmiş. «fakat bu da bir şey isPetrol Sanayi îşçileri mektedir. pat edemeZ'> demiştir. Rumen mülteci çcvreleri bilhassa Japon Erkânıharbiye Reisi Seıuiikası üyeleri çocuk Rumen petrol merkezlerinde duzammı alacak Washington'a gidiyor rumun nazik olduğunu kaydetm^ktedirler. Ankara, 5 (T.H.A.) Bundsn Paru, 5 (R.) Jf,pon Erkâru Harbiye Reisi General Ayasi Bir bir müddet evvel Petrol Ofis camiKokan sinema! asında çalışan işçilerin memurlar New York 5 (T.H.A.) Sinera leşik Amerika Hariciye we Müdamadan sonra şimdi de (Sentorama) faa Vekâletleri ileri gelenleri ile gibi çocuk zammından istifade etgörüşmek üzere bugünlerde Wa meleri hususunda müracaat eden çünün mevzuu halindedir. İstanbul Petrol Sanayii İşçileri Sen(General Electric) tarafmdan shington'a hareket edeoektir. Geners! Ayaşi Amerikan kuvvet dikasmın bu talebi Ofis tarafından hazırlânmış olan ilk yeni (sentoraJaponyadan çekildikten müsaid karşılanmış ve memurlan ma) filmi hem üç buudlu ve hem lerinin de kokuludur ki buna dört buud sonra tesis edilecek Japon kuvvet gibi, camiasında hizmet gören işçilu diyorlar. Bu tecniibede sahnede lerine dnir Amerikan askeri ku lerin de çocuk zammı almalan kabir gül görülmüş ve derhal gül ko mandanlığı ile müzakcrelerde bu rHiIaştınlmıştır. kusu bütün salona yayılmıçtır. lunaoaktır. Urdün Mısır anlaşması Amman 5 (AP) Bugün yayınlanan resmî bir tebliğde, Mısır ile Ürdün takib edilecek dış siyasette Arab memleketleri arasında askeri işbirliği i!e ilgili metodlar üzerinde anlaşmaya vardıklan beyan edilmiştir. Tebliğde, bu konuda Mısır Millî îstikamet Bakanı Salâh Saüm ile Ürdün hükumeti temsilcüeri arasında müzakereler cereyan ettiği de kaydedilmiştir. Churchill'e göre üçüncü dünya harbi ilân edilmeden baflıyabilir! Ameliyatı seyrederken öldü Padova (İtalya) 5 (AP) Paskuale Zotti adlı 28 yaşındaki bir şahıs dün ufak bir ameliyat için kız kardeşini hastaneye götürmüştür. Ameliystı seyrederken dayanamayıp bayılan Zotti, başını vere çarpmış, beyin kanamasından ölmüştür. Kendiniz ögTenia... Bendeki malumatuı hcpsini size veremem, derun. Çunkü veremec. Vitekim verml» yor da... 1 17 ekimde Sarajova şehrinde Avrupada bütfln hâdise ve ha Ba.şmakaleden devam yapılacak Türkiye Yugoslavj'a berleri gazetecüer kendi vasıtalahale getirmek dauna mümkiindür. (Baştaraiı 1 inri fahijede) millî maçına hazırlık olmak üzere rile öğrenirler. Eskiden bizde de Bu hususta bir iki değil. sekiz on C. M. P. lilerin hiç bir partiye rey aşağıda isimleri yazılı olan futboltürlü proje yapılabilir. tatbik de eböyle olurdu. Şimdi hep devletvermemesi hususundaki genei idare cular millî takım kacVrosuna seçildilebilir. leştik. kurulu karan göriişülmüş ve bu mişlerdir. Bence, Avrupa savunma birliei Gazetelerimize aid o(an bn hiz2 Bu kadro 7 eylul salı günün met kusurumın yanıbaşuıda onlara macerasında Kusların asıl büyük karann tatbikının, teşkilâtın en aşağı kademelerinde dahi sağlan den itibaren Mithadpaşa stadyokazancı. ara yerde kaynayıp giden aid oLmıyan ikinci bir eksik daha dört koca yıldır. Rusya, kafasında ması tekarrür etmiştir. Ayrıca C. munda antrenör Gündüz Kılıcın var. M. P. ye mensub hiç bir şahıs bu 1 nezaretinde çaçlışacaklardır. Nihaî bir takım hesabları olan ve bunian Dikkat ediyor mnsnsnz? ! birer birer yiiriitmek için zamana seçimlerde hiç bir şekilde adayh kadro 16 kişi olarak biîâhare ilân Her gün pazetelerde okuyorn*. fını koyamıyacakür. edilecektir. şiddetle ibtijao duyan bir devleflir. Altı firma ihtikâr suçundan 1939 yılında diinyaya hayretien kiiGene bugün alman karara göre. 3 Bu kadrodaki elemanlann mahkemeye verihniş. çiik dilini yuttnraoak hir pisiciıılik muhtar. vilâvet ve belediye seçim takımlarınrlaki müsabakalara ve İki demir tüccan sahte faturj le Hklpr'e kuciginı aran Stslin. bu Ierinde rey kullanan veya adaylı idmanlan takib edilerek form dutanzimi suçile rakibata uğramış. hareketi ile sadeoe iki yıl (belkî o ğmı koyan C. M. P. mensublan rumlanna eöre her an değişiklik Dört peynirci mal sakladıkla* kadar bile de?il) kaznnmıstı. Fa hakkmda derhal tüzük hükümleri yapılacaktır. nndan dolayn suçüstii rurulmuj kat hn iki yıl sonradan Ru'syanın tatbik edilecek ve bunlar partiden 4 Davet edilen futboleular 7 Dokuz muhabbet dellâlı cezaAlman ordulanna basan ile mu ihrac olunacsklardır. eylul 1954 salı giinü saat 15.30 da ya çarptınlmıs. kavemct etmesine yetmiş ve nihaSsat 1? dp brı=layan ve genel ida ' malzemelerile birlikte Mithadpaşa Buna benzer, bir sürfl haberleı yet Berüne kadar yürütnesine im re kurulu âzaları ile C. M. P. li stadyomunda bulunacaklardır. var. Bunlar hep sade »nya haber* kân «ağlamıstı. Rınya o raman sa mcb'usların da katıldığı toplantı 5.5 mimî olarak harb i«temiyen bir Beşiktaş: Bülend Gürbüz, AH İh ler. Çiinkü tututanla, cezaja çarpsaat devam etmiştir. devlet olsa idi. HitlerV el uzatıp san Karayiğit. Eşref Özn § iq, Cos tırıianlarm isimleri yok. Bn ha12 eylulde İzmirde. 19 eylulde de ona kıskırtacak yerde Batı dekun Taş, Erean Errue, Bülend Esel berleri veren yer (Mvtnlık, nbıta) Zongııldakta yapılacak ve müteakıneresi ise isimleri de veriyor; lâmokrasilerile anlasır. böylcce İkinReceb Adanır. peyderpey ci Cihan harbi ya bif" olmaz. ya ben diğer vilâyetlerde Fenerbahçe: Şükrü Ersoy, Nsci kin gazete ba isimleri dereedetnida hiir milletler elhirliîn ile daba a\Tiı şekilde kararlar alarak üye!<e Ertem. Basri Dirimlili. Nedim Gö yor: çünkü adam: rinin seçmen veya aday olarak sekı«a yoldan 7afere ıılaşırlardi. Ticprî itibanm tarstzn! üyt çime iştiraklerini önliyeceklerdir. ney, Mehmed Ali Has. Lefter Küçük Avrupa ordıısu biU.îyesi bu spfer dâva ederse .. andonyadis, Burhan Sargm. Rusvaya dört yıl. dört koca yıi ka C. M. P. den verilen malumata Bu «akatlık mattnıat kaztanuııı Galatasaray: Tureay Şeren. Ali ''nndırmı^tır. Bu miiddet irindc Söre, partinin buşün 50 vilâyette Beratlıeil, Rober Eryol, Suad Ma seçimlerden ax evrel şerrf ve haybuiunan teşkilrtma bağlı 800 bin Rusya atom silâblannı c siyet sahibi khn5eleraı aleyfaİBC rrat. Kadri Aytaç. kadar üye?i vardır. imkânını hıılmi!». hidroien ııluorta nesriyat yapıbnasnu önleVefa: Garbis İstanbulluoğlu. lan imâline bile başlamıştır. Zamek için konma; olan hükumlernı Ankaragücü: Mustafa Ertan. maniTi karsı taraf bpsahına islcdi Yunan Kralı ve Kraliçesi neticesidir. Bundan muhtekir, sahçine hiç siipbe yoktur. Aradaki tekar ve kaKaban İstifade eder dlMarsilyada ıne«?fe>T konımnk i<;ti\'pnler her aye knrkuyornz ve onon İçin TazamıTütün ihracatı başby«r Paris. 5 (R.) Yunan Kralı Paul landa in<îan iistii bir eavret harTütün ihracı mevsimine girmek Ozere yornz. Herkes de iıintlerini bifanedirsmak 7onmıİR buİTindııkiarını u ve Kraliçe Frederika dün Agamem bulunduiumuz bu günlerde, Am«ika jri İçin a muhtekh •• satekârla mn» non gemisi ile Marsilyaya gelmiş hlar, Eeede tiittin parıil*rini muayen* nutmamalıdırlar. ameleye devam etÜTor. Cemiyetta lerdir. Kral v»ş Kraliçe mütenekki etrrektedirler. NADÎ Pek yakında. satı;ların ve thracatm bn trib) ahlâkıcizlıklan karşı tepH ren seyahatlerine devam edeceklerbaçipm^sı bPkTennçktpdir. göstermesl mümfcön olamıyor. dir. liarışaıt Proje C.M,P, n!n Ankarada dünkü büyük toplaniısı Millî lakım oyuncularını davet Pakistan Hindistan ihtilâfı Yeni Delhi 5 (A P > HinHistanla Pakistan arasında kanal sulsnnm istİTralin'înn <*r*"^ miinpzr Brezilya, kahve fiatlarını indirmiyor Maarif memurlarının Bursada 2 ev yandı Bursa, 5 (Telefonla) Bugün |ehrimizin Işık'ar semtinde bir yangın olmuş ve 2 ev tamamen yanrmştır. Yangında bir itfaiye neferi hafifçe yaralanmış ve bir keçi de yanmıştır. Yangının neden çıkt:ğı henüz tesbit edilememistir. ayı halle calışmsk için 30 ağustosta buraya geıen Diinva Bankası uzmanlan General T A. Wheeler ile D. Somtners bueün müzakereleröe Yeni bir radar cihazı bulufimak ürere Karasiye gitmişlerWashington, 5 (a.a.) Ordu ^ir. Bir hafta sonra Hindistan başDairesi araştırma merkezinden dün krntine dnr<9(?ek!err!ir. verilen malumata göre. uçaklar için Attlee heyeti Uzakdoğudan hafif olmakla beraber çok kuvvetli Londraya dönüyor yeni bir radar cihazının Lmaline Londra 5 (R.) Moskova ve muvaffak olunmuştur. 59 APN rümuzile adlandtnlan bu Çini ziyaret ettikten sonra Japoncihaz, 390 kilometrelik bir mesafe yaya gelen İneiliz İ=ci partisi lideri İneiliz den fırtmalan, dağlan veya muay Attlee'nin başkanhğındaki yen eşyayı tesbite imkân vermekte Tsci Partisi heyeti bucün ucakls Tokyodan Londraya hareket etmişdir. Adesesi 15 santimetre kurtuntir. da olan bu cihaziB bütün ağırlığı 75 kilodur. Basınımızıiı objekttf, eesnr, teragatll, hakikat sever ve müstakfl ohnak yolnnda katedileeek daha epeyre nztın yoln vardır. MaMne tekâmülii basm tekâmülü gayılmaz. Lâkin irlraf etmeH ki kananlanmn \n:ş rütbesind* tanıtarak. 175 lirasını ve kanun vftzilenmSı de bn yolda etmiştir. Iranın Güvenlik Konseyine do'andırdıjını ld<Jia hakkmda Ukibata bire hif yardnn etmemektedir. SanT* yakalanarak Arada bir matbuat rejimimlzık geçilmiştir. adaylığı Büyükada çamlıklannda yangın beliren ppçiri ferahJıklar bn iddiaKahire 5 (a.a> Birleşmiş MüEv'velki aksam Buvükadada 10.000 den mın çfiriitecek kadar nznn Smftrlfl letler nezdinrieki Mısır heyetinin fazla fundalık ve 200 e yakın çam ağa olmamışlardır. başkanı ve Mısır daimî murahhası cınm yanmasi'.e netieelenen bir yangın B. FELEK Dr Mahmud Azmi dün akşam yap olmuştur. Ada halkını heyecan» veren yangın ltfalyenin gayretl İle gece söntığı bevanatta Mısınn ve Arab memleketlerinin Güvenlik Konse dürülmüştür. Tahkikat» devam edilmektedir. >i adaylığı için tranı destekliyecek Karadenizde tehlike geçiren lerin teyid etmiştir. Rio de Janeiro, 5 (T.H.A.) Bre'ilya ilgili makamlan, Brezilya Sahte Başçavuş 175 lirasını kahvesinin (panik fiaü) na satıldolandırdı mıyacağını resmen ilân etmişler ve Eyüb Muhsinpaşa caddesi 72 numakahve fiatlannda düşüklük bekle rada halı ticareti vapan Mehmed K'.ıral yenlsrin aldandıklarmı da Uâve et polise müracaat ederek. Sofular yokusunda oturan Fazhnın kendiîni başçaTnislerdir. İstanbul lli Msarif memuriarı 8 eylul çarsamba günü Müdiirlükte toplanarak di knsnrlanmın kendimiz rörmergelip bUI öjrencl kayıd içlerl ve okulların 1hti «ek dısandan bBşkaaı yacları üzerlnde tetkikler yapacaklar tashih ermes. dır. toplantısı Tiirk mıtbnatnun Içindeviz. Ken MEVLİD Yeni ıkramiyemiz Ford, tahvillerini »atıyor Sarıyerde demircilik yapan Fahri Beyoğdul:)a i m a ' l ederken, Garanti Bankasıvillâ kazandığı m n a g u s t o s ç e kilişinde haberitıi duymuştur. Yukarıda talihli demirci, Bostancı Altıntepede Adalara nazır villâsının önünde görülüyor. lu 25000 Llradır. demirci 2 0 0 Liralık bir hesabla bu keşidemize iştirak etmekte acele ediniz. SELÂNİK BANKÂSI Detroit 5 (T.HA.) Ford şirketi sahiblîrinin. ellerindeki tahvillerden bir kısmını halka satacakları bildirilmektedir. Ford. mev cud şirket tahvillerinin tamamını elinde tutan kuvvetli şirketlerden biridir. Fakat şirket sahibleri, tahvillerin bir kısmını halka satmakla mali dunımun daha da kuvvetlendirileceği kanaarine varmışlardır Bu yolda yakında harekete germeleri beklenmektedir. Ford tahvillerinin halka satışı, Amerikanın büyük otemobil fabrikalan arasındaki (harbi) daha da şiddetlendirecektir. Halen Ford kuvvetli General Motors ile savaş hEİindedir. Ford şirketi temsilcüeri, tahvillerrn bir kısmı halka satıldıktan sonra şirketin durumunun kuvvetleneceğini ve General Motors ile harbinin de değişik bir safha arzedeceğini kaydetmişlerdir. ^ u akşam 21,30 Yeşilköy RÖNE PARK Gazinosunda Bir defaya mahsus olarak Cibali Cibali Karakolu Karakolu Yann akşam Kadıköy Yoğurtçu Karadenlzde evvelki gün b»tmak tehlikesi geçiren İstanbul limanına menFATMA YAKUTtiB sub v* A Visinos flrraasınâ «id 1050 tonluk (Emek) |ilebl Ereğlid» karaya vefatının 40 mcı ünün* tesadüf eden oturtulmuştu. 11.9.954 cumartesl günü Yedikule traraHaber aldığımız»1 gör«, diftı gemlnin vay duraümd» Kürkçübaıı CamH Şerisu alan kısımları muvakkaten tamir finde Iklndl namazından aonr» rnhıma edllmiı ve İstanbuldan giden Alemdar Mevlidl Şerlf akunacağından akraba, tabjlsiye gemisinln yedeğind* dün öğ dost ve araı eden lhvanı rit"t« teşrifleden «onra yola çıkarılmıstır. Gemi leri rlca olunur. nln bugün İstanbula varmajı muhtemeldlr. Km *• Torunlan Emek vapuru İstanbula getiriliyor Yedlkulell kömür tüccan n.erhum Hafız Osmanın refikasj aüe büvüiümüz sevgill annenı ve büyükanneraiı Numaralı biletler öğleden sonra Bahçe gişesinde satılır. Suadiye Asfaltında EYLUL KEŞİDEMIZDE 1APARTMAN DAIRELERİ ı Çok zengın PARAve ALTIN ıkramıyeleri Amerikalı turistler bu sene bir milyar dolar sarfedecekler New York 5 (T.H.A.) Burada neşredilen istaüstiklere göre, Birleşik Amerikadan çıkacak olan ruristler bu sene içinde bir milyar dolar sarfedeceklerdir .Fakat ilgililer bu sarfiyat Amerikalılann gelir yüksekliği ile aynı nisbette değildir demektedirler. Kaydedıldiğine göre, Amerikalılar gelirlerindeki artış nisbetinde yabancı memleketlerde sarfiyata girişseler yukarıda rikredilen bir milyar doların iki milyar .olması lâzım gelir. İKİŞİY.E' 10,000 Lira | KADKOY GÜNLÜK KEŞİDELERİ Rabat 5 (T.H.A.) Faslı Milliyetçiler buraya 5 kilometre mesafede bulunan bir Fransız karakoluna bugün sabaha karşı hücum ederek karakolu yakmağa muvaffak olmuşlardır. 3943 nıımarah hesab sahibi Bayan Adnan Cöksııieven, ErenköyVaki hücum esnasında cereyan de bir apartıman dairesi ka/anm'.ştır. eden çarpışmada 1 Fransız polisi öl 10 Eylul akşanııaa kadar siz de bir hesab gçtirırsanız Erenköy dürülmüş, 6 polis de yaralanmıştır. Milliyetçiler, takviye kuvvetlede, çamlar içinde güzel bir apaTtıman dairesine sahib rinden önce hâdise mahallinden uolabilirsiniz MJdaşmışlardır. TURKIYE KREDI Faslılar, bir Fransız karakolunu yaktılar 27 Eylul 100 Liralık IURK TICARET BANKASI HER 150 LİRAYA BİR KURA NUFfARASI ugün akşama 'kadar bauhmızda bir hesapaçtmmz AKŞAMINA KADAR AÇILACAKHER HESABA1 KURA NUMARAS1 VERİLIR. BANKAMIZDA İSABET ŞANSINIZIN DAHA KUVVETLİ OLDüGUNU UNUTMAYINIZ. KADIKÖY ŞUBESİNDE TUTUM BANKASI Galata • Sirkeci Kadıköy Osmanbey Çarpkapı Izmir Meneısen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog