Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

trcî Sazan ROBERT FABİAN IRA GECELEBI S e h i r = Çevıren: HAT1CE VILDAJ) o tyını ıvam c eceleyin sokakta haraBir isksmili çevirmekle bin lira çok güzel bir apaıtımanda idik. Similer tarafından çevrlkazanmak arzusunda iseniz, yahud gara küllerinden muhafaza etmek len biri: oyuna be§ lıra surup, yirmi beş sa ıçin, yerdeki şark hahlarını kıvır Müslüman yok muT dly» banıye sonra, krupyenin, bir hamlede mışlardı. Yemek salonunun büyük ğırmış. önünüze yüz vetmış beş lira kâr masasının üstüne amyand tabakaHamiyetli bir dindar pencereyi surdüğünü gormek istiyorsamz, lan sermışler, üstüne de yes.il bir Dragoa Tepenin kıyılannda iri iri buğday rengi. Onu bir yerde kul sünnüş. Durumun mahi>etinl «nLor.dradan a.rıhp Monte Carlo'ya, çuha rirtmuşlerdı. Odalardan en çakıl taalan var. Yansından çoğu lan. Onun üstüne boya sürme. layuıca cevab vermiş: yahud TouquetVe gitmenız bey büyuğunün bir köşesinde, kazaya duru beyaz, ötekiler ya boz yahud Onu olduğu gibi alıkoy. Nerede Müslüman var ama, gelemez! 3 kumaş mağazası çift etiket hıHedır. Ne var ki, Londrada ku uğramasın diye, ipek kumaş döşeli çok açık yeşıle çalan toprak rengı. olduğunu bilmem ama bir yerde şu Biz dünyanın muhteRİ yerleriamar oynarsanız. kanuna karşı gel iki kanapenin muhafazası altma a kullandığmdan adli>eye verildi Aralannda yumurta bıçıminde, yurengi kapama... deki müsliımanlann Pakistandaki mis olursunuz Kumar oynıyan in lınmış, evin bütün kıymetli bibloBu ses derinden derine seslenir son felâkete karşı durumumuz hem Belediye tarafından teşkil ediien murta boyunda çakıl taşlan buîabilsanlann çoğu bunun farkında de ları yığıh duruyordu. hususî murakabe heyetleri bugün mek için birkaç dakıka aranmak durur, ama yüzde doksan dokuz buna benziyor, hem benzemiyor. ğilmiş gibı grirünürler Partiyi haAvizelerin lâmbalarınm yerine başka tasalann ağır basması yüzıthyan adamın mücrim olduğu ka mavi ışıklı ampuller tikılmıştı. Bü de şehir ve sayfıyelerdeki gazino, yetışır. Doğu Pakistanı mevsim sağanakNe zaroan yolumuz düşse bu çazünden susar gıder. naatindedırler. Ama, kendıleri de yük masanın ortasında bir gazıno lokanta, plâj, kahve ve diğer bülan, altmış küsur senedir görülmetün iş yerlerinde kontrollarına de kıl taşlarile oyalanını. Kimi etekrrucrim, çünkü kumarı oynıyan ruleti duruyordu. Bunu, büyük bir Bu aese kulak asmamak yüzün miş şekilde sellere garkertL On onl'r 1 den tam kıvamını bulmuş yüzlerce milyon insan sulann tehdidl alpufun içine gizleyip apartımana vam etmişlerdir. İstanbul, Valiliğı lerini doldurur seçtiği taşlarla, kiresmimi bozduğumu gayet iyi ha tındaymıs. Trenler, menzillerina En keskin kuraarbazlara tiyatTo öyle getirmişlerdi. Otuz beş kilo ve Belediye Reis vekillıği. muraka mi şapkasını, kimi pabuçîarmı. benin fasılasız ve devamlı surette Islak çakıllann üstünde aramaktırlıyorum. Bazan bu sese kulak ve sinema muhitlerinde rastlanır. ağırlığında idi. ulaşamıyormuş. Bir yamaçtan karŞimendifer oyunu masası salona yapılması hususunda ilgililere ge la bulunmıyacak kadar gizli renkGeçenlerde, Mayfair'in göbeğinHe, kabartır: şıki yamaca ailelcr derme çatma rekli emirleri vermis bulunmakta ler vardır. Bız atölyemizde böyle bir parti seyrettim. Oyun esnasın yerleştirilmişti. Duvarlan kaplama Evet anlıyorum. O renge seküçük sandallarla giderek canlanbirdenbire adını bağışlanuyan renk da, kumar müesseselerine dair bü larla süslü antrede, korkunç rakam dır. nin batırm için dokunmıyacağım. nı kurtarmağa nğraşıyorlanmş. Belediye İktisad murakıblan 28 lere «sağır» renkler deriz. Boz detün kanunlara aykın hareket e larla poker oynanıyordu. Dokunanın!. Buradaki Pakistan basın atasesi dildiği halde, hıç kimse aldırış eÜniformah ddrt usak (gecede 4 ağustostan 4 eylul aksamına kadar »em değil, mavi değıl, yejil değil, Diye.. sozler verdiğim halde... der gorünmedi. lira ücretli, ağız sıkıhğı da caba) piyasada yaptıkları kontrollar ne san değil. Bunlar ancak çok canh Her ne hal ise, bu sefer içimden ge hüzünle haber vererek bizi çok Belkl de gereken bütün korun West End lokantalanndan birinden ticeainde üç kumaş mağazasını, çift bır rengin orta yerine düşerse adlen sesi dinledim. Tokmak baslı ke üzdü: kullandıklarından dolayı, landınhr. Yoksa kolay kolay hiç ma tedbirleri alınmış olduğu için alınmıs içkiler dağıtıyorlardı. Be etiket Ben de o darbelenen doğtı ülke miği boyamadım. yaz takkeli bir aşçıbası (aynı ağız Millî Korunma kanunu hukumleıi kimse bu renklere, bu menevişlert di. Bu kemikten kasab, ölüm, kö sinin çocuğuyum. Babamla karApartımanın her zamanki kira sıkılığı şartile, gecesi 6 lira üc dahilinde Adliyeye vermişlerdır. bol keseden bır ad veremez. tü koku. eziyet çeken hayvan ız deşlerimin aralannda irtibat kecıları olan West End'li bir kürkçü retli) büfeye bakıyordu. İki tepsi Gene bu müddet zarhnda 4 bakkal, Çakıl toplayanlara bakıyonım da lerıni soküp atmak için bir şeyler silmiş. 3 çalgılı gazino, fahiş fiatla satıj ile karısı, geceyi Savoy'da, Ta dolusu ordövr, durmadan dolastıherkes yumurtaya benzeyen çakıldüşün. Kemiğin ana yapısını boz... ve asıl felâket, »nlar çekiltnise'e bakan muhteşem (ilâve) nlıyordu, buz kovalannda da dai yaptıkları için haklarında Mıllî Ko lan seçiyor. Niçin elımiz, haberimadan ona öyle bir şeyler kat ki, dikten sonra başgösterecekmiş; zira runma kanunu tatbik olunmus, 74 ma serin duran şarab vardı. lerden birinde geçirmeğe gitmisjermiz bil« olmadan yumurta biçimigören; kötü şeyler düşünmesin birikintilerde türlü salguı hastalıkdi. Bu masrafı pekâlâ göze alabilirOyun esnasmda, parasız olmak bakkala, beyaz peynlr temin edıl ne kayıyor? Yumurta biçiminde Gören, onu senin sevımli buldu lann mikroplan tiremek fırsatını lerdi. Çünkü bir gece için evi boş şartile konsomasyon yapılıyordu. mı», 8 fırınla, 37 esnaf, Belediye yalnız gözümüzü değil, ellerimizi, ğun kadar sevımli bulsun. zabıta talimatnamesi çerçevesinde bulacakmış: Kolera, veba, tifo halbıraksınlar diye kendilerine yüz Sampanva, tavuk, hindi, tütün baBu ses, her halde şeytanın sesi kı kıracakmış . Onun için, bol lira para verilmişti (hem de her iıcı, kahve, aigara, yarrak slgarası, cezalandınlmışlardır. Bir hafta zar avuçlanmızı doyuran nedir? Hem fmda kontrol edilen müessese sayı niçin deniz önüne kattıgı çakılları değildi. tçimizden her zaman me bol ası lâzım... türlü vergiden muaf olmak şartile ) hepsi bedava idi. sı 1260 tır. Dığer taraftan, 1G72 istediği gibi yontup dururken yulekler seslenmez ki, bazan da şey 1952 de Batı Pakistan buğdaysız Kumar partisı her akşam başka Kürkçü ile karısı ertesi sabah murta biçimini seçmiş? Hazır ell tanlar seslenir. Yolda durup durur kalınca bir buçuk mihon ton buğbir yerde, yenl bir adreste kuru evlerine döndüğü vakit, her şey yer yer de sıhhî bakımdan murakabe ken önünüze acaib «nseli bir va day veren Birleşik Amerika, bu lur. Çarşamba günü kumarbazlan li yerine konulmus, her taraf temiz edilmiş, bunlardan 147 sine ihtar, değmiŞk"en niçin bu taşlan tam totandaş düşer, avuçlannız kannca seferki felâkete de bilhassa ilâçevlerinde banndırmış. olanlar, bun lenmiş bulunacaktı. Frijiderde, ak 122 sine de para cezası verilmiş parlak biçimlerde yontmamıs da 11lanmağa baslar, işte tam o sıralarda larla ve bekim ekiplerile yardım larm perşembe günü nerede bu samdan artma iki şişe enfes sam tir. Kontrollar devam etmektedir. le de yumurta biçimini üstün tutşeytan der ki: lunacaklarmı en son öğenenlerdir panya, belki bir kutu havyar, bir Neticeler sayın halkımıza duyuru muş? etmiş. KanaHadan, Norveçten, Bellacaktır. Hadi, şu adamın ensesine bir çikadan. İtal>adan insaniyet hisleri Umumiyetle bunu bilmemeyi de teps' dolusu da sandviç bulacaklarGel de şimdi Pikaso'nun sözünü tane patlat!. tercıh eîerler Çünkü büyük oyun dı. Yalnız hahda bir kaç çukur, gihatırlama. Zaten hangi taşı kalkaharmıs, yardunlar gelmiş .. oynanmaktadır. Bir tiyatro prodük nirli oyunculann işgal ettikleri yer dırsan altından Pikaso çıkıyor ama Sen gel de içinden gelen her sesi Sordum: törünun, bir gece, şimendifer oyu leri gösterecekti Pikaso; daha çok vahşi kabilelerin dinle bakalım. Güzel güzel yolda İngiltereden, Fransadan, denunda. bir elde altı yuz lira kayBu partileri tertib eden kimgeyonttuklan taslann altından zenyürürken karşınızdan tam diledimirperde Kerisinden? bettiğini gözümle gördüm. Meşhur ler, cömerd davranabilirler. berekli oyuncaklar gibi hrlıyorl ğiniz gibi bir âfet peyda olur. O Henüz ses yok! bir cokeyin, masada bin dört yüz Bugün, Londrada, muntazaman tstanbuldakl Komür Satış ve Tevzi Ha./bakın ne diyor yumurta üstüara içımizden gelen sesleri dınleyelira para bıraktığını gSrdüm. Bir kumar partileri tertib eden iki kişi Mııessesesl Müdürluğü tarafından bu ne bu üstad: Müslüman memleketlerdenı biçimi vardı. Uzun zaman deniz ki? Bakın ne oldu. Birkaç defa cek olsak halimiz nice olur? Her çok lokantaların sahibi olan bir zat, bulunduğunu ve devamlı müşteri gune kadar 85 406 aileye 94 S2S ton kok Şu ressamlar ne tuhai İnsan de, bir o kadar güneşte durduğu oturup şu güzel kemiğin bir resmi ne hal ise tokmak başlı kemıkle Zengin Mısırdan, Suriyeden? Petbir gece bana. neşeii bir eda ile. edinmek için, sık sık aynı işi ya komuru satısı yapılmış'ır Bunlardan rolcu ve han ithalâtçısı diyarlar44 000 aileye 44 576 ton komür tesllm lardır; bir yumurta resmi yaparken. için kokudan eser kalmamıstı. ni yapayım dedım. Onu siyah be derdleşir dururken elıme bir kutu Kazandım, ama tam üç bin pan virmi beş., otuz kişi daha mev edilmijtlr. ille de ona bir kişilik vermeğe çakullanılmış gramofon ığnesi geçtı. dan? İrandan? Kemiği seyrederken tahici bir yazla, çizgi ile renkler arasında dücud bulunduğunu benim gibi polis lira değıl, Bob, demişti. Kok kbmürünün teslimatl, S fszhan» çahşırlar; kişinin başını çizerken de Ses yok. heykel tadı alıyordum. İnsan vü şündüm. A... a... Benl burada sa Bazılarının uçlan paslanmıştı bile. d* dahil muntazaman d«vam etmekte Niçin oynuyorsunuz? dlye sor de billr. Buna mukabil, Pakistanh dostlar, ve miesse«eve ald muh'ellf depolarda yumurtaya çevirmeden rahat ede cudünü hallac pamuğu gibi atan ran resim yapma arzusu değildi. İçimdeki aes: dum. Paranızı niçin böyle tehlikeOyunu tertib eden, yüzde on amezler!. ressamlan, heykeltraşları düşünü Topladığım çakıl taşlannm resmi Tamam!. dedL Al bu gramo Türkiyenin küçük imkânlarile bu ye koyuyorsunuz"1 Hatırımda kal lır. Kasaya bin lıra verirseniz size halen 18 bin ton kok komürü bulunmaktadır. Klasik damgasını yemi} bütün yor, onlann hiç birinde tokmak baş ni yapmak da hiç bır zaman aklım fon iğnelerini tokmak başı kemi uzak memleketin muazzam felâkedığma gdre harbden evvel kumar dokuz yüz lirahk fis verir. RuletLübnan Ticaret Nazın perşemb« ustaların elinden çıkan başlara k kemiğin büyüğünü, sadeliğınl dan geçmedi. Ama zaman zaman ğin sırtına çak bakalım. tine sembolik mahiyette bile olsa oynam=zdmız. te, her sıfır veya çifte sıfır çıkdikkatle bakarsanız, saç bukleleri, bulamıyordum: günü şehrimize gelecek onlardan bir tanesinin üstüne birBardağınm ayağını parmaklan tıkça banka mizaları toplar. Bazı Hiç düşünmeden iğneleri bber iki uçakla yardıma gittiğini belirtHUkumetın davetlisl memle kumaş kıvrımlan arasında kaybo Akademilerde aylarca, yıllar kaç renk beneği, birkaç çizgi atmak birer çaktım. Uçlan zehir gıbi siv tiler. Çoçnnluğıı müslüman olan nın arasmda çevırdikumaıhane işletenler, profesyonel ketlmızl ziyaret fdecek olarak LUbnan olan Bakm. söyliyeyim, Bob. Harb sahtekârlan teşvik ederler, onlar Tıcaret Nazın Mustafa Saraç Ankara lan başlann çevre çizgılerini güzel ca, yüzyıllarca insan vücudü çizi hoşuma gidiyordu. Tokmak başlı ri iğneler, gevrek kemiğin üstüne lâik memlekctimizin bu alâkası Paden evvel, insan budala olmalı idi dan kazanclarınm yüzde kırkını, daki gflrusmplerınden «onra perçemb* OÎ incelerseniz; bütün yüzlenn lir durur. tskelet üstünde de ders kemiği de çakıl taşlan gibi boya öyle güzel çakılıyor ki. Arkasın kistanlıları mütehassü etmiş. İşte. tam bir yumurta biçiminde karar ler verilir. Oğrenci yüzlerce ke raak geldi içimden. Birkaç defa dan hemen sokağa fırladım. Bizim gazetelerinde blzim hakkımızda ki kumar oynasın. Üç kuruş parası aynca da yüz lıra giriş ücreti ahr gıınü çehnm! 7 e gelecektlr Nazır şehrımi?de ıkı gun kahp mü kıldığına sizin de aklınız yatar. olan işletir, kazanır, ıyi şartlarla lar. miğin anasını avradını, sülâlesini hazırlandım ama içimde bir ses: evin altmda bir nalband dükkâm yazdıklarını. kendi menbalanndan leleri ve tarlhl yerlerl zıyaret edecekElbet yumurta bıçiminm de çe öğrenir de. bunlardan bir tanesini işten çekılirdi . Hayır! Bu kemiğin üstüne vardır. Orada dizi dizi katır bon hulâsa ederek alıyorum: Scotland Yard'taki (Kara müze) tlr. şidleri var. Daha toparlpğı, daha benimsemez. Omrü billâh elmalı. boya sürmek günah. Başka bir şey cuklan satıyorlardı. Onlardan birAcı acı gulumsedi, devam etti: de, bu gizli kumarhanelerden biC. M. P. Mercan ocağı açıHı sivrisi; ama belli olan gerçek şu armudlu, yelkenli, servili, Ama şimdiki vergiler, sahlden rine yapılan bir baskın esnasmda DoSu Paklstanın merkezl Dakka'da bağlı sür, başka bir şey kondur, ama kaç dizi aldım, can hevlile bu iğneC M Partlsinin Emlnonu llçesine intışar etmekte olan «Momlng New»» paa kazanmak için kumar oyn» ele geçirilmiş çok marifetli bir â baglı Mercan Ocağı. dün ?aat 15 te ya biçımde hepımızı saran bir hıkmet bahçeli resimler yapar da bir gün boya sürme. lerin hepsine birer mavi boncuk adlı gazee tam lamanında yetijen var. rr=ktsn. vahud futbol maçları 0 let durur. Ancak bir ceb saati bü pılan blr torenle açılmıştır. olsun bir aşık kemiğine alıcı gözle Ah!. bu ses. Bu çok derinlerden oturttum. İçimdeki ses: Turk jariımının kardeşç» hislere terzerınde bahse girmekten başka çare yüklüğünde, tellerden, yaylardan, Torende. genel kuru! üyelerl, 1 ve 1 Dragos kıyılarındaki çakıllarla bakmaz. olduğunu bellrterek geleto, çögu zaman kulak asmadıgt 'Ştmdi, oldu! dedi. Artık tok cürranşükran duygularını PaMrtanllllçelerın Idare heyetl üyelerl hazır bu b rckmadı. nakletmekdişlilerden mürekkeb, lnce yapılı *** oyalanrrken bir de kocaman kemik mız bu ses yok mu?. Hani bazan mak baslı kemiği dolap diplerinde ların lunmuşlardır. tedlr. Lokantalarımn satabilirstnlz, bir şey. Bileğe takılan buftlet,tel Açılıçta söz alan üyeler, C M Par bulduk. Ya kocaman bir kadana Peki sen bu davul tokmağını, resim yagarken bu ses der ki: .saklamağa necbur değılsin. Onu «Psklstan Post> adlı baska blr fazeU . diye fıkir verdim. lerle sol ayağa bağlanmaktadır. Pro ttsinln an» prensipleri. buRünç kadarkl beygırınden kalma, ya bir manda havan topuzunu andıran kemiği 3u İiitüne resim yaptığm ke Hayır, Bob; çaks.tığım müd fesyonel bir kumarbaz, masarun al çahşmaları etrafında lzahat vcrmisler veya beıiT^ri yaratıklardan. Deniz; aylarca inceledm de ne oldu san tenin kendi rengi var ya, soluk *tediğin yer» koy. 'Bak hiç kim Tılrk Kızılay teşkllâtının Dofu Bengal se ondan kaçmıyacak. Vallahi. öyle felâketzedelerlne Iki uçakla malzeme detçe, vergiler üzerinden bazı ten tında ayağını, hiç belll etmeden ve memleket meselelerl etrafındaki go bu kocaman bacak kemiğini de ögondermeslnm rıışlerfnı bel rtmf^lerdir oldu. Eserimi radyonun üstüne dugumı tebarüz dostane blr hareket olzilât yaptırmsğa hakkım var. Ama oynatmak suretıle bu âleti Işletir, ettlrerek lhtlysc anınnüne katmış, onu da çakıl taşlaoturttum. Kemiğin ilk halinden d» yapılan bu yardımı övmektedlr. m = llanmı satar da paramı bir yere seçtiği kâğıdı kol yeninden içeıiye Et fiatlan ucuzladı rile bırlikte bir güzel yumuş yıkaödü patlayan kanm, onu tatlı tatlı «Paklstan Observer» ve tAzad> gazetstlhsal bdlgelerlnden şehrlmize yapıly?tırırsam, işsiz diye ağır vergi öyle bir süratle kaçırtıp gizler ki, mış, ak pâk ağırtmış. Ufak tefck tesl de Ikl memleket »rasındakl münalüzdü: yuklerler hiç kimsenin bir şey •ezmesine im mnkta olan conlı ve cansız knsablık sebetlerin her zaman dostane kalacağınhayvan sevklvatı. «on gıinlercîe artmaga retuşlar yapmağı da unutmamış olHep yüksek oyun oynıyan bu kan yokrıır. Bdylece bir kenara bı başlamıtfır. Bununla llglli olarak 15 Keçiye benziyor, dedi. dan bahlsle, «on yardımın hususl blr raktığı kâgıdı o>Tiaması icsb ettiği gündenberl et fıatlarında hıssedllır de malı ki kemısjın kasablık halı kalkumar partilerini aramakla meşgul Daha sonra tokmağın altma alü mahlvet arzett!£ln! bellrtaektedlr. mamış da davul tokmağı gıbı ışBengalce yayınlanan «Sanbad» İ M bir cok zengin Londralı aynı fi zaman, sol »yağını kımıldatması, recedc bir ucuzlama olmıışlur münyom bir fılm kutusu ekledim Dogu Bengal halkının Türklyeyl şukran 5ehrim'7de bir ara 550 kuruşa kndar lenmiş. kâğıdın tekrar avcuna kaynıasma kirde ama, bunun tam yerinı bulduğuna ve minnetle hatırlıyacakJannı yaaÇıkTiı? olan kojTin, kuru eti fiatı, bu Kemiği topladığım çakıllar arsLüks bir binanın ikinci katında. kâfidlr. emın degılım. maktadır. sure*le vj7de 40 ı bulan bir ucuzlukla sına katınca sandal halkı dumma Büyük partilerde, isaretli kâğıd 2R02S0 kunısa kadar d'işmuşlur *** elkoymağa kalktılar: Dığer taraftın kasablar. h.lkm bu kuUanılmaz. Her hangi tecrübeli Biz, demek k! karmea kaderinc« Sandalda kokar, dediler. tnucuzlu?a raebet göstermemesinden şikâKatır boncuklu, gramofon iğneli ovuncu ve her iyi polls, bu isareti yet etmektedir sana kasab dükkânını hatırlatıyor kemik hıkâyesi, meslek hayatım gönül almışız . Malî kudrerimiı derhal farkeder. Desteyi, kâğıdladediler. İşin ucunda olum var deda bir durak yeri, bir boğtım yerl şimdilik bu kadar . Daha da imVapurdan denhe düşen kız nn sırtı size dönük sekilde tutup, diler. At şu çirkin kemiği dediler. kesildı. Artık etrafımı çevuen kâjı bulmağı ne kadar isterlz. bulunamadı başparmagınız »raaınd» kâğıdlan Obür müslüman memleketlerinl eşyaya, bir başka türlü bakıyorCumartesı gunü saat 19 30 sıralarında Kemiği ne kadar okşadım'îa olkaydırdmız mıydı, desende mevcud Haydarpaşa ıstıkametıne ptmekte olan sorarsanız. durumlan jukanJd hidum. madı, onu kimseye sevımli kılamaHERAY ERENKOYDE en küçük bozukluk derhal göze Erenkoy v pıırj yolcularından bir kız. kâyeji cidden andınyor: Tokmak başlı kemiği ancak Geçen gün dibi göriinen denizlevapur Saraybuınu açıklarında ıkcn de dım. çarpar. BİR APARTMAN OAİRESİ Mıislünıan var . Parası da nize dıı<mustür Mahallınde yapılnn bir havluya sararak sandal gümrürin birinde kocaman bir çapa bul \ar . Var ama yardıma gelemez! Oyun malzemesi satan dükkSn araçtırmalara n i m e n cesed buluna( lımlf veya Adanada E* ) ğünden kaçırmak mümkün oldu. duk. Gün görmüş bir sandal delarda, isaretli iskambil kâğıdı satı nnm'ş ve k m n huviyeti de te«bit Tokmak başlı kemıcı evde kimse miri. Onu da boyamak için eve lır. Fıatı, kâeıdın nev'ine göre 5 etirenıenııştlr bulunmadığı günler masamm üstugetirdık ama bir tüılü bo\ amağa ALTIN ve PARA İKRAMİYELERİ şilinle 3 lira arasında değişir. FaOkullardaki kantinier açık ne koyup ınoeliyordum. Gozu doelim varm3dı. Bu hali çok daha gükat bu kâğıdlar yalnız acemileri artırma ile kiraya verilecek yuran, avuçlanmı gıcıklayan bır zel. Hem Pavli adasında buldu Gizli fuhuş yapılan bir ev basildı aldatır. Hıleci knmarbazlar, iskamL!s« ve Ortaokullarlî Marif VekâloHER 100 LİRAYA AYRI BİR ğumuz Narteks'in hakkmdan anBeyoğlundaki bir apartımand'a kapıbil kâğıdma, oyun esnasında işaret tln» bağlı Yüksek Okullar, Mesleki KAZANMA ŞANSI ! cak bu çapa geldi. Narteks dedığin. cılık y?nan Huseym adındaki blr çahu. Teknik olculHrdakl kantmler bu ders koyarlar. oturduEu ka'ta gi2İİ fuhuş yaptırdıgl L E V E N D D E yılınds 2490 sayılı kamına gore açık kamış boğumlu, iki adam bojunda ıhbar edılnrş ve ahlâk zabıtası meBu iş için, matbaa mürekkebile artırma İle kiraya verılecektır. şamdan kollu bir fıdan. Eski Yu murları tarafından yapıl?n bir bask:n stearinı veya balmumunu kanştır10 EYLOL AKŞAMINA KADAR nan tapınaklarında çıra olarak kul netıces rde ıki çijt uygınsuz jekilde mak, bu halıtaya birkaç damla teEYLÜL 6 MUHARREM 8 BİR HESAP AÇTIRINIZ. lanıhrmış Bodnım dolaylanru ge yakalannıç+ır rebentin katmak suretile elde edilen Telcfon İhtiyat iu depoAyrıca. Elenl Islmll zerken Halikamas Bahkçısından bir artıst Taksımde oturan ve yaptırırmacunu sünerler. Kumarbaz, bu su Frigidaire Caııaşır de, fuhuş yapar bellemiştık bunu. Çok guzel bir kcn polıs tara|inQan suçustu yakalan8. a madtievi bıyığına sürer, oyun esmakinesi Şofben K'şlık şey ama gel gör ki ne saksıya sı mış'ır. o körriir Krcft sobaları. nasmda dalgın dalgm bıyıği ile ovğar mubarok, ne djstije. Duvaıa nayarak, istediğı kâğıdın arkasına Siimbül So 6. V ] 5 32 12 12 16 50 1SS52011 3 48 çakmak da günah. Bulduğumuz çaMEVLİD Müracaat Tel: 36516 işaretini koyar. E J10 5GI 5 3 7 | 915 1200 135 9 12 panın kocaman bir halkası var ya; Aile buyuğumuz Avukat (Artcasi var) fidanı oradan geçirdık. Şimdi bızim HÜSAMEDDİN HAYDAR ÇAMER'in îngiliz Lordu, en sonunda biraz ayrıldı. Adsız Sultanı saran kala Narteks çapadan saksısında süzüm lanndan geçenleri durduruyor, »^umhuriyet» ın Kdehî Te»rikası:^l da gülümsemek tenezzülünde bu balığm arasına yeniden kanştı. süzüm süzülüyor. Çapa öyle müte ruhına, vefatnın kırKincı gunune isabiraz da onlarla konuşuyordu. bet eden 7 eyliM 1954 h g u u s a a t u t , Ilköııceleri pek o kadar çok konuş hakkim doruyor ki rüzgâr istediği Bevazıd CaTnnde sMevlıd nokunacak'ır Lord Campton. belki sozü daha lundu: muvor, hep başkalarını dinlıyordu yandan zorlasın; fidan bana mısın Bııtun akrrba ve dostlarınızm ve arzv uzatacaktı Genc kızı kuşkulandır S'ze göre bir iş!. edenlerm teşrıfleri rıca olunur. O da bir kaç yabancı dil biliyordu. bile demiyor. maktar. çekiniyoımuş gıbiydı. O a Dedi. Aıle&i Böylelikle genc kızın düsünceleriralık yanlanna başkalnrı gelınişti. Peki ama bu eşyayı kâğıd Ü5Binbaşı Harrison kadmlar arasınIster istemez çckıldi, uzaklaşti. da pek sevilen. pek aranan bir | ni goruslerini anlamaya çalışıyor tüne aktarmak dururken kendi araGene de gozlerini ondan ayırmı gcncdır Anlaşılan Lord Campton du Ziyafetın sonlarına doğru lyi lannda gehn guvey etmek arzusu yordu. da onun için bu ışi kendisine ve den ıyiye arkadaş oldular. neneden geliyor?. Miss Emmy Hall içki içmezdi. Ingiliz Lordunun yanında bir de! riynrdu Bu kanşımı zamarumızın bütün deniz zabiti vardı. Bınhaşı Fred Binbaşı da içmedi Içki içenlerin sanatkâılan denıyorlar. Ama çoğu Bınbaşr 0nun gibi bir genc kız'n bu kadar le kendi elile yazabilseydi Emine | Yabancılarm pck çcğu Ingilizdı Hirrison uzun boylu, çok yakışıklı. kendi aralannda konuşması, otugevş bilgısi hepsıni şaşırtıyordu. Sultan da onlann arasına gizlen Aralannda bir de deniz lordu vardı Demin, bir arahk şöyle biraz rup kalkması, hepsi, her yaptığı, , t>u ipucunun nereden geldığini sakpek gösterişli bir gencdi. Hcrke= j lıyor. Eğil kulpğma söyliyeyim: arasında yaşamak Eöyle kalabnlık yerlcrde pek çok Onu herkes sayıyor, herkes e] us mek, onlann gibi o da, zivafete buyuk iınıfo ma konusmuştum. Bu kız. pek öy!e icmıyenler için görülmeye değer. , gene onlann arasında vaşlanmak. konusmıyan, heıkcse pek vuksjk Vahsı sanatından. İptidaî katünde tutuyordu. ile eelmışti. G.^ğsünu, kolhrını. ya şimc'ije kadar her yerde gördüğüAdsız ?ultanm en tatlı auııleri kendini ieven bu insanların a n ten bakan Lord Campton neden"= kasını kaplayan sırmalar için k miız, tanıdığımız kadınlara pek Bu yan çıolak tuvaletler içinde, bile sanatından geliyor bu rüzgâr. buıada aeçtı Hiç bir yabancıntn sında söçup gıtmek üteıdı. Bulün Miss Emmy Hall'i hiç go. 'm ka bü:bütün göz aîıyorc'u. bpnzemiyor. Bir bakıma kadma da ı siTn?lı üniformalar altmda elleri, sokulamBciığı yerlere, prensl°rin a bu şimdiye kadar goıdüğü, tamdığı çırmıyodu. > dudaklan titreye titreye konuşan; Lord Campton, binbaşıya de li kı benzerr.iyor!. Erkek gıbi . Erkek rpylanna da guıp çıkıyor. en ta yerlere hiç benzemıyen baş döndu Bir aralık yanına sokuldu Kena.bi konuşuyor, erkek gibi düşü i yıkılmamak için birbirlerine daya Prensin çocuklarma ders venınmış yabancılarm toplant laıina rücu âleme tjıuhkten sonra, artık dine göre bir ustr.lıkla Aasız Sulnüyor. erkek gibi dolaşıyor... Er na dayana dans eden süslü kalabaıcn kızk konustun m u ' da karışıycrdu. Bir gün geldı ki her gencliğinde cie. ihtıyarlığında cia tanın f»eçrnis cünlerini öğrenrr?ye k'klcrin bir çoğundan da üstün gö hğa uzaktan bakarken onlar da a Bi^az önce tanıştırdılar. yerde onu anyorlar, onu soıuyor orada barınabılecekti. Hiç yadırga kalktı Bır sırasım buldukça, ıkide rasıra gözgöze gelip fısıldaşıyor Kim olduğunu anlayjbildin rünüyor. lardı. Hındii Prens. yabancılaıla madan, hiç yadırganmadan. hiç kim birde, hep: Dedi. lardı. nıi?. karşılaştıkça Miss Emmy Hall on senin yan bakışına uğramadan ba , Nerelerde bulundunuz? Bu Memurlann Ben de ondan korkuyonım. tnglliz blnbaçısı blr çoklan gibi şını dınlej'ecekti. ] Amörikah im!ş. lara tercümanlık edivor; yabancl evlenmesı Onun için kendisini gözden kaçır öyle yılışıklığa, sırnaşıklığa kalkkadar çok yabancı dili kımlcrden O karîannı hen de öğrendim Olmuyor, olmuyor!. Olacağın ö ütjıondmİ7? Hin^ı mekteblorue odevlet elçılerile hep onlnrın kondi rr.ak istemiyorum. mak şöyle dursun, karşısındakinin Bir çok dil biliyor Fransızca dil'erin^en konuştukça hcıkesi nüne geçilmiyor'. kudunuz? Amerık^da iken kimleDeniz Lordunun bakışlanndan bir kadın olduğunu bile unutmuş, din, almancadan bn^ka Hindlilerlt şaşırtıyordu Gezıp dola'.t'fil yerAÇILIŞ HEDİYELERİ r^n vanında çaliM< f dunuz*' *** ne demek istediği anlaşılıyordu. hep seyahat, denizcilik, musiki, de onlann dilinden konuşuyor. lerın her birinden ayrı ayrı topO akşam, Prens gene bıiyük bir Diye soruştuıup ciuruyordu. Harrison da belki onun gibi düşü sanat. edebiyat üstüne konuşuyor Onlan ben de görüyorum. lanmış bilgisi vardı Hindlihenn Dek zıyafet vermiştı. Yerli, yaDancı bir Emine Sultan, böylelerinden pek , nüyordu; Miss Emmy Hall'in ya du. Hindistana yenl gelmig, öyle çoğu onu herkesten üstun tutuyor çok davetlı vardı. Hepsi de tanın sıkıbrdı. Oyle iken, deniz Lordunu herkes biliyor. Başka? bancılar için çalışan bir kadın ol diyordu; buradaki eskl •serleri, Daha başkasını öğrenecek kadu. Hele Turk olduğunu anlayan mış kimselerdi. Şehzade Abdülha incitmek de istemiyordu Başta masından o da korkuyordu. saraylan, kıleleri gezmek, görmek $ Djj Tabibi N. Sonslno lar ona büsbutün inanıyorlar, büs Iık Efendının, bu heıkesten kaçan, Hindli Prens, yerli yabancı berkes dar olmadı. Bu geceden tezi yok, binbası, istiyormuş... I Bu akşamdan sonra yapacamuayenehanosJnı ayni cadbutun bağlanıyoriardı. Hındii ka gizlenen kızı burada, hele böyle Lorda karşı pek derin bir saygı bu kadının gizli hayatını öğrenmek Emmy Hall, onun arkadan arkade üzerinde Taksim, Abdınlar onu kendilerine örnek tutu toplantılarda. sanki Hind Prensi aösterıyordu. Kendisi de onun sor ğ'nız iş budur. Bu kızı sık sık gö için elinlzden geleni yapacaksmız. ya neler kurduğunu, içinden neler Idülhakhâmid Cad. 15/3 Elolacaksınız yorlardı: erkekler onu tanıdıktan nm kendi yakınlarmdan birisi imij duklarım busbütün karşılıksız bı receksiniz. Arkadaş Bir kaç gün içinde sizden rapor geçirdığini bilemezdi, düşünemezmas Apt. na nakletmigtir. «onra kadınhğa karşı başka bir göz gibi gelenleri karjılıyor, her birıle rakamıyor yalnız bır kolayını bu Kimdir, kimin nesidir; bundan 6n isterim. di. Boş bulundu; açık yüreklilikle: Tel 82841 ayrı ayn konuşuyor, gidenleri de lup sözü değiştirmeye çalifiyordu. ce nerelerde bulunmuştur, ne yaple bakmaya başlamışlardı. Aye Aye Sir! (ŞOE EMNİYET VE SÛR'AT Gülüyor, fülüfüyor, arasıra yan rnıstır, buraya niçin gelmiştlr, kim Dediği gibi, alnının yazısını, öy gene o uğurluyordu. Gene binbafi, Lordua yamndaa *)ı | letirmistir, bunlan Sğrcnecekfinis. Gizli kumarhaneler =haberleri j Pazartesi Konuşmaları I I ABAHTAN ABAHA... Seller altmda 10 milyon Müslüman Bir haftada 1260 satış yeri kontrol edildi İncik Boncuk Yazan: Bedri Rahmi Eyüboğtu i \ Kok kömürü tevzîalı devam ediyor = TURKIYE = E VAKIFLAR = = BANKASI = f Möbleü kiralık ev TİRfiİYE KREDİ TüRK EKSPRES BANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog