Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

mu shnKt re Irktltn ttmtzttr SO nncn jı\ sayı 10.812 u m h u r i yet KLTRUCUSU î T U N U S NADf Tdgrai *e mektub adrMİ: Cumhnrlyet. tsta nbul Posta Iratura tstanbul No 246 Tatefemlır: Cmnml S u t n l Numana: 24298 Yan îaleri 24290. Matbaa 24290 r Ingllize* Bğretmenlerine, öğrenciler* v« kitabcılsra müjde: ılenby öfi English Ceurtt r Bookj Qnş, it£t* three, four, fivt .. f eBfiğfer dergisindeki ü atlarl» terlît'^d^ıektedir. Bayilere o l a r a k j. «rf* Tr«U «önderilir. j«1lrîcS§t: İ SCİtabevleri ANKÂSAJve İSTANBUL Pazartesi 6 EylUl 1954 Yunanistan Kıbrıs için Arab devletlerinden yardım istedi Yunan elçileri, bulundukları memleket Dış İşleri Bakanlarım ziyaretle Birleşmiş Milletlerde müzaherette bulunulmasmı taleb ettiler Ankaradan şehrimize gelen Kıbrıs heyeti. tstanbulda hükumet erkânile temaslarda bulunduktan sonra Londraya gidecek Kahire. 5 (T.H.A.) Kıbns adasının Yunanistana ilhakı hususunda. Yunan hükumetinin, Arab devletlerinden resmen yardım taleb ettiği bildirilmektedir. Bu cümleden olarak Yunanistanın Arab devletleri nezdindeki elçileri bugün bu memleketler Dış İşleri Bakanlarını ziyaret ederek. Birleşmiş Milletler gündemine alınan Kıbrıs meselesinde. Yunanistanı desteklemelerini istemişlerdir. Kıbns heyetinin Londraya götüreceği m«saj Ankara. 5 (Telefonla) Kıbrıstan memleketimize gelerek. Ankarada bir kaç gündenberi temaslarda bıılunan üc kişilik heyet, bugün uçakla İstanbula gitmiştir. Arkam Sa h i'u 4 te askerî tatbikatı Bagün doğıda alom laarruzn yapılaeak Mavi kuvvetler bugün mefruz diişman birUklerine karşı mukabil taarruza geçecek Erzurum, 5 (a.a.) Husus! muhabirimiz bildiriyor: NATO'nun üç kademe halinde yapmakta olduğu Keystone tatbikatı devam etmektedir. Yunanistanın Strurna nehri civannda Türkiyenin Dikili sahillerinde yapılan iki harekâttan sonra, Keystone tatbikatının son kısmı Erzurum dolaylarında başlamış bulunmaktadır. Birkaç gün devam edecek olan bu tatbikatı takib etmek üzıere dün akşam Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Abdülkadir Seven Erzuruma gelmiştir. Bugün de NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Arkası Sa. 6, Sü. 4 te NATO Dün Tarihe Karışan Proje ir Avrupa »rdus» kuruhnası Skri, Uk *«<• ©larak, lMt yıhnda ••yın Churchill tarafından ort«ym ahlmışti. Batı Avrupa miHetlennin birleşmesi terini »»vunan Sir Wim«on. bn müşterek ordu fikrini • «iralarda belM de bir Msele oyanu diye knHanmak istiyordn. Bir yıl sonra, Kore harbl patlak Teriuği zaman, Birlesik Amerika, Batı Almanyamn silâhlandınlma» lttiumuna kuvvetle Inanmafa başladı. Yoksa, hür dünyayı komünirme knr* »avunmak imkiıını bir hal aiıyordu İfte bunun ÜMrine Frammılar Sir Winston'nn yan fanterik, v*n Msef! projesini el« alarak Uİediler. MademM Alrnan »rdusnnu Dıya ««mekten baska çart yoktu, hiç olmaısa »teki ordnlanu kalabalıgı içlnde bnnu bir laptü rapt •Itma al««lı Idi. Yetmi» yıl boyrnıca ttç dela Almaa Isgaline uğrtyan Fransa luoannda bajpmaa Mr Alman ordnm, M aşa|ı k«mtininn kadar bfiyflk bir «ehlike •ayilıyordu. Fransanın bn haMı kaygusnıra Birleşlk Amerika anlayışla karşıladı. Adıtıa Pleven plâBI denlletı Arrnpa *avnnma birliü tamnn el« ahndı. I9M yanndan 1952 baharma gelinceyedek tasan tizerlnde enine boyuna çahşıldı. Nihayet 1952 yılı mayı» ayının 27 nci jrünü proje Pariste imzalandı. Parlamentolann tasdikinden sonra yürtirlüge prmesi gereken bu anlaşmaya ıtöre kunılaeak Alman birliklert Amıpa iavnnına birliği emrine verilecek, ıtTnnmı birliği d* NATO teşkilâtimn bir parçası olarak Batı dünyasının hizmerinde çahsaeaktı. BöylelBkle hem Alraan kurvetlerinden faydalanmak lınkanı dttşÜBÜlüyor, hem de Almanyanm ileride Bahya karşı yeniden bir belA kesilmesi Ihtimalleri ftnlenmek isteniyordu. Anlaşmayı iraralıyan altı devletten dördü (Almanya. Beleika. Hollanda. Liiksembure) tasdik muamelesini parlamentoiarından geçirerek tamamladılar. Bir İtalya ile Fransa kalmişh. Bilhassa bu sonnneıı devlerln tereddüdleri titpide fizticü bir lıal alıyordu. Hükumetler dfişüp kalkıyor ve her yenl gelen hükumet bir takım değiştirge önergelerile işi savsaklamağa eahsıyordn. Nihayet şimdiki Ba^bakan MendesFranre. işin daha fazla sürüncemede kalmağa tahammülü olmadıpını Eördüğü için andlasmayı meclise sıınmadan önce Brüksele giderek olcki imzacı devletlerle son bir palarliğa prişti. Fransızlann ileri siirdiiiii teklifler ortaklar tarafından Avrupa savunma birliği sisteminin ruh ve manasına faxla aykın eöriildü ve Brükselde bir anlasmaya varılamadı. Bunun üzertne hükumet de kendi varlığını ortaya koymaksızin andlaşmayı Meciisin tasdikına stındu. «ister kabul. ister reddediniz, ben karışmıyorum» dedi. CUMHÜRİYET BELGRAD TELIFOTO Husiısî muhabirimlz Nuyan Tiğ'itin telefoto ile verdifi resim: Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Mareşal Tito, dün Belgradda yapılan geçid resminl seyredetlerkea Avrupa mü^afaa camiası Fransayı şiddetie tenkid eden Batı Almanya Başvekilinin nutku i Amerikada iyi karşılandı : Bayar dün Belgraddan Saraybosnaya gitti Cumhur Başkanımızın huzurunda büyük bir geçid resmi yapıldı ıay Bo5naya h = reket etti. Reisicum ı hurumuzun şerefine hava alsnında bir atkerî gecirl resmi yapıldı. Knr | diplomatik ve Yugoskvya askeri | Arkası Sa S. Sü. 2 de j Dün, İSTİMLAK Şehzadebaşında istimlâk edilen ev ve kanların yıktırılmasına devam edilmekted'r. Re?lm, kısmı göstermektedir. C. M, P. nin Ankarada dünkü büyük toplantısı Ankara. 5 (Telefonla) Oumhuriyetçi Millet Partisi seri halinde vilâyet merkezlerinde yapmakta olduğu büyük toplantılann ikincisini bugün Ankarada, il, ilçe, ocak ve bucak temsilcilerinden mü Paris 5 (R) Batı Almanya Basvekili Adenauer dün akşam eeç vakit radyoda bir nutuk söylemi; ve bu nutkunHa Avrupa müdafaa i camiası andlaşmasının Fransa tarsfından reddedilişini »iddetli bir lisanlg tenkid etmis ve Fransanın bu kararı almasmda komünist mebduk uslann rolü olduğunu belirtraişti. Adenauer. Almanyanın yeniden bir militarizm cereyanını uyandırmak istemediğini, tam hükümranlıeını elde etmek için çalıştığını ve bu hususta Amerika ile İngiltere arasında görüşmelerde bulunuldu5unu söyledikten sonra Avrupınm birleştirilmesinin bir zaruret halini aldığını .ancak bu birleşme sa Arkast Sa 6. Sü 3 te İhraç harekâtına iştirak eden kurbağa adamlar sahilde Belgrad. 5 (Hususi surette gönde.diğimiz arkadaşımız Nuyan Yiğit bildiriyor) Cumhur Başkını Cclâl Bayar bugün Belgrad seyahatinin son gününü ceçirerek Sa Kızl Çin milliyetçilere karşı taarruza geçti Kuemoy adasının komünistler tarahndatı bombardımanı sırasında 2 yüksek rütbeli Amerikan subayı öldü Feci bir tayyare kazası Bir KLM uçağı düştü 24 yolcu ve mürpttpbattan 3 kişi öldü Önümüzdeki seçimlerde G.M.P. lilerin hiçbir partiye rey vermemesi teşkilâta bildiriliyor r*kkeb 200 e yakın Ankaralı delegenin istirakile yapmıştır. Toplantıda parti olarak girilmemesine karar verdikleri önümüzdeki muhtar, vilâyet ve belediv» secimlerinde. Arkast Sa. 3. Sü. S da C. H. P. ocak kongreieri başladı Dün llk olarak Emireân ocak kongTesi yapıldı C. H. P. nin sehrimiz teşkilâtında 1954 1955 senesi ocak kongreieri dünden itibaren başlamıştır. İlk defa olarak Emirgân ocak kongresi, dün saat 10 da kalabalık bir halk kütlesinin istirakile yıpılmıstır. Toplanbyı. fl başkanı ivukat Tıeeddin Özgüder bir konusmt ile açmıatır. İl başkanı konuşmasında, son leçimlerin muvaffakıyetsizlik sebebi olarak; ltktidar ile C. H. P. elindeki «artların eşitsiz, seçim sısteminin sakat olduğunu ileri sürmüş ve seçim esitsizliğinin giderilmesi için parti olarak daima mücadele edileceğini bildirmiştir. Arkası Sa. 6. Sü. 3 tt Londra, 5 (a.a ) İçinde 55 kişi bu'ıUnsn Constellation ttpi bir K. LM. uçağı bu sabah Irlandad ki Shannon hava alamndan hareke« Arlizı Sa. 6; Sü. 8 de Bir Tttrk vapuruna Beyrutta haciz kondu «Selçulo vapurunun Lübnanlı hacılan Ciddede bırakarak dönmesi hacze sebeb olarak gösteriliyor Şefrimize gelen haberlere gore armatör Veysel ve Said Akbaşoğlu kardeşlere aid olan Selçuk vapuru Ciddeden dönüşünde Beyruta uğradıgı sırada vapurun acentesi Dervis Beydol tarafından haczettirilmiştir. Haczin sebebi vapurun bir kısım Lübnanh hacılan Ciddede bırakarak hareket etmiş olmasıdır. Hd gündenberi limanda tutulan vapurda 390 Türk hacısı ile 402 Lübnanh hacı bulunmaktedır. Geminin sahibleri Selçuk vapurunun »erbest bırakılması hususun d« hükumetin yardımmı Istemişlerdir. Geminin ne tam an hareket edecegi belli değildir. Amerikan uçagını Hâdise Japon drnizinde vuku buldu. Amerika Rusyaya bir protesto notası verdi Ruslar, bir düsürdüler Taipeh, 5 (AP.) Çin komünistleri bugün Kuemoy adasıru bombardımana devam etmislerdir. Cuma günü adanm ilk bombardımanı sırasında iki Amerikan «ubayı ölmüştü. Bunlar Yarbay Frank Lyn ve Yarbay Alfred Medendorf'tur. Bugün Form»zada Amerikah ve Milliyetçi Çin subaylan arasuıda bir toplantı yapılarak durum gözden eeçirilmUtir. Eisenhoner haberdar edildi Denver, 5 (A.P.) Başkan Eisenhower bugün Washington'daki Müdafaa Vekâletinden Komünist Çin kıt'ası açıklarında milliyetçilere aid Kuemoy adasının maruz kaldığı bombardıman meselesi hak AT)UU\ Sa. 6, Sü. 5 te Dün Yapılan Hususı Maçlar Washington 5 (AP) B Amerika Savunma Bakanlığı bugün bir Amerikan devriye uçağırun Japon denizinde iki tepkili uçak, «Muhtemelen Mig15 tipinde^ av uçaklan tarafından düsürüldüğünü açikiamıştır. Amerikan uçağından lağ kalan 9 kişi kurtanlmıştır. Bakanlık, düşürülen Amerikan uçagının donanmaya aid Neptune tipinde bir uçak olduğunu belirtmiştir. Hâdise. Vladivoctok'un takribeo 100 mil dogusunda, Sibirya aahlllerinin 44 mil açıklannda M n j m •öniştir. UçJrtakilerden d«nia ua Arkan Sa. 6. Sü. 4 t ı Bir ay önce kaybolan bir asteğmen aramyor Zabıtanın ve askeri makamların flrerinde hassasiyetVe durduklan bu hâdisenin mahiyeü bir türliı anlaşılamadı Ankara 5 (Telefonla) Bir kaç kan ilânmın tam metni şöyledir: gün önce, Ankara gazetelerinden «Bundan dört ay önce, Yedek j birinde çıkan resimli küçük bir Subay okulundan mezun olarak kayıb ilânı günlerdenbeçj zabıta hızmetrni yapmak üzere Bandırma nın ve alâkau askerî makamların Arkası Sa. 6, Sü. 6 da üzerinde hassasiyetle durduklan bir hâdise olmuştur. Gazetede çı SATILAN CtCE Bfr müdde» evvel ağabeyisi tarafuıdan 100 lira mukabilinde luna parkçılara satı» lan İzmirin sempstik cücesi, babası tarafından bu işten alınmış ve bir otele maskot olarak kiralanmıştır. 60 Çrn. boyunda ve 25 yaşındaki sevimü cüceyi, elinden büyük bir çakmakla sigarasını yakarken göruyorsunuz. İşic. fikir olarak ele alımşından Hnrl ve imza merasiminden de iki yıl üç ay sonra Fransız MeclisinSn reddi ile tarihe kanşan Avnıpa favunma birliği projesinin kisara hiVâyesi hundan ibarettir. Bu neticenin. her şeyden önce P.uslar hesabına büyük bir zafer savılması çerektiği söyleniyor. Bııs pronaçanda kavnrıklarmın ve sayın Molotov'un son aylar zarfında tasnik mııamelesini Fransız Meclisinde boçmak uğruna harcadıkları C'jyretlere hakılırsa bu iddiaya hak vermcmek füçtiir. Avrııpadaki *a»"tinia tpskilâtmın riddi hir şckilHF kmi'rtlrnmesi elbctte Rusyayı brerrk. risha doğrıısıı Ruş hayallerini büyük ölçüde kırmağa yanKî'caktır. Bıınıınla beraber. Batı Avrupayı kolav yutıılur bir lokma olmnktan kıırtararak Vıririk (edlıir ic «vıınma hiılİKİni bu şekli ile kui'inaklan iharet oltnasa gerektir. ^lmanyanın ifade etti^i ınmldî ve iı.inrvî kııvvetleri su veya bu ıjetilde Batı javui""."iı>i yarar bir Dün yapılan hazırlık maçlarınrla Fenerbahfe, Beyoğlusporu 60, Beîiktaş, Adaleti 40 NADtR NADl yenmişlerdir Yukarıdaki resimde, Beyoğluıpor kaiecisinia bir kurtarışı eörülmektedir. Arkatı S*. 3, Sü. 5 U , t^r (Mtçltra tnftüâtile di|wr ısor haberlerimifi 4 uacü nüfeipitde buIacakıuuiJ Ankara Izmir yarışları S*ld T»y besinci merhaleyi d* •a iyi der«ce İle geçti Burıa, I (a.a.) Anadolu Ajaruınm husust muhabiri bıldiyor: Ankara lzınir bisiklet yari|inm beainci merhaleri olan Yalova Bunı ıruı, gec* gabaha kıdar devam ed*n giddetli yağmur yüzünden yollann ban kj»ınılan çamur deryası hallne gelmijti. Bu yüzden bir kaç bisikletçi kayarak düşmüşse de y&i'alanan olmamıştır. Yol bakımıncLn en telılikeli virajlarla en dik çıkışlar bu arada bulıınuyordu. İstanbul bölemti bisiklptçilerinrlpn Ekrem Ozügeidiye karşıdan bir taksi çarpmıs ve blsikls+çiyi karaı Arkan Su. 6, Sü. l *• Asteğmen Nafiı Lembet { i Düıtya cinayet rekorunu kırdı M«dco City, 5 (A.P.) CSnayet sayısının yüklülüğü bakımından diinya rekorunun Mexica'ya aid olduğu bugün yayınlanan resmî istatistiklerden anlaşılmaktadır. Mexica başkenti Mexico Citv'He her yıl. 1200 kişid?n bir kişi cinay«t« kurbs" eitmektedir. 3 milvon , Arkan Sa. f , k J t t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog