Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

30 ancn yıl sayı 10.811 umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADf TeJgraJ ve mefcrub adresi: Cumhuriyet. tsta nbu1 Poata tcutusu tstanbu] No 346 Teleftmlar: Omuml Santral Numvuu 24298 Vaa tjlerl 24299. Matbaa 24290 Pazar 5 Eylül 1954 6T sm mevcuddur satış: Ta ıtakale Cad. Tetefo ı: 21015 Liselerin Köylünün Ziraat 11 seneye Bankasına borcu indirilmesi Bu sene fazlaca kuraklık hasebile İlgili mercilere gerekli talimat verildi sonra verilecek Ankara 4 (Telefonla) Liselerin 12 yıldan 11 yıla ındınlmesı hususunda açıklanan hukumet görüşü ve kararı uzerine yapiımakta olan hazırlıklar tpkemmül etmektedır. Maarıf Vekâletı Tahm ve Terbıye dairesı bu mevzudaki çahşmalanm ' sona erdırmek üzeredır. Lıyelerm 11 yıla indırildıği ve bu *ene bu Arkası Sa 6 Su 8 de \ mevziî tecillerin daha geniş ölçüde yapılacağı bildiriliyor Ankara, 4 (Telefonla) vıl koyluve dağıtılan tohumluk ve yemlık hubuhat borclanndan bir kısmının tecıh hususunda Zıraat Bankasına peydsrpev muracaatler gelmekte ve tetkıke tâbi tutulmaktadır. Bu talebler kovlu tarafından bu senekı mahsul duniTi'an hchrtılerck vılâvetlere vapılmakta ve vilivstler de bu taleblen mazbatalar halınde tesbıt ederek Ziraat Bankası Umum Mudurluğüne gondermektedırler. Emın kaynaklardan bıldırildığine eore ban çevrelerde ileri sü' rüldüeü eıbı bu sene bu borclarl Arkası Sa H. Su 4 te Nihai karar, Maarif Vekili Amerikadan döndülrfen Kırıkkalede tren çarpıştı 6 vagon yoldan çıktı, 12 kişi yaralandı Kırıkkale, 4 (a a) Bu gec» saat 3 30 da Kurbağah ve Kılıçlar ıstasyonlan arasında ıki marşandiJ trenı çarpışmıştır. Çarpışma netıcesinde, 6 vagon yoldan çıkmış ve 9 u personelden olmak uzere 12 kisı yaralanırustır, Yaralılar. dprhal Kınkkals hastanesıne kaldınlmışlardır. Hâdıse, Kurbsgah istasyonunda fcelâkısı olan 752 numaralı katann mezkur isUsvonda durusunun temın edılemerre=;mden ıleri gelmıştır i CUMHURİYET BELGRAD TELEFOTO Dün Belrrad Unlverritean.de Cumhnr BMkanı Celil Bayara hukuk doktorlnfn pâyesl verillrken Tek taraflı Dostluk Olmaz Belgrad Üniversitesinde dün yapılan parlak tören Cumhur Başkammız Celât Bayara fahri huhuh dohtorluğu payesi tevcîh edildi üzakdoguda gerginlik artiyor Komiinistlerin blr millivetçi Çin adasına yaptıklan taarruzda iki Amerikalı subay öldü iıtün milletleri •evrrtm. Taipeh (Formoza) 4 (A P.) İlgililerce tah>ıkata devam edılSoy »ynlığt, din reya Buradakı Amerıkan Askerî Yardım mekte olup yolun açılmasuıa çalıdil «ynlığı yüzünden Heyetıne mensub olduklan sanılan jılmaktadır. hlç hlr iasan tophıluğuna k»rşı iki Amerikalı subay dun Kemoy düşmanlık duygnlan beslemem. adasınm kızıllar tarafından bombardımanı sırasında olmuşlerdır Genel olarak milletler lyidir. OnMıllıyetçi Çın kaynaklarından velan birblrlne karfi kötii kist eden, rilen bu haber buradakı Amerıkan bir kisun politikacılarm bencil göelçılığı ve yardım heyetı karargârüş.ü ve dar zihniyeridir. Anlayısh Arkası Sa. 6, Su. 7 de ( ncı tümen karargihında mıbaylar harekitı tıkib ediyorlar Te iyi nlyetll hükumetlerin Idaregintfe kaldıkça, milletler daiflM karşılıkh dostluk havası içinde jafarlar. Çünkü toplumun bir üyesi iifatı lle bısan her yerde az çofc 4 ü çocuk olmak üzere 16 blrdir. İçeriden veya dışandan kıjkişi yaralandı kırrdmadığı zaman dil baskabğı, my baskalığı, millet başkahjp gibi Dün 14 vesait kazası oLmuşrur. sebebler yüzünden öteki insanlara Bu kazalar netıcesmde 12 orta yajll kotıi gözle bakmaz. Tarihin kaydet•e 4 küçük çocuk yaralanmıştır. tiği büyüklü küçüklü kavgalara Diğer taraftan. Çatalca civarınd» bakınır: Hepstaıin arkasmda «idare da bir kamyon kazası olmuş "e Aveden» zümrelerin balk fizerine ni isminde bir çahıs kamvondaa raptıjı telkinlerin izini göriirsünüz düşerek ağır surett* yaraknmıj, Bir milletin, dnrup dururken, bir kaldınldığı hastanede blmuştur. başka millete karşı kendiliğinden maklandığına dair geçmişte misal bulmak giıçtür. Bir takım tesirler altında kalarak Dikib 4 faa) (Hususî muha dası altındaki Birinci Orduya men(rencliğunde çeşidli «millî husubirimız bildırıyor) 2 eylul günü sub kuvvetler mefruz duşman» m«t» krlzleri geçirdikten sonra nlmefrU7 bir düşmanın Şile sahilleri karşı koyarlarken NATO Güney hayet benira vardığım sonue budur. mizde Çanakkale ve Karadeniz bo Avrupa Başkumandanı Oramlral Doğrulujfuna bıandıjpm bu samimt Bazını bfdcf tutarak vaptıSl bir çi» Wılliam Fechteler'in emrile altıneı Belgradda yapılan kabul resmlnde Celâl Bayar yt Mareytl Tlto jröriişü de bujiin sirf Kıbrıs mesekarma ve Balıkesir bölgesine ha taktik muttefik hava kuvvetlerint lesi yüzünden burada bir daha dudn yppJan duşm?n ındıı nebile mensub jet uçaklan da Birinci OrBelgrad, 4 (Husual turett* giden makta olduğu seyahat parlak bir tekrarlamaya lüzunı görüyonım: başlayan Keystone (Kılittaşı) tatdunun harekâtını desteklemekteydi. arkadaştmız Nuyan Yığit telefon dostluk havası içinde devam ediHiç bir millete karşı düştnanlık bıkatının ikmci kısmı gelışmış bu Türk kuvvetlerine yardım makyor. Diyebılirım ki Celâl Bavarın beslemiyen benim gibi Tiirkler a la bıldınyor) Cumhurreigimiı sadıle Amerıkan Altıneı Akdeniz lunmaktadır. Arkası Sa. 6, Sü 1 de raMtıda Yunan dostluğuna aynca Celâl Bayarm Yugoslavyada yap Arkast Sa. 6. Sü. 3 tt Tuğgeneral Cavid Çelığin kuman değer verenlerin sayısı azımsanamıvacak kadar yüksektir. Atatürk zamanındanberi istisnasız biıtün Cumhuriyet hiıkumetlerinin kuvWashington 4 (A P.) Türkiye vetlendirmeğe çahştiğı Türk YuMaarıf Veküi Celâl Yardımcı, Doğu nan işbirliğini şuurla destekliyen Anadoluda Atatürk Universitesinm bu kütle. ne yazık ki karşı tarafkurulmasile ilgıli hazırlıklara dair tan serekli yardımı her zaman göAmerUcan Dlş Yardım İdareii marememektedir. Biz iki millet arakamlarıle yaptığı görüşmeleri dün sındaki her türlü tatsız hâtıralann Devlete milyonlarca liraya mal olan kaçakn etioel endırmiştir. silinmesi ve hem Tunanlılara, hem Yardımcı, Nebraska Üniversitebİ7e, hem de dolayısile Akdeniz çılığın kördüğümü nihayet çözüldü; kaçakçı sinde yaptığı tetkiklerden ionra medeniyetme fayda saglıvacak bir şebekesine sahte mühür yapan adam yakalandı Washingtona avdetinde Dış Yardo«tluk havasının kuvvetlenmesine dım Direktörü Harold E. Stassen calı<jtıkra. bir takım Yunan poliŞehrimize gelen Sivasın Ankara 4 (Telefonla) Ankara lira kazandıran bir şahıs adaletin tikacılarının ivi ni>etlerimİ7e karşı KOCAYUSUF» VINCI TAHIİRAnkara 4 (Telefonla) Günün tince yeni bir kanun tasansı hazır ıle konuşmuştur. Emniyet teşkılâtmı, Orman umum pençesme tevdi edılmıştir. «Halay» ekipi adcta cephe aldıklanna şahid olu şartlaruıa nazaran bir çok eksık lanmıştır. DE 6 av once Denizcilik Doğu Anadolu Universitesi Amüdürluğunu aylardanberı huzurOn ay once başlayan ılk bclırti Bankası tarafndan Ingiltereden yoruz. ve kifayetsız cepheleri bulunan es 1 Vekâletçe kurulan husus! bir ko merıkan idaresinın yardımile ve suzluk içinde bırakan ve devlete lerınden bugüne kadar geçen za satın alınan ve «Kocavusuf» adı Kıbns hâdisesi bu müşahedenin ki icra ve iflâs kanununun yenne misyonun aylardanberi üzerinde bir mukaveleye mustenıden kurumalyonlarca liraya mal olan Türki man zarfmda cereyan eden hâdi verilen büyük vinçin teknesi su Arkası Sa 6. Su 4 te lacaktır. sadcce bir misalidir. Bu Yunan kaim olmak üzere Adliye Vekâle 1 ye ölçüsünde buyıık bir kaçakçılık selerin tafsilâtı şudur: snvenliğinin birinci gösterisi deyaptı§ımian tamir edilmektedir. hâdısesinin bir turlu çözülemiyen 1953 yılının son aylarında Kızıl Resımde, tamir edilmekte olan pildir ve biz aşa£ıdan aldıkça. gakor düğürnü nihayet bugün çözüliba snnuncusu da olmıvacaktır. Arkası Sa. 6, Sü. 6 da vınç gorülmektedir. lebılmiş ve yaptığı kuçük bir sahBaşlan sıkıstıkca. dost milletin i? tekârlıkla kaçakçılara milyonlarca basındaki politikacılan icin Türk do«thıeıı pek kıymetli bir şeydir; yazı ve nutuklarında bunun üzeGazetecler Cemiyeti ile Yapı ve rine to7 kondurmak istemezler Kredi Bankasının tertibledıkleri ve Fakat islerine (jeldi mi. megalo 10 11 12 eylul saat 21 de Açık YENİ ROMANIMIZ idea ııcnına göze almıvacaklan teHava tıvatrosunda yapılacak olan gebbüs de voktur. Türk dostluğunmüsabakalar içın günler yaklaştıkBunVnr, bîze yersiz hücumdan bahsederken İ«tanhula hâlâ resça ılgı de artmaktadır Ekipler |ehlan ile hep bir ağızdan ıtıpn Constantinople demelerini hadi rimizde toplanmaktadır. Balkan paktıru baltalıyorlar fi inri SAHtFRDF I dil ahskanlıjhna yoralım. fakat araYapılacak nihai musabakalara mi7daki dostluğun virmi besinci yı Arkası Sa 6, Su S de lını aştıîımız bir sırada hâlâ »Cons Perihan Zorlunu n macera romanı Atina 4 (THA.) Atına gazetantinople« u kavbedislerinin beş telerinden Akropolıs, «Türklerle D. P. de tasfiye hareketi devam yÜ7iincu matem vılını kutlamalan yapılacak iş yoktur, durumu ayRöportaj Serisi ediyor \ na ne huvurıılur? Bu gidişle bir dmlatalım» başhkları ile Kıba* I C'in resmen Tsfanbulu. Trakyayı, Yunan idaresi altında bırakamıyaAnkara 4 (Telefonla) Ankara Ege> i istemeve kalkısmıyacaklan cağını bildıren Türkiye aleyhind* teşkilâtında bır ay zarfında 22 ııe malum? yersiz ve iftira dolu bir makale yaD.P. 1 üyenın hajsıyet dıvanma 1 Dost Yunan halkını bu sekilde ymlamıştır. jevkedıldiklerı haber veıılmektedir. ı varı ciiliinç ve yan an iddialarla Akropohs"e göre, «en romantik Yazan: lngiltere muhabirimiz Feyyaz TOKAR Bunlardan 6 üye Cebeci teskılâtın ' Vı^kırrmava calısırken sa^n poli Elen bıle» Türklerle anlaşılamıyadan, bırer üye Çankaya ve Elmatikacılar »caba Türk dostluğıına cağına artık inanmıştır ve Yunan dağmdan, 4 üye merkez ilçeden ve PAZAR İLÂVEMÎZ hİ7m*t ettiklerini mi sanmaktadır hükumeti de bu hususu resmen geri kalaru ise diğer ilçelerdendir. lar? Yaptıklan hareketin bİ7İm ta kaydetmelidır. Akropolis gazetesı tstanbul limanına mensub «EBu arada Ankara teşkilâtında raffa eavet tabiî olarak bir takım Türkiye için (garıb müttefık) tamek» sılepi dün sabahın erken sa haysiyet dıvanma daha 50 kadar tenkilere vol acarağını. bunun birinı de kullanmakta, P.Tpago^ atlerinde Ereğliden gehrken ?u üyenin verilmesi beklenmektedir. Türk Yunan dnMlıi&umı haHala hükumetınden «Türkiyenin hakıalarak batma tehlikesi geçırmiştir. Diğer taraftan. muhtelif vılâyetyacağını ve üstelik Yunan menfa kî maksadlarını» öğrpnmesini de is. Hâdisenin tafsılâtı şöyledir: lerden Ankaraya gelen haberlere •tlerini temelinden ^arsacağını dü temektedir. Salih Kırlant, Ethem Imer ve göre 6 vilâvet harıc olmak üzere fiinmüvorlar mı? Ethnos gazetesi de Türkive a İŞLETMELER VEKİLİ İsletmeler Vekili Fethi Çelikbaşm bir A Vısinos firmastna aid 1050 det şimdıye kadar haysiyet divan'arına Beni en çok üzen nokta. kar^ı Ipyhtan makalesinde, husule gelpn aüandisit amelıyatı geçırdiğlni bildirmistik. Vek'lin sıhhati dil veyt tonluk «Emek» gılepı Ereğh sevkedilen uvelerin adeHı 100 ü NADtR NADt duruiBuri kabahatmi v§ mesuüyeti zelmektedir. Resım, Fethı Çelıkbaşı, hastanede ıstirahat ederken den tam hamu'e knrnijj alarak li geçmektedır. Haysiyet dıvanlanna Arkası S. 3, Sü. 6 tt Arfuuı Sa. 6, Sü. 2 de göstertyor. Arkast Sa. 6, Sü. 7 de Arkası Sa. 6, Su. 6 da Dün Dikiliye çıkarma tatbikatı yapıldı Bir günde 14 taşıt kazası oldu Keyston manevral arının üçüncü kısmını teşkil eden Erzurum harekâtı hazırJikları da tamamlandı Yeni Icra ve Iflâs Kanunu hazırlandı Alacak verecek davaları kısa zamanda neticeye bağlanacak ATATURK Üniversitesi Ankara polisini aylarca uerastıran kaçakçılık Yunan gazeteleri axıtmağa başladı llalk oyuııları Haysiyet Divanına verildi 400 D. P. li BUGUN Bahçedetı Bir Adam Girdij Çıplaklar Cemiyetinde Neler Gördüm Bir şüepimiz batma tehlikesi gecirdi Cazib fıkralar Sinsma• Meraklı bahisler Moda ve karikaturler Müvezzilerden araVınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog