Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

AVVOOLl HİKÂYELERİ Tenkidlerı kadar sohbet ve hıkâyelerile de genç edebıyatımızda onemll blr mevkiı olan Muhtar Kortikçuntin secilmiş hikâyelerinden murekkeb bu cild Varlık Yayınları arasında 1 lira fiatla çıkmıstır 30 ancu yü sayı 10.810 umhuriyet KURUCUSUîYUmiS NADt Telgraf <r* mekrub adresi Cumhurrj«t. trt» Bbul Posta fcurusn tstanbul No 248 Ttlefanlar: Omuml SaotraJ Numaraa: 24298 5f*aa İıleri 2429» Matbaa 24290 DOĞ Me Tel Tel bedıyelerin 27380 221 Um Md 2 ek+edır. ; 28882 Yenipo*aae Cpddesi Cumartesi 4 Eylül 1954 Yeni bütçe 2,5 milyar lira civarmda olacak Maliye Bakanlığında dün 8 saat süren bir toplantı yapılarak bütçe mevzuları görüşüldü Ankara 3 (Telefonla) Bugun sabah ve ogeden sonra olmak uzere Malıve Vekaletınde bırbırının devamı halınde ıkı muhım toplantı yapılmıştır Bu sabah Istanbuldan donen Malıve Vekılı Ha,an Polatkanııı rıvaset ettıgı toplantı bır buçuk saat'IPS bır fasıla ıle 8 saat devam etm ştır Mahve Vekâletı Musteşarı ıle musteşar muavınlennm ve umum mudurleıın katıldığı toplantıda, yenı yıl butçesıle alâkah goruşmelerın cerejan ett gı bıldırılmektedır Bu arada geçen j ı l butçesı ıle 1955 yılı butcesı arasınaa bazı mukaveseler yapılmış, bu sen«>kı butçenın tamamen denk ve 2 5 mıKar lıra Arkası Sa 3 Su 2 de Libya İktisad Nazırı Türkiyeye geliyor Beraberinde 5 mebus bulunan Nazır Turkiyede ticaret mehafilile temaslatrda bulunacak Ankara 3 (Telefonla) Dost ve kardeş Lıbv» devletının Iktısad Nazırı ıle b*ş meb'ustan mutesekkıl bır ıktısad heyetı pazar gunu ucakla Izmıre gelecektır Iktısad ve Ticaret Vekâletı Musteşarı Munıs Faık Ozansoy heyetı karsılamak SATIŞ KOŞKLERI Şehrın muhtelıf meydanlarında satıs uzere varın sabah uçakla Izmıre kosklen vapılmıstır Yukarıdakı resım, Taksımdekı satıs koşkunu hareket edecektır gostermektedır. Sah gunune kadar Izmırde kalacak olan Labya devlet adamlan Izmır Fuarını zı\aret ederek tetkıkte bulunacaklar v t bu arada Ege boljjesının ıs ve ticaret adamlarıle de temaslar yapacaklardır. Heyet sah gunu uçakl» Ankara^* gelerek "bır müddet kalacak, Türkıve Lıby» *"caret munasebetlennın gelıştınlmesı hususunda İktı«=ad ve Ticaret Vekılı Sıtkı Yırcalı v* dığer devlet adamlarımızla temaslarda bulunduktan aonra Utanbula gıdecektır (CUMHURIYET TELEFOTO) Celal Bavarın dun Belyraddakı ııy aretlerıne daır hususi muhabirımız Nuyan Yığitin tclefoto ile g onderdıfı resimler. Cumhur Reısi Celâl Bayar ve Mareşal Tıto, otomobılde halkın tezahuratı arasında Belfrad caddelerinden geçerlerken Fransada Bakan istifa etti Avrupa ordusu tasansının reddi ile ilgili buhran yayılıyor BayarveTito'nun dünkü nutukları Belgraddaki ziyareterde iki memleket arasındaki baglar önemle belirtildi »*• manevralan Bugun Eçre bır çıkarma hareketi yapılacak I^rrur 3 (Telefonla) Eeede devam etm=ktf oln NATO k lıdt^ışı n'anevraları ı*Dİa\ısıle Genelkuın^v B»şVanT Orgeneral B3rans°l ys. ın şeh ımıze pplecek \e Dıkıi'vt hareket edecektır B'lmd ?i uzere tat^ıkatın jarınkı saTTası Turk sahılleııne jap'lacak bır çı Arkası Sa. 6 Su 1 de NATO Kilidtaşı yapılan görüşmeler Irak Veliahdi ile DÖK yapılan Emir AbdülilâhMenderes MÜlâkatı bir saat sürdü Yunanistan Rusyadan yardım istedi Temelatma Başvekıl Adnan Menderes dun saat 17 30 da Dolmahahre Saravında evvelkı gun şehrımıze eelen Irak Vehahdı Emır Abdulılâh ıle goruşmuştur Yunan delegesi, Kıbrıs meselesini Vichinsky ile başbaşa verip NewYork 3 (R ) Yunanistan dun Kremlıne başvurmuf v« Kıbrısın Yunanıstana ılhakı ıle alâkalı Atına tekhfının Rusva ıle pev klen tarafından desteklenmesım taleb etmıştır Dun Bırleşmış Mılletlerdekı Yunan delsgesı Palamaş, Sovyet basdelegesı Vichinsky yı rıvaret ettığı zaman Yunanıstanın bu tekhfım ılerı surmuştur Vıchınsky'nın Yunan delegesme ne vaadlerde bulunduğu bıhnmemektedır Bırleşmıs Mılletlîr genel kurulu 21 evlulde toplanacaktır Yunanıt Arkası Sa 6 Su 4 te Parıs 3 (A P ) Avrupa Ordusu projesıne taraftar 3 Bakan bugun Başbakan Mendes France in Avrupa mudafaa camıası muahedesıni Mıllt Meclıs tarafından tasdık ettırmek ıçın kâfı derecede mucadele etmedtğuu ılerı #urtr*fc Kabıa#^ den aynlmışlardır Bu ıstıfalarla Avrupa mudafaa camıası meselesı sebebile hukumetten »ynlan kabırte mensublarmin sayısı 6 yı bulmujtur Ancak, ıstıfa eden ılk 3 Bakan Mendes France ın muahedeye kâh derecede azımle karşı kovmadığı sebebile varıfelerınden çekılBaşvekıl jardımcısı Fatm Ruştu mışlerdı Zorlu v e Hancıye Vekılı Fuad Kop Arkası Sa 3. Su 3 te rulunun de haıır bulunduğu nu gorusme bır saat kadar surmuştur Arkas\ Sa 6 Su 3 te Dun Haydarpaşa soğukhava tesisleri ile Zeytinburnu et kombinasının temelleri atıldı Çocuğmııı tavana asan baba Amerikan Savunma Bakan vekili geliyor Rob°rt B Ander«ion fre Bakan ^aıdınıc^la^nflan S«>9^nn 24 ejluîde jola çıknorlar Wa=hıngton, 3 (A P ) Bııle>ık Amerıka S=i\ unrna Bak^n Vekılı Robert B Anderson 24 e\lulde buradan yola çıkacak ve Avrupadakı Amerikan kuvvetlerını ve askerî tesıslerı geascektır Anderson a BaKan Yardımcılarından Seaton cla refakat edecektır Bakaa vekılı bu sevahatı esnasında«Turkı\evı d° znaret edecektır Adanada çocuğ^ına işkence vapan baba Savcıhğa verildi Adana 3 (Telefonla) Mırza Çelebı mahallesınde oturan Ahmed Demır 8 yaşındakı oğlu Fevzıvı yaramazhğından dolayı ayaklanndan tavana asmıştır Yanm saat kadar tavanda asılı kalan Fevzı baygın bır halde ındınlmıştır Çocuğuna işkence vapan Ahmed Demır savcıhğa verılmıştır Rum Patriğinin Kıbrıs komitesine cevabi Athenaeoıas: «Yunanistan, Kıbns. Adalar ve Girid kiliseleri mustakiMir. dahili işlerine mudahale edemeyiz» diyor Kıbrıs Komıtesı taıafından Patr k Athenagoras a bır mektub gonderıldığmı %azmıstık Bu mekruoda Patrıgın makamına baglı ruh=ınılere sıvasete kaıısmamaları hu su«unun bıldırılmesı ıstenmıstı AIhenagoras mektubu henuz cev^blandıımami'; olmakla beraber dun kendısıle goruşen bır arkadaşımıza funları soylemıştır c Patrıkhanenm ve benım oolıtıka ile aıâkamız yoktur Yunanistan, Kıbrıs Adalar ve Gınd kıli'eleıı mustakıldır Bu bakımdan dahılî işlerine mudahale edfmı\oıuz » Arkan Sa 6 Su 8 de Âmiral Fechteler şehrimizde NATO Guneydoğu Avrupa ruttefık kuvvetlerı başkumandanı Oramıral Fechteler, dun saat 13 te hususî uçağı ıle Izmırden şeh r ımıze gelmıştır Oramıral Fechteler Yeşılkoy hava alanında askerî me rasımle ka^ılanmış ve beraberindekılerle Park Otele ınmıştır Ticaret Vekıli Sıtkı Yırcalı temele harc koyarken Arkast Sa. 6, Su. S te (Yazın 3 uncu sahıismızde) i'spartada büyük bir orman yangını İsparU 3 (Telefonla) Antaha Orman B şmuduıluğu mıntakası ıçensınde bu yılın en buyuk or(CUMHURIYET TELEFOTO) n'an van2ını Eğrıdır Işletme MuCelâl Bayar ve Mareşal Tıto. Meçhul Asker âbidesine giderlerken halk tarafından du<lut;ujıe ba^iı Sandır bolgesınae fezahuratla selâmlanıyorlar çıVmıştır Insanlarm gırmesıpe ırfl", Belgrad 3 (Hususi surette gon TSZ daha artarak ılerledıgmı \e kar kân clmıyan bu ormarılardakı yanderdıgımız arkadaşımız Nuyan Yı şıhkh ışbııhğımızın netıce»ı ola j gının domuz'ann kacırüması makgıt bıldınyor) rak snasi, kulturel askeri v e ık s a dıle koyluler taraf ndan k=sdaa Yugoslav Devlet Reısı Marefal tısariî sahalarda gıttıkçe daha çıkarıldığı tahmm edılmektedır Tıto bugun Cumhur Başkanımız hemmıjetlı muvaffakıvetlerın taZararın yarım mılyon lira olduşerefıne bırı oğleyın, dığen de ak Arkası Sa 6, Su. 2 de ğu sovlenıyor şam olmak uzere ıkı zıyafet verdı Oğle zıyafeü federal ıcra konseyı «aıavında verıldı Bu zıvafette Mıllî Mudafaa Bakanımız Ethem Menderes de bulundu Bu zıyafette Mareşal Tıto soyledığı nutukU dedı kı « Her ıkı memleketuniz arasındaki munasebetlerın her gtın bı Yarın "CUMHURIYET,, te • e i romanımız Yn . Kâr hadleri ve fiat kontrolü Çorum vapuru dün 518 hacı geürdi Hacılann bir kısrhının eşyalan arasında ipekli örtüler, «eccadeler, namazlıklar, tesbihler bulundu vc bunlar musadere edildi "BAHÇEDEN BİR ÂDÂM GİRDİ, «Golge Çıçeğı», cBekled'ğı Aşk» ve (Bır Geccnin Romanı» adlarmdakı romanlarından haşka basında bırçok hıkajelerı okunmuş olan (PERIHAN ZORLU» nua merakla takıb edeceğınız macera romanı. ROPORTAJ SERISI Çıplaklar Cemiyetinde Neler Gördütn? Ingıltcre hususî muhabırımi7 FEYYAZ TO KAR ın Londrada bulunan Çıplaklar Cemiyetıne gırerek bu cemıyetın butun hususıyetlerı nı aksettıren roportaj serisi Şehrimizde yapılacak diinya güreş şampiyonası Bu ayın on ıkısınde yapılacak dunya sampıyonları karşılaşmasına katılmak uzere Ankarada bulunan guresçılerımız dun Istanbula zelmışlerdır. Musabakalarm yapılacacı tarıhe kadar Fatıh Gure1kulııbtmrlo açıkh^va ıdman'arı \apacaklardır Gureş Federaî\onu Reısı Vehbı Emrp dun akîam yaptıgı bır basın toplantısında gazeSaıd Ibrahım Esı tecılere mufabakalar hakkında ıza Tıcaıet Otl ,sı ı j d ı e he>etı baş hdt \ eınıı^tıı ' kanı Sııd Ibrahım Lsı dun saat Oğıendıgınvıze gore, bu kirşılaş15 de bır basın toplantısı >apaıak mava ald bıletleı onumuzdekı gunkâr hadleri fıat kontrolu ve yenı Jerde satışa çık^uUcaktır Bıletler] Arktuı Si, S, Su. 6 da' • a va «a üralıktır. bg Bb kilo karasinek 50 lira! Malatya 3 (Telelonh) Adıyıman ka7ası Vıeledı\e=!i kiı i«ınegın kılosunu " 0 lıradan »atın almağa 5 vermijtır, PAZAR ILAVEMIZ Fıkralar • Meraklı Bahisler • M> da Sinema • Karikatürisr Yarın Cumhuriyeti Alınız! 'Dun geıen bacıiar, Çorum vapurunun guvertesfrtde *** f t'Yazm 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog