Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

30 nncn ju sayı 10.836 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNTJS NADİ T«lertıf re mek+ub adresi: Cumnurtv** •**• nbul Ptwta Irahtstı tatanbuJ Ho UB Telefoolar: Dmmnl 8aotrft) Numina: 242M Yas felerl M2W MatbM M2M ALTIN Son para yahrınu 11 tkim Pazartesi 20 Perşembe 30 Eytiil 1951 DOĞUBANK BEŞİKTAŞ &f Belge alan talebeye de bir imtihan hakkı verilmesi derpiş ediliyor Ankara, 29 (Telefonla) Maarif Vekâleti. olpunluk imtihanlannın kaldırılması hususunda tetkiklere başlamış bulunmak tadır. Aldığımız malumata göre. lise bitirme imtihanlfırında zaten bil^ilerinin derecesi anlaşılan öğrencilerin ikinci bir imtihanla yıpranma.sının önüne geçmek için bazı esaslar hazırlanmaktadır. Bu arada lise bitirme imlihanlarına başka bir şekil verilecek ve bcylece talebenin bilgi derecesi tam mânasile ölçülmüş olacaktır. Qlgunluk imtihanlan kaldınldığı takdirde fakültelere Arkası Sa 7. Su. 7 fle Olpluk imtihanları yakında kaldırılacak Celâl Bayar Burdurda Rtisieımhnr, Bardın Inlara hilaben bir konasma yaptı Bayar: nİktisadî hamieierimiz. muntazam, başanh ve cesur bir programla tatbik edilmektedir» dedi Kıbrıslı başpa bize meydan okuyor Makarios, Kıbrıs meselesine müdahalemizin fena netice doğurabileceğini ileri sürüyor : Maarif Vekâleti, Amerikan usulü tedrisat yapmak üzere Burdur 29 (a.a.) Reisicumhurumuz Celâl Bayar, Buıdura mutam teşkilâtlı liseler tesisine karar verdi vasalatlarını müteakıb geniş meydanı dolduran Burdurlulara bir hitabede bulunmuştur. Reisicumhur, bu konuşmasında, seyahatlerindeki maksadın. halk topluluklan arasında bulunarak ihtiyaclan hakkında malumat edinmek olduğunu söyliyerek demiştir ki: f Derler ki, Burdur münevver Arkası Sa. 7. Sü. 3 te C. H. P. mahallî seçimlere bütün teskilatile katılacak Dün bir demeçte bulunan Kasım Gülek, İktidar Partisi Genel Başkanını millete bir hita'ıede bulunmağa davet etti Ankara, 29 (Telefonla) Yurd Genel Başkanını mahal'.t seçimler seyahatinden Ankaraya dönmüş arifesinde millete açık bir hitabulunan CH.P. Genel Sekreteri bede bulunmağa davet etmi? vs Kasım Gülek bu aksam saat 19 da şunlan söylerniştir: Parti merkezinde gazetecilerle yap « Bazı mebuslann ve diğer tığı bir konusmada, iktidar partisi Arkası Sa. 7. Sü 5 te Vali İstanbnl Erkek Iisesindea (îkarken Atina 29 (Anka) Bu sabah Atinaya gelen Kıbrıs Başpiskoposu ' Makarios Kıbrıs ihtilâfı ile bunun neticeleri hakkında kendisinden ! beyanat istiyen Anka ajansı muhabirine aşağıdaki demeci vermiştir: ıtKıbrısm Yunanistana ilhakı için elimizden gelen gayreti sarfetmekten geri durmıyacağız. Kıbrısta yaşıyan Rumîar bunu arzu edi j yorlar. İngilterenin herhangi bir | anlaşmaya yanaşmaması ihtilâfı | maalesef büyütmektedir. | Adada yüzde 18 i eeçmiyen 'oir Türk azınhğı mevcuddur. Kendi azınhŞı bu kadar kücük Türkiyenin bu toprak üzerinde müdahalesi yersizdir. Biz bu bakımdan Tür iyenin Kıbrıs hususundaki ısrarıı earih buluyoruz. Türkiye, azınhğı yüzde 60 i gecmiyen Hatay iizerinrle hak iddiâ ettiği ve bur«sını ilhak ettigi zaman kimse buna miidahale etmedi. Masıl oluyor da azınlıŞı yüzHp R3 ü :ecen Yunanistanın bu en tabiî ar:usuna miidahale ediliyor. Ben çuna inanıyorum ki. karar A r k a s ı S a . 7. S ü . l d e Eisenhovver'in gazetecilere gönderdiği mesaj «Bizim için hür bir basından daha elzem hiç bir miiessese yoktur» Denver 2 <a.a.) Bueün Amerikan gazetecüerine gönderdiği bir mesajda Başkan Eisenhower föyls dempktcdir: ((Bizım için hür bir basından daha elzem hiçbir müessese yoktur. Amerikaya haber verebilmek için mücadele edenler hürriyet davasına ne kadar büyük yardımda bulunduklarını bilmelidirler. Gazeteciler halkm tay& v# desteklemesine gerçekten hak kazanmışlardır.» Başkan Eisenhower bu mesajı «Milli gazetecilik haftasıs dolayısile göndermiştir. Loudra konferansına istirak cden Dulles İle MendesFrance jörüşüyorlar İ Ista Lisesindeki cıfC tedrisat Uzak yerlerden gelen ku öğrencilerin evlerine dönebümeleri için hususi otobiis seferleri ihdat edilecek İstanbul Kız lisesi büıasındaki tamirat dolayısile kız öğrencilerin İstanbul Erkek lisesinde öğleden sonra tedrisat yapmalanndan dogan şikâyetler gözönüne alınarak, bazı tedbirlere başvurulmuştur. Bilindiği gibi, İstanbul Kız liseginin 1800 öğrencisi, Erkek lisesinin 1700 öğrencisinden sonra, saat 13.30 da derse başhyor ve 18 de okulu terkediyorlardı. Kız öğrencilerin evlerine gitmek için müşkülât çektıkleri yolundaki şikâyetler üzeri Arkası S. 7 Sü. 5 de Gnl. Van Fleet'in ı Hamlct'i bizde ilk defa ifsaatı bayret f«Te harbîne dafr verici sözleıri İngilterenin Avrupaya harşt yeni taahhüdleri Eden, Dckuzlara; Ingiliz kuvvetlerini ilânihaye Avrupada bırakacağını bildirdi S. Nâzım şilepinitı âkibeti Geminin Kefken arJasma sığınırken sulara kaynadığı »anılıyor t. E. T. T idaresi hesabuıa Ereğliden krtrr.ür yükliyek lim:>nımıta BPİirken kavbolan «S. Nâzıras silepinin akibptine dair niç bir haber ahnamamıçtır. Tayyare ile vap'lan evvelki günkü keşiften sonra dün de bir tayysre kalHırılmıstır. Fskat Zonguldak ile BOSRZ arasında hsvadan yspılan arPshrmaHa herhangi bir erkaza tPsaHıif edilmemştir. rSadıkzade N5zımı> silepinin simi<line bağh olarak üçüncü bir cesedin. Zongulriasa şitmekte olan «Kutlu» vcipuruna almdığı haberi üzerine telsizle gemi süvarisinden Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Nur Sabuncuoğlu hakkında Muhsin Ertuğrulun söyledikleri Washington, 29 (AP.) General James Van Fleet, Kızıl Çinin «Müttefikler .tarafına nvsnsub birinden B. Amerikanm topyekun bir harbe girijmiyeceği hususunda aldığı teminat üzerine» Kore harbine kalkıştığını beyan etmiştir. Yetkili bir gahsiyete göre General Adenauer, Başbakanı karşıiamak Van Fleet, Komisyonun dünkü stiz? için pazartesiye Londradan 1 toplanüsnd» verdiği izahat ıı1 Bonn'a dönecek rasında: Londra, 29 (a.a.) Batı Alman Arkası Sa. 7. Sü. 1 de a Başvekili Dr. Konrad Adenauer, Batı Almanyaya resmî bir ziyaret apacak olan Türkiye Başvekili Adnan Menderesi karşılamak üzee pazartesi günü Bonn'a dönecektir. Nenderesin Almanya seyahati Londra. 29 (AP.) Avrupada müşterek bir müriafaa teskilâtlandırmağa çahşan Fr^nsa i!e Batılı miittefiklerinin, Batı Almanyayı Atlantik devletler camiası dahilinHe yeniden silâhlandırmayı Bözönünde tutan bir plân üzerinde mutabık kaldıklerı hsh#r verilmek tedir. Alrranysnın hükümranlığı ve B?tı müdafaa5ina mütedair 9 devlet konferans.na yakın yetkili kaynakl?r. plânın ana batlarını su şekilde bcl:rtmİ5İordir: Alm=nyanın Arkası S 7 Sü 7 de Unesco Radyo Dairesi Müdiirü İstanbul Radyosunda yapılacak ısühat Mütehassıs müşavir ofarak radyonun kadrosuna giren Münir Nureddin Selçuk bütün sanatkârlaruı çahşmalarını ve idarelerini üzerine aldığuu söyHiyor Devlet Vekâletince İstanbul rgdyosuna mütehassıs müşavir olarak getirilen sanatkâr Münir Nureddin Selçuk ile Radyo Müdürü Mesud Cemil dün saat 16 da Radyoevinde bir basın toplantısı yapmışlardır. Mesud Cemil, tstanbul Radyosunda kadrolu, mukaveleli veya serbest sngajman usulü ile yevmiyeli olarsk »olo seanslarında veya topluluklarda çslışan ses santtkâr ve »tajiyerleri için tekimül çslışmaları tesia edildiğini izah etmiş ve deraiştr k: « Repertuar, üslub, Türk musikisi bilgisi, nota okuma ve yazma, Türk musikisi metinleri bakımından temel türkçe. metin $erhi, lugat gibi mevzulard» çahşmal»r yapılacaktır. Teferrüatlı müfredat programı v« çalışma gün ve sastleri cetvell de •yrıet tertib tdilecektir. Gaye, rauvsff3kiyet»izliii Rnlemek ve tekimüle doğru ilerlemektir.» Münir Nureddfaı Selçuk < deU mi?tir ki: « tstanbul Radyosundakl varifelerim, nıü«avir «fatjle bütün Türk musiHsi yayınlannd» dinlemek, müşahede etmek, aksaklıfc gidermek, tâdil ve kontrollardg bulunmak gibi hususltrdır. Arkası Sa. 7, Sü. I de Vose Garzay Ankara ve tstanbul radyolannda neşriyat için tetkiklerde bulunacak UNESCO'nun Radyo Dairesi Müdiirü Meksikalı Sinyor Vose Garzay de Garate dün saat 22 de uçak. la Atinadan fehrimize gelmiştirAlanda Basın Yayın v« Turizm Müdürlüğünden Fethi Pirinççioğlu, | Rükneddin Ulutuğ ve bir arkadaşımız taraftndan karşılanan Sinyor Garate, Unesco'nun müstakil bir radyoya sahib ohnadığım, yaptıral cağı yaymlarda milll radyolardan istifade ettiğini söylemi| ve demistir ki: f Turk radyolan Uneseo'y» »14 ka göstermekteclir. Bu yaymlarm 8 neı safıiUmizde) dsha aîâka çekici ve daha faydalı clraası için Türk radyolanns verilecek fikr! malzemenin neler ola Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Baranselin Âtinada verdiği demeç Erkâm Harbiyei Umumiye Reisi, Ortadoğu. Avrupa Ordusu hakkında sorulan sualleri cevablandırdı Atins 29 (Anka) Üclü Bslkan paktı askerl görüsmelerine katılmış ıulunan Erkânıharbiyei Umumiye Başkanımız Orgeneral Nureddin Baransel burada intişar eden «Akropolis» gazetesine hususî bir beyanat vermiştir. Bugünkü «Akropolis^ gazetesinde büyük puntolarla çıkan beyanat, aynen jöyledir: Sual: Türkiye Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki tsker! Ubirliğüıin diğer Ortadoju memleketlerine teçmili hususunda ne düşünüyorsunuz? Arkasx S. 7, Sü. 4 te Bu yıl okullarda 557 çeşid kîtabla tedrisat yapılıyor Okullarm açılmasile, eıel! d#rdlerimizden biri olan kitab davası bu yıl içinden çıkılmaz bir hal *1mjştır. Dün aradıklan kitablan mekteb kooperatiflerinde ve kendi *emtlerinde bulamıyan binlerce ilk okul, orta okul ve lise talebesi Babıâlide toplanmıştır. Arkası S. 7 SU. 7 de Naboland satılacak C i acentası vekillerinin itirazları Üçüncü Ticaret mahkemesince reddedildi Dün İstanbul 3 üncü Ticaret Mahkemesinde Naboland acentası vekili avukat İhsan Yarsuvat, mahkemece verilen haciz ve satış kararlarma itiraz etmiştir. Dumlupınar şehidlerinin vâris1?ri namına avukat Suad Tahsin Türk ve Bekir Sami itirazlann gayriciddi ve gayrihukukî olduğunu müdafaa ederek itirazlann reddini taleb etmişlerdir. Arkası S. 7 Sü S da NATO hava miuabakalarında pilotlırımızın muvaffakıyeli tzmir 29 (Telefonla) NATO hava müssbakalan için İtalyay* Eitmiş bulunan Türk taktik hsna pilotlsrı 6 kupadan 3 ünü almışlar ve 5 ferdi birincilik kazanmışlardır. Nur S»buncuo|lu Münir Nureddia Yeni Resimli Romammız Atatürk Üniversitesi İtalyada siyasî huzursuzluk «Montesi bâdisesi» yüzünden hiikumet koalisyonu içinde de ihtilâC Roma. 29 (a.a.) Bu sıralarda adli sahada bir durgunluk kavdeden Montesi hâdisesi siyasi sahada vsni kargaşaiıklar çıkarmıştır. Başvekil Yardımcısı Giuseppe Saratînt'ın bu sabnh ynyınladığı bir nuıkale, parlamento ve siyasi çevrelerd.? birçok yonımlara yol açmış •lup, bazı söylentilere göre de Wristiyan Demokrat idarecileri buW bugün görüımüslerdir. > ' ArHan So. J SJL f i$ , Nebraska Üniversitesi proîesörlerile dün Ankarada ilk toplantı yapıldı Ankarada teessür uyandıran bir intihar hâdisesi Tonrak MahsuHeri Oflsinde mçmur elan bir gene kı», anlaşılamıyan bir sebebden kendisini öldürdü Ankara, 29 (Telefonla) Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüu nıemurlarından 20 yışlarınrf» ;enc v« güzel bir kız bu »ksam ntihar etmiştir. Müntehir kızın adı Sun» Akındır. Sun*, Çamlıca Kız Lijeslnd» •, < • . ArJcflJ» S. 7, 5ü. i t* Yazan: Georges Simenon YARIN BAŞLIYORUZ Dün Amerikalı profesörlerio İstirak ettiğl toplantı Yunn 7 nci &ij
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog