Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

3 EjIul 1954 KESIDE IKRAMIYE D E Ğİ L KUR'A H E D İ Y E D İR MERKEZİMİZ HİZMETİNİZDEDİR FLORYA KUÇUKÇEKMECE I Marmaranııt En Güzel Florya Sahilinde <*• I • • I I LONDBA ASFALTI •• TURİSTİK AVRUPA BULVARI FZERİNDE. LONDRA ASFALTI İLE DEXİZ (LEBİDERYA) «rasudı iaşası bitaaek tizere olan muhtelif dnâ fManlarla mücehhez KORIXUK içerisindeki milyonlarea lira sarfedilmek suretile mey«Jam» fehnelrte OUB MODERN yeul (OTEL GAZİNO PLÂJ vt P A V İ Y O V B ) hitişik emsafiıiden 100 misli üstün, 19 misli UCUZ ArMİarunınn metrekare fiatlan peşln 650 850 ve taksitle 750 1000 ktmıştur. «| Şimdiye kadar bu muhttte 2000 i müteca viz satılan arsalann hepsintn fevkinde 7 ^ * * NISFI PEŞlN, NISFI 12 AY VADE İLE DENİZ U PLÂJLI ARSALAR. EN ÂZ 300 LİRALIK 3 AY VADELİ H E S A P A Ç A N L A R A Atlas Evler Yapı Miiessesesi tstmnbul Bahçekapı (Tramvay durağı karşısı) MÜHÜRDARZADE H A N I k a t 2 No. 221 Tel: 24333 ten 21. Telgraf: (ATLASEVLER) İstanbul. .. ARSALAR1MIZ FLORYA KOYUNUN BATISINDA hakikî LEBİDERYA İPEK gibi KUMA, BİLLCR gıbi SUYA sahib olup, EN BÜYÜK MEZIYETI, deniz kenarı, Londr» ajfaiu vt 50 metrelik AVRUPA BULVARI ÜZERİNDE bulunuşu, OTEL GAZİNO PLAJ v» PAVİYON'un bitişiği, Bizanglılar d«vrindenberi meşhur Kalonero MEMBA SUYUna sahib ve şimdiye kadar bu mubitte 2000 den fazla satılan ve »aüslan yapüan analardan KUÇUKÇEKMECE ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TRENİ istasyonuna en yakın olan ve üç eepheden DENİZLE ç«vrili bir y»nm«dayı «ndıraa arsalarımız İstanbulun en güzel, jahane arsaları olduğunu herke» gibi sizdt takdir edeceksiniz. BİRER HED1YE H E S A P ALTIN EDİLMEKTEDİR. S A H İ B 1 N E 30,000 ALTIN VERILECEKT1R İstanbul Darphanesinde Hususî 0.000 CADDESİ 20 ye kadar emrinizdedir. gişelerimiz saat Surette Bastırılan A k s i n i İddia Eden Olursa B u Arsaları Bedava Vereceğiz. ARSALARA GİDİŞ GÜNÜ: Ofobüslerimiz 5 eylul 954 PAZAR günü saaf fam 11 de ve 9 eylul 954 PERŞEMBE günü saal fam 13.30 da Sirkeci Gan önünden harekef edecekfir. NOT: Arazide kapatılan arsa için 250 lira kaparo alınir. Mütebakisi tapu takriri esnasinda tahsil edilir. Gazeteciler Cemiyeti r« İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatiflerinden: ) EKSİLTME İLÂNI ARLON DERMOJEN PİŞİKLERE KARŞI SntteBBnlıtjanlann markasıdır DERMOJEN ÇIBANLARA KARŞI BVLDOZER T» SKREYPER Açılış Hediyesi ( 27380 Telefon / 22110 Santral ( 22202 ( 28882 OPERATÖRÜ Aranıyor. Taliblerin Bilecikte Bursa caddesi No. 109 »dresine müracaatleri. ^ • H 1 Istanbnlda Mecidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üze~ ^^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r ^ ^ rinde E»«ntepede Kooperatifimize aicl arsalarda 16 şar dairelik 4 aded apartıman ve 156 aded tek ve bitişik blok evlerin inşaatları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 1 Eklm 1954 Cı na günü saat 15 te tstanbul YEGAN6 ISMARLAMA « TRENÇKO T MA ĞA ZA S/ < Babıâli caddesi Gazeteciler Cemiyeti binasında yapılacaktır. i îstekliler belirtilen gün ve saatten en geç bir saat 1EYOĞLU PASAJHACOPl/LOto evveline kadar tekliflerini makbuz mukabilinde yukarıda yanlı adrese teslim edecekler ve mütemmim bilgiyi ayni yerden ıP BURBERRY alabilirler. * Eksiltmeye girecekler, lhale dosyasını 100 T. Lirası mukabilinde Gazeteciler Cemiyetinden temin edebilirler. 5 Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 6 Muvakkat teminat 50000 (elli bin) T. Lirasıdır. SİVİLCELERE KARŞI T Injaata arsanın tesliminden sotna başlanacaktır. MİLLAS ^F^ DERMOJEN iTfOGUBANK ] PARK'ta DERMOJEN YARALARA KARŞI S ATILI K Otomobil ve Makine Kursu Eylul Devresi Kcyıdlan Devam Ediyor. Kursumuida amatör ve profesyonel şoför yetiştirilir, ehliyet aldırıhr. Devam etmekte olan devreden ücretsiz bir ders alınız, teknik öğretim tarzımızı görüm'iz. Direkşiyoa » Motör ve trafik derslerile ehliyet imtihan masraflaıa liofaJJ ün»o± Otomobil Ehliyetiniz Yoksa lMERKEZI J Umum Müdürlük C22746 O T O K U RS Adres: Osmanbey, ŞairnîgSr, Samanyolu sokak No. 5. Telefon: 80900 P.JS. 19o YALSTORNOSU IY YENİPOSTANE Açılış günleri I Adres: Calata, Arabcami I I I Alacamescid fokak I I No. 511. I DERMOJEN PİŞİKLERE KARŞI Y a r ı n a k ; a m BÜ Y Ü K D E R E BEYAZ DENIZGILİ1C BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN: 1 Bankamızuı Istanbulda sehir ve körfez hatlarında işletmekte bulunduğu gemilerden 30 adedinin büfesinin işletilmesi hakkı taliblerine devredilecektir. 2 Bu işe aid teklif sartnamesile mukavele tasarısı bedeli muk?bilind« bankamız Şehir Hatları İşletmesinden temin edilebilir. 3 Teklifler 8/9/1954 çarşamba günü saat 17 ye kadar Şehir Hatları Işletmesi Müdürlüğüne verilebilir. 4 tlk teminatları şartnamesinde ekli listede gösterilmiştir. ^ ^ 5 tzahat için mezkur^Iüdürlüle müracaat olun^ ^ ması rica olunur.. ^ • • • • • i f c (12020) * ^ * &M •»•'.V:<' • '•(. '•'•• SATILIK v eya £r.i Türk musikisinin muhteşem geccsi Ü ı t ı d KİRALIK KÖŞK ErenkSy Ethemefendi eaddesinde, çamlık bahçe içerisinde, telefonlu. Müracaat: Tel: 82151 Münir Nureddin Selçuk ve koro heyeti konseri Şantöz ve dansöz Kety Dalmaz. Saz Caz Varyete. NOT: İstanbul ve civar köyler için otobüsler temin edilmiştir DERMOJEN YANIKLARA KARŞI Parasız Yatılı Öğrenci Alınacak Verem Savaşı Hemşire Okuluna parasız yatılı öğrenci kaydına başlanrr.ıştır. 1 Okula tam sıhhattp kız ortaokul mezunları alınir. 2 Öğretim 3 sene İ.stanbul Verem Savaşı Derneğı emrindeki mecburl hizmet rle 3 senedir. 3 Öğrencilerin ihtiyaçları okulca temin olunur. Ayrıca kendilerine 20 25 30 liralık bir ceb harçlığı verilir. İstekli olan kız ortaokul mezunlarının «Verem Savaşı Hemşire Okulu Müdürlüğü Erenköy Sanatoryomu İstanbul» adresine müracaaf: etmeleri. (11953) SERT VEYA VUMUŞAK HER SAKALA UYAR» CILDİNİZİ KAT'İYYEN TAHRİŞ ETMEZ! BILLURIŞ S.lik pokeli 85 kuruf Izmir Fuarında Emlâk Bankası Pavyonu EMLÂK BANKASI D İ K K AT K İ R A L I K D E P O Bsyaııdda merkezî bir yerde, banka ardiyesi, nakliyatçı deposu ve her çeşid tüccar eşyasını dEpolamağa müsaid rütubetsiz 450 metrekare, 3,50 metre yükseklik; gayet temiz beton, boş bir yer kiraya verilecektir. Telefon: 28576.1 Vadeli ve vadesiz Tasarruf hesapları Eylul çekilişi Istanbul'da Bahçeli EV aynca dolgun para ikramiyeleri Son para kabul tarihi: 8/9/1954 ayrıca ...çocuklarınız son tatil günlerinden istifade etmek istiyorlar. Saatlerce arkadaşlanle oynadıktan sonra, bol SANA surulmuş birkaç dilım ekmek sarfettikleri enerjiyı temin eder Kalorisi ve A, D vitamını bol SANA margarım hak.kı bir ener|i koyiogıdı* EGE BÖLGESI HUSUSİ KEŞlDE Koşuyolu'nda dükkânlı ev Izmir, Manisa, Denizli vo Aydın Şubelerimizle tzmir Fuan pavyomırnuzdft Tas&rruf besabı açtiranlar bu ve mutad diger çekiüflerden faydnlanırlar. \ UNıLEVER ıŞ TuRK L T D . ^ BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog