Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

S EyHU 1954 OOKU2 Ziraî kredi sahasmda milletlerarası işbirliği vetli bünye ve organizasyonları, Geçen sene, ekim ayında Napoli ziraî kredi sahasmda tatbik ettikve Roma şehirlerinde ikinci kon leri rasyonel usuller sayesinde milgresini akdeden konfederasyon. ta letlerarası kredi ve sermaye hareŞ\M PANAYIRIN\ rafımızdan vaki teşebbüs ve davet ketlerini destekliyecek ve bunun Üzerine üçüncü umumi heyet içti başan ile tatbikını sağlıyacak duSlZLERt BEKLlYORL'Z maını önümüzdeki eylul ayının rumdadırlar. Dünya çapında «öhreti haız tnüzık aletleri ile 2228 inci giınleri Istanbul ve An Şunu da ayrıca ilâve edelim ki, karada akdedecektir. Bu içtimada dört senedenberi Türkiyenin mubelübaşlı Avrupa memleketlerile kadderatma hâkim olan demokrat Şirketinin di^er mamulleri 2 Eylul ile 1 Ekim Ortadoğu mernleketlerinin ziraat iktidann en büyük hedeferird^n arastada teşbır edılecektir. iktısadı «ahasmda en tanınmış ılim biri de, memleket kalkmmasında adamlarile gene bu memleketlerın yabancı sermayeden geniş ölçude L1GTON şimşir agacırjdan mobilyalar otuza yakm zıraî kredi müessese faydalanmaktır. Geçen sene neşrosinden »ecilen salâhiveth mümes lunan vahîJicı sermave kanunu bu komple mefruşat siller ve avrıca FA.O ffibi millet bakımdan eerekli (uklimi» yaratçelik boru mobilyalar ler?rası tesekküller tarafından ;on mıştır. Yabancı yatmmlar icın LIGNATONE ağaç veva bakır oefesli müzik aletleri denlecek müşahidler hazır buluna müraeaatlerin cnjaiması bunu teyıd LIGNATONE yavlı mözik aletleri caktır ' etmektedir. T C Ziraat Bankası 1937 ylmda Iktisad Vekili bu Mıll»tleraras> Ziraî Kredi KonfedeLIGNATONE akordeon ve armonikalar lunduklan sırada Bankamızm halen rasyonu çerçeves, dah:lınde. bu gaAUGUST FÖRSTER•PETROF .. , , , , . • ve etrafında cerevan enecek rter ^EINBACH RÖSLER vc c a i u merî bulunan kanununu çıkartarak " " . ,. , . . . , . , türlü calısmalara ıştıraK etmege düz vc kuyruklu piyanolar Cumhunvet reımımızde Bankamı| , , , L • *. ı. , , ^ , hazır bulundueu eıbı, zıraat sanaRIEGER KLOS orslar zın kurucusu olan savın Cumhur " " " " " ' « « * « • hevetı vüksek . hımayelerine almış ?ına her türlü vazifeleri de ifaya A§aç haütastndan levhalar . . , . , " , . cek eelecek vabancı kredi ve serclmalan. Celâ) Bayann bu umumı ' a B Sert ağaç elyafından levhalar Reı.eımız gene bankamızı her hususta deçtekhverek onun bugünkü Tecrlt tahtası elyafından levhalar Zıraî kredi eibi memleketimizin kudret ve kuvvetı kazanmasmda Kontrplak ve kaplama tabakalar k^lkınnası ve kuvvetlenmesi babüvuk vardırrlan dokunan sayın . Çay nakliyatı için sandıklar a ı ı Adnan »» J AJ J kımmdan da havatı , ehemmıyet bır Basvekıl Menderesm de ,, , ", arzeden L ! mevzu : ile meşrul olbir fahrî reislisini kabul etmiç olmaSOLO kibritleri mak üzere memleketinlzde ilk delan bu üçüncü umumî heyete şüo fa toplanan milİPtlerarası bir hevehazır evler ki hususî bir ör.em vermek tin çalışm^lanndan musbet net ; cefıçı. biçilmış keresteler tedir. ler beklemekteyiz. Umumî heyete Domnz kılı Umuro' heyetin gündeminde ev iştirak eden muhtelif memleketvelâ. Türkıvede Zıraî kredi başhğı lprde bu hususta karsılaşılan muhMUtemmlm (zahat İçin mOracaat: altında tprafrnızdan yapılacak bir telif meselelerin mahiyetlerini ve tehlift ver almakta ve bunu meşhur bu meselelerin ne suretle halledilItalyan Profesörü Giordano Dell' mesıne çahsıHıJını salâhiyetli aAmore'nin «Milletlerarasi Ziraî âizlardan dinlemek. ve bunlardan Kredi Organizasyonus bashğını ta memleketimizdeki tatbikat için bazı ş'.yan bir tebli&ı tak'b etmekte ve hüküm ve karaatlere varrrak. şüp41, Vodickova, Prag II, Çekoslovakya, Te1graf:Ligna Praha bundan «onra da Yunan!1 dostumuz hesiz ki çok favdalı nlacaktır. Biz ziraat mühendisi ve eski Vekiller de kendi memieketimizde bu saha Kereste, Kâğıt ve Kereste banayii Mamulleri Ithalât vc îhracat d«n Dr Basılle Simonide'in Akde daki çalı^malanmızı. aldıjhmız neDış Ticaret Muessesesi . m'z havzasmda bulunan memlek^t tıceleri butun teferrüatıle ortaya leıle Yakırtdoğu memleketlerinde | koyacağız. Bu suretle ziraî kredi c Ziraî Kredinin Durumu» isminde sahasmda milletlerarası işbirliği sağ ki tebliği eelmektedır Bundan son hyarak ticaret ve sanavi sahasmda ra sırasıle. Cezavir, Tunus. Fransa oldu&u gibi bu mevzuda da seyyal Fası, Tspanya Fası. Günev Fransa, bir kredi ve sermaye sisteminin Italva. Lübnan. Israel. Yugoslavva kurulmasmı can ve gönülden arzu B 1 L D 1 R GE murahhaelannın kendi memleket etmekteviz. Yurdumuz ziraati için ziraî kredinin bugünkü du de böyle bir neticenin sağlanması Bulgaristan Halk Cumhurıyeü İstanbul Başkonsolosluğu, çevrumu ve bununla alâkalı meseleler büvük faydalar temin edebılir. resi dahilinde ıkamet eden Bulgar vatandaşlann* bildirir kl, hskkmdaki tebligleri dinlenecektir. Millet Meclısi riyaset divanının 27/10/1953 tarihinde etnırnaUcüncü umumî hevete bütün çaTicaret ve sanayi sahalannda ol lışmalanrıda başanlar dileriz. mesile Bulgar ceza kanununda yeniden tadilât yapılını^tır. Bu du6u eibi ziraî faalıvet sahasında tadilâta gore, elân yürürlükte bulunan eski ceza kanununun Mithat DLXGE da mıllatlerarası kredi ve sermave 155a maddesinde muharrer olan «uçlan irtikâb etmlj olan TC. Ziraat Bankası U. Mudürü hareketlerinin temın edılmesi Milkımseler 27/10/1953 tanhinden itibaren 27/10'1954 tarihine kaletlerarası Ziraî Kredi Konfederasdar bir sene içinde Bulgaristana avdet ettikleri takdirde affeyonunun ^enelerdenberi tahakkuk dilmiş olacaklardır ettirılmesine çalıştıjı ana mevzuİşbu af aşağıda yanlı kategoriler» dahll Bulgar vaiandaalardan bindır. Bu maksadla 1950 vı larına şamildir. lında mil'etlerarası bir Ziraî Kredi SİVİLCELERE KARŞI 1/ İlgilı Bulgar makamlannın rattsaadeel olmadan meml«Bankası veva müessesesı kurulması ketinı terkedenler. düsünulmuşse de o zamanki dünva 2' Memlekederinden resml musaade ile aynldıklan hald« konıonktiirimün buna müsaid olavdetleri için tesbıt edilen müddet içinde dömnlyenler. rr^d'j' eörülerek bundan vazgeçil3' Resmi musaadeyi hai2 olduklan halde hududun geçid YARALARA KARŞI mis ^» «^sfen mevcud ve ötedenolmıyan herhangi bir yerinden geçmek suretile memleketlerinb^ri fımlivette bultınan milletlerden ayrılanlar. aası mali müesseselerden ziraî 4' Memleketinden müşterek pasaportla aynlanlardan dahil k'edi iein faydalanılması mümkün olduklan grupla beraber yurduna ddnmiyenler. cluc ofmadıgı meselesinin tetkikine KİRALIK Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Mılli Meclısuoce üân edilen geciİTİstir. bu aftan istifad» etmek istıyenlerin Bulgaristana avdetleri için lüzumlu olan vasaikı almak üzere Baakonsolosluğa müracaat Yukanda bahls mevzuu ettiğimiz etmelen rıca olunur. İstanbul 3 Eylul 1954 ve bankamızın da temsil edilmiş Harbiyenin en merkez mevbulunduğu Napoli ve Koma konkimde, tramvay caddesı üzeşrresinde veniden verilen karar ü rinde yedı elli cepheli. 160 terine konfedprasvonun merkez ko metrekare büyuklükte. altmmitesi azasından Frarsız delegesi da ayrıca deposu mevcud mad'jjerli meslekdaşım ve kıvmetli ğaza kiralıkür. Banka ve otodostum Andre Cramois ile Yunanmobıl acentalan için gayet lı dostumuz Basile Simonide bu elverişlidir Müracaat: meseleyi yeniden inceliyerek bu İHSAN EMLÂK BÜROSU husustaki düşüncelerini gösteren H. Gazı Caddesi No. 83. birer raporu merkez komitesine ver Tel: 87742. Harbiye. mislerdir. Boş yere ıstırap çekmeyiniz! (Baştarafı 1 inci MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRiPiN başarı ile kullanılır. PURO İÇİN NE DİYOR. PURO, fevkalâde bir Tavalet Sabunu ohnakla beraber, aynı zajnanda, terkibinde krem hassaları bulnoan tnües«ir ve pratik bir guzellik müstalızarıdır. Cildioizi ko • rnmak, genç ve guzel kalmak için PUROdan çaşmayınız. BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO, cilt Ozertndekl siyah benek ve gUzelliği bozan sivilcelerln te^ekkUIUne mani olur PURO, cildin derinlikQ lerine kadarve zararlı nUfuz ederek yabancı maddeleri temizler • Baş. diş, adale, sinir, lumbago ve romatizma ağnlarını derhal keser. # Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler. MI<*.T; koınuı, kaibi •• böbraklorl H PURO, cildin glzli k»lan güzelliğini v e c « zibeslni meydana çıkarır P R QQnt!!k Metodunu bugOndeı UO itibaren slz de tatbik tdinlz. BULGARİSTAN HALK GUMHURIYETI İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUGU PURO GRİPİ EİNİNLİ 4 saat ara ile aünde 3 adet alınabilir. TUVALET SABUMU 100 DE 100 SAFTIR ^.j. AMERlKAN EŞYA MÜZAYEDESl S eylul 1954, pazar gunü saat 10 da AYAZPAŞA GÜMÜŞSUYU •' , SATILIK KAMYON N Şevrole marka 1^ fabrıka tonluk, tenteli, 1947 model plâ ~ kasn kamyon, muhammen bedeli 5000 liradan acele satılıkür. Arttırma 14'9'954 salı gününe kadardır. Her gün saat 14 te Bebek Robert Kolej Muhasebeciliğıne müracaat. İstiyenler kamyonu daha evvel gelip Robert Kolej Hisar kapısında görebilirler. DERMOJEN DERMOJEN BÜYÜK MAĞAZA Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahibleri Cemiyetinden: Senelik heyet toplantısı 14.9.1954 Salı günü saat 11 de Veliefendi koşu yerindeki Cemiyet lokalmde yapılacağından bütün azaların teşrifleri rica ohınur. ••••• İzzetpaşa sokağı, Çam Palas .daire 3 (Teknik Üniversitesi karşısındaki sokak) mavun hârika yemek odası takırru, Rubber Foam yaylı şiltelerile komple yatak odası takımı, açılır ve yatak olan Simmons sofabed, lake çocuk yatak odası, petrolla işliyen Kenmoore Möbl fırınü ocak, Kelvınator buz dolabı, Revere ses alıcı ve verici Taperekorder, orijinal mustesna fasonlu kaduı elbiseleri, havagazi ocağı, çamaşır makınesı, borulu gaz sobası, Radyopikap, caz ve klâsık plâklar, oyun ve sigara masalan, komodlar, porselen ve cam eşya, Amenkan taban halıları ve aynca bir hayli enteresan parçalar. ^l^HailBHl^BBBB P O R T A K A L V^/ Halic Kenarında Kiralık Depo Halacıoğlu, deniz kenarında, diğer cephesi asfalt üzerinde, nakliyatta fevkalâde elverişli 650 metrekarelık yeni betonarme depo kirabktır. Müracaat TANSEL ŞEHSUVAR Ltd. Şti. Bankalar Han Karaköy Tel: 46737. AO' /'V Satılık Çamlık Ârsalar BULUNMAZ FIRSAT Boğaziçinde, Beylerbeyinde, fevkalâde deniz manzarah, havadar, çok guzel çamlan, muntazam yolu, suyu, elektriği ve havagszi bulunan yaz kış rahat ve zevkle ikamet edilecek müfrez koru arsalan satışa çıkarılmıştır. Bu arsalar, alıcılara Adalan aratmıyacaktır Köprüden evinize yarım saatte gidebilırsiniz. Görmek istiyenler: Beylerbeyi Ukelesinden Çengelköye giderken Yalılar caddesi üzerinde, sağda 11/13 numaraya lutfen gelmeleri. Fiat için Galatada Bankalar caddesinde Demirbank karşısmda 84 No da Ibrahim Taşçıoğluna ^uracaatleri. KATTB L4dik Akpmar Köy En«tltüaunden aldığım 534 numarad» kayıdlı 4 ttnefl sınıfa ald belgeml kaybettlm Yenlslnl alacagımdan, eaklslnln hükmU yoktur. Aiuned V£ur Vfi •>'v Fransız delegesl <rCramois» ya göre milletlerarası ziraî kredi konusunu halledebilmek için en pratik vol. esasen mevcud milletlerÇIBANLARA KARŞI ar^sı bankalara müracaat etmekür. Ancak, Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası tarafmdan kredi aSATILIK ARSA çılmasım eüçleştiren bazı hususlar Beyoğlu Giımüşsuyu M. Ülvardır. Bu bankamn disüonıbilitesi ker sokağmda 12 No. lı arsa, İsviçre frangı, dolar. sterlin gibi Bejoğlu 2 nci Sulh Hukuk paralardan mürekkeb oldu&u için, Mahkemesmın 953 9S2 No. yarjacaSı ikrazlann bılâhare bu pabsvalı ızalei şüyu suretile ralar üzermden ödenmesini taleb 16 9 954 Ta. de perşembe guetmektedir Alâkalı devletler ise, nü saat 1617 ye kadar Sırkecı bu paralar üzerinden ödenecek Gümrük salonunda açık artborclar için kendi ziraî kredi mütırma ile satılacaktır. Arsanın e*seselerine kefalette bulunmamak on cephesi 7 ve arka cephesi t?dırlar Yunan murahhası Simo8 metre olup derınliği 20 metnide, ziraî istihsal kooperatifleri re, yekun 146 metrekaredir. tarafından dolar. sterlin. Fransız veva isviçre frangı mukabilinde va ! Kıymeti 30 000 lıradır İstıyen!e ın Mahkeme Başkâtıbine pi!an ihracatm bu çahada püze] bir müracaatleri. istisna teskil edecesini. istikraz kar şıl'klannm bu paralarla ödenebileeeğini söylemistir. «Cramois» ya nazaran bu sahada tesadüf edil=n ı diter bir zorluk da garanti meseÇIBANLARA KARŞI leieridir. Bununla beraber her mem lekette ziraî kredi müesseselerinin iseal ettigi ehemmivetli m^'ki K adı köy I V pözönüne getirilecek olursa bu cihetin hallolunması mümkündür. BAYANLAR BÎÇKİ DERMOJEN SAÇLARINIZ DERMOJEN PİŞİKLERE KARŞI ÇON PASA VATIRMA HIHIIIHIII • Kır Gezintilerinde • Deniz Banyolannda. • Akşam Kahvaltılannda Yiyeceğiniz Birkaç A R I BlskOlsi Mideyl Rahat Ettirir ve Sizl Zinde Tutar. Taşınması Gayet Kolaydır. ÇOnkU Büyük ve KüçUk Paketler | Halinde Piyasaya Arzedilmiştir. DERMOJEN YANIKLARA KARŞI ARI HALİS TAZE SUTLU BISKUILERI I DERMOJEN Yunan deleeesi «Simonidei), milletlerarası ziraî kredi mevzuunu bshsi geçen bankamn bünyevî tesekkülü ve eayeleri bakımından ele almıs. diğer bir ifade ile bu konuyu mılletlerarası Imar ve Kalknma Bankası cephesinden mütaleq eylemiştir. DİKİŞ YURDU Kayıdlara başlanmıştır. Adres: Kadıköy Altıyolağzı. Bankanın nizamnamesinde. banka . SİVİLCELERE KARSI için başlıca hedef olarak «Millet j ! lerarası mübadelenin inkişaf ettiril mesi ve aza memleketlerin verim k=)vrıak;annı kuvvetlendirecek yaŞÜKRU CANAL'ın t'rımlar yapılması suretile tedive b 'ânçolannın mütevazin bir hale getirilmesi kevfiyetii) eösterilmiştir »Simonide» bu madde üzerinde Kadın elbiselerine ait olanlar durarak. zira! kn?diler icrasma bu Temel Bickı 500 Kr kadar müsaid olabilecek bir nizam | Bıçkı Tatbikatı Dinüme maddesinin bulunamıyacasını I kis ve Provalar 500 » sövlemiştir. Çünkü ziraî ikraz mu ' Yüksek Bıcki Kaiamelelerlnin verimlilik ve sosval delerı 250 » k=rakterleri meydandadır. YaDma Çicekler 150 » Iktisadi faalivetin dıeer sahalaHocasız S>aDkacıl;k 150 > nnda oldtıeu gibi. ziraat sahasmda trkıklere aıd olanlar: da. sermave terakümleri müsaid Bıckı Uersierı 500 » »^Tileketlerden bu hususta daha Gomlek ve Piiat müsaid durumda bulunan memmaiar 300 » leketlere kredi açılma=ını. vurduIstenılen kitabların bedelt nuz ancak memnunıvetlp kprsıiaı ıdıâınde derhaı Muhterem cSimonide» in «sövleHı*' gonrlerılır jzere. zamanımızda ziraî istih«alin SAİIS YKHI• ktisadî oldu&u kadar «ocval ehemK K.MABEVİ miyeti de artmıştır. Diğer cihetten Cagaluglu vokusu No 44 »tliîlî ziraî kredi muesseseleri, kuv . DERMOJEN L ACELE ARANITOR Beyoğlu veya Taksimde bır büyük ve aşağı yukarı 8, daha küçük odası olan bir apartıman dairesi. Telefon: 83270 saat 9.00 ile 13.00 arası. TÜRKİYE VAKIFLAR BAHKASI DERMOJEN YARALARA KARŞI Türkiyede İlk Defa Olarak 22 Vilâyette yapılan müsabakalarda birincilik kazanan 200 oyuncunun istirakile Biçki Kitabları İstanbul Özeî Gazetecilik Okulu KIZ E R K E K (Yatıh Gündüzlü) Lise kısmına ortaokul veya muadili meslek veya sanat okulu mezunlarile resmî ve ozel liselerden naklen gelenler: Yuksek kısma lıse ve muadıli meslek okulu mezunları kabul edılır. olgunluk =ranmaz. Adres: Aksaray Taşkasab, Molla Guranî Cad. 22. Halk Oyunları Müsabakaları Açık Hava Tiyatrosunda 10 II 12 Eylul saat tam 21 de Biletler: 250 5 7.50 1 0 lira. Yapı ve Kredi Bamkasının bütün subelerinde jr Tepebasında Şehir Dram Tiyatrosunda Galatasarayda Kervan Seyahat Acentasında saükr. jf ÇİNENTO thai mah yuksek kalıteli Macar malımız gelmiştir. Müracaat: Türk Şark Limited Şti Asmaaltı çıkmazı No. 12. M Tel: 20248 27895. • Kız X O z e l ı Aı T* * Yatıh Gündüzlü Erkek Aksaray Lısesı (Almanca ve Ingilizce takviyeli) Adres: Aksaray Taşkaçab Molla Gurani 22 Yapı ve Kredi Bankasuun 10 uncu yıldonümü münasebetile Gazetecller Cemiyetile müştereken bir kültür hizmeti olarak tertiblenen bu müsabakalann hasılâtı tamamen Gazeteciler Cemiyetinin Yardım Sandığına tahsis edilmiştir. DERMOJEN ÇIBANLARA KARŞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog