Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SEKIZ CUMHTJRÎYET il 1954 Düğün evinde genc kızlara saldıran çarşaflı kadın Üzerinden örtüsü düşaince ortaya bir delikanlı çıkü Adana, 2 CTeiefonla) Kozana bah îmamoğîu köyünde yapüan bir nişar. töremnde kadınlardan birinin genc kızları çimdiklediği gdrülmüştür. Bu sarkıntılık sırasmda genc kızlardan biri acı bir şekilde feryad ernvş, mütecaviz kadın kaçmağa uğrjBirken örtüsnnü düşürmüş, ortaya bir delikanlı çıkmı^tır. Aynı köyden 18 yaşındaki Fevzi Çalışkan oiduğu arüaşılan genc karakola aotlirülürken kaçmıştır. Jandarma bu garib hovardayı aramaktadır. Engiltereniıt eski Başvekilimn îfşaatı Mao Tse Tsung Attlee'den, Attlee de Mao Tse Tsung'dan neler istediler? HongKong 2 (A.P.) înîiîte leri üzerindeki nüfuzlarını kulanrenin sabık Basbakanı ve Sosyilist malı ve Rus zimamdarları \ endi partisi lideri Clement Attlîe bu öz milletlerine daha fazla hürriytt eün HongKong'da bir basın top vermelidirler. îantısındaki bevanatında, Kızıl Çin 2 Rusya aynı zamanda kendiIıderi Mao tse Tung ile yaptığı bir sine tâbi pevk memleketler üzerinmuiâkatı kısmen açıklamıştır. deki kontrol ve baskısını haîiflstAttlee"nin anlattığına göre Mao melidir. Rusya. diğer hükumetleri içt?n tse Tung, bu muhavere sırasında vazgeçmeliİngiliz Sosyalist partisini Ameri yıkmağa çalışmaktan kan dış siyasetine nüfuz edıp bu dir. 4 Sovyetler Birliği silâhlarını siyasette bazı değişiklikler vaptır*malarını tavsiye edince, Attlee i!e azaltmahdır. Attlee, bu teklif ve mukabil tekri sürdüğü mukabil teklifte, Mao yu Rusyayı yola getirmeğe çalış liflerin sadece fikir olarak teati edildieini, gerek kendısinin ve gemağa davet ve teşvık etmiştir. Mao tse Tung, dünya işlerinin rekse Mao'nun birbirterinin teklifdüzelebilmesi için Amerikamn For j lerile ilgili herhansi bir vaidJe bumoza adasmı Çin kıtasmdan ayıran lunmadıklarını anlatmıştır, Bambu perde gerisınde 18 gün boğazdan deniz kuvvetlerini çekme si Japonya ve Almanyayı yenıden müddetle tetkikler yapan İngiliz silâhlarıdırmaktan vazgeçmesi ge muhajefet lideri Çin komünızminı rektiği yolunda fikirler serdetnuş Sovyetler Birliğinde tatbik edilen tir. ingiliz sosyalistlerinin Ameri komünizmden daha müsamahakâr ilâve etmiştir: kayı bu hususta iknaa çalışmalan bulduğunu da lâzım geldiğini de ilâve edince Att «Komunist Çinde göreceğimi ümid lee, şu mukabil tekliflerde buluıı ettıklerimi buldum. Göz boyamacılik var, fakat o kadar aşın demuştur: 1 Çin komünistleri Rus lider ğil.» demiştir. Tunusta silâhlı çarpışmalar Tunus 2 CA.P.) Kuzey Afrikada kâin bir Fransız protektorasının güneyindeki dağlarda, îıiilliyetçi Tunuslu çetelerle vukua gelen bir carpışmada dün 5 Fransız askeri öldürülmüştür. Maknasi'nin 2 Km. kadar güney baüsında Hadegge tepelerinde cereyan eden diğer bir carpışmada iki Fransız askeri yaralanmıştır. Fransızlar bu konuda yayınladıkları bir tebliğde, «asayiş kuvvetlerinin» 70 kadar milliyetçi ile çarpıştıklannı ve karşı tarafın «ağır» zayiata uğradığmı kaydetmiştir. Gafsa kesiminde de Fransız paraşütçüleri başka bir çete ıle çarpışmışlardır. Bu hâdiselere rağmeii geçen aydanberi Tunusta şiddet hâdiseleri geniş çapta azalmıştır. Bilindiği gıbi Fransızlar Tunusa daha genı? çapta muhtariyet vermeği va'detmişlerdi. Bu sözü yerine getirmek için bir kaç güne kadar Tunusta bir konferans başlaması beklenilmektedir. ^^^^^^ Resimli Romanımız Yazan: GEOBUE SİMENON YEŞİL SAKSI Amerikadan alınacak yiik gemileri •ı I inci sahiffde f tmlunduk. Bu defa ise. banka idare meclisi gemi siparişi ve amortisman hususlannı ele alarak eylul ikramiyelerinin verilmemesini kararlaştırmıştır. Büyük bir kâra geçtiğimiz takdirde 1954 yılı dördüncü ikramiyesini vermeğe çalı|»cagız.» NATO manevralarının ilk kısmı başarı ile bitti PROF. NİMBUS'tm MACEBAJLABI: Öğrendiğimize göre, Deniz Işçileri Sendikası federasyonu. bir heyet halinde Başvekil Menderese müracaatte bulunacaktır. Diğer taraftan, Denizcilik Banka «nuı Amerikadan alacağı yük gemilerinden biri «Victory» tipi olmsk üzere dört geminin mütehascıslar tarafından beğenildiği öğreniîmiştir Bir şiîep daha muayeneden Recirilecek ve evsafı uygun bulunursa tekneleri havuza alma«ak, aynı zamanda mukavele im«aîanacaktır. Gemilerden birinin 15,000 tonluk bir tanker olarak infa edilmesi kararlaştınlmıştır. Banka gemilerinde kullanılan kö mürlerin evsafı üzerinde ısrarla durulmaktadır. Hükumetle vacılan ilk görüşmeyi bir ikincisi takib edecek ve bu husus müsbet bir neticeve baŞlanacaktır. Gene Bsnka makamîan gemilerin yenileneceğioi ve bir kısmmın da kazanlannda taHilât yspılarak mazotla işler hale eptiriler"§ini beîirtmektedirîer. Son döviz tahdidi üzerine, dış hat !»rda ca'.ı^in eemi tarifesinde heniiz bir drSkikîik vapılrnıyacağı an lâsimıstır. K<s tarifesine kadar vapu^lan Batı Akdeniz hattında aynı p»o<TFm!a spfer vapacak, kış mevîirniide i=e İzmire uğnvacak £eni Borselonava kpdar gideoektir. Bu Vattm en r?§bet gören vapuru «Anlrsras i^o Marsilyaya kar^r isletHecektir. C. O. BORSA İst Bors^sının 2/9 '1954 fiatlarl Açıiıs Kacanış I Steriie 784 784. 100 Dolar 282 30 282.52 • 10U trnnfii* rrangı 6 8 0 . 6 80. 100 Lırer 44 80 44 S0 I < Isvcr» Franffi O> S4 03 64 03 100 riorin T368 40 73 PS 40 100 Belcitta trangı 5 60 5.C0 100 Orahm! 93 34 93 34 100 Çekoslo Kuı 38 88 87 38 SS 87 t«> tsveç Kur 54.12 50 54 12 50 ESHAM ve % 1 FAIZ.Lİ lAHVtLLER Sıvaa . &xurum ZT 1942 Dptrı vr.lıı II] Millt Mfidafas I Mİ1H HÜdafaa n MiU! Müdafa» m MUIi Müdafaa IV Zlraat Bankan I Zlraat Bsnkasi n % o FAİZLİ Sıvaa • Ernırum 1 1M1 Demlryolu n 'K4İ Dffn'rvnlu I 2175* 22 40* 21 80 21 25 * 21 . > =» 21.85* 22.50' 22 60 • 28 97 20.75 * lnsou TAHVTLLKB 104 50 104.50 104 50 104.50 104.50 104 50 103.00 1M1 D. Demiryolu IV Kalkınm» I Kalkınma II Kalkınma m 1948 Utlkrazı TX İMS tahvİU H 1M* tahvflJ 1948 Ifa. to. İkr. 1951 19SJ itaamiye'J M. Mudafaa D. Yolu IV 941 D Yolu Tahvîll TahvlU % S FAİZLt TAHVİLLER 22 30 23.75 110 75 111 75 102 30 • 102.50 • 100 8 0 * 100.40 100 55 • Zlraat Bankası IV Z i r s a t Banka51 V Zlraat Bankası m *J, FAIZLI 1949 lahvılı 107 50 Hı«<e.en »« Mader ŞtrKetJen r C M f k e z Bankası 247 00 liarant) BanKası H 130 00 ÜOügssvon Ano IIJ 163 80 rurk've Kredl Bank<m 132 0 0 ' Is Bnna'ii 61.00 ' Yspı re Kredl BanKası N 16 5 T Aı'OPrk T A O 130(100 Ssr.avı KsiKınraa B 100 00 1s.=»r, •,:'!.entc 60 50 Şark Ofcsfnıenleri 41.25 • 1" • •" Bjnkası 67.00* ALT1N kı'.o alttn S (1) Dolsr f.bı.K'i FIAT1 43SO0O Fr. 378 Fr. PİVASADA DÖVIZLER :55ı 14251450 99100 16HTI1700 580585 €00602 137138 AROA ALT1N 47504775 56005110 46104K15 6SO6J8 «fektlf Dolar V VC Isvıçre frangı Ciimhurıyet Ata. Ret d IngıUz Galciu: Kulçe Cumhuriy»» Re a « d H a r n l d «KStBIRr fKı HH 2425024500 4200042500 8350033800 2900029250 Baştarafı 1 ıncı sahifede Strttma nehri geçilerek tatbikatın birinci kısmı bitmiştir. Tarassud tepelerinden takib edilen harekâtta Yunan Birinci Ordu{Baştarajı 1 inci sahifede) sunu havadan destekleyen ve yeşil Bas'nraiı ! Bu kongresinde memlekctimızi kuv\'etlere ve ihtiyatlarına stom fauer dün Amerikan Başkonsolosunun refakatinde Vilâyete gelerek ve İîtar.bul Üniversitesini Ord. taarruzlarmda bulunan altıncı takVaü Prof. Gökayı ziyaret etmiştir. Prof. Doktor Naci Bengisu temsi tik hava kuvvetlerine bağlı mütteZiyaret yarım saatten fazla de edecek, aynca doçent Necdet Sezer fık jet ucaklarmm ve bu arada vam etmiş ve Türk Amerikan kül de kendi keşfettiği göz virüsü hak Türk jet fılosunun faalivet: büyük türel ve dostluk münasebetleri üze kında tebliğde bulunacaktır. takdirle karşılanmıstır. Çok alçakrinde eörüşülmüştür. Ser.ator «TürBu münasebetle Ord. Prof. Dok tan uçmakta olan Türk jet uçak DÜNYA KARİKATÜRLEBİJ kiye Amerikanın samimî dostudur tor Naci Bengısuyu ziyaret eden lan, Birinci Ordunun harekâtını ve biz Türk milletinin dostluğu ile bir muharririmiz kendisinden kon kolaylaştırmışür. iftihar edîyoruz» demiftir. grenin üzerinde çalışacağı esa» Jet uçaklarının bombardıman etSenatör Kefauer, Fransız Meci mevzular hakkında bazı malumatı tiği yeşil kuvvetlerin elmde bulu sinin Avnapa Birliğine kaülmamak ahnıştır: nan tepeler mavi kuvvetler tara> «İstanbuldan eylulün altısm fından ele geçirilmis. ve daha geli> hususunda almış oiduğu karan (üzücü ve ümid kırıcı) elarak va da hareket edecek ve 10 unda Ka şen ve atom kullanılan taarruz SO' sıflandırmış ve kendisile görüşen nadada Montreal şehrinde topla nunda tamamen Struma nehrinin nacak olan beynelmilel 17 nci göz doğusuna çekilen yeşil kuvvetler azetecilere şunları söylemiştir: « Fransanın almış oiduğu ka hastalıkları kongresinin ilk iki cel nehir geçilerek yapılan bir çıkartrar Avrupa milletlerinin güvenli aesine iştirak edeceğım, sonra da ma hareketi sonunda tamamen im ğini bozacak mahiyettedir. Fransa New York'da mesaisme devam e ha edilmiştir. böyle bir karara varmakla doğru decek olan kongre çalışmalarma Başan ile neticelenen Keystonehaıeket etmemiştir. Batı Avrup2nın katılacağım. Kongrede bahis ko nin birinci kısım harekâtını başm eüvenhği için birlikte çalışmak el nusu edılecek mühim meselelerden dan sonuna kadar yakmdan takib biri «glokom» hastalığıdır. Gloko eden NATO Güney Avrupa Kuv zemdir. Bunun neticesi Amerikanın Av mun tıbbî yani ilâcla tedavisi ıle vetleri Başkumandanı Oramiral şekilde yani ameliyatla Fechteler, tatbikat sonunda netice rupa siyasetinde bir değişiklik ola cerrahî j cağını zannetmiyorum Türkiyeye önlenmesi hakkında iki rapor oku den memnun olduğunu müşterek Neden beni çağırdın kocacığımi Kancıgım, sarho? döndum dlye neden bn akşam da karşı siyaftimizde asla değişiklik nacak ve üzerinde fikir teatisinde kumanda heyetine bildirmiştir. çatmıyorsun, anlıyamadun gitti? bulunulacakto. Kongrede konuşuolamaz. Diğer taraftan Keystone harekâ Fransayı Avrupa Savunma Birli lacak diğer mühim bir mevzu da tmm ikinci kısmı başlamış bulun ğine almak için çshsmak lâzımdır. «göz viruslerİB meselesidir. Buna maktadır. Buraya gelen haberlere dair meslekdaşım doçent Necdet göre, Yeşil kuv\etler Bahkesir ve Fikrini değiştirebilir» Kefauer ve eşi şehrimizde bir kaç Sezer de bir tebliğ yapacaktır. Dikili bölgesine havadan indirme Ben «keratoplastie totale» yani yapmıştır. Bu harekâtın da gelijgün daha kalacaktır.' ıtgözün çeffaf tabakasmın kâmilen mcsi beklenmektedir. değiştirilmesi» konusu üzerinde Keystone tatbikatında havı tebhğ yapacağım. Çünkü memlekuvvetleri faaliyeti (Baştaraiı 1 inci lahifede) (Baştarafı 1 inci sahifede) ketimizde trahom ve çiçek gibi (Bastaraft İ inei sahif*ie) i Dost müttefikimiz Yugoslavyayı Larissa 2 (aa.) (Hususî mu n.iş ol?n 69.3 milyon liralık tahsive temsilcflerinlte, gazetelerde in» hastalıklar neticesi gözün şeffaf top gürlemeğe başladı. Saat hürmetle selâmlanm.» satın bir kısmı da' memleketin muh habirimizden): tişar eden beyanatınm bir tamiml» Bastaratı l ıncı sahifede tabakasnm zedelenmesi vakalarına telif" köşelerinde kuruİmakta" olan i " 5 5 te Yugoslav Devlet Reisi Ma ! Demecl müteakıb Bayar ve Ma bildirebileceğiniz hatır» gebniştir. Yunan Birinci Ordusunun bugün çok tesadüf edilmektedir. Buna dia ederek teşrii masuniyet müesreşal Tito gardan dışan çıktılar. Struma nehri civarında yapmış oi hidroelektrik santrallannm inşa reşal Tito gara geldi. Mareşalin Çünkü bugün adı geçen yerlerdekl sesesinin müruru zamanı kesemi karşı şeffaf tabakada üç dört miüzermde gri mavi üniforma, elle Meydanı dolduran halk çılgmca teduğu Keystone harekâtımn birinci ve tesisatında kullanılmaktadır. cümle ruhanl temsilcilermizüı Kıb« limetrelik delik açılması ameliyesi yeceğini söyledi. Fransız içtihadınBu cümleden olarak evvelce de rinde beyaz eldiven vardı. Saat tam zahürat yapıyordu. Büyük bir di n s meselesi mfinasebetüe geni? ölkısmının son gününde altıncı takdan ve profesör Tahır Tanerle Fa arzu edilen muvaffakıyetli sonuc17 de tren gara girdi. Vagonundan siplin ve organizasyon neticesi yoltik hava kuvvetlerine bağlı mütte bildirdiğimiz gibi Hirfanh, Gediz, çüde siyaset yapbklan, Atina garuk Eremin kendi tezini takviye lan verememektedir. Bundan dolaAkcay Kenar baraj ve santralı inen Reisicumhurumuzu Mareşal lar intizama sokulmuştu. Polis moyı şeffaf tabakanuı tamamını değiş fık jet uçakları büjTİk ölçüde faarefakatinde dost zeteleri ve Yunan radyolannm bef eder mahiyetteki noktai nazarlannj ile İkizdere hidroelektrik santralı Tito büyük bir samimiyetle karsı tosikletlerinin tirmek suretile te.davi etmek \o liyet gösterrr.işlerdir. milletlerin Devlet Reisleri açık bir riyatından anlaîibnaktadır. Bu n*» belirtti. Bu arada General Tekin Arıbur Bendimahi santralı, Yenidere san ladı. Çok samimî iki arkadaş gibi lunu tercih etmekteyiz. Boyle atralı ve Almuş baraj ınm şartname birbirlerine «hoş gel(Kn, hoş bul otomobıle binerek Belçradın «Çan viden siyasetle uğraşma keyflyetiMüdafaa avukatı müteakıben meüyeler dünya üzerinde saytsı nunun kumandası altındaki altıncı nin ruhanl makamımz nizamlan Yalçının sahsiyetini uzun uzun an pek ziyade olmıyan mütehassıslar taktik hava kuvvetlerine bağlı bi leri hazırlanmıstır. Önümüzdeki duk» cümlelerini söyliyen Devlet kaya*ı» olan hâkim tepeye doğru ilerlediler. Mübalâğasız söylenebilir gereğince disiplin cezalarile karşılattı ve Celâl Yardımcıya hakaret tarafından yapılabilmekte olması rinci Türk taktik hava kuvvetleri aylar zarfmda bunlann ihaİ3si ya Reisierini millî marşlar «hazırol» ki nüfusu milyona yaklaşan Belgrad laşması beyanatmıza göre tabiidim ediidıiı söylenen «Kabahat sebeb na mukabil çok iyi neticeler ver filosuna mensub jet uçaklarmın faa pılacak tır. durmağa sevketti.' i Diğer taraftan komunist alemin içiElektrik işleri etüd idaresi halen olanlarındır» başlıkh yazıyı tahlil mektedir. Ben şahsan altı vakada liyeti geniş ölçüde t=kdir ve hayBundan sonra Cumhur Reisimiz halkmın yarısı karşılama törenin12 santral projesi üzerinde çahş merasim kıt'asını teftiş etti. Asker, de hazır bulunuyordu. Cumhur Re ne pek yaradığına kani bulundufu» etti. bu usulü tatbik ettim ve başarıb ranhk toplamıştır. Bühassa Türk isimiz ve Mareşal Tito, saraylanna muz kiÎLseniz merjublanmn bu n e Bu arada Kurutluoğlu, iktidar ga neticeler aldım. O hastalar üzer'n jet filosunun dalıslan, alçaktan u maktadır. Bunlar arasında Kavada kendisine «Sağol» nidasile mukaviden siyas! beyanlan Mdiseleria hidroelektrik santrah, 150 milyon bele etti. Yuşoslav Devlet ricali gittiler. hareketlerile zetelerinden de bazı pasajlar oku deki müşahedelerimi kongrede ay çuşlan ve akrobasi kilovat saatlik Karz santralı, 200 nin ve Kordiplomatiğin takdimini Bu gece husus! mahiyette bera itidal ile takfbi gerektiği buffünlerdüşmaru boır.balayışları bu takdiri yarak bu pasajların da aynı görüş n ayrı anlatacağım.» milyon kilovat saatlik Kesikköprü müteakıb Reisi Cumhur Celâl Ba berce yemeklerini yiyen Devlet Re de Türk Yunan dostluğunu d» le hakareti tazammun eder mahiÖğrendiğimize göre New York bir kat daha arttırmıştır. fazlasile rencide etmekte r t hür santralı vardır. Dığerleri ise MaBugünkü harekât ve Türk jet fiyar, Yugoslav radyolarma şu de isleri yann sabah Yugosîav meçyette olduğunu ve fakat demokra da 15 eylulde yapılacak olan otunavgat, Edemiş Niğde, Hurşidhul asker âbidesici ziyaret ede dünyanın huzurur.u kaçırmaktadır. osu hakk.n'a NATO Güney Avrumeci verdi: silerde ne muhalefetin tenkidinin, ruma Ord. Prof. Doktor Naci BenKazköyü, Çalçay Nuseybin, AArzu edilen şekilde bir tamiml pa Kara Kuvvetleri Kumandanı s Belgrada ayak basar basmaz, cek] er. ne de iktidann müdafaasınm haka isu rivaset edecektir. ralıkdere, Borçka santrallandır. yapacağınıza simidden manıyor v» Italyan Korgsneral Prinieci şunları dost ve müttefik Yugoslavya halkıret sayılmaması lâzımgeldiğini söybunu umum! heyetimizin arzusun» Elektrik işleri etüd idaresi eleksöylemiştir: na hitab edebilmek fırsatını bulledi. Müekkillerinin beraetini i*uyarak yüksek ruhanl naakanutm» trik istihsalâtı ve nüfus basma sarKeystone tatbikatmra birinci maktan çok bahtiyarım. tedi. fedilen kilovat saatîerle alâkalı endan rica ediyoruz.» kısTiı cok enteresan cereyan etmek Şimdi kendisiie tekrar buluşmak Daha sonra söz alan Hüseyin Cateresan bir istatistik yapmıştır. tedir. Bu vesile Ue burada buluhid Yalçm bir saat süren müdafaaBuna göre. 1953 yılmdaki bütün tan derin bir memnunluk duydu(Baştarafı 1 inci lahıfede) n?n kunandanlarla tanısmak fırsa elektrik istihsalâtımızm toplamı 1 ğum aziz dostum Yugoslavya Fesma şdyle başladı: (Bas*araf\ 1 inci sahifede) tını buldum Bilhassa Türk jet fi*1924 te İstiklâl mahkemesinde ve kontrol heyeti başkanı Taha To losunun harekât esnasındaki faali milyar 210 milyon kilovat saattir. deratif Hslk Cumhuriyeti Başkanı kamu menfaatini zümre ve şahıs (Bu mahkemede hâkim olmaktansa ros, Belediye Reis muavini Ferruh yeti fevkalâde idi.n Bu miktar 1940 ta 397 milyon ki Mareşal Tito tarafından güzel mem menfaatlerinden üstün tutmak şekI tnci sahifede İlter ve Vekâlet müfettişlerinden mahkum olmayı tercih ederim) deovat saat ve 1950 de ise 790 mil leketinize davet edildiğim zaman linde anlanm. Lâkin muamele ÜGere bu harekât hakkında Ttirk kuUiyetU migtım. Bugün kanaatim değişmiş Turgut Çarıklıyı kabul ederek izayon kilovat saat idi. İstihsal edilen danberi. bu şerefli günü sabırsızlık niversitelerimizi tedirgin ediyorsa, şıt vasıtalarma 'kadar, mü^ahid heyetinden kurmay Albay la beklemekte idim. tir. Müsterılum. Çünkü Türk hâ hat almıştır. onlan huzursuzluk içine sokuyorsa, miktarlarda malzerae mevcud oîbu elektriğin yüzde 14.6 ı ev ihtiDiğer taraftan Vekil, İstanbulun Hüseyin Gürakan şunları söylemiş yaclannda, 2,4 ü resmî dairelere, sozcü, kımi. İstiklâl mahkemesi hakimi Söze başlarken kıymetli dost ve hocalan endişe içinde bırakıyorsa duğunu bildirmiştir. Bir mahrukat mevzuu üzerinde lüzumdtğıldir. Cumhuriyet hâkimidü.» 3,1 sokak tenviratma. 1,7 tramvay j müttefikhniz Yugo^avvava. Türk o zaman tekrnil yurdun bundan ü Kongrenin, Batı Ahııanyaya AvruAmiral Feolıteler'in basın lu tedbirlerin alınması hususunda ve troleybüse, 13,9 u santral faali \ milletinin sevgi ve itimadını bir ziintü duymamasma ve bu üzüntü pa Müdafaa Camiası çerçevasi daYalçm daha sonra müddeiumualâkadarlara gerekli talimatı verkonferansı yeti ve kayıblara, 64,3 ü de sanayie kere daha ifade ve teyid etmek iste nün devamlı olmamasına imkân hilinde bir ordu ile havagücü kurmiliğin ıddianamesini kısım kısım miştir. masma, müttefikler tarafından mü rim. Kaderin birbirine sıkı sıkıya yoktur. Lurissa 2 fa.a.) fHususî mu ;itmektedir. ele alarak müdafaasını yaptı. Sıtkı Yırcalı Avusturyay» ba&ladığı ve yekdiğeri ile en yakın saade ohmacağı zehabile bu if icin habirimiz bildiriyor): Bugün sona îlim. bagımsızhk ve emniyet b Ekserisi buhar ve dizel olan Bu arada müddeiumuminin asıl davet edildi eren Keystone harekâtının birinci hir santrallarında istihsal olunan isb'rliği vapmalannı emrettiği mil ter. Fikirden' korkmamak lâzımdır. gerekli tahsisaü kabul ettiğini, tahsuçiayu takib etmeyip, hâdiseden Haber aldığımıza göre 1217 eylul kısmını müteakıb NATO güney enerjinin maüyeti 14 kuruştur. letlerin, eynı zamanda karşıhklı Fikri yoğuran ve yaratan müesse sislerle askeri malzeme mübayaa o duyduğu tte<sürü ifade eden mu tarihleri arasmda Viyanada açılabsskumandanı Nüfus başma isabet eden enerji ise sevei ve itimad hislerile meşbu ol selerin başında ve millî vasfîle Ü lunduğunu, bu stoklarm şimdi çok harriri takib etm.esinin garib oldu cak sergiye İktisad ve Ticaret Ve Avrupa kuvvetleri malan, talihin büyük bir nimetidir. niversite gelir. kabardığını ve bunlan depo ve muğunu ve bunu >az;:auna karşı iddıa kili Sıtkı Yırcalı. Avustu.ya huku Oramiral \V:IIiam Fechteler, hare senelere göre şöyledir: işbirliklerini bu 1940 da 22 kilovat saattir. 1945 te Cünkü. hayatî makamınm gösterdiği bir muhab meti tarafından resmen davet edil kâtı takib etmekte olan Türk, YuBakınız geçen hafta Şamda top hafaza etmenin âdeta bir mesele nan, İtalyan ve Amerikan gaz'eteci 28, 1950 de 38, 1952 de 46, 1953 te duygunun verdîgi sıcaklık içinde betin tezahürü şeklinde telâkki et miştir. lanan Yakın ve Orta Doğu devlet halini aldığmı anlatmıştır. Tahsislerini kabul etmiş ve bir basın kon de 54 kilovat saat şevk ve heyecanla yapariar. İşte tiğini söyledi ve dedi ki: leri sosyal ilimler konferansı hü ler kabul edildiği ve malzeme elde Avusturya ile memleketimiz sra feransı yapnvstır. Oramiral FechBuna mukabil yabancı memleket milletlerimizin arasmdaki münase' kumetlere üniversite profesörleri mevcud bulunduğu cihetle, Savun«Beni Adnan Menderesin lehinde sındaki ticarî munasebetlerin geliş teler demiştir ki: erde ve bu arada Amerikada nü betler bövle mesud bir mahiyet ar nin akademik hürrive'lerinde ve ma Bakanlığı sözcüleri, malzemeyazmadığım için mahkemeye verdi tiği bugünlerde Ticaret Vekilimizin 'Keystor* tatbikstmda i!k mak fus başına 2940 kilovat saat düş zetmektedir. vazifelerini ifada hiç bir endişe ile nin Almanyaya sevkine başlanılabil ler. Ben onun icraatını beğenmedı resraen Viyanaya daveti piyasa çev B\Tnc*an dolayıdır ki, geçenlerde karsıîaşmamalannı mümkün kıla mesi için yeni bir Kongre karanna ğimi yazıyorum ve yazacağım. E relerinde ehemmiyetle karşılanmıs sad, hava ve kara işbHiğini tatbk mektedir. Norveçteki miktar ise teTijiatın sa^ece ksnun'sra lüzura olmadığı cihetini de hatırTürkiyede Amerikadan da fazla olarak 5700 B'ed'de yakm komsumuz Yunanisğer lüzum hasıi olursa kanun çer tır. Ticaret heyetirr.izin Avusturya eaeek Yunanistan ve muhteEf yerîerfe kritik durum kilovat saattır. Yugoslavya ve diğer tan ile birlikte imzaîadışımız üçlü değil, anayasalara konuîmasını tav iatmışlardır. çevesı dahilinde toplantılar yapa da bulunduğu günlerde Veftilin bu rak konuşacağım. Beğenmediğim davete icabet edeceği sanıîmakta ian mevdana çıkarm?k ve bu hu Balkan ve Avrupa memleketleri ise Hirifak, Türkiyede hararet ve derin siye etmeği karar altına aldı. Sekizler konferansı susta da gerekli tedbirîeri bi'fil en a2 bizderı 2 misli fazla enerji bîr takdirle karşılanmıştır. Bu irtiİşte profesörün fikir hürriyeti bu meseleleri ortaya dokeceğim.» dır. :stihsal etmektedirler. fakla, memleketlerimizin istiklâli derece nazik ve hayalî bir mevzuLondra, 2 (BBC) Batı Almantecrübe etmektır. Muhtemelen tatHüseyin Cahid, müteakıben haDemir ihtikân yapanlar Yetkililerden aldığımız malumata nin ve beşerivet için en böyuk sayanm silâhîanması ve t a » egeraenkaret yolundan daima kaçındığını, ihtikâr yaptıkları iddiasile iki bikat hakkında düşvmcelerimizi b:t göre, enerji istihsalâtında bu tempo adet olan sulbun korunmasına yap dur. üge kavTişmasî meseleîerirü saüfakat bunu kanun korkusundan de demir taciri dün Adliyeye sevke mek istiyeceksiniz. Burada buluBilir misiniz ki, Yunanistan anale gidildiği takdirde nüfus ıiaşına t'ffımız hizmet çok büyüktür. tttizakere etmek için bir sekizler koo.« ğil, kalem haysiyetini korumak icin narak her hangi bir müşahidlft isabet eden kilovat saat niktarı fakımız, hakik! ve hayatî öıtiyac yasasına göre, üniversite profesörü feransı toplanması ihtimali flzerinyaptıgını söyliyerek, şimdiye kadar sathî olacaktır. Netice ancak gerifikirlerini ifade bakımından bir 1956 da yüzü, 1960 yıluıda ise 200 ü lardan doğduğu için daha da debaşmakalelerinde ve C. H. P. nin de, müşterek karargâhlarda yapılamebusun parlamentoda haiz bulun de durulni2ktadır. İngiltere tarmbulacaktır. rinlesip inkişaf etmek karakterini seçim r.utuklarmda ileri sürülen cak tetkik neticesinde meydana duğu masuniyet ve mesuliyetsiz fından ileri sürülen bu teklif Baö haizdir. bütün iddialan tekrar ettikten sonçıkabilir. Bu hususta söyliyeosklikten istifade eder. Bizde de bir AJmanya, Fransa ve İtalya taraAziz Yugoslavyslı dostlanm, gu gün böyle olacağından ve üniver fından müsbet şekilde karşılanmısra hâkimlere hitab ederek sözlerinj lerim bundan ibarettir. Bazı soru Balkan paktmin aza devletleri «şöyle bitirdi: f !acak suallere cevab vermeğe ha rasında kullanabilmeleri bakımın zel memleketinlzde bir hafta kala sitelerimizin bugünkü durum kî br. Baştarafı 1 inci sahifede cağım. Bu ziyaretfan sırasında kah şısında dahi kendilerine düşen \'adan istifadeli olacaktır. «Eğer viran olası hanede ev meği vermiştir. Bu yemekte, Harı zırım.» Birleşik Amerika, meseîenm NAKara ve hava kuvvetlerinin ha raman lider Josip Broz Tito ile ve zifeleri ellermrien eelrliöi kadar iâdü ayal varsa, bu vatanda da ciye Vekili Fııad Köprülü, Vaü TO fevkalâde toplantısında muzaBundan sonra dört devlet gaze rekâtı çok iyi koordine ediimıştır. onun çok değerli mesai arkadaşlan ifa edeceklerinden asla şüphe olun»; kere edilmesini istemektedir. bir adalet namusu olduğuna itima G ökry ve elçilik eıkânı bu 'Ecileri tarafuıdan amirale muhBilhassa Türk hava fılosunun ile görüşmek fırsatını elde etmekle masın. dım vardır.» lunmuştur. telif sualler sorulmuş ve şu cevab mavi (dost) kuvvetlerin karşı ta beraber, memleketinizin hayranı ol Huseyüı Cahid Yalçından sonra Tarihin hiç bir çağmda ve küreEmir Abdülilâh öğleden sonra. '?r a'ır.m'stın Operatat • Oroioff • • arruza geçmeden evvel yeşil topçu duğum büyük başarılannı da gör nin hiç bir bucağında hükumetlerin konusan Nihad Erim ve diğer sa tekrar Küçüksu kasrına dönmüştür. Sual: Bu tatbikatın neticesinden mevziltrine ve ihtiyatiarma yapüğı mek zevkini yaşayacağım. nıklar da beraetlerini istediler. Gece şehirde hususî bir gezinti yaOr. Bahaeddin Lutfi ilim müesseselerine karşı muzaffe/ Netıcede dosyanın tetkiki için du pan Veliahdin, muhtemelen bugün Balkan devletlerinin teşriki mesa tarruzlar çok müessir olmuj, davetli Aranızda bulurunak çereflni ka olduklan kaydedümiş değiHir. Bu i Vlihd :sind e bir ilerleme kaydedilebilir VARNAU ve müşahidler üzerinde müsbet te zandığım ilk andan itibaren şah nokta da gözönünde tutulursa hürusma Daşka bir güne bırakıldı. Başvekil Adnan Menderes ve Ha •ni? sir bırakmıştır. tirut «• Tenasai ToOan sımda milletime karşı gösterilen kumetin .mevcud kanunun ilgası riciye Vekili Fuad Köprülü ile göCevab: Bu tatbikata müştereken Tatbikatı takib etmekte o'an dl büyük alâka ve sevgi tezahürleri, yoluna eitmpsini muhakkak görHastalıkJan MülehassiM rüşeceği öğrenılmiştir. Bu görüş katılan Yunan kuv\'etlerile Türk HAHZ CEMAI melere hususî bir eheTnmiyet veril ve İtalyan hava kuvvetleri ve al ;er generaller ve bu arada bir ziyaretimin derin bir samimiyet memleket için hiç bir sebeb yoktur. Galatasaray Mısır apartıUuhiUye Mülehassaı jtehsss» tt manı karsısı Emimevru2 j mekte ve Yakındoğunun emniyeti tıncı Amerikan donanması, tatbikat Fransız generali de Türk jet uçak içinde cereyan edeceği hususunda Bülend Nuri esensiz üniversite olur, ama hürriyeteiz ünivarsite düile ilgili yeni inkijaflar beklen! esnasında elde etmi^ olduklan ne ları hakkındaki hayrarhğını tebarüz ki kanaatimi kuvvetl* teyid etSo. No. 10/2. Tel: 42203. şünülemez.» miştir. ettirmifitt* I maktedir. i ticeler y tecrübelerle istikbalde Amerikalı senatörün beyanatı Göz hastalıkları kongresi H. Gahid Yalçının duruşması Yurdda eleklrik enerjisi isfihsali süraile artıyor C. Bayarı Belgradda MrsL Tito karsıladı Kıbrıs komilesi Alhenagoras'a mnracaat etti Ticarel Yekilinin fetkikleri Fîkir hürriyefi ve Prof. lerin durumn Batı Almanya ordusn Irak Veliahdi şehrimize geldi L r^ 1 M J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog