Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

S Eytol 1954 CtJMHURtYEl Muhiddin Baha Pars Yazan: Refih S. İnce ÖLÜMÜ DOLAYISİLE SOZ ARAMIZDA Sofisuz ve mücadele Hayvan sevgisi beynelmilel Yazan: Ahmed Kidayet Reel htrs ı I C 1 f sınde meydana getirdiği eser*, e«er tarihinm baslangı vapurdan nhtıma indirdlği tek ba23 msan 1336 (1920). MusUfa Ke ' «menfaat» ten ziyade «Bursaya cından itibaren hemen vula karşılık avucuna sıkiftırdıgımal Paşanın rıyaset ettiği tarıhi hizmet» endıje»i hâkim idi. Onun siyas! kaprislere, fetih, mız iki buçukluğu beğenmiyerek toplantıda, o büyük adamın sağınou arzusuna geriye kalan mırascı I istilâ ve hükümranlık hırslanna yere fırlatıyor, tüccann, büyük da bir gencı kâtıb olaıak gorüyo ' Şimdi de hayvan sevgisinin «cidgıyab.mızda bize larının sıkı sıkı bağlanacaklarına ! şahid oluruz Akdeniz havlasmda kapitalistlerin ruz: Muhıddm Baha Pars. ] jmidımiz kuvvetlidir. Yunanlıların, Finikelilerin müstem yüklettikleri ebılvasıta indirecte. dî» beynelmilel ihtilâflara yol açEvvelden tanımadığım v« fakat | (Hakkı Baha Pars) ın tzmird« lekecılik rekabetlerile küçuk çapta verginin dehşeti hakkında ise hiç masından korkulmaktadır. Fransız Mechste mütemadiyen hareketii ı Haricıye Bakanlığının protesto nocıkardığı bır mecmua dolayısile fılız veren cıhangirhk te^ebbüsleri oır fikre sahib değilız. gdrdiığüm bu gencle tanıştıktan aı ' «Cumhuriyeti gazetesıne o zaman Firavunlar, İskenderler, Sezsrlar, Evet, anlıyoruz, yasamak güç, ha talan hazırladığından, meselenin jaman sonra (Bursa) ya davet edi.lar yazdığım bir makalede buyü Ogüst'ıerle kıvamını bulur Asyada vat pahalı ama, serbest meslek er Beynelmilel Adalet Dıvanma kamıştlk O, arkadaş ve dost canlısı ğüyle, küçüğuyle bilgi sahibi in Türk hakanları Çine, Hınde Dârâ babırın küçuk kü'.fetlerınm kar^ı dar aksettirileceğınden bahsedılıyor. ıdi. Bize (Bursa) da aile asaletlesanlardan mürekkeb bu ailenın «bir lar Batıya doğru yürürler. Netlce hklannı keyiflerine göre iki, üç, , Neden böyle bir durum husuie ıınin icabı olarak lkramda bulunırfan kooperatıfi» kurduklarını de sade dünyanın muayyen kısım bes. hattâ on basamak birden tır I muçtu ve son dakikasına »elincey» ' Halen Kopenhag'da yazmıştım. Şimdi o kooperatifı kuellerde toplanmakla kal ! mandırmaları hayat pahalıhğını kadar bu (izaz ve ikram) mezıyebır kongre töplantı halındedir. Bu | ranlardan kımse kalmadığını ve n bir insan kütlesi on i katmerleştirmiyor mu? tınden bır şe> de eksntmemis.ti. memlek.5t namma yapılacak hızBen onunla tanıçtıktan sonra Çalışmalarda Peru raetlerin bu büyük müessislerden hududsuz bir servet me|hur hazi'., yevmiyesi bunun yarısından BJMbeyteri (Mehmed Baha P«rs) vt temsil eden delege Sinsonra evlâdlaıma intikal ettığini nelerde birıkir. eksik isçi bulunamıyor Hangi umum (Hakkı 3aha Pars) iie d« tanıi ' yor Laneda, hayvanlan knruma cegörüyorum ve kendilerini de vaziOrtaçağ da taassub ve zenginlik müdür, hangi avlıklı memur bu Merhum Muhiddin Uaha tım. İtiraf edeyım ki, toplu bir ' ieye dsvet edıyorum. hırsmın dimdik şahlandığı bir de usta ile bu işçi ıle aş:k atabılirler miyetlennin de tasvıbi ile su huhalde tlmi msziyetlerle mücehhe* günden değil, daha evvelinden bu Mehmed Baha Pars. Hakkı Baha virdir Kilise. hem batıl düşünce Hayatlannın 25 yılını tahsıle verıp susu açıklamıştır: bövle bir camia halâ tanımıyorum vatam kurtarmak ahdinde bulun Pars, Muhıddin Baha Pars oldüter. « Peru sahilleri açıklarmda lerinin a'.eyhinde tek söz söylet hedrettikleri de caba.. (Hakkı Bsha Pars), btlgisi ve n « duğunu. (Bursa) sukutundan do Olmiyenler eserlendır. Bu eserleri meı, hem de gene, kesefinin dışında balina sürüleri yaşamaktadır. PeHayır, Böyle bir cemivet ?ade rıyatı itıbarıle IHıhad ve Terakki ğan umumi endışeye mahal olma de memlekete mal etmek evlâdla başkalarıcun cebine metelik gırru bunlan avlamamakta, öldürbizim için »öylemiyorum. kestım devrımn mumtaz simalanndan idi, dığını bu vesile ile bır defa daha nnın vazifeleridir. Fakat bır çok yadıgine razı olma*. Aksi takdirde bütün beşeriyettir bu gidi^le e*ki memektedir. Onu on ıkı sene evve] kaybettık fpvid «dlyordu. Muhiddin Baha! Yaşama muka kan döker, aile ocağı yıkar, istediği huzur ve istikrara mümkün değil bancı devletlere aid filotıllalar Pe.Muhiddin. dınamik bir adamdı. Fakat ebedtyete kavuşan (Hakkı velenamemiz hılâfına s?n de mi hükümdarı zindan» indırir. himaye kavuşamaz Orta sır.ıf yıkılcığı gün nı sahilleri açıklanna gelerek bu Batıa) son nefesıne kadar hocalı Sıyasi hayat bu bakımdan onun 'ılbrahım Sureyya Yığit» gibi beni ettiği deliyl. serserlyl tahta bindirir. anormal zenginlemis kütleyi de, sempatık hayvanlan katletmekteğının k^ndıne verdiji huzur ıçınde çok sevdıgi bır faalıyet sahası ıdı. otuz beş senelık kardejlıkten sondırler. Bundan dolayı Peru hüoğrenmek v« oğretmek sedırınden Bır ha«sas şaır oldupu halde tstik ra arkanda bıraktın gittin?. Alle avrümadı. (İ*mır) Halkevınm lâl mahk^melerinde vazife alması teessurüne ve döktüğümuz gözyajFakat bu ha(Hskkı Baha) hakkındaki nesrıva çok takdire defer lannın acıiıgına mı şahıd olmak istını bütun vatandaşlara ve bilhassa yatın inssna zevk veren safhalan tiyorsun' Onun ebedilijine emın B'ir^ahlara tavsiye ederım. Bur olmakla beraber. üzücü yönleri bu ol ve rahat uyu!. I sakinlerine Ameri'k», onlan takib Közü doymayacı zenginlerdeki hırsı Ealılar boyle asil bır evlâda sahib lunduğunu da unutmamak lâzım* * * edenlerln Afrika, Asya halkına hiç olmazsa yüzde e'.li sondürecek | clmanın haklı grururunu her zaman zeldijinı bılmek iktıza ederdi. O. İsviçreye dün 10 ton kavun kusrurdukları kar şelâleleri gibi maddî ve manevî çareleri bulamnz, i Son zamanlarda balina avlayan meb'us olsun ve olmasın «Bursa taşıvabihrler. Hakkı B»ha biz* gönderildi çaglar. onlardan gasbettikleri a'.tın, ilâclan keşfedemezsek iftikbaldeki ' şirketler çoğalmış, fılotıllan da yaır.ualhm Vedide Hanımla oğlu sevgısini, Bursa aşkını» her şevin İtaıvpn bRndıralı Berleta T»purtl* elmas. mücevher bir hizaya yığılsa sosyal bir buhrandan yakamızı güç yılmıştır. Aynı zamanda, balinalaüstunde tutardı. Bursaya faydalı dUn iBTiçr» lcln Umnnımısdan 10 ton muallım Cahıdı bıraktı. rm ezalmakta olduğu ve yakında muhakkak ki kurubîan birbirine kurtarıru. olmak ıçın müt'îmadiyen kafasmı kaıun gondeıiimlştlr. Bu (Pars) aılssinden (Mehmod Bu kavunlRr HMçrede Mlgros tefkl bağ'.ar. dünya denizlerind« bu hayvanlara ısletirdi. (Çekirge) nın bır kdşe l&n tarfifmdan Mtılacaktır Baha Pars) da bundan bır sene%e rastlamanın da imkânsız bir hal» Asur krallanmn «akallanna dlzayat bir müeadeledtr, geleceğini endiçe ile belirten cemiyakın bir zaman evvel sukunet dikleri lnciler, bu iefer Hind raçadüsrurunu kabul eden yetlerin sayısı da artmış, bunlar j içinde vedalaştı. aıttl. MilJete helannın omuzlarırdan etek'.erine sılerdeniı. Fakat, son iki dıvesı doktor (Mehmed Pars) ıle ralanmıştır v* |imdi artık eski dün beşer neslinln yaşamak İçin ken mücadeleye girişılmesmi ustemij(Umur Pars) oidu Gönlüm isterdi ya aömürgecller arasmda payla disini katılmaktan alıkoyamadığı lerdi. kı salâhiyeth bır musıki mensubu P«ru hükumetinin karanndan şılmıstır. Yalnız yeni dünyada yep çatışmalar ve çarpışmalar o kadar onun Türk musıki âlemine hizrrvsmilyonlarca larar göreceklerini beyeni bir âlem doğmaktadır. çe^idli o derece degişik ki fikritınden bahsetsin. Bılmem neden. Yakalanan bir ba lina parçalanırken Buhar tazviklnin kesfi ve maki mizle ve bedeniır.izle hangisine lirten şırketlerin mümessıllen derbu vazife ondan esirgendi. Konnenln vücud buluşu cihana tur karsı koyacagımızı bilemez, kesti hal harekete geçmi.ler, hükumet keti geçenlerde aynı isle meçgul 4 sğustos urihmde Almanyanın Kiel servatuarlarımızın harekete geçmelerıne başvurmuşlardır. olan bir Norveç şirketı ıle birlesmiş lımanından hareket errnjşü. fanda bir hırt daha aşılamıştır: remez hale geldiklerını dilemek benim gibi yalnıı bu Bunlann başmda da Fransa ge ve Peru açıklanndaki balinaları avİktisad! tahakkümLima şehrindeki gazeteler, Onasilmin m?ftunu olana kalmamklı İdi. İyiyi kötüyü ayırd etmege baş liyor! Fransız gazeteîerine gbre, lamak için sermaye toplamış. haEkonomik üstünlük davası on ?esıs için «modern korsan» demskt» ladığ.m günlerdenberi isitmekten Peru açıklarında balina avınin ya zırlık yapmıstı Pars aılesının hemen bütün mem Yeni durum kar ve onunla sonuna kadar mucade'e kiıinei asırdan bu yana hem milve kâğıd üzerinoe görmekten biran ?ak edilmesi yüzunden Fransızlar şısmda Kır ; ar Fransız Dıs tçleri leketçe tanmmıs simalarından olan lletler Ut onlan idare edenler arasdilcceğınden bahsetmektedirler. Oha'ıi kalmadıjhm bu kelime, aradan milyonlarca Türk lira.'i zarar gSre Bakanhğına nmıacaat etrruşlerdır. (Muhiddin) 1 öldükten lonra ınmı smda hem de söıde ileri gitmiş nsssis'ın adarnlan ise. Panama banyarım asır geçtigi halde gene her eeklprdlr. Fransız balina ıvı şir Meselenin La Haye bana herkesten evve! düser bir v»Beynelmilel dırası taşımakta olan fıloya karşt memleketlerle geri kalmış r'narlar an kulaklarıma çarpıyor ve jözlerizıfe olduöuna kaniim. Adalet Dıvanı önune göturülmesi Peru hükumetinin harekete geçe»rasında bir bojhışma vamti'. İkinci min önünde beliriyor, Abdulhsmid lar. Gene vobazlarla mücadele, t s istenılmektedir. D^nilivor kı: Pe(Muhıdrfın) i yalnız cepheden ninkindmn ziyade birinci umumi miyeceğıni, geçtiği takdirde mılyodevrinde mucadeleler gizli idi: Sa tanbuldan kalkıp gelmit ve her işı ru kara sulanr.ın hududlannı 320 tetkıke tâbi tutmak hata olur. O harbin sebebi budur. nerin de bu küçuk Gur.ey Amei'Aa burnunu sokmaya kalkısmıı pararavla mücadele. hafiyelerle mücahsr şevden evvel bır fikir sdamı, kilometre öte'.ere goturemezü Bur.a devletine cıktısadî haıbn ılân ed«Avrupada imparstoruklar yıkılı dele Çocukluk bu:. Meseleyi ol zıtlerle mücadele.. cidal adamı idi. Bursa lisesındeki «ğiru. a^•nı zamanda La Haye Ayor, fakat kıt'anın da muvazeneM dukça basit »anıyor ve o baskılar Lozanda hütttn cünvg devletlerile mâni olunmahdır.» edebiyat hocalığını yaparktn ıvu*** dalet Dıvanına da başvuı «sğıru bozııluvor. Hitler ve Mmso'lni ise ortadan kalkınca etrafımızın bir mücadele. Serbest Fırka ile mükatlık ve gazetecilik de yapardı dylemekte, tehdıdler savurmaktamanivelâyı büsbutün yerinr'en oy denbire günlük güneslık oluvere cadele.. Suikasdcılarla müradele. Oslo sehrinde de endişe büvük(Mıllet Yoiul gazeteıı bılhaısa Mılnatıvorlar ve «Contirent» tarumar ceğini ümid edivorduk Mesrutiyet Hatav için müeadele. Şeyh Saldle tür. Bu çehir, baline ianayii mer cırlar. li Mücadele tarihimizin vesikalannBundan evvel, kara sul^rmda baHani ekonomik üstünlük kimde .i!ân edi'.di Bünvemizin her uzvun rr ucadele . kezi halıne gelmiştır ve bu ısten dandır. Tabedümeye deger edebl İkinci Umumt harb Birinei Cihan mılyonlar kazanmaktadır. Peru hü lina av>nı yasak etrr'is olan 5'b va kaldı? tngiltere perisan, Fransa ds ayn avrı «küakhklar mevdana ve sivasî çok yazılan vardır. Fakat perişan, Almanv» perişan.. Rusya çıkfı: Cehaletle mücacele. kapitü savaeındaki voksuzluga vsklaşır va kumetinin boyle bir tedb'n yüzun Ekuator devletlen de Psru ile ısbunları derli, toplu bir hale getirtıssre halinrledırler veOnoss s'e karhepsmden berbad sma *er verdi de lâsvonlarla mücadele. kormopolitler ziyette bir ekcıncmık buhranla mü den neler olmaz diyorlar? meyi çok arzu ettiği hilde o mu> sır vermedi Birinci Cihan harbin le mücadele ı.Halâ^kâran» grupu İie cadele.. Çöplü samanlı ekmekle « Makinelprı yaîlayacak vağ şı müşterek cephe kurulması mesevaffak olamadı.Bunlarla mesgul olden sonra da öyle olmuştu: Eski mücadele, "Ahrar» tesekkülü ile mücadele. kilosu beş lirava şekerle kıtlaşır, kadınlar korseleri için se esınin uıcslenmekte olduğunu kaymayı arkasında bıraktıgı bilhıss» devirlerdeki siyaset ve hükümran mücadele. nHürrivet ve ttilâf» la mücadele. Harbe girmek istiven reken malzemeyi bıılamaz olurlar, dermektedırler. gertc mirasçılarından Utemek hakhk hırslanna kartıhk ferdın rierisi mücadele. «Sulh ve Selâmet» d Ierle mücadele, girmek istemiyen mensucat sanayiı bile buhran geAynı zamanda bu devletler, bükımızdır. nin altında öyle bir aşırı kaza«~ç lerle mücadele Mpkedonya komlte lerle mücadele.. Mihver devletleri çirir!» tün dünyadaki haj^i'anlan koruma Muhiddin Millî Mücadelenin en cssuslarile mücadele, İtillf devlethırsı peyda oldu ki tikslnmemek c'lerile ccmivetlerine de basvurmuslar, »ba mücadele, Arnavudlarla koyu ve amansıı elemanlanndan Norveçliler de hükumetlerine baş >ri casuslarile mücadele.. Matbuata kabil değil! lira katiMerine» karşı mücadeleye mücadrle. Dıs jivasette Avusturyaidi. Onun Bursa meb'uıu olarak vurmuşlar, icabında meselenin Bırj yapılan »ıkı baskı ile mücadeleiçtirak etmelerını istemialerdir. Hangi memlekete ujjrrasanız, so i lılarla miiradc'p, Bulüar'arla mücskursude söyledıfii sozler tamiml bir Nihavet 1945 «oh» diyeceğiz leşmiş Milletler onüne kadar gotuftslvanlark ! förden. küçük esnaftan uıtunHa mil | de'e. Tr?Wu^garbds Hâmi S. heyecanın asil beyanıdır. Atatürrülmesini tavsiye etmişlerdir. Baya Halk Fırkssının diktatörlügü voner tacire kador herke« v»r'i va ı mücadcle tç siva«ette irtira t»rafke baghlığı, son nefesin» kadar ile mücarlele • Gene yobazlarla mü lina avmı ciddi surett* sekteye ugbanei bütün muameleve ein«tık | tan vobazlarla mücsdele, «Volkan» bir a;k olma mahiyetıni muhafaza cadp'e.. Pi^voâtılİBn ile mücadele ratacak böyle bır tedbir yüzunden l^rini atlatmak. «ldatr. k. hudud 1 cılarla mücadele.. etti. (Gün Doğarken..) adlı bro«üTarafeirane seçimlerle müeadele dünyada işsizlik tehlıkesinin bile suz kâr sağlamak, han, hamam, rü bılhsssa ınkılâb ba.buguna bağ1950 Demikrat Parti Ve llk parti büyüyeceğini iddia edenler vardır. apartımanı sıralamak milyonlan ] Hürrivet ve İtilâf» Iktidara eeldl, lılığmın »aheseridır. Hel* (Burta)At=türk heykellerini kıran sapık*** mllyarlan kabartmak ihtirajile ya bir taraftan »ınırlarda Balkan devnın jukutu üzerine Meclijt» cenlarla mücacele.. Dogru olmıyan nıp tutuşuyor. Hattâ Kuzey Avru let'erile çarpışnk''n hır taraftan da Şimdi, balina avı yüzunden ddyan eden müzakerenin yalnıı Buri \ollardan ve münasebetsiz kanalpa. AngloSakson divarları, İ'viç I boza'i.ıcu.arlB mücad'le di bır sı'.âhlı çarpı;ma olmaaı ihtieaya taalluk etmiyen büyük bir lardan muhalefet yapmaya kalkıre gibi ötedenberi ahalis.inin dü ' P'rinci ' T T " P I I r. rb patlarîı Çamali de mevcuddur. vatanperverlık sahnesi olduğunu san Ha'.kçılarla mücadele.. İşi onrüstlüğü ile tanırmış yerler bile ' nakkalede mücadele. Kafk?«vada Peru ba|kenti Lama'dan verilen hatırlamak insana husust bir hax lardan daha fazla azttan Mlllet vatandaşiarını bu «ssthımailn den mücadele. Fi'i'tiiide mücadele. Arahaberlert göre, mılyoner Yun*nh Psrtililerle mücadele. verir. MeclU o gün (Bun«) nın asağiya dogru kaym^ktan alıkoyaarmator Onassii'in bir balina «fieukutunu Bursanın ttriht kıymeı\ı?us! müradelelerdir. 50 losu» alınan karara ragmen avlanîceride ekmeksizlik. çeker«izlik, tiie mütenaiib bir rurett» andı. vıldnnberi devam eden dijer b<szı mak maksadile Penı sulanna vakTürkıvcmıze de böyle umumi bir süt«üzlük. donsuzluk. gömleksizMateme ffirdi. Riyaset kürsüsün», umurol mucadeleler de var. Ve laımaktadır. Bu variyett* Peru, rıastalıâın aulasmamas'nın imkânı lik'e. hattâ k"fen=iz!ık!e mücadele.bu matemin ifadesi olmak üzere remle mücadele, trahom!» müca küçuk harb fılosuna Onassis gevar mıydı* Size hizmet eden sarMütareke oldu: Tekrar Padisahla sivah bir ortü orttü ve bu örtünün dele. fren'şi ile mücadele, <:tma ile mil*nne hücum emrini vermıştir. sonun, uşağm, hızmetcinin yalnız müca'icle H^life ile mücadele İşgal ancak zafer üzerine kaldırılmasma mücadele. sivrisinekle mücadele, Peru Başbakanına gore. Onassis'ın lokmalarınıza, kıhğınıza, kıyafetı kuvvetlerile mücadele, Anzavur'.a karar verdi. Hele büyük Atatürhayvan hastahklarıle mücadele, pa gemıleri avlanmakta ısrar ertikleri nize değil, cuzdanınıza dıki'en ba mücadele. Kürd Taali Cemiyeti ile kun Muhiddin Baha tarafından halılıkla mücadele, ihtikârla mü takdirde batınlacaklardır. Penı'kışlarmdan tıtriyorsunuz Manavm. mücadele • Damad Feridle mücasöylenen gene büyük vatanperver cadele. gurültü Ve mücadele İlh .. nun karan kat'îdir. PARA İKRAMİYELERİ kasabın, tuhafiyecinın sahte güler dele Ve bunlar «Millî Mucadelp» (Namık Kemal) ın: «Yok mu kurI EYlOl «USHM tu» nnı i"»« »" ««» «i>~»ı yüzunden. dil dokuşunden Kgene nin başlsngıcı • Ortasında ise Yu 1954 İkinci Demokrat Parti ıktitaracak bahtı kara maderini?» isMonte Karlo eszinosunu »atm hsvadfnn kaç lıramı aldı?n dıye nanlılarla mücadele, Konva, Duzce dan. Şu sırada yapılan en ön alan Yunanlı milyoner daha sonratıfhamını, verdıği şu cevab; o tari=?fta aelen mücadele nedir, tabii j endışeye ^ufüyr)!•sunuz Şofor ara ısyancılırıle mücadele, Pontuscuhî şıinun irade, azim ve vatanper; Isn petrol âleminde sivrilmiş ve banın açık penceresınin kenarma la^la mucanele Casuslarla müca ?iz de aynı fıkirdesınizdir her hal satın aldığı petrol gemileri ıle bilverlik kudretıni ne güzel gosterir: de.. Parti içmoe vetkılerini kötüye vurarak: dele İkinci grupla mücarieîe. Top, kullanan partici'.erle mücadele.. ı Elhette bulunur kurtaracak bahtı kaiSa OrtaŞark'a bir tröst kurma tara maderini!» Atatüık dılinden Bevim ben bu^a taTi 24 bın muhmmat. sılâh yokluS'J ile müOnun muvaffakıyetle neticelen yoluna girmişti. Bu sene basında bu kadar veciz bir cevaba sebeb ollıra saydım. tabıî taksımetre ile cpcele Çerkes Ethemle mücadele.. mesini m>"etimiz. büyük bir sa bğrenildi ki Onassis, tbalina kraTona! Osmanla mücadele.mak da insan için ayn bir ıftihar gitmem! bırsızlık ve itimad içinde dört göz lı» olmak suretile 18 balina avı gemevruu teşkil eder. Atatürk; o misi satın almıt! Bu muazzam filo Zafer ve Cumhuriyet İnkılâb le bekliyor Avazesile feryad edıyor Hamal, bir ihtilâfa yol açıyor! istanbulda bulunan sayın mebuslara Et ve Balık Kummu Umum Niidürlüğü H 3 Eylul cuma günii Kurumumuzun Haydarpaşa soğuk deposunun saat 10 da ve Zeytinburnunda Et Kombinasımn da saat 12 de yapılacak temel atma törenlerine huzıırlarile şeref verme!erini sayın mebusiardan saygı ile rica eder. Adres: H. Paşa soğuk deposu rıhttm sonunda Zeytinburnu Makine Agır Bakım Tamirhanesi iltisalinde Kombina sahası. APARTMAN «( i'MHURİVKT» in TEKKİKAS1: YUMRUK .. Polbin atık kendisini sıkıştırmadığını, sorguya çekilmekten vvzceçtığını yazıyor. Kızı daha kuvvetle bağrıma bastıra Bu. ona bıı cevab teşkil edıvordu Artık bu bahıste soylemedifiım bır şey kalmamıştı kı konuşayım. Bu iş eskıdı Aradan aylar geçti. Mazıye kaııştı Binleıce kilometre uzakta cereyan etmiş bir vak'a. Ama bu uzaklık ne kadar zaman sürer? Burada biz ba.^ka insanlar olduk Büsbutün başka hir havat sürüyoruz. Burada her şey çok daha kclay, çok daha temiz. çok daha ^rü taze Buim geçmı^ıımz yalnız pizi alâkadar edıvor Kimifnin bi[e bu hususta bır şey sorHuğu vok; |ma bu alâkas:zlık ne kadaı detam eder? Ne ise, demek Ingılız polisı hala aanıma sual sormaktan er! Bu da bir kazanc... Kız evde galifiyor. Hep se\dığım şeyler yapmış. Yemckten sonra serinlemck içm kspının onune oturrium. Sular kararı>or. Elınricki dıkişini dızlermin üstune koyrlu Çünkü sun batalı çok olduğu için ışık epeyce azaldı. İşıni goremıyor. Bir daha sefere şeh e m J 'ğin zamsn b^na traş bıçağı alma>ı unutma! ded.m. Cevab vermedi. Galiba bütün şehri satın aldın? Dört §ılin zam! Gozlerini yere dıkmiş durujor Bana öyle geliyor dedım. Olduğu yerde sıçradı ve boynu Acaba ışıtmedı mı söyiecıgımı? Hakkın var Bill' Delice şey ına sarıldı. Nıh^yet konustu: ler satın aldım. Aldım. aldım al Enfes bıı şey! Bill! Zensın nl Çifthkten hırıne ısmnrlaspn dım. Bıtmedi tükenmed:. Yanı satın duk Anlrf^tian sen orada çok mu daha ivı nlur. dedi. He gün bırısi almktan bir tüılü kendımı alıko \affnk oluyorsıın! Çnk çnlısıyorsun şehre inivor. E^er acele 15e i?ini ovle vamıyordum Ne yalan soylıyeyim dfgıl mı Bill? Biz rlunvtının en ts yap! Çunkü ben bır deh» şehre Senı meteliksiz bıraktım lihlı adamlatıyız Bill! Değil mı? ne rsman ineceRimi bilmem. Onu bövle mesud ve heyecanlı Onu bu halde görmek dunyanın Bunla:ı söylerken bıraz canı «ıkgörmek ne tatlı şev bilseniz! en güzel manzaasıdır Her şeyden kın görünüvordu. Goz!erlne bak Yani sen aşagı vukarı iflâ? et daha güzel. mık isteyince yüzünu benden çemi$ haldesin Bill! Bereket. buradaki Boşver yavrucuğum! Görür virdı. ncemba suyu nefis Bir kaç hafta sün! Bir gün de bızim bır çıftliği Acelesi yok' NP zaman çehre gal ba sadece su ve sevdâ ıle ya miz olacak Seninle berabcr oldukgıdersen ahverir«in! Hedım. şamak zorunda kalacağız. ça muvaffak olmıyacağımız şey Başkasına ısmaılasan daha eArkamı odanın bölmesine daya yoktur. mm olur Hedi. Hım Iş eörüıken kızı sevrediyorBovle cevab vermeM hayı ftimi rium Vıicudü korpe ve cs?ib Tıpkı i Buıanın iyliğı havrisında. İs. çamucıb oldu. Çünkü eski otomohileskiji gıbi. Getirdiâi paketİTi çö ıişma ınsanı yo uyor; ama vıprat| ze'ken arkası bnns Honilk. Bu ha mıyor. Hava da adamı t»zeliyor 1P şehrc sridıp gflmcyi pek sever. On beş Bünde bir mutlaka gidcr. lıle tammen eskisı gibi. Hava biı de açıklık... Ucu bucu ol Onun icin bu eski arabayı kendLsi Bırdenbire dedim kimıyan bu genış verler. kullanarak seh:e S:tmek muhim b;r Ha> Allah! Az kalsın unutuAtı havattan çozdüm Sağıısına hâd.sedir Bir aün fvvel ^Idığımız yordum Benım de sana verecek bır tokat dttım Yolu göstermeğe ücreti yuvamıza. bena ve kendisıne mühim bir haberim var hacet yok Kendı kendıne ahıra gi otebeıi nlmağa harcar. Neden? Artık şehre inmek Öyle ı*e çabuk soyle! Belkı der. I Kız ak^am yemegım haz.ulamı$. ho$una gıtmıyor mu? gene unutursun! Kimse sana bunu söyliyemez .. Yok .. Ama burası o kadar Ne yaptılar. söyle canım! hoş ki. Çok muhım bir şey nlma Bır şey yapmadılar, Bir şeySöyletmem kimseye... Kim olursa olsun! dan şehre sıtmck budalalıktır. ^övle<J.ıler. Kellarile boynuma ganldı: Yaa' Pckâîâ' Nasıl hosuna gıBu $efer agladığı apaçık görülü Bill! Allah askma! Saklfl ol! rlıjoıça öyle y?p hayatım. yorclu. Bana bu 'arzda cevab verıı ken Kimdi bu yumurcaklarî Ne Bak ne hale geldın? Ben seninle pek bahtiyarım .. Bill Sevgilim... sıkıldığından emın ıdım. N?den boy dedıler tana? le yaptığını anlıyamadım. Canım Sokakta iki küçuk çocuk. Yan Vazaec! Öfkelenme... Bill... Gözlerinde daha iki damla yaş sıkıldı. lanndan geçerken oynuyorlardıbaktılar. vardı. Yavaşça onlan öptüm. OnOnun için biraz sonra aynı mev Başlarını kaldırıp bana dan sonra kızı kucağıma aldım ve Go.ünce: zua dondüm Bana bak' Doğıu söyle! Şehre Sesi titremeğe başladı. Lâkırdı içeri götürdtlm .. Ne dediklerini bilmemlşler yav ınmek istemeyişinin başka bir se smı zor işitıyordum: rucugum. Sen çok dilberslr.! bebi var m ı ' Beni görünce.. birbirlerine Gülümsedi ve basını salhvarak: Haytr Bıll! Kat'iyen... •'bak ne kadar çirkin!» dediler. İdim... Ama artık değilim! deElimle kolunu sıkıyormu$um. A Yoksa son defa şphre indıfein di. ':aman camnı sıkacak bir »e\ rri ol cısından bağırınca ne kadar kuv Evet, evet' Her zamankinden Hu0 Soyle bana ya\rucuğum Mu vetli sıktığımın farkına vardım. daha giizelsın! Butun kadınların en Canımı yikıyorsun! dedi. hkk?k bır şey oldu, benden sakKolunu bıraktım. Ayağ» kelktım güzelısin! hyorsun! Aman Bill! Çok sıkıyorsun! Bir şey olmadı B.H' Olanı söy İçim kaynamağa başladı. Adalele Nefes slamıyorum. rim gerildi. Sırtımdaki bereler calesem de faydası yok . Sen anhya Canım kızım! Seni çok sevimaz£in .. Zaten ehemmiyetli bir nırr.ı yalcıyor. Sana kimse boyle bir lAf loy yorum da... Ondan. şey değildı. Ber.irn aptallığım. İki Mersi Bill! Benim için hayatçocuk Hani fenalıktan da yapma liyemez. ded.m. dıklarma emmim . Bana sımsıkı yapıştığını hisset ta mühim olan budur. Üst tarafı kim ne derse desin aldırmam Sen İki piç mı? Ne yaptılaı? Ne tim. de aldırma! Yalnız her aklına a?l Bill... İki çocukru. . Öfkelen dikçe bunu bana tekrarla! Bunu oldu? me! Siniılenme rica ederlm. Çocuk işitmfkle ne kadar mesud olduğu Bir sey yapmadılar canım! Yuzünu çevırdi . Ben gormüyor luk bu! Fenahk için sölvemediler. mu bılemezsin. Sana kimse böyle söz söyliyedum ama aglarhgına emmdim. Sevgilim . Seni Seviyorum, rr.ez. Çocuk olsun, büyük olsun!. Allah aşkına soyle, ne oldu? sev.yorum, çok seviyorum Hıddttten titriyordum. ! Bir dakıka bır şey söylemeci. Bill, Bill.. Bak gene eskisi gibi Bill! Ust tarafı vız gelır oyle se Sonra kendi kendine konuş.uyormuş korkunç bir hal aldm .. Rica egibi hafif setle mırıldandı: derim .. Dinle beni .. Bunlar... Çocuklar... Fenalık ıjin yep S O N Kızı ittim. Heyecandan boğuian bır ÎAN6EE Kullanınız... Sabittir Çıkmaz I Tutet'ntB «nanl«i«a« ben eem* b«a pttuS) kossutik trnrirr b^uad^ğu 0» Psisıcfarotz» keffl urestsâe ııbit Ttaget mb geılmni» tfk 'rrtr dudaklarıaıa rthrtl edeeek hzrhınp bu klmym madde buhınmaa. Bn ıok pembcdeo cn gözt çufta brttunr» ktât Mtüo rtni reokM buluaat. ..PERM ACHROME" h BOL LANOLtNLl N»».Vact. N. Y.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog