Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRtYFT S EyHH 1994 = 1954 1955 = Dllnya güreş şampiyonları rcvanş karşılaşması Bu kadar enteresan bir güreş organizasyonu kadar ilk defa tertibleniyor jimdiye YUNUS NADI cmakâfah FN GDZf L F !Klk YAZlSl Atletizmde Balkanlar ve biz Yazan: Semlh Türkdoğan r RADYO Bugünkü program İSTANBUL "A Q '6 8 A S A halk köşelere sıkışmaktadır. Avrupa şampiyonasında diger Bu tehlikenin bertaraf edilmesinl Balkanlı atletlerin yaptıklan deGüres Federasyonu simdive ka katılacak yabancı takımlar 10 eyreceler, aldıklan neticeler beiedıyemizden rica eedriz. bizim dar dünvada sörülmerms derecede !ul tarihine kadar {ehrimızde topH. G. için ehemmiyetli olduğundan bunlanmış olacaklardır. enteresan bir gürsf «rganilan tetkik ettik. Şu neticeye vaArnavud kaldırımına (Dünya şampiyonlan evanş Eîisyonu yapmdktadır: Bu ayın Son günlerde kanunlara aykırı her zaman için ispat edilebilir. rıyoruz ki bize ancak Avrupa şam12 sinde. Tokvoda birinciük ve kprsılaşmssı) ismi verilen bu mühasret çekiyoruz Böyle birlikleri siddetle takib hareket edenlerin çeîidlilerini gapiyonasında netice alan başka (Balikincilik alan dünya serbest güreş sabakalar Milletlerarası Federasyon gezetlerde okumak her zaman İçin edip bu gibi teşekküllerin ^nüne Toprak yolumuzun hiç olmazsa Eüresçilerinm kanlı) larla iftihar etmek düşüyor. mümkündür. Bilhassa bu vakalarm geçmeliyiz, bunlar cemiyete bir hırşampivonları memleketimizde bi içtimaıncla: «Türk arnavucikaldırımı ile tamir görmeörnek tavır ve hareketleri ve Türk Ne hazin. 100 metrede birinei seri fafllerinln dindar zümre arasında o sız, bir kaçakçı şebekesinden Jaha rer revsrış karşılaşması yapacaksi için Beşiktas Kaymakamlığın» takımının gösterdiği eşsiz kudret | de bulunan 10.5 lik Bulgar Kolev luşu, din! terbiyemizin ne kadar zararlıdır, çünkü: Bunların 'ıedefi lardır. Serbest güres'f dünyanm en istirhamda bulunduk. Dilekçemix üçüncü eelerek dömifinaîe kalamai!*ri miT.etlerinin yıldızlan arasın karjısında bu müsabakaların Tüı ; rayıf olduğuna ijarettir. Cemiyetle doğrudan doğruya medenivstimizin Fen işlerine havale edildl. Bizler1 > da vapı!a<*ak bu k=rı .>=ni lar hic kiyede yapılmasi» dive karara bağ mamıştır. Fakat birinei ve ikinci ri ilk çağlardan İtibaren tetkik e esaa temelleri olan inkılâblanmızden 15 lira keşif ücreti istedl. Yatırlanmış bulunuvor. Dünya öiçüsün nin yaptığı 10.9 dereceyi o da yap dersek, muhakkak insanlann bir $üphesi2 ki her bakımdan büyiik dır. dık. Aleiusul geldiler, baktılar. bir ehemmiyet tasımaktadır. Bu deki kudretimizi tekrar gnstererek mış. D»?mek hakikaten talihsiz imif. şeye taptıfını görürüı, yani: bir Airımızda dev adımlarla ilerleyen O günden bugüne kadar henüz bir milletler «rasındaki itib»rım;zı y», Zira 200 metrede de 21".9 ile üçün korku bir mabud daima mevcudşampivenlar. gerçi oÜmpiyadlarda Avrupa devletlerl ile yani dünyaya netice çıkmadı. niden teyid eden bu hâriisenin yeni cü gelerek elimine olmuştur. dur. ve dünva birinciliklerinde birbirile nazsran biziml» inkılâblarımızı mu zaferlere beşik olmasım dileriz. Çamur mevsimi yaklaşıyor. Çoİkinci seride keza Yunan Yorgodafraa karşılsşır. fakat orada yapİnsanlar tekâmul ettikç» ibadet hafaza etmemiz, yeni yeni inkılâbBu müsabgkalardan sonra, haric pulos, ikinci gelen ile aynı derecuklanmızm mektebe jtitmesi ve bir tıkları güreşler üç dört geceye takedilen yer ve mabud değişmiş, za lar kaydetmemiz icab eder. Bunun doktor çagırmamız me»?le teşkil sim edildiği içın bu nuteabakaların d«ı gelecek 11 güre*.çiye karşı 11 ceyi yaptığı halde üçüncülerin eli manla bütün insanlann tapındıgı i için diğer temas etmemiz lâzım geTürk güreşçisinin çıkarılmssı ve ediyor. Alâka rica ederiz. taşıdığı heyecan da o nisbette bömine olması kaidesi dolayısile dö (Allah) ^lmuştur. Heplmiz daha len nokta: Tahsil seviyemizl yükssgart birinei mü»abaka kadar aOrtaköy Taşmerdiven Fıslünür. Halbuki İstanbul müsaoamifinale kalamamıştır. Derece: 11". dogrusu insanlık mademkl bu esası seltmektir. memleketimizde ekserilâka çekici ikinci bir güreç karşitıkh Köşk Aralığı »okağı kalannda yspılacak 8 güreşin de Dordüneü geride Rumanyah Mag kabul etti, çocuklarımızı bu esasa yet okuma, yazma bilmiyen v«ya laşmasının tertibi de düşünülmekhalkmdan Ziya Güner. dünya birineilerile ikincileri aratedir. Fakat bunun için evvalâ şeh das 11 saniye ile ikinci gelerek dö göre yetiştirmeliyü. Küçük yaşta çok düşük kültür seviyesine sahib sıada cerevan edeeeâi düsürr'üürmifinale kalmıştır. bir tabakadır ve dikkat edersek «Zevcem tecavüze rimize gelecek Rus, îsveç, Macar, »ılt terbiyeıi arasında din* d* kırse.güreş merakhlarının heyecandan Japon ve İran idarecilerile bir anBeşinci seride Bulgar Mercanof met vermell, Allah korkusu çocuğa yukarıda bahsettiğimiz, adliyeyi işuğrayınca...» hevecsna sürüklençceklerine hiç laşmaya varmak icab etmçktedir. 11.2; altıncı seride Rumen Stonesaşılanmalıdır. Daha sonra mekteb gal eden cürümleri isliyenlerin müşüphe vekrur. Dünya şampiyonlan Eşimin ugTadığı bir tecavflz dola» cu, 11^; aekizinci seride Yugoslav lerimlzde din dersi mecburt olmalı, him bix kısmı bu tabakadandır. Dünya çampiyonlanmn karşılakarşılatmssına Türkiye 5. Rusya 4, yısile, hâdise mahalline elll metra şacağı bu müsabakanın en mühim Sovaneic 11.2 ile ve sırasil» dör diger not alınan dersler »ırasına O hald» kültür •eviyemlzi yükİsveç 2, Macaristan 2. Iran 2 ve mesafede bulunan Lâlelî polis nokdüncü, dordüneü, üçüncü gelerek girmelidir. noktalarından biri de 15 sen tık bir leltelim, münevvar zümranin halkJapony» 1 güreççi iîe katılmaktatasına müracaat ve şikâyette bulunfasıladan sonra Rus sporcularnm elimlne olmuşlardır. Bizim atîetin la fazla temaıını lağlayalım, bilhaıBizim tahsil zamsnımız din derdırlar. mak üzere gittiğimde. eamlan blr Türkiyeyi ilk defa zlyaret edecek biri bakem tarafından koşturulma«inln hiç okutulmadığı günlere te sa laf köylümüzle, iki, üç ıen» önparmak toz tutmuş lnılübenln; 52 kiloda Hüseyin Akbaı (Türk) olmalandır. mış. di^sri 11.5 ile beşinci gelerek c# dvar köylerden birtn* öğretmen sadüf eder, bazı ekallîyet mektebSikarajmsMe (Rus) Ue, 57 kiloda metruk olduğunu gördüm. Rus sporcuları şimdiy» kadar Av tasfiyeye uğramıştır. lerlndeki arkadaşlar bize jasarlardı, clarak tayin edilen yüksek tahsilli Mustafa Daği;tanh Lejos (Macar) rupanın bütün memleketlerir.Je Po'is bulunamamasmdan bilistlBu müsabakada komşuların du onlar hıristiyan dinine aid hikâ bir genc kız mektebin» devam eden ile. 62 kiloda, Bayram Sit Saraha spor temasîan yaptıklan halde Tür fade sıvışıp giden mütecavizin, ffirumu bizimkinden oldukça lyidir. yeler anlatırken biz onlara tuhaf, şalvarlı çocuklara siyah seten alra (Japony») ile. 67 kiloda Gaba kiyede herhdnei bir müsabaka yap derken birlikte götürdüğü (hakFakat Rumen haric hepsi de dömi tuhaf bakardık, diğer ecnebi mek dırtıp kendi elil» önlükler biçip rayef (Rus). Andenberg (İsv ;ç) ile, mak için fırsat zuhur etmemi|tir. kım!l bir yana, rrrjerse bu ku!üh'nalde koşamamışlardır. 800 met teblerde de vaziyet aynıdır, dinl S dikmişti, kBye «iren ancak vilâ73 kiloda B*loyatse (Rus) Fardın Bu bakımdan dünya fampiyonluŞu be iki senedenberi âtıl ve batıl bir rede dört tane seri mevcrud ve dör yinlere dahi mekteb kiliselerinde yetltrde teıadüi »dilen manzarayla (İran) ile. 79 kilod» İsmet ı'.tlı, müsabakaları Türk Sovyet spor durumda, boş olarak, Sdeta korkudüneüye kadar gelenler dömlfinale iştirak ederler. kar»ılaşü. Siyah önlük beyaz yakaZandi (İran)) ile, 87 kiloda Adil karşılaşmalarına da bir baılangıc luk vaziyetinde bulunmakta Imis. kalabüecek. lan 1 » tertemla mektebliler: Ne 1 Atan Kovaç (Macar) Ue, ağır sık Oİacaktır. Her dınin iyi taraflan olduğu Enerjik Emniyet Müdürümüzü, Bizden Koçak, »eçmesind» 1.56.Î füx«l, n# İÇ açar blr hava, lnsan lette Makokışviki (Rus) Antonson Bunu Türk GrekoRomen takı ile altıneı olarak elimine. Şahs! gibi kötü taraflan, tamanla ilive Lâleli gibi kalabalık bir muhitin; bütün mün»werl«rimi»n aynı (İsveç) ile karşilaşacaklsrdır. edilmif lafsata kııımlan da çoktur. mının Moskovada yapacağı müsatürlü muhatarslara maruz bırakılderecesi bundan çok İyi. Bir buçuk şevkl», aynı ftdakârhklarla çali|Tokyoda ytpılan müsabaka bakaların takib etmesi muhtemel ay g«intinin neticesi. Zavallı genc Bizim dinimizin de kötü taraflanndığından malumattar ederken, emmannı temenni ediyor. dan biri fazlaca kapahlığı etnretmelarda birincilik v» Ikinrii k k z*dir. niyet ve âsayiş tekniği İle gayrlMesleklerin bir çoğu fcragat IsŞehrimizde yapılacak karşılatma başkasmın hatası jrüzünden hiç de sldlr, Bu lamarun medenl lcablanna nanlardan valnız flç güreşçi bu kabili telif bu hale bir son verlllâyık olmadığı bir netice almış olutiyen sahalardır. Bazı yüksak tahsil kar?ıla<maya Utlrak edrmc.ııfkte larda sej'ircilerin, misafir sporcu i uymaz. dinimiıde d« diğer blr çok mesini temennl ederiz. yor. dir. Bunlar da 52 kilo ikin :Uİ Ja lara angarî haricde bize gösterildlgi »ahalarda olduğu gibi bir reform yapmi} genclerimlzln köylerde, naKaragümriikteki kanalizas «Koca apartımaniann on pcn Kitano, İran yan agır »ıklet kadar mUafirperverlik göitereceji i Üçünefi feride Yunanlı Depasta» yapmamız kapahlık gibi medeniyet» hiyelerde, yetlftiklerl, büyüdükleri, eüresçisı Tevfik. 87 kiloda İnveçli n< ve müsabakalar eanasında ta< beşinci oluyor. Fakat meselâ ikinci uymıyan kısımlannı lamana uydur muhit» nazaran ban mahrumiyet yon sürüncemesi sene vergiden muaf Palm. Bunların yerinl de !^us ve km hareketlere meydan verilmiye »eride koşsa idi yaptıgı 1.52.7 ile mamız lâzımdır. Cumhuriyetimizin beldelerinde yajamalan icab eder. ceSine hiç lüphe yoktur. Türkiin dömlfinale kalabilirdi. Aynı »eride kuruluçund» Büyük Atamızm yapBiz Karagümrük Mimar Sinan Türk güresçileri almaktadır. tutulmalan haksızhktın» Bir çoklannm buna yanajmak istemahallesi Keçeciler caddesl No. 177 Avın 12 sinde Dolmabahce :.Ud efendililinden, Türk apor t«rbiy» dokuıunru olan genc atletimiı »o tığı sayısız inkılâblar arasında kı medikleri görülüyor. Yalnız mesken olmak flzere ev nuneu 2.2.6 il« tecrübe daftarcıftı yafet lnkılâbı d» olmuştur. Buna hanede ikamet etmekteyiz. Aylaryomund» yapılacak mueabakalara | sindtn de ancak bu beklenir. Bu merrJeket hepimizden bir vana istikbal için blr avantaj atmif rağmen bugün hâlâ yurdun muhtedanberi yapılmakta olan kanslizas ytpanlann diŞerlerinl tesvik bakıtif» b«kliyor, yurda faydalı olmaeluyor. yon, yolları perişan bir hale getirdi. mından bir kaç sene vergiden muaf lif bölgelerinde çarşaflı kadmlar», tutulmalan yerlndedir. Fakat sırf nın hududda nöbet beklemekten, Dünyanın en iyi 800 metre Bu hafta tonunda yapılacak DördÜneu »eride Yugoslar 1.35.7 bunlan tenkid edenlere (aslımızı Gelip geçmek çok müşkül bir hal kiraya verfnek ve para karanmak İle sekizinel oluyor. Gene de de inkâr etmiyelim) şekiinde dil uza köyde vazife görmeğe kadar türlü aldı. 27 ağustos günü bu yüzden koşuculan maksadile yaptınlan blr kaç kst futbol maçlan türlü çesidlerl vardır. Her ferd recesi bizden iyi. kaza da çıktı. Belediyenin derli apartımanın vergidan muaf turultanlan duyuyonız. 5 eylul pazar günü, Kadıkfiydeki 10.000 metrede meşhur Yugoslav kendi branşında mületine faydalı toplu vs dikkatli iş yapmadığı an rna;=ında mana yoktur. Bu: «çika E:rne 2 (S.H.A.) A\rupa at Fenerbahçe *tadyomu hareketli bir Din nedense bizde mürtecilerin olabilir. Bir ev kadırunın dahi yuMlhalic beçinri. Bulgar Voutchov laşıhyor. l^uım şampıyonasının en heyecanü spor günü yaşıyaeaktnr. o vatandası deviete veırl venmeonuncu. bizim cocuk yirminci ge oyuncağı halinl almntır, memleket vasmın »aadetinl temin etmek «ukojularından biri de 800 metre ol Saat 14.45 te Fenerbahç» B#yAdresine gitmiyen telgraf mek İçin teşvikten ba?ka bir şey te irtica yaratmak istiyenler, etrafretile, kocasının gördüğü vaziiede muştur. Bu ko S uda ilk beş atiet de oğluspor. saat 16.30 da da Beşiktaş liyor Mustafa Özcan. defcildir. Ayda blr kaç yüz, hattâ 110 eneelli »eçmejind» Oç kiji lanna topladıkları kimselerle işbir büyiik payı vardır. Ankaradan, Erenköy Suadiye bir ksç bin lira kira alan bir kimsa dünya rekorundan sonra dünyanın Ada'et profe«yonel futbol takımlan liği ediyorlar, bunlara adeta sebeke dömifinale kalıyor. Dört seri var. SOLDAN SAĞA: Akkurd sokak No. 6 Bayan Melâ yaptırdıftı müik için neden on seen iyi derecelerini elde etmişlerdlr. blrer karşıiajma yapacaklardır. Vatan kadar vazife mukaddettir: denilebilir. Bu şebekede en cârhsı 1 htanbul V«U»1 blr »ylllc tatll Yunanlı Kambadellis 15.2 ile yakaDünyanın en iyi 800 metrecileri 5un başkanlan olan o hoca kılıklı, softa Hepimizin aynı iyi niyetle elimiz deyreslnde ancak bu kadar müddet hat Ölçeroğlu adresine Elt. bir tel ne müddetle vergi vermesin? yı kurtanyor, üçüncü oluyor. Bizim Moda toıpası yüzm* bozması kimsedir. Şuna kani olalım den geldiği kadar etrafımıza faydalı dlnleneblldlğlnl iöylüyor (lkl kellme). graf çekmiştim, mesuLs No. 6280 lardır: Cevval Ege Batman 15.4 ile bir başka aerıde ki bu hareketlerde başkanlarının Harbin (Alm.) 1,46.6 (939); Szent olduğumuz gün, dâvamız kendili 2 Çlft sayıda famllya (lkl kellme). dir. yanşlan Kadıköy. Bağdad eaddesl No 180 3 Blr me»el« hakkmda bllgl sahlbt b«|incl gelerek elimin» oluyor. Bi pek çok maddl menfaati vardır, bu Seyahatten avdetimde telgrafın a'! (Mac) 1.47,1 (1954); De Muyğinden halledilecektir. o'.ma lşl, e«kl tanrılardan. 4 ÇevriSu Snorisn alanlıfınm tertlble rim atletlerin hiç biri memlekette Makbuzu Ankara ve İstanbul nok (Belç.) 1,47,3 (1954); Boysen llnce yaktlle Tekelln ç:kardı^ı bir çe gelmediğini söylediler. çtd ftlgara ve tütün o'.ur (mürekkeb ibraz ederek Erenköy P. T. T. mer(Norv.) 1.47.4 (1954); Johnaon diği «Moda kupasm yüzme yarlf yaptığı »on depeceyi tutturamıyor. radyolanndaki çatışmalar kellme), seçlmlerde değar kesbeden. kezinden sordum. baktılar, çektiler, (İng.) 1,47,4; Masna (Belç) 1,47,5 lan. busün saat lfiHan itibaren Or Bu seride meşhur Yugoslav Lorger 5 Tersl glrlp çıkanm sayııı çok olan (1954), '.Vhitfield (Amerika) 1.47,9 taköyde t.ido yüzme havuzunda 14".5 ile birinei oluyor. bize böyle bir telgraf gelmemiş, Komisyonlar kurdular. Anlayan blr yerdlr. leslenlp çağırma lşl. 6 Vt gene üçüncü aeride kosan kimseleri toplayıp programlar yap(1953) Nielsen.Dan.) 1,48 (1954); yapılacaktır. (SHA.) Blr emlr, luyun geçtlgl yoilardan. 7 Ankaradan araştmn deciler. Bazı madde'.erl parlatır, nota. 8 TeRumanyah Opriı 14.8 ile ikinci tırdılar. Acaba alâkadsrlar Fadyo Santes (Amer) 1,48.1 (1953); HanAvrupa sutopu Ben on gün geciken telgraflar dıklerlmlzden. blr çeçld kaymak. gelerek dömifinale kalıyor. Bundan programlarında ju^hususa dikkat senne (Fr.) 1,48,3 (1948). YUKARIDAN AŞAĞIYA: görmüştüm, fakat böyle hiç gelmışampiyonatı sonra her ikisi finale de kalarak ~ * 1 Sapık'.ara yakıjır Ursda. 1 yenin.5 tesadüf etmemiştim. Bu na etmediler mi? Londra Moskova temsilî Torino 2 (S.H.A.) Avrupa yüx dordüneü v* altmeı oluyorlar. »Mektebe devam etta manasma btr Ankara Ve istanbul radyosu proİstanbul, Goztepe 93 parselde kâin apartımanın mi.lrekkeb emir. 3 Tersl hakarete sıl olur? L'ç «dım atlamada bütün Balkapme su top 1 ve tramplen atlama aam Eramlan birbirlerile daima çatısıatleti^m karfilaşma»! uğramış durumda olan» ı bellrîlr. 4 P. T. T. Umum Müdürlüğünün piyonası dün burada başlamıştır. 1:1ar elimint oluyorlar, fakat bunBulaeıcı h»»t»!ıklardan, mahkemelere nazan dikkatine arzeder, cevab yorı Düfmeyi çeviriyorsunuz İstan başvurarak aradığımız. 5 Çevrlllnce bulda sarkılar, Ankarada $ark:lar. Londra 2 (S.H.A.) Avrupanın Bu arada yapılan au topu şampiyo da bile bir Yugoslav, bir Rumen pek lezzetll ve hoş manasına gellr. beklerim. İstanbulda dans müziği, Ankarada en iyi Iki atletizm ekipine maliH nasının ilk karşılajmalannda Ital atletinin derecesi bizimkinden iyi. Merkez Müdürlüğümüz mudilerinden 9694 6 Blr renk. kabul etmeylp gert verbulunan Inailtere ve Rusya, 15 •ya Almanyayı 60, Holanda Ingil Yalnıı Ferhanm 14.18 i bir başka ömer Kulluk bale müziği ve buna benzer diğer me hareketl. 7 Hava meydanı ı beyNo. h hesab sahibi 14.16 ı yapan Rumenden lyidir. müzik. kimde Londra ve Moekova temsilt tereyl 76 yenmişlerdir. nelmllel terlm). 8 Akılsız başların Bu farraf da Darphaneden Bir koordinasyon ister. cezasmı çeken. takımlan adı altında burada bir Ingilterede profesyonel bîr Sırıkla atlamada Bulgar KelbakarîiUsma yapacalkardır. Bu karşı rov, Yugoslav Milakov, Yunanlı Ali Abah 1 2 3 4 5 * 7 8 memnunmuş laşmada bir çok rekordmenler yankulübün lenelik kân Rubanis 4.05 den daha iyi atlayarak Türrıedar sokak No. 5 Bazı sarraflarm darbhaneden şişacaklarsa da müsabaklar arasında Londra 2 ,SH.A.) Bu »en» finalist oluyorlar. Bizim ijtirak ekâyetlerini yazmıştık. Eminönü BaDarphane Müdürlüğünün en merakla bekleaenl Wç füphesiı Ingiltere birinei liğin» terfi eden decek atletimiz bile yok. (Yunanlı lıkpazannda 50 numarada sarraf kazanmıstır. 5000 metrelik koşu olacaktir. Zira Leicester City takımının geçen se finalde 4.30 m. atlayarak altıncı obir tavzihi Bay Kemal Aksurdan söyle bir uzun müddettenberi sakathil dola neki kân, 150 bin Türk lirası ka luyor.) mektub aldık: Para ikramiyeleri Maliye Vekâleti Darbhane v t vısile vansamıvan Ingilizlerin me« dardır. Disk atmada 45 metreyi asan Ben sarrafım, daimî surette dard Damşa matbaası müdürlüğund^n Çube veya Hesab No. Mudi adı Ikramiye hur atletl Gordon Pirie, bu yanıta Yugoslav Krivokapic finale kalıyor hane ile iş yaparım. İstanbulda bu dün şu mektubu aldık: Aians Tl. Avropa çamniyonasinda dünya re Yüzmede Mısır, Yunanista ve finalde 48.79 ile yedinci oluyor. lunan bütün sarraf ve kuyumcular koru kıran Rus atletl Kuts ile yarı12447 H. Uncan 500. Merkez Müdürlüğü * Sayın eazetenizin 288954 gün nı mağlub etti 1500 metrede Yugoslavlarm büDarbhaneden benim kadar iş yaplü nüshssımn 4. sahifesinde «Okuşacaktır. 2792 H. Özer 500. Bahçekaoı Ajansı yük yıldızı 3'.51 ile finalist oluyor. Atina 2 (S.H.A) Yunanistan mazlar. 23655 A. Kal:n 250. Merkez Müdürlüğü yucularla Başbaşa» sütununda l'üksek atlamada Yugoslav Mar« Mısır mill! yüzme takımlan aEskiden 20 30 günde rapor ve «Sareflar, Darbhanenin faaliyetini 1182 A. Erartan 250. Mahcekapı Ajansı Havagücü takımı rianoviç 1.97, m. Bulgar Belchev rasında da yapılan müsabakalarda. aHınlanmızı alırken jimdi günü gevşek buluyor» basl'klı ve kapalı 24605 E. Macıl 250. istanbul Subesi bütün branşlar Mısırh yüzücülerin 194 m. atlayarak ve baraj dereceşehrimize geliyor gününe mallarımızı darbhaneden çarşıda kuyumcu Fazıl Akkaya im8347 S. Kalay ' 100. Merkez Müdürlüğü lerini geçerek finalist oluyorlar. birinciliklerile sona ermiştir. temiz etmekteyiz. zalı bir yazı görülmüştür. 25119 Filyos orta okul "i\ Ç IKH A V A Hacettepç ve Demirspordan sonSu topu maçında i?e Mıçır, Yu Bizim atletimiz Erdal sakat. (1.85 1200 derece ateşin karşısında işYaptırma Derneğı 100. Merkez Müdürlügü Hâdisenin tavzihine lürum has,1 T i y a t r o s u n d a ra Ankara liginden Havagücü takı nanistam 52 mağlub etmiştir. m.) atlıyor. Meşhur Rumen Socter lerimizi görmek için uğraşan kim olduğundan işbu yazımızın ;evanen 4611 S. Durak 100. Bahçekapı Ajansı mı, Fenerbahçe kulübünün davetYarın akşam saat 21.15 te müsabakalara girmiyor. yagerleri zemmetmek insaflı insan neşrine 'svassutlarınızı rica l.erim. 12642 S. Sözeri 100. Bahçekapı Ajansı lisi olarak eelecek hafta içinde şehEmekli Sahne Tek adım atlamada Yugoslav Raiarın kân olamaz. 31725 M. Dei'ci 100. Beyofclu Aiansı 1 Bahse mevzu yazının 1. oen rimize gelecektir. sanatkârları yararına danoviç ile Rumen Sorin ancak 7.02 Biz sarraflar, 28 ağustos 1954 ta dinde müessese 19508 S. Bilcük 100. Beyoğlu Aiansı ki:n,?hanesinia Havagütrü takunı, l l ve 12 eylul m. ve 6.93 m. atlıyorlar, finale kaB!r tydır c«lcmekt« olduSum tşl az rihli şikâyet mektubundaki muta 1520 aded ayan 36 gür.de verdi6703 O. Çağman 100. İstanbul Subesi cumartesi ve pazar günleri, Kadı gorülen »ntrakı tedavlılnl muhtelif a lamıyorlar. Fakat bizde o da yok. lealara iştirak etmiyoruz. ğinden ve bu halin sarraf 'e 1 u40311 S. Aygün 100. Adana Subesi köyde Fenerbahçe stadyomunda mellyatlar yaparak tedavi eden HayGülle atmada 16 finalist arasında yumcularm zararını mucib cıou51004 İ. İdikurt 100. Kayseri Subesi Beşikta; ve Fenerbshçe profesyonel darpaşa Nümune hastanesl operatorü Rumanyah Georgescu 15.48 m. ile Yağmur duası... ğundan bahsedilmektedir. Kayıd»ayın Dr. Bay HÜSNÜ ÖZTÜRK'e 40 mudiye 50 >er liradan 2.000. takunlavile birer karşılaşma yapaBabasının ihtiyarlık senelerinde lanmıza nazaran mezkur yazının Dr. Bay Nazmire. Dr. Bny HaU'ıka, Dr. yedinci; ;Yugoslav Sarceviç 5.43 Prosramı hazırlıyan: caktır, (S.H.A.) Bay Sellm», herr.sire v» hastabakıcıls m. ile sekizinci oluyorlar. Yunanlı altında oturup dinlendiği bir ağaç, neşrine takaddüm cdcn hafta iclt,VASFİ RIZA ZOBU Tasıtaslle svinin penceresinden görülen man de 560 aded kupelnsvon yapıldıSı, Avrupa yüzme şampiyona nna gazetenlz hillrltn. alenen teşek Yataganos 14.01 m., Türk Turan PERİHAN ALTINDAĞ ktlrleriml borç zarayı böldüğü için, bir Amerika bu miktarın 1827 bileziâe aid 365 13.4 ils elimine oluyorlar. SÖZERİ. EAL ARILARI öftretmsn: Fifnt ö sında îlk finaller lının ağacı kestirmeyip, kırk bin ve 65 külçeye aid ceman 365+65= Dekatlon. maraton, 50 kilometre Alman Akrobat Topluluğu dolar sarfederek sadece yerini biı 430 aded ayara tekabül etitği anlaTorino 2 (S.H.A.) Burada deve Gii'er Kardeşler yürüyüş müsabakalannda daima MEVLİD kaç metre yana aldığmı güzel An şılmıştır. Aynı kayıdlara göre avam etmekte olan Avrupa yiiıme Şehir Komedi Tiyatrosu mevcudiyet göstermiş bir Balkaniı Eslrn eırıPkl! r'ertrjr talyamızda orm?.n!arın yanık ko var raporları en geç 2 ilâ 3 eü* şampivonasmın ilk 3 finalini Macar Tümjfeneral SELİM BAYAV'ın mevcud. yalnız biz gene Pvznntasyon: Perihan yokuz. !•••• İzahh Eşya Fihristli Yeni B I ' kıısunu teneffüs ede ede ve utançla içinde verilmiştir ki iş hacmine vp. Pııs yüzücü^er kazanmışlardır. ruhu İçin ve'atmm kırkır.c: gıınüı.e 400 metre ve 3000 engellide de bir Tedü. Orhan Boran Macar takımı 4x200 metre bayrak tesadüf eden 4 ejiul 1954 cumartesi gü varhk gösteren yok. okuyorum. Fiatlar 5, 2 50. 1 liradır. r.azarîn elde edilen basarının takyarır.nda S.40.8 lik bir derece ile nü Iklndi namazından sonra KizıltopBiletler: Şehir Dram TiCahil insanlann hain elleri, or dirini alâkalılara terkediyoruz. 200 metre bizden Yordanidis serak Zühtüpaşa csmllnde mevlld okuVe ayrıca: yeni bir Avrupa rekoru tesis et nacaktır. Akraba ve dofftlarile »rzu bu risinde 22 5 ile beşinci ve Muzaffcr yatrosunda ve Necmi Rıza manları yakmak suretile yurdu kuMüessese, titız çahşmsları ve a Gümrük Kanunu, tâdili, esbabı mucibe lâyihası, idarî miştir. Bu yarıçta Fransa hiç bek yuranlarm teşrlîlert rica olunur. mağazasında satılmaktadır mar fişleri gibi harcıyor; toprak yar mevzuunda temin ettikleri on Selvinin gene 22.5 ile altıncı olarak Bnyav allcsi ve kazaî takibatı. lenmedik bir sekilde ikinci ve Sovdenize akıyor, yağmur ise geri dön binde yarım hassasiyet dolayısile elimirt» olmalarına mukabil diğer yet Rupya ücüncü olrnuştur. Eski ve j'eni tarifeye aid muadelet cedvell. memek üzere göklore çekiliyor... kimyager bayanların faalivetleBalkanhlann dereceleri k!a?Ian ile TEŞEKKÜR ÖLÜM Tâviz ve ahdî indirmelcr listesi, K?dınlararası 400 metre serbest formlarını göstermektedir. Ruman•Sevgiİ! «ile büyüğümüz eski Bursa • Askerlik vazifemizi ysparken p.ör rini iftiharla kaydetmeşi bir vaziSabik MeyvaJıoş Güınrugü Nazırı finalinde birinei ve ikinciliği Ma İthalât muamele vergisi. muafiyet cedvellerl. nötlari, düğümüz ormanı yok olmuş bölge fe telâkki etmektedir. Esasen kayah Magdas serisinde 21.9 yaparak milletvpkil! cerlar. üçüncülüğü de Yu?oalav Trabzon esrafından merhum Hacı Hayönetmeliği, ler... Ne kayalardan bir damla ?u nuni bir mecburiyet olmamasına ;an Bayburtlunun refikası. Adviye Di ikinci olmuş ve dömifinale kalmışi MUHİDDİN BAHA PARSın yüzücüler kazanmislardır Kadm vıtçıoğlunun. Mırat Tır.elin, Hıdayet Gümrüklerce alınan diğer vergi ve resimler ve tatbikatı tır. Aynı seçmede koşarak dördün[ vefetı dolayısile cenaze merasimine s:zar. ne de kızgın güneşte şefkat ve dış piyasada aynı işleri yapanlararssı tramplen atlama şampiyon Karacanm, Beikis Dalamanın, Celâl Muhtelif kanunlardaki gümrük vergisi 'muafiyetleri, ! bizzat igtirak eden, telgraf ve telefonla âağıtan bir dal bulursunuz.. Tarla larin kesretine rağmen müracaatluğunu da Sovyet Rusyalı yüzücü Bayburtlunun, Kâmiyab İnanlımn va cü olan Bulgar Mercanof 22.3 yap Amme alac3klarmın Tahsil Usul Kanunu ve tatbikatı. ' taziyede bulunan ve ayrıca çelenk gön lardaki ekinler bizi lânetlercesine, leıin gittikçe kabaran yekunu da mıştır. Dordüneü serid.3 koşan ürîeleri ; dermek nezaketinl gosteren sayın zevata kazannrştır. ŞAHAB ATAMEK FAİK SONOY aynı sebebe istinad etmektedir. boynu cılız, boyu bodurdur... Bulgar Kolev 21.9 ü e üçüncü olleçekkürlerimlzi arzederiz. ERIİNE BAYBURTLU Bir giin evvelki erkekler 100 İstanbul Ciris Gümrük İst. Gümrük Basmüdilr j Muhiddİn Baha Para allesl 2 Bankaların sıra itibarile ön 1 Eylül çarjamba gecesi Allahın rah muştur. (Muzaffer bu seride 22.5 Ormanın yeşil kollarının yağmur metre serSest finalinde 8 yüzücü Müdürü Muavini duası, bizim göklere açılan elleıi plâna alındıkları kefiyeti de vavrid bu mesafeyi 1 dakikanın alt'.r.da meâne fcavuşnrmşUır. Cenaze=i bugurı ile altıncı olmuş bulunuyor) ve geİNKILÂB CİHAN ÜNİVERSİTE SARAY HASET oğle namazını müteakıb Teşvikıye Ca ne aynı seride koşan Yunanlı JcaDOÛUM mizden çok kuvvetlidir. Ormanı değildir. Verdikleri altm madalya katetmislerrür. Derece alanlar su minden ksldıtılarak MeciciiyeköyünKitabevlerinde satılır. Ankara Bahçe'ievler eczanesi sshibi korumak aıtık bir yurd savaşı ve baskıları henüz ikmal edilmiş oîan sekilde füralar.mıştır: 1 Nyeki dekî Asri mezarlıktakl medfcni mahsu çapulos dordüneü celcrek 22.2 yapIc'in Bp.şkut ile Ülker Başkutun bir j iki millî bankamızdan bir tanesi mıştır. Altıncı seride koşnn Stones yok. Fakat iki Yugoslav, bir Ru(îlacar 57.8: 2 Balsrıdin (Rus) 11= dcfnedılecektir. diye övünecek miyiz, yoksa hiç biı rkek çocukları dünyaya peliTiiştir. medeniyet ödevidir... Kederli aılesıne bassaghjı ve merhu cu ücüncü gelerek 22.4 yapmıştır. 58.2: 3 Kadas (Macar) 58.3. Avukat Cahirl Asal ! 3 ay önce diğcri ise 1771954 tamen, bir Bulgar rrem de iyi dcre şey yapmamış olduğumuzu arti': i'avıuya uzun ve sıhhatli bir ömiir dimeyt Allahlan rahmet ve majfiret rihinde siparislerini vermiş bulun» KadınUrarası 100 metre kelebek dileriz. 400 metre cncclli bizim esamimiz ı.eler yaparak finalde Körünrnüşler insafa gelip itiraf ederek ve usul ;er, genc anne ve babayı îebrik eceriz. makta idiler. Halbuki 1771954 taBeyoğlunda tehlikeli finalinde de müteakıb neticeler alm okunmıyan bu müsabakanın dö •lir. Yedinci olan Gubijan'm dere lerimizin, metodianmızın, i$ tutu*** Basan y« jray&n rihinden evvel külçe tevdi edip ds mışhr: 1 Lanjenau (Doğu Al Posta Telgraftan emekli Paçabahçeli mifinaline kalan Rumen Savel 53.3 cesi 56.75 dir. bir köşe mumuzun bozuk, kötü, şahıslarımıCumhuriyet Matbaacıiık ve madrub parasını henüz almıyan rr.anya) L16.fi; 2 littomericky yaparak elimine olmuştur. Ga7etecillk Turk Anonım Şır.^eU Görülüyor ki Balkanlı atletlerle zın dahi kifayetsiz olduğunu kabul İBRAHİM SUYOLCU Beyolğunda Maç sokağmdan inen hiç bir sarrafa kayden rastlanma(Macar) 1.18.fi: 3 Happe (Batı diin âni olarak vetat etmiştir. Cenazesi Cagoloğıu HaiKevı »,kak No 3U 4] Mızrak atmada bizim Halilin eli bir mukayese yapmak için basladı ederek bu işlere yeniden mi başvesaitin Ağahamam caddesine çık mıstır. SanıDlen Almanya) 1,18,9. bugün Pasabahce Tepekbyündeki hane mlne olduğu (59.36J bu müsabaka tiimız bu etüd bize bu imkânı bile layacağız? sinâen kaldırılarak Iskele Camiinde VÂ/.İME NADI ve ÇOCL'KLAKI tıkları köşede harab ve duvarlan Ayrıca resmî kayıdlarırmzda kuŞampivonanm favorilerinden Fran Zira bu işin başında kalmak ihBaşabahce da iki Yusoslav finale kalmışlardır. sağlayamıyor. çatlak. caddeye be? santim meyil yumcu Fazıl Akkaya isminde HıtıYazı lalerınl f! len ınare eden sız millî eV.ipi. henüz H;Llrqte değer cums nanıszını müteakıb Mevlâ rahÇekiç a(ma; bu müsabakada kabr^stanına defnedilecektir. Şimdi gene biz falanca tarihte tırajı bizi bundan daha kötüye de Mejt'u' Mudur vermiş ev tehliks arzediyor. Büyük seye rastlanamadığına d» işaıet etbir başarı gösterememiştır. net eyüye. mevcudiyet gösterecek künsemız söyia yapmıştık, boyle götürebüir. NAZDİ ULUSAY otobüs ve kamyoular geçerken ıneğı faydalı bulmaktayı*. Yazan: Atıf Sakar İnkilâbları nasıl koruyabiliriz? Yazan: Neclâ Gürcan (Silifke) H.J7 Açılıj T« program 12.30 Şarkılar (Pl.) 13.00 Türküler (Pl.) 13 15 Beraber farkılar 13.42 Eaberler 14.00 C»« müzltl (Pl.) 14.15 Ösle konterl (Pl.) 14.40 Fllm mttzlgl (Pl.) 15 00 Kapanış. Gemicilerin hâli fena İş şartlanmn ve gemilerde çahşanlara verilen yemeklerin çok berbad olduğund an şikâyet ediliyor. Müfettişlerin bu gibi davalar la ilgilenmesi lâzım. 17.00 Açılı», flans ve ca« mÛEİğl (Pl.) 1730 Etfll melodilar 17.50 Konuşma 18.00 Akşam müziğl (Pl.) Hasbelkader uzun yıllardanberi 18 15 R&djo aenfont orkestrası, ldare tüccar armatör gemi sahiblerinin •den: Cemal Reşld R«y 19.00 8az emirlerinde kazan balşannda geeserlerl 19.15 Şarkılar, okuyan: RadK« Erten 19.45 Haberler 20.00 celi gündüzlü süngü eümizden düşTürküler, Nureddln Çamlıdağ (Özel memek suretile çalıştırılıyoruz. Gepl&k) 20 15 Hadyo Gazeteal 20.30 milerine alırlarken yemeklerimizin Şarkılar, okuyan: Saflye Ayla 21.00 Sohbetler (Şevke: Rado) 21.10 Radyo muntazam veriieceğini ve aylıklanklâslk Türk muslklsl topluluğu 21.45 rnızm da zamanmda ödeneceğini PlyanUt Charlte Kunz (Pl.) 22 00 söyledikleri halde gemi limandan okuyan: Suzan Köktürk 22.15 Oyun havaları 22.30 Dereden tepeden (Ce çıkhktan sonra yemek diwe sabah, mll Cahld Cem) 22.40 Operet dün öğle. akşam kurtlu kuru fasulye yasından (Pl.) 33.00 Dan» müziğl sunuyorlar. Ağıza konmıyacak hal(Pl.) 23.15 Haberler 23.30 KamMyo, borsa. program 23.35 Hafif gece de olan bu yemekleri j'emezsek deniz ortalannda aç kalıyoruz. MecmüJtlgl (Pl.) 24.00 Kapanış. buren yemek yüzünden sanciya tuANKARA 6.28 Aç.hj ve program «30 Kur'anı tuluyoruz. Bize «İster ye. istemezKer'.m 6.40 Zaruri lhtiyaç maddelerl sen yeme!» denildiği gibi gemide flat llstesl «50 Çeçldll T»rk mtızl âhengi bozdun diyerek parasız pul81 7.4S Haberler 8 00 Valı Te tango progr»mı (Pl.) 8.30 Şarkı T» tür suz vardığımız ümanlarda dışarıya küler (Pl.) 9.00 Kapanıs. atıhyoruz. Elimizdeki vesaik de gasbediliyor. İstediğimizde olmıya11.58 Açüıs T» program 12.00 Nu cak hakaret ve tehdidlere maruz reddln Çamhdağdan türküler 12.15 kalıyoruz. Vesaiksizlik yüzünden Ince sazdan oyun haTâlan (Pl.) boşta kalmamıza ıeb«biyet verili12 30 r»hrly» Canerden »arküar 13.00 Haberler 13.15 Güzel iesler: Yrc» 3u yor ve bu yüzden çoluk çocuklanmac (Pl.) 13.30 Fllm yıldızlarından rruz da sefalet içindedir. Hakaret ve 'P') 14.00 Beraber »arkılar 14.30 tehdidden îstanbul Cumhuriyet A.âeddln T»Taçç». Şükran Özer TB Ahbaş\urdum. med Üstünden çarkılar Pl.) 15.00 Müddeiumumiliğine gasbedilmiştir. Keman, plyano sonatları rpı.) 15.40 Vesaikim elimden Türkçt t»ngolar (Pl.) 18.00 K»p»nıs Halimiz düzeleceği yerde meslegimizin şartlan her gün biraz daha 16.58 Açıhj T« propram 17.00 Ak bozulmaktadır. Çok acıklı halimi»amın küçtik konser! 17.30 Karışık zin yüksek gazeteniz vasrtasüe alâhaftr Mlolu (Pl.) ;7.45 Dorl» Daydan sarkılar (Pl.) 38 00 Beraber tıır kalı makama duyurulmasını saygıküler 18.15 Muallâ Aracıdnn şarkı lanmla rica ederim. lar 18.45 Sa* eserieri (İnce Baz eklpile) 19.00 Haberler 19.15 Tarthten Vapur ateşçisi Mahmud Aydın blr yaprak 19.20 Serbest saat 19.30 Köytln laatl 19.45 Yurddan »esler, Sicil No. 414, İst Nerlman Sarıgflzen ldareslnde 20.15 DÜŞÜNCEMİZ: Radyo Oazeteal 20.30 Meydan fmlı 21.30 Batı enstrümdnlarüe Türk müzlDeniz işçilerinin çalışma |artlan fl 21.50 Haftanın turizm konusötedenberi şikây«tlere sebebiyet >">» 22.00 Tan.nmı» konçertolar Çalışma Vekâtetinin bu 22.45 Haberler 23.00 Kabare müzl veriyor. ft1 fPl) 23.30 Dani orkestrslsn ge mevzula şimdikinden daha ciddî şeÇldl (Pl.) 24.00 Program T» kapanı». kilde uğraşmasını ve müsbet neticeler almasını. bu mektub sahibini de buldurup iji tatlıya bağlatmasını dileriz. •»• BULMAC • •1 ••• • b• 31 Ağustos 1954 Keşidesi Talihlilerl 1 No. h DAİRESİNÎ ÖZDEMİR ÜZER TTAİSİFİ1İYİEİI ElvlEİAİLİAİNM CİAİZİBİAİNİDM AİÇİAİÜİVİAİİİD V|I|RJHİEİK|ŞI1 ÜİKİLİÜBM ZİAİAİFİİİŞ IINJ R I Ü LTIALS II TEŞEKKÜR BÜYİİK MÜSAMERE SÜMERBANK TARİFESİ GÜMRÜK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog