Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

3 Eyîul 19S« CUMHTÎRİYET SON Sona eren seyahat! L E BİR DAKİKA Eisenhower'e dün Balıkesirde taşıt yapılan hücumlar Demokrat Parti, Eisenhover idaresi altmda Amerika geriledi, dîyor lak sözlerle anlatmaya çahşırsa çaIÎŞSUI, hakikat dahilde ve hariçte gerilemiş olmamızdır.» Senatör Cumhuriyetçi Partinin milletlerarası ticaret, vergüer, atom enerjisi, ziraî istihsal, müdafaa ve dış siyaset programlanna şiddetle hücum etmiş ve demiştir ki: «Başkan Eisenhower pazartesi gü nü verdiği demeçte Guatemala. İran ve Süveyşteki siyasî zaferlerinden iftiharla bahsetti. Bu hassas bölgelerde elde edilen başanyı küçümsemiyoram. Fakat bu zaferler. Hindiçinî, Batı Avrupa ve Cenevre konferansında uğradağımız siyasî hezimetleri örtmeye kâfi değildir. Komedya divtna îzmirde gümrük muayenesi sırasında mukaddesat üzerine tereddvdsüz yemin etmişler: Vallâhi, billâhi yontmtzda kaçak olarak hiç bir şey getirmedik. Bir de ararl&r ki, Avıerikan dolanr.dan ipekli kuvıaş veya hahya kcdar, bir sürü şey. ŞFtesini yvrtmış doldurmıcş. Yorganmı sökmüş, doldurmuş. Tabiî hacılarımızdan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Gelin şu meşhur lâft biraz değiştirelim: Ey din senin narnına ne günahlar işleniyor! D. N. . Mısır hükumeti, Batı beraberiz, diyor Kahîre dun bir tebliğle takib edeceği politikayı açıkladı Yaiıtız Anayasa davası deği! eçen mayıs aynjîn son haftasmda Birleşmiş Mil lerdeki Amerikan delegesi Cabot Lodge, Komünist Çin aleyhinde gayet sert bir konusma yapmış ve bu devletin Birle^miş. Washington, 2 (a.a.) DemokMilletlere alınmasının bütün hürriyet prensiplerinin çiğnenmesi ola rat senatör Albert Gore, Başkan Eisenhower'i dahilde ve hariçde cağmı kaydetmişti. «cesur, dinamik» bir program taBn beyanat yapüdıktan 24 saat Jtib edememekle itham etmiştir. sonra İngiliz İşçi Partisi icra koBaşkan Eisenhower'in geçen hafmitesi bir tebli» ne^'tmk Komiinist Çinin bir davetini kabul etti ta Kongreye Cumhuriyetçi Partinin ğini, Attlee ile Bevan idaresinde başanlarına dair verdiği demeci cesekiı kişilik bir beyetin Pekine gi vablandıran senatör Gore demiştir ki: deceğini ilân etmişti! «İktısadî vaziyetin aynen muWashinetotı'un eorüsü ile taban fabana nd olan hn hareket tarzı hafazası bir memleket için gerileChorchiU tarafından da tasvıb edil mek kadar tehlikelidir. Cumhurimiş ınidir? Muhalefet üderi ^ttlee yetçi idare, vaadettiği cesur ve dinin se.vahate iştiraki bn suali müs namik programı yerine getireceğibet şekilde cevablandumağa kâfi ne, siyasî zaaf, çekingenlik. âhenkgelir. İngiltere. ister mufaafazakâr sizlik ve kanşıklık göstermiştir. İdare, vaptıklannı ne kadar parister sosyalist olsnn, Cfn ile jıiina»ebetlerine her zaman büyük ehem miyet vermi'ştir. Pekin'de darevi ele alan komünist rejimi ilk tanıyan devletlerden birinin I/Ondra oldnğn unutulmamıştır. Bunda su sebeblerirt bilhassa rol oynadıği rauhakkaktır: 1 Batı âlemi ile münasehetleri nortnai yola eirdiği takdirde Koırünivt Çinin Rnsyanın nüfuzundan FAO. haTbden sonrald dnruma kurtularaği hususundaki İngiliz dair bir rapor neşretti gbrujü, 2 İbracatını getıişletmeğe çaRoma, 2 (aa.) YakınDoğu'da lışan İngilir sanayii için geniş ve istihsal ve istihlâkin arttırılması hutiudsaz Çin piyasalarinm arzet hakkmda Fao'rtun tertib ettiği bir tiği ehemmiyet, mahallî istişare konferansı 13 iia 3 Pekin ile münasebctleri nor 16 eylul arasında Beyrutta toplamil yola sokarak. ÇİB topraklan nacaktır. içirıde sıkışmıs kalmış İngiliz müsFao'nun bu husıısta haarladığı teralekesi HonıçKong'un ömrünü bir raporda, YakusDoğuda harbden bbaz daha nzatmak. sonra gıda ve tanm maddeleri isAttlee Bevan riyasetîndeki he tihsalinde adam baçma yüzde 14 yet bn hedeflerden birine varabildi bir arbş kaydedildiği, istihsaldeki mi? Yoksa onlar (karşdıkh anlayı bu arbşın başlıea âmilinin Turkiye şr» sağlamağa çalışıyoruz derken tarafından sarfedilen gayretler olve İnsiliz İşçi Partisine rey verenle duğu belirtilmekte ve jöyle devam rin hayat standardı ile doğrudan edümektedir: doçnıya alâkalı ihracatlan için Türkiye hariç, bu bölgerün diğer bazı piyasalar temin ederken komünist oyununa mı gelmişlerdir? kısımlarında istihsal ancak yüzde 7 nisbetinde artmıştır. Ştırası unutulmamahdır ki, bn Dışardan mali yardım gören Türgevahat için davet Komünist Çin kiye ile petroldan sağlanan geliden gelmemiştir. Geçen sene İngi rin büyük bir kısmmı ziraate yaIb. İşçi Partisi yılık toplantılannı tiran Irak hariç bu bölgede ziraati bitirdÜtten sonra Beme'deki Çin ıslah edecek maddi imkânlarm taelçisi vasıtasile Pekhı'e bir mek hakkukunu tahdid eden âmillerden tub yollamnj ve Mao tse Tnnj hü başlıcası »ermaye kıtlığıdır. Bölgekumetinin İşçi PartishHen resmi nin diğer bütün memleketieri için bir heyeti kabnl edip edemiyîceğini ziraî maddelerin satajı, yegâne yasormuşra. Ne tesadüf eseridir ki, bu bancı döviz kaynağını teşkil etmektuba cevab hn sene Cenevre mektedir. Üstelik. ihracaün artkonferansi devam ettijH sırada gel ma^na rağroen, dünya piyasasında miş ve miisbct çıkmıştır! Diğer ta başhca ziraat maddelerinin fiatlaraftan onutulmamahdır ki, bu fe n düştüğünden, bu gelir son zayahat tşçi Partisinin sol kanad li manlarda çok azalmıştrr. Meselâ deri Bevan'ın ısran üzerine tertib Mısırda pamuk ihracatı 1952 den edilmiştir. 1953 e kadar yüzde 25 bir arü» Pekin'e giderken uğradıklan Mos kaydetmişse de bu satıslardan elde kovada Malpnkov'un heyete uöster edilen gelir yüzde 10 azalmıştrr. diği genis. alâka, (sulh içtnde yanyana yaşamak mümkündiir) parolası etrahndaki propa^anda ve daha sonra Çinde yapılan tetnaslar bolşeviklerin bo seyahatten bekledikleri menfaatleri sağlamalanna imkân verdi mi? Londra, 2 (AP.) Savunma BaÇünkü, onlann da bo siyasetten kanlığmdan bugün açıklandığma faydalanarak İngiltere ile Ameri :5re İngiîtere, geçen yıl zarfmda kanm arasmı açmak istedlkleri ran silâhlj servisier ihtiyat ve yardımhakkaktır. Artlee'nin dün yaptığı cı kuvvetleri mevcudunu esash suifsaat manidardır. Kml Çin li'eri nette arttırmış, fakat buna mukabil sabık İngriliz sosyalist basbakanra faal hizmetteki askerler sayısı azaldan Amerikan politikasını değiştİT tılmışbr. tnesini, bn yolda ealışmasını isteSavunma Bakam ju rakamlan mistir. Attlee de. <>Konıiinist Çin. vermiştir: 1 temmuzda ihtiyat ve Kusyamn takib ermekte oldnğu poiitikada tadilât yapmasını rstesin, yardımcı kuvvetler kadrolarında kayıdlı personel sayısı 636.600 e bunn temin etsin!» demiş. varmaktaydı. Ayru tarihte anavaKim kimin tavsiyesini 'iinîiyecek, tan ve haric memleketlerde faal dinlerse de tatbik edebilecek? hizmette olan askerî kutvetlerin Ömer Sami COŞAR mevcudu 839 bine yükselmekteydi. kazaiarı Bir kamyon ve 1 cip ytıvarlandı 4 kişi öldü 3alıkesir 2 (Telefonla) Şoför Abdullah Kaçar idaresindeki (Sıı«urluk 84) plâkalı açık kamyon Susurluktan M. Kemalpaşaya giderken 16 na kilometredeki Taşkönrüyu süratle geçmiş ve önündeki virajı alamıyarak yuvarlanmıştır. Kaza esnasınHa Adviye, şoför muavini Arif ve Bilâ! derhal öl müşlerdir. Münire adındaki ksdm da ağır suretet yaralanmistır. Şoför yakalanmış, savcılık hâdiseye el kovmuştur. îkinci fed kaza da bugün saat 9 da olmustur: Birinci ordu müfettişligi üçüncü zırhh tuı?ay kararşâh bölüğünden NATO manevralarma iştirak etmpk üzere şehrirnize gelen er sofnr Mııhiddin Yüksel idaresindeki telsiz cîha7İannı taşıyan 11011 plâkalı cip, Edremid yolunun 9 uncu kilometresinde frenleri patlam^k suretile hende^e yuvarianm'ş ve kavalara çarparak harab ol*nu=tur. Bu karada. arkada otııran telçiz onbasısn Mehmed Çelik derhal ölmüş. şoforle er H^lil ağır surette yaralamnıslardrr Yaralılar şehrimi ze ffetirilmis. hâdiseye adll roakam lar el koymuştur. Kamyon kazasında üç kadın öldü Giresun 2 (Telefonla) Görele kazasında Çanakçı Pazarına gitmek te olan Görele belediyesine kayıdb bir kamyon. motörün stop etmesl üzerine dereye uçmuştur. Kamyonun içinde bulunan yoleulardan Asiye, Ibik ve Gülizar isimli üç kadm ezümek ve boğulmak suretile ölmüslerdir. İki ihtiyar kadm da ağır surette yaralanmış olup Trabzon Memleket hastanesine kaldınlnuşlardır. 7 kabzımal adliyeye vcrildi Bunlann, müstahsile aid faturaları tahrif ettikleri iddia olunuyor Sebze ve Meyva Halinde Belediye İktisad Müdürlüğü murakıb ve müfett:şleri tarafından yapılmakta olan tetkikler sona ermiş, faturalarda sshtekârlık yaptıkları iddiasile 7 kabzımal adalete teslim edilmiştir. Murakıh ve müfettişlerin tanzim ettikieri tahkikat evrakına ve savcıiık iddiasına nazaran, Millî KOT runrna Kanunu hükümleri gereğince adalete verılen kabzımallar müstahsile aid faturaları tahrif etraişlerdir. Bunlarm Lstihsal bölgelerinden gönde'ilen kablardaki mey va ve sebze muhteviyatını az göstermek suretile, nüstahsilin suiemniyetini de suiistimal ettikieri iddia olunmaktadrr. Mahkumiyetleri halinde kabzımsllann ellerindeki ruhsat alınacaktır. Yakmdoğuda Batı Almanyada iktisadî bu senenin durum mahsulü fena Bonn'da ilgili çevreler, Türkiyeden buğday ithal edileceğini belirtiyorlar Bonn, 2 (TJîA.) Devamh yağmurlar ve gayet fena hava sartlan yüzünden Batı Almanyada bu aeneki mahsulün fena olacaği anlasılmaktadır. Buradaki eksperlerin belirttiklerine gore, normal mahsulün yüzde tarkı belki elde edilebileoektir. Bilhassa hububat durumunun fena olduğu kaydedilmektedir. Bonn'daki ilgili çevreler durumun endişe verici olmadığmı, çünku bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan Arjantinden buğday ithali için zeminin müsaid bulunduğunu kaydetmektedirler. Kanadah beşizlerden fldsi hastabakıcı oluyor Montreal, 2 (T.HA.) Kanadah beşizlerden ikisi hastabakıcı olacaklarını ilân etmişlerdir. Beşizlerden biri geçenlerde ölmü«tü. Hastabakıcı olmak isteyen Marie ve Annette'in kardeşlerinin ölümünden duyduklan teessürle hastabakıa olmayı kararlaşhrdıklan anlaşılmıştır. Pozantıda belediye seçimi yapılacak Adana, 2 (Telefonla) Yeni kaza haline getirilen Pozantıda pazar günü belediye seçimi yapılacaktır. 12 üyesi bulunacak olan belediye seçimine D. P. ve C. H. P. iştirak edecektir. BUGÜN ÇIKAN ^^HK^^^^^^^\ ^ | l^B^Bı J 7 SİZE AVRUPA MECMUALARI NEFASETÎNDE BİR SAYI TAKDÎM EDÎYOR. İngiliz silâhlı kavvefleri Sizi, her gün, her dakika rahatsız eden saygısızlıklar neden artıyor? Bunua sebeblerini aragtıran ankete salâhiyetli terbi yecilerin verdikleri cevablar. Folies Bergere Tiyatrosunun meraklı h ikâyesi, Son yarım asnn en meşhur kadını aktri s, gazeteci ve romancı Colette.in hâdiselerle dolu hayatı. Bursa kaphcalarmın acmacak hali. Dünyanın en tasasız köşesi: KANADA, • Ajnn en güzel seyahat resimleri, hikâye vesaire. EYLÛL SAYISI BDGÜN ÇTKTI. Üİ TÜRKİYE İŞ BANKASININ TAVZİHİ Bankamnrm tertib ettiği her birinin görülen 30 nticıs yıldönnmü mSrasebetiIe ikramiyeye konulan 600C Altmdan teklik Cumhuriyet Altmı oiduğu lüzum üzerine tavzin olunur. TÜRKİIE İŞ 8ANKASI emokrasimiz buhran ieîa dedir. Ana hakîar temiaat aituKÎâ ctş'il 'iir. Siyasî kaesatîeriE îsşriî haıvete Kahire 2 (A.P.) Beşbakan I İdeolojik slanda da Mısır kafiyyen Gama! Abdülnasır hükumeü bu I korrünizme muhaliftir. Askert bs tam intikali temin edilerceıniîirKuvvetler muvazenesi dc s?ğtengün Misınn «balen her bakımdan ' kımdaa Mısırm kanastmce, mış değildir. Zaten korpe oia» reBatı ile beraber olduğunu» fakat doğunun maruz Eatılı devletlerle bir müdafaa mu tehlike Rusyanın bu bölgeyi istilâahedesi skdinfaı komünist propagan ya kalkışması ihtünalinden doğ bn noktalar da demokrasiyı hırpala maktadır. da mekanizmasma sadece malzeme maktadır.» Ba pürüzleri düzeltmek için türtemin etmekle kalacağmı ve koYabancı basın muhabirlerine damünist propagandasmtn bunu i'tis ğıtılan tebliğ bariz olarak Mısırm Iü tedbirler tavsiye edilmektedit. mar edip «Arablann hâlâ şüpheler dış siyasetini aydmlatmak maksa Fikir ve hukuk adamlan ba^ka le dolu zihinlerini buHn'iırmağa» dile kaleme ahnmısü. Bilind'*i gibi yerlerdeki örneklerüıe bakarak Anayasada yüksek mahfeeroe, âyan uğrasaca&ını bevan etmiştir. bu devletin dıs siyaseti, Süveyş Tebliğde, şunlar da beyan edü kanalı bölgesinin tahliyesine mü mcclisi, hukumet ve meclis münasebetleri hakkında tadiller gibi tek* mistir: tedair İneiliz Mısır anlaşmasm«Birlesik Amerika ve İngiltere danberi esaslı bir değisiklik geçir lifler ileri sürmektedirler. Bımiar onin Arab âlemini asla istilâya te ] mektedir. Şimdi Mısır, iktisadi yar lur mu, olnıaz mi? Olursa işler mi, şebuüs etmiyeceklerinden eminiz. dım elde etmek üzere BirleşUc A işlemez mi? Birer mcamma balinde Mısır, kültür, ticaret ve ekonomik merika ile de müzakerelere başla önümüzde duruyor ve aksaİJİık'ar, teminatsızlıklar sürüp gidiyor; ama hayat bakımından Babya bağlıdır. mıçtır. buçfutkü halile biıim daha terre â terre yabnkat şikâyetlerimiz vardır. Bir kere mebns ayfaği miktarmın bir maişet medan ve mebusluğun hırs çekeeek imtiyazlara malik olAnkara, 2 (TBA.) Resmen İzmir, 2 (T.HA) Vilâyetimiz ması bu işin daha hasbi, daha amabildirildiğine göre, temmuz 1954 hududlan dahilinde bulunan De tör rnhile yapılması ihlimaîini «kayı içerisinde Türkiye, muhtelif ğirmendere nahiyesinin Kesre ei' siltmlştir. Ralbnki pnütikanın va yabancı memleketlere 63 milyon 200 vannda Karaağaç ve Gerişler or parlamento çalışmalannm asalerl bin Türk lirası degerinde mal ihraç, manlarmda dün çıkan büyük bir ve isabeti ba vasıftaki mesaide ger 108 milyon 400 bin Türk lirası kar orman yangını bütün şiddetile de çekleşir. şılığı mal ithal etmiş bulunmskta vam etmektedir. Mahallî ekiplerîe Bnmm yanıba«ında belki de srrl yangının söndürü'emiyeceğini an bize mahsns bir hususlyet e'6m dır. yardım çarpar. MebnsİBrm çoğn devlet kaTemmuz 1953 ayına nisbetle flı layan ilgililer viîâyetten racatımız 2 milyon Türk lirası art taisb etmişlerdir. Yangın mahal pısmHa yetîşmiş kimselerdir. Sivil mış, ithal?.tımız ise 20 milyon 300 line bir tabur asker sevkedihniş ve olsnn. asler olsnn bunlarm eksericivar kazalardan da yardım ekip si mafevkten emir alıp madona emi» bin !ira azaimıştır. 63 milyon 200 bin lira değerin leri tahrik edilmiştir. Alevler bü vermekle meşçul ohnuş kimselerdeki ihracatımızm 27 milyon 500 tün civar ormanlan sarmıştır. Mad dir. Fonnasyoniarmın hulâsası ita« bin Türk lirasını hububat, 5 mil dî zarann çok büyük olduğu belir attir. Hükumet partilcri ber bıtihab arifesinde daireîerden mebns» yon lirasıru tütün, 11 milyon 800 namzcdier devbin lirasını meyvalar, 400 bin liKozanda bir genc, on iki la^TBT?Bamîedlerfeı devsirir. Bu ziyaiîteğinden rasau tohumlar, 8 milyon 800 bin partisinin tensibine yerinden yaralanarak ı de hiikumrt lirasınj diğer ihraç maddeleri teşibaghdır Btnaenalcyb sefilen nam» kil etmektedir. öldürüîdü !red kendisini merü«e retiren ilk 108 mOyon 800 bin liralık ithaAdana, 2 (Telefonla) Koxan devşirenta ne de o!sa minnettandır. lâtıınîz, makine, demir ve çelik. raParlamentonnn ük vasfı yaptığl kazasma bağlı Faydalı köyünde kil vasıtalan, akaryakıt, mensuoat Hasan Ergin sdmda bir genc 12 karmnlan büknmetin ryi tatbik eve ipekliler, ilâçlar ve boyalar ile yerinden yaralanarak öldürülmüş dip etmediğini kontroldur. Bn m»« diğer maddelere inhisar etmekterakabe muahaze, tenkid, tasMh» tür. dir. Hasan, evvelki gün av tüfeğini haftâ tebdile kadar fiden bir vazlİlâve edildiğine göre Baü Almanya Türkiyeden 22 milyon Türk alarak köylerine civar Sokak or fedir. Memur formasyorundan fel» mülâbazaiann lirası değerinde mal ithal etmekle manına avlanmağa gitmiş, fakat bir mi$ olanlar, türiü listenin başında yer almakta, A daha eve dönn>emiştir. Bunun üze dtşında olarak sadece hissî bir merika 3 milyon 800 bin. İngiltere rine Hasanı aramağa çıkanlar onu \ sevk ile kendini seçmis olana karsı 2 milyon 200 bin, İtalya 2 milyon ormanda öldürülmüş vaziyette bul | bo tavn takınamaz. Gelmiş gecmis muşlardır. Yap'.lan tahkikatta ka \ nıe<lisleriınİ7de memnr fortaas^o100 bin, Fransa 300 bin, Belçika tillerin Halil Ünüvar ile Veysel jnnndnn mebuslarm hiiküraet kar100 bin Türk lirası karşıhğında mânasız adındaki kimseler oldufeu ; şısındaki sakin ve ekseri sakit taTürk malı ithal ederek Bab Altesbit edilmiş, Halil yakalanroıştır. vıriannm menşeî bndnr. manyayı takib etmektedirler. Bnrtdan haşka memur mebnf olVeysel aranmaktadır. Diğer yabancı memleketlere küdnktan sonra, mebustaihı kav çük partiler halinde 32 milyon 700 sera ne olnrnro tngastndadır. bin lira kıymetinde emtia ihraç de tekaiidlök devrine vnrmrsmt. edildiğ; ayrıea belirtiînvsktedir. Hesab makinelerile bir Bizde tekaiidlrik memnr için mad» memurun iki ayd» dî bir larar, manevi btr çoVtintfl» Mithat Fenmen, yabancı yapacağı i$i dür. Krmse bu bale düsmestni ist»» kadınla evlendiği için meı. O zaraan mehnsluça sanlns, { Sanlmak demek satasmak. carmok, öğretmenlikîcn çıkanldı 1 ratiKmak «feîil «eviçınek demekth* Ankara, 2 (Anka) Memurın ! Bu da îktidan hirpalayarak yapıl» kanununun memurlan yabancı | mar. Onnn icm biitiin fikri trtifa» kadınlarla evîenmekten meneden i lanna, möne\verHk!erine hükümleri Devlet Konservatuan| bu sınıftan iyi n^rlsmento nı bir öğretmen ve idareciden mahazası Kayıdlannı kolay oğre j çıkması ve ba kmnetli nım bırakmıştır. mnrakabe ve tashihler hekleyenlsten metod ve vergi Konservatuann bale öğretmeni j rin emoîlprlne varabilmeleri l**a« Bayan Appleyard ile evlenen MitSigorta cetvelleri d»fe baSlıdır. hat Fenmen bu kanun hükmü yüBn seheble hlrrm İD? yai»a<«5>?n« KEND! KENDÎNE zünden vazifesinden aynlmak zois, sn mebu<î avlıçmî heş "îire tnrunda kalmışbr. MÜHASEBE KISA dirraek ve bövlere her »pvjlen #w. Dfrfndiğiır.iBs göre, birbirlerile ve! mebosîurıı maîset vasıtası «lZAMANDA BİR evlendikleri için işsiz kalan Mitha'. makt^n çıkarmskhr. Fenmen ile Bayan Applevard bir MESLEK! CanıT!, fakir hir VBtitn Ç hususî okul açarak piyano ve bale mebtı? oîtııwa aç an kaîsm? YAZAN: dersi vereceklerdir. Wea!ist arristlcr. âü Amerikan Lisan ve Tîcaret fekkirier gibi ideaHst p»r!«nent» Dersanesi Muhasebe fiğretKayseride bir tren kazası azaa mnetk hSyie yetfsir. Dirny^» meni ve serbest hesab Kayseri. 2 (Teîefonla) Dün nm en mnhün ve büyük işiertö mütehassısı akşam şehrimiz istasyonunda bir hasbt olarak çatrsanlar ?errek1«9» SAİD ÇELEBİ yolcuyu tren çiğnemiştir. Hâdise tîrnrîşlerdir. Bn fskir müiete ırıflşöyle olmuştur: tevazi ve kanaatkâr mebn<lardsm Fincancılar, Yusui Han, mttrekkeb bir mecHs daha favdab Erzurum istikametinden geten No. 34 09 sayılı katar durduktan sonra ohw. Toptan i, perakende 5 çinde bulunan yolculardan ErzinB FFI.EK liradır. canlı Mehmed A!ak su almak için miş, tekrar trene binmek için koşarken Ankara istikametinden şelen 706 sayılı katann çarpmasına maruz kalarak ağır surette ya«GAZETECİLİKTB MANEVBA OLMAB... BU BİR alanmıştır. Mehmed Devlet hastarsesine kalHARBDİR DOĞRUDAN DOĞRUYA GtRİI.İR.» dınlrruşsa da aldıgı yaralann terile ölrnüştür. İhracatımız artıyor, Değirmenderede büyük ithalâtımız azalıyor bir orman yangını I 2 GÜNDE MüHASEBE attsımız 6 Eylul Pazartesi günfi kizmeiinize girigor (HALIÇ » • İst&nbul Maarlî Kfidürü HaynılİE.h . Örs, yeni ders yılı münaıebetüe cOcul\ larda yapılan kayıd islerlal kontrol etmiştir. Mlgro teş&l&tı hazırlıklanna devam edllmektedlr. Öğrendiğlmlze göre, Mlg ro teşkllâtında vazlfe alacak elemanîardan «ekiz klşl lü hafta Bonra İsTlcreye gönderllecektlr. Bunlartan dördü ıımuml aatış islerinde, dördü muhaaebe teşkilâtmda vazlfe göreceklerdlr. İsvlçrede üç sy kalacak olan bu elemanlar, Zürthte Mlgro teelslerlnde tetklklerde bulunacaklartır. Maarif Müdiirünun tetkikleri Migro hanrlıklan iDc muharebesînde hataîar yapb, fakat Harfc devam ediyor. BU .# # # 0 SAYIDA FETİH ve Cumhuriyet Altınları Husns! keşidesi Kesab açtıranlara zarîf ve faymetli hediyeier Hesabmızdaki 150 lira ile 30 E Y L Ü L D E : 28 E K İ M D E : 31 A R A L I K T A : TURKTÎCARET BANKASÎ 5 0 0 EKra Osküdarda blr vesalt kazası 01muştıır. şoîör Ömer Bajrraktar tdare«ndekl 12862 plâkalı taksiyle ÜBküdar Hâklmlyetl MUUye caddesinden geçerken 50 yaşmdakl Raşel Levon adında blr kadına çarparak bas Te omzundan yarslamıştîr. Taralı kadm Haydarpa$a Nümune hastaneslne yatırJmıs, joÎ5r yakalanarak cahKSst» başlanmıştır. Taksi bir knduıa çarpaıak yaraladı TÜRK ORDt'Sü Dfin, Bnffün, Yarrn, ülnbatlıdan Mehmedeif* (Renkll tabio) C.H.P. Meclisinİn İçyuzü Anlamı HÜTTİyetlerin Yeni 3500 Altııtlık İkramiyelerde Sansınızı Deneyeoeksiniz. CAVİDAN ŞENGÖS ile ŞEMSEDDİN ŞENGÖR Evlendiler. 25.1954 BUGÜN ÇIKT! GÖRDÜKTEN SÖNRA VERİNİZ Asri bir ikametgâh denince Ş I M Ş E K Banka villâları rağbe! görüyor Her ay Garanti Bankasmın müsterilerine hediye ettiği villS ikramiyeleri ragbet görmektedir. Bu ayın villâ ve Dara ikramiyeleri çekilişi 30 eylulde yapılacaktır. 20 eylule kadar yatınlan her 100 liraya bir kur*a numarası verilmektedir. l 1954 Türkiye Guzeilik Kraüçesi Seçimi seçhn 4 eylul 1954 cumartesi saat 22 de SPOR ve SERGİ SARAYINDA yapılacaktır. Davetiyeler: Gazeteciler Cemiyetlnden, Necml Rıza Mağazasmdan ve cumartesi öğleden sonra Spor ve Sergi Sarayından temin edilir. Son Mağazasmdan alınmıs en mükemmel avize akla gelir. Bir kaç güne kadar sayın müşterilerimizin arzularuıı yalnız stil değil, aynı zamanda asrî avizeler teşhir ederek tatmin edeceğiz. Tenvirata aid her şey yalmz Galatada Ş İ M Ş E K Mağazasındadır Son para yahrms gunü 15/3/1934
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog