Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Nalezya Tılsımı Hindistanı ve Pasifik sdalarını kimse meşhur İngiliz romancısı Somerset Maugharn kadar kuvvetle canlandıramamıştır. Fakat Maugham'm eserleri arasında Malezyanın sihrini bu eser kadar duyurabilmi? olanı da yoktur. Tahsin Yücelin dilimıze çevirdiği bu kitab Varlık Yayuıları arasında 1 lira fiatla çıkmıştır. 30 ancu yıj sayı 10.809 umhuriyet KURUCUSUtYUNUS NADÎ leîgrnf vt mekhıb adresl Cumhurtyet tsta nbul Posts Iruhıffu tstanbul No Î46 Telrfonlar: ümuml Santnl Numaraa: 242)8 Yaa Uierl 24209 Matbaa Z4290 Cuma 3 Eyltil 1954 Altın Hedi^ E(Jıyor C. Bayarı Belgradda Mrşl. Tito karşıladı Nüfusu milyona yaklaşan şehrin yarısı karşılama töreninde hazır bulundu Cumhur Başkanı Bayar verdiği dcnecde, ifci •euleket arasındaki dostloğn belîrtti ve Nareşal Tito ile görüşMeler yapacağım bildirdi Belgrad 2 (Arkadaşımız Nuyan Yığit telefonla bildiriyor) Dün Fnekadan özel bir trenle hareket eden Cumhur Reisimiz Celâl Bayar, detniryolu boyunca büyük tezahüratla selâmlandı. Kadınh erkekli, kuçüklü buvuklu binlerce Yugoslav halkı kendisme çiçekler verdi v» alkışladı. Cumhur Reisimizi hamil olan tr«ı bugiin saat 17 de Belgrad şehrine vasıl oldu En az 2000 i mütecaviz Türk v= Yusoslav bayrağile suslenen gar büyük bir törene, daha pek erken saatlerde hazırlanmıştı Garda bir merasim kıt'ası bulunuyordu İstasycmda yüzlerce gazeteci de toplanmıştı. Otomobillerle Rıjakadan gelen Türk gazetecüeri bunlarm srasındaydı. Saat 1645 te Curr.huT Re simizi hami! trenin düdüğü şehrin varoşlarında duyuldu bilâhare 42 Arkası Sa. 8. Sü. 6 da Batı Almanya ordusu Amerika, yarım milyar dolar yardım yapaeak Savunma Bakanhğı böyle bir yardımın mümkün olduğunu dün açıkladı Washın»ton, 2 (A.P.) Çozüntü halınde bulunan Avrupa Müdafaa camiası tasavvunınun yerine yeni bir plân ıkame edildiği takdirde, Bırleşık Amerikadan Batı Almanyaya takriben 500 000.000 dolar kıymetinde sılâh ve askeri malzeme akmaya "başlıyabüecektir. Bu hususu bugun behrten Savunma Bakanlığı, B. Amerika Kongr«since kabul edilen tahsısatm buna imkân vereceğini belirtmiştır. Bakanlık. bu maksadla elde piyade tufeğınden cephaneve ve ta Arkasi Sa 8. Sü 8 de Yurdda elektrik enerjisi istihsali süratle artıyor 7 hidroelektrik santralı ve barajlann ihaleleri gelecek ayiarda yapılacak Ankara 2 (Telefonla) Memleketımızin sosyal sınaî ve ıktisadi kalkınmasmda başhfa aınil olan elektrik ener]isi ıstıhsalının arttırılması hususunda haıır'anan programın tatbıkına suratle oevam edılmektedır. Bılindiğı gıbi bu yıl bütcesinden iktisadî kalkınma için ayrılan 613 mılyon 500.000 liranın 6fi mılyon 700 bin lirası şehır ve kas^baiara ucuz elektrik getırv^k yer r ni sant al ve tesısler inşa ı içn a>nlm> *ı. Ayrıca su işlerine tansı? edıl Arkası Sa 8, Sü. 5 te Amerikadan alınacak yiik jremileri Denizciltk Bankası mütehasmlan, alınacak 11 yük gemisinden dördünü beğendiler Belgradda k»bnl resminin yapılaeagı Beyas Saray Devlet memurları ile iktisadt dev !et tesekküllerinde çahşan memurlara uçüncü eylul ikramiyelerınin verilmesi üzerine Denizcilik Bankası ust makamları bu mevzuda kendilerile görüşen arkada;ım:za şu izahatı vermiştir: «Bankamızın ikramiye verme si azamî kâr haddine bağhdır. ALarissa 2 (a a ) 31 ağustos sanonım bir şirket olduğumuza göre, bu ikramiyenin tevzii bizım için bir bahı Yunanist3nda başlamış olan kanun mevzuu değildir. Buna rağ NATO'nun Keystone tatbıkatı üç men iki defa ikramiye tediyesinde gündenberi büyük bir başarı ile devam etmektedir. Arkası S a . 8, S ü . 1de Dün Struma nehri dolaylarında NATO manevralarınm ilk kısmı başarı ile bitti başlayan Yunan Birinci Ordusunun harekâtı Türk ve müttefik jet uçaklannın himayesi altında gelişerek bugün yapılan geniş çaptaki karşı taarruzu ile neticelenmiş ve Arkan Sa 8, Sü, 4 t« T. M. T Federasyomı Kıbrıs Kultur komitesi; ılım adamları, basın mensublan ve yardımlaşma dw neklerı mümessilleıinin de hazıf Vazifesinden uzaklaştırılan profesör Bülend bulunduğıı son umumî heyet topNuri Elsen, dün bir basın toplantısı yaparak lantısında alınan karara uyarak, Patrık Athensgoras a dıin aşağıdakl izahatta bulundu mektubu gondermiştir: «Bihndısi gibi Türk basınınd* Ankara 2 (Telefonla) Emeklı I sı hata olmuştur. Universite men bir kaç gun evvel bir beyanatını» Sandığı kanununun verdiği salâ ' sublan fikri bir huzursuzluk ve | intışar etmiş ve bu beyanatımzda, hiyete ıstınaden Maarıf Vekâletı j endişe içine gdmulmuşlerdir. Bu I din adamlarınm sivasetlt uğraşmatarafından vazifesinden uzaklaştın hal ise ilmî araştırmayı ve tefek ı maları lâzım geldiğı tarafınızdan lan Ankara Universıtesi Hukuk Fa kürde ilerlemeyi onler. Çünku, ıl* ı sarahatle belirtılmiştir Bu sözleriKâr hadleri ve etiket karar kultesı Anayasa profesörü BülencJ min mevcudıyet şartı fikir hurri [ nızden mulhpm olarak errek idarî Nuri Esen bugun bir basın toplan yetidir. Kursusunden mahrum ka bakımdan gerekfe ruhsni bskımdan namesinin tatbikatı hakkın tısı yapmıştır. nan bir profesor ise fıkren hur sabağlı da izahat alan Sıtkı Yırcalı, Profesir Esen bu toplantıda, hak labileceşı ihtimali karşısmda bulu makamınıza ve diğerAtına, on iki adalar, Gırid metropohtlık Avusturyaya davet edildi kında alınan kararı Şamdaki tOD yılamaz. Arkası Sa 8, Su.. 8 de lantıdan donüşte oğrendiğıni soyUniversiteden uzaklaştırılmsm Naçiz şahsım bakırmndsn üzerinde Şehrimizde bulunan Ticaret Ve lemış ve demıştir ki: kilı Sıtkı Yırcalı, kâr hadleri ve « Maarıf Vekili tarafından hak durulacak bir mesele değildir Hak etiket mevzuunda alınan kararla kımda alman vazifeden uzaklaştır kımdaki tedbir, Unıversıte ve tnem rın neticelerı hakkında dun ıncele ma kararını evvelki gun yurda dön leket için fayda eetırecekse buna melerde bulunmuştur. duğumde oğrendım. Bir hükumet ilk riza gosterecek şuphesiz kı ben Bu« arada Vekil. ıktisadi tetkik oraanına profesörü kursusunden u olacağım Zira ben vataııperverlıği, Arkası Sa. İ, Sü. 7 de Arkası Sa. 8, Sü. 3 te zaklaştırabılme yetkisinin tanmma Fikir hürriyeti ve Prof. lerin dunımu Kıbrıs komitesi Athenagoras'a müracaat etti Makamtna bağVı din adarniana» 1 sijasetle uğrraşmamalaruu bir tamimle bıldirmesi Rum Patriğindcıı istendi Ticaret Yekilinin tetkikleri Dünkü harekât esnasmda jet uçaklarımızın faaliyeti geniş ölçüde takdir ve hayranhk uyandırdı Göz hastalıkları Ziraî kredi sahasmda koneresi milletlerarası işbirliği Beynelmilel 17 nci «Ophtalmologie» kongresi 10 eylulde Kanadada toplanıyor Beynelmılel «Ophtalmologiegöz hastalıkları» kongresinin 17 ncısi 10 eylulde Kanadada Montreal şeh rınde toplanacak, ılk ıki içtimaını orada yaptıktan sonra geri kalan celselerıni NewYork'da akdedecektir. Arkası Sa. 8. Sü. 3 te R Cahid Yalçmın duruşması Hüseyin Cahid dünkü cel&ede müdafaasını yaptı Ankara, 2 (T«lefonla) Başvekil Adnan Menderese. Fuad KöpEmir Abdiililâh. Başvekil Adnan Mendercsle hav« alamnda poHs ihtiram M g h ı m h l ttttif ederkea rülüye ve Celâl Yardımcıya hakaret edildiği iddiasile Halkçı gazetesi basyazarı Hüseyin Cahid Yalçm, gazete sahibi Nıhad Erim, neşriyat müdürü Cemal Sağlam ve muharrir İbrahim Hocaoğlu aleyhkrine açılan ve tevhid edilen 5 dâvanın duruşmasına bugün Toplu Basm Asliye Ceza Mahekemesinde bakıldı. Evvelâ sanıklann hepsinin vekili Orgeneral Feyzi Mensrüç, olaıt avukat Sahir Kurutluoğlu söz Korgeneral Nureddin Aknoz alarak 1,5 saat süren müdafaasını ve Korgeneral Hakla Tuyaptı ve bu arada muddeiumuminin naboylunun yeni vazifelere ıddıalannı osvablandırdı. tayinleri Yüksek tasdika Kurutluoğlu Hüseyin Cahid Yaliktiran etti çın aleyhine ikame edilen dâvaların müruru zamana uğradığım idAnkara 2 ( a a ) Mıllî Müdafaa Arkası Sa 8, Sü. 2 de Vekâleti Temsil bürosundan bildiuimiştir: Irak Veliahdi Emir Abdülilâh sublan tarafından karşılanmıştır. Üçüncü Ordu Müfettişi Orgene dun saat 1050 da uçakla fehriEmir Abdülilâh, Başvekil Adnan ral Feyzi Mengücün Akademiler mize gelmiştir. Menderes ve diğer zevat, YeşilköyKumandanlığına, İkinci Kolordu Başvekil Adnan Menderesin da den Anadolu yakuına geçmişlerdir. Kumandanı Korgeneral Nureddın vetlisi olarak memleketimize ge Veliahd, ikametine tahsls olunan Aknozun Üçüncü Ordu müfettış len Emir Abdülilâh, Yeşilköy uçak Küçüksu kasrmda bir müddet istiliğine, Birinci Ordu müfettiş ve alsnında Adnan Menderes, Vali rahat etmiştir. kili Korgeneral Hakkı Tunaboylu Gokay, Protokol Genel MudürlüBaşvekil, misafir şerefine dun nun da Birinci Ordu müıettişlığıne gu mensubları, Emniyet Müdürü, Beylerbeyi Sarayında bir bğle yeasaleten tayinleri yüksek tasdıka Irak sefareti erkânı ve basın men Arkast Sa, 8, Sü. 3 te iktiran etmiştir. PALAMÜT BOLLUGU Son günlerde denizlerimizde bol miktarda palamut tutulmustur. Buna rağmen bir tek palamut balıgı 125 kurusa satılmaktadır. Resim. bir balıkçı dıikkânını gosteriyor. Milletlerası Ziraî Kredi Konfederasyonunun 3. cü umumî heyeti memleketimizde toplanıyor Ziraat ekonomisinin milil iktisadi bünyeler için olduğu kadar «mil letlerarası» ıktisadi münasebetlerın genişlemesüıde ve kuvvetlenmesinde arzertiği ehemmiyet, tkinci Dünya Harbinden sonra, milletlerarası mahiyeti haiz iki büyük teşekkülde yeni bir üadesini bulmuştur. Bunlardan biri doğrudan doğru zirai istihsal ve bunun çeşidli meselelerile alâkalanan «Avrupa Ziraati Konfederasyonu» dığeri de her memleketin ziral faaliyeti bakı nundan hususî bir ehemmiyet taşıyan ziraî kredi meselelerile meşgul olmak gayesile meydana getirilmiş olan ««Milletlerarası Ziraî Kredi Konfederasyonu Confederation Internationale du Credit Agricole» dur Bankamız bu konfederasyonun azasındandır. Arkası Sa. 9, Sü. 1 de Yüksek komuta heyetinde tayinler Amerikan senatoruıuın beyanatı Şehrimizde bulunan Senatör Kefauer: "Fransa Avrupa gtivenliğini bozacak mahiyetteki kararile doğru hareket etınemiştir» diyor Ziraat Banka«ı Umum Müdürü Mithat Dülge Irak Veliahdi şehrimize geldi Başvekilin davetlisi olarak gelen Emir Abdülilâhın bugün Adnan Menderes ve Köprüln ile görüşeceği bildiriliyor Meraklı bir röportaj serısı «ÇIPLAKLAR CEMtYETlNDE NELER GÖRDÜM?» Londrada bulunan Çıplaklar Cemiyetine giren hueusl muhabirimii FEYYAZ T OK A R bu cemiyetin bütün hususiyetlerini aksettiren meraklı bir roportai serisi hazırlamıstır. Yeni Romammız "Bahçeden Bir Adam Girdi,, Perihan Zorlu Senatör Kefauer Vali ile bir arada Amerikanın tanmmı; siyasl jahshetlerinden ve mümtaz devlet adimlarından Senatör Estes Ke Yakmda (GumHuriyet» te BUGÜN nun heyrcan ve meraklı ta kib, macera dolu yeni eseri bir kaç güne kadar "Cuınhııriyet,, Sutunlarında BİR KATİL YAKALANDI 37 gun evvel Kaysermin Develı kazasında bir cina\et işlenmış ve Mustafa Sıınduk isimli şahıs, arkadası Mehmed Acarı bıçaklamak suretile öldurmüstü Hâdısc\i mütcakıb fırar cdcn vukanda resmı îorulen Mustafa Sıınduk. dun Bevazıdda vakalanarak Adly eye te:lım Radyo Ilâvesi MARYAN EĞLENIYOftL.. SAH1FE 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog