Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Dale Carnegie' nin yazdıği •• OMER RIZA DOĞRUL'un dilimlze c«virdigi Kr. DOST Kazanmak 200 ŞOz S&ylemek 300 üıöntüyü bırak yaşamaya bak 300 Meçhur adamlann meçhul taraflan 200 AHMET HAIİT Kitabevl lıtanbul 30 nacn yıl sajn 10.835 ... KURUCUSU: TUNUS NADİ Adnan Menderesin Almanya seyahati Ankara 28 (Telafonla) Alman Ba^vekılınin daveti uzerine iki ekim curaa günu Batı Almanyayı resm;n ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Menderes bu akşam saat 18 de Batı Almanya Büyük Elçisi Vilhelm Hass'ı kabul edersk kendisile uzun bir görüşme yapmıştır. Bu gorüşmede seyahatin son hazırlıklarmm aözden geçirildıği, müzakere edilecek hususlar üzerinde dumMuiu tahmin edilmektedir. Adnan Mfnderese refakat edecek olan resmi heyetle eksperler heyeti V» basm heyetini teşkil edecek z*» vatın isimleri belli olmuştur. Resmî heyet Haricıye Vekili profesör Fuad Köprülü, Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi Muharrem Nuri Bırgi, Bonn Büyuk Elçisi Suad Hayp Ürgüplü, Hariciye Vekâleti Mılletlerarası İktısadî İşbirliği Unıumî Kâtibi Melıh Esenbel, M E hye Vakâleti Müsteşarı Mehmed Lmen, İktısad ve Tıcaret Vekâleti Müsteşarı Murus Faik Ozansoy, Zirast Vekâleti Müsteşan İbrahim Sargut, Merkez Bankası Umunj Mudürü Nail Gidel, Bonn Büyük Elcihği Müsteşan İlhami Müren, Bsşvekâlet Kalemi Mahsus Müdüru Muzaffer Ersü. Hariciye Vekâletinden Doğan Türkmen ve Basvpkâlet Yaveri Üsteğmen Hayreddın Sümerden mütesekkildir. Arkas\ Sa. 6, Sü. 2 de I»J*r*f •• aMktab a d n 4 : Cumburtve* tM« nbui Posta tentuM tsbmbttl R TeJ«fonl*r: Ooraml 8antnü Numart*: 24288 ?as> t»leri 2428» Matbaa uriYet Çarşamba 29 Eylttl 1954 Son para yattbna 1 11 Ekim PazanejjTS] tt*h Çammba AL1UİI LâşroESi BEŞİKTAŞ ^ B E S Î İO kjsl ' " »ANK Kıbrıslı Papazın itirafı K ı b r u h papas diyor ki: «Kıbns komünistleri seçime iştirak ederlerse variyet milliytçiler (!) için utanç vetici mahiyet alacakhr» Lefkoşe 28 (a.a.) Kıbru Basplskoposu Makarios Birlesmis Milletlerd» Kıbrıs müzakerelerine istirak etmek üzere yarm New Yorka hareket edecektir. Makarios, genel ktınıl» Kıbrı» nteselesi hakkında malumat vereeeğini ve karar verilinciys kadar New York'ta kalacağını söylemiştir. Salâhiyetli kimseler tarafmdan davet edildiği takdirde genel kurula hitabede bulunacağını bildıren Makarios funlan söylemistir: «Düşmanlarunızın bir çok delegeler üzerinde teıir icra ermeğe çalıstıklarını biliyor ve bunu küçümseraiyorum. Bununla beraber, davamınn, Birleştniş Milletler hükümleri çerçevesinde bağımsızlık istemekten ibaret olduğuna muhaliflerimizi dahi lkna edeceğimizden ümidvanm. Arkası Sa 8, Sü. S te Başvekile resmî zevattan başka, eksperler ve basm heyetleri de refakat edecek Menderes dün Alaan Bfiyik Elçisile görâşerek seyahat Innrlıklan ve Bonn'da •özakcre edilecek •evznlan iaccled) Makarios, kendl kenAnl yalaneı çıkardı Konferansın 9 lar dün Londra'da çalışmaya başladılar Londra. 28 (A.P.) Batı Almanyanın hukumrsnlığının ıhyası ve bu devletin y<niden sılihlandinlm?Lsı işı ile ilgüi 9 de\ Ist k?nfaranft bugun ilk ilk toplantut sırasında bir takım gırıft teknik teferruata sapknmutır. Bumınla beraber. Amerikalı bir kaynak bu akşam bu konuda verdiği beyanatta: «Gerçek ter^kki kaydedilip edılmedığini kestirmsk için vakit h s nuz pek erkendir, fakst görunürde isler yolunda gibi gidiyor» dsmiştir. Öğleden sonra Belçika DJS Ba« kanı Paul Henri Sp»ak, deleglerin bır takım teknik teferruata kakılıp kaldıktannı görünce. mudahale etmis ve şahsan bu teknik m» Sa. S. Sü. 4 te ilk iki toplantısında girift teferruata saplandığı bildiriliyor, Fransa Saar neselesini de ileri sürdü Alman sanayicilerinln A n k . r a d a B a s Y e k â l e t * y a p t ı k l a n toplantı Adnan M e n d e r e * . Sanayiciler ve hazırianmakta olan maamelo vergisi Mally» Vekâletinra yeıl Wr muamel* •erglsi kânumı t t r a n s h«Drlamikt» olduftu yelundaki hab«rl«r Hnayiciler anaında tndi|« uyındırmıstır. Bu maksadla dün Sanayl Odan meclisl bir toplantı yapmıı, hazırianmakta olduğu bUdirilea taaan flacrinda müzakerelajrde bujunarak bazı kararlar vermistir. Toplantıda söz alan lanavlciler yeni kanun tasansınm hükumetin bu husustaki vaadlerile bir tezad tejkil ettiğini söylemisler ve yeni tasarı kanunlaştığı takdirde memleket sanayiinın zor bir duruma düşeceğini ileri sürmüşlerdir. Netioede, bu hususta teşebbüs Arkas\ Sa. 6, Sü 1 de Amerika Dıs Bakanı Dulles. Londra hava alanında karsılanırken «S. Nâzım) şilepinin enkazına rastlanamadı En soı Şil« önlerind» göfftten vapırdan kimsenin kurtnlamadığı anlaşilıyor Dünyada veremle nücadele Tenl Itftelarla •»rcmtn «rtadan kJÜkacağı bildirüiy« Çifte tedrisattan doğan bir meselc Şehrimiz ilk, orta ve teknik öğretım muesseselerınde yeni ders yılının başlamış olduğu bugunlerde. okullara aid bazı meseleler henüz halledilememiştir. Orta öğretim müesseselerinde ka yıdlar. 20 ekim çarşamba gunüne kadar uzatılmıştır. Okul binaları Celal Bayar İsnartada Reisicvımhur Kovada hidroelektrik santralı inşaatını gezdi İstanbul Kız Lisesindtki tamirat dolayıtiU k a Hgranrilariı »jladaı ^unta EffaA Litısinde ders yıpmılan mahznrlı göriHüyor EVLENEN ARTİST Artist Audrey Hepburn'un İsviçrede kihsede yapılan bir merasimle evlendığini bildirmiştik. Yukandaki reeımde kiliseden çıkarken görülen artist Hepburn'un kocası Mel Ferrer de beyaz psrdenin tanınmış Bimalanndandır. İstanbul Eektrlk İdaresi için k8Madrid 28 (A.P.) 10 lent ••mür yüklü olarak cuma giinü Zonvel insanlarm bir numaralı katili guldaktan İstanbula hareket eden olan verem, bugün ıtreptomism ve Suad Sadıkoğlu firmasma aid «S. diğer antibiyotikler gayesinde, tehNânm» silepinin Karadenizdeki likeli hastalıklar sırasınd» onuncu son fırtınalarda battığını, Kandıra mevki» düşmüştür. sahillerinde gemi peraonelinden Iki Streptomisinin mucidl Amerikalı sinin eesedleri bulunusuna lstinaDr. Selman A. Waksman simdı veden, yazmıştık. remin yalnız kontrol edildiğmden Dün yaptığımız tahkikata göre, değıl fakat yeni ilâclarla tamamen Kefken adasmdan gelen motörlerin ortadan kalkacağından da bahsemürettebatı deniz üzerinde herhan dilebıleceğini söylemiştir. gi bir enkaza rastlamadıklannı ifaStreptomisinin icadmın 10 uncu de etmektedirler. yıl'dc)nümü münasebetile konuşan S. Sadıkoğlu dün Liman Bölge Dr. Waksman Milletlerarası veremle Müdürlüğüne müracaatle, araştırmücadele birliğinin 13 üncü konS. Nâzım şilepinin süvarisi ma yapmak maksadile bir tayyaregresine hitab ederek, streptomisiMehmed Ülsever nin kaldınlmasuu istemiştir. Bölge tarafından Şile önlerinde görül nin tam bir tedavi veya mukememl Müdürlüğü durumu Münakalât Ve bir ılâc olmadığını söylemiş fakat kâletine bildirmiş, öğleden sonra müştur. Filyos daha suratli oldu«Bununla beraber veremin kemoıki uçak Boğaz dışında ve Şileden ğundan arkadan gelip Nâzım vaterapi ile tedavisinın mümkun olZonguldağa kadar keşif yapmışsa purunu ejecmiştır. Fırtma patlayınca her ıki vapur da gen donmek duğunu göstermiş ve yeni ilâclar da hiç bir ize rastlamamıştır. araştırılması hupusunda cesaret Diğer taraftan, Denizcihk Banka mecburiyetinde kalmışlar ve travermistir» demiştir. sı kıyı emniyeti Rurneli ve Anado verse çıkmışlardır Filyos 36 saat lu teşkilâtı vaziyetten haberdar denizde çalkalandıktan sona epey hasara uğramış olarak Kefkene edilmiştir. Nâzım vapunı son olarak Ereğ sığmabilmış, sonra da Ereğhye dön liden İstanbula gelmekte olan Cer müştür. Arkasi Sa S, Sü. 6 da rahoğuilarma aid Fılyos vapuru İsparU. 28 (Telefonla) Hu^usî vagonıle Keçıborlud n geçen Celâl Bayar ve berabe' mtlîkı zevat bugün saat 1135 te şehrimize gel« mi|Ur. İstanbul m«ydanını. bulvarı ve^etr^^taki vşkkMn^Mk^ik» ve pencerelerini mahşerî bir kala» balık doldurmuı bulunuyordu. Isparta. tam 5 yıl önce truhale» fet lideri ol»rak uğurladiğı Bayart nm yetersizliği ve ögrend mürabugun Reisicumhur ot=rak tezahucaatinin fazlalığı yüzünden, karatla karşılamağa hazırlanmış buyıdlsrın resmen devamına rağmen, lunuyordu. ekseri lise ve pek çok ortaokulda Şehir baştanbaşa bayrsklarla öğrenci kabul elilememektedir. donatılmıştı. Sendika mensublnMaarif Müdürlüğüne veli ve onm, işçilerinin ellerüıde Kovada kul müdürleri tarafından yapılan hidroelektrik gantah insaaünı ha Arkasi Sa. 6, Sü. 8 de tırlatan levhalar bulunuyordu. Eayar trenden indıkten sonra, ksndisini karşılıyanlann ayrı avrı ellerini sıkmış ve ist^syonun onurıds beklıyen halılarla örtülü açık bır Arkası Sn. S, Sü 1 de Osıtıaniyede feci bir kamyonkaıası 6 yolcu öldü, 7 kişi de ağır •urette yaralandı Adana 28 (Telefonla) Şofoör Mus+afa Korkmaz idaresindeki (33 Nizip) plâkalı iızüm yükiü kamvon Osmaniy« civannda Bir vırajı dönerken de\Tİlmiştir. Kanı> onun üzerinde bulunan 15 yolcudan 6 sı derhal ölmüs, 7 si ağır surçtte yaralarjmıştır. Yaralılar OsTianiye memleket hastanesine kaldınlmıslsıdır. Şofor Mustafa hâdi"^evi müteakıb kaçrruştır. Harb sonu devresinin en büyük manevraları Türh uçahlartnm da hatılâığı tatbikatta nazarî olarak 5 atom bombast atıldı S İzmit kâgıd fabrikasının şalışmalari Fabrika. en fazla kuiianıian nevilerden büyük mikyasta istihsal yapacak Dün akşam saat 18 de tramvaya binmcğe ugraşan İstanbul Kız Lisesi öğrencileri Birleşmiş Milletler gıda teşkilâtımn şehrimizde açtığı, Yakındoğu Memleketleri Ormanlık PoütikRsı serrinerine devam eden delegeler, muvaffakiyetle geçen nazarî çalısmalardan sonra 26 eylul pazar güElektrik İdaresine 2009 ton kömür nü arazi tatbikatına çıkmışlardır. getırmekte olan «Nâzım» şilepinin Programa göre, delegeler Izmit, hamulesi ile birlikte Karadenizde Yalova, Bursa, Uludağ ve Karaca Karabük fabrikası ustabşıların kaybolması Elektrik İdaresıni zor bey «ahasında; ormancılık çalısma dan bir grup bu sabah uçakta duruma duşurmü|tur. larını, ağaclandırma, toprak kaySaar bölgesine gidiyor Elinde ancak bir, iki günlük köması v« vangınlan nnleme usullemurü kalmıç olan Elektrik İdaresi rini tetkık ermektedirler. Türk ustabaşılannın yabancı dundenberi s?ğa =ola bajvurarak ko Arkası Sn. fi. Si'ı 3 ,*# memleketlerde görecekleri teknik mur temınıne uğraşmaktadır. Keystajı tertıblıyen Milletlerarası Çalışma teşkilâtı, Yakın ve Ortadoğu faaliyet merkezi müdürü Pajl Cassan, dün saat 17 de bir kokteyl parti vermistir. Kokteyl partide tstanbul Vali ve Dün öğle üzeri Üsküdarda iki dükkânın çökmesi netıcesi üç kisi Belediye Başkan vekili Ord. Prof. yaralanmıstır. Saat 1215 sularında Dr. F. K Gökay da hazır bulunHâkimiyeti Mılliye caddesinde 183 muş ve izahat almıştır. Türk iktisad ve sanayiinin genumaralı içi boş dukkân birdenbire çdkmustür. Bu dükkânın çök lişmesi gavesile, Türk hükumeti mesile bitisiğindeki 181 numarslı ile Mılletlerarası Çalışma Bürosu tuhafiyeci dükkânı da büyük bir arasında akdedilen anlaşma mucigürültü ile çökmüştür. Çökme es bince, 60 Türk ustabaşısmın tekâ Arkası Sa. 6, Sü. 4 tp nasında dükkân sahibi Orhan Şim diş memleketlerde Ustabaşilar staj görecek Elektrik idaresinin elinde iki giinlük kömiir kaldı fiyet alâkadar Vekâlete bildirilmiştir. Kömur Tevzi Muessesesınde de stok kdmur bulunmadığı sb'ylenmektedir. Gene kornursuzlukten tehirdeki çimento fabrikaları duiTnuş vazıyettedır Kömur stokunun bulur.maması kbmur ıstıhsalınin ıhtıyacı, karîilamamasından ılen gelmektedır | Bir adam, karısınm cenazesinin yakılmasını istedi Hüseyin isminde bir vatandaş, Beledıyeye bir dilekçe ile müracaat' ederek, ga:ib bir teklifte bulunmuştur. Mezar fiatlarının son derece yuksek olduğunu söyliyen Hu seyin. ölen karısınm yakılmasım ve küllerının denize atılmaiim iîtemektedı. Hüseynin bu ?avanı dVk t murac3ti slâkalılar tarafınc'an irc=lenmektedir. Üsküdarda iki dükkân çöktü, 3 kişi yaralandı VatbikaU iftlrak « 4 » tepkili bir Tiuk uçatı H« Türk şekalplâ karısı Şükriye ve tezgâhKırklareli Elmniyet tar Dilber muhtelif yerlerinden hafif suıette ;. aralnnmı^lardır. Müdürlüğünün bir Hâılise etrafanda tahkıkat yapılaçıklaması maktadır. Şiddetli yağan yağmurlar netice«!İ Kırklareli Emniyet MüdürlüğünCÖV»n evde enkaz altınd» kslarsk den 6u mektub göndptilmi^tır: v»r»lsnan Adai?» G'il, k^lHıiHf oGazetenizin 24 eylul 954 tarih v B?i»t Musevi hastanesinde dıin öl 10830 sıyılı nüîhasının birinci u Arkan S&. S, Sü, S 4a . HELEDİ IEKÂMÜL..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog