Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

MODES ef TRAYAUX PARİS'in bu nefis patronlu ve türkce izahath kadın mecmuası en son modelleri, nakı;. lirgü ve i?leme örneklerini Ihtiva etmektedir. El 1?1 örneği ile beraber fiatı 110 kuruştur. İ el işi örneği ve 2 patronu fle beraber fiatı 160 kuruştur. HAŞET KİTABEVl'nde ve ber yerde satıl». 30 ancn yıJ sayı 10.834 u m hur i yet KURUCUSUrTUNUS NADt a T» aefctab adrori CumhuHy«t tst« Dtnıi Posts Iratuıu trtanbul No M B Ttletonlar: OmumJ Santral H u n ı n K U298 Y«n t*ler1 M2U9 Matbu M290 HUŞUSI Son para ya^rımı Çekilij 11 Ekim PaÂrtesi 20 Ekim Çar$amba ALTJN lİSÎDESİ BEŞJKTAŞ ŞUBESİ ı/TÖno Sali 28 Eylttl 1954 DOĞUBANK Gelibolu tatbikatı 12 ekimde başhyacak 10 gün kadar sürecek olan bu tatbikatın esasını seferberlik tecrübeleri teşkil edecek Şubelerin zamanda davetine hazır icabet şekli ve bir alayın egitin en kısa vaziyetc gelmesi hususunda yapılacak Ankara. 27 (Telefonla) 1076 sayılı ihtiyat subaylar hakkındaki kanunun 14 üncü ve 1111 sayılı askeri mükellefiyet kanununun 57 nci maddelerine tevfikan orHudaki yeni silâh ve malzeme üzerinde modern eğitim usullerini tatbik etmek üzere Birinci Ordu bölgesi olan Geliboluda bir alay çerçevesi dahilinde yapılacak tatbikat 12 ekimde bsşlpyacaktır. On gün kadar sürecek olan bu tatbikatın esasını seferberlik tecrübesi teşkil edecektir. Bu tatbikatta bilhassa şubelerin davetine icabet şekli ve sürBti kontrol edilecek ve bu arada bir alaym en kısa zamanda sefere hazır vaziyete gelmesi hususunda eğitim yapılacaktır. Gelibolu bölgesindeki seferberlik tatbikatma 6 0 7 0 kadar ihtiyat iubavla 2000 kadar ihtiyat er iştirak edecektir. Bilindiği gibi bundan evvelki tatbikat ağustosta Uçüncü Ordu bölgesind» yapılmif ve bir av kadar sürmüstü. Başvekilin Almanya seyahati Bonn'da 160 milyon dolarlık kredi meselesi görüsülecek tki memleket ticaretinin gelişmesi için Almanyadaki (föriişmelerin müsbet neticeler doeuracağı tahmin ediliyor Ankara, 27 (Telefonla) Başvekil Adnan Menderesin 2 ekimde yapacağı Almanya seyahatine bilhassa iktısad! çevrelerde büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Bilindiği gibi Alman Bajvekili Adenauer'in memleketimizi ziyaretinden sonra Almanyanm bize 150 milyon dolar tutarında bir kredi actığı bildirilmiş, hattâ bu kredinin tahsis yrleri de belli olmuştu. Aldığımıı malumata göre bu kredi gerek Türkiye ve gerekse Alman hükumetlerinin arzu ettiği süra'tte işliye Arkast S. 7 Sü. 7 de Gemiıtin 22 ıtıürettebatmdan 2 sinin cesedi Kandıra sahillerinde bulundu 2200 ton büyüklüğünde olan vapur. kömür yüklü olarak Zonguldaktan limanımıza geliyordu Sadıkoğullartna aid «Nâzım« şilepinin son fırtınalar yüzünden Karadenizde battığı dün gece haber ahnmıştır. 24 eylulde 2000 ton kadar kömür hamulesile Zongulrî=ıktan limanımıza hareket eden vapurdan hiç bir haber alınsmaması gerni sahiblerini endişeye düşürmüş bulunuyordu. Karadenizdeki bütün limanlardain soruşrurmalar yapılmış ve geminin akıb»tinden gene de bir h^ber çıkmayınca msvcud endişe büsbütün artrrıştır. Nihayet dün gece geç Arkast Sa. 7, Sü. 2 de «Nâzım» vapuru Karadenizde battı Üçlii Balkan askerî konferansı tebliği Okullarda 1954 1955 ders yılı dün başlamıştır. Yukarıdakl resimde, ilkokula yeni minimini öftrencilerden biri nüfus tezke resini öğretmene verirken jörülmektedir. Müzakerelerde sür'atle eörüş birliğine vanldığı açıklanıyor, baa kararla: aiındığı da kaydolan bildirildi Atina 27 (a.a.) Üçlü Balkan askerî paktı ile alâkalı askerJ EÖrüşmeler sona ermiş ve bugün miışterek bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğin metmi aşağıdadır: «tTürkiye Yunanistan Yugoslavya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri. üç hükumet tarafınrian alınan müşterek karara tevfikan ilk içtimalannı 21, 22 ve 23 eylulde Atinâda yapmışlardır»' * ' Bu içtinıa esnasında üç devletin Erkânı Harbiyei Umumiye Peisleri, buaüne kadar yapılmış bulunan as. keıî mahiyetteki konuşmalan göz Arkası Sa. 7. Sii. 4 te Mahallı secimler ve CH.P. Halkçı bu mevnıa dair dün de bir makalp neşretti Ankara 27 (Telefonla) Cumhurivet Halk Partisinin mahalll se« çimlere içtirsk edıp etmiyeceği meselesi Halkcı gszetesinin dün verdiği haberdpn sonra yeniden alevlenmiştir. Bu arada, gene bugünkü Halkçı'da Nihad Erim yazdığı bir basmakaiede vatanHaşlarm muhalefete cesaretie oy veremiyeceklerini belirtmfltte ve Parti Mec Sa 7. Sü 5 te Öğretmenler Bankası kuruluyor Banka £{patm«n sjgortası 'mevzuu ile de alâkadar tttacak Okullarda yeni ders senesi dün başladı Maarif Vekilİ Ceffl Yafdımci, dün bazı okullan gezerek ihtiyaclarile alâkadar oldu I Dokuzlar yarm toplanıyor 9 devlerin Hariciye Vekilleri dün ihzari göriişmeter yaptılar Ankara 27 (Telefonla) Maarif Şehrimizde bulunan bütün ilk | B u m&nasebetle okullarda töVekâleti ilk ve ortaokullarla lise ve Teknik Öğretmen okullan ve di ve orta tedrisat okulları 195455 renler yapılmış, müdür ve başöğğer eğitim teşekküllerimizde vazi ders senesine dün »abah başlami} retmenler tarafından öğrencilere feli bulunan 35.000 kadar öğretmeni lardır. Arfcast S. 7 Sü. 6 da yakmdan ilgilendiren mühim bir karar almıştır. Bu karar mucibince bütün öğretmenlerin bir çok ihtiyaclanna cevab verecek bir «Öğretmenler Bankası» kurulacaktır. Bilindiği gibi bir hayli zaman evvel bir Öğretmenler Yapı Sandığı kurulmuş, fakat bir fayda temin etmediği görülünce de bu «ene Arkasi S 7 Sü 5 de Barbaros âbidesi önünde y&pıUn törcnde levendlcr Attlee'nin yaptığı teklifler Eski İngiliz Başvekili. Formoza Mİ^LÎ TÜRK TBB KONGRESİ 13 üncü Milll Türk Tıb nırı kotnünist Çinc verilmesini kongresi dün sabah İzmirde toplanmıstır. Kongreye 400 den fazla doktor ve davetli istirak etmiş, Sıhhat Vekili bir konuşma istedi yapmıstır. Kongreye dair haberler iç sahifelerdedir. • Scarborough, 27 (a.a.) Bu saResim, kongreye katılanlardan bir grupu gösteriyor. bah İşçi Partisi Kongresi önünde konuşan Clement Attlee, Komünist Çinin kısa zamanda Birleşmiş Milletlere alınması, Formoza'nın General Çan Kay Şek kuvvetleri tarafından boşaltılması ve adanm daha sonra Çirve terkedilmesi lehinde konuşmuştur. İşçi lider, ayrıca, hidrojen bombs?ının sebeb olduau gittikçe artan tehlike yüzünden çok kısa zamanda 4 lü görüşmelere başlanması ve bunların en yüksek kademede cereyan etmesi zarureti üzerinde durmuştur. Tokyo 27 (R. a.a.) Hokkaido lerin sayısı yükselmektedir. Dün Arkasi Sa 7 Sii. 6 de adasında ve açıklannda pazar ak1000 kijinin boğularak öldükleri şamı çıkan tayfun yüzünden ölen Arkası Sa. 3. Sü. S te Londra 27 (BBC) Almanyanın yeniden «ilâhlanması, bu memleketin istiklâline kavuşması ve Avrupanm müdafaas:na kablması ile alâkalı meseleleri müzakere edecek olan 9 lar konferana yarın burada açılacaktır. > devletin Dıj Bakanlan bugün aralannda ihzart görüşmeler yapmiflardır. Fransız Başbakanı MendceFrance evvelâ ingiliz ve daha sonra Amerikan Dı; Bakanlarile temas etmiştir. Fransız Başbakanı daha sonra İtalyanm yeni Dı$ Bakani Martino ile de Almanyanm Arkası Donanma günü dün törenle kutlandı Donanma günü ve Preveze za harb filomuza mensub gemiler Beferinin yıldönümü dün çehrimizde şiktaş açıklr.nnda demirlemiş, limanda bütün gemiler alay sancakparlak bir törenle kutlanmıştır. Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Donanma günü münaseoetile Bankalar caddesinde bir hırsızlık Sa 7. Sü. 8 de KADIN POLISE SARKINTILIK Kız okullar talebelerine sarkıntılık yapılmasını menetmek maksadile okul kapılan önünde poh's tarafından tertibat ahndığını yazmışük. Yukanda resmi görülen îbrahim Çetin, talebeye sataşılmasına mâni olmak için okul civannda vazife gören kadın polislerden birine sarkıntıhk yaparken suçüstü yakalanmıştır. Japon tarihinin en btiytik faciası Tayfun yüzünden ölenlerin sayısı üç bini buluyor Hüviyetl meçhul hırsız. bir mağazanın kilidini kırarak 15 bin lira değerinde saat çaldı İngiliz Mısır müzakereleri yeniden baslıyor Millî Takım Kampa Girdi Hariciye Vekâleti Müsteşarı bugün Kahireye gidecek Londra. 27 (A.P.) İngiliz Dış İşleri Bakanhğı Müsteşarı Anthony Nutting, İngiltere ile Mısır araBincia imzalanacak yeni andlaşmanın son safhasını da tahakkuk ettirmek ümidi ile salı günü Kahireye harekst edecektir. Son müzakerelerde bazı ufak tefek meselelerin zuhur etmiş olduğu bildirilmişti. Temmıı/ ayı içinde İngiliz ve Mısırlı temsilrilrr İn^iliz kııvvptlerinin Iloıifîkong, 27 (a.a.) Pekin Süveyş Kanalı bi.l^e.sintlen tahliradyosunun Hongkong'ta dinlentıı ye edilmeleri hakkındaki bir andbip yayımından öğrenildiğine göre. laşmanın ana hatlannı tesbit etBolgradda yapılacak Türkiye Yugoslavya millî maçına hazırlanan Milll futbol takımımız ÇinJialk Meclisi. Mao Çe Tung'u miçlerdi. dün akşamdan il|baren Modadaki Mano Palas otelinde kampa çekilmiştir, İ o.vhirliSi ü« CLn H=>lk CumJıuriyeResim, kamfla alman futbolculardan birkacmı göstermektedir. Arkast Sa, 7 Sü. S de ilk bajkaıu olarak »eçmiatir. Evvelki gece Bankalar caddesinde cüretkârane bir hırsızlık vakası olmuştur. Henüz hüviyeti tesbit edilemien meçhul bir hırsız, evvelki gece Galatada Bankalar cad Bir mebus, korkımç hikâyeler desinde Abdullah Güzelbayın sa yayınlıyan Amerikan mecmuaları hibi bulunduğu 66 numaralı mağayüzünden bu hayali vampirin zanın kilidini ve vitrin camlarmı kırarak içeri girmiş, 15 bin Hra ortaya çıktığinı iddia ediyer değerinde muhtelif cins altın, kaG!ascow (îskoçya) 27 (a.«.) îkl dın ve erkek kol saatleri çalıp kaç gündenberi şehre dehşet salan demıştır. Emniyet ikinci şube memur mir dişli kan emen bir vampir hak lan hırsıa ehemmiyetle aramakta kmda parîamentoda müzakere açıldır. ması muhtemeldir. Geceyansmdan Arkast Sa. T Sü. 5 fe sonra civar bir mezarlıktan çıkan vahşl bakışlı ell bıçaklı bfr mahkumun. çocuklan bojarak ksnlanm içtiŞine dair korkunç hikâyeler şehrin en öcra köşelerint kadar yayılmıştır.. Alâkalılar, bu «oylentflertn (#hirde son zamsnlarda gösterilmiş olan korkunç bir filmden yahud. bu gibi hayali hikâyelere fazla yer veren Amerikan mecmualarından mülhem olduğunu zannetmektedirler. Glascow işçi mebuslarından Bayan Alice Cullen, bu gibi korkunç rıikâyelerin yayılmasına sebeb ol;n Ameriksn mecmualannın memlpkete girmesini onlemek üzere harekete geçileceğini «öylemiştir. Iskoçyaya dehşet veren vampir! DuNKu TAŞTT KAZASI Dün aksam Cağaloğl unda bir tasıt kazası olmus. Taksim Beyazıd arasında dolmus seferleri yapan otomobillerden b iri ağaca carpmıstır. Bu çarpma neticesinde otomobil. yukarıdaki resimde göjüldüğü sekilde ağır hasara uğramıs. yolculardan birinin A» bacağı kırılmıştır. Yan taraftaki resimde kazayı müteakıb bacağı kırılan yolcunun diğer bir otomobüe nakledilişi görülmektedir. Kıbrıs için dün yapılan toplantı «Kıbns Türkfür KMnHeri dün Kıbns Türk Millî Birliğine biı telgraf gönderdl Kıbns Türktür Komitesi dün saat 16 da T.M.T.F. genel merk;zinde toplanarak son hâdiseler karsısında Kıbrısm durumunu îörüşmüş, ban kararlara varmış ve ı Kıbns Türk Mill! Biriigi) ne aşai ğıdakl telgraf çekilmiştir: ' ıtBir müddet evvel Türkiye Millî Talebe Federasyonu binasında Türk gencliği, Türk basını, :iyasî partiler ve işçi teşekkülleri, Kaj dınlar Bjrliği, bilcümle kiiltür ve yaıdımlaşma derneklevinin iştiı.ıkile yapılan bir toplantıda doğmuş olan Kıbrıs Türktür Komitesi, Birleşmi? Milletler Kon?eyincle Kıbrı» : meselesinin alımş olduğu son |ekli Nao Çe Tung, Gumhur Başkanı oldu i Arkast 5a. 7, Sü. 4 M * DİL BAYRAMI..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog