Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

30 anco yı) sayı 10.833 u m hur i yet \ KLTRUCUSU : YTJNUS NADİ Te'eraf ve mekhıb «dr«d Cumhuriyet I«U nbul Posta lcutrım tgtanbu) Ho 248 TeJefonUu OarnmJ Sontnü Nunıana: 342S8 Vaa t»lerl 24299 Matba* 24^0 SOPLA R *" fASAJ I i Müşterilerinin emrîne açılmıştır. ' Idaresı karşısı h f?"^> Pazartesi 27 Eylül 1951 oğlu, Istıklâl Caddesi Sular Bayar dün Denizlide yarın Karadenizde 7 motör toplanıyor elektrik santralını açtı kayalara çarpıp battı Dokuzlar Denizlide büyük tezahüratla karşılanan Cumhur Reisi Bayar bir konuşma yaptı Denızlı 26 (Tlefonlal Cumhur Başkanı Celâl Ba\ar beıabennde Dahılıve Vekılı Namık Gedık, Aydın ve Denızlı mılletvekıllerı oldugu halde buçun saat 16 20 de trenle şehrımıze gelmış \ = muarzam tezahuıatla karsılanmıştır Celâl Bayar Denızlı vıUvet konağına mu\asalatini rruteakıb ba'kondan D=rızl lere hılaben bır konusma vapmış ve ezcumle şunları ^ovlemıştır < Insanların havatında rru^tesna gunler vardır ve bunlaıa bahtıvar gunler den r Benım de hayatımda bugunu bahtıyar bır gun Arkası Sa 6. Su T te Dulles, Mendes Franee dün Londraya vardılar Fransız Başvekih «Yaşasın Fransa» âvazelerıle karşılandı. Dulles konferans netıcesinden umıdli Yıldız karayel fırtınası yüzünden iki büyük duba da parçalandı Londra 26 (A P ) Bırleşık Amerıka Dış Içlerı Bakanı John Foster Duîles, salı gunu buıada AlmanHîç bir bjtrencinin acıkta kalma yanın sılâhlanmasıle alakalı dokuzlar konferansında bulunmak ması ıçin butun tcdbırler ahndı uzere bugun uçakla buraya gelmışIlk orta \e teknık ogretım mu tır esseselerınde bu sabahun ıtıbaren Dış Işlen Bakanına, Bakanhşı19o4 19">5 vılı trdnsatına başla nm ılen gelen şahsıvetıerı ıvfakat nacaktır Dun tatıl olmasına rag etmektedırler Dulles bu akşam men Maarıf muduru HayrulUh \ emeğı Ingıltere Dış Islerı Bakanı Ors, bazı okulları dolaşarak hazır Eden ıle bırlıkte Bırleşık Amerıka hklarını ıkmal edıp etmedıklerını buyuk°lçılıgınde yemıştır gozden geçırmıştır Evvelce de bıl Dulles hava alanmda basına dırdığımız gıbı, hıç bır ogrencının verdıgı bcjanatta «Konferansta ıyı açıkta kalmaması ıçın geıeken bu netıceler ahnacagını umıd edı\otun tedbırler alınm «t r Ru sehrbie rum çunku ıyı netıceler almması bazı okullarda çıft tedmat >ap lözımdır > demış \e şunları ılâ/e mak mecburıvetı hasıl olmuştur etnıştır Bu sabah butun okullarda merasım « Bu toplantı tarıhî olabılır Bız, yapılacak muteakıben ogretmenler tarafından senenın ılk dersı verıle Bırleşık Amenkada bu hususta Mr Eden'ın vapmış olduğu muessır teYThelcrce kisi oldıı binlere* cektır ş°bbusu ouyuk bır hayranhkla karev harab oldu Dığer taraftan Valı ve Beledıye şılamaktayız reıs vekılı Fahreddın Kerım GokBu vahım durum hakkında goTokyo 26 (A P R ) Bugun av okuMardan bınn | açılış mera ıuşmek ıçın dokuz memleketın buGuney Japonya uzerınaen geçerı sımınde haızr bulunacak ve bu rada toplanması ıstıkbal ıçın ı>ı bır bır tavfun buyuk hasara ve genış Son va|murlardan Karakovde toplanan su bırıkıntılerı Arkası Sa 6, Su 3 '" bchrtıdır > mıkja^ta can kavbına sebebıyet Şehıımızde havalar bırdenbıre tıran kuzey fırtınası zaman zamaıı vermi'tır Tavfun karada 60 kışının Dulles hava alanında kendısını değışmış haıaret derecesı +27 de yıldız ve karavelden saatte 38 denız blumune 82 kışırın gajbubetıne ve karşılamaga gelmış olan Ingıltere receden +11 dereceve kadar duş mılı suratle esmış ve bu hal dun 500 kışının yaralanmasına sebeb rın Paıı> buyukelçı^ı S r Gladw\n mjştur CumarteM gunu sabahı baş butun gun devam etmıştır olmuştur 1572 ev harab olmuş, 79 u Jebb ve Fıansanın Londra bujukcl lajan vagmur dun sabahın erken Fırtına daha zıyade Kaıadenızde tamamen yerlerınden suruklenmış, çısılîene Massıglı ıle de goruşmuj saatlcnne kadar sağanak halınde hıssedılmış ve 7 motorle ıkı duba Arkası Sa 6. Su. 6 d s tur devam etmış, bılhassa kuzeyden kayalara çarparak parçalanmıştır MendesFrance da Londrada kopan yıldız, karavel fırtınası deAnl olarak karayel (utınasına j a ı Londra 26 (A P ) Fransa Baj nızde ve karada bır çok kazalara kalanan matorler Kefken adasına bakanı Pırıre M'rtnFranc» Al ve hasara 'ebebıvet vermıştır sığınmak ıstemışlerse de cıvardakı PORTATIF HELIK.OPTER Georges Sablıer adındâ bır muhen Arktm Sa 6, Su. 4 te Dun sabah saat 4 te şıddetını art Arkası Sa S, Su 3 le Ankara 26 (a a 1 Bır muddetdıs, merkezi Fransamn Saınt Etienne şehrinde yapılan beytenberı bıt vuıd gezı^ınde bulunelmılel helıkopter mu<=abaka«ında buvuk mııkâfatı k»zarur»5nanBaşvekıl Adnan Memieres, be Okullarda bugün derslere başlanıyor Batan motör ve dubaların mürettebatından haber alınamadı. Şehirde yağmurlardan iki ev çöktü Japonyada tayfıın c Preveze laferinin yıldonumu Başvekil Aııkaraya döıitlü Donanma gunü munasebetile dun Marmarada bir deniz tatbikatı yapıldı Ut Gy>rgfğı îfablier. tgfefa«ljk bjr jggr.taüf hşhkopter^ap^ mıştır. Psraşut gibi omuzl«ra takılan 27 kilolnk bu helıkopter 6 beygır kuvvetınde bır motore sahıbdır Saatte 50 kılometre suratle 10 saat uçulabılen bu helıkopter ıle 2500 metre de yukselınebılmektedır Resımde, Georges Sablıer, yaptığı bır gosterıde gorulmcktedır Ankarada yakalanan mermi kacakcılan Şebeke efradından ( kişi daha ele çecti, elebaşılan 5 don, gomlekle katarak ızını kavbettı Ankara 26 (Telefonla) Mülî Mudafaa Vekâletıne ve Tekel ıdaresıne aıd olduğu tahmın edılen kullıveth mıktarda mermıyı huvıyetı henuz meçhul kavnaklardan temın ıle gızlı şekılde satan kaçakçh şebekesınden 6 kışı daha vakalanmıştır Şebeker.ın bır kolu gene Çıknkçılar vokuşunda tuccar terzılıkle ıstıgal eden Osman ıle kardeşı Yakub ve kansı Zehradır Dığer kolvtnu da aynı yokuşta hazır elbısecılıkle ıştıgal eden Şuk ru Turhan ıle karısı ve kızı teşkıl etmektedır Yapılan tahkıkatm sevn, yeni ıp | uçlan verınce dun gece Şukru Tur hanın Kadıfe sokağı 9 numaralı e j vınde bır arama yapılmış fakat , bır şey bulunamamıştır Polısler ı bu evden çıkarlarken ıkı şahsın I telâş ıçınde ve nefes nefese eve geldıgını gormuşlerdır Bu ıkı şahıs, zıyaret sebeblerını «Şukru Arkası Sa 3. Su 5 te Mahaöî seçiffiter de başlıyan yeni bir hareket Lübnan Başvekili geliyor Eski Başvekil Salam 3 gun kalmak uzere dun geklı kerrem Ssrol Harıcıve Vekılı Prof Tuad Knprulu Mnlıve Vekılı Hasan Polatkan Nafıa V \ lı Kemal Ze>tınoglu, Ankara mebusu Atıl Sa 6, Sıt 1 de H â ^ * V e « 1 r f * W Mff Dunku toplantıda bulunanlardan bır grup Dıl bavramı munasebetıle Turk Devrım Ocaklan Kadıkoy Ocağı tarafından dun saat 16 da bır toren yapılmıştır Ocak başkanınm açış konuşmasuu muteakıb ılk sozu Profesor Halıl Nımetullah Ozturk alarak, dıhn yapılışı ve kurulları hakkında ızahatta bulunmuş, dılde gozlem ve deneğın uzerınde durmuştur Muteakıben Asım U= Saffet En< gm konu^muşlard^r Konuşmalan muteakıb Ataturk ıçın bır dakıkahk bır ıhtıram duruşu yapılmıştır Partinin mahallî seçimlere girmemesi yolunda bir cercyan belirdi. "Halkçı,, da buna dair bir yazı neşretti Ankara 26 CTelefonhO C H çıkmak hususunda bır prensıp kaP nın mahalli seçimlere girmemesi rarına varmış ve bu Waran teşkılâta hu^usunda Kuıultayda fiddetlı bır bıldırrmitı Hal bovle ıken bugun hava eserken Halkçı aazetesı dai gene Halkçı pazetesınde mahalli sema Inonun'.n tezını savjrmus ve çımleıe daır bır vazı çıkımştır paıtının seçımlore ı^tırak etmesi «Seçimlere gırıp gırmeme meselâz m fieldıgını yazmıştı İFStnde C H P teşkılâtı tereddud Bu arada Istanbulda toplanan ıçınde» şeklınde bır başlık taşıyan P r ıtı Mechsı de seçım mmderme Arkası Sa 6, Su. S de Prens Ali Han Yvonne de Carlo ile evleniyor Artıst, Ağa Han'ın «ğiundan hoşlandıgını açıkbdı Şehirde trafik kazaları artıyor Dün de biri olümle neticelenen 5 teksı 2 de kamjon kazası oWu Son zamanlarda şehırdekı trafık kazalarında bır artı= musahede edılmektedır Son 24 <=aat zarfında şehırde bın olumle neticelenen 5 taksı, 2 de kamjon kazası olmuştur Bu kazalar sonunda 8 kışı ds muhtehf verlerınden agır ve hafıf şekılde varalanmışlardır Şofor Mehmed Kemırcı ıdare«mdekı 15 228 plakalı taksı ,1e Çarükapıdan gecerken Habıbullah Ozeren ısmınde bır şah«a çarpmıstır Yaralı hastanej a kaldırıhrken yolda olmuştur Arkası Sa 6, Su 5 te Suriyede komünizm tehlikesi başgösterdi Son iki seçimlerde meb'usluk komünistler kazandılar Sam 26 ( T H A ) Sunvede ıkı rette bır komunızm tehlıkesının gun devam eden seçımlenn netıce başgosterdıgıne işaret savılmaktalerı hemen henvsn bellı olmuş gı dır bıdır Haleb şehrı mustesna netıceler Seçıme ıştırak nısbetı bazı vılâ bellı olmuştur Buna gore basım\etlerde vuzde 60, bazı vılavetler sızlar 40, Vatani 16, Çaıb 15, Sosrle ıse vuzde 50 niabetını açmamıştır Valıst Baıs 12 Komunıstler 2. KavYardımlaşma Alınan netıcekre gore, Komunıst mı Surı 2, Sosyal Partısı, Surıye tanhınde ılk defa parhsı de 1 mıllsWekıİj kazannuşolarak Meclıse 2 nulletvekıh sok lardır maga muvaffak olmuştur Meclıse 30 meb us normal ekserıvetı tegıren komunıst mılletvekıllerı, Ko mın edemedığınden, hazı vılâv etlermunıst Partısının başkanı ıle yar Arkası Sq 6, Su. 2 de dımciMdır Ikı komunıstın mılletvekıh seçılmesı Suriyede cıddi su Buvuk Barbarosun Beşıktaştakı heykeh Bugun şanlı Preveze zaferinın vıldonumudur Bu munasebetle bu gun Taksım ve Barbaros meydanlarında torenler yapılacaktır. Torene saat 10 da Boğazlar ve Marmara kumandanlarının Taksım Arkası Sa 3 Su. 4 te Eskı Lubnan Başvekılı Salam Bejrut 26 (T H A ) Yetkıtı Lubnan kavnaklanndan bugun \erılen bır habere gore Ba=bskan Samı E' Suln vakm bır taııhte Turkıyeyı zuaret edecektır Arkası Sa. 3, Su. 4 te | Dün Yapılan Maçlar Yakalanan kaçakçılardan biri Emnıyet Mudurlutune Itoturuluyor Yvonne de Carlo (Yazıst 6 ncı sahıfemızde) Altı senedir aranan matbaa Tahran, 26 (A P ) Ordu bugun, altı sene suren bır ararpadan sonra Tudeh partısının gazetesı Mardom'un basıldığı matbaayı bulmuştur Matbaa Tahranın 10 kılometre kuzejındekı Davudıve koyunde Samed, Zarandı adında zenguı bır tuccarın evmın bodrumunda bulunmuştur Mardom İ3 gunde bır ıv°sredılmekteydı ve 10 000 satışı vardı Hukumet matbaarun bulundueu \en ıhbar edene 200 000 n>al (takrıben 20 000 Tuık lırası) vaadetmıştı Tudeh Parüsı Şaha yapılan KUZEY AVRUPA SAHILLtRINDt BALINA S l RUSU Ikı tanesının onculuğunu kabul edıp bır suıkasd teşebbusunden sonra kuzey Avrupadakı Jutland yarınıadasının kıyılarına kadar sokulan balına surusunu, balıkçılar Dun yapılan maçlarda Fenerbahçe İstanbulsporu 61 \en vanı altı sene evvel kapatılmıştı ele geçırmıştır Çogunun 8 metre uzunluğunda ı c ıkı tondan daha fazla ağırlıgında olan balınanııştır Yukarıdakı resım, Istanbulspor kalesının sıkışık bır ânı Matbaaya tuccann evnnde sahtt iarın tutulma1;! bır haylı mucadelelı olmuş denız kana bovanmıştır Sahılde hulunan balıkçıların r nı gc=termekt»dıt (Mscın tafsllâtile dıger soor haberleıımızı Ha helânın d"^»me ın 'pn gırılen bu katlıâmd^n dolavı pohsın haklarında takıba ta gırıgecejnm M'hfT'ii etmektedırler. Resuude, dorduocü uluiemude htltİ«nr> bıı «ralaouı baluul*r aenUmektcdır. FHOM£I£MN TORUNU...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog