Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

30 uncu yıl sayı 10.832 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ re.er»»f »« melrhjb •(!«* Cumhurtvet trt» otmi Posta lcuhtfu tstanbui «o Teletonlsr: OnromJ SMitral timavmm: U&& Sao t»lerl 242<« Matbaa Pazar 26 Eylül 195i ATOM SULH PLANI Amerikan lekhflerinin acele muzakere edılmesi kabul edıldı Birleşmiş Milletler (Nev.York) 25 (A P ) Bırleşmıs Milletler genel kurulu bugun Başkan Eı^enho\\erın sulh devrı atom plânını, munakaşa ve muzaketesız gundemıne alnıştır Bu konu dıger meselelerden evvel muzakere edılecektır Muzakereler kurulun bîslıca organı sıyaset komısyonunda jer alacaktır Kırul başkanı Van Kleffens maddenın gundeme alınması hakkmda hor hangı bır delegemn 5 ozu OIUD olmadıgını sormuş hıç kimse soz ıstememıstır Atom eneıjısınm sulh devrı tatbık ve ıstımallerıne mutedaır bu marlde bazı delegelerce, 9 uncu oturum de\resmde ele alınacak en onemlı me\zu sayılmaktadır Birleşmiş Milletlerde alınan karar Türkiye Kıbrıs etrafmd tartışma başlıyor başdelegesi Selim Sarper, Yunan Hariciye Vekiline cevab vereceğini bildirdi Yunan delegesinin, Batı Trakyadaki Türklerin Yunan idaresi alt ında çok rahat olduklarını bağıra bağıra söylemesi bir çok heyetleri şaşırttı Başvekilin Almanya seyahatine dair demeci "Yakmda Âlmanyayı hür milletler camiasında şerefli mevküni almış bulmakla kendi emniyetimizin de temin edilmiş olduğunu görmek bir bahtiyarhk teşkil edecek,, Basvekıl Adnan Menderes \ anda karsılanırken Elâzig 25 (a a ) Başvekıl Adran Mrnderes berabeıınde Devlet Vekıh Dr Mukeı rem Saıol Harıcıve Vekılı Profesor Fuad Knpıulu Önumiızdeki hafta >avınlanacak Mahve Vekılı Hasan Polatkan Isa>eni bir tebliğle b«lednelere firf Vekıh Kemal Zev'ınoslu rrıebdaha eeniş salâhiyetler u<4ar Uçundu Ordu Kumanaanı tanınacak Knıgeneral Nuıeddın Aknoz ve ppzctcıler oldugu halne saat 17 de Ankara 25 (Telefonla) Iktısafl ucakl=ı D'v^ıbakııdan Elazıga gelve Ticaret Vekılı Sıtkı Yırcalı şehmış ve hava alanında >uzu muterımıze gelmış ve bu sabah VekâCIMZ nakıl va=ıta=ıle hava alanma ] lette Musteşar Munis Faık Ozanakin etmıi olan Elazıçlıların ha"a ' soyla uzun bır goruşme yapmışretlı tezahuılerı ıle kaışılanrrıştır tır Munıs Faık Ozansoyun Vekıle B^\ekıl Adnan Menderes" ElâzıgK944 sayılı kararnameyle ılgılı viuvuıc ftcqı*^uileD son *499npcr M k y ^ j j^ezahuı kında izahat verdıgı tahmın edıllerı arasında bır hitaoede bulunmuş ve kendısırıe go«teıılen san.ı BELÇİKA TttARET HEYETt Memleketimizle bir ticaret mektedır Aldığımız malumata gore Vekâmî kabulden ve avnı zamanda son anlaşrnasmın esaslarını goruşmek uzere geçenlerde Ankaraya 4rkcm Sa fi Su 4e şıden Belçıka ticaret hejetınden bır grup dun şehrımız Ticaret let onumuzdekı hafta ıçınde yenı Odasına geleıek goruşmelerde bulunmustur bır teblığ yayınlayatak beledıyeleHcvetın pı\asamız is adamları ıle yaptığı temaslar çok nn japacakları kontrolların hududunu bıldırecektır Yenı tebhgde muspet netıceler vermiştır Yukarıdakı resımde > arın Ankaraya donecek olan heyet beledıyelere daha genış salâhıyetler tanınacağı so} ıcnmektedır ı> clerı gorulmektedır Yırcalı, son tebliğlere dair izahat aldı NewYork 25 (Anka A P ) Bırl»şmış Milletlerde genel kurulca alınan karar uzerme Kıbrıs ıle alâkalı muzakerelere başlanması beklenılmektedır Kıbrıs mesele«ınm muzakere mevzuu olma'i 19 muhahf ve 11 mustenkıf r"ve mukabıl 30 revle kabul edılrruştı Yunanıstan tarafuıdan ılerı surulen mânada rev verenler arasında Yugoslavva Sovvet grupu Irsk harıç olmak uzere Arab grupu Bırmanva Endonezva, Fıhpmler ve Meksıka vardır Me^'lenın gundeme alınması alevhmde Ingılterenın vanıbaşında *ev verenler ıse şunlardır Avu^tralya, Belçıka Kanada, Şılı, Kolombıja, Danımarka, Domımk Cumhunyetı, Fransa, Lıberva Luksemburg Holanda Yenı Zelanda, Norveç, Paraguay, Peru, Isveç Turkıva Guney Afrıka Bırlıgı Mustenkıf kalanlar da şunlardır Bırleşık Amerıka Arjantın Bolıvva Brezılya, Habesıstan, Hınctıstan Iran, Iıak Pakıstan, Panama Venezuella Sarper'in konusması Dun rfve baç> uru'Tudan evve! Sa 6, Su 6 da K ı b r ı s a dair karar Ânkarada nasıl karşılandi? Ankara 23 (Telefonla^ Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kıbrıs meselesının sundeme al' ıması hususunda vardıgı karar Ankara sıvası mahfıllerınde ha>ret uvandırmamıştır Bu mahfıller, Bırlesmış MılİPtler Genel Kurulunun meselevı gundeme almasının Yunan tezının kabulu mânasir.a geltmivececını vn daha 7i' ade aza dcvlptler ara^mdakı ıhtılâfların hallı prens'r'erıne sore hareket ettıgını soylemektedırİT Gene bu mahfılleri'i kanaatme gor° gundem mesele«;!nde verılen 30 lehte oy davanın goruşulmesı sırasında Arkası Sa 6. Su 3 *e Dokuzlar salı giinii toplanıyor Fransa^a ibtarda bıılunacak olan Dulles dun gece İmçıltereve vardı Londra, 25 (A P ) Yetkılı dıplomatlara aoıe Londraya varması beklenılen B Ameııka Dış Bakanı Foster Dulles, Fransanın Batı Almanjayı vnıden sılahlandırma> a raatuf muttefık teşebbuslere karşı kovmakta devamı halınde Fransızların, Amerikan asksri bırbklprının Avrupada kalacaklarına gul v eneıruv eceklen vo'un'a bır ıkazı hamılen burava gelmektedır Dulles ^alı gunu Londrada Fı=nsa, Batı Almanva, Itaha, Belçık?, Hollanda Luksemburg Ineıltere ^e Kanada Dış Bakanlarıle Almanvrfnın venıden sı'âhlandırılması me^3le^ını goruşecektır Yetkılı mahfrlleıe snre Franz Dış Bak=nı MendesFıance Bstı Almanvavı Atlantık Ittıfak'na snkmaga matuf Dlânlsn kabul ett şi takdırde B Ammıka askeri bır 4 n < ç a 5, Su 5 'e • C. Bayarın Muglalüara hitabı Muğla 25 (Hususi) Cumhur Reısı Celâl Bavar berabcnnde Dahılıje Vekılı N mık Gec'ık, Mug la mebusları oldugu halde bugun şehıımıze geldı ve buyuk tezahuratla karşılandı Bavar vılâyet kon gı balkonunlan mevd nı dolduran Muglalıla a nv hıtabcde bulunmuştuı Cumhuı Eeı<;ı suıek ı alkıslarla ka şılanan bu hıtabcsınde Mu^lahların hurrıyet ve îatıklâl aşkı ve demokı a^ı reıımıne candan beğlılıklarını behrtmiîtır Celâl Bavar, çalıskan Muplalsnn ;enı« vılcvetlerını her sahada ın^ışafa goturmek, ıma etnvk youndakı caMetlerınden sıtavışle orfl sede rk memlcketımızm iun ^octıkçe ıktı^adi sahada ku\vetlenr ı^ını mılletım zın ha\at «t^ndaıdını \u.sNeltmek yasavış kabıhveın.f^»|p ım i n v• •>' >ın h r bıı « •• Ormancılık semineri sona erdi 40 ICAN MAK1NE Ingılterede ımal edılmis olan uçan makınenın tccrubelerı muvaffakıvetle tamamlanmıstır tkı RollsRoyce motoru ıhtıva cden bu tuçan makıneı de pılot tam ortava oturmakta ve dıkıne havalanan makınemn muvazenesı tazvıklı hava ı c temin cdıîmektedır Yukarıdakı resımde uçan makıne gorulmektedır Diinya turuna çıkan iki Fransız cocuğu Biri 14, biri 16 yaşında olan çocuklar şehrimizden geçtiler Dclegelcr Izmıt, Yalo\a, Bursa Lludag ve Bandıınıa cıtanndaki ornıanlarda tetkıkler japacaklar k Memleketlerı Ormancılık Pohtıkası Serrınen ıkı haftalık bır çalışmavı muteakıb dun saat 12 de to enle kapanmıştır Istanbul Unıver^ıtesı Hukuk Fakultesı salonlarında açılan semınere ıklım \e ormancılık çahşmal = rı bdkımmdan bırbnıne benzeılgı olan Mısır Suııve Lubran Lıbj a Iran Irak Kıbrıs memlcketAnkara 25 fTelefon'a) MılK makta olan buyuk bır kaçakçılık leıınden 42 deleçe 9 bevnelmılel oımancıhk mutehds=ısı F A O or Mııdafaa Velpletı ıle Tekel Umum ^obekesı bugun Ankara Emnıyet mancılık muşavırle ı ve Turk de Mudu luaune aıd on bınlnce mcr Ikıncı Şııbe Muduuır' n bızzat Sa 6, Su 3 de legelerı ıstııak etırışlerdır mı \ " t hancaM avlprdan^oi ı >ıtSemınerde, oıman polıtıka^ırnn e^aslaıı, ormanlaın rruhafazası ıçın alınması luzumlu tedbırler a Ark ast Sa fi. Su 5 r" Ânkarada büyük bir mermi ve tabanca kaçakçılığı İzmirde kavgalı birjnaç Galatasaray Izmirspor karşılaşması sonunda ıki taraf oyunculan dovuştü, uç ktşı yaralandı W\\\ Müdafaa Vekâletine ve TekHe aid on binUrce mermi ve fabancayı safmakla olan bir kaçakçı şebekcsi vakalandı Prof. Gökay: «Belediye işletmelerine zam yaomıyacağız» divor Vali, Şehir Hattı va purlarının Belediye tarafından ısletılmesinın f aydalı olacağı kanaatinde Drnızcıhk Bınkp^ı ıd recı'pıı hazıı olduklarını bı!dırmı=leıdı c\\elkı gınku ba<ın topUnfsında ^ dlı Gokav bu mevzula şunlan Beledıve talıb olHugu takdnde Şe sovlemışt'r hu HatUrı ısletT)»<;irıı devretmeEe Sa 3 Su te Arkası Sa 6, Su 4 ıc Tetevizyonıın garib bir aziziiği Okullarda yarın sabah derslere başlanıvor Talebe fazlalıgı dola\ısile Canılıca Kız Liscsiııin koıııurluk, depo ve vemekhancsı derslıane şcklıne sokuldu Korjpnhitr 25 <AP> Bu şehır3e yaşav an bır ış adamı ceçen haf1954 1955 ders vılı şchnmız IIK ta kuiMna oncmlı bır ış ıannevusu o' r lueunu sovlcmi5 ve ak^m tızerı orta ve tfknık osıetım muesseseleSTiokınını gıverek evınden c»\mış rınde yarın sabahtan ıtıbaıen başlavacaktır tır Yenı ders yılı ıçm okullarda vaosrencı ka\ ırl ve kabul ışlerı, Mzyon sevredeıken şehım en luks Ipkantalaıından bııınde naklen >apılan bır yayın sırasında kocasını karşısınc'a veva daha doğtusu tele\ ızyon ekranında gorunce şaşırro katmıstır Bır kadınla mukellef KT ma=ı K r.Ha o'ursn t'""carın ot^nnde bır çı«° ^ampanja duımak ta \e rıftın halleıınden pck raemnun oHuk an mlaşılırîktavdı Kadın bır taıaftan bo'arma davası &<•=> ken gdam da de\lete aıd Televızvon ı>;ta<;\onıınu mahkemeye verrnıştir Vatanda= sıfatıle haız ol dusu mah'emnet haklaunın ıhlâl edıldıgını ılerı surmekteoır ^un ak^am iıhavete ermı^tır Bu arada Eıcnkov Kız Lı^cMnın \aIzmır 25 (Telefonla) Busun tılı cldrak 150 ogrencı kabul etşf'hrıınızde ılk maçını vapan Galamesıre karaı venlmıştır Dıger taraftan butun muıacaat tasaraj takırtu Izmıı^poıu 73 gıbı Arkası Sa 6, Su. 8 de Aıka<:ı Sa 5. Su 5 te KAÇAK YOLCU Salahaddın Çeltıkçı adında bır şahıs, Amerıkava gıtmek uzere pasaport r uz olarak Noneç bandıralı bır şılepe Izmırden bınmıştır Gemının hareketını muteakıh v akalanan kaçak vol cu uç gun çalıştırılmıştır Çalışma'inın mukabılı olarak Norv eçlıler, uçancu mevkı vemeklı bu bıl't ıle bırlıkte kaçak volcuju Napolı l ı manında Itahan poliMne teslım etmışlerdır Gemıde Teksaslı lâkabı ıle anılan Salâhaddm Çeltıkçı dun A.dana vapuııle lımanımıza getırılmıştır Soğuklar bu sene birdenbire bastırdı Dün Istanbulda sıcakhk 11 dereceye düştü, şiddetli îırtına deniz seferlerinde aksaklık yarattı Dunva tıi'iına çıknıis olan Hauııe ve FprnpHe adındakı çorııklar <fy(l jımrtc dııır a t'iıut ı^ırn'ı • ahat tornanımn n^rındarı tam • f0 ser» «cnra Frarç^ıse Haıırıe \e JcanFrançoıs Berned» ı^ımlerınde, bırı kız rlısen erk°k ıkı Frans z Arkası Sa 6. Su. S de 12 işçi, palamut | balığından zehirlendi P T T muduılusunden Sırkocıde Salkımsogud caddesınde atnlv esinde çalışan ısçıler dun oğle vetneğmde kendılerıne verılen palamut bili'iind m zehnlpnmı^lerdır 12 ısçı pohs vasıtaMİe (lcıh^l Sult tnahmed Isçı Sıgortaları hastan^Mne kaldııilaıak tedavı altına alınmıs, mesullor kakkırtda muddcıumumîhk laumiiür. Hl URI1ET1 SEÇBNLER Bır kaç gun e\ıvel P olonyava aid bir baltl«;ı<»ejnıstnde is\ân vc tavfaların kaptân ıle jrmidckı « v a J pofıaı han E ederek Ingıltertde hurııvetı sectıklenrn.yazmış . burnyetıigeçmıı olan ba Jıkcı gemısınm 7 Uyfası g Dunku yafmurda d a U U Koorusundev bır gorujıuj uı 3 uncu sahıjemızie)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog