Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAY1N BAYANLARA Avrupanın en buyük moda saloalarının ıcad ettıklerı en son modelleri son sayısında bulacaklarını sayın moda sever bayanlara mujdeleriK Turkıvenın her yerınde satılır Turkıye Umum Satış DPDOSU AMERIKAN KITABEVI Beyoğlu Istanbul Constanze Mödheft'in 30 unco yıl sayı 10.831 umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NAOt Ttignl vt ««ktub adr*ri Cumhttrty* tıU otral Poata fcutum îatanbtıl Ho UB OmtmJ SMtrtJ l u ı w M2M ! n felari Z42W İUtba» 242«0 20 Ekim Çarsamba ' Cnmartesi 25 Eylül 1954 ÜBANK ŞUBESİ Dün Erzurumdan Vana giden Başvekil bu yollar hakkında demeçte bulundu Erzurumu Rizeye bağlayan yol 10 güne kadar geçid vereceh, Hopa yolunun inşaatt da devam ediyor Erzurum 24 (a a ) Başvekil Adnan Menderes bu sabah Vılâyetı Beledıveyı ve Koloıduyu zıV = ret ettıkten sonra berabeunde Devlet Vekılı Dr Mukeuem Sarol Harıcıve Vekılı Prof Fuad Koprulu Malıye Vekılı Hasan Polatkan Nafıa Vekılı Kemal Zevtınoglu mebuslar, Uçuncu Ordu Mufettışı Korgeneral Nureddın Aknoz ve gazetecıler olduğu halae saat 11 de uçakla Vana hareket etmıştır Başvekılımız hava alanında Errurum mebuslan Valı Beledıve Reısı ve Uçuncu Ordu mensublarıle cok kalabalık bu vatandas toplulugu tarafından tezahuratla uğuı lanmı;tır Arka*ı Sa fi Su 2 de " ~~ ' Dop illerimizi Karadenize bafllayan yeni kara yolları Dokuzlar konferansı ve Almanya Adenauer, fakib edeceği yoln açıkladı Başbakanın, Eden plânını benımsedığı bildirilıyor Bonn 24 (AP) Başbakan Dr Konrad Adenauer bu gece Batı Almanva ıle Fransavı bır Avrupa Konseyı çerçe\esı dahılınde bır araya getırmeğe matuf Eden plânıni benımsemıştır Cunıhur Reısı Celal Bavar, Izmirden Avdına hare keti sırasında NATO Komutanı ve dı|er ıle« Proje gerçekleştığı takdırde Al telen zevat tarafından uRurlanmıstır Resim Celal Ba\arı ve kendısıni uğurhvanları husosİ Arkası Sa 6 Su 4 te vajonda gostermektedır. Tren yolcu tarifelerine yiizde 25 zam yapıldı Muayyen gelirlilere tanınmış olan tenzilâtü tarîte muhafaza ediliyor TIB KONGRESI Bu pazartesı gunu Izmırde açılacak olan Tıb kongresıne katılacak doktorlarımız dun Istanbul vapuru ıle Izmıre hareket etmişlerdır. Yukarıdakı resımde, doktorlarımız hareketlerınden evvel vapurun güvertesinde gorulmektedır. Aydmda Cumhur Reitl Aydınlılara hilaben bir konusma yaptı Avdın 24 (TelefoTila) Bueun çehrım ze s°len Cumhur Başkanı Celâl Bavar muazzam trzahuratla kar^ılanmıçtır Bavar Bpledıve bın«=ına muva«=latını mııtrakıb, b»lkondan mevdanı rinlrluran bmİFrce Avdınlıva bır hıtahede bulunmuştur Reısırumhur bu hıtabe^mde memleketımızın vaş^dıeı mucadele 4rAn<:ı So 6 Su * tlm Bayar Celâl I Radyo He sevkediten mermiler Amerikahlann ayrı tipte 2« model uzermde calıştıklan açıklandj Washıngton 24 (a a ) Emeklıye ajrümış bu amıral ol n nal "ronotik inşiât "i«ndıkala ın şında bulunan JD«wıtt C. Ramsev, «Plane» adlı ^yiık mecmuada neşrettığı bır makalede Amenkanm halen radyo ıle sevkedılen mermiler bahstnde 26 model uzennde çahşmakta olduğunu açıklamıştır Rarasey'ın verdığı malumata gore Amerıka harb sonundanberı tep kılı uçaklardan 22 model ınşa etmıştır Mukemmel bır haıe getııılmış olan fuzelerde ıse sekız bın kılometreye kadar surat ve takrıben 400 kılometre ırtıfa sağlanmış bulunmaktadır. Şehir hattı vapurlarında yeni ücretler 1 ckfanden itibaren tatbik mc» krfnr ktmtitaeak Veıd tarifeji bıldınvoruz Istanbul Şehır Hatlan ışletmesı yeni navlun tarıfesı 1 ekımden itibaren tatbik mevknne konacaktır Yeni tanfeye gore Kopru ıle Kağıdhan» ara«ındakı butun ıskeleleı Halıç bolgesme dahıldır ve bılet ucıetı her ıskele ıcın 25 kuruştur Bogazıçı hattı ıkı bolgeye a>rılmıştır Bırıncı bolae Kopru Harem Salacak ve Uskudar dahıl Beşıktaşa kadar olan butun ıskelelerı ıhtıva etmektnlır Uskudar Beşıktaşı bırlestıren hattın şımalınde kalan dığer bılumum ıskeleler ıkıncı bo'ge ıtıbar olunmuştur Bı j rıncı bolge bılet ucretı 30, ıkıncı bolge 40 kuıu«tur Sa 3 Su 5 te Ank^ra, 24 (Telefonla) | Devlet Demırvolları yolcu tajrıfelerıne ortalama olarak yuz[de 25 nısbetınde zam yapıldığı 'bugun lesmen bıldırılmıştır Bu mevzuda Umum Mudurk taıafından gazctecıleıe şU ızshat verılmştır Devlet Demırjolları Işletmesı go mekte olduğu nakıl hi'inetınde uç noktajı devamlı olardk gozonunde tutmak mecburıj etındedır Arkaii Sa 3 Su 3 te I bir soğuk dalgası geldi Bir müddettenberi kurak giden havalar dün degişti ve dün geceden itibaren sürekli yağmurlar başladı Bır müddettenberi sıcak giden hava bulutlu aeçmış nıhavet saat bır muddettenberı havalar dun bırdenbıre soeıımağa 20 «ularmda başlamışhr Daha <;abahm erken ha<;ıetle beklen^n asmu,lar duş Arkası Sa 6 Su 1 âe saatlennden ıtıbaıen aksama kadar Talebeler siyasetle uğraştnalı mı? Mıllî Taiphf Federas>onu. l'eıli mnkamiara \erm*k uzere ılmi bır rapor hazırlnor Talebeleıın «ıva^etle uğraşmamaMnı âmu bır kanun ta^ansinnı ha7irlanm?Ua oldııgu haben uzerıne T M T Fedeıa'vonu başkanı Me^ud Ulku kendısıle goruşen bır arkadaşımıza şunlan sovlemıştır: Arkası Sa fi Su 4 te Şiipheli bir şahıs hudud dışı edildi Ankara 24 (Telefonla) Bır muddetterıben yurdumurun muhtelıf bolgelennde şupheh faakyetleıde bulunan ve casusluk yaptığı tesbıt edılen bır sahıs Vekıller Hejetı karanle sınır dışı edılmışbr. Hâdısenın tafsılâtı şudur: Bundan 5 sene once Yugoslavyanın demupsrde ıle munasebetlerının ıyı olduğu gunlerde Receb Lozan ısmınde 35 vaşlarında bır adam bılınmıyen bır sebeble Belgraddan Italyaya kaçmıştır Pasaportsuz ve vızesız olarak Receb Italyada bır muddet kaçak olarak doiaştıktan «onra Napolıden her nasılsa bır gemının anbanna saklsnmış ve boylece Izmıre gelmıştır Yugoslavvah Turklerden ve musluman olduğunu soylıyen Receb Lozan resmî makamlara rıcada bu Arkast Sa 6 Sü 5 te Kıbrıs davasını Gene! Kurul gündemine aldı Ingiliz delegesi, müzakereleri boykot edeceğını ılân etti New York 24 (R ) Bırle=mış Mılletler Genel Kurulu, Kıbııs meselasını gundeme S'I.HVI kabul etmıştır Kurulda uçte ıkıvı bulmıvan basıt bır ek«=erı\.et Yunan teklıfmın muzakere edılmesını ıstemıstır Kıbrıs me^eiesı 19 muhalıf ıle 12 mustenklfe karşı 30 oyla gundeme alınmistır Lefkoşe 24 (ANKA) Kıbrıs ıhtılâfınm Bırleşmış Mılletler Genel Kurul gundemıne alınmasına aıd hususi komı<!>onun dun veımış olduğu karar ada Yunanhları ara^ında büvuk taşkırhklara sebeb olmuştur Şehır bastan ba*a bavtaklarla donatılmış Yunanlı halk sehrın buvuk mevdanlarınaa toplana Arkası Sa 6 Su b da İthalât içitı yeni tahsisler Ankara 24 (Telefonla) Iktısad ve Tıcaret Vekâletmın venı bır teblıgı bugunku Resmı Gazetede j a> ınlanmıştır Teblığde şoyle denılmektedır Macaııstan Polonja ve Rumanyadan ıthalat makaidle mer i dış tıcaret rejımının i n ve IV sayılı ıthal lısteleııne gıren mallar ıçın 15 7 1954 gunu aksamına kadar Turkıye Cumhurıvetı Merkez Bankasına vakı akıedıtıf vesaık ve mal mukabılı ıthal taleblerınden sun i ıpek ıplığı, demır vcva çelık çcn berlık veva şendler, elektrod ar nakıl vasıtalarında kullarulan tulumpa ve pompalar makme ve cıhazlann mıhanıkı aksamı madeni bovalar kımvevi ciMmler ve tıbbi ecza tababette mustamel hulâsalar şıbı kalevıvat kahve mussbıhlerı ku tuluk keresteler matbaa kâgıdlaıı pamuk ıphklerı çını ve porselen mamulât demır ve çelık saçlar Valı Prof Gokav. Yalova >ollarında motorlu nakil vasıtalarını kontrol ederken Finlandiyada Kadınlar Birliği kongresinde kavga Muthiş bir aıbcde oldu kadınlar bırbirlerıne çıv tepsileri, çanta ve iskrmle atülar ATINA ASKERÎ KONFERANSI Turk Yunan ve Yugoslav Erkânıharbıveı Umumıye Reısleri arasinda bır müddettenberi Atınada devam etmekte olan goruşmeler sona ermıştır Muşte rek mudafaa ıle alâkalı bu temaslar hakkında resmi teblıg nes redüecektır Yukarıdakı resımde, Erkânıharbiveı Umumıve Reısımız Orgeneral Baransel, Marejal Papagos ıle bırlıkte gorulmektedır. CCUZ ATLATILAN UCAK KAZASI Geçen'Ierde "İngılterede ıçıncte 45 asker bulunan bir nak lıye uçağının duştuğunu alev aldığım fakat mucıze kabılınden kımsenın oltnedığıni ya7mıştık Yukarıdakı resımde kaza manallı ve uçağın ku>ruk kiTnı goı ulmektodır A=k"ilor, u'.ak yere 4uşup alpv alcıktan bır ıkı sanrye sonra dışarı çıkmış, bulunu^oılardı. Yalınz bırı jıuundçn >a falanmııtır. ~ hareketten 32 sofor hakkırda zabıt tutulmjş şuçlular mahkemeleıe •îevkedılmışlerdır Sırkecıde vava kaldırımlarına ve vola moloz doken bir ınşaat sahıbi, trafık emnıyetmı ıhlâl etüğı ıçm mahkeme>e venlmıştır. Avrıca yaptığı kazavı muteakıb kaçan br şofor de mahkemeye sevk. Sa h Su 1te edılmıştır Dıger Uraftan son 24 saat zar[ında çehırde bırı oiımle netıreleren dokuz taçıt kazası olmuş bunlardan beşını hususi otomobılleı vapmıştır Cıbalı sıaara fabrıkssına aid 25149 piâkalı katnvon Kuçukçekmecede Finikede bîr Tekel memuvukunu boçalttıktan sonra manevra Uc sunrlpnberı sphrırrı ZHP Vıuln vaparken Orhan Attılâ ısmınde bjr runun Mısırda kalan buvuk nan Maarıf Vekâletı Orta Oeıehm bir servetin vansı olduğu UTIUITI muduru Tank \*a dun de bıldırılıyor Maarıf mjduru Havrullah Ors ve mııdur laıdımoısı Zekı Se7inle orAntalva 24 (Telefonla) lSîl ta oğretım muesse'elerını gezmışcne ınde Mısııda vefat ~den Ka tır. \alah Mchmed Alı Paşsnın n laBakırköv Evub Karpgumruk r^ınden Nacıje H^nımın bııaktıgı F?tıh Cıbalı Beçıkts= Gpdıkpaşa '»0 milyon lıralık servetm hskıkı Gplenbcvı ort okullaıı ıle AtaBı mudc'ettenbeıi çehrımızde varı^ının Antahanın Fmıke k<</a turk kız ve erk°k lıselerı ıın duru i'RkınNark memlekptlerı ormancıında Tekel memuıu Cahıd Otu mu ve ıhtıvaclarını da tesbıt eden ık pohtıkası semıneı'ıne katılan la olduçu snlasılmıştır Misiı la c Umum Mudur Istanbul orat oğ 3ırleşmış MıHetlerın F A O orman uıan flacıye Hanjmın çot'4iîu vck nedm^muesse'selerpjın bu ders yj, cılık bolürrîu muduru Mr Terwer ur ve havatta tek toıunu (' 1ıci h rcın iF.tıvacı karsilpvahıİP"eğ}tıı dun kendısıle goruşen gazetecıle)/tun dij , ve hıç b^r o^ıençıftın açıkta ı ın orman me,vzuundakı sorularıHalen Finikede bulunaiı Cahıd k nı şu şekı3de cevablandırmıştır ı* Tarık Asanın HıHııdıgıne eore < Yakınşark memlekptferınden ""amlıca »r ••i'=î"in de tek v hıı \ıl t^j^JinMa^ldııfrtKSifer Rar bır eöguna e k ' n f l t ı 8'îrKÎeımek !'" ıkı veJfedldi ı=>n sa, 1/mıı r kı «"Jjıtfl» de rr'a ourelıls oımancltk Helsmkı, 24 (a a ) Dun gece batı Fuılandıvada Pon'de yapılan kadınla blrlıgı toplantısında muthış bır arbede olmuş delegeler bırbirlerıne ıskemle çanta ve çay tep^ılerı atmışlardır Toplantıdan gajemn, kadmlar arcsında kulturu yajmak olduğunu hatırlatan bır delege susturulmuş bu arada sınırlı bı hanımın sttığı ıskemle duvardakı buyuk Şehnmız trafık polısı dun şehır ışçıye çarparak olumune sebebıyet saatı parça parça etmıştır Vazııçınde buj uk bıı faalıyet go^ter vermışhr Kaza etrafmda adli takı I >ete polıs muHahale ederek kavmıştır Trahk kanununa muhalıf bat v apılmaktadır I 2acılaıı avumış'ır Dün~32 şoför mahkemeye verüdi Son 24 saat zarfında biri ölümle neticelenen 9 taşıt kazası oldu milyon liramn varisi Sehrimizde hiçbir öğrenci açıkta bırakı'mtyacak Ortadoğuda ormancılık öğretim merkezleri kurulacak Ilâç üıevadı ıptıdaıve1! ıthıl edılemıyor G»zeteltr 'kullaıa bu uhacum mevcu'ddur i Arkası S. 3, Su. i f '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog