Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

İnfilizes eğretaMnlerma, Sğreneflere re kitabçüart atfijda A. Prof. E. V. Gatenby DIRECT METHOD ENGLİSH COURSE Book One, tw«, tre*, four, fiv» gelmiştir. Tebliğler dergisindeki fiatlarla tevzi «dilmektedir. Bayilere tenzilltlı ve ödemeli olarak gönderilır. Müracaat: BERKALP ANKARA ve Kitabevi İSTANBUL 30 ancü yı) sayı 10.830 u m hu r iyet KUPUCUSUrYUNTJS NADf Te'ernt ve mektnb adresi Cıımhuriv^t t«t* n bul Post» Irurust) tstsnhul No reJefonlar: üroumJ SaJOtral N u m u ı a : 242»8 Va» Ulert İ4299 Matbaa HUS U Sî r KESİDESİ Son para y*tıı&u , • i Çekiliş 11 Ekim Paşarfâsî 20 İükim Çarşamba Cuma 24 Eyltil 1951 DOCUBANK BEŞİKJAŞ ŞUBESİ Kıbrıs meselesi Genel HUseyİd Cahid alındı hapse mahkum oldu Kurul ' Bu husustaki karar, Kurulun dahil bulunmadığımız 15 azalı hususî bir komisyonunda verildi Cemal Sağlam da 65 ay hapis ve 9352 lira ağır para cezasına hüküm giydî İngiltere, Fransa ve Avusturalya aleyhte rey verdiler, Birleşik Anerika nnstenkif kaldı, lehte rey verenler arasında Rusya ve Suriye de var Yeni Ulus sahibi Nihad Erim de 35.222 lira ağır para cezasına çarptırıldı Ankara 23 (Telpfonla) Ulus» gszetesinde neşrolunan baıı vazı ve haberlerdFn oturu yazıların rouharnıleıi Husevın Cahid Yalçın ve İbr?h'm Cicıoğlu ile gazetenın Nesnyat Muduru Cemal Saelam buav'ın Ankara Toplu Basın Aslıve Ceza mahketnesınde vapı'an duruşmalan sonunda muhtelif hapıs ve ağır para cezalarına mah Arkası Sa 9, Su. 4 te Erzurumdan notlar YAZAN: ~OCAN NADİ Erzurum 23 eylul Şeker fabnkasının dunkü temelatma merasıminde. Bavındırlık Bakanı Zevtinoglu Malıve Bakanı Hasan Polatkan Erzurum milletvekili Fufkı Sslım Burçak ve Şeker Sirketi Umum mudurü Baha Tekanddan sonra, Başvekil Adnan Menderes de bir konuşma yaparak bu mevzuda etraflı izahat verdıler. Bır sene sonra ıslemeğe başlıyaçak olan Erzurum Şeker fabrikası bütün bu havalive muhtelif bakımlardan bir çok favdalar sağlavacaktır. 1 Mıntaka, nakliye masrafından kurtulacağı için, şekeri 1520 kuruş eksiğıne viyecektir. 2 Çıftçıye geniş ış saha?ı açılacaktır. 3 Pancar küspesinden hayvan bakımı kolavlaşacak ve daha sıhhî bır hale gelecektır. 4 İşçiye çalışma imkânlan verilecektir. TaSıi memlekctce elde edılecek 20 bın ton kadar şeker de avrı. Bakanlarla beraber bu yeni tefemenni edltf§pHBH*Hm "meshur Tortum şelâlesi işine. Bu Tortum (elâlesinden elektrik enerjiM istihsali dileğimiz de hemen hemen atalar sözü gibi bir şeydi. Seneler senesi lâfı edilir, fakat gene atalar sözıı ?ıbı pekâlâ bıldığımız halde bır türlii yerine gerirılmezdi Arkası. Sa 3. Su. 5 te Erzurum 23 (a a.) Başvekı! Adnan Menderes, beraberinde Vekiller, mebuslar, Erzurum Valisi, üçüncü ordu ve 9 uncu kolordu kumandanlan ve gazeteciler olduğu halde, bugün Tortuma gitmrç ve selâle üzerındeki türbin inşaatını mahallinde tetkık etmiştir. Sekiz buçuk milyon lirava çıkacak olan iki türbinden 11 bın kılovat enerji istihsal edilecektir Erzurum ve civannın süratle sar.ayiBu vıl 3071 öğrenci alınacağından Iesmekte olması gozönünde tutulabazı fakültelerde giriş imtihanı rak üçüncü bir türbinin daha ilâyapılması zaruri görüKıyor Birleşmiş Milletler (New York), 23 (AP. Bırleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kılavuz Komisyonu (Gündemi Tanzim Komisyonu) îngiltere tarafından ileri süriilen itırazlara rağrrven Yunanistanm Kıbns adası üzerindeki metahbatının Genel Kunılda muzakereye konulmasını kararlaçtırmışhr. 15 âza devlet temsılcılsrinden müteşekkıl bu komisyonda mesele Arkast Sa. 9, Sü. 3 te Rodos'tan hicret edenler İktUadî zorluklar arrh. ceçen vıl 23.000 olan adanın niifusu 20.000 e indi Türk Yunan ve Yugoslav Hiiseyin Cahid Yalcın Nihsd Erim Maliye Vekâletinin mühim bir açıklaması Milletlerarası para fonu içtimaında Türkiyenin konferaiisı Görüşmeler dün sona erdi, bugun muşterck tpbliğ neşredilecek Londıa 23 (a.a ) Atina radyosunun hu akşam bildirniğine göre, Turk, Yugpslav ve Yunan Erkanı Harbıyei Umumıve Reıslerinin i;tırska ile Atinada yapılan uçlu toplantı fı'len sona ermıştir. Muzakereler hakkında yarın bır resmi teblıe neşredilecektır. Erzurum ve civarı üratfe sanayileşiyor Manifatura eşyası da kâr Başbakan dün Tortum şelâlesine giderek kurulmakta olan elektrik tesislerini gezdi vesi ve böylece enerji takatinin 16^00 kılovata çıkanlması kararlaştınlmıştar. Tesislerin önumu?deki seneye yetiştirilmesine çahşılacaktır. Oğrendığimize çöre dün temeh atılan Erzurum şeker fabrıkasındin ve vakır.da temelı atılacak çimento fabrikasından başka mahallî sermayenin ıştirakile Erzurumda mo 15 eüne kadar İtalva iic Yugosdern bır tuğla ve kıremid fabrikalavya arasında bu ihtilâfın sının inşası teşebbüslerine gırişılhallediltnesi muhtemel miş bulunulmaktadır. İtalya ve Londra 23 Arkaıı Sa " Si't. 7 de Yu^oslavj anın Trieste meselesi üzsrmde bır anlaşmava varmak üzere oldukları b'ldırilmektedir. Batıh dıplomatlar, beklenmedık takdırd» 15 hâdıseler olmadiğı , o Arkosı Sa. ". Sıı 8 de ı Başvekil Adnan Menderes Amasya şeker fabrikasınd» Rodos (Hususi) Dodekanese durumunun müzakere edileceği doğru değil adı verılen 12 adalar ve havalısindeki ıktjsadi zorluklar gerek Fum ahahnın ve gerekse Turk ırkdaçAnkaia 23 (a a.) Maliye Ve Washingtonda toplanacak olan mıllarımızın bu mıntakadan hıcretıne kâİPtınden tehlıg olunmuştur: letleraresı para fonu içtimaında sebeb olmaktadır. Rodosta halen 20 evlui tarıhlı bazı eazetelerde Hür Dunya Maliye Vekıllerinın Arkası Sa. 9. Su. 7 de Assocıated Press Ajansına atfen Arkası Sa. 3, Su. 6 da Üniversiteye 649 öğrenci müracaat etti Trieste anlaşması hazırlanıyor Kâr hadleri kararnamesin e giren 55 cins maddeye 30 cins kadar manifatura ve ithal eşyası da eklenecek IkHsad ve Ticaret Vekıli Sıtkı Yırcalı dün sabah otomobılle Ankaraya dönmüştür. Vekil bir müddet Ankarada kaldıktan sonra bir yurd gezisine çıkarak kâr hadleri karamamesının tatbıkatı mevzuunun diğer illerdeki seynnı gözden geçırecektir. Ticaret ve İktisad Vekilinin be' yanatı üzerine, alış ve satış etıketlerini koymamakta ısrar eden bazı dukkâncıların vitrininde dun etıketler görülmüştür. Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı Ankarava hareektinden önce. ilgıhlere emir vererek, pivasada bol olması. i , haddine tâbi olacak îstanbul Üniversitesinde 19541955 kış somestri için bir haftadanberi kayıd vapılmaktadır. Bır hafta içinde Üniversıtenm muhtehf branşlarına 46 sı ecnebi olmak uzere 649 öğrenci müracsat etmiştır. Bu öSrencilerin muhtehf fakültelere dağıhşı şövledır: Hukuk fakültesine 86, Edebiyat fakültesine 16, İktisad fakültesine Arkası Sa. 9, Sü. 8 de Trenîerde yapılacak zamma dair Münakalât Vekiîinîn izahatı Muammer Çavuşoğlu, banüyö dışında iisretlerin orialama yüzde 20 nisbeiinde artaeağını söyledi Havacıl'k koneresini acmak uzeıP çehrimize gelen Münakalât Vekili Muammer Çavuşoğlu dün akşamki eksperesle Ankaraya hareket etmiştir. Haydarpaşa aarında kendisile ?ö rüşen bir muhamrimjze Vekil şu beyanatta bulunmuştur: t Bueün mer'iyette olan tren ücretleri 1938 den ancak vüzde on kadar fazladır. Vâkıa bu fark fi'liyatta fazladır ama nisbeti artıran nakliye ver<;ısidir. Bu da tsbıatile idareve değil, devlete intikal etmektedir. Banlivö hsricinde ve Aikara hat tında ücretler ortalama yü/.de virmi nisbetinde artmaktadır. Talsbe ve memura yapılan tenzilât baki ı DENİZE UÇTU Denize yalnu motorlu arabalar değil, bazan at arsbaları da uçuvor. İzmir rmtımında, ihracat üzumlerile jniklü bır at arabası, surücüsünun hatası netıcesi denıze yuvarlanmıştır. Resimde, kszazede atın deniz» den vınçle çıkaıılışı goruluyoı. kanunumın tatbikatı Iki gün içinde vukua gelen üç kaza da hususî otomobiller tarafından yapıldı Tratik na raemen pahalı satılan esvanın listesini tesbit etmelerıni istPmiş. avrıca ithal malları piyasasının busünkü durumu hskkında mütehassısların noktai nazarını sormuştur. AlHığımız malumata göre. bu tet kikler sonunda bir kısım manifa Arkası Sa. 9. Sv î de Lüleburgaz C. H. P. ilce merkezi boşaltıldı Lüleburgaz Beledıvesinin mak bulunaıı ve 15 senpdenben C H.P. Lüleburgaz ılçe meıkezı olarak kul lanılan bına evvelki gece saat 3 te bosaltılarak partınin levhası indirılmiştir. Dururndan habeıdar olan C.H.P. lıle* Val've murac^t etmek '?tsmıjlerse de Valınin Kırklaıelme dondiısu hıldıı ılmjçtir. Yapt'ğımız tahlnkata sö'e, Luleburgsz Belediye secım'ni D. P. k=?=nrlıktan sonra. Beledıve rivıseti bu binanm tpulıvesi içm dava açmış ve mhkemece tahliye ka kalmaktadır Evvelce dört yasma kadar çocuklardan bilet iıceti alın mazken bundan böyle bu had be^ yasına çıkarılmıştır. Banlıyö hattında zam yüzde on ksHür olacaktır » Hatlarin elektriklendirilmesi hak kında Vekd demiştir ki: Arkası Sa. 9. Sü. 5 te Amerikalı is adamları Izmirde Alman sanavicileri bir ilâc fabrikasında Alman samyicilerinin tctkiklcri Ktıbank Zıraat Bankası. îş Bankasi Emlâk Kredi Bankası. Sümer Bank, Kimva ve San3vi Kurumu tnrjfından davet edilen ve avvelki ak^am memİPketımıze gelen Alman sanavıcileri dun sahahİBn itıbsren tetkık ve tomaslarına feşlanıışlardır. Alman ış adamları Montesi hâdisesiıtin içyiizü Italyayı sarsan bu cinayetin butun merakiı ve esrarll safhaları Trafık kanununun yürüıluee aır dıği evvelki gun beledıye hududlan içinde uç kısinin yaralanması :1e netıcelenen ıki taşıt kazası olmus. fakat jandarma mıntakasında tek kaza kaydedılmemiştir. Buna Bu miinascbetVe bir konuşma Sa. 9, Sü 8 âe yapan Çalışma Vekili. ilk mcrolarek ele alman 10 bin işri cvinden vansının tahakkuk İLK MtSLtTMAN KADIN SEFİR Pakistann Holansafhasında butunduğunu daya sefır tayin ettıfı Begum Liyakat Alı Han Kraliçe JulıCHP lile. kaıpnn hpnuz kesöyledi ana'ya ıtımadnamesını takdım etmistir. Yukarıdakı resımde. tiio hâJısej'i j>iaAnkara 23 (a.a ) Ankara Ole ılk müslüman kadın sefir kendısini sarava getıren arabadan hlhpd"= bır zVt'a t?b't etmışlervıs ve Unlu Maddeleri Yacı Koo inerken gorulmektedır Begum Liyakat Alı Han bu arada ;°nBına. m a ^ a 'H p^îi? rrı°rV«zi peratıfinin baraj yolu Kayacıksuyu delemıs. fakat Holanda sarayının merasım reısı elınden tutmağa muvaffak olmuştur. rak kullanlmaj a başlanmıstır arkasında yaptıracağı 195 işçi evinin temeli bu sabah saat 10 da merasimle atılmıştır. Merasimde Çalışma Vekili Hayreddin Erkmen, mebuslar, Vali mu avini, Kooperatıf müdurü ve meniubları ile kalabalık bir davetli kütlesi hazır bulunmuştur. Arka<% Sa P, 5ıi 7 rf« Ankarada 195 işci evinin temelı atıldı Bugiin beşinci sahifemizde Bir morfin imâlcisi 8 sene 4 ay hapse mahkum oldu Müifnı iinalintlrn sarık olarak 1 incı A;";irce?a malık. ınesınde yarşılanan Hifdn Suphi Yılmaz 8 sene 4 av hapse. 2 sene 6 ay muddetle Dun Unıire giden Amerikalı i{ adamlan Yeşilkoy hava me\danında surgune ve 8700 lııa ağır paıa ce Ak Sa 9. Sü. € da 9 unçy to
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog