Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

30 ancn jn! sayı 10.829 umhuriyet KURUCUSUîTUNUS NADf Telgrai re mektub adresi: Cumburtyet U*« nbul Porta Irahıra fotanbul No HB Telcfonlar: ümnml Stotr*! M u m n w S4298 Taa W * «299 Matbaa 24290 19 5 5 ı Perşembe 23 Eylül 1954 1 Kışlık sayısı kaiın. erkejj 'bilumnm modellen gelmîştîr.j Taşradan gaze4je bayüiâ yapmak istiyenlerin siparfelermi kaçul edcr. S A B R t Z A M.ŞİA K Ankara caddesi İzzedjlin haft No. 33 MODELCEIIİ İ955 \ Dış ticaret rejiminde yapılan degişiklikler Ankara, 22 (Telefonla) Dış ticaret reiimine aid yeni talimatname, bugünkü Resmî Gazetede neşredilmiştir. Ana hatlarını dün belirttiğimiz yeni talimatnamenin ihracata aid olan kismında eskı talimatnameye iki ilâve yapılmıştır. Bunlar, lisansları İktisad ve Ticaret Vekâletinden verilecek olan hububat grupuna ilâve edilen çeltik ile madenlere ilâve edilen cfvadır. İthalâtta ise eski ve yeni ithalâtçıhk tefriki tamamen kaldırılmıştır. İthalâtcınm durumunu belli eden vesikalar gene Odalar tarafından verilecektir. İthalâtta pay tevzii ve tahsislere iştirake aid kısımda mühim, degişiklikler vardır. Eski ve yeni ithalâtçı tefriki yerine sermaye esas olarak alınmıştır. Aşağıda esaslarını bildirdiğimiz yeni talimatname dünkü Resmî Gazete ile neşredilerek yürürlüğe girdi Liberasyon yolu ile yaptlacak ithalâta aid 14 üncü madde kaldtrıldu İthul ve transfer müddetlerinde de bazt degişiklikler yaptidt Bafrekll Adnan Mendereg, Merzifonda nntkunn göylerken Bâşvekilin Erzurumda dün yaptığı konuşma Menderes, yeni kurulmakta tesisler hakkında izahat verdi Erzunım, 22 («.«.) Basvekil Adnan Mendere», rstakatind» D»vlet Vekili Dr. MtUtımm Sutd, Hariciy» Vekili Prof. Fuad Köprttlü. Maliy. VekUi Hasan Polatkan, Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu, roeb'uslar T* gazetecller oldugu halde bugfln uçakla Erruruma gtlmis ve Erzurum fekar fabrikasuıın *rmel atma toraninde hnlımnvmtıırı Hava meydanında Erzurum mebuslan, ValUi, fcelediy» Reiai v* Üçuncü Ordu meıuublanndan baıka Ağn, Gümüşhane, Kars meb'usları, valileri ve heyetleri üe çok kalabahk Erzurumlu vatandaşlar topluluğu tarahndan karıılanan Basvckil doğruca feker fabrikasmm tpmelinin atılacağı Ihea köyfl meT kııne gitmiş, orada da kalahahk bir vatandaş topluulğu tarafından harsretle karşılanmıştır. Istiklâl marşı ile başlanan tSrende evvelâ şeker ?irketi umum rafldürü Baha Tekand, Erzurum mebusu Rıfkı Salim Burçak, Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu v« Maliyt Vekili Hasan Polatkan konuşmuş, A r k a s ı S a . 7. S ü . l d e Arkas\ Sa. 7. Sü. 4 te Almanyadaki tatbikat ve olan Tiirk ucakları Manevralann hava »alhasmda Tiirk uçaklan da vazife aldılar Sennelager (Almanya) 22 (AP.) Batı Avrupadaki müttefik kuvvetler bugun, bir hafta sürecek Battl* Royal manevTalanna girijmijlenlir. Bu bOyuk harekfitm i'.k tafhan v«ya muhayyel atom »ilâhlanrun kullanıldıgı ilk tava$lar kuzey Almanya ora'annda bajlamıjtır. Yann NATO hava kuv\etleri de Batı Almanya •• Dogu Fransada ! n r&recek biı tatbikat» girifccek Demiryollarında da yolcu ve yük tarifeleri arttırılıyor Devlet Demiryolları İdare Meclisi, biletlere yüzde zm a 40 60 zam yapan yeni bir tarife hazırladı Devlet Demiryollan idar» meclili yeni bir bllet tarifed hanrlamı» ve tasdik edilmek firer* Vekâletler arası komlsyona göndermiçtir. Yeni tarifeye göre, bilet ücretlerine %4O6O nisbetinde zam yapılacak, aynca yük navlunlan da artınlacaktır. Bu durum, bilhassa Anadoludan mal levkiyab yapan tacirleri endişe y» dCfttrmöftür. Dt| ticarettcki tahdidden »onra Denizyollanndaki yerıl lammın memleket tacirlerini müşkül durumda bırakacajh s5ylenmektedir. Öğrendigimiz» g8re, eamll tarife talebeye ve aboneman kartlan olan memurlara da tesmil «dilecektir. Bu tarifenin en fazla banliyölerde oturan mahdud kazanclı vatandaa bütçelerini »arsacağı agikârdır. Bu arada, Yataklı vagonlar şirketinin de yatak bedellerinl %20 nisbetind» yükseltecefi öğrenilmistir. Zamlı tarife, tasrvfb edildigi takdirde tatbikına ekim ayından itibaren baglanacaktır. İptal edilen ithalât talebleri Tüzde 4 temînatlartn iadesine dair esaslar tesbit v« Uân ediltU Ankar», 22 (Telefonla) Dış ticaret rejimine aid talimatnamenin muvakkat maddesinde, evvelca yapılmış ve bugün hükümsüz kalmış ithal taleblerine aid yüzde 4 temin^tların iadesine dair esaslar tktisad ve Ticaret Vekâletince tesbit edilmiş ve Kesmî Gazetede yayınlanmıştır. Bu esaslsra göre. Ankara. tstanbul, Izmir ve Mersin şuVıçlerinde geri alma talpbi fazla olacağı için bunlar sıra dahilinde iHe edilecek, diğer yerlerdeki banka subelsri i=e müracaat vuku buHukça talebleri yerine getireceklerdir. Ankara, İstanbul. İzmir ve Mersindeki Mprkez BanVası subelerin Arknm S 7 Sü 7 de Erzurum şeker fabrikasmın temelini atan Başvekil: «Hedef, vatanımızın emniyetini sağlamaktm dedi Arkan Sa. 3. Sü. 2 dt Bİr dispanserde müessif hâdise Blr doktenin muayene için gelen geac ktzM tecavtize kalkıştığı lddia ediMi Dün, sehrimizdeki husus! hsstanelerden birind» geçen mü&ssıf bir tecsvuz hâdisesi adlly» re pollse intikal etmiştlr. tcdia olunduğuna g5r«, hâdisenin mahlyeti fudur: Arkan Sa. 7. Sü. 7 d« Samsutı Cezaevınde kavga Gö« yaşartıci bombalaf kullanılmak «urpfile hâdise bastınldı Samsun. 22 (Telefonla) Bugün saat 17.30 radoelerinde Samsun hapishanesindeki mahkumlar arasında bir kavga baslami} ve »i» lâh sesleri duyulmuşrur. Mahkumlar arasında başlıyas kavşayı bastırmak için jsndarma derhal müdahale etmis ve silâiı kullanmak zorunda k^lmıştır. Arkast Sa. 7. Sü. 3 tt Kongrty Iştlnık «den delereler Milletlerarası ziraî kredi kongresi açıldı İS memleket delegelerinin iştirak ettiği kongre, dün çalışmalanna başladı Milletleraran zlra! kredi konfe çika, tspanya, Mıaır, Flnlandiym, derasyonu kongresi dün ıaat 10.30 Fransa, Yunanistan, Holanda, ttalda Yıldız Şal* köfkündt açılmıştır. ym, Lübnan, tspanyol Faaı, Franaıı Arka*x Sa. 7, Sü. I dı Almanya, Cezaytr, Avusturya, B«l Pakistan Başvekili Muhammed Ali, ailesile birlikU Teşilkör hava alanında Pakistan Başvekili dün sehrimizden geçti Muhammed Ali, Mısir ve Irakırt da Türk Pı kistan pakhna girmeleri lüzumunu belirtti Kıbn» kakkındaki görüşünü izah etti r Eisenhower'in davetlisi olarak Amerikaya gitmek üzere Karaşiden P. A. A. uçağı ile hareket eden Pakistan Bsşvekili Muhamed Ali dün «ehrimiz hava alanmdan geçmiştir. Uçağın Yeşilköydeki tevakkufu sıtZMİKLj DÖKDÜZLBL Tuarda tzmlrii dfirdflzlar wı«nfaatin« blr balo Tcrildiği jazılmiftL YukandaJd raslmd* dönWxl«r baloda görfibnektntiriar. rannda Başvekil gazetecilert fU beyanatta bulunmuştur: Amerikaya ziyaretinin Ortadoğunun savunması ile ilgisi olup olmadığı hakmdaki suale Mohammed Ali su cevabı vermiştir: «Görüşmelerimiz arasında buna da temas edeceğimiı tabiidir. Bir müddet evvel Türkiye İle bir Arkan Sa. 7, Sü, 2 de Trafik kanununun tatbikatı VaH. traflk potislnln çalışmalannı bizzai taldo etti Trafik kanununun tatbfkına düa den itibaren başlanmıştır. Dün. sabahm erken aaatlerinde faaliyete çen İstanbul trafik polisi, ilk icrıata Yalovada başlamıştır. Trafik Müdürü Orhan Eyüboğlu motörlü blr ekiple Yalovaya giderek, Yalora belediyesine kayıdlı 178 vasıtayı kontrol ve muayeney» tâbi tutmuştur. Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da Eskişehirdeki uçak kazasının duruşması sona erdi 10 kişinin ölümüne sebebiyet veren hava teğmeni mahkum oldu Eskisehir 22 (Telefonla) Bundan iki sene evvel eylul ayınd» uçuş talimi yaptığı urada aakert razife ve saha dıjma çıkarak Doğray kflyfl dT«nııda blr arabay» çarpan T« 10 kişlnin Slümüne »ebeb ol«» h«T» tcğmenl Doğan GfirMlia nm Arkan Sa. S, Sü. 4 U Sıtkı Yırcalı izahat verirke r tş Bankasının Amerfkah Iş adamlanna zlyafef Ticaret Veki.inin basın Denizcilik Bankası yapılacak zammm mucib I sebeblerini acıkiıvor tstanbnl Kaikınma Derneği bazı tekliflerd» bllhassa 2 n d tnevkilerin kaldınhnamasııu bahnufa, istedl Dfnizcilik Bankan Umum Müdür cak ıslahat ve tesi» edilecek rasyoMu«vini Osmaa DmrdjLğmH. S«hir nel çalışma elsteminln temin edeHatlan Işletmeri bile* ücr«tlerine cegl tasarrufla yılda 8 milyona v« Arkan Sa. 7 Sü. 6 de yapılaeak z*rn hakkında umumt efktn aydmlstmak maksadll* dün saat 16 da Iiman Lokantasında bir basın toplantısı tertib etmiştir. Umuffi Müdür Muavini Haymet Dülgenin de bulunduğu bu toplantıda Osman Dardağan aşağıdaki beyanata vermiştir: tŞehir Hatlan tarifesi 1958 denberi esash bir şekilde tadil tdilmemiş, fiat vük^elişlertne gör» ayarlanmamıştı. 944 ve 948 yıllannİtalyayı sarsan bu cinayetin bütün da yapılan ramlar % 50 den de dümeraklı ve esrarlı safhalan şiik bir seviyede bulunmakta idi. İrJetme bilünçosuıuı hpr sene artan zarnrla kapatıyordu. Bu znrar, faaliyete geçtiğimiz 1952 ile miiteakıb 1953/54 yıllarında cem'an 17,5 milvon liraya viikseldi. toplantısı Yırcalı. etiket ve kâr hadleri meselesinc dair izahlarda bıılundu Ekonomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah dün saat 17.30 da Vilâyette bir basın toplantısı yapmış ve etiket mevzuunda Vekâ'et taraf'ndan yayınlanan son tamim hakkında gazetecilere izahat vermiştir. Sıtkı Yırcalı şu beyanatta bulunmuştur: «Memlekete avHetimde basında 944 sayılı kararnamesinin tatbiki. bakıminrian nosr<Hİilrn bir teblit; iizorinp ileri nüriilpn miit.ilealan nârenriim. Belediyenitı her çeşid mallara etiket konmnsı hiikkırı.l.ıkı >alâhiye ti tatbik edilmektedir ve edilecektir. Bunlann arP^'nHi* ^'ık^fin en Arkası Sa. 7. Sü. 3 t ı Montesi hâdisesinin içyüzü Yarından ifibaren Cumhuriyet le Dün verilen lijafetten biı förünüj 7 nci sahijemızde snin iç bünyesinde yapıla İÜKÜKLLĞE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog