Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Dale Carnegie' nin yazdıgı ve OMER RIZA DOĞRUL'un dılımıze Kr. çevirdıği 200 DOST Kazanmak 300 Soz Soylemek Uzüntuyü bırak yaşamaya bak 300 Meşhur adamlann meçhul 200 tarafları AHMET HALİT Kıtabevi İstanbul j 30 anco yıl sayı 10.828 u m h u r i yet KLTRUCUSU: 7 U N U S NAOÎ TeJerai «« aektub adreaiCumhurtyet. bt« nbul Poeta lcuhısu tstanbul No 246 TtlefrmUr. ümuml Saatnl Nunuraa: 24288 * u s l»leri 2429» Matbaa Çarşamba 22 Eylül 1954 Başbakan konuşmasında, Türkiyenin iktisadî ikbalinde herhanği bir korkuya mahal verecek en kücük bir gölge dahi yoktur, dedi Merziiondan Notlar YAZAN: DOĞAN NAD Merzıfon 21 Eylul Başbakan Acınan Menderes, bugun \enı lşlemeve balşıvan Amas>a şeker fabrıkasını e«nen açtı Fabrıka Merrıfona 2022 kılometre mesafedekı Suluca koyunun hemen vakımndariıı Yepyenı bir tesıs Bunun temeh de geçen sene bugunlerde Konva şeker fabrikası ıle beraner atılmıştı Zaten bu da ufak tefek faıklarla Konva fabrıkasının hemen hemen av.ni Sıze şu satırları yazdığım sırada fanrıka sahasımn bundan bir sene ewel tâb r caız^e (arzullahı va=ıa) olriuğunu duşununce ınsan sevmı\or Çunku şımrh pınl pırıi 151irisvan ırılı ufskh bınalarla âdeta bir mpdenıvet mıçalı Fabrıkanın eenış mevdanı tıklım tıklım dolu ıaı Halkı tııbunlerden ve nutukların sovleneceğı kursuden 2530 metrehk bir uzaklıkta jandarma kordonu guclukle tutuvordu Gerçı her tarafta oparlor vsrdı ama gene kursuye vaklajtnak ıçın uzaktan sa£a sola dalgalanmalar goruluyordu Şımdı vukarıriakı satı ları nejen vazdığımın sebebım aşağıda anlıv acaksınız: Amasva mılletvekıh Kemal Erenın merasımı »çan ve Şeker Şlrketı Umum Muduru Baha Tekanbn daha zıvade teknık malumat veren sozleınden sonra. sıra Adnan Menderese eeldı Bu arada kalabal'k ardMnda ıtışıp kakışmalar da son hTİduiı bulmuştu Menderes kursuye çıkınca vaziyetı go du, ell»nle ısa""t e I a ek halkn daha vakına eelm = 1 1 r u3*9 «aade edılmesını ıstedı Bunun | uzerıne kalabahk kuru mun* > ••> dar yMİdı Fakat ortalık gene br tuılu durulmuvordu B < \ ekıl mıktofonrH «K°"ic!i"=mın a= rahat konuşabılmesı ve soz'erır'n rahat dınlenebılmesı ıçın» Amasyalılarrian sakın olrrulamı ııca Arkmı Sa 7 Su 4 te 7 tıci $eker fabrikası diin Amasyada işletmeye açıldı Etiket ve kâr hadleri Ticarel Vekili diin gece Avaslaryadan yarda döndi Srtkı Yırcalınuı etiket meseiesi hakkında hujrun Beledive Reis Muavinı ik forüşeceği bildirilijor Etiket mecbunyetınm bırkaç mad deye ınhısar ettınlmesıne daır Tıcaret Vekâletı tarafmdan yayınlanan son karann akıslen devam etmektedır Vah Gokay dun sabah tekrar Tıcaret Vekâletı Musteşan ıle goruşmuştur Aldığımız malumata eore >u goruşme esnasında Vah Gokay ıu tamımı Istanbulda tatbık edemıecefını bıldırmıştır Karann tatbıkıne taraftar olanlann başında Odalar Bırlıgı ılerl gelenlen bulunduğu soylenmektedır Vah Gokayla Tıcaret Vekâletı musteşarının tekfon Roruşmesmı Sa 7 Su 1 de Ithâl talebleri tahdid edüiyor Yeni dış ticaret talimatnamesi bugün yürür^ü^e giriyor Merhez Bankastna şimdiye kadar yamtmış olan taîeblerin hepsi iptal edildî Ankara 21 (Telefonla) Dış çalışmalar sona ermıştrr Bu tatıcaret rejımınde temmuz avı dıllerı de muhtevn olaralc dıs bsonlarında japılan deeışıklıkten caret rejımıne aıd talımatnarr e sonra neşredılen talımatnamede varınkı Resmi Gazetede neşredıbazı tadıller gerekmış ve bunun lecektır la ılgılı olarak Iktısad ve Tıcaret I\ ı haber alan kavnaklardan Vekâl°tınde devam etmekte olan Arkası S 7 Su. 4 te Üçlü Balkan Askerî Konferansı Erkânı Harbnei Umumne Beisi Org«neral Baransei Atina rad^osu muhabırıne be\anarta bulundu Atına 21 ( T H A ) Turkıve, Yugoslavva ve Yunanıstan Erkânıharbıveı Umumıve Feıslerı bugun toplanmula'dır Goruşmeler, Yunan Mudafaa Vekâletınde cerevsn etmekttdır Konferansa başkanhk eden Yunan Mudafaa Vekılı 3 dev letm mu^ter^k sa\unma>=ını ve ^unun onemını bplırten kısa bır konuşma \apm>ştır 4 eun dçvam edprpk bu konferans snrıunHa muşterfk bır teblığ neşredılecektır Yarın vapıhrak tem==lar sıra^ında bazı lımanlann >e u^lonn mı«tereken kulUn'iması mpseİPsiTn ıncelenecPSi de k bukın?n cpvrpl^re earp \ıç dev ara'indakı a V Pr! ı=bıılıeı IIP < = s kalı musb't adımlar atıl^caktir Arkntn Sa 3 Su i rie Amerika, Kıbrısa dair Yunan teklifini reddedecek Birleşmi? MilleUır Gtnel Kurulu dön 9 nncD devre loplantılarına baçladı Konya şeker labrikasının açılıs toremnde Baş vekılın konuşmasını dinliyen halk toplulafu (Basvekil. daire Için de forulmektedir.) Mernfon 21 (a a ) Başvekıl Adnan Menderes refakatındekı Vekıller, mebuslar, gazetecılerle b*> rab«r bu akşam saat 19 da Sulucadakı teker fabrıkasından Merzıfona geldığı zaman kendısını saatlerdenben beklemekte olan bmleree vatandaşın mıslın» ender tesadüf •dılen heyecanh terahurlenîe karşılacımıştır Şehnn medhahnden Beledıye bİBafina kadar bütun yollar ve «vlenn pencereleri, damları hmeahıa^ i«luydu, Devaralı alkiala» ıkı taraftan atılan konfetıl«r ve «ya$a varol» tadtlan aramda ıl»rlıyen Bafvekıl, kendısıne muhabbetlerıni ızhar eden vatanda^ları ••lâmlıyarak Beledıy* binaaın» gelmı;, civarda meydanı v» butun yol Arkası Sa. 7, Su. 2 de Bir Belcika ticaret heyeti geldi Gönışmeiere hu sabah Hariciye Vekâlerinde başlanacak Ankara 21 (Telefonla) Bugun hrınuze Belçıkadan • kışılık resGece, Maslak yolunda ml bır tıcaret heyeti gelmıştır Heyete Belcika sefarethanesınden kıçı daha ıltıhak edecek ve yann sabah Hancıye Vekâletınde tıcarl goruşmelere başlanacaktır Belçıkalılarla yapılacak muzakerclerde bu memlekete olan boıcanmızın tesvıye luretı ıçın bır hal folu bulunmasul» çalışılacaktır Bu arada Belçıka pamuk, kuspe, üzum gıbı maddelerımızı ıstemekte ve junlara karşılık makıne vermeğı leklıf etmektedır. İtalyanlarla yapılmakta olan ti:aret nıuzakereleri durmuştur Uzun zamandanberı hazırlanItalyanlar halen Turk tekhflerını makta olan «Trfık Kanunu» nıhamuzakere etmek uzere aralannda vet bugunden ıtıbaren vururlnğe oplantılar yapmaktadırlar. gırmış bulunmak*adır Bu kanunun ilerliyen bir otomobll Yeni trafik kanunu bugün yürürlüge giriyor Seyrüsefer Müdürlügü Emniyet U. Müdürlügüne bağlandı. Trafik Mahkemesi faaliyeie geçiyor Almanyada atom topları ile manevra Tatbikata 140.000 müttefik rabay ve askeri iştirak ediy»r Sennelager (Almanva) 21 (A P ) Şımdıye kadar ılk defa olarak kuzey Almanyada yola çıkarılan Amerıkan yapısı atom toplannin sabotaj ihtımallenne karşı korunmak uzere memleketın 1 numaralı sanayı havzası Ruhr'da bır çok kopruye nobetçıler dıkılmıştır 85 tonluk topların geçeceğı her koprude sılâhlı Alman polu mensublan da beklemektedır Atom topları İngılız bolgesınde tertıblenen Battle Royal harekâbna sokulmuştur Bu manevralara 140 000 Arkası Sa 7 Sö 5 te Köylüye 60 milyon lira kredi verilecek vururluje eırmeeıle be^aber 6 ncı şube Beledıveden avıılacak Emnıvet Umum mudurluen emnne ve Amerikanın es gprı kaimış menıVUptlpıp vdi Arkası Sa 7 Su 6 de dıınin kıfavptsız nlduşunu so\ledi Bretton Woods (B Amerıka), v l (A P ) B rlejik Anv>nkanın e^kı Yeni Delhı buyukelçısı Chester BoAİes busun Amerıkan Çay Mu«tahsıllerı Cemıvetının 9 uncu yıllık kongresmde vaptığı bır konuşmada, B Amerıkanın ıktısaden gerı kalmış memleketlsre vaptığı vardımm «çekmgen ve kıfa\etsızD oldugunu Arkası Sa 3, Su 3 te Amerikan yardımını tenkid Kıbrısa daır Yunan teklifıne karşı cephe aldı|ı büdirilen Dulles, Londrada Eden ıle beraber New York 21 (A P R ) Bır bır muddet evvel Demir Perde geleşmış Mılletler Genel Kurulu Bu rısındekı esır mılletlen temsıl eden akşam dokuzuncu devre toplantı gruplar numayı? yapmışlar ve Rus Arfcast Sa 7 Su. 6 de Tak=ım bahcesının durumunu larına başlamışür Toplantıdan kısa tetkık eden mufettıçler raporlarını Vah Gokava vermışlerdır Ihmalı gorulenler hakkında takıbata geçılecesı bıldırılmektedır Bılındığı gıbı evvelce mahallmde vapılan tetkıkler sonurda fuzuli olaıak ışgal edılen sahanın 619 metre kaıeden ıbaret bulunduğu bıldınlmışrı Bunun netıcesı Belediye 125 bm lıralık ışgal resmı taleb ederek, adalet makamlanna başvurmuştur Son yapılan tetkıkler sırasında fuzuli olarak ışaal edılen kısmın 619 metre kareden çok fazMı'letlerarası Havacılık FederasKonferansın açıh1! merasımınde la bulunduğu anlaşılmış Beled ve 300 bın lıralık ışgal resmı talebıle yonunun 47 ncı konieransı s\ın sa Munakalât Vekılı Muamrner Çamustpcır alej hıne j enı bir dava bah saat 10 30 da Şale koşkunde vuşoğlu mılletvekıllerı Turk Hava | açılmış ve çalışrr.alarına başlamış [Kuvvetlen Komutanı istanbul Vaaçmıştır tr. I Arkast Sa 7, Su 8 de Belediye 300 bin lira tazminat istiyor Ziraat Bankası Umum Müdürü dün ziraî kredi mevzuunda açıklamalarda bulundu Ziraat Bankalan Konfederas\onu hal çeklı ve bunlann ılım gozıle umunî hevet toplartısı bugun saat tetkıkı uzennde durulacaktır 10 da Şale koşkunde yapılacaktır Bu munasebetle dun lıman loBu kongrede zıraî kredı me'ele kantas nda bır basm toplantısı terl°rının muhtehf memleketlerdekı Arkası S 7 Su 5 de Havacılık konferansı dün törenle açıldı "hoş geldiniz,, Münakalât Vekili hükumet delegelere adına dedi Eisenhower sulh için dua edilmesini istedi Başkanm mesajı. demir perde gerisindeki milletWce ulaştınhyor Ziraat Bankası Umum Muduru Mithat Dulçer, gazetecüerle konusnrken Hicaz demiryolu Delegeler, dan toplantı salosuna girerlerkeı Amman 21 (a a ) Urdun Suriye ve Suudi Arabıstan teknısyenleri arasırda 9 ekımde Şamda topDenver 21 ( A P ) Başkan lanacak olan konferansta Hıcaz deEısenhovver bugün «Amerıkarın mıryolunun ınşa projesı mceleneSesı» radyosu vasıtasıle. Sovyetler cektır Bırhğı ıle pevklerıne hıtaben yayınlanan bır mesajında, Rus halkı ıle demir perde eeri'indekı memleketler ahalısını AmerıkalılarU bır lıkte vann tertıblenecek hususî «nıvaz gununde» dunva rulhu ıçın dua etmeğe çağırmıştır Başkan boyle bır nıyaz gununun harbe yol açması mumkün gergınlıkler kar»ısında en doğru ve hakıkî şıfa olabıleceğını sovlemıştır Amerıkanm Sesı Radvosu verıcı ıstasyonlan Eısenhovıer'ın bu çağrısmı bugunden ıtıbaren dunyanın her tarafınds yavinlamağg başla mışlardır Bu yavınlar bılhassa demir perde memleketlerıne tevcıh °dılmektedır B Amerıkanın vann "ıcm tertıb lenen sulh uğıunda dua gunu B Ameı ıka Kongresının bır taknnne musteriKİen \,pıl ciktn Eısenho\veı'ın kenfiısı de vnrın ART1ST VL MODA Be>az perdcnın tanınmış artibtlerınden s burada Hava Kuvvetlerme aıd Jane Ru ;^el Parısc gıtmış ve derhal terzı Dıor u zıvaret etmıştır Low rv ussunun kı'ı psınde t<~Hıb Yukaı ıdakı rcsımdc tcrzı Dıor Jane Ru'^cl e «îrogsunuz. y cnı lenen â^ ınde ha?ır bulunacak ve lbLielennın kendısıne yakıgacagını anlaUrken ve ızahat verırken | ' gorulmektedır. eulb ıçın dua edecektır. Londra, 21 (T Jî A ) Türkıve Devlet Havayollan tarafmdan Ingılteje sıpanş edılen 7 yolcu uçagınm vakmda teslim edıleceğı bılBel ve ayak sancılanndan muztarib olan bu dırılmektedır Verılen malumata hasta şahıs, haftada bir ampul morfin istiyor gore, sıpans edılen dort motorlu 7 uçaktan 2 sı haten hazırlanmaktagıbı adli makamlara gonderıldığıne dır Ikı tane=uun de deneme uçuşBızde ıstıaslar bazan bır dramın lan japılraış ve beğerılmıstır Bır en hazın tablOüU kadar goz yaşar ben ılk defa sahıd oldum Arkast Sa 3, Su. 3 te tıcı, bazan da bır voav ılın gıaık Arkası Sa 7, Su 8 de lavıcı esprılenyle doludur Bu gıbı ıstıdalardan bazılarını benım sıbı pek coklarınız gormuş, dın enri)Sinızdır Fakat bır ıstıdanın, daha dogrusu bır suç delılınm ıstıda şekhne sokulup âdeta «tevkıf muzekkeıeaine ıntuar edprım < der C. Savcısından istida ile morfin talebi İngiltereye sipariş edilen yolcu uçakları Londra, bunlann yakmcîa teslim edıleceğini açıkladı K1KACILAK CEAn\ETI KUKULDU Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog