Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SEKfZ Sahne ve Perde Artisti Sporcu Münevver Gazeteci velhasıl 4 başı mamur'sanatkârlarımızdan "hal ve tcmr.şahsiyetin aynasıdır/# "döşük, yorgun omurlar tembelliğe, ve gevşek tavıHar z«yıf blr iradeye tsarettir. Eğri blr boyun nefs» Itimatsızlığı gösterir. Dimdik bir durus, gençllk, zeka ¥• terbiyeyl t«msil eder... düzgün, lekesiz, yumuşak, taz« bir citt isa lik, güzellik ve «ağlığın llk şartıdır.* dlyerl PURO OOZCUİK MCTODUNU TAT8İK EDİNİZ Cllt bakımHMiı n PURO'm» ken>yı*aı ra |Qzallt$«riel haualanm takftr adan yainız par#« M lanatkirian Olt mOtehauısUnMiı % IS'l PUHO Sabununun »an lanet tıOtutr fctr f&ziMik »uı • tahzan «Itfutu husuauMl •ıutabikt>r\ar. " rildinite busuai bir ihtimam götterıniı. Rastgele tuvalet levı* tımı ve bilbasu «abun aeçmeyinıt. Banvo ve lavaboouıda PURO kullaoırunıı çok iaabetli olur. Zıra PURO, citt bakımı ve güt«lli|i ıçın hususi bir formülle imâl edilmıstır. Ben PURO kullanıyorum. PURO'yu sizlere d^ lavtıye ederım. M Her Mbah »« akfam boi PURO kopuju ve ile ... V< ... eıtdıniti u h r i | el • meden rıkayıoı» re bafıfçe Demıoı aliBiı... 14 gfla tarfıııda daha guıel oldugunuıu bıt* tal farkedecelumıt. PURO, memlekeflmizln «n gAıd* p«rde v« sahne sanatkârları iU kammlanmısın yüzda doksant «arafmdan kullanılan hrralel sabunudur. BOL KÖPÜKLÜ NEFİ3 KOKULU Lâle'yi bo aenr: 6 OtO Var, Leylâlctar Altında, ve Nllgün filımlennde seyredeceksini*. Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftir. ERKEZINIZ AÇILIŞ HÂTIRASI HEDİYE E T T İİ Ğ İİ ' EN AZ 3 0 0 LİRALIK 3 AY YADELİ HESAP AÇANLARA İ OLARAK LTIH FSADALYALA ALMAK İÇİN ARŞtMİOİS MOESSESESİ • ! • • » TU.r.H t ». ». •• » • I IIIlllll IHERKEZİIHİZ'de YÜNLÜ ÖRMELERI Yüzde yüz yündür. EYLÜL İKRAMİYEMİZ Ail» Biçlti Diklt Yurdu Taleb» Kaydtn* Boîladt. Yıllarca Yurd idare etmi|. tanınmıj re takdir edilmij olan Nimet Erim, tecrübeli ve en ilerl metodüe blçki, dikig, ev ijleri, aapka, korse, boya vesair derglerinl talebesine kolaylıkla «Ssterir. Millî Eğitimden tasdikli diploma verir. Adreg: Bej?iktaş Şairnedim Cad. Başaran Apt. No, 63 NINET ERIM 4 saat ara ile gündc 3 adet alınabilir HİKMET ALTUG Kulak Burun Boğaz Mütehassısı Kıı LIs»si karşısı No. 30 Cağaloğlu B O S T A S C 1 DAYALI Dikiş DÖŞELİ daki f Çimento NESHER XIII. Millî Türk Tıb Kongresi Başkanlığından 27 Eylftl 1954 tarîhlnde Izmlrde toplanncak Xm. Milll Türk Tıb kongresl fly« kayıd böroıu 23.9.1954 te îzmire nakledilecektlr. Istanbulda kayıdlannı yaptırnuya» aayın meslekdaglarunızın, tanlrd« karıdlamu yaptırabllaccklerl ilan olumır. K i r a h k Od Sııltanahmed. Şehidmehmedpaga yokıışu 21 nu maraya mflracaat. Makinesi, Buz Dolabı. Mevcud, Sirin B A H ÇE L İ Keşidesine Merkezimiz Dahil, G i r e b i 1m ek E V tçin Yijksek evsaflı, tam 50 kilodur. Yapılannızda emnlyetle kullanacağınıı çlmentodnr. Y. Çilingiroğlu Cibali Abdülezelpaga Cad. No. 340 Telefon: 11606 13257 Muayenehan» Tt tiearethan» içln Biitün Şube ve Ajanslarımızda 3 GÜNE KADAR hcsap açınız. Kiralık Mastakil birincl kat Osmanbeyde, Bankalat aırannda tramvay ctdd«slnde 1927 Buldozer Makinesi 0 UBANK ARANIVOR tstanbulda elinde isltr va I ziyette Buldozer makınesi oI lanlar (Buldozer) rümuzile [Ist. 176 posta kutusuna mekI tubla muracaat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog